Evaluatie gemeente Renkum

of 20/20
Evaluatie 2012 Renkum
 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Verslag van de activiteiten op het gebied van educatie, inburgering en volwassenenonderwijs.

Transcript of Evaluatie gemeente Renkum

 • Evaluatie 2012Renkum

 • 2Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  11

  R

  en

  ku

  m

  VoorwoordMet enige trots is het ook dit jaar weer dat we u hierbij ons jaarverslag 2012 aanbieden. Een jaarverslag past niet alleen binnen onze code van good governance, maar ook omdat we graag willen laten zien dat Rijn IJssel Educatie & Integratie samen met de diverse gemeenten in onze regio goed bezig is om participatie, integratie en volwasseneneducatie inhoud te geven.

  Vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voeren we in alle gemeenten in onze regio cursussen, trainingen en scholingen uit, waarbij maatwerk voorop staat. Dat maakt dat er een grote diversiteit is ontstaan in ons aanbod qua vorm, inhoud en proces, afhankelijk van de vraag van de gemeente!Dit maakt ook dat we voor 2012 weer vijf jaarverslagen hebben samengesteld, per gemeente of cluster van gemeenten. Op deze manier kunnen we voldoende diep ingaan op onze activiteiten.

  De overheid heeft met betrekking tot de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 2012 nogal wat wijzigingen voor de toekomst doorgevoerd. Zo komt de VAVO onder rijksfinanciering en een meer directe aansturing van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vallen. Gemeenten kunnen hun Educatiebudget in de toekomst alleen nog maar inzetten voor taal en rekenen en NT2. En gemeenten kunnen alleen nog maar inkopen op basis van groepscontacturen. Dit soort wijzigingen maakt dat het van groot belang om te bekijken wat de consequenties zijn voor het gemeentelijk aanbod en dat opnieuw bekeken wordt op welke manier budgetten efficint ingezet worden vanuit een integrale visie op participatie. Een goede relatie is daarbij van groot belang; we zullen daar vanuit Rijn IJssel alles aan doen om die zo te houden met gemeenten en waar mogelijk nog te verstevigen.

  Als u zicht wil krijgen op wat we zoal het afgelopen jaar hebben aangeboden bij andere gemeenten, kunt u bij het secretariaat van Rijn IJssel Educatie & Integratie ook de jaarverslagen van andere gemeenten opvragen.

  Educatie biedt ook kwalificerende trajecten aan, zoals bijvoorbeeld de opleidingen van het voortgezet onderwijs voor volwassenen (VAVO). Dit is een heel andere doelgroep, maar de afdeling VAVO is er ook in 2012 in geslaagd om een steeds groter wordende groep jonge mensen aan een diploma te helpen. Dit doen we steeds vaker met gelden van het Voortgezet Onderwijs, middels het zogenaamd uitbesteden door het Voortgezet Onderwijs. Hierdoor bleven er in 2012 ook weer meer educatiemiddelen beschikbaar voor andere (WEB)-activiteiten.

  Ook in de komende jaren kunt u bij Rijn IJssel Educatie & Integratie terecht voor educatie, integratie n participatie!

  Het management van Rijn IJssel Educatie & Integratie,

  Marjan van den Broek managerDick Mol managerWouter Groothedde directeur

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

 • 3Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  11

  R

  en

  ku

  mR

  ij

  n

  IJ

  ss

  el

  E

  va

  lu

  at

  ie

  2

  01

  2

  Re

  nk

  um

  1. Gevraagd aanbodOp grond van de integrale visie volwasseneneducatie Gemeente Renkum worden educatieve trajecten ingezet ten behoeve van volwassen inwoners die geen startkwalificatie hebben en die vallen onder een van de volgende drie categorien: jong, oud en/of kwetsbaar. Concreet gaat het om de volgende doelgroepen:1. Jong: voortijdige schoolverlaters, vrijwilligers.2. Oud: laaggeletterde ouderen, ouderen die zorg nodig hebben, digibeten.3. Kwetsbaar: minderheden zonder startkwalificatie, uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers en laaggeletterden.

  De volgende specifieke trajecten/doelgroepen krijgen voorrang: NT2 Voortrajectenalfabetiseringvoorinburgeringsplichtigen. TrajectengerichtopniveauverhogingNT2voordeelnemersdiehetinburgeringstrajecthebben afgerond.

  Sociale redzaamheid Trajectenvoorvolwassenenmeteenlaagopleidingsniveau,diezichonvoldoendekunnenredden in hun werksituatie of in het dagelijks leven: bijvoorbeeld Nederlands voor laaggeletterden, rekenvaardigheden, digitale vaardigheden.

  VAVO HetVAVOrichtzichvooralopcursistendieeenstart-ofdoorstroomkwalificatie(vmbo,havoof vwo) willen behalen en anderstaligen die hiaten in hun opleiding willen wegwerken (zie bladzijde 10).

