Eye-Opener juli 2009

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

FEITEN EN CIJFERS Marktanalyse recreatieonder nemers Uitbreiding vestig ing Veenendaal “Iedereen z al nu een stap meer moeten z etten en dat v ind ik helemaal niet verkeerd” Fi s cale positie dga uitgave 11 - juli 2009 N I E U WSB R I E F VA N S C H U I T E M A N AC C O U N TA N T S & A DV I SE U R S “Nothing escapes his eagle eye...”

Transcript of Eye-Opener juli 2009

 • N I E U W SUitbreiding vestig ing Veenendaal

  N I E U W S

  Marktanalyse recreatieondernemers

  F E I T E N E N C I J F E R SFiscale posit ie dga

  I N D E P R A K T I J KIedereen zal nu een stap meer moeten zet ten en dat v ind ik helemaal niet verkeerd

  NIEUWSBRIEF VAN SCHUITEMAN AC C OUNTANT S & ADVISEURS uitgave 11 - juli 2009

  E Y E-O P E N E RNothing escapes his eagle eye...

 • 2N I E U W S

  INAA-congres TunesiEvert Hein Schuiteman en Gert de Fluiter hebben

  onlangs een congres bezocht van de INAA

  (International Network of Accountants and

  Auditors). De bijeenkomst, die ditmaal werd

  gehouden in het Tunesische Tozeur, ging onder

  meer over de wereldwijde economische en

  financile veranderingen. Daarnaast was er de

  mogelijkheid om met collegas uit verschillende

  landen te netwerken.

  Trendwatcher Rob Cre emers b o eit re creatie ondernemersRuim tachtig ondernemers uit de recreatieve

  sector lieten zich op 17 maart inspireren door

  trendwatcher Rob Creemers. In een hoog tempo

  liet deze marktanalist de huidige en toekomstige

  technologische ontwikkelingen de revue passeren.

  De informatieve avond, georganiseerd door het

  Toeristisch Aanjaagteam Barneveld, Rabobank

  Barneveld-Voorthuizen en Schuiteman

  Accountants & Adviseurs, markeerde de start van het

  toeristisch seizoen. Meer informatie over deze avond

  kunt u nalezen op onze website www.schuiteman.com.

  Eye-C atchersGert van Putten van Zonne-Ei-Farm heeft op 20 april

  een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn

  innovatieve rol in de pluimveesector.

  Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Vodafone Awards in

  Amsterdam is Van Delen Telecom uit Barneveld onder-

  scheiden met de runner-up award. Dit is de prijs voor de

  snelst groeiende Vodafone Business Partner van het

  afgelopen jaar.

  Uit de wereld van S chuiteman

 • 3autistisch spectrum. Dat deze organisaties zich

  erg betrokken voelen bij het wandelfestijn bleek

  toen het kinderhospice vrijdagavond onverwacht

  bij de startlocatie langskwam om alles te

  versieren.

  Zwemmen voor het goede doelOp 16 mei werd er niet alleen gewandeld voor het

  goede doel. Die dag zette een aantal van onze

  medewerkers namelijk ook een sportieve

  prestatie neer tijdens het Zwemfestijn dat werd

  georganiseerd door Rotaryclub Voorthuizen

  Veluwezoom. Een team van Schuitemannen en

  -vrouwen zwom in estafette-verband maar liefst

  74 baantjes binnen de gestelde tijd van 40

  minuten. De opbrengst van het Zwemfestijn gaat

  naar de Stichting Boys Home uit Stroe en de World

  Servants uit Voorthuizen. Samen gaan zij een

  opvanghuis voor gehandicapte kinderen en

  mannen in India realiseren.

  O ver S chuiteman

  M E T H E T O O G O P S C H U I T E M A N

  Wandelfestijn trekt 700 wandelaarsRuim 700 wandelaars hebben op 16 mei meegedaan

  aan het vijfde Schuiteman Accountants Wandelfestijn.

  Startlocatie was Kerkelijk Centrum Bethabara in

  Voorthuizen. Vervolgens voerde de tocht de deel-

  nemers langs het landelijke Veenhuizerveld en het

  bosrijke Krachtighuizen richting Speuld en via het

  pittoreske Garderen door de Boeschoter bossen weer

  terug naar Voorthuizen.

  Goede doelen

  De opbrengst van het wandelfestijn gaat zoals altijd naar

  enkele goede doelen. Dit jaar zijn dat Kinderhospice de

  Glind en De Duiventil uit Voorthuizen. De Glind geeft

  vierentwintiguurszorg aan ernstig zieke kinderen met

  een beperkte levensverwachting. De Duiventil biedt

  logeeropvang voor kinderen met een stoornis in het

  autistisch spectrum of psychische problemen en

  dagopvang voor mensen met een stoornis in het

 • 4Nieuwe vestiging EdeIn de vorige Eye-Opener informeerden wij u al over ons

  voornemen om een nieuwe vestiging te openen in Ede.

  Zoals het er nu naar uitziet is dit nieuwe kantoor in

  oktober 2009 operationeel. Zodra we u er meer over

  kunnen vertellen, hoort u weer van ons.

  Schuiteman sponsort SpiritSchuiteman sponsort de komende drie jaar de

  D-teams van korfbalvereniging Spirit uit

  Voorthuizen. Annette Monshouwer (rechts op de

  foto), die op ons kantoor in Barneveld werkzaam

  is als assistent-accountant, traint en coacht de D1.

  Zelf is ze al vanaf haar zevende lid van de

  vereniging, waar ze nu in het eerste team speelt.

  Ik vind het een uitdaging om de kinderen goed

  te leren samenspelen, maar ook om ze te helpen

  bij het ontwikkelen van hun individuele

  kwaliteiten, aldus Annette. Het is fijn dat er

  sponsoren zijn die dit willen ondersteunen.

  Uitbreiding vestiging VeenendaalDe groei zit er nog steeds behoorlijk in bij

  Schuiteman. Daarom zijn we op dit moment

  bezig met het uitbreiden van onze vestiging

  in Veenendaal. Hierbij betrekken we extra

  kantoorruimte in ons bestaande pand aan

  de Vendelier.

  M E T H E T O O G O P S C H U I T E M A N

  Robert Jan Stronkhorst, toekomstig vestigingsleider te Ede

 • 5F E I T E N E N C I J F E R S

  LO ON-/INKOMSTENBEL ASTING

  1. Fis c ale p ositie dga

  De staatssecretaris van Financin heeft een notitie over

  de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder

  (dga) naar de Tweede Kamer gestuurd. In grote lijnen

  komt het erop neer, dat de wat vreemde positie van de

  dga, enerzijds ondernemer c.q. gelijkstelling met de

  IB-ondernemer en anderzijds werknemer, gehandhaafd

  wordt. De terbeschikkingstellingsregeling en de gebrui-

  kelijkloonregeling blijven bestaan. Wel heeft de staats-

  secretaris enkele maatregelen aangekondigd binnen deze

  regelingen.

  Op het gebied van de terbeschikkingstellingsregeling

  gaat het om de volgende punten:

  Deeenmaligemogelijkheidomeenterbeschikking

  gesteld pand in te brengen in de bv zonder heffing van

  inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

  Deinvoeringvaneenfaciliteitdievergelijkbaarismet

  de MKB-winstvrijstelling.

  Detoepassingvandeherinvesteringsreserveende

  kostenegalisatiereserve op ter beschikking gesteld

  vermogen.

  INHOUDSOPGAVE JUNI/JULI 2009

  L O ON / I B / V PB1. Fiscale positie dga 5

  2. Geruisloze overdracht 6

  3. Dienstbetrekking 7

  4. Verliesverrekening 7

  5. Willekeurige afschrijving 2009 en 2010 7

  6. Scholingsuitgaven 8

  7. Partnerbegrip 9

  8. Giften 9

  9. Soorten aandelen 10

  10. Afkoop pensioen 10

  11. Matchingbeginsel 11

  12. Vermogensetikettering 11

  13. Loon 11

  14. Levensonderhoud kinderen 12

  OM Z ET BE L AST I NG15. Herziening aftrek btw 12

  16. Declaraties 13

  17. Plaats van dienst 13

  18. Teruggaaf wegens oninbare vorderingen 14

  SUC CESSIEWET19. Fictieve verkrijging 15

  20. Goodwill 15

  S O C IA L E V E R Z E K E R I NG E N21. Nabestaandenpensioen 16

  22. Deeltijd-WW 16

  23. Verruiming S&O-afdrachtvermindering 17

  ARBEIDSRECHT24. Concurrentiebeding 17

  25. Schadeplicht 18

  26. Ziekteverzuim 18

  27. Ontslagvergoeding 19

  VARIA28. Aansprakelijkheid belastingschulden 19

  29. Sloopregeling 20

  30. Garantieregeling 20

  31. Verzoek voorlopige teruggaaf 20

  32. Ministerie publiceert handelingen WWFT 21

  33. Transparantie kostenstructuur tussenpersonen 21

 • 6F E I T E N E N C I J F E R S

  De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedere aanmerke-

  lijkbelanghouder die arbeid verricht voor zijn bv. Een dga

  die werkzaamheden verricht voor zijn bv moet tenminste

  de in de markt gebruikelijke beloning voor vergelijkbare

  arbeid ontvangen. Dat hoeft niet meer als het gebruikelijke

  loon niet hoger is dan 5.000 per jaar. Een loonadministratie

  is dan niet nodig.

  De derde aangekondigde maatregel is de invoering van

  een doorschuiffaciliteit voor aandelenpakketten bij leven.

