Evidence based communicatie in grote projecten: waarom eigenlijk? Dr. Bert Pol Lector...

of 41 /41
Evidence based communicatie in grote projecten: waarom eigenlijk? Dr. Bert Pol Lector Overheidscommunicatie HU Vennoot Tabula Rasa

Embed Size (px)

Transcript of Evidence based communicatie in grote projecten: waarom eigenlijk? Dr. Bert Pol Lector...

 • Dia 1
 • Evidence based communicatie in grote projecten: waarom eigenlijk? Dr. Bert Pol Lector Overheidscommunicatie HU Vennoot Tabula Rasa
 • Dia 2
 • Groepsbijeenkomsten
 • Dia 3
 • Uitzondering? n Dit soort groepsbijeenkomsten is nog altijd praktijk bij veel projectcommunicatie bij overheden n Ervaring projectmanager bij Betuweroute: op een gegeven moment stond de politie achter in de zaal n Opvallend recent voorbeeld: CO2-opslag Barendrecht
 • Dia 4
 • Hoe pakken jullie zelf projectcommunicatie aan? n 10 jaar praktijkervaring met communicatie over grote infraprojecten onderzocht
 • Dia 5
 • Onderzoek KING n Onderzoek lectoraat in opdracht van KING: n Kennis in het groot n Samenwerkingsprogramma ProRail en Rijkswaterstaat n Kennisvastlegging en deling over grote infraprojecten n Onder andere op vlak van communicatie
 • Dia 6
 • Waarom dit onderzoek? n Leren n Verbeteren
 • Dia 7
 • Doelstelling fase 1 n Onderzoek naar het proces van communicatie bij GIPen afgelopen 10 jaar n Onderzoek communicatiestrategie n Selectie kansrijke interventies op basis van actuele wetenschappelijke inzichten over benvloeding gedrag, kennis, attitude
 • Dia 8
 • Fase 2 n In de praktijk van projecten nieuwe wijzen van communiceren testen, op basis van solide n experimenteel onderzoek n diverse labexperimenten n en veldexperiment(en), aantal afhankelijk van beschikbare fondsen n Uitmondend in handboek (evidence based) communicatie bij Grote Infrastructurele Projecten
 • Dia 9
 • Overall conclusie onderzoek communicatie n Nog veel winst te halen n Belangrijke bijdragen mogelijk aan snel verloop van proces GIPen
 • Dia 10
 • Onderzoek communicatiestrategie projecten n Strategie: uitleggen waarom het gewenste effect met de voorgestelde aanpak zal bereikt zal worden n Waarom zal bijv. precies het tegenovergestelde niet het gewenste effect sorteren n en misschien zelfs teweeg brengen van wat je nu juist niet wilde, zoals bij de bijeenkomsten met grote groepen
 • Dia 11
 • Uitkomsten onderzoek communicatiestrategie projecten n Eigenlijk nergens een op toetsbare feiten strategie aangetroffen n Vaak niets over strategie, maar over uitgangspunten en middelen n Interviews: veel op gevoel en/of ervaring gedaan
 • Dia 12
 • Onderzoek communicatiestrategie projecten n Veel algemene waarden en normen als uitgangspunt voor een strategie: n open en eerlijk communiceren n betrouwbaar n stelselmatig en consequent n Maar waarom zou dit werken? Geen enkele onderbouwing
 • Dia 13
 • Opgevoerde verwachtingen van de communicatiestrategie van projecten n Percentages van te bereiken effecten: vaak 2/3 moet na afloop n Maar waarop gebaseerd? n Op niets anders dan hoop dat het zo uitpakt n Geen evidentie voor
 • Dia 14
 • Onderzoek communicatiestrategie projecten n Conclusie: n Niet evidence based n Maar op basis van intutie, onderbuikgevoel en introspectie n Wel ervaringen uitgewisseld, gezocht naar best practices
 • Dia 15
 • Maar introspectie is uitermate slechte raadgever voor strategieontwikkeling n Vraag aan mensen wat we moeten doen om hen van drankmisbruik en drugs af te houden n En ze zeggen: maak ons maar lekker bang! n Fear appeals n Slachtoffers / bekeerden in de klas n Werkt het? n Nee, blijkt uit overvloedig onderzoek?
 • Dia 16
 • Fear appeals
 • Dia 17
 • Onderzoek communicatiestrategie projecten n Risico van de gangbare praktijk : n Jarenlang op eenzelfde, verkeerde of suboptimale manier doorwerken n En dat gebeurt ook
 • Dia 18