  Daarnaast heeft de gemeente Renkum specifieke wensen, zoals geformuleerd in de product-overeenkomst Educatie 2012.Vanaf 2008 verzorgt Rijn IJssel ook de inburgeringstrajecten voor de gemeente Renkum, conform de Wet Inburgering; een kort verslag van het rendement van deze trajecten vindt u op bladzijde 8.

 • 4Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  2. Gerealiseerd aanbod 2012

  Voortrajecten alfabetisering:In 2011 was er een grote instroom in de voortrajecten alfabetisering (totaal 15 deelnemers), in 2012 is de instroom afgenomen tot tien cursisten. Deze cursisten moeten een inburgeringstraject volgen, maar zijn nog niet gealfabetiseerd. Het blijkt dat veel nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn onder de doelgroep laaggeletterden vallen.Empowerment en gespreksvaardigheid zijn, naast het leren lezen en schrijven, belangrijke onderdelen ter ondersteuning van het alfabetiseringstraject.Een deel van de analfabete cursisten kan niet doorstromen naar een inburgeringstraject aangezien zij aan hun leerplafond zitten. Voor hen is het van groot belang, dat ze geactiveerd worden en gaan/blijven deelnemen aan de Nederlandse samenleving. In het afgelopen jaar hebben we alle alfacursisten zorgvuldig gescreend en zijn de niet-leerbaren uitgestroomd uit het alfabetiseringstraject.

  Niveauverhoging NT2 na inburgeringVoor inburgeraars, die het inburgeringsexamen behaald hebben, is het mogelijk om via Educatie te werken aan taalniveauverhoging. Het niveau van het inburgeringsexamen is in veel gevallen nog onvoldoende. Een groot deel van de inburgeraars wil uiteindelijk taalniveau A2 behalen; dit niveau is nodig voor naturalisatie. Anderen gaan door richting Staatsexamen I of II.De instroom in deze trajecten is uiteraard afhankelijk van het aantal inburgeraars dat het examen behaald heeft en het daarna gekozen vervolgtraject. In 2012 hebben 13 cursisten een dergelijk vervolgtraject gedaan.

  Trajecten Sociale RedzaamheidOndanks de vele aandacht ten behoeve van werving en toeleiding voor laaggeletterden is de instroom klein. De doelgroep, volwassenen, die zich onvoldoende kunnen redden in het dagelijks leven en op het werk doordat ze moeite hebben met lezen en schrijven, is moeilijk te bereiken. Potentile deelnemers schamen zich voor hun laaggeletterdheid en houden hun geheim angstvallig stil. In 2012 hebben slechts twee cursisten een traject, gericht op het (beter) leren lezen en schrijven, gevolgd.

  Doorlopende trajecten

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Gepland aantal deelnemers Werkelijk aantal deelnemersVoortrajecten alfabetisering 10 10Niveauverhoging NT2 na 6 13inburgering Sociale redzaamheid 4 2Totaal 20 25

  *) Door flexibele in- en uitstroom van cursisten gedurende het hele jaar kunnen er meerdere cursisten gebruik maken van 1 cursistplaats op jaarbasis.

 • 5Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  mR

  ij

  n

  IJ

  ss

  el

  E

  va

  lu

  at

  ie

  2

  01

  2

  Re

  nk

  um

  Specifieke wensen van de gemeente Renkum: Cursussendigitalevaardigheden. Cursussent.b.v.deVrijwilligerscentrale. CursusseninsamenwerkingmetSolidez. OndersteuningvrijwilligersSVMG. Aanvalsplanlaaggeletterdheid.Een effectieve inzet van de middelen is een gezamenlijke verantwoording van de gemeente en Rijn IJssel. Per kwartaal zijn overleggen met de gemeente Renkum gevoerd over de inzet en de planning en zijn afspraken gemaakt met betrekking tot bijstelling.

  Cursussen digitale vaardighedenVoor de cursussen digitale vaardigheden blijft nog steeds veel belangstelling bestaan: in totaal hebben 25 mensen een cursus Kennismaken met de Computer of E-mail en Internet gevolgd.Deelnemers zijn veelal ouderen, die wel een computer in huis hebben, maar zich niet zelfstandig de vaardigheden eigen kunnen maken om er ook daadwerkelijk mee te kunnen werken. Uit de evaluatie blijkt dat de cursisten zeer tevreden zijn over de begeleiding: de docenten kunnen zich aanpassen aan het leertempo en de leerbehoefte van de doelgroep en kunnen maatwerk leveren. Gemiddeld werden deze cursussen met een 7,4 gewaardeerd.