  Er bestaat al een doorschuiffaciliteit voor aanmerkelijk-

  belangaandelen na overlijden. De nieuwe en de bestaande

  doorschuiffaciliteit gelden alleen als de bv een materile

  onderneming drijft. Voor de doorschuiffaciliteit na

  overlijden komt een overgangsregeling. De huidige

  faciliteit van uitstel van betaling bij schenking vervalt.

  2. G er uisloz e overdracht

  De Wet IB 2001 bevat een faciliteit om een bestaande

  onderneming fiscaal vriendelijk over te dragen aan een

  medeondernemer of aan iemand die al enkele jaren in

  het bedrijf werkzaam is. De faciliteit houdt in dat de

  overdragende ondernemer geen belasting betaalt over de

  aanwezige meerwaarde in de onderneming. De fiscale

  claim op deze meerwaarde gaat over op de overnemende

  partij. De faciliteit staat bekend als geruisloze doorschuiving.

  De vraag is of een onderneming geruisloos kan worden

  doorgeschoven als niet alle vermogensbestanddelen van

  de onderneming worden overgedragen.

  De rechtbank Haarlem meent dat voor toepassing van de

  faciliteit niet vereist is dat alle vermogensbestanddelen

  worden overgedragen, mits wat er na de overdracht overblijft

  maar een zelfstandige onderneming vormt. Als na de

  overdracht een vermogensbestanddeel achterblijft bij de

  overdrager dat onderdeel vormt van zijn privvermogen,

  kan er geen geruisloze doorschuiving plaatsvinden naar

  het oordeel van de rechtbank.

  De Hoge Raad deelt deze opvatting niet. Volgens de

  Hoge Raad laten tekst en doel en strekking van de wet een

  geruisloze doorschuiving van een onderneming toe als

  het bedrijfspand niet wordt overgedragen, maar aan de

  overnemer ter beschikking wordt gesteld voor de uitoefe-

  ning van de overgedragen onderneming. De overnemende

  partij was een voormalige werknemer die niet in staat was

  de koopsom voor de onderneming ineens te betalen en

  ook niet in staat was om het bedrijfspand over te nemen.

  Bij geruisloze doorschuiving is het niet ongebruikelijk

  dat er een meerwaardeclausule in de verkoopovereen-

  komst wordt opgenomen. Op grond van deze clausule

  heeft de overdrager recht op een deel van de meerwaarde

  van bepaalde activa bij verkoop daarvan binnen een

  zekere periode. Moet de overnemer op grond van de

  meerwaardeclausule een betaling doen aan de overdra-

  ger, dan is deze betaling niet aftrekbaar van de winst van

  de voortzetter. De voortzetter heeft immers de fiscale

  claims op de meerwaarde op zich genomen bij de

  geruisloze doorschuiving. De voortzetter is dus de

  persoon die bij verkoop over de volledige gerealiseerde

  meerwaarde belasting moet betalen. Voor de overdrager

  is de ontvangen betaling uit hoofde van de meerwaarde-

  clausule onbelast.

 • 7F E I T E N E N C I J F E R S

  3. Dienstb etrek k ing

  Voor het bestaan van een dienstbetrekking moeten drie

  elementen aanwezig zijn:

  a. De verplichting van de werknemer tot het persoonlijk

  verrichten van arbeid.

  b. De gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer.

  c. De verplichting van de werkgever om loon te betalen.

  Discussies over het al dan niet bestaan van een dienst-

  betrekking gaan meestal over de aanwezigheid van een

  gezagsverhouding, omdat de andere twee elementen

  eenvoudiger te constateren zijn.

  Een winkelier betaalde mensen om op zekere tijden

  in de winkel aanwezig te zijn. De aanwezigheid was

  gewenst om veiligheidsredenen. Hoewel deze mensen

  geen werkzaamheden verrichtten in de winkel, was de

  rechtbank van oordeel dat hun aanwezigheid kon

  worden aangemerkt als het verrichten van arbeid. Hun

  functie was het verminderen van het risico van een

  overval op de winkel en het vergroten van het gevoel van

  veiligheid bij de winkelier. De winkelier maakte gebruik

  van een vaste groep van personen. Zij konden zich niet

  laten vervangen door willekeurige derden en spraken

  steeds met de winkelier af wanneer en hoelang zij in de

  winkel aanwezig zouden zijn.

  Voor het bestaan van een gezagsverhouding is de

  mogelijkheid om gezag uit te oefenen voldoende.

  Gelet op de feitelijke gang van zaken vond de rechtbank

  dat er een gezagsverhouding bestond tussen de winkelier

  en de ingezette personen. De betaling van loon was geen

  punt van discussie. Omdat alle elementen voor het

  bestaan van een dienstbetrekking aanwezig waren, had

  op de loonbetalingen loonheffing moeten worden

  ingehouden. Dat had de winkelier niet gedaan. De

  Belastingdienst had hem daarom terecht een naheffings-

  aanslag opgelegd.

  4. Verl iesverrekening

  Als maatregel om de gevolgen van de kredietcrisis te

  bestrijden heeft de staatssecretaris van Financin een

  eenmalige versoepeling in de verrekening van onderne-

  mingsverliezen mogelijk gemaakt. De versoepeling betreft

  de verliezen over het jaar 2008. Het besluit bevat twee

  faciliteiten, namelijk de voorlopige verliesverrekening

  terwijl de aangifte nog niet is ingediend en de voorlopige

  verrekening van een verlies over 2008 als de definitieve

  aanslag over een voorafgaand jaar nog niet is vastgesteld.

  De Belastingdienst kan op verzoek een verlies voorlopig

  verrekenen (eventueel als voorschot) voordat aangifte is

  gedaan, als de belastingplichtige aannemelijk weet te

  maken dat over 2008 een verlies is geleden.

  De Belastingdienst kan op verzoek een voorschot geven op

  de voorlopige verliesverrekening als er een voorlopige

  aanslag is opgelegd over het jaar waarmee het verlies

  wordt verrekend.

  De Belastingdienst verleent geen voorschot als de

  aangifte over het verliesjaar al is gedaan en de aanslag

  over het jaar waarop wordt teruggewenteld op zeer korte

  termijn definitief wordt vastgesteld. Het besluit geldt

  tijdelijk en vervalt op 1 juli 2010.

  5. Wi l lekeurige afs chrijv ing 2009 en 2010

  Het kabinet heeft vanwege de kredietcrisis een aantal

  steunmaatregelen afgekondigd voor het midden- en

  kleinbedrijf. En van deze maatregelen heeft betrekking

  op de jaarlijkse afschrijving op bedrijfsmiddelen. Door

  vanaf 1 januari 2009 toe te staan dat bepaalde bedrijfs-

  middelen willekeurig of vervroegd worden afgeschreven

  kan de liquiditeits- en financieringspositie van bedrijven

  die voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringen staan,

  aanzienlijk worden verbeterd.

 • 8Deze steunmaatregel zorgt ervoor dat investeringen,

  waarvan de investeringsverplichtingen in 2009 worden

  aangegaan, in twee jaar mogen worden afgeschreven tot

  de zogenaamde restwaarde. De vervroegde afschrijving is

  mogelijk zodra de investeringsverplichtingen zijn

  aangegaan of de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het

  bedrijfsmiddel hoeft dan dus nog niet in gebruik te zijn

  genomen. Ingebruikneming moet uiterlijk plaatsvinden

  vr 1 januari 2012. De vervroegde afschrijving is voor

  de kalenderjaren 2009 en 2010 gemaximaliseerd tot

  jaarlijks 50% van de totale afschrijving.

  De regeling heeft uitsluitend betrekking op nieuwe in

  2009 aangeschafte of voortgebrachte bedrijfsmiddelen.

  Niet alle soorten bedrijfsmiddelen komen voor willekeu-

  rige of vervroegde afschrijving in aanmerking. Er is voor

  gekozen om een aantal categorien bedrijfsmiddelen uit

  te zonderen. Uitgezonderd zijn onder andere gebouwen,

  personenautos, immaterile activa, vee en bedrijfsmid-

  delen die aan derden ter beschikking worden gesteld. De

  uitzondering voor wat betreft de personenautos geldt

  niet voor taxis en bepaalde zeer zuinige personenautos.

  Uw autodealer kan u daar vast meer over vertellen. De

  uitzondering voor wat betref de verhuurde bedrijfsmid-

  delen geldt niet voor bedrijfsmiddelen die bestemd zijn

  om telkens voor korte duur aan elkaar opvolgende

  huurders te worden verhuurd.

  Door toepassing van de willekeurige of vervroegde

  afschrijving kunt u ervoor zorgen dat de winst in 2009 en

  2010 in fiscale zin aanzienlijk wordt gedrukt. Vooruitlo-

  pend hierop kan de voorlopige aanslag inkomstenbelas-

  ting dan wel vennootschapsbelasting voor het jaar 2009

  worden verlaagd.

  6. S cholingsuitgaven

  Scholingsuitgaven, de uitgaven die iemand doet om een

  opleiding of studie te volgen, zijn aftrekbaar als de

  opleiding wordt gevolgd met de bedoeling om daarmee

  een inkomen te verwerven. Voor de aftrekbaarheid van

  scholingsuitgaven is het niet nodig dat na het volgen van

  de opleiding een inkomensverbetering optreedt of te

  verwachten is. De aftrekpost voor scholingsuitgaven is

  bedoeld als een fiscaal vangnet in de situatie waarin geen

  recht bestaat op andere tegemoetkomingen zoals studie-

  financiering. De scholingsaftrek is onderdeel van een

  stelsel van regelingen dat is bedoeld om scholing te

  stimuleren.

