Evaluatie gemeente Rheden 2014

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Verslag van de activiteiten op het gebied van educatie, inburgering en volwassenenonderwijs.

Transcript of Evaluatie gemeente Rheden 2014

 • Evaluatie 2014Rheden / Rozendaal

 • 2Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  VoorwoordGraag bieden wij u het jaarverslag voor 2014 aan. Rijn IJssel Entree & Maatwerk, het cluster waar de teams van Educatie sinds enige tijd onder vallen, heeft dit jaarverslag voor u opgesteld in het kader van de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB). Graag willen we u op deze wijze laten zien dat Rijn IJssel Entree & Maatwerk team Educatie bezig is geweest, om participatie, integratie en volwasseneneducatie inhoud te geven.

  1 januari 2015 is de gewijzigde Wet Educatie & Beroepsonderwijs van kracht geworden. De huidige verplichte besteding van educatiemiddelen bij rocs wordt geleidelijk afgebouwd. Deze afbouw vindt plaats in onderling overleg tussen gemeenten en rocs.Genoeg uitdaging dus voor ons om ons nog meer in te zetten om de kwaliteit en kwantiteit ten behoeve van participatie en volwasseneneducatie in gezamenlijkheid optimaal vorm te geven.Dit soort wijzigingen maakt dat het van groot belang is te kijken naar de consequenties voor het bestaande aanbod per gemeente. Hoewel het educatiebudget geregionaliseerd wordt en de gemeente Arnhem de contactgemeente wordt, blijft iedere gemeente afzonderlijk verantwoordelijk voor een aanbod opleidingen, waarbij voldoende aandacht is voor alle doelgroepen.Rijn IJssel Entree & Maatwerk werkt dan ook van harte mee aan de realisatie van het Regionaal Educatief Plan, vanuit de volgende uitgangspunten en richtingen van het GRO: Educatie moet verbonden worden met de ontwikkelingen in het sociaal domein. De focus voor het programma komt neer op de aanpak van laaggeletterdheid. Gestreefd wordt naar meer gespreid en laagdrempelig aanbod. Een sluitend leeraanbod door een actief netwerk van formele en non-formele aanbieders. Het bereik van vooral de autochtone doelgroep moet vergroot worden. Er komt ruimte voor vernieuwing en experimenten, waaronder meer keuzevrijheid. Verbetering van de kwaliteit van het aanbod door vrijwilligers door scholing en training van deze vrijwilligers en een

  betere afstemming.Een goede relatie is daarbij van groot belang; we zullen vanuit Rijn IJssel er alles aan doen om de goede relatie te behouden en waar mogelijk nog te verstevigen.Gelukkig hebben we kunnen constateren dat we de afgelopen jaren een goede relatie met alle gemeenten hebben opgebouwd en dat de kwaliteit meer dan voldoet.Voor de toekomst zien we een mooie innovatieve samenwerking graag tegemoet.

  In dit overzicht, anders dan in voorgaande jaren, vindt u geen overzicht met betrekking tot de resultaten van het VAVO. Dit is vanwege het feit dat het VAVO onder rijksfinanciering is gekomen en een meer directe aansturing kreeg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W).

  Als u zicht wil krijgen op wat we het afgelopen jaar hebben aangeboden bij andere gemeenten, kunt u bij het secretariaat van Rijn IJssel Entree & Maatwerk, team Educatie, ook de jaarverslagen van andere gemeenten opvragen.

  Ook in de komende jaren kunt u bij Rijn IJssel terecht voor educatie, integratie n participatie!

  Het management van Rijn IJssel Entree & Maatwerk,

  Marjan van den Broek teamleiderDick Mol teamleiderWouter Groothedde directeur

 • Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  3

  1. InleidingBinnen educatie worden de volgende opleidingen onderscheiden:1. Opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau

  van het beroepsonderwijs (1F en 2F);2. Opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2), die opleiden voor het Staatsexamen 1 en 2;3. Opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2), gericht op beheersing van het basisniveau NT2;4. Opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2), gericht op alfabetisering;5. Bij ministerile regeling aan te wijzen andere opleidingen.Prioriteit krijgen opleidingen die gericht zijn op de beheersing van fundamentele basisvaardigheden met het oog op de zelfredzaamheid van volwassenen in onze samenleving.