  Cursussen in samenwerking met Solidez /de VrijwilligerscentraleDe Vrijwilligerscentrale geeft ieder jaar aan welk aanbod zij wenst voor de vrijwilligers en hun organisaties. Dit aanbod wordt opgenomen in de planning: gedurende het jaar blijkt waar veel vraag naar is en waar weinig belangstelling voor is. Het aanbod wordt in overleg flexibel ingezet, afhankelijk van de werkelijke vraag. In deze samenwerking zijn de volgende cursussen uitgevoerd voor vrijwilligers:Zilveren krachtDoel van de cursus is om vrijwilligers uit de gemeente Renkum een beeld te geven van hun eigen kwaliteiten, talenten en competenties. Zij orinteren zich op de mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk om deze specifieke kwaliteiten, talenten en vaardigheden in te zetten. Er waren 10 aanmeldingen voor deze cursus, maar uiteindelijk hebben er zeven mensen deelgenomen. De cursisten waren zeer gemotiveerd en vonden het een inspirerende cursus: nuttig, goede inhoud en verrassende resultaten.De cursus is gewaardeerd met een 8.

  Opfriscursus NederlandsIn deze cursus frissen de vrijwilligers hun kennis van de Nederlandse taal op voor wat betreft de spellings- en grammaticaregels.De cursus voorzag duidelijk in een behoefte, de cursus werd gewaardeerd met een 8,5.

  VoortgangsgesprekkenVrijwilligers leren gesprekstechnieken van een functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek en er wordt aandacht besteed aan een slecht nieuwsgesprek. Na afloop van de cursus kunnen zij deze technieken hanteren.Een aantal vrijwilligers had praktijkervaring en waren deels bekend met de theorie van communicatieprocessen. Vooral de persoonlijke en praktische benadering, het oefenen in de groep werd zeer gewaardeerd. Deelnemers gaven aan het geleerde bewuster toe te gaan passen. De cursus werd gewaardeerd met een 8 gemiddeld.

 • 6Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Ondersteuning vrijwilligers SVMGOp verzoek van de gemeente Renkum verzorgt Rijn IJssel de scholing van de taalmaatjes. De scholing is gericht op inhoudelijke en didactische tips voor wat betreft het leren van de Nederlandse taal, ook specifiek voor alfabetisering.Vrijwilligers maken kennis met de verschillende methoden en krijgen zicht op hoe zij allochtonen kunnen ondersteunen en begeleiden tijdens een traject dat gericht is op alfabetisering, activering of inburgering en wat daarbij de rol is van een taalmaatje.Van de vier geplande bijeenkomsten zijn er drie uitgevoerd. Voor de laatste bijeenkomst waren te weinig aanmeldingen.De 11 taalmaatjes die deelgenomen hebben aan het scholingsaanbod waren enthousiast.

  Aandacht voor laaggeletterdheidUitgaande van het gegeven dat Europa in 2020 de meest concurrerende kenniseconomie wil zijn en levenslang leren hoog in het vaandel heeft staan en dat Nederland binnen Europa bij de top wil behoren, zal er in het gemeentelijk beleid veel meer aandacht dienen te komen voor laaggeletterdheid en de gevolgen die dat heeft. Er zijn in Nederland 1,5 miljoen analfabeten en daarnaast functioneert nog eens 27% van de Nederlanders op een niveau van geletterdheid dat volwaardig participeren in de beoogde kennissamenleving niet goed mogelijk maakt.We moeten voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen werkenden die volop kans krijgen om zich te ontplooien en zich gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in de samenleving en niet-werkenden, die zich veel moeizamer aanpassen. Ook deze mensen moeten zich aan de eisen van de moderne samenleving kunnen aanpassen en zich daarin thuis voelen. Werving en toeleiding zullen blijvend aandacht vragen in de toekomst.

  Werving LaaggeletterdenEr is door Rijn IJssel en de gemeente Renkum veel ingezet op PR en het toeleiden van de doelgroep naar scholing. Toch blijft het moeilijk de doelgroep te bereiken. We merken dat laaggeletterdheid beter bespreekbaar wordt, maar de schaamte om daadwerkelijk naar les te komen is er nog steeds. Om ook dit te kunnen verbeteren, blijft voortdurende aandacht nodig.In de maand september was in het gemeentehuis een fototentoonstelling te zien, gemaakt door studenten van Rijn IJssel, die een beeld geeft van hoe lastig laaggeletterdheid in de praktijk kan zijn.

  In de Week van het Leren heeft de gemeente Renkum een werkbijeenkomst Laaggeletterdheid in beeld georganiseerd, waarin professionals en vrijwilligers met elkaar in gesprek zijn gegaan over de aanpak van laaggeletterdheid bij alle inwoners van de gemeente Renkum, van jong tot oud.Tijdens deze werkbijeenkomst is de problematiek van laaggeletterdheid goed in beeld gebracht door inspirerende sprekers en het persoonlijke verhaal van ambassadeur Jos Niels.De opbrengst van deze bijeenkomst is de aanzet van een plan van aanpak.

