Fa r m e rt r o n i c s b e r o e p s p r o d u c t · Fa r m e rt r o n i c s b e r o e p s p r o...

of 1 /1
Farmertronics beroepsproduct Concepting Fase 01. Introductie Tijdens de Concepting fase worden de bedachte ideeën uitgewerkt tot concepten, welke vervolgens aan de hand van concept-testing getest worden bij de doelgroep. Vervolgens wordt er een eindconcept geformuleerd en word hier een visualisatie en een basale versie van een business case voor gecreëerd. Het eindconcept zal voorzien worden van een uitgebreide business case en een implementatieplan in de volgende fase van het innovatietraject. eTrac Ruben Meij & Daan van den Brand 02. Eindconcept Voor het eindconcept voor de binding van de klant met de eTrac van Farmertronics worden er verschillende boeren geselecteerd om aan een pilot mee te werken. Er worden boeren geselecteerd welke al veelal bezig zijn met innovatie binnen de landbouwsector, en welke het idee van een eTrac interessant vinden. Deze boeren worden door Farmertronics benaderd en uitgenodigd of zij een pre- productieversie van de eTrac voor een bepaalde periode in gebruik willen nemen in de vorm van een pilot. De geselecteerde boeren zullen ‘influencer’ boeren zijn, wat betekent dat zij een groot, bekend landbouwbedrijf runnen welke veel naamsbekendheid heeft. Tijdens een langere periode (bijvoorbeeld één jaar) wordt de eTrac in gebruik genomen en wordt deze getest onder de omstandigheden waarin deze uiteindelijk ook te werk zal moeten gaan. Met het gebruik van deze ‘test-boeren’ kunnen de fouten uit de eTrac gehaald worden voordat deze gedemonstreerd wordt aan de massa en in productie wordt genomen. Ook ontvangt Farmertronics op deze manier feedback van de boeren van wat er eventueel anders in het ontwerp zou kunnen wat in de praktijk gemakkelijker zou zijn, als het ware de concept testing van de eTrac. De eTracs zullen aan de boeren worden verstrekt via een afbetalings-structuur, er wordt voordat de pilot begint door de deelnemende boeren 50% van de volledige aanschafprijs betaald, om zo het financiële aspect voor Farmertronics te kunnen managen als startende onderneming. Na de periode dat de eTrac in gebruik is genomen, en de boer met de eTrac door wenst te gaan, kan de eTrac worden aangeschaft door de resterende 50% te betalen. Het voordeel voor de boer in deze structuur zit hem in dat er volledige ondersteuning van Farmertronics is voor de eTrac voor de duur van de pilot, zodat de eventuele fouten in de eTrac kosteloos verholpen kunnen worden. Ook dragen de boeren op deze manier uiteindelijk bij aan een beter product, waar zij zelf als zij tot volledige koop overgaan ook profijt van hebben. Nadat de eTracs voor langere periodes bij verschillende boeren getest zijn, zullen de uiteindelijke productieversies voor de massa gebruikt worden voor de experiences die georganiseerd zullen worden voor de eTrac. Tijdens deze experiences worden de boeren die in de ‘consideration’ fase zitten omtrent de aanschaf van een eTrac verder overtuigd, met als doel deze uiteindelijk tot koop over te laten gaan. De boeren kunnen tijdens de experience ‘up close and personal’ met de eTrac zijn, waarmee ze ervaren dat de eTrac werkt én dat deze van hoge kwaliteit is. Er zullen bij bepaalde boeren in Nederland op hun eigen land experiences worden georganiseerd, waar de lokalen geïnteresseerde boeren dan voor uitgenodigd kunnen worden. Op deze manier ziet de boer het werkende product met eigen ogen, in een omgeving waarmee ze bekend zijn. Ook hoeven ze op deze manier niet te veel moeite te doen in de vorm van reizen e.d. omdat de experiences lokaal georganiseerd worden.Door middel van deze experiences ontstaat er een ‘following’ voor de eTrac, zodat er onder de boeren een bekendheid van de eTrac ontstaat en deze gevolgd zal gaan worden. Op deze manier zal de klant; de boer, gebonden worden aan het product; de eTrac van Farmertronics. 03. Visualisatie Hierboven wordt een visuele weergave van het geformuleerde eindconcept weergegeven, in deze schematische weergave is het concept met een oogopslag te begrijpen voor personen die nog geen affiniteit met het concept hebben. Voor extra duidelijkheid zou de experience fase nog verder uitgewerkt kunnen worden om te verduidelijken welke stappen daar allemaal exact in worden genomen. 04. Business Case Hieronder is een ‘mini business case’ te zien, hierin wordt een schatting gemaakt gebaseerd op aannames wat het Farmertronics ongeveer zou gaan kosten, de business case zal verder worden uitgewerkt tijdens de implementatie fase van de innovatiecyclus. In deze mini business case worden de kosten eenvoudig afgezet tegenover de opbrengsten, en er wordt een schatting gedaan van hoeveel het Farmertronics op zou kunnen leveren in de toekomst bij de implementatie van ons concept. Zie het verantwoordingsverslag voor de onderbouwing van bovenstaande korte business case, de onderbouwing van bovenstaande cijfers is wel al in verder stadium, de begrotingen en cijfers zullen zoals eerder al genoemd staat verder worden uitgewerkt in de volgende fase. Ruben Meij & Daan van den Brand Advanced Business Creation - Avans Hogeschool Den Bosch

Embed Size (px)

Transcript of Fa r m e rt r o n i c s b e r o e p s p r o d u c t · Fa r m e rt r o n i c s b e r o e p s p r o...