  Momenteel vindt in het onderwijs, van primair tot in het middelbaar beroepsonderwijs, een ontwikkeling plaats die er op gericht is het taal- en rekenniveau in het onderwijs te verhogen. Het betreft de basisvaardigheden die volwassenen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.Veel werkenden functioneren als het gaat om hun basisvaardigheden op het laagste niveau (rond niveau 1F). Om kans te hebben op duurzaam geschoold werk, nu en in de toekomst, is echter niveau 2F vereist.Deze wetswijziging, met als doel de prioriteit te leggen bij de beheersing van fundamentele basisvaardighedenmet het oog op de zelfredzaamheid van mensen, sluit goed aan bij de visie van de gemeente Rheden op participatie.

  De doelstellingen van het Rhedense participatiebeleid zijn: Optimale zelfredzaamheid van burgers: iedereen doet mee. De zelfredzaamheid van de inwoners

  en hun actieve deelname aan de samenleving wordt bevorderd. Waar mogelijk duurzame rentegratie naar werk. Het verhogen van participatie van inburgeraars via verbetering van hun beheersing van de

  Nederlandse taal. Iedere inwoner maakt zich, binnen zijn mogelijkheden, nuttig binnen de maatschappij.

  Jaarlijks brengen de gemeenten Rheden en Rozendaal in beeld welke educatieve behoeften bestaan bij grote groepen volwassenen met een laag tot zeer laag opleidingsniveau en maken afspraken met Rijn IJssel om dit aanbod te realiseren.Vanaf 2013 zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de werving en toeleiding van de cursisten voor deze trajecten. Er zijn heldere afspraken gemaakt met de casemanager van Werk & Inkomen over toeleiding van clinten.

 • 4Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  2. Gerealiseerd aanbod 2014 Rijn IJssel Educatie & Integratie, locatie Rheden, bedient naast de gemeente Rheden ook de gemeente Rozendaal.

  *) Door flexibele in- en uitstroom van cursisten gedurende het hele jaar kunnen er meerdere cursisten gebruik maken van 1 cursistplaats op jaarbasis.

  Met betrekking tot de verantwoordelijkheden ten aanzien van de planning is het volgende afgesproken:Een effectieve besteding van het beschikbare budget educatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Rheden en Rijn IJssel. Per kwartaal is er een overleg waarin beide partijen bekijken of de realisatie spoort met de planning; zo nodig wordt deze bijgesteld.Uiteraard zijn er ook in 2014 verschuivingen geweest ten aanzien van de oorspronkelijke planning.Er is dit jaar maar n analfabeet ingestroomd. Enerzijds komt dit doordat verplichte inburgeraars geen traject meer onder de WEB mogen volgen, maar dit zelf moeten inkopen. Daardoor is de doelgroep veel kleiner geworden.Daarentegen hebben veel meer inburgeraars, na het behalen van hun inburgeringsexamen, een vervolgtraject gevolgd. Veel cursisten willen naturaliseren en hebben hier A2-niveau voor nodig. Er zijn ook opvallend veel cursisten doorgestroomd naar een Staatsexamentraject. Juist door onze flexibiliteit kunnen we goed inspelen op wisselende vragen in de markt.

  Vanaf 2008 verzorgt Rijn IJssel ook de inburgeringstrajecten voor Rheden en Rozendaal, conform de Wet Inburgering. Een kort verslag van het rendement van deze trajecten vindt u op pagina 8.

  NT2 Alfabetiseringstrajecten Door de wetswijziging Educatie n de wijziging van de Inburgeringswet mogen vanaf 1 januari 2013 alleen alfabetiseringstrajecten onder de WEB aangeboden worden aan niet-inburgeringsplichtigen.Inburgeraars zijn zelf verantwoordelijk geworden voor het inkopen van een inburgeringstraject en mogen niet deelnemen aan het gesubsidieerde onderwijs.