  LandelijkRijn IJssel werkt mee aan de landelijke promotieacties Alfabetisering (0800-lijn). Via deze lijn komen we in contact met laaggeletterden wonend in de gemeente Renkum.

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

 • 7Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Bovenstaande inspanningen en positieve reacties hebben nagenoeg (nog) geen nieuwe instroom opgeleverd. Het is heel lastig om de doelgroep te bereiken en te motiveren om zich aan te melden voor een cursus voor laaggeletterden.

  Het kabinet is in 2012 gestart met een landelijk actieplan laaggeletterdheid (2012-2015).In het rapport Opbrengsten in beeld, dat ter voorbereiding op dit landelijke actieplan is geschreven, blijkt onder meer dat in absolute zin de autochtonen in de meerderheid (70%) zijn als het gaat om laaggeletterdheid, maar dat bij allochtonen relatief gezien laaggeletterdheid vaker voorkomt. Bovendien zijn vrouwen oververtegenwoordigd en blijkt dat de helft van de laaggeletterden werkt.Uit dit rapport blijkt dat er de afgelopen jaren maatschappelijk meer aandacht is gekomen voor het vraagstuk, dat de problematiek meer bespreekbaar is geworden, dat er meer partijen (publiek en privaat) bij het vraagstuk betrokken geraakt zijn en er een infrastructuur is ontstaan van educatieaanbieders, sociale partners, vrijwilligersorganisaties, bibliotheken, welzijnsorganisaties, gezondheidscentra en woningcoperaties. Ook zijn er negen CAOs afgesloten met afspraken over verbetering van taalvaardigheid op de werkvloer.Desondanks is nog steeds 10% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Dat komt voor een belangrijk deel doordat het een dynamische groep betreft. Er zijn mensen die uit de doelgroep verdwijnen, maar er is ook sprake van nieuwe instroom. Daarbij gaat het om zowel jonge als oude(re) mensen, autochtoon en allochtoon. In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat, bij ongewijzigd beleid, ook in 2020 10% van de beroepsbevolking laaggeletterd zal zijn. Daarom acht het kabinet nieuwe maatregelen nodig, die zijn uitgewerkt in het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015.

  Tot nu toe heeft het accent in Nederland vooral gelegen op lezen en schrijven. De eisen om maatschappelijk volwaardig te kunnen functioneren worden echter steeds hoger.

  Om die reden is het begrip geletterdheid vernieuwd:Laaggeletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen, schrijven, gecijferdheid en in dat kader het gebruiken van alledaagse technologie om te communiceren en om te gaan met informatie.

  Om binnen de educatie prioriteit te geven aan het bevorderen van geletterdheid is er in 2013 een wetswijziging voor educatie, waardoor er alleen nog opleidingen gericht op de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen gegeven kunnen worden; allerlei trainingen en cursussen, die nu uitgevoerd werden onder de definities sociale redzaamheid en breed maatschappelijk functioneren kunnen dan niet meer.Gezien de vraag van de gemeente Renkum de afgelopen jaren betekent dit dat de scholing van vrijwilligers niet meer vanuit het WEB-budget uitgevoerd kan worden. De werving en toeleiding van laaggeletterden wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bekeken zal worden of er een taalscan ingevoerd kan worden bij mensen die een uitkering aanvragen of gaan meedoen aan participatieprojecten (sociale zaken, UWV en werkvoorziening).

  OpbrengstenJaarlijks levert Educatie & Integratie de rendementcijfers van de deelnemers die onder de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) vallen aan bij de Inspectie van Onderwijs. De Inspectie hanteert de volgende definitie voor opbrengsten: Traject succesvol afgerond betekent dat het traject van de deelnemer is afgerond conform de doelen als vastgelegd in de onderwijsovereenkomst met de deelnemer. Dit resulteerde in 2012 tot een opbrengst van 76%.

  In totaal hebben 55 mensen deelgenomen aan het korte cursusaanbod.

 • 8Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Inburgeren in RenkumVanaf 1997 verzorgt Rijn IJssel de inburgering in de gemeente Renkum. In eerste instantie was er sprake van verplichte winkelnering bij de ROCs; met ingang van de nieuwe Wet Inburgering (WI) is de markt vrijgegeven en is er via een aanbestedingsprocedure een contract afgesloten met de beste aanbieder.Bij de aanbestedingsprocedure is Rijn IJssel als beste aanbieder naar voren gekomen (in 2008); het contract is in inmiddels verlengd voor 2012 en 2013.Rijn IJssel voert alle inburgeringsprofielen uit (Werk, OGO, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en de Staatsexamentrajecten). Ook is er de mogelijkheid van combinatietrajecten met het mbo, zodat de inburgeraars een startkwalificatie behalen.De lessen worden gegeven vanuit onze locatie in Renkum (Groeneweg).