  Op basis van deze uitleg heeft De Hoge Raad onlangs de

  aftrek toegestaan van de kosten die iemand had gemaakt

  voor een opleiding tot beroepsvlieger. Bepalend voor de

  aftrekbaarheid was dat de student het doel had om

  beroepsvlieger te worden en dat hij in redelijkheid ook

  kon verwachten dat hij dit doel na voltooiing van de

  opleiding zou kunnen verwezenlijken.

  Wel geldt dat tijdens de opleiding steeds aan de hand van

  de omstandigheden moet worden beoordeeld of aan de

  criteria voor aftrek wordt voldaan.

  De procedure had betrekking op een dga van een bv in de

  elektronicahandel. Hof Arnhem had de aftrek geweigerd

  omdat de belanghebbende als dga meer verdiende dan

  hij later als vlieger verdiende. Verder meende het Hof dat

  de beoordeling of aan de criteria voor aftrek is voldaan

  bij de aanvang van de studie dient plaats te vinden.

  Deze opvatting zou inhouden dat een verandering van

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 9de motieven tijdens het volgen van de studie niet van

  belang is voor het recht op aftrek. De Hoge Raad deelt

  deze opvatting niet.

  7. Par tnerb egrip

  De staatssecretaris van Financin heeft in een brief aan de

  Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van het partner-

  begrip in de belastingwetgeving. Momenteel kennen

  diverse belastingwetten hun eigen regeling van het

  partnerbegrip. De belangrijkste zijn de Wet Inkomsten-

  belasting 2001, de Successiewet en de Algemene wet

  inkomensafhankelijke regelingen (Awir). De staatssecretaris

  wil in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

  een basis-partnerbegrip invoeren met de gemeenschap-

  pelijke kenmerken. Het gaat dan om echtgenoten,

  geregistreerde partners en ongehuwden met een notarieel

  samenlevingscontract. In de verschillende heffingswetten

  kunnen dan specifieke aanvullingen op het basisbegrip

  worden opgenomen. Voor inkomensafhankelijke regelingen

  die onder de Awir vallen is de draagkracht van beide

  partners bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming.

  De gekozen samenlevingsvorm is niet van belang. Ook in

  de Wet IB 2001 is in een aantal gevallen de gezinsdraag-

  kracht bepalend, los van de gekozen samenlevingsvorm.

  De voorkeur gaat uit naar objectief controleerbare criteria

  voor het partnerschap, zoals het hebben van kinderen.

  De onderlinge verbondenheid tussen de samenwoners

  gaat dan verder dan het behalen van schaalvoordelen.

  Dergelijke objectieve criteria leiden tot verplicht partner-

  schap. De keuzemogelijkheid voor fiscaal partnerschap

  van ongehuwd samenwonenden in de Wet IB 2001 vervalt

  in deze opzet.

  Anders dan in de Wet IB 2001 en de Awir is in de

  Successiewet de verzorgingsgedachte een onmisbaar

  element in het partnerbegrip. De verzorgingsgedachte is

  de reden voor de lage tarieven en de hoge partnervrij-

  stelling. Echtgenoten en geregistreerde partners hebben

  een wettelijke wederzijdse zorgplicht. Daarmee vallen zij

  zonder meer onder het (basis-)partnerbegrip. Twee personen

  die na hun achttiende jaar een gemeenschappelijke

  huishouding hebben gevoerd, komen voor het partner-

  schap in aanmerking als zij in een notarieel samenlevings-

  contract een wederzijdse zorgplicht hebben vastgelegd.

  Dit sluit aan bij het basisbegrip, met aanvullende voor-

  waarden op het gebied van verwantschap, leeftijd en de

  inhoud van het samenlevingscontract. De gemeenschap-

  pelijke huishouding moet tot aan het overlijden tenminste

  zes maanden hebben geduurd en in geval van schenking

  tenminste 24 maanden. Inschrijving in de gemeentelijke

  basisadministratie op hetzelfde adres is een voorwaarde

  voor de gemeenschappelijke huishouding. Het nieuwe

  partnerbegrip is beperkter dan het huidige. Nu kan iemand

  uitsluitend op grond van langdurig samen in een huis

  wonen in aanmerking komen voor een verhoogde vrij-

  stelling en een laag tarief. Ook een partnerschap tussen

  ouders en kinderen is niet langer mogelijk.

  8. Giften (en alimentatiebetalingen)

  Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen zijn

  aftrekbaar van het inkomen, mits de giften een inkomens-

  afhankelijke drempel overschrijden. Voor giften in de

  vorm van een lijfrente geldt de aftrekdrempel niet.

  Dat betekent dat de volledige gift aftrekbaar is. Bij giften

  in de vorm van een lijfrente verplicht de schenker zich

  gedurende de looptijd van de verplichting tot het doen

  van periodieke uitkeringen. Deze giften moeten gedurende

  tenminste vijf jaar gedaan worden in de vorm van vaste

  en gelijkmatige periodieke uitkeringen. De verplichting

  vervalt bij het overlijden van de schenker. De jaarlijkse

  uitkering uit de lijfrenteverplichting vormt een aftrekpost.

  Die aftrekpost houdt geen verband met de verwerving van

  inkomen door de belastingplichtige. Naar de bedoeling

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 10

  rechten die zijn verbonden aan aandelen creren geen

  aparte aandelensoort. Dat geldt wel voor verschillen in

  winstgerechtigdheid of een bijzondere gerechtigdheid tot

  het liquidatieoverschot.

  De rechtbank stelde vast dat er geen onderscheid bestond

  tussen de aandelen A en de aandelen B en zij dus door-

  eenleverbaar waren. De aandelen A en B deelden gelijk

  in de winst, in de reserves en in een eventueel liquidatie-

  overschot.

  10. Af ko op p ensio en

  Het afkopen van pensioenrechten is niet toegestaan omdat

  dit in strijd is met de verzorgingsgedachte die ten grond-

  slag ligt aan pensioen en de fiscaal gunstige behandeling

  van pensioen in de opbouwfase. Pensioen is bedoeld als

  inkomensvoorziening voor de oude dag, bij arbeidson-

  geschiktheid of voor nabestaanden. De betaalde premies

  zijn aftrekbaar, terwijl de opgebouwde aanspraken niet

  tot het loon behoren.

  Sinds 1995 bevat de belastingwetgeving een sanctie-

  bepaling die van toepassing is wanneer iemand ondanks

  het afkoopverbod overgaat tot afkoop van pensioen-

  aanspraken. Deze sanctie houdt in dat belasting wordt

  geheven over de waarde van de gehele aanspraak en dat

  revisierente in rekening wordt gebracht. Het overdragen

  van een pensioenvoorziening aan een niet-toegelaten

  F E I T E N E N C I J F E R S

  van de wetgever is dit een niet-boxgebonden aftrekpost.

  Daarnaast is de lijfrenteverplichting een schuld met waarde

  in het economische verkeer. Deze verplichting is een

  onderdeel van de rendementsgrondslag van box 3 en

  vermindert de belasting in box 3.

  Om dezelfde reden is het verdedigbaar om de contante

  waarde van de verplichting tot het doen van alimentatie-

  betalingen aan de ex-partner als schuld in box 3 in

  aanmerking te nemen.

  De staatssecretaris van Financin heeft aangekondigd dat

  hij met maatregelen komt om deze dubbele aftrek te

  herstellen. Dat zal dan gelden voor alle verplichtingen

  waaruit betalingen voortvloeien die onder de persoons-

  gebonden aftrek vallen. De bedoeling is dat deze wijziging

  vr 31 december 2009 in werking zal treden.

  9. S o or ten aandelen

  Een belang van 5% of meer in het geplaatste kapitaal van

  een aandelenvennootschap vormt een aanmerkelijk

  belang en valt als bezitting niet in box 3, maar in box 2.

  Wanneer er meerdere soorten aandelen zijn wordt voor

  de bepaling van het belang niet gekeken naar het totale

  kapitaal van de vennootschap, maar naar het belang

  binnen de soort. Zo bezat een aandeelhouder slechts

  2,67% van het totale geplaatste kapitaal van een bv.

  Zo bezien was dus geen sprake van een aanmerkelijk

  belang. Het aandelenbezit bestond uit zogenaamde

  letteraandelen en vormde 6,28% van de geplaatste

  aandelen A. Als het aandeel A een soortaandeel was,

  dan zou dat betekenen dat de aandeelhouder toch een

  aanmerkelijk belang bezat in de vennootschap.

  Kenmerk van soortaandelen is dat zij niet met andere

  soortaandelen dooreenleverbaar zijn. Toch kunnen

  aandelen met verschillende rechten, die daarom niet door-

  eenleverbaar zijn, voor de aanmerkelijkbelangregeling

  n aandelensoort vormen. Zeggenschaps- en benoemings-

 • 11

  verzekeraar wordt aangemerkt als afkoop. Daarbij is niet

  van belang of de gehele pensioenvoorziening wordt

  overgedragen of slechts een gedeelte: in beide gevallen is

  namelijk de totale pensioenaanspraak belast. Bij een

  gedeeltelijke afkoop is dus belasting verschuldigd over

  een deel van de pensioenaanspraak dat economisch

  gezien nog niet is genoten.