 • Evaluaties van de communicatie n Wat is de aard van de evaluaties die men vaak maakt? n Meer persoonlijke impressies dan systematische evaluaties n Criteria in geval van evaluatie van middelen leiden vaak niet tot zinvolle informatie: 72% van de bewoners heeft de projectkrant ontvangen Wat zegt dat nu eigenlijk?
 • Dia 19
 • Evaluaties (2) n Pre- en post test onderzoek: n Vaak onnatuurlijke setting n Testbias n Focusgroepen: groepsprocessen n Hoe moet het dan wel?
 • Dia 20
 • Aan bureaus verleende onderzoeksopdrachten n Onderzoeksstrategien niet aangetroffen: n waarom nu dit type onderzoek: bijv. een vragenlijst in plaats van een laboratoriumexperiment n of een focusgroep in plaats van een laboratorium- of veldexperiment n waarom berhaupt nooit een experiment?
 • Dia 21
 • Hoe dan? n Waar en hoe is winst te boeken?
 • Dia 22
 • Cruciale vraag: welke soort gedrag? n Gepland gedrag n Automatisch gedrag
 • Dia 23
 • Communicatie bij gepland gedrag n Keiharde argumenten geven: inhoudelijke info n Dont beat around the bush n Creatieve grapjes in plaats van inhoudelijke boodschap is contraproductief n Verliesframing vaak effectief
 • Dia 24
 • Automatisch gedrag n Maar minimaal 95% van ons gedrag is automatisch! n Zowel bij burgers als bestuurders n Benvloeding attitudes en kennis heeft daar geen zin n Heel andere benvloedingstechnieken nodig dan bij gepland gedrag
 • Dia 25
 • Waarom belangrijk voor communicatie? n Argumenten dringen niet door n Sterk inhoudelijk gerichte informatie wordt door meerderheid niet opgepikt n Communicatie gaat vaak nog uit van rationeel handelende mensen die beslissen op basis van argumenten, al dan niet in combinatie met emotie
 • Dia 26
 • Gebruik subtiele benvloedingstechnieken n Toepassing nieuwe inzichten leidt tot effectievere interventies bij automatisch gedrag (wat het meeste gedrag is) n Primes: gebruik van stimuli (woorden of beelden) die gedrag benvloeden zonder dat we dat in de gaten hebben n Pas op voor (onbedoeld) foute primes!
 • Dia 27
 • Dia 28
 • Dia 29
 • Gebruik inzichten uit studie naar sociale invloed n Zoals voorbeeldgedrag: sociale validatie n We doen wat veel andere mensen doen n Bruikbaar: de meeste mensen zijn voor de aanleg van die weg
 • Dia 30
 • Gebruik inzichten uit studie naar sociale invloed (2) n Heel vaak precies fout toegepast (overigens met de beste bedoelingen) n we maken er met ons allen een puinhoop van: dan maakt het ook niet zoveel uit wat ik doe
 • Dia 31
 • Voorbeeld: Probleemfocus
 • Dia 32
 • Goede toepassing n De meeste mensen in deze regio / stad zijn voorstander van die weg (meerderheid) n Vanwege de voordelen voor de welvaart (sociale norm)
 • Dia 33
 • Kan het anders? n Jawel n Evidence based! n Dat wil zeggen: gebaseerd op wat in analoge situaties bewezen heeft te werken n Bewezen: op een wetenschappelijk controleerbare wijze
 • Dia 34
 • WerkwijzeTabula Rasa in opdracht Stadsregio Amsterdam 1. Eerst onderzoek naar aard van het gedrag Voor belangrijk deel geautomatiseerd. Veel fietsers negeren rood 2. Selectie interventies: wat is meest kansrijk 3. Pretest verschillende alternatieven (lab en op straat) 4. Test op straat gedurende 2 weken
 • Dia 35
 • Tests op straat (onderzoek loopt nog) n Resultaten pretest zijn significant (800 fietsers) n Wit bord: 35% door rood n Met interventie: 17,5% door rood
 • Dia 36
 • Aanpak afval n Evidence based aanpak
 • Dia 37
 • Interventie bijplaatsing
 • Dia 38
 • Dia 39
 • Dia 40
 • Conclusie n Nog veel winst te halen op vlak van communicatie bij projecten n Resulteert in versnelling van projecten n door bijdrage communicatie aan voorkomen en reduceren van weerstand n Toepassing van actuele sociaalwetenschappelijke inzichten n De goede dingen doen, niet alleen de dingen goed doen
 • Dia 41
 • Een paar voorbeelden van foute strategien n Iemand heeft de volgende communicatieaanpak ooit geadviseerd n Maar waarom, op grond waarvan? n Kennis? n Een gevoel? n Intutie?