  Inmiddels hebben we een grote expertise met betrekking tot de specifieke aanpak van deze doelgroep. Een alfabetiseringstraject moet meer zijn dan het leren lezen en schrijven, gericht op instroom in een inburgeringstraject. Alfabetiseringscursisten hebben jarenlang in een situatie geleefd dat ze zich zelf hier niet of nauwelijks konden redden, ze zijn als het ware gehospitaliseerd: ze moeten zelfvertrouwenopbouwen en het lef krijgen zaken zelf op te pakken en actief te gaan deelnemen aan de Nederlandse samenleving.Empowerment en gespreksvaardigheid zijn, naast het leren lezen en schrijven, dan ook belangrijke onderdelen ter ondersteuning van het alfabetiseringstraject. De cursist volgt het traject in de eigen

  Doorlopende trajecten

  Soort traject Gepland aantal cursistenplaatsen Werkelijk aantal deelnemersNT2 Alfabetisering 4 1NT2 Basisniveau 26 64NT2 Staatsexamen 18 30Taal & rekenen 1F/2F 10 9Totaal 58 104

 • 5Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  leefomgeving en voert opdrachten uit, waarmee ze het geleerde in hun eigen omgeving in de praktijk moeten brengen.

  NT2-BasisniveauVoor inburgeraars die het examen behaald hebben, is het mogelijk om via Educatie te werken aan taalniveauverhoging.Veel inburgeraars maken hier gebruik van: het niveau van het inburgeringsexamen is in veel gevallen nog onvoldoende. Een groot deel van de inburgeraars wil uiteindelijk het taalniveau (A2) behalen, dat nodig is voor naturalisatie.

  NT2 StaatsexamenVoor (in het land van herkomst) hoger opgeleiden, die het inburgeringsexamen behaald hebben of niet inburgeringsplichtig zijn, is er een speciaal taaltraject gericht op het behalen van het diploma Staatsexamen 1 of 2.Met dit diploma is het mogelijk om verder te studeren binnen het mbo/hbo of op dat niveau aan het werk te gaan.Naast de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven is er veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en de grammatica.

  Taal en Rekenen 1F/2FHet gaat om de beheersing van fundamentele basisvaardigheden met het oog op zelfredzaamheid van volwassenen (niveau 1F) n op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs (2F). Het leren omgaan met de computer of andere digitale hulpmiddelen vindt alleen nog plaats als onderdeel van een opleiding Nederlandse taal en rekenen. Een cursus Budgetteren mag onder een opleiding Rekenen geplaatst worden, indien voldaan wordt aan de standaarden en eindtermen die voor rekenen worden vastgesteld.

  Taal & Rekenen in het activiteitencentrum de Magneet in VelpIn 2014 is enthousiast verder gegaan met het speciaal traject voor laaggeletterden in Velp.De groep, die op de woensdagochtend in de Magneet bij elkaar komt bestaat uit 16 mensen. Deze mensen hebben weinig zelfvertrouwen en zijn psychisch kwetsbaar door traumatische levenservaringen.

  In de lesbijeenkomst wordt gewerkt aan de Nederlandse taal, gericht op (onbetaalde) werksituaties. Ook is er gewerkt met het werkboek Gezondheid, waarin diverse aspecten van het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens wordt beschreven en helder uitgelegd. In elk hoofdstuk zit een rekenonderdeel, dus aan rekenen wordt ook aandacht besteed. Alle taalvaardigheden komen aan bod: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Bij aanvang van de lesbijeenkomst wordt altijd een onderwerp door een deelnemer ingebracht waarover de deelnemers met elkaar gaan discussiren. Hierdoor is de individuele spreekvaardigheid goed vooruitgegaan. En deelnemer heeft met behulp van de gemeente werk gevonden als schoonmaker en is eind 2014 aan de slag gegaan.

