Farmaleuven Info Juli 2014

download Farmaleuven Info Juli 2014

of 29

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Farmaleuven Info Juli 2014

 • 25

  Vormgeving en Layout Sonja Wuyts

  Juli 2014 Jaargang 37, nr. 2

  INHOUD Woord van de past voorzitter en nieuwe voorzitter 26 Missie en Visie 28 Verslag Statutaire vergadering 2014 29 Renie Jubileumjaar 1964 31 Overzicht van de activiteiten Farmaleuven 2013 36 De Cuberdon en de Apotheker 37 Kielhs store 38 De geschiedenis van Farmacie 39 Vesaliusjaar 2014 41 - Tentoonstelling Kruidtuin Leuven 41 - Uitnodiging tentoonstelling 43 - Verslag: opening tentoonstelling 44 Consilia worden in Leuven levend: artikel uit de apotheker 47 Optreden Scala 49 Jong Farmaleuven 50 Boekbespreking 52 Doctoraten 53

 • 26

  WOORD VAN DE PAST VOORZITTER EN NIEUWE VOORZITTER

  Het academiejaar 2013-2014 is afgesloten. De studenten hebben er weer een jaar opzitten, een jaar gevuld met heel veel wijsheid en kennis, vrienden en vriendinnen, cantussen, kotfeesten, Kortom prettige herinneringen.

  Voor Farmaleuven is dit jaar ook een kanteljaar. Johan Van Calster, heeft na 15 jaar voorzitterschap besloten om net voor zijn pensioengerechtigde leeftijd- de fakkel of liever de vijzel over te dragen.

  Dixit Johan Van Calster: En ja, beste vrienden, in deze 15 jaren hebben we samen een goed gevuld parcours afgelegd. In de politiek zou men dat werven heten, anderen hebben het dan over zorgpaden. Hilde heeft me gevraagd om daar een terugblik van te geven:

  - Achtereenvolgend zijn er 4 werkgroepen opgericht: PUO/FD, sociaal-cultureel, erfgoed/museum en communicatie.

  - Met deze werkgroepen hebben we telkens sterke realisaties neergezet. - Farmaleuven Info bestond al, maar we hebben 3 opeenvolgende

  hoofdredacteurs gekend met ongeveer 45 uitgaven. In elke uitgave heb ik leuke dingen teruggevonden.

  - Heel wat collegas hebben zich ingezet waardoor we meerdere aanpassingen hebben doorgevoerd in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en het secretariaat.

  - De statuten zijn 2 maal herzien om mee te gaan met de ontwikkelingen in de universitaire wereld, de vzw regelgeving en in Farmaleuven zelf.

  - Het systeem en de werkwijze van de verkiezingen voor de Raad van Bestuur zijn aangepast en vereenvoudigd. Vertegenwoordigers van Farmaceutica (studenten) en Jong Farmaleuven werden in de Raad van Bestuur opgenomen.

  - Farmaleuven heeft een nauwe en vruchtbare samenwerking met de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen ontwikkeld die op vele gebieden positieve resultaten brengt: PUO, Farmacologische Dag, Jong Farmaleuven, Erfgoed, promotieplechtigheid, en nog meer.

  - Farmaleuven heeft een sterke band met de Alumni Lovanienses en de KU Leuven.

  - Betrokkenheid van jonge collegas is een belangrijke doelstelling geweest in de laatste jaren met de oprichting van Jong Farmaleuven als zichtbaar resultaat. Het nieuwe voorzitterschap is eveneens een duidelijk signaal samen met de missie/visie oefening die de nieuwe voorzitter op gang heeft gebracht.

  - Duurzaamheid is dan weer een ander uitdaging die heeft geleid tot de oprichting van het Farmaleuven Fonds als onderdeel van het Leuvens Universitair Fonds. Daarmee verzekert Farmaleuven zich van duurzaamheid van de financile middelen voor erfgoed, prijzen, beurzen en navorming.

 • 27

  - Met de verkiezing van de Alumnus van het Jaar, die in de startblokken staat, kan Farmaleuven zichtbaarheid en erkenning geven aan dynamische en jonge leden die in hun vakgebied bijzondere prestaties neerzetten.

  Goede herinneringen? Ja zeker. De inzet van zo vele collegas, jong en minder jong, voor de activiteiten van Farmaleuven in het dagelijks bestuur, de Raad van Bestuur, de navorming, erfgoed, communicatie, Farmaleuven Info, het secretariaat en de sociaal-culturele initiatieven. De vriendschap van al deze mensen en hun enthousiaste bijdragen zijn stuk voor stuk mooie geschenken. Daar ben ik dankbaar voor. Maar ook de samenwerking met de faculteit, haar professoren en medewerkers evenals met de andere kringen en verenigingen van apothekers, artsen en de KU Leuven hebben veel voldoening gegeven.

  De toekomst? Ha! Tene quod bene zeggen sommigen. Maar daar wil ik zeker aan toevoegen: bluven probern, ni afgeve zoals mijn fietskompanen in de Westhoek zeggen, blijven aanpassen, vernieuwen, maar telkens kwaliteit brengen in samenwerking en met respect voor alle actoren die ons omringen. Om samen te zorgen voor de geneesmiddelen voor hen die ze nodig hebben.