  Waarborg kwaliteit Rijn IJssel heeft een erkenning als exameninstituut voor het afnemen van praktijkexamens Inburgering; het examenbureau voert de praktijkexamens uit voor diverse aanbieders uit de regio.Vanaf 1 januari 2007 is Rijn IJssel in het bezit van het Keurmerk Inburgeren; hiervoor wordt jaarlijks een audit door KIWA uitgevoerd om de kwaliteit te meten op het gebied van deskundigheid personeel, slagingspercentage, tevredenheid cursisten en opdrachtgevers, afhandeling klachten en borging van het privacyreglement. Daarnaast valt Rijn IJssel onder het toezicht van de Onderwijsinspectie. De Inspectie van het Onderwijs is zeer te spreken over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. Men constateerde een hoge intensiteit van tevredenheidsonderzoeken onder belanghebbenden, met een prima respons, een goede analyse van de uitkomsten en een sterke relatie tussen de uitkomsten van de onderzoeken en de verbeteractiviteiten. De Inspectie stelde tevens vast dat er een sterke dialoog met de opdrachtgevers is over de beoogde en gerealiseerde onderwijsprestaties.

  Rijn IJssel heeft een groot netwerk in de gemeente Renkum en werkt samen met de verschillende gemeentelijke diensten en lokale organisaties. Inmiddels is er een ruim stagebestand opgebouwd met een grote diversiteit. Bij deze organisaties en bedrijven plaatst Rijn IJssel geregeld inburgeraars voor een stageplaats: je leert de taal en de Nederlandse samenleving immers het beste kennen door te participeren.

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Rendement

  Aantal deelnemers contract Inburgering Aantal uitgestroomde deelnemers contract InburgeringNog lopende trajectenAantal geslaagden

  Tevredenheid opdrachtgevers in 2012 volgens KeurmerkTevredenheid cursisten in 2012 volgens Keurmerk

  1371053284% (landelijk gemiddelde is 69% in 2011;slagingspercentage 2012 nog niet bekend)Rapportcijfer 7,8 (landelijk 7,3)rapportcijfer 8,4 (landelijk 7,5)

 • 9Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Rijn IJssel heeft ruime ervaring in het werken met flexibele instroom van cursisten. Flexibiliteit vraagt om een sterke organisatie qua omvang, faciliteiten en ervaring.Cursisten zijn zeer betrokken bij hun school. De locatie is ingericht op volwassen cursisten en er is een Open Leer Centrum, voorzien van computers met alle relevante multimediale lesmethoden, waardoor de cursist zowel overdag als s avonds zelfstandig verder kan werken.Er zijn korte lijnen met de gemeente: ieder kwartaal is er een voortgangsoverleg en wordt de kwartaalrapportage Inburgering besproken. De voortgang van de individuele cursist wordt bijgehouden in halfjaarlijkse rapportages en, indien nodig, is er direct contact tussen de docent en de casemanager. Op deze manier wordt voorkomen dat er veelvuldig verzuim is en kan voortijdige uitval uit het traject voorkomen worden.

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  mVoortijdige uitval

  Totaal aantal deelnemers 137Voortijdige uitval 11Reden: verhuisd 7 overig 4

 • 10

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  3. VAVORijn IJssel VAVO had het afgelopen jaar voor het eerst sinds vijf jaar weer te maken met een lichte krimp. Terwijl we, vanwege strengere exameneisen in het VO, meer studenten verwachtten, nam het aantal studenten licht af. We kregen minder leerlingen via de Rutte regeling; de uitbesteding vanuit het Voortgezet Onderwijs. Het aantal WEB-leerlingen nam toe van 118 in 2011 naar 159 in 2012. Zij realiseerden 95640 onderwijsuren. Rijn IJssel VAVO heeft daarmee meer studenten bediend dan budgettair mogelijk was; we hadden becijferd dat we op basis van het budget ongeveer 135 leerlingen konden inschrijven, die 73316 uur zouden realiseren.

  Rijn IJssel VAVO is het afgelopen jaar ook door de inspectie bezocht. Iedere 3 jaar worden ROCs bezocht met een grootschalig onderzoek. Vooraf maakt de inspectie een analyse op de risicos. Men bekijkt de opbrengsten (examenresultaten), beoordeelt de ingeleverde documenten en bekijkt of er klachten zijn binnengekomen, of veel administratieve meldingen uit BRON, het volgsysteem van de IB groep.Op basis van die risicoanalyse beperkte het inspectiebezoek zich tot een dagdeel, met een kort gesprek. Het eindoordeel over Educatie, het VAVO was positief. Het afgelopen jaar heeft het VAVO team vooral ingezet op de verbetering van de kwaliteit en de borging van die kwaliteit van de schoolexamens. In tegenstelling tot een gewone school voor Voortgezet Onderwijs kent VAVO alleen examenklassen. De kwaliteit van de examinering is dan ook het belangrijkste item. Met ondersteuning van een externe partner is het gehele handboek examinering herzien en geactualiseerd.In totaal stonden er op 1 oktober 2012 165 (2011: 118) studenten ingeschreven op WEB-gelden en 256 (2011: 342) studenten via de uitbesteding. De overige deelnemers werden gefinancierd vanuit het mbo of betaalden het traject zelf.

  ExamenresultatenRijn IJssel VAVO had op 1 oktober 2011 495 ingeschreven studenten. In mei behaalden 227 leerlingen rechtstreeks hun diploma. Na de herkansing behaalden nog eens 16 leerlingen hun diploma. Totaal dus 242 diplomas. Dat is een rendement van 49%. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat niet alle ingeschreven kandidaten het doel hadden een diploma te behalen. 335 kandidaten hadden het plan om een diploma te behalen. 296 zijn er daadwerkelijk gestart met het examen. Van die leerlingen behaalde dus 82% een diploma. Het slagingspercentage is dus (uitgaande van het aantal op 1 oktober) 73%.

  Andere relevante cijfers om de kwaliteit van een VAVO-opleiding te kunnen beoordelen, is het verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. In onderstaande tabel zijn die cijfers opgenomen. De inspectienorm is dat dit verschil maximaal 0,5 punt mag zijn. Alleen bij het (relatief kleine) vmbo overschrijden we die norm.

  Aantal leerlingen die op 1 oktober Aantal diplomas Percentage diploma wilden halenVMBO 40 24 60HAVO 176 121 69VWO 119 97 82Totaal 335 242 73

 • 11

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Daarin is ook het gemiddelde cijfer voor het centraal examen te lezen. De inspectie hanteert als norm een gemiddeld cijfer van 5,8. Die norm halen we bij alle afdelingen.

  Met deze cijfers scoren we goed; in de ranking van de Onderwijsinspectie behoort het VAVO van Rijn IJssel tot de drie best renderende VAVOs van Nederland.

  Voor uitgebreidere informatie over de examens verwijzen we naar het examenverslag, op verzoek beschikbaar.

  Vanaf 1 januari 2013 wordt het VAVO rechtstreeks uit de Rijkskas bekostigd. Dit is dus het op n na laatste verslag van het VAVO. In 2014 krijgt u nog de cijfers over de leerlingen die op 1 oktober 2012 ingeschreven stonden.

  Op 1 oktober 2011, de teldatum die gebruikt wordt voor het verslagjaar 2012, stonden er vanuit Renkum 12 deelnemers op WEB-gelden ingeschreven bij het VAVO (2 vmbo, 5 havo en 5 vwo). In 2010 waren dat er nog 11. Samen realiseren ze 6480 (2010: 5720) onderwijsuren. Vijf leerlingen gingen voor een diploma, vier behaalden er een diploma. Er werden tien certificaten behaald.

  Totaal na 2e tijdvak Aantal SE CE CE-SEHAVO 774 6,02 6,13 0,09VMBO 133 6,48 5,87 -0,62VWO 458 6,31 5,98 -0,35

 • 12

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  4. Kwaliteitszorg

  Visie op kwaliteitszorgRijn IJssel gaat uit van een integrale visie op kwaliteit en kwaliteitszorg. Uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Alle medewerkers van Rijn IJssel dragen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen handelen. Het eigen handelen is hierbij afgestemd op de belangen van studenten, collegas en de doelstellingen van Rijn IJssel en de daartoe behorende onderdelen. Kwaliteitszorg is bij Rijn IJssel dus meer dan alleen een kwaliteitszorgsysteem of een meetsysteem. Het gaat ook of misschien juist over gedrag en houding. Gedrag en houding waarbij ieder individu en ieder onderdeel van Rijn IJssel zich bewust is van de effecten van zijn of haar handelen, hier af en toe bij stil staat en op basis daarvan probeert zijn of haar handelen aan te passen. Kwaliteitszorg is voor Rijn IJssel ook het zichtbaar maken van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Systematische kwaliteitszorg en het systeem van kwaliteitszorg hebben daarbij niet alleen waarde voor Rijn IJssel zelf, maar is ook een verantwoordingsmiddel naar studenten, het beroepenveld, de opdrachtgevers, de medewerkers alsook de inspectie en de maatschappij. De integrale visie op kwaliteitszorg betekent dan ook dat gedrag en systeem op elkaar moeten worden afgestemd en elkaar dienen te versterken. Integraal betekent voor Rijn IJssel ook dat kwaliteitszorg betrekking heeft op al onze activiteiten. Kwaliteitszorg gaat dus zowel over onderwijskwaliteit, als over bedrijfsvoering. Het gaat over de mate waarin wij erin slagen onze (maatschappelijk relevante) doelen te realiseren. De kwaliteitscyclus (plan, do, check, act) is dan ook gentegreerd in onze beleidscyclus.We doen de dingen die we doen (organisatie) om iets tot stand te brengen (resultaten). Resultaten zijn hierbij niet alleen beperkt tot onderwijsresultaten en/of financile resultaten, maar hebben eveneens betrekking op de waardering (tevredenheid) van studenten, het beroepenveld, de opdrachtgevers, de medewerkers en bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. Kortom we dienen ons continu af te vragen waarom we de dingen doen die we doen. Welke afspraken (plannen) hebben we onderling gemaakt? Hoe zijn die afspraken tot stand gekomen? Komen we die afspraken na (uitvoeren)? Evalueren (toetsen) we het effect van de gemaakte afspraken? Zijn afspraken ook vastgelegd? Is er voldoende draagvlak voor de gemaakte afspraken? Worden afspraken aangepast indien daar aanleiding toe is (bijstellen)?

