Fair Trade 5

of 2 /2
“We heb benhet noo it ov er één T- shi rt,wij heb benhet over eenkar- ton, eendoos .Ineen kartongaan 6 dozij n shirts, datzijner dus72. De bul k vande shirtskomt uitBangl a- des h,maarweverschepener ook veeluit Mexi co,Hondurasen Haïti . Allemaal lagelonenlanden dus.Soms zij n ze wit , soms gek leurd,somsbe- drukten soms ookword t de printer hiernog opgez et. Dozenmet shi rtsgaanvan defabri ek naar dehaven. Wat datprecieskost weet ikniet,maarhet isniet veel.In de havenstaan men senklaar omde doz eneen voo r eenop te stapel enin een zeeco ntain er.Dat is arbei dsin ten- sief.Hetis min derwerkom ze eers t oppalletste zettenen dante ver voe - ren, maar danpass ener ookmind er doz enin eencont ain er . De lon en in Bangla des h zij n zolaag datje daar bes t men senkuntinzetten omdie containermetdehandte vul len. In eencont ain er gaan 140 0 dozen. Dat zijnruim 100.000 shirts. Twee vanonzemensen staanin Rotterdam kla ar omdie con tai nerte los sen : zij zetten dedozenop pal let s ensealen die , kla ar voo r vervoer naa r deop- sla g.Dat is2,5 uurwerk;diemannen doenmeerderecontainer s op een dag.Vervoe r van Bangladeshnaar Europ a kos t 3650dollar (2685euro) per cont ainer , onge veer3 centper shirt. Normaal komen daarnog in- voerr echte n van zo’ n 10 proce nt bo- venop,maar voorinvoer uitontwikke- ling sland en geldteen vrijs tellin g. De ink oopp rijsper dozij n shirt s ligt tus sende 7 ende 12 dol lar . Noggeen dol larper shi rt dus . Datwetenwij, omdat wijde lad inginkl aren endus alle douaneformaliteiten ahandelen. Die7 tot12 dol laris wathandelaren– zijzijnde gro ots teimpor teurs heb - benbetaaldals deshirtsEuropabin- nenkomen. Rek en voorhet trans portper vrach t- wagenvan Rott erdamnaar de opsl ag nogeens100tot 200euro , ah ank e- lij k vanwaarde loo dsis. Datdektniet all eende kosten vande cha uff euren derit, maar ook vanonzelogi sti eke afdel ing,die allesregelt. Charley Dietvorst, directeur van internationaal vervoerder VAT logistics, met vestigingen in Nederland, Finland, Italië, Rusland en China. fairtrade  ZATERDAG OKTOBER 5 De tran spo rteur Soms ishet eenmerkdat eenparti j T-s hirtsbestelt.H&M en C&A hebb en zelfhun conta ctenmet fabr ikant en werel dwijden doenrechtstr eeks zak en.Maareen gro otdeel vande T-s hirtswordt gemaa kt in opdr acht van hand elarendie een afnemer voor hun waarzoeken. Wathoudt zo’ n merk– opdracht- gev er en ver koperineen– ofhande - laar over aaneen shirt?“Helaas kunn en we geeninformat ie geve n overdeprijs opbouw vaneen C&A - artikel”,laat C&A weten . Waar om nie t? “Deprij s waa rvo or wijonzepro- ducteninkopen, delenwe nietmet derden.” “Wie hetweet,maghet zeggen !” roept direc teur Jef Wint erman s van mode-ondernemersorganisatie Modi nt.“Tegen woor dig kande tegen- vraagzijn: hoez o, winst marge ? Er word t voor al forsverliesgeleden in desector hetgrot e aantalwink el- sluit inge n is niethet gevo lg van luxe . De rijk e variëteitaanondernemings- vormen ontneemtonshet zic ht op eenhelder antwo ord. FairWear Found ation– indus trie, bondenenngo’ s samen– waagtzich wélaan eenperce nta ge:12 pro cen t voor hetmerk, 59voorde det ail han - delaar. Vo or eenshir t van29 euro ko mt datneerop 3, 60en 17euro. De opdrac htgev er “Verk opers in kledingwink els verdie- nenhetminimuml oonof netiets meer. Voo r een volwassen e van23 jaa r ofouderis dat68,2 0 eur o per dag . Bruto, duswat ze overhoud en,is een derdeminder . Hoev eel T-s hirtsze opeen dagverk open,kanikniet zeg - gen . Datligtaan hetsoor t win kel . Hetsoort winkelheeftgeen invloed opde beloni ng: ofje nubijH&M werkt ofbij de bet erevrouwen-of mann enmod ezaakwaar vakk enni s en service nogop prijswordengesteld, hetloonis gel ijk . Ve el verk operswerkenparttime.Het nulurencontracthebbenwewetenuit te ban nen,maar contracten van20 tot25 uurzijnheel gewoon . Alsje dat aanta l urendraait, verdi en je grofweg tus sende 750en 900eurobrutoper maand.Eendeelvandewerknemers wilnietander s,die ziet hetals bij - baantje.Maar veelmensen willenwel meer wer ken . Diekrijg en nie t meer urenomdat hunwerkgeverexibel wilzijnen men senwil inz ett enals het dru k is.Hetis inde mod ede tai lhandel daarom nietongebruik elijkom twee banente hebb en. To t 2008 slo tenwe eencao metde Verenigin g van Grootwinkelbed rijven in Te xtiel.Daarin zittenonder meer groteketensalsC&A,We,MissEtam en PerrySport . Sin dsd ienis hetniet meer geluk t om tot over eenst emmin g te kome n overarbeidsv oorwa arden . Dat israar ja, maarik kan zeniet dwing en.En onde r hetwinkelperso- neel isweini g ber eidhei d omde nek uitte ste ken . Nieteenszo zeeruit ang stvoorde baa s,meer uitbetro k- kenheidbijdeklant.Watzou dieer- vandenk en alseen win keldich t is omdater word t gesta akt? Diens tbaar - heidkenmerkthet wink elpers oneel . Datis al honde rdjaar zo. Eenjaar ofdrie gel eden,toenwas de caodus al eentijdje ver lop en,doken de laags te loonschalenbijdie wink els plotsonder het mimin umloo n. Daar- opheeftde minist er vansoci aleza- kenze eenbriefgesc hre vendat ze zich welaan dewet moe tenhouden, ensindsdiendoenze dat . Eind sep temberhebb en wetoch nog een pogi ng gewaa gd en onde rhan- del d over eennieuwe cao , maar er zit geen sch otin. Wedenk enerover om ‘m maar helemaal op te doeken.” Ron Peters, bestuurder detailhandel bij FNV Bondgenoten. De ver koop ster