  11.Matchingb egins el

  De berekening van de fiscale jaarwinst geschiedt volgens

  de regels van goed koopmansgebruik. Een van deze

  regels is de toepassing van het matchingbeginsel. Op

  grond daarvan moeten ontvangsten en uitgaven worden

  toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben

  en moeten uitgaven worden toegerekend aan de op-

  brengsten waarop zij betrekking hebben.

  Met toepassing van het matchingbeginsel was het niet

  toegestaan dat een bv die in het jaar 2000 haar deelne-

  mingen verkocht, de daarop betrekking hebbende

  verkoopkosten in 2002 ten laste van haar resultaat

  bracht. Er was immers sprake van een direct verband

  tussen de verkoopkosten en de opbrengst van de ver-

  koop van de deelnemingen. De bv wilde met toepassing

  van het eenvoudbeginsel de verkoopkosten in het jaar

  2002 ten laste van haar resultaat brengen, omdat pas in

  dat jaar de verkoopkosten aan haar waren doorberekend

  door haar moedermaatschappij.

  De rechtbank Arnhem is van oordeel dat de toepassing

  van het matchingbeginsel alleen in uitzonderingssitua-

  ties wordt verhinderd door het eenvoudbeginsel. Een

  dergelijke uitzondering deed zich hier niet voor.

  12. Vermogens eti kettering

  Zaken die zowel voor de onderneming als voor priv-

  doeleinden worden gebruikt behoren tot het zogenaamde

  keuzevermogen. De ondernemer kan zelf bepalen of hij

  een dergelijke zaak tot zijn ondernemingvermogen rekent

  of tot zijn privvermogen. Zaken die alleen voor de

  onderneming worden gebruikt vormen verplicht onder-

  nemingsvermogen, terwijl zaken die louter priv worden

  gebruikt verplicht privvermogen vormen.

  Een ondernemersechtpaar kocht een woonwinkelpand.

  De winkel werd voor de onderneming gebruikt.

  De bovenwoning werd door het echtpaar bewoond.

  Tot 1999 werd het gehele pand als ondernemingsvermogen

  aangemerkt. In 1999 is de bovenwoning naar priv over-

  gebracht, waarna de onderneming in het jaar 2000 is

  gestaakt. De inspecteur rekende de boekwinst op het gehele

  pand tot het inkomen van de echtgenoten.

  Het echtpaar had het pand desgewenst gesplitst kunnen

  aankopen. Na de staking van de onderneming was het

  pand gesplitst. Bouwkundig hield de splitsing niet meer

  in dan het aanpassen van de meterkast. Het Hof hield

  daarom bij beantwoording van de vraag of de bovenwoning

  vanaf de aankoop verplicht privvermogen vormde geen

  rekening met het niet gesplitst zijn. Bepalend was met welk

  doel de bovenwoning was aangeschaft en of de woning

  daadwerkelijk binnen de onderneming was gebruikt.

  Het Hof accepteerde de verklaring van het echtpaar dat de

  bovenwoning bij aankoop bestemd was voor privgebruik

  en nadien ook alleen priv was gebruikt. De bovenwo-

  ning was verplicht privvermogen.

  13. L o on

  Loon is een ruim begrip. Tot het loon behoren namelijk

  alle voordelen die iemand uit zijn dienstbetrekking geniet.

  Volgens de rechtbank Den Haag is er zelfs sprake van loon

  als de werkgever de schadevergoeding die een derde aan

  zijn werknemers moet betalen voorschiet en verhaalt op

  de derde. De rechtbank kwam tot die uitspraak in een

  procedure die betrekking had op de schadevergoeding

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 12

  die werd betaald aan de leden van een arrestatieteam van

  de politie. Vijf van de negen leden van het team raakten

  bij een inval gewond. De strafrechter veroordeelde de bij

  de inval gearresteerde verdachten tot het betalen van

  schadevergoedingen aan de gewonden. De werkgever

  nam deze betalingen over en betaalde ook de niet

  gewond geraakte leden van het team een bedrag aan

  schadevergoeding.

  De door de rechter vastgestelde schadevergoedingsplicht

  van de daders stond los van de dienstbetrekking. Dat was

  anders voor de betalingen. Die vonden wel hun oorzaak

  in de dienstbetrekking. De werkgever wilde voorkomen

  dat de leden van het team zouden worden geconfronteerd

  met financieel onvermogende daders. Daarnaast wilde de

  werkgever verdere confrontatie tussen daders en slachtoffers

  vermijden. Voor buitenstaanders die bij een politie-inval

  gewond zouden raken zou de werkgever een dergelijke

  actie niet ondernemen, maar volstaan met het wijzen op

  de mogelijkheid van voeging in de strafprocedure.

  Naar het oordeel van de rechtbank was op de betalingen

  terecht loonbelasting ingehouden.

  14. L e vens onderhoud k inderen

  Ouders hebben recht op een forfaitaire aftrek voor de

  uitgaven die zij doen om te voorzien in het levensonder-

  houd van kinderen jonger dan 30 jaar. De ouders mogen

  voor deze kinderen geen recht hebben op kinderbijslag

  en de kinderen mogen geen recht hebben op studiefinan-

  ciering. Het eigen inkomen en vermogen van het kind

  zijn van invloed op het recht op aftrek.

  De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan over

  de vraag of een ouder wel recht had op aftrek van kosten

  voor levensonderhoud voor een kind dat spaargeld had.

  Het saldo van de bankrekening van het kind bedroeg op

  1 januari 17.000 en op 31 december 19.000. De

  inkomsten van het kind bestonden uit 704 aan inkom-

  sten uit een bijbaantje, een (stage)vergoeding van 1.813

  en 565 rente.

  Hof Amsterdam en de Hoge Raad waren van oordeel dat

  de ouders zich verplicht konden voelen om de kosten

  van het levensonderhoud van hun kind voor hun reke-

  ning te nemen. Civielrechtelijk hebben ouders een

  onderhoudsplicht voor hun kind zolang het kind nog

  geen 21 jaar oud is. Dat aspect telde mee in de beslissing.

  OMZETBEL ASTING

  15. Herziening aftrek

  Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelas-

  ting die andere ondernemers aan hen in rekening brengen,

  mits zij de goederen of diensten waarop de omzetbelasting

  drukt willen gebruiken voor belaste prestaties. Volgens

  rechtspraak van het Hof van Justitie EG blijft het recht op

  aftrek van voorbelasting zelfs bestaan als de ondernemer

  er door omstandigheden buiten zijn toedoen niet aan

  toekomt om de goederen of diensten voor belaste

  prestaties te gebruiken.

  Die rechtspraak houdt niet in dat er geen sprake kan zijn

  van herziening van de vooraftrek als een voor belaste

  prestaties gekocht stuk grond later vrijgesteld wordt

  geleverd nadat is komen vast te staan dat de geplande

  bestemming geen doorgang kan vinden.

  De procedure had betrekking op een ondernemer die

  een stuk grond kocht met de bedoeling om daar een

  kuuroord te beginnen. Toen hij geen vergunning kreeg

  voor de bouw en exploitatie van het kuuroord, verkocht

  hij de grond. De levering van grond is vrijgesteld van

  omzetbelasting. Het gevolg van de vrijgestelde levering

  van de grond was herziening van het restant van de

  eerder in aftrek gebrachte voorbelasting omdat de

  herzieningsperiode nog niet was verstreken. Volgens de

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 13

  Hoge Raad is het recht op aftrek conform de rechtspraak

  van het Hof van Justitie EG in stand gebleven tot aan het

  tijdstip van de vrijgestelde levering. De daarbij gehanteerde

  herziening van de in aftrek gebrachte belasting is in

  overeenstemming met de EG-richtlijnen.

  16. De claraties

  Ondernemers moeten op hun facturen omzetbelasting in

  rekening brengen, voor zover de prestaties die zij ver-

  richten belast zijn met omzetbelasting. Wie op een

  factuur omzetbelasting vermeldt zonder deze op grond

  van de door hem verrichte prestaties verschuldigd te zijn,

  moet deze op grond van de wet toch aan de Belasting-

  dienst afdragen.

  Een gemeente stuurde declaraties aan het Rijk in verband

  met de door het Rijk toegezegde bijdrage in de kosten die

  de gemeente moest maken in verband met de aanleg van

  de Hogesnelheidslijn. De toegezegde bijdrage zou volgens

  de overeenkomst inclusief omzetbelasting worden uit-

  betaald. Eveneens volgens de overeenkomst moest op de

  declaratie de omzetbelasting apart worden vermeld.

  De gemeente voldeed de omzetbelasting niet op aangifte.

  De inspecteur merkte de declaraties aan als facturen

  waarop melding is gemaakt van omzetbelasting en legde

  een naheffingsaanslag op. Hof Den Bosch vond, gezien de

  vorm en de inhoud van de declaraties, dat de inspecteur

  gelijk had met zijn stelling dat de gemeente op facturen

  melding had gemaakt van omzetbelasting. De Hoge

  Raad oordeelde anders. De declaraties hielden niet meer

  in dan het opeisen van tussen twee publiekrechtelijke

  lichamen overeengekomen kostencompensaties tot

  onderling afgesproken bedragen.

  17. Plaats van dienst

  Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend om de

  Wet op de Omzetbelasting aan te passen aan een aantal

  Europese richtlijnen. Het voorstel bevat nieuwe regelingen

  voor de plaats van dienst en voor de teruggaaf van omzet-

  belasting aan buitenlandse ondernemers. De regelingen

  moeten in werking treden op 1 januari 2010. Het voorstel

  bevat ook de implementatie van de frauderichtlijn.