  ZelfevaluatieOm de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te borgen worden cijfers geanalyseerd en wordt aan betrokkenen gevraagd wat hun mening is over het onderwijs. Deze gegevens worden gebruikt bij de tweejaarlijkse zelfevaluatie van de onderwijsteams. De criteria waarop de teams zichzelf beoordelen zijn: Programma Leerproces Begeleiding OmgangenVeiligheid KwaliteitszorgDeze monitoring van de onderwijskwaliteit vormt de basis voor kwaliteitsverbetering. Indien nodig worden verbeteracties opgenomen in het teamcontract.

 • 13

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Keurmerk Inburgering (KIWA)Het Keurmerk Inburgering van Stichting Blik op Werk is ontwikkeld door MBO Raad, BOA en BOREA. Het keurmerk wordt afgegeven door KIWA. Elk jaar voert KIWA een audit uit en wordt het keurmerk al dan niet verlengd. Blik op Werk kent in het vierde cyclusjaar de mogelijkheid tot het verlenen van een vrijstelling voor de audit, mits in de voorafgaande jaren geen onvoldoendes zijn gescoord en de resultaatgegevens voor cyclusjaar vier aan alle normen voldoet. Aangezien Rijn IJssel aan alle normen voldoet heeft in 2012 geen audit heeft plaatsgevonden. De volgende audit is in 2013.De prestatie-indicatoren, onderverdeeld naar aandachtsgebied, zijn:

  Algemeen CursuscontractDoorlooptijden 1. Doorlooptijd tot start cursus 2. Doorlooptijd cursusResultaten 3. Eindresultaat cursus 4. Slagingspercentage 5. Contractprestatie collectieve contractenBegeleiders 6. Bekwaamheid begeleidersOrganisatie 7. Privacyreglement 8. KlachtenmanagementTevredenheid 9. Tevredenheid cursisten 10. Tevredenheid opdrachtgevers

  Toezichtskader Inspectie van OnderwijsAan de hand van verantwoordingsdocumenten van de instelling maakt de Inspectie van Onderwijs jaarlijks een risico-inventarisatie. Indien er risicos worden gesignaleerd, komt de Inspectie de school bezoeken en voert een nader onderzoek uit. Hieronder de criteria uit het waarderingskader:

  1. Naleving wettelijke vereisten2. Opbrengsten3. Onderwijsproces: Samenhang Maatwerk Didactischhandelen Leertijd Leeromgeving Intakeenplaatsing Studieloopbaanbegeleiding Zorg Beroepspraktijkvorming/Stage4. Kwaliteit van het leraarschap: Didactischhandelen Betrokkenheiddocenten Professionaliseringvandocenten5. Examinering en diplomering: Exameninstrumentarium Afnameenbeoordeling Diplomering

 • 14

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  6. Kwaliteitsborging: Sturing Beoordeling Verbeteringenverankering Dialoogenverantwoording7. Financile continuteit: Financilepositie Financilebeheersing

  Bij het laatste Inspectieonderzoek in 2012 constateerde de Inspectie geen risicos voor de afdeling Educatie.

  Exameninstelling (KCE)Sinds 2007 is Rijn IJssel exameninstelling voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Jaarlijks voert KCE (KwaliteitsCentrum Examinering) een audit uit om de kwaliteit te borgen.Deze audit is gericht op een vijftal auditaspecten met bijbehorende beoordelingscriteria: Registratieenidentificatie Afnameenbeoordeling Resultaatverwerking Verantwoording Afhandelingklachten,beroepszakenenfraude

  Indien de exameninstelling voldoet aan alle aspecten, verlengt KCE de goedkeurende verklaring en daarmee de bevoegdheid tot het afnemen van praktijkexamens Inburgering.Na de jaarlijkse audit in 2012 constateerde KCE dat Rijn IJssel voldoet aan alle criteria.