  Het verzuim is erg laag. De deelnemers komen graag naar de les en men maakt bijna altijd het huiswerk. Aangezien het leslokaal open en gezellig van karakter is en zich niet ver van hen vandaan bevindt is de drempel laag om er naar toe te gaan. Het sociaal contact is voor de deelnemers erg belangrijk. Daarnaast wordt door de docent bewust een veilige en prettige sfeer gecreerd, waardoor de deelnemers zich kunnen en durven te ontplooien. Het zelfvertrouwen van de deelnemers groeit en het gevoel van eigenwaarde wordt sterker. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat de deelnemers opbloeien. Er is inmiddels een wachtlijst ontstaan. Dit traject wordt vervolgd in 2015.

 • 6Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  3. Werving en toeleiding van laaggeletterden

  In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie. 65% van de laaggeletterden zijn autochtoon en 43% is werkloos of inactief.

  We leven in een digitale kennissamenleving. Het huidige kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Veel mensen hebben beperkte (digitale) basisvaardigheden, die belemmeren hen om hier optimaal gebruik van te maken. Onderzoek toont aan dat het hier gaat om drie tot vier miljoen Nederlanders (uit: Feiten & cijfers geletterdheid, 2013, Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met Universiteit van Maastricht, ECBO, PWC en SEO).Dat zelfde onderzoek toont aan dat een betere taalbeheersing er voor zorgt dat mensen zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger zijn: 60-80% heeft een betere taalbeheersing na het volgen van een taaltraject en krijgt een betere

  plek in de samenleving. Investeren in vermindering van laaggeletterdheid leidt tot een betere economische situatie,

  waaronder een betere arbeidsmarktpositie en beter functioneren van werknemers.

  Tot nu toe heeft het accent in Nederland vooral gelegen op lezen en schrijven.De eisen om maatschappelijk volwaardig te kunnen functioneren worden echter steeds hoger.

  Dit heeft geleid tot vernieuwing van het begrip geletterdheid:Laaggeletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen, schrijven, gecijferdheid en in dat kader het gebruiken van alledaagse technologie om te communiceren en om te gaan met informatie.

  Door de wetswijziging in de Educatie is de toeleiding en werving van laaggeletterden de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf geworden.De gemeente Rheden heeft hier op ingespeeld door deel te nemen aan de regiopilot laaggeletterdheid en een aanjager laaggeletterdheid aan te stellen, die afspraken kan maken over de toeleiding van Werk & Inkomen, sociale werkvoorziening, UWV en dergelijke.De landelijke Stichting Lezen & Schrijven heeft de regio Arnhem, op grond van haar expertise, uitgekozen als pilotregio en draagt bij aan de financiering.Doel van de pilot is het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in de regio via twee sporen:1. Zorgen dat het regionale aanbod bekend is (ook het informele aanbod).2. Zorgen dat op de vindplaatsen wordt herkend en doorverwezen: Er is een Bondgenootschap voor Geletterdheid opgericht, daarin werken organisaties en

  bedrijven, waaronder de negen gemeenten, samen om ieder hun eigen rol op te pakken in de aanpak van laaggeletterdheid.

  Daarbij krijgen ze ondersteuning en scholing: ze worden gequipeerd om laaggeletterden te herkennen en door te verwijzen naar de juiste instelling. Potentile deelnemers schamen zich voor hun laaggeletterdheid en houden hun geheim angstvallig stil. Daardoor is de doelgroep moeilijk te bereiken en is de drempel om deel te nemen aan scholing hoog.