Embed Size (px)

Transcript of Fair Trade 5

Page 1: Fair Trade 5

7/27/2019 Fair Trade 5

http://slidepdf.com/reader/full/fair-trade-5 1/1

“We hebbenhet nooit over één

T-shirt,wij hebbenhet over eenkar-

ton, eendoos. Ineen kartongaan

6 dozijn shirts, datzijner dus72.Debulk vande shirtskomt uitBangla-

desh,maar weverschepener ook

veeluit Mexico,Hondurasen Haïti.

Allemaal lagelonenlanden dus.Soms

zijn zewit, soms gekleurd,somsbe-

drukten soms ookwordt deprinter

hiernog opgezet.

Dozenmet shirtsgaanvan defabriek

naar dehaven. Wat datprecies kost

weet ikniet,maarhet isniet veel.In

de havenstaan mensenklaar omde

dozeneen voor eenop te stapelenin

een zeecontainer.Dat is arbeidsinten-

sief.Hetis minderwerkom ze eerst

oppalletste zettenen dante vervoe-

ren, maar danpassener ookminder

dozenin eencontainer. De lonen in

Bangladesh zijn zolaag datje daar

best mensenkuntinzetten omdie

containermet dehandte vullen.In eencontainer gaan 1400 dozen.

Dat zijnruim 100.000 shirts. Twee

vanonzemensen staanin Rotterdam

klaar omdie containerte lossen: zij

zetten dedozenop pallets ensealen

die, klaar voor vervoer naar deop-

slag.Dat is2,5 uurwerk;diemannen

doenmeerderecontainers op een

dag.Vervoer vanBangladeshnaar

Europa kost 3650dollar (2685euro)per container, ongeveer3 centper

shirt. Normaal komen daarnog in-

voerrechten van zo’n 10 procent bo-

venop,maarvoorinvoeruit ontwikke-

lingslanden geldteen vrijstelling.

De inkoopprijsper dozijn shirts ligt

tussende 7 ende 12 dollar. Noggeen

dollarper shirt dus. Datwetenwij,

omdatwijde ladinginklaren endus

alle douaneformaliteitenahandelen.

Die7 tot12 dollaris wathandelaren–

zijzijnde grootsteimporteurs – heb-

benbetaaldals de shirtsEuropabin-

nenkomen.