  TevredenheidonderzoekenOpdrachtgeversEen onafhankelijk bureau van Blik op Werk houdt ieder jaar een tevredenheidonderzoek onder opdrachtgevers. In 2012 gaven de opdrachtgevers Rijn IJssel een 7,8 (landelijk gemiddelde 7,3).

  DeelnemersHetzelfde onafhankelijke bureau van Blik op Werk houdt ook ieder jaar een tevredenheidonderzoek onder de inburgeraars. In 2012 gaven de inburgeraars Rijn IJssel een 8,4 (landelijk 7,5).Naast dit externe tevredenheidonderzoek bevraagt Rijn IJssel ook zelf iedere twee jaar de deelnemers van Educatie & Integratie. In 2010 kwam uit dit onderzoek een gemiddeld tevredenheidpercentage van 91%. Het volgende onderzoek vindt plaats in maart 2013. De tevredenheid van de VAVO-deelnemers is gemeten in januari 2012 en was 84%.

  MedewerkersIedere twee jaar wordt een tevredenheidonderzoek gehouden onder het personeel. In 2012 gaf het personeel van Educatie & Integratie Rijn IJssel een 7,6.

 • 15

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  5. Bijlage: Cijfermatige gegevens

  Deze cijfers zijn de gegevens uit het cursistregistratiesysteem PeopleSoft. Conform de raamovereenkomst Educatie worden de gegevens van de deelnemers, die hebben deelgenomen aan de korte cursussen en trainingen, hierin niet geregistreerd. Deze aantallen zijn niet in bijgaande tabellen verwerkt.In totaal hebben 55 cursisten deelgenomen in 2012 aan de korte cursussen en trainingen; wij verwijzen u voor deze gegevens naar pagina 4.

  Sekse

  Renkum man vrouw TotaalVAVO 7 58% 5 42% 12educatie 11 44% 14 56% 25totaal 18 49% 19 51% 37

  man 58%

  vrouw 42%

  VAVO

  man 44%

  vrouw 56%

  Educatie

  allochtoon 8%

  autochtoon 92%

  VAVO

  allochtoon 88%

  autochtoon 12%

  Educatie

  Achtergrond

  Renkum autochtoon allochtoon TotaalVAVO 11 92% 1 8% 12educatie 3 12% 22 88% 25totaal 14 38% 23 62% 37

 • 16

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  Leeftijdsopbouw

  Renkum 60 onb TotaalVAVO 6 6 0 0 0 0 0 12educatie 1 4 11 6 3 0 0 25totaal 7 10 11 6 3 0 0 37

  Leeftijdsopbouw VAVO

  6 6

  0 0 0 0

  60 onb

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  0

  Leeftijdsopbouw Educatie

  4

  11

  6

  00

  60

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  3

  1

 • 17

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

  VAVO deelnemers per 1-10-2011 VAVO aanbod per 1-10-2011

  Renkum VMBO HAVO VWO Totaal VMBO HAVO VWO TotaalVAVO 2 5 5 12 560 2600 2560 5720educatie 0 0 0 0 0 0 0 0totaal 2 5 5 12 560 2600 2560 5720

  Educatie deelnemers 2012 (1)

  Renkum SR BMF NT2 NT2 ALFA Totaaleducatie 2 0 13 10 25

  totaal 2 0 13 10 25

  Educatie deelnemers 2012

  2

  0

  13

  10

  ALFA NT2 BMF NT2 SR0

  3

  6

  9

  12

  15

  (1) aantal gevolgde programmas, deelnemers kunnen dus meer dan 1 x geteld zijn.

 • 18

  Educatie gerealiseerd urenaanbod 2012

  116 0

  1130

  ALFA BMF NT2 SR0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000 2898

  Educatie gerealiseerd urenaanbod 2012

  Renkum SR BMF NT2 NT2 ALFA Totaaleducatie 116 0 1130 2898 4144

  totaal 116 0 1130 2898 4144

  Ri

  jn

  I

  Js

  se

  l

  Ev

  al

  ua

  ti

  e

  20

  12

  R

  en

  ku

  m

 • 19

 • ContactadresUtrechtsestraat 40/42, 6811 LZ ArnhemPostbus 5162, 6802 ED Arnhem026 [email protected]/educatie

  UitvoeringslocatiesArnhem Utrechtsestraat 40/42, Arnhem026 3129200

  De LiemersBabberichseweg 23, Zevenaar0316 524153

  Overbetuwe/Lingewaard Pr. Irenestraat 49, Elst0481 377492

  RenkumGroeneweg 14, Renkum0317 315474

  Rheden e.o.Tellegenlaan 2, Dieren0313 450500