  Johan Van Calster Past Voorzitter Farmaleuven

  als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halfweg Milton Berle Wel, aan verbeeldingskracht ontbreekt het niet bij Farmaleuven en haar leden. De recente brainstorm met de werkgroep missie-visie is hier het goede bewijs van. Kernwaarden als ambitie & enthousiasme, excellent & verrijkend, zorg voor morgen zijn geen loze begrippen voor Farmaleuven. Met enige trots mag ik u, in naam van de werkgroep en de Raad van Bestuur de vernieuwde missie en visie voorstellen. Deze kan u lezen op p. 28

  Uitdaging zal er nu in bestaan om deze missie-visie geen dode letter te laten worden. Vertaling naar een echt actieplan 2014-2015 staat hoog op de agenda. Hebt u suggesties, wensen voor het nieuwe werkjaar: stuur een mailtje naar Farmaleuven@pharm.kuleuven.be

  Namens Farmaleuven wens ik U een deugddoende vakantie, met veel zon & inspiratie!

  Hilde Deneyer Voorzitter Farmaleuven

  mailto:Farmaleuven@pharm.kuleuven.be

 • 28

  MISSIE EN VISIE

  FarmaLeuven verenigt de afgestudeerden van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven in een open, dynamische sfeer.

  FarmaLeuven houdt rekening met de diversiteit onder haar leden in verschillende generaties en met de verscheidenheid van hun carrires.

  FarmaLeuven hecht veel belang aan de maatschappelijke en ethische rol die haar leden vervullen in een snel evoluerende wereld.

  FarmaLeuven organiseert netwerkbijeenkomsten en sociale activiteiten en neemt initiatieven voor continue professionele ontwikkeling voor haar leden.

  FarmaLeuven voert een open dialoog met haar leden en stimuleert hun betrokkenheid bij haar werking.

  FarmaLeuven onderhoudt contacten met professionele organisaties binnen en buiten de gezondheidssector en met andere Alumniverenigingen.

  FarmaLeuven 24-05-2014

 • 29

  VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 24 MEI 2014

  De zeer matige belangstelling van de leden van Farmaleuven voor deze jaarlijkse vergadering werd ruimschoots gecompenseerd door de enthousiaste aanwezigheid van een veertigtal jubilarissen van het promotiejaar 1964. In de kapel van het Museum HistarUZ aan de Kapucijnenvoer te Leuven werd naar goede gewoonte een mis opgedragen ter nagedachtenis aan de overleden leden van Farmaleuven. Dan nam voorzitter collega Johan Van Calster het woord om allen welkom te heten en kon de secretaris, prof. Pieter Annaert, het verslag van het jaar 2013 voorstellen. Collega Marnix Slachmuylders, penningmeester, toonde uitgebreid het financile beleid van het afgelopen werkjaar en maakte een gezonde begroting op voor het lopende jaar. Collegae Marc Lontie en Jef Tott kregen de gelegenheid om de werking van OGAAL voor te stellen, waarbij Belgische apothekers actief steun verlenen aan de gezondheidszorg in Congo. Decaan prof. Alfons Verbruggen maakte in zijn toespraak het verschil tussen de opleiding in de jaren zestig en de huidige situatie. In 50 jaar heeft het farmaceutisch onderwijs heel wat waters doorzwommen; niet alleen op gebied van onderwijs zelf, maar ook op gebied van locatie en infrastructuur. De voorzitter van de jubilarissen 1964, apotheker Schoofs, dankte het bestuur van Farmaleuven voor de uitnodiging en vertelde aan de aanwezigen over zijn herinneringen tijdens zijn studiejaren (zie tekst). Om het administratieve gedeelte van de Statutaire Vergadering af te sluiten, nam collega Johan Van Calster afscheid als voorzitter van Farmaleuven en gaf hij de vijzel door aan collega Hilde Deneyer, huidig ondervoorzitter. Ze beloofde met hart en ziel te zullen werken aan de vooruitgang van onze alumni-vereniging, en het jarenlange werk van de past-voorzitter met even veel ijver en inzet voort te zullen zetten. Dan was het de hoogste tijd om de jubilarissen een erediploma en een herinneringsmedaille aan te bieden. Een frisse drink en een groepsfoto op de banken van het oude auditorium besloten deze gezellige bijeenkomst.

  Guy Gilias

 • 30

 • 31

  RENI JUBILIEUMJAAR 1964

  Geachte collega voorzitster, geachte heer decaan, beste dames en heren professoren, beste medejubilarissen en partners, geachte collegae, leden van Farmaleuven.

  Het is amper te geloven! 50 jaar geleden hebben we Leuven als student verlaten. Ik beschouw het als een eer om bij deze plechtige viering namens onze promotie het woord te mogen voeren en even terug te blikken over ons verleden in Leuven en nadien in ons beroepsleven. Je moet me wel verontschuldigen dat ik dit doe vanuit de hoek Hoe ik het ervaren heb! .

  Gezien er tot 1969 in het laatste jaar apotheker een stage gold van volle 12 maanden, staan er op de traditionele foto die je op het scherm geprojecteerd ziet en die genomen is tijdens onze promotie op 11 juli 1964, de pechvogels van september niet op.

  Gestart in onze eerste kandidatuur met 169, telt onze promotie 49 apothekers, 20 meisjes en 29 jongens. Spijtig genoeg zijn er al 9 van ons heengegaan. Tijdens ons dinertje hebben we hierbij reeds stilgestaan. Terloops dit: 90 jaar geleden studeerde aan onze toenmalige Franstalige universiteit Leuven, 12 jongens en 1 meisje af als apotheker. Zij was de eerste vrouwelijke apotheker.

  1964, het jaar van onze promotie, was niet alleen een goed wijnjaar, maar was ook een jaar met heel wat gebeurtenissen, die een invloed hebben gehad. Ik citeer er enkele: