EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT …...Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit...

6
NYENRODE. A REWARD FOR LIFE EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT SECURITY MANAGEMENT

Transcript of EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT …...Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit...

Page 1: EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT …...Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit Krishna Taneja TNO, Nationale Politie Prof. dr. Annemieke Roobeek Nyenrode Business

3NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

EXECUTIVE EDUCATION

PUBLIEK PRIVAAT SECURITY MANAGEMENT

Page 2: EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT …...Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit Krishna Taneja TNO, Nationale Politie Prof. dr. Annemieke Roobeek Nyenrode Business

4

Strategische veiligheid staat hoog op de agenda

van bedrijven en de overheid. Door toenemende

spanningen in de wereld, technologische

ontwikkelingen als cyber, artificial intelligence en

blockchain en grote demografische verschuivingen

is de wereld meer onvoorspelbaar geworden.

Veiligheid is niet meer alleen een taak van de overheid. Veiligheid is

hybride geworden: bedrijven en overheid dragen gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid. Om een veilige samenleving te kunnen garande-

ren waar business continuity is gewaarborgd, moeten publieke en

private veiligheidsinstanties intensief samenwerken.

In bepaalde gevallen vindt samenwerking plaats. Dit is meestal het

geval als de dagelijkse veiligheidspraktijk leidend is. Een goed voor-

beeld is de Schiphol kosmos. Op Schiphol vereist de dagelijkse ope-

ratie dat er op het gebied van veiligheid intensief samengewerkt

wordt op alle niveaus, waarbij zowel publieke als commerciële

belangen gediend worden. Het voorbeeld van Schiphol is echter nog

lang niet toepasbaar op alle veiligheidsinstanties in Nederland.

Met de leergang publiek privaat security management worden exe-

cutives op strategisch niveau uit het publieke en private veiligheids-

domein samengebracht en uitgedaagd om persoonlijke praktijk-

vraagstukken op het gebied van veiligheid samen op te lossen.

Hierdoor is de leergang niet alleen een waardevolle opleiding voor

de deelnemer, maar draagt de leergang direct bij aan een veiligere

samenleving waar business continuity is gewaarborgd.

INTRODUCTIE

SAMENWERKING

De leergang is vorm gegeven in nauwe samenwerking met een aantal grote partijen die bijdragen aan de strategische veiligheid in Nederland. Zo leveren TNO en Defensie een bijdrage aan de leergang, met een on-site visit aan het TNO Field Lab in Den Haag. De internationale module vindt plaats in samenwerking met BI Norway. Deze Business Universiteit verzorgt al sinds 2013 een executive master in security in samenwerking met de Norwegian Armed Forces.

Pagina2foto:magweg.Graagmeteendoornaardeinhoud.

Ditstukbovenaan:

Introductie

Strategische veiligheid staat hoog op de agenda van bedrijven en de overheid. Door toenemende spanningen in de wereld, technologischeontwikkelingen als cyber, artificial intelligence en blockchain en grote demografische verschuivingen is de wereld meer onvoorspelbaar geworden.Veiligheid is niet meer alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. Veiligheid is hybride geworden: bedrijven en overheid dragen gezamenlijkeverantwoordelijkheid. Om een veilige samenleving te kunnen garanderen waar business continuity is gewaarborgd, moeten publieke en privateveiligheidsinstanties intensief samenwerken.

In bepaalde gevallen vindt samenwerking plaats. Dit is meestal het geval als de dagelijkse veiligheidspraktijk leidend is. Een goed voorbeeld is de Schipholkosmos. Op Schiphol vereist de dagelijkse operatie dat er op het gebied van veiligheid intensief samengewerkt wordt op alle niveaus, waarbij zowelpublieke als commerciële belangen gediend worden. Het voorbeeld van Schiphol is echter nog lang niet toepasbaar op alle veiligheidsinstanties inNederland.

Met de leergang publiek privaat security management worden executives op strategisch niveau uit het publieke en private veiligheidsdomeinsamengebracht en uitgedaagd om persoonlijke praktijkvraagstukken op het gebied van veiligheid samen op te lossen. Hierdoor is de leergang niet alleeneen waardevolle opleiding voor de deelnemer, maar draagt de leergang direct bij aan een veiligere samenleving waar business continuity is gewaarborgd.

Samenwerking

De leergang is vorm gegeven in nauwe samenwerking met een aantal grote partijen die bijdragen aan de strategische veiligheid in Nederland. Zo leverenTNO en Defensie een bijdrage aan de leergang, met een on-site visit aan het TNO Field Lab in Den Haag. De internationale module vindt plaats insamenwerking met BI Norway. Deze Business Universiteit verzorgt al sinds 2013 een executive master in security in samenwerking met de NorwegianArmed Forces.Graagdezelogo’stoevoegenonderaandepaginaicm hetstukjesamenwerking

PUBLIEKPRIVAATSECURITYMANAGEMENT

Page 3: EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT …...Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit Krishna Taneja TNO, Nationale Politie Prof. dr. Annemieke Roobeek Nyenrode Business

5

VOOR WIE IS DE LEERGANG?De leergang Publiek Privaat Security Management is van toegevoegde

waarde als je betrokken bent (of gaat worden) bij strategische veilig-

heidsvraagstukken, waarbij samenwerking tussen publieke en private

partijen de sleutel tot succes is. Je krijgt inzicht in de verschillende

belangen van stakeholders en leert daarmee om te gaan.

In groepsverband werk je aan oplossingen voor jouw actuele veiligheids-

vraagstukken. Je vergroot je netwerk en krijgt toegang tot partner-

organisaties.

WIE ZIJN DE SPREKERS?Het docententeam voor deze leergang is een mix tussen sprekers uit de

wetenschap en praktijk. Deze ‘pracademics’ gebruiken recente praktijk-

cases en verbinden deze met conceptuele kaders. De samenstelling kan

per leergang wisselen. Hieronder zie je een aantal docenten en praktijk-

experts die deel uit maken van het huidige team.

Patricia Zorko National Coördinator

Terrorismebestrijding en Veiligheid

Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit

Krishna Taneja TNO, Nationale Politie

Prof. dr. Annemieke Roobeek Nyenrode Business Universiteit

Inge Philips Bryan Deloitte Cybersecurity

Prof. dr. Leen Paape Nyenrode Business Universiteit

Bernard Welten Onderzoeksraad voor Veiligheid

Prof. dr. Adelbert Bronkhorst Vrije Universiteit Amsterdam, TNO

Werner Overdijk Crisisplan

Ass. Prof. dr. Marc Schuilenburg Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Maurtis Sanders PPS Construct, Nyenrode Business

Universiteit

WAT MAAKT DEZE LEERGANG UNIEK?

DEELNEMERS WERKEN OP RELEVANT STRATEGISCH NIVEAU EN WILLEN INTRINSIEK BIJDRAGEN AAN EEN VEILIGERE SAMENLEVING.

DE ONDERWERPEN ZIJN ACTUEEL EN WORDEN ZOWEL VANUIT WETENSCHAP ALS PRAKTIJK BENADERD, OOK OP INTERNATIONAAL NIVEAU.

DEELNAME AAN DE LEERGANG BIEDT HANDVATTEN OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN MET STRATEGISCHE UITDAGINGEN IN DE PRAKTIJK.

PROF. DR. BOB HOOGENBOOMACADEMIC DIRECTOR

DE LEERGANG STAAT ONDER ACADEMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID VAN NYENRODE HOOGLERAAR PROF. DR. BOB HOOGENBOOM. HIJ IS RUIM DERTIG

JAAR ACTIEF IN DE WERELD VAN DE RECHTSHANDHAVING EN CORPORATE

SECURITY. BOB PUBLICEERDE OVER POLITIE, FRAUDE, PARTICULIERE

BEVEILIGING, PARTICULIERE RECHERCHE, ECONOMISCHE SPIONAGE EN CORPORATE SECURITY. HIJ IS RUIM VIJFENTWINTIG JAAR VERBONDEN AAN

DE POLITIEACADEMIE. BOB WERKTE VIERENHALF JAAR VOOR ERNST&YOUNG

FORENSIC SERVICES EN IS LID VAN DE NETHERLANDS INTELLIGENCE STUDY

ASSOCIATION. HIJ WERKT ALS ADVISEUR VOOR STRATEGISCHE PUBLIEK-PRIVATE

SAMENWERKINGSVRAAGSTUKKEN IN NEDERLAND EN IN CANADA.

Page 4: EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT …...Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit Krishna Taneja TNO, Nationale Politie Prof. dr. Annemieke Roobeek Nyenrode Business

6

MODULESMODULE 1

PUBLIEK-PRIVATE VEILIGHEID: RAAMWERKEN EN PARADIGMA’SIn deze module wordt in gegaan op de ‘stille revolutie’ in het veiligheidsdomein. De

klassieke rol van de overheid is aangevuld met een hoogwaardige veiligheidsmarkt waar

preventie, detectie en respons een wezenlijke rol spelen. Hoe dit verder te ontwikkelen?