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

 • 7Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  Het Bondgenootschap breidt zich steeds meer uit met nieuwe deelnemende bedrijven en instellingen. Het is aan te bevelen als de klantmanagers een clinic gaan volgen over het werken met de Taalmeter. Dit is een digitaal instrument, waarmee binnen 12 minuten het taalniveau vastgesteld kan worden. De volgende stap is dat de afdeling Werk & Inkomen dit instrument gaat implementeren in hun werkwijze en de laaggeletterden aan gaat spreken op hun taalniveau. De grootste groep laaggeletterden bestaat uit oudere autochtonen met een middelbaar opleidingsniveau: zij maken 45% van de groep laaggeletterden uit. Toch zien we dat de doorverwijzing vanuit Werk & Inkomen met name gericht is op allochtonen; hier kunnen nog aanzienlijke verbeterslagen gemaakt worden door de Taalmeter te gaan gebruiken.

  Het aanpakken van laaggeletterdheid is een sociaaleconomisch vraagstuk: de vraag naar arbeid zal stijgen en de beroepsbevolking zal krimpen. Inzet op laaggeletterdheid moet helpen om de AOW en sociale voorzieningen betaalbaar te houden. Voor laaggeletterden blijft het risico op sociale uitsluiting door werkloosheid en inactiviteit bestaan. Onze kenniseconomie vraagt immers om burgers die mondeling en schriftelijk effectief weten te communiceren. Investeren in geletterdheid bevordert de sociale cohesie in de samenleving en draagt bij aan de participatie van alle burgers.

  Langzaam aan begint de aanpak van laaggeletterdheid zijn vruchten af te werpen: Er zijn centrale examens Taal en Rekenen ingevoerd in het Voortgezet Onderwijs en in het MBO. Het belang van het behoud van een goede infrastructuur voor Educatie is een belangrijk

  uitgangspunt voor de gemeenten in de regio Arnhem. Volwassenen worden meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid om educatietrajecten te

  volgen. In de gemeente Rheden is er een korte lijn naar de afdeling Werk & Inkomen, zodat er gezorgd

  kan worden voor een goede toeleiding van cursisten. Alle beschikbare cursistplaatsen worden optimaal gebruikt. Op deze manier is het mogelijk om in Rheden een kwalitatief hoogwaardig aanbod te kunnen bieden voor laaggeletterden.

  Enkele cursisten zijn actief als ambassadeur voor laaggeletterden; zij zijn ervaringsdeskundige en hebben een speciale training gevolgd om als ambassadeur te kunnen optreden. Onze ambassadeurs worden ingezet ten behoeve van de werving: een eigen verhaal heeft immers de meeste impact.

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

 • 8Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  4. Inburgeren in Rheden en RozendaalVanaf 1997 verzorgt Rijn IJssel de inburgering in de gemeente Rheden en Rozendaal. In eerste instantie was er sprake van verplichte winkelnering bij de ROCs; met ingang van de nieuwe Wet Inburgering (WI) is de markt vrijgegeven en is er via een aanbestedingsprocedure een contract afgesloten met de beste aanbieder.Bij de aanbestedingsprocedures is Rijn IJssel twee keer als beste aanbieder naar voren gekomen (in 2007 en in 2010).Rijn IJssel voert alle inburgeringsprofielen uit (Werk, OGO, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en de Staatsexamentrajecten). Ook is er de mogelijkheid van combinatietrajecten met het MBO, zodat de inburgeraars een startkwalificatie behalen.De lessen worden gegeven vanuit onze locatie in Dieren (Tellegenlaan) en deels in Velp (De Zuidhoek).In 2013 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht geworden: verplichte inburgeraars krijgen geen aanbod meer via de gemeente, maar zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringstraject. Ze kunnen kiezen of en waar ze een inburgeringstraject gaan volgen en dienen dit zelf te betalen. Zo nodig kunnen ze hiervoor een lening aanvragen bij DUO.