 • Farmertronicsberoepsproduct

  Concepting Fase

  01. Introductie

  Tijdens de Concepting fase worden de bedachte ideeën uitgewerkt tot concepten,welke vervolgens aan de hand van concept-testing getest worden bij de

  doelgroep. Vervolgens wordt er een eindconcept geformuleerd en word hier eenvisualisatie en een basale versie van een business case voor gecreëerd. 

  Het eindconcept zal voorzien worden van een uitgebreide business case en een

  implementatieplan in de volgende fase van het innovatietraject.

  eTrac

  Ruben Meij & Daan van den Brand

  02. Eindconcept

  Voor het eindconcept voor de binding van de klant met de eTrac van Farmertronics wordener verschillende boeren geselecteerd om aan een pilot mee te werken. Er worden boeren geselecteerd

  welke al veelal bezig zijn met innovatie binnen de landbouwsector, en welke het idee van een eTracinteressant vinden. Deze boeren worden door Farmertronics benaderd en uitgenodigd of zij een pre-

  productieversie van de eTrac voor een bepaalde periode in gebruik willen nemen in de vorm van een pilot.De geselecteerde boeren zullen ‘influencer’ boeren zijn, wat betekent dat zij een groot, bekend

  landbouwbedrijf runnen welke veel naamsbekendheid heeft.

  Tijdens een langere periode (bijvoorbeeld één jaar) wordt de eTrac in gebruik genomen en wordt dezegetest onder de omstandigheden waarin deze uiteindelijk ook te werk zal moeten gaan. Met het gebruik

  van deze ‘test-boeren’ kunnen de fouten uit de eTrac gehaald worden voordat deze gedemonstreerdwordt aan de massa en in productie wordt genomen. Ook ontvangt Farmertronics op deze manierfeedback van de boeren van wat er eventueel anders in het ontwerp zou kunnen wat in de praktijk

  gemakkelijker zou zijn, als het ware de concept testing van de eTrac. 

  De eTracs zullen aan de boeren worden verstrekt via een afbetalings-structuur, er wordt voordat de pilotbegint door de deelnemende boeren 50% van de volledige aanschafprijs betaald, om zo het financiële

  aspect voor Farmertronics te kunnen managen als startende onderneming. Na de periode dat de eTrac ingebruik is genomen, en de boer met de eTrac door wenst te gaan, kan de eTrac worden aangeschaft door

  de resterende 50% te betalen. 

  Het voordeel voor de boer in deze structuur zit hem in dat er volledige ondersteuning van Farmertronicsis voor de eTrac voor de duur van de pilot, zodat de eventuele fouten in de eTrac kosteloos verholpen

  kunnen worden. Ook dragen de boeren op deze manier uiteindelijk bij aan een beter product, waar zij zelfals zij tot volledige koop overgaan ook profijt van hebben.

  Nadat de eTracs voor langere periodes bij verschillende boeren getest zijn, zullen de uiteindelijke

  productieversies voor de massa gebruikt worden voor de experiences die georganiseerd zullen wordenvoor de eTrac. Tijdens deze experiences worden de boeren die in de ‘consideration’ fase zitten omtrent de

  aanschaf van een eTrac verder overtuigd, met als doel deze uiteindelijk tot koop over te laten gaan. Deboeren kunnen tijdens de experience ‘up close and personal’ met de eTrac zijn, waarmee ze ervaren dat

  de eTrac werkt én dat deze van hoge kwaliteit is.

  Er zullen bij bepaalde boeren in Nederland op hun eigen land experiences worden georganiseerd, waar delokalen geïnteresseerde boeren dan voor uitgenodigd kunnen worden. Op deze manier ziet de boer het

  werkende product met eigen ogen, in een omgeving waarmee ze bekend zijn. Ook hoeven ze op dezemanier niet te veel moeite te doen in de vorm van reizen e.d. omdat de experiences lokaal georganiseerd

  worden.Door middel van deze experiences ontstaat er een ‘following’ voor de eTrac, zodat er onder deboeren een bekendheid van de eTrac ontstaat en deze gevolgd zal gaan worden. Op deze manier zal de

  klant; de boer, gebonden worden aan het product; de eTrac van Farmertronics.

  03. Visualisatie

  Hierboven wordt een visuele weergave van het geformuleerde eindconcept weergegeven,in deze schematische weergave is het concept met een oogopslag te begrijpen voorpersonen die nog geen affiniteit met het concept hebben. Voor extra duidelijkheid zou deexperience fase nog verder uitgewerkt kunnen worden om te verduidelijken welkestappen daar allemaal exact in worden genomen.

  04. Business Case

  Hieronder is een ‘mini business case’ te zien, hierin wordt eenschatting gemaakt gebaseerd op aannames wat hetFarmertronics ongeveer zou gaan kosten, de business case zalverder worden uitgewerkt tijdens de implementatie fase van deinnovatiecyclus. In deze mini business case worden de kosteneenvoudig afgezet tegenover de opbrengsten, en er wordt eenschatting gedaan van hoeveel het Farmertronics op zou kunnenleveren in de toekomst bij de implementatie van ons concept.

  Zie het verantwoordingsverslag voor de onderbouwing van bovenstaandekorte business case, de onderbouwing van bovenstaande cijfers is wel al inverder stadium, de begrotingen en cijfers zullen zoals eerder al genoemdstaat verder worden uitgewerkt in de volgende fase.

  Ruben Meij & Daan van den Brand Advanced Business Creation - Avans Hogeschool Den Bosch