Datum: 22 en 23 mei 2018, inclusief overnachting

Locatie: Nyenrode Business Universiteit

MODULE 2

GEZAMENLIJK INNOVEREN VOOR VEILIGHEIDIn deze module staan de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyber en technologie

centraal en bezoeken we het Field-Lab TNO in Den Haag. Technologie biedt nieuwe

mogelijkheden maar brengt ook kwetsbaarheden mee. Hoe hier mee om te gaan?

Datum: 20 en 21 juni 2018, inclusief overnachting

Locatie: Nyenrode Business Universiteit & Field Lab TNO, locatie Den Haag.

MODULE 3

ORGANISEREN VAN VEILIGHEID: LEIDERSCHAP EN NETWERKORGANISATIESDecennialang is in meer algemene zin gepraat over de noodzaak van publiek private

samenwerking. In deze module wordt scherpte en diepgang aangebracht in de veelbe-

lovende maar soms weerbarstige werkelijkheid van samenwerken. Wat voor leiderschap

is vereist en wat zijn succesfactoren in netwerkorganisaties?

Datum: 26 en 27 september 2018, inclusief overnachting

Locatie: Nyenrode Business Universiteit

INTERNATIONALE MODULE (OPTIONEEL)

PUBLIEK-PRIVATE VEILIGHEID IN NOORWEGENIn 2011 werd Noorwegen opgeschrikt door de aanslagen in Utoya en Oslo. Sindsdien is

de samenwerking tussen publieke en private veiligheidsinstanties in een stroomver-

snelling geraakt. Sinds 2013 bestaat er op BI Norway, de nummer één business univer-

siteit van Noorwegen, een publiek-private executive master voor veiligheid. Tijdens het

bezoek aan BI Norway worden colleges gecombineerd met on-site visits.

Datum: 31 oktober, 1 & 2 november 2018, inclusief 2 overnachtingen

Locatie: BI Norway, Oslo

MODULE 5 (SLOTDAG)

PRESENTATIE VAN DE PRAKTIJKVRAAGSTUKKEN & ALUMNI CONGRESDatum: 29 november 2018

Locatie: Nyenrode Business Universiteit

Page 5: EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT …...Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit Krishna Taneja TNO, Nationale Politie Prof. dr. Annemieke Roobeek Nyenrode Business

1

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT, STRAATWEG 25, 3621 BG BREUKELEN

POSTBUS 130, 3620 AC BREUKELEN

[email protected] +31 (0)346 291 291 NYENRODE.NL/SECURITYMANAGEMENT

ALGEMENE INFORMATIE

PERSOONLIJK GESPREKWij hanteren een zorgvuldig selectiepro-

ces, zodat we de hoogste kwaliteit en maxi-

male persoonlijke ontwikkeling kunnen

bieden. Om die reden nodigen wij je bij

interesse graag eerst uit voor een persoon-

lijk gesprek. Je hebt dan alle gelegenheid

om jouw vragen en wensen door te spreken.

INVESTERING De investering voor deelname aan de leer-

gang Publiek Privaat Security Management

is € 7.500,- (exclusief btw). Dit bedrag is

exclusief overnachtingen, ontbijt, lunch

en diners gedurende de campusdagen

op Nyenrode en partneruniversiteiten.

De kosten hiervoor bedragen € 1.950,-

(exclusief btw).

De kosten voor de optionele internationale

module zijn € 3.950,- (exclusief btw en reis-

en verblijfkosten).

PARTNERSHIPDe leergang wordt ieder jaar vormgegeven

met inbreng van de praktijk. Diverse bedrij-

ven en overheidsinstanties zijn op verschil-

lende manieren verbonden aan leergang.

Interesse in een partnership? Neem dan

contact op.

* Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief

btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven)

en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

ERIC PASMANPROGRAMMA-MANAGER

AANMELDEN?Voor meer informatie of vragen over het

programma kan je terecht bij programma-

manager Eric Pasman via:

+31 (0)346 291 727

[email protected]

Aanmelden doe je door het

inschrijfformulier te downloaden op

nyenrode.nl/securitymanagement

SCHRIJF JE IN

Page 6: EXECUTIVE EDUCATION PUBLIEK PRIVAAT …...Prof. dr. Bob Hoogenboom Nyenrode Business Universiteit Krishna Taneja TNO, Nationale Politie Prof. dr. Annemieke Roobeek Nyenrode Business

NYENRODE.NL

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT, STRAATWEG 25, 3621 BG BREUKELEN

POSTBUS 130, 3620 AC BREUKELEN

[email protected] +31 (0)346 291 291 NYENRODE.NL/SECURITYMANAGEMENT