  Waarborg kwaliteit Rijn IJssel heeft een erkenning als exameninstituut voor het afnemen van praktijkexamens Inburgering; het examenbureau voert de praktijkexamens uit voor diverse aanbieders uit de regio.Vanaf 1 januari 2007 is Rijn IJssel in het bezit van het Keurmerk Inburgeren; hiervoor wordt jaarlijks een audit door KIWA uitgevoerd om de kwaliteit te meten op het gebied van deskundigheid personeel, slagingspercentage, tevredenheid cursisten en opdrachtgevers, afhandeling klachten en borging van het privacyreglement. Daarnaast valt Rijn IJssel onder het toezicht van de Onderwijsinspectie. De Inspectie van het Onderwijs is zeer te spreken over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. Men constateerde een hoge intensiteit van tevredenheidsonderzoeken onder belanghebbenden, met een prima respons, een goede analyse van de uitkomsten en een sterke relatie tussen de uitkomsten van de onderzoeken en de verbeteractiviteiten. De Inspectie stelde tevens vast dat er een sterke dialoog met de opdrachtgevers is over de beoogde en gerealiseerde onderwijsprestaties.

  Rendement Aantal deelnemers contract Inburgering (2007 t/m 2014): 331. Aantal uitgestroomde deelnemers contract Inburgering: 322. Nog lopende trajecten: 9. Aantal geslaagden: 85%. Tevredenheid opdrachtgevers in 2014 volgens Keurmerk: rapportcijfer 7,8 (landelijk 7,5) Tevredenheid cursisten in 2014 volgens Keurmerk: rapportcijfer 8,8 (landelijk 7,6) Rijn IJssel heeft ruime ervaring in het werken met flexibele instroom van cursisten. Flexibiliteit

  vraagt om een sterke organisatie qua omvang, faciliteiten en ervaring. Cursisten zijn zeer betrokken bij hun school. De locaties zijn ingericht op volwassen cursisten en

  er is een Open Leer Centrum, voorzien van computers met alle relevante multimediale lesmethoden, waardoor de cursist zowel overdag als s avonds zelfstandig verder kan werken.

  Er zijn korte lijnen met de gemeenten: ieder kwartaal is er een voortgangsoverleg en wordt de kwartaalrapportage Inburgering besproken. De voortgang van de individuele cursist wordt bijgehouden in halfjaarlijkse rapportages en, indien nodig, is er direct contact tussen de docent en de casemanager. Op deze manier wordt voorkomen dat er veelvuldig verzuim is en kan voortijdige uitval uit het traject voorkomen worden.

 • 9Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  nR

  ij

  n

  IJ

  ss

  el

  E

  va

  lu

  at

  ie

  2

  01

  4

  Rh

  ed

  en

  Totaal aantal deelnemers 331 Voortijdige uitval: 65Reden: verhuizing 22 Medische reden 6 Weigert medewerking 1 overig 36