Reken voorhet transportper vracht-

wagenvan Rotterdamnaar de opslag

nogeens100tot 200euro, ahanke-

lijk vanwaarde loodsis. Datdektniet

alleende kosten vande chauffeuren

derit, maar ook vanonzelogistiekeafdeling,die allesregelt.”

Charley Dietvorst, directeur van

internationaal vervoerder VAT logistics,

met vestigingen in Nederland, Finland,

Italië, Rusland en China.

fairtrade

 ZATERDAG OKTOBER 5

Detransporteur

Soms ishet eenmerkdat eenpartij

T-shirtsbestelt.H&M enC&Ahebben

zelfhun contactenmet fabrikanten

wereldwijden doenrechtstreeks

zaken.Maareen grootdeel vande

T-shirtswordt gemaakt in opdracht

vanhandelarendie een afnemer voor

hunwaarzoeken.

Wathoudt zo’n merk– opdracht-

gever en verkoperineen– ofhande-

laar over aaneen shirt?“Helaas

kunnenwegeeninformatie geven

over deprijsopbouw vaneenC&A-

artikel”,laat C&Aweten. Waarom

niet? “Deprijs waarvoorwijonzepro-

ducteninkopen, delenwe nietmet

derden.”

“Wie hetweet,maghet zeggen!”

roept directeur JefWintermans van

mode-ondernemersorganisatie

Modint.“Tegenwoordig kande tegen-

vraagzijn: hoezo,winstmarge? Er

wordt vooral forsverliesgeleden in

desector – hetgrote aantalwinkel-

sluitingen is niethet gevolg van luxe.

De rijke variëteit aanondernemings-

vormen ontneemtonshet zicht op

eenhelder antwoord.”

FairWear Foundation– industrie,

bondenen ngo’s samen– waagtzich

wélaan eenpercentage:12 procent

voor hetmerk, 59voorde detailhan-

delaar. Voor eenshirt van29 euro

komt datneerop 3,60en 17euro.

Deopdrachtgever

“Verkopers in kledingwinkels verdie-

nenhetminimumloonof netiets

meer. Voor een volwassene van23

jaar ofouderis dat68,20 euro per

dag. Bruto, duswat ze overhouden,is

eenderdeminder. Hoeveel T-shirtsze

opeen dagverkopen,kan ikniet zeg-

gen. Datligtaan hetsoort winkel.

Het soort winkel heeftgeen invloed

opde beloning: ofje nubijH&M

werkt ofbij de beterevrouwen-of

mannenmodezaakwaar vakkennis en

service nogop prijswordengesteld,

hetloonis gelijk.

Veel verkoperswerkenparttime.Hetnulurencontracthebbenwewetenuit

te bannen, maar contracten van20

tot25 uurzijnheel gewoon. Alsje dat

aantal urendraait, verdien je grofweg

tussende 750en 900eurobrutoper

maand.Een deel vande werknemers

wilnietanders,die ziet hetals bij-

baantje.Maar veelmensenwillenwel

meer werken. Diekrijgen niet meer

urenomdat hunwerkgeverflexibel

wilzijnen mensenwil inzettenals het

druk is.Hetis inde modedetailhandel

daarom nietongebruikelijkom twee

banente hebben.

Tot 2008 slotenwe eencaometde

Vereniging van Grootwinkelbedrijven

in Textiel.Daarin zittenondermeer

grote ketens alsC&A,We,MissEtam

en PerrySport. Sindsdienis hetniet

meergelukt om totovereenstemming

te komen overarbeidsvoorwaarden.

Dat israar ja, maarik kan zeniet

dwingen.En onder hetwinkelperso-

neel isweinig bereidheid omde nek

uitte steken. Nieteenszo zeeruit

angstvoorde baas,meer uitbetrok-

kenheid bijde klant.Watzou dieer-

vandenken alseenwinkeldicht is

omdater wordt gestaakt?Dienstbaar-

heidkenmerkthet winkelpersoneel.

Datis al honderdjaar zo.Eenjaar ofdrie geleden,toenwas de

caodus al eentijdje verlopen,doken

de laagste loonschalen bijdie winkels

plotsonder hetmiminumloon.Daar-

opheeftde minister vansocialeza-

kenze eenbriefgeschrevendat ze

zich welaan dewet moetenhouden,

en sindsdiendoenze dat.

Eind septemberhebbenwetoch nog

een poginggewaagd en onderhan-

deld over eennieuwe cao, maar er zit

geen schotin. Wedenkenerover om

‘mmaarhelemaal op te doeken.”

Ron Peters, bestuurder detailhandel

bij FNV Bondgenoten.

Deverkoopster