  Plaats van dienst

  De huidige hoofdregel voor het belasten van diensten

  sluit aan bij de vestigingsplaats van de dienstverrichter.

  Op de hoofdregel bestaat een reeks van uitzonderingen.

  De nieuwe regeling kent afwijkende hoofdregels voor

  diensten van bedrijven aan bedrijven (B2B) en voor

  diensten van bedrijven aan consumenten (B2C).

  Als nieuwe hoofdregel voor de plaats van B2B-diensten

  geldt de vestigingsplaats van de afnemer of van een vaste

  inrichting van de afnemer. Als volgens de nieuwe hoofd-

  regel de plaats van dienst in een andere lidstaat ligt dan

  de lidstaat waarin de dienstverrichter is gevestigd, wordt

  de belastingheffing verlegd naar de afnemer. Dit heeft tot

  gevolg dat veel ondernemers geen btw-aangifte in andere

  lidstaten hoeven te doen. Nederland past dit systeem van

  verlegging al jaren toe. Door de wijziging van de plaats-

  bepaling bij grensoverschrijdende B2B-diensten zullen

  ondernemers minder vaak in andere lidstaten een verzoek

  om teruggaaf van omzetbelasting hoeven te doen. Voor

  diensten door bedrijven aan anderen dan ondernemers

  blijft de huidige hoofdregel bestaan. Dat geldt ook voor

  grensoverschrijdende B2C-diensten.

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • Uitzonderingen op de hoofdregels

  Op de hoofdregels aangaande de plaats van dienst bestaan

  ook in de nieuwe opzet uitzonderingen.

  Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor alle elektronische

  diensten, radio- en tv-diensten en telecommunicatie-

  diensten dat het land van de afnemer wordt aangewezen

  als plaats van dienst.

  Omdat omzetbelasting niet verlegd kan worden naar een

  particulier, moet de aanbieder in die gevallen omzetbe-

  lasting afdragen in de lidstaat van de particuliere afnemer.

  Per 1 januari 2015 komt er een n-loketsysteem voor

  deze diensten. Ondernemers kunnen dan in het land van

  vestiging aangifte doen voor btw-verplichtingen in

  andere lidstaten.

  Teruggaaf van buitenlandse btw

  De regeling voor teruggaaf aan in de EU gevestigde

  ondernemers van omzetbelasting die hen in een andere

  EU-lidstaat in rekening is gebracht wordt vereenvoudigd.

  Voor ondernemers van buiten de EU wordt de teruggaaf-

  regeling niet gewijzigd.

  In de nieuwe opzet kunnen ondernemers buitenlandse

  btw terugvragen bij de Belastingdienst in de lidstaat van

  vestiging. De Belastingdienst stuurt het verzoek om

  teruggaaf door naar de betreffende lidstaat. Deze lidstaat

  handelt het verzoek om teruggaaf binnen vier maanden

  af. Wanneer de lidstaat aanvullende informatie nodig

  heeft kan de termijn worden verlengd tot acht maanden.

  Bij te late terugbetaling moet rente worden betaald.

  Fraude

  Ter bestrijding van btw-fraude worden de gegevensver-

  zameling en de uitwisseling daarvan tussen de lidstaten

  versneld. De frauderichtlijn verplicht de lidstaten om het

  elektronisch aanleveren van gegevens mogelijk te maken.

  De versnelling van de gegevensverzameling kan tot gevolg

  hebben dat een ondernemer vaker verplicht is om melding

  14

  te maken van zijn intracommunautaire leveringen en de

  diensten die leiden tot verlegging van omzetbelasting.

  Nederland maakt gebruik van de in de richtlijn geboden

  mogelijkheid om niet in alle gevallen de frequentie terug

  te brengen tot een kalendermaand. Doorlopende diensten

  die meer dan een jaar duren worden in stukken geknipt,

  zodat deze aan het eind van het kalenderjaar geacht

  worden te zijn verricht, tenzij tussentijds betalingen zijn

  gedaan. Alle lidstaten bepalen op gelijke wijze het

  tijdstip waarop belasting is verschuldigd wanneer de

  verleggingsregeling van toepassing is.

  18. Ter uggaaf wegens oninb are vorderingen

  De btw die de ondernemer in rekening brengt, moet hij

  weer voldoen aan de Belastingdienst. Vaak moet hij de btw

  al voldoen voordat diens afnemer de factuur aan hem heeft

  betaald. In sommige gevallen kan het echter voorkomen

  dat de afnemer niet of niet geheel betaalt. De ondernemer

  heeft dan btw voldaan die hij niet daadwerkelijk ontvangen

  heeft. Als de ondernemer op geen enkele manier de

  afnemer kan laten betalen (met andere woorden: als de

  vordering oninbaar is) kan de ondernemer de btw

  terugvragen die hij al heeft voldaan.

  De ondernemer moet de Belastingdienst verzoeken om

  de teruggaaf. Het verzoek moet schriftelijk en voldoende

  gemotiveerd worden gedaan bij het belastingkantoor

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 15

  waaronder de ondernemer valt en wel binnen een maand

  na afloop van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is

  ontstaan. Dat betekent dat u het verzoek moet indienen

  binnen een maand na het moment waarop de ondernemer

  voldoende kenbaar moet zijn dat de afnemer het verschul-

  digde bedrag niet meer zal betalen. De laatste tijd wijst de

  Belastingdienst meer en meer verzoeken af omdat die niet

  tijdig zouden zijn gedaan. U doet er daarom verstandig

  aan het verzoek al bij de eerste tekenen van het uitblijven

  van de (tijdige) betaling in te dienen.

  SUC CESSIEWET

  19. Fictie ve verk rijg ing

  De Successiewet bevat een aantal zogenaamde fictiebe-

  palingen. Fictiebepalingen in de Successiewet merken

  bepaalde handelingen aan als erfrechtelijke verkrijgingen,

  waardoor successierecht betaald moet worden over de

  waarde van de verkrijging. Een van deze fictiebepalingen

  betreft schenkingen die iemand binnen 180 dagen voor

  zijn overlijden heeft gedaan. Deze fictiebepaling is alleen

  van toepassing op schenkingen die zijn gedaan door

  iemand die ten tijde van zijn overlijden in Nederland

  woont. Voor toepassing van deze bepaling is niet van

  belang waar de schenker ten tijde van het doen van de

  schenking woont. Volgens de rechtbank Arnhem kan dat

  worden afgeleid uit een arrest van de Hoge Raad uit 1996

  over een andere fictiebepaling uit de Successiewet. In dat

  arrest besliste de Hoge Raad dat die fictiebepaling ook

  van toepassing was op een rechtshandeling die plaatsvond

  toen de erflater niet in Nederland woonde. Bepalend voor

  de toepassing van deze fictiebepaling is of op het moment

  van overlijden aan de voorwaarden is voldaan. Omdat beide

  bepalingen de overlijdensdatum centraal stellen zag de

  rechtbank geen aanleiding om anders te oordelen dan de

  Hoge Raad deed.

  Evenmin is van belang of degene die de schenking heeft

  ontvangen ook erfgenaam is van de schenker. In de wets-

  historie is in ieder geval geen aanknopingspunt te vinden

  dat het de bedoeling van de wetgever zou zijn om deze

  fictiebepaling alleen toe te passen op een schenking die

  wordt gevolgd door een erfrechtelijke verkrijging in de

  hoedanigheid van erfgenaam.

  De voorganger van de huidige Successiewet bevatte een

  vergelijkbare bepaling, die tekstueel duidelijker was dan

  de bepaling in de huidige wet. Volgens de Memorie van

  Toelichting bij de huidige wet is met de andere redactie

  geen wijziging bedoeld ten opzichte van de vroegere wet.

  De Advocaat Generaal (AG) bij de Hoge Raad betoogt in

  zijn conclusie dat het voor de toepassing van de fictie-

  bepaling niet nodig is dat de verkrijger van de schenking

  ook een erfgenaam van de schenker is. De AG voert wel

  een aantal argumenten aan die ervoor pleiten om de

  fictiebepaling niet toe te passen als de schenker ten tijde

  van de schenking in het buitenland woont.

  Uiteindelijk geeft het eerdere arrest van de Hoge Raad

  voor de AG de doorslag gezien de geringe verschillen

  tussen beide fictiebepalingen.

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgewezen.

  20. G o o dw i l l

  De Successiewet verwijst voor de definitie van een

  schenking naar het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt

  als schenking elke andere bevoordeling uit vrijgevigheid

  en het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

  Tot 1 januari 2002 werd bij de waardering van een onder-

  neming de waarde van goodwill, zowel in positieve als in

  negatieve zin, voor het schenkings- en successierecht

  buiten beschouwing gelaten.

  Op basis daarvan was Hof Den Haag van oordeel dat de

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • voortzetting van het landbouwbedrijf door een van de

  vennoten op grond van een voortzettings- en overnemings-

  beding een schenking inhield. De vennoten waren een

  vader en zijn zoon. De zoon zette na het uittreden van

  vader de onderneming voort. Voor de waardering van de

  overgenomen zaken en rechten hadden zij moeten uitgaan

  van de waarde in het economische verkeer. De zoon

  kocht deze zaken echter voor een prijs die aanmerkelijk

  lager was dan de waarde in het economische verkeer.

  Dat was gedaan om de exploitatie van het bedrijf na de

  overname nog lonend te laten zijn. Het verschil in waarde

  vormde een schenking, omdat er sprake was van een

  bewuste bevoordeling van de zoon.

  In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat het Hof niet aan

  de hand van een waarderingsvoorschrift had mogen

  beoordelen of sprake was van een schenking. Dat had

  moeten gebeuren aan de hand van de definitie van

  schenking in het Burgerlijk Wetboek. De Hoge Raad

  herhaalde zijn oordeel in een arrest van 2004. In dat

  arrest merkte de Hoge Raad op dat bij de voortzetting

  van een voorheen in maatschapsverband uitgeoefend

  agrarisch bedrijf door een van de maten de waardering

  zodanig moet zijn dat die voortzetting in ieder geval

  lonend moet kunnen zijn. Bij een dergelijke waardering

  is geen sprake van een bevoordelingsbedoeling die is

  vereist voor het aannemen van een schenking.

  SO CIALE VERZEKERINGEN

  21. Nab estaandenp ensio en

  Bij de vervanging van de vroegere Pensioen- en Spaar-

  fondsenwet (PSW) door de huidige Pensioenwet is

  onbedoeld de mogelijkheid voor nabestaanden vervallen

  om hun nabestaandenpensioen bij een andere pensioen-

  uitvoerder onder te brengen. De minister van Sociale

  Zaken en Werkgelegenheid heeft nu een wetsvoorstel

  ingediend om deze beperking weg te nemen. De moge-

  lijkheid om het nabestaandenpensioen onder te brengen

  bij een andere pensioenuitvoerder geldt alleen voor

  nabestaanden die een pensioenovereenkomst hebben die

  voorziet in de uitkering van een kapitaal.

  Op grond van het ingediende wetsvoorstel worden

  pensioenfondsen bevoegd en verzekeraars verplicht om

  mee te werken aan een verzoek van een nabestaande om

  zijn pensioen elders onder te brengen.

  22. De elti jd-WW

  De bijzondere regeling werktijdverkorting die eind vorig

  jaar is ingevoerd om de effecten van de kredietcrisis op

  te vangen is vervangen door een eveneens tijdelijke

  regeling deeltijd-WW. De regeling houdt in dat de

  arbeidsuren van de werknemer eenmalig kunnen worden

  teruggebracht tot 50%, waarbij de werknemer gewoon

  volledig in dienst blijft. Over de niet gewerkte uren heeft

  de werknemer recht op een WW-uitkering. Indien een

  werknemer geen recht heeft op WW is de werkgever

  gehouden het loon door te betalen. De werkgever is

  verplicht om de werknemer na afloop van de periode

  van deeltijd-WW in dienst te houden voor zijn oor-

  spronkelijke aantal uren. Die verplichting geldt voor een

  derde van de duur van de deeltijd-WW, met een minimum

  van 13 weken. Het niet voldoen aan deze verplichting leidt

  tot een schadevergoeding aan het UWV, behoudens bij

  opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens een

  dringende reden of als de werknemer zelf ontslag heeft

  genomen. Deeltijd-WW kan worden aangevraagd voor

  een duur van 13 weken. Deze periode kan aaneensluitend

  twee maal met maximaal 26 weken worden verlengd tot

  een totale duur van 65 weken. De regeling deeltijd-WW

  geldt vanaf 1 april 2009 tot uiterlijk 1 januari 2010.

  16

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 17

  23. Verr uiming S&O-afdracht-vermindering

  De ondernemer die speur- en ontwikkelingswerk verricht,

  komt in aanmerking voor een loonsomgerelateerde

  afdrachtvermindering. Om hiervoor in aanmerking te

  kunnen komen, moet de ondernemer in het bezit zijn

  van een zogenaamde S&O-verklaring. In deze verklaring

  staat welk bedrag u in mindering mag brengen.

  SenterNovem geeft deze verklaringen op verzoek af.

  De afdrachtvermindering wordt vooraf verleend op basis

  van een schatting. Herziening moet plaatsvinden als de

  foutenmarge van 10% wordt overschreden. De onderne-

  mer is verplicht hiervan op tijd een mededeling te doen.

  Voor alle ontvangen S&O-verklaringen in een jaar moet

  n mededeling worden gedaan binnen 3 maanden na

  afloop van het kalenderjaar. Men is verplicht deze

  mededeling elektronisch te doen. Als tijdelijke fiscale

  stimuleringsmaatregel is de afdrachtvermindering met

  terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 verhoogd tot

  50% (dit was 42%) van het loon uit tegenwoordige

  dienstbetrekking dat betrekking heeft op speur- en

  ontwikkelingswerk als het loon in totaal niet meer

  bedraagt dan 150.000 (dit was 110.000) en 18%

  (dit was 14%) over het meerdere S&O-loon. De afdracht-

  vermindering is maximaal 14.000.000 (dit was

  8.000.000). De verhoging geldt voor 2009 en 2010.

  Vanwege het financile voordeel dat met bovenstaande

  afdrachtvermindering te behalen valt, is het verstandig

  om (nog) eens na te gaan of u in aanmerking komt voor

  deze verruimde faciliteit.

  ARBEIDSRECHT

  24. C oncurrentieb e ding

  Om te voorkomen dat werknemers na het beindigen

  van hun dienstverband hun voormalige werkgever

  concurrentie aandoen kan in de arbeidsovereenkomst

  een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een

  dergelijk beding verbiedt de werknemer om gedurende

  een zekere periode na het einde van het dienstverband

  bepaalde werkzaamheden te verrichten. Als variant op

  het verbieden van bepaalde werkzaamheden kan een

  relatiebeding worden opgenomen. Een relatiebeding

  verbiedt het benaderen van klanten en relaties van de

  werkgever of beperkt het concurrentiebeding tot relaties

  van de werkgever. Op overtreding van concurrentie- en

  relatiebedingen staan meestal boetes per keer en per dag

  dat de overtreding voortduurt. Hoewel het opnemen van

  een beperking in de tijd gebruikelijk is, maakt het niet

  opnemen van een tijdsbepaling een relatiebeding niet

  nietig. Een concurrentiebeding is een zogenaamd

  bezwarend beding omdat het de werknemer beperkt in

  zijn vrijheid van arbeidskeuze. Daarom moet een con-

  currentiebeding schriftelijk worden overeengekomen en

  moet het bij een ingrijpende wijziging van de functie

  opnieuw worden overeengekomen. Dat geldt niet voor

  een relatiebeding, omdat de ex-werknemer niet wordt

  beperkt in de wijze waarop hij in zijn levensonderhoud

  voorziet, zolang hij geen zaken doet met relaties van zijn

  ex-werkgever. De kantonrechter heeft het concurrentie-

  en relatiebeding dat een detacheringsbureau in de

  arbeidsovereenkomst met te detacheren personeelsleden

  opnam, vernietigd. Het detacheringsbureau plaatste

  financieel personeel in het bank- en verzekeringswezen

  in heel Nederland. Een werkneemster beindigde na

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • E Y E -O P E N E R

  18

  minder dan 1,5 jaar haar arbeidsovereenkomst voor

  bepaalde tijd met de detacheerder. Zij trad vervolgens in

  dienst bij een directe concurrent, die haar plaatste bij

  dezelfde opdrachtgever in de functie waarin zij voordien

  ook werkzaam was.

  De kantonrechter vond het recht op een vrije keuze van

  arbeid belangrijker dan de belangen van de detacheerder

  bij handhaving van de bedingen. Bij handhaving van het

  concurrentiebeding zou de werkneemster onredelijk in

  haar arbeidskeuze worden belemmerd. Dat gold ook voor

  het relatiebeding. De opdrachtgever maakte gebruik van

  de diensten van zowel de oude als de nieuwe werkgever.

  Handhaving van het relatiebeding zou, gelet op de werker-

  varing en de opleiding die gericht was op het bank- en

  verzekeringswezen, de werkneemster eveneens in haar

  vrije arbeidskeuze belemmeren.

  25. S chadeplicht

  Werkgevers moeten zich naar hun werknemers toe als een

  goede werkgever gedragen. Vanuit deze verplichting

  hebben werkgevers een zorg- en een preventieplicht.

  Voldoet de werkgever niet aan zijn zorg- en preventieplicht

  en overkomt de werknemer daardoor een ongeval, dan is

  de werkgever aansprakelijk voor de schade die het gevolg

  is van het ongeval. De plicht om zich als een goed werk-

  gever te gedragen is niet beperkt tot de werktijd, maar

  geldt ook gedurende andere activiteiten die door of

  namens de werkgever worden georganiseerd. Zo was de

  Hoge Raad van oordeel, dat een werkgever aansprakelijk

  was voor de schade die een werkneemster leed door een

  val tijdens een workshop dansen op rollerskates.

  Voor deze workshop waren twee professionele rollerskaters

  ingehuurd. De werkneemster brak bij de val haar pols. De

  breuk herstelde, maar er was gevolgschade door de

  ontwikkeling van een posttraumatische dystrofie.

  De Hoge Raad deelde de opvatting van Hof Amsterdam

  dat ondanks het ontbreken van een band met de directe

  werkzaamheden en hoewel deelname vrijwillig was,

  de workshop wel aan het werk gerelateerd was. Het ging

  namelijk om een personeelsactiviteit die gehouden werd

  in de hal van het kantoor van de werkgever. De werkgever

  had niet genoeg gedaan om zijn werknemers te bescher-

  men tegen het gevaar van vallen tijdens de workshop en

  om dekking te bieden tegen de als gevolg van een val te

  lijden schade.

  Volgens de Hoge Raad moet een werkgever die voor zijn

  personeel een risicovolle activiteit organiseert of laat

  organiseren ervoor zorgen dat schade redelijkerwijs wordt

  voorkomen. In een dergelijke situatie gelden geen

  bijzondere regels voor de bewijslastverdeling en voor

  eventuele eigen schuld van de werknemer.

  26. Ziekte verzuim

  Hoewel (chronische) ziekte en een handicap van een

  werknemer geen reden zijn voor ontbinding van een

  arbeidsovereenkomst, kan frequent ziekteverzuim wel

  reden zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

  Frequente ziekmeldingen kunnen namelijk leiden tot een

  zodanige verandering van omstandigheden dat de

  arbeidsovereenkomst moet eindigen.

  De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van

  een verpleegkundige op verzoek van het ziekenhuis

  vanwege de sterke toename van het aantal ziekmeldingen

  en het onevenredig grote aandeel daarvan in het totale

  aantal ziekmeldingen op de betreffende afdeling.

  De regelmatige ziekmeldingen van de verpleegkundige

  legden extra druk op de afdeling en op de collegas.

  De ziekmeldingen waren niet werkgerelateerd en hadden

  verschillende oorzaken.

  De kantonrechter hield rekening met de criteria die het

  CWI in dergelijke gevallen hanteerde. Die criteria zijn:

  1. Er is regelmatig ziekteverzuim.

 • E Y E -O P E N E R

  19

  2. Dit ziekteverzuim verstoort het arbeidsproces in

  ernstige mate of drukt onevenredig zwaar op de

  andere werknemers.

  3. Naar verwachting zal de werknemer niet binnen

  26 weken hersteld zijn.

  4. Herplaatsing in een aangepaste of andere functie

  binnen de organisatie is niet mogelijk.

  Daarnaast hield de kantonrechter er rekening mee dat de

  verpleegkundige niet bereid was een externe functie te

  aanvaarden. De kantonrechter ontbond de arbeidsover-

  eenkomst en kende een ontslagvergoeding van een bruto

  jaarsalaris toe. Deze vergoeding was gelijk aan het door

  het ziekenhuis gedane aanbod.

  27. Ontslag vergo e ding

  Wanneer de kantonrechter een arbeidsovereenkomst

  ontbindt is het niet ongebruikelijk dat de kantonrechter

  de werkgever opdraagt om aan de werknemer een

  ontslagvergoeding te betalen. Er zijn echter situaties

  waarin de kantonrechter geen vergoeding toekent.

  De werknemer heeft het ontslag dan aan zichzelf te

  wijten. Dat deed zich voor bij de ontbinding van de

  arbeidsovereenkomst van de directeur van een zorgin-

  stelling. De zorginstelling erkende de verdiensten die de

  directeur in het verleden voor de organisatie had gehad,

  maar vond dat de directeur niet goed was omgegaan met

  de door verandering van de regelgeving gewijzigde

  financile omstandigheden. Zo ging de directeur in

  december 2007 nog uit van een bescheiden winst over dat

  jaar, maar bleek enkele maanden later dat de instelling

  een fors verlies had geleden. Daarnaast verweet de

  zorginstelling de directeur een aantal onregelmatigheden

  als onterechte doorbelasting van kosten, het ten onrechte

  declareren van gewerkte uren naast zijn salaris en

  geknoei met autokosten.

  De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst zonder

  vergoeding voor de werknemer. Bepalend daarvoor was dat

  de directeur in een reeks van jaren niet had gefunctioneerd

  zoals van hem mocht worden verwacht. Een directeur heeft

  een voorbeeldfunctie binnen een organisatie en zijn hande-

  len mag zelfs niet de schijn van zelfbevoordeling opwekken.

  VARIA

  28. Aansprakel i jk heid b elasting-s chu lden

  Volgens het Burgerlijk Wetboek blijven beide echtgenoten

  ook na de ontbinding van een huwelijksgoederengemeen-

  schap aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden.

  De mate van aansprakelijkheid is afhankelijk van de vraag

  of de echtgenoot tijdens het bestaan van de gemeenschap

  aansprakelijk was voor de schuld. Is dat het geval, dan blijft

  de echtgenoot voor het geheel aansprakelijk. In andere

  gevallen is de echtgenoot voor de helft aansprakelijk.

  Belastingschulden van een van de echtgenoten van een in

  gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar vallen in de

  gemeenschap. Beide echtgenoten zijn aansprakelijk voor de

  voldoening van belastingschulden. Het later bij huwelijkse

  voorwaarden opheffen van de huwelijksgemeenschap heeft

  niet tot gevolg dat de aansprakelijkheid voor belasting-

  schulden uit de eerdere periode wordt opgeheven.

 • E Y E -O P E N E R

  20

  De ontvanger kan ook in die situatie de andere echtgenoot

  aansprakelijk stellen voor de helft van de belastingschuld

  van de huwelijkspartner uit de periode waarin de huwe-

  lijksgoederengemeenschap nog bestond. Aansprakelijk-

  stelling voor belastingschulden gebeurt bij beschikking van

  de ontvanger, ook als de aansprakelijkheid is gebaseerd op

  het Burgerlijk Wetboek. Tegen een dergelijke beschikking

  staan de rechtsmiddelen bezwaar en beroep open.

  De ontvanger stelde in een situatie waarin bij de man

  verhaalsobjecten voor zijn belastingschulden ontbraken,

  diens echtgenote aansprakelijk voor de helft van de

  belastingschuld uit de periode van vr het maken van

  de huwelijkse voorwaarden, aangezien zowel roerende

  als onroerende zaken op haar naam stonden. Naar het

  oordeel van Hof Den Bosch hoeft de ontvanger, anders

  dan de aansprakelijk gestelde echtgenoot meende,

  de aansprakelijkstelling niet te formaliseren door dag-

  vaarding voor de burgerlijke rechter, maar volstaat een

  beschikking van de ontvanger.

  29. Slo opregel ing

  In navolging van Duitsland krijgt ook Nederland een

  sloopregeling voor oude autos. Afhankelijk van de

  leeftijd van de auto krijgen bezitters van een oude

  personenauto 750 of 1.000 als zij de auto laten

  slopen, op voorwaarde dat zij tegelijk een nieuwe(re)

  auto kopen. Voor autos met een bouwjaar tot 1990 geldt

  een premie van 750, voor autos met een bouwjaar van

  1990 tot 1996 geldt een premie van 1.000. Voor oude

  bestelautos bedraagt de inruilpremie, afhankelijk van de

  massa van de bestelauto, 1.000 of 1.750. In alle

  gevallen geldt, dat de auto voor 1 maart 2008 op naam

  van de huidige eigenaar moet zijn gesteld en dat de auto

  nog minstens drie maanden APK heeft. Nu wordt de

  keuring meestal verricht bij de jaarlijkse onderhouds-

  beurt. Wie dan constateert dat het economisch niet meer

  verantwoord is zijn auto op te laten knappen, krijgt dus

  geen premie. Ook mensen die hun oude auto laten

  slopen zonder een andere auto te kopen hebben geen

  recht op de slooppremie, ook al voldoet de auto aan de

  voorwaarden.

  De regeling geldt alleen bij de aanschaf van een auto met

  een bouwjaar vanaf 2001. Voor dieselautos geldt als

  aanvullende voorwaarde dat deze af fabriek van een

  roetfilter moeten zijn voorzien. Bij inruil op een diesel

  zonder roetfilter of met een later aangebracht roetfilter

  wordt geen slooppremie gegeven.

  De verwachting is dat door de sloopregeling 100.000

  oudere autos worden ingeruild voor nieuwere en schonere

  voertuigen. Voor de regeling is in eerste aanleg 85 miljoen

  beschikbaar. De exacte voorwaarden van de regeling zijn

  nog niet bekend gemaakt.

  30. G arantieregel ing

  De Nederlandse Staat biedt particulieren een garantie

  voor bankrekeningen en spaargeld dat zij bij een bank

  onderbrengen. De garantie treedt in werking bij faillisse-

  ment van de bank. Met ingang van oktober 2008 heeft

  Nederland de garantie voor depositos bij een bank

  tijdelijk verhoogd tot 100.000 per deposito per bank.

  Deze tijdelijke verhoging zou duren tot oktober 2009.

  Het Europese minimum voor deze garantie bedraagt

  sinds die datum 50.000. Met ingang van 1 januari 2011

 • E Y E -O P E N E R

  21

  geldt een Europees minimum van 100.000. Hoewel tot

  die datum een lager Europees minimum geldt, heeft de

  minister van Financin besloten om in de periode van

  1 oktober 2009 tot 1 januari 2011 de garantie ongewijzigd

  te houden op een bedrag van 100.000.

  31. Verz o ek vo orlopige aanslag

  Een belastingplichtige die na afloop van het tijdvak een

  bedrag aan belasting moet betalen, kan de in rekening

  gebrachte heffingsrente beperken door de Belastingdienst

  te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag vast te

  stellen voor het bedrag dat hij verschuldigd zal worden.

  De Belastingdienst zal deze (nadere) voorlopige aanslag

  steeds zo snel mogelijk vaststellen; in elk geval binnen

  drie maanden na binnenkomst van een duidelijk en

  volledig verzoek niet zijnde de aangifte! - om de

  vaststelling van een (nadere) voorlopige aanslag. Indien

  de Belastingdienst vervolgens niet binnen drie maanden

  een (nadere) voorlopige aanslag vaststelt, zal de heffings-

  rente op verzoek van de belastingplichtige worden

  verminderd met de rente over de periode van de aan de

  Belastingdienst te wijten vertraging.