  Voortijdige uitval

 • 10

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  5. Kwaliteitszorg

  Visie op kwaliteitszorgRijn IJssel gaat uit van een integrale visie op kwaliteit en kwaliteitszorg. Uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Alle medewerkers van Rijn IJssel dragen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen handelen. Het eigen handelen is hierbij afgestemd op de belangen van studenten, collegas en de doelstellingen van Rijn IJssel en de daartoe behorende onderdelen. Kwaliteitszorg is bij Rijn IJssel dus meer dan alleen een kwaliteitszorgsysteem of een meetsysteem. Het gaat ook of misschien juist over gedrag en houding. Gedrag en houding waarbij ieder individu en ieder onderdeel van Rijn IJssel zich bewust is van de effecten van zijn of haar handelen, hier af en toe bij stil staat en op basis daarvan probeert zijn of haar handelen aan te passen. Kwaliteitszorg is voor Rijn IJssel ook het zichtbaar maken van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Systematische kwaliteitszorg en het systeem van kwaliteitszorg hebben daarbij niet alleen waarde voor Rijn IJssel zelf, maar is ook een verantwoordingsmiddel naar studenten, het beroepenveld, de opdrachtgevers, de medewerkers als ook de inspectie en de maatschappij. De integrale visie op kwaliteitszorg betekent dan ook dat gedrag en systeem op elkaar moeten worden afgestemd en elkaar dienen te versterken. Integraal betekent voor Rijn IJssel ook dat kwaliteitszorg betrekking heeft op al onze activiteiten. Kwaliteitszorg gaat dus zowel over onderwijskwaliteit als over bedrijfsvoering. Het gaat over de mate waarin wij erin slagen onze (maatschappelijk relevante) doelen te realiseren. De kwaliteitscyclus (plan, do, check, act) is dan ook gentegreerd met onze beleidscyclus.We doen de dingen die we doen (organisatie) om iets tot stand te brengen (resultaten). Resultaten zijn hierbij niet alleen beperkt tot onderwijsresultaten en /of financile resultaten, maar hebben eveneens betrekking op de waardering (tevredenheid) van studenten, het beroepenveld, de opdrachtgevers, de medewerkers en bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. Kortom, we dienen ons continu af te vragen waarom we de dingen doen die we doen. Welke afspraken (plannen) hebben we onderling gemaakt? Hoe zijn die afspraken tot stand gekomen? Komen we die afspraken na (uitvoeren)? Evalueren (toetsen) we het effect van de gemaakte afspraken? Zijn afspraken ook vastgelegd? Is er voldoende draagvlak voor de gemaakte afspraken? Worden afspraken aangepast indien daar aanleiding toe is (bijstellen)? ZelfevaluatieOm de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te borgen worden cijfers geanalyseerd en wordt aan betrokkenen gevraagd wat hun mening is over het onderwijs. Deze gegevens worden gebruikt bij de tweejaarlijkse zelfevaluatie van de onderwijsteams. De criteria waarop de teams zich zelf beoordelen zijn: Programma Leerproces Begeleiding Omgang en Veiligheid Kwaliteitszorg

  Deze monitoring van de onderwijskwaliteit vormt de basis voor kwaliteitsverbetering. Indien nodig worden verbeteracties opgenomen in het teamcontract.

 • 11

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  Keurmerk Inburgering (KIWA) Het Keurmerk Inburgering van Stichting Blik op Werk is ontwikkeld door de MBO- raad, BOA en BOREA. Het keurmerk wordt afgegeven door KIWA. Elk jaar voert KIWA een audit uit en wordt het keurmerk al dan niet verlengd. Na de audit in 2014 constateerde KIWA dat Rijn IJssel voldoet aan alle criteria.

  De prestatie-indicatoren, onderverdeeld naar aandachtsgebied, zijn:

  Algemeen CursuscontractDoorlooptijden 1. Doorlooptijd tot start cursus 2. Doorlooptijd cursusResultaten 3. Eindresultaat cursus 4. Slagingspercentage 5. Contractprestatie collectieve contractenBegeleiders 6. Bekwaamheid begeleidersOrganisatie 7. Privacyreglement 8. KlachtenmanagementTevredenheid 9. Tevredenheid cursisten 10. Tevredenheid opdrachtgevers Toezichtskader Inspectie van OnderwijsAan de hand van verantwoordingsdocumenten van de instelling maakt de Inspectie van Onderwijs jaarlijks een risico-inventarisatie. Indien er risicos worden gesignaleerd, komt de Inspectie de school bezoeken en voert een nader onderzoek uit. Hieronder de criteria uit het waarderingskader:

  1. Naleving wettelijke vereisten

  2. Opbrengsten

  3. Onderwijsproces: Samenhang Maatwerk Didactisch handelen Leertijd Leeromgeving Intake en plaatsing Studieloopbaanbegeleiding Zorg Beroepspraktijkvorming/Stage

  4. Kwaliteit van het leraarschap: Didactisch handelen Betrokkenheid docenten Professionalisering van docenten

  5. Examinering en diplomering: Exameninstrumentarium Afname en beoordeling Diplomering

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

 • 12

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  6. Kwaliteitsborging: Sturing Beoordeling Verbetering en verankering Dialoog en verantwoording

  7. Financile continuteit: Financile positie Financile beheersing

  Bij het laatste Inspectieonderzoek in 2014 constateerde de Inspectie geen risicos voor de afdeling Educatie.

  Exameninstelling (KCE)Sinds 2007 is Rijn IJssel exameninstelling voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Jaarlijks voert KCE (KwaliteitsCentrum Examinering) een audit uit om de kwaliteit te borgen.Deze audit is gericht op een vijftal auditaspecten met bijbehorende beoordelingscriteria: Registratie en identificatie Afname en beoordeling Resultaatverwerking Verantwoording Afhandeling klachten, beroepszaken en fraude

  Indien de exameninstelling voldoet aan alle aspecten, verlengt KCE de goedkeurende verklaring en daarmee de bevoegdheid tot het afnemen van praktijkexamens Inburgering.Na de jaarlijkse audit in 2014 constateerde KCE dat Rijn IJssel voldoet aan alle criteria.

  TevredenheidonderzoekenOpdrachtgeversEen onafhankelijk bureau van Blik op Werk houdt ieder jaar een tevredenheidonderzoek onder opdrachtgevers. In 2014 gaven de opdrachtgevers Rijn IJssel een 7,8.

  DeelnemersHetzelfde onafhankelijke bureau van Blik op Werk houdt ook ieder jaar een tevredenheidonderzoek onder de inburgeraars. In 2014 gaven de inburgeraars Rijn IJssel een 8,8. Naast dit externe tevredenheidonderzoek bevraagt Rijn IJssel ook zelf iedere twee jaar de deelnemers van Educatie. In 2014 kwam uit dit onderzoek een gemiddeld tevredenheidpercentage van 93%.

  MedewerkersIedere twee jaar wordt een tevredenheidonderzoek gehouden onder het personeel. In 2014 gaf het personeel van Educatie Rijn IJssel een 7,2.

 • 13

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  6. Bijlage: Cijfermatige gegevensDeze cijfers zijn de gegevens uit het cursistregistratiesysteem PeopleSoft.

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  autochtoon 12%

  allochtoon 88%

  Achtergrond Rheden

  man 34%

  vrouw 66%

  Deelnemers Rheden

  Sekse

  Rheden man vrouw Totaaldeelnemers 35 34% 69 66% 104

  Rozendaal man vrouw Totaaldeelnemers 0 0% 0 0% 0

  Achtergrond

  Rheden autochtoon allochtoon Totaaldeelnemers 13 13% 91 88% 104

  Rozendaal autochtoon allochtoon Totaaldeelnemers 0 0% 0 0% 0

 • 14

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  Leeftijdsopbouw

  Rheden 60 onb Totaaldeelnemers 3 35 31 25 10 0 0 104

  Rozendaal 60 onb Totaaldeelnemers 0 0 0 0 0 0 0 0

  Leeftijdsopbouw Educatie Rheden 2014

  3531

  25

  10

  0

  60

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  3

 • 15

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  14

  R

  he

  de

  n

  Educatie deelnemers 2014 (Rheden)

  1

  19

  64

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  30

  9

  ALFA BASIS STEX T&R

  (1) aantal gevolgde programmas, deelnemers kunnen dus meer dan 1 x geteld zijn.

  Educatie deelnemers 2014 (1)

  Rheden ALFA BASIS STEX T&R Totaaldeelnemers 1 64 30 9 104

  Gerealiseerd aanbod in deelnemersuren per traject

  86

  4957

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  2327

  656

  ALFA BASIS STEX T&R

  Gerealiseerd aanbod in deelnemersuren 2014

  Rheden ALFA BASIS STEX T&R Totaaldeelnemersuren 86 4957 2327 656 8026

 • ContactadresUtrechtsestraat 40/42, 6811 LZ ArnhemPostbus 5162, 6802 ED Arnhem026 [email protected]/educatie

  UitvoeringslocatiesArnhem Utrechtsestraat 40/42, Arnhem026 3129200

  De LiemersBabberichseweg 23, Zevenaar0316 524153

  Overbetuwe/Lingewaard Pr. Irenestraat 49, Elst0481 377492

  RenkumGroeneweg 14, Renkum0317 315474

  Rheden e.o.Tellegenlaan 2, Dieren0313 450500