  32. Ministerie publice er t handelingen WWFT

  Onlangs heeft het ministerie van Financin een Handleiding

  voor handelaren in goederen gepubliceerd. Hierin wordt

  duidelijk gemaakt wanneer een handelaar een melding

  moet doen. Voor zover handelaren goederen met een

  verkoopprijs van 15.000 of meer verkopen waarbij de

  klant contant betaalt, worden zij aangemerkt als instellingen

  volgens de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en

  financieren van terrorisme, artikel 1, eerste lid, onderdeel a,

  15). Zij kunnen dan te maken krijgen met de WWFT-

  verplichtingen zoals het clintenonderzoek en eventueel de

  melding van ongebruikelijke transacties. Meer uitleg

  hierover en voorbeelden hiervan staan in de Handleiding

  voor handelaren in goederen. Zo zal bij een (contante)

  verkoop van 15.000 in principe een clint-onderzoek

  nodig zijn (artikel 3, derde lid, onderdeel b WWFT).

  Ook voor advocaten, notarissen, accountants, belasting-

  adviseurs en administratiekantoren heeft het ministerie

  van Financin een handleiding gepubliceerd.

  Op de website van Bureau Financieel Toezicht

  (www.bureauft.nl) kunt u beide handleidingen raadplegen.

  De ontwikkeling van een handleiding voor makelaars

  staat in de planning.

  33. Transp arantie kostenstr uctuur tuss enp ers onen

  Het afsluiten van een hypotheek of verzekering verloopt

  in veel gevallen via een tussenpersoon. De tussenpersoon

  moet worden betaald voor zijn diensten. Dit gebeurt door

  middel van het betalen van een percentage aan provisie.

  Deze provisie wordt door de bank of verzekeraar berekend

  en vervolgens uitbetaald aan de tussenpersoon. In het

  verleden is gebleken dat de kosten voor provisies veel

  hoger uitpakten dan clinten vermoedden. Daarom zijn

  tussenpersonen met ingang van 1 april 2009 wettelijk

  verplicht clinten inzicht te geven in de kostenstructuur

  van het product en te werken tegen een vooraf vastge-

  steld uurtarief.

  Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud kan geen

  aansprakelijkheid worden aanvaard voor juistheid en

  volledigheid van de verstrekte gegevens.

  In deze uitgave is rekening gehouden met wet- en

  regelgeving en gepubliceerd beleid tot 15 mei 2009.

 • 22

  Aannemersbedrijf H.J. Slokker werd in 1969

  opgericht door Henny Slokker. In 2001 nam

  Marcel Slokker het bedrijf van zijn vader over.

  Gedurende het hele overnameproces werd de

  familie intensief begeleid door Schuiteman.

  En goed ook, aldus Marcel Slokker. Ik heb het

  vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toen ik

  nog op de basisschool zat, ging ik al met mijn

  vader mee naar de bouw. Fiscaal, juridisch en

  financieel had ik er natuurlijk weinig kaas van

  gegeten. Daarin heeft Schuiteman echt goed

  geadviseerd. De rechtsvorm waarin ik het heb

  overgenomen, de waardebepaling, de manier

  waarop mijn vader en moeder het bedrijf zouden

  verlaten, de structuur van het bedrijf.

  Faire overname

  Ook al is het voor Schuiteman dagelijkse koek,

  vervolgt Slokker, ze leggen het toch heel

  duidelijk uit. Ze namen er echt de tijd voor. Zeker

  in een familiebedrijf is het belangrijk om zaken

  als de waardebepaling goed te laten verlopen. Mn

  vader en ik hebben weliswaar eerst met zn

  tween om tafel gezeten, maar we wilden geen

  scheve ogen, ook niet bij mn broer en zus. Door

  het advies van Schuiteman werd duidelijk dat het

  voor beide partijen een faire overname was. Zij zijn erin

  bedreven om verschillende rekenmethodes toe te passen,

  meerdere mogelijkheden te laten zien.

  Weinig last van de recessie

  Slokker ziet dat de huidige recessie de bouw hard treft,

  maar vooralsnog heeft zijn eigen bedrijf er nog niet veel

  last van: We merken het in elk geval niet in de

  hoeveelheid opdrachten; er komt veel werk op ons af. Ik

  denk omdat we een echte specialist zijn en de zaken om

  ons werk heen ook goed voor elkaar hebben. We hebben

  goede jongens lopen en komen goed voorbereid naar de

  bouw, met goede zeecontainers en eigen gereedschap.

  I N D E P R A K T I J K

  We mo eten de continuteit erin houden

  Iedereen zal nu een stap meer moeten zetten en dat vind ik

  helemaal niet verkeerd

 • 23

  F E I T E N E N C I J F E R S

  We ontzorgen hoofdaannemers. Daarmee

  onderscheiden we ons van zzpers, die weliswaar

  lagere prijzen rekenen, maar vaak minder

  professioneel zijn. Ik merk dat dit juist nu in ons

  voordeel werkt.

  Aan de gang blijven

  Ik maakte me best even zorgen, maar merk nu

  dat het allemaal best goed gaat komen, alhoewel

  de prijzen onder druk staan. We moeten er kort

  op zitten, scherp blijven en zien dat we de

  continuteit erin houden. Ik verwacht pas begin

  2011 een echte verbetering van de bouwactivitei-

  ten, dus tot die tijd is het zaak om aan de gang te

  blijven en de organisatie klaar te maken voor de

  volgende drukke periode. Iedereen zal nu een

  stap meer moeten zetten en eerlijk gezegd vind ik

  dat ook helemaal niet verkeerd.

  Grote betrokkenheid

  De relatie met Schuiteman is hecht, vertelt

  Slokker: Ze maken niet alleen de jaarcijfers,

  maar adviseren ook bij belangrijke beslissingen.

  Laatst bijvoorbeeld bij de bouw van ons nieuwe

  bedrijfspand. Dan geven ze advies over de

  financiering, de verhouding tussen eigen en

  vreemd vermogen, de offerte van de bank. Daarin

  kijken ze ook goed naar de fiscale aspecten. Ik

  ben echt een bouwman. Ik weet hoe ik een

  calculatie moet maken, en dat het op de

  I N D E P R A K T I J K

  Aannemersbedrijf H.J. Slokker werkt voornamelijk als onderaannemer voor middelgrote bouwbedrijven in de seriematige nieuwbouw, met timmerwerk als specialisme. Daarnaast verzorgt Slokker de complete uitvoering en begeleiding van bouw- en verbouw-projecten. Zie ook www.slokker.nl.

  Aannemersbedrijf H.J. Slokker

  Zeker in een familiebedrijf is het belangrijk om de waardebepaling goed te

  laten verlopen

  werkvloer verdiend moet worden. Maar zaken als

  jaarcijfers laat ik liever aan een specialist over.

  Aannemersbedrijf H.J. Slokker is n van de oudste

  klanten van de Schuiteman-vestiging in Huizen.

  Daardoor is de betrokkenheid volgens Slokker groot:

  Zij bestonden vorig jaar veertig jaar, wij hadden dit jaar

  ons veertigjarig jubileum. Toen zij hun vestiging hier in

  Huizen begonnen, waren wij een van de eerste klanten.

  Persoonlijk werk ik pas de laatste acht, negen jaar met ze

  samen, maar mn ouders kennen ze al heel lang. Dat vind

  ik een groot voordeel, want ze maken als het ware deel

  uit van het bedrijf. Vaak hebben ze aan n woord

  genoeg, je begrijpt elkaar. Ze weten wat er leeft en ook

  priv is er een grote belangstelling. Dat is wel zo prettig

  samenwerken.

 • C O L O F O N

  Eye-Opener is een uitgave vanS chuiteman Accountants & Adviseurs en verschijnt v ier keer per jaar in een oplage van 2000 stuks

  Redact ie S chuiteman Accountants & AdviseursReclamebureau DplusM

  Redact ie-adresS chuiteman Accountants & AdviseursT.a .v. Saskia S olPostbus 146 - 3780 B C VoorthuizenT: (0342) 473444 - F: (0342) 474841E: [email protected]

  C oncept , vormgeving en product ieReclamebureau DplusM

  2009 Schuiteman Accountants & Adviseurs

  VO ORTHUIZEN Kerkstraat 29 - VoorthuizenPostbus 146 - 3780 BC VoorthuizenT: (0342) 473444 - F: (0342) 474841E: [email protected]

  BARNEVELD Thorbeckelaan 95 - BarneveldPostbus 480 - 3770 AL BarneveldT: (0342) 411200 - F: (0342) 420022E: [email protected]

  HUIZEN Huizermaatweg 360 - HuizenPostbus 391 - 1270 AJ HuizenT: (035) 6473471 - F: (035) 6473472E: [email protected]

  VEENENDAAL Vendelier 4 IV - VeenendaalPostbus 622 - 3900 AP VeenendaalT: (0318) 618666 - F: (0318) 610147E: [email protected]

  HARDERWIJK Stephensonstraat 29-A - HarderwijkPostbus 1164 - 3840 BD HarderwijkT: (0341) 455597 - F: (0341) 495090E: [email protected]

  3379

  4 - 0

  9/07

  S

  chui

  tem

  an /

  Recl

  ameb

  urea

  u D

  plus

  M B

  V

  w w w . s c h u i t e m a n . c o mw w w . w e r k e n b i j s c h u i t e m a n . c o m

  Nothing escapes his eagle eye...