Europa voor de burger

36
Europa voor de Burger 2014-2020 ©SHUTTERSTOCK

Transcript of Europa voor de burger

Europa voor de Burger

2014-2020

©SHUTTERSTOCK

EUROPA VOOR DE BURGER 2014-2020

• EuropeessubsidieprogrammaonderDGMigration&HomeAffairs

• GecentraliseerdbijhetuitvoerendagentschapvoorOnderwijs,AudiovisuelemediaenCultuur(EACEA)

2014-2020DOELSTELLINGEN

KlooftussenEuropaendeBurgerverkleinen

• BijdragenaanbegripdatburgershebbenvanEU,haargeschiedenisendiversiteit

• Europeesburgerschapontwikkelenendemocratischeparticipatieverbeteren

2014-2020ACTIES

1. Europeesgedenken2. Democratischengagementen

Burgerparticipatie2.1Stedenbanden2.2Netwerkenvansteden2.3Projectenvanmaatschappelijkeorganisaties

1. Europees gedenken

2014-2020

©IStock

1.EUROPEES GEDENKENMEERJARIGE PRIORITEITEN 2016-2020

• HerdenkenvangrotehistorischekeerpunteninderecenteEuropesegeschiedenis

• HetEuropeesmaatschappelijklevenendemocratischebewegingenondertotalitaireregimes

• Ostracismeenhetverliesvanburgerschapondertotalitaireregimes:lessentrekkenvoordetoekomst

• Democratischetransitie,toegangtotdeEuropeseUnieen‘Europeanisatie’

1.EUROPEES GEDENKENHISTORISCHE KEERPUNTEN

• Voor2017:• 1917Desocialeenpolitiekerevoluties,devalvankeizerrijkenenhunimpactophetEuropesepolitiekeenhistorischelandschap

• 1957HetverdragvanRomeenhetbeginvandeEuropeseEconomischeGemeenschap(EEG)

• Voor2018:• 1918- HeteindevanWOI,deopkomstvannatiestatenenhetmislukkenvaneenEuropesecoöperatieenvreedzameco-existentie

• 1938/1939- StartvanWOII• 1948- StartvandeKoudeOorlog• 1948- HetcongresvanDenHaagendeintegratievanEuropa• 1968- Protestenburgerrechtenbewegingen,invasievanTsjecho-Slowakije,studentenprotestenenantisemitischecampagnesinPolen

1.EUROPEES GEDENKENCRITERIA

• Wie?– Lokaleenregionaleoverheden– Non-profitorganisaties,incl.maatschappelijkeorganisaties– Verenigingenvanoverlevenden– Cultuur-/jongeren-/onderwijs-/onderzoeksinstellingen– Verenigingenvanpartnersteden

• Maximaal€100.000(lump sums)• Projectduurmax.18maanden• Volgendedeadline1maart2017 - Projectstarttussen1/8/2017en31/1/2018

1.EUROPEES GEDENKENVOORBEELD

• All quiet (2014)– Jeugd,CultuurenWetenschapvzw(BE)+EE+IT+ES+SI+NL+DE+UK+IE

– €80.250

• Testimony– TruthorPolitics.TheConceptofTestimonyinthecommemorationoftheYugoslavWars(2016)– CenterforCulturalDecontamination(RS)+ViaLactea(BE)+IT+RS+DE+AT

– €95.000

EUROPEES GEDENKENDEADLINE

1maart2014

Verwachtaantalgoedgekeurdeprojecten:56

2014-2020

2. Democratisch engagement en burgerparticipatie

©IStock

2.EUROPESE BURGERPARTICIPATIEDOELSTELLINGEN

SamenbrengenvanEuropeseburgersomsamentewerkenrondverschillendethema’sdieinlijnliggenmetdedoelstellingenvanhetprogramma

2.EUROPESE BURGERPARTICIPATIEPROJECTMOGELIJKHEDEN

2.1 Stedenbanden2.2 Netwerkenvansteden2.3 Projectenvanmaatschappelijke

organisaties

2.EUROPESE BURGERPARTICIPATIEMEERJARIGE PRIORITEITEN 2016-2020

• HetbegrijpenvanenhetdebatterenoverEuroscepticisme

• Solidariteitintijdenvancrisis• Hetbestrijdenvanstigmatiseringvan‘migranten'enhetopbouwenvancounternarratives omdeintercultureledialoogenwederzijdsbegriptebevorderen

• DebatterenoverdetoekomstvandeEuropeseUnie

2014-2020

2.1 Stedenbanden

©CamilleDroogmans – Geelse Eurofeesten

2.1STEDENBANDENCRITERIA

• Wie?– Stedenengemeenten– Stedenbandencomités–Vzw’sdielokaleautoriteitenvertegenwoordigen

• Minimaal2landen• Maximaal€25.000(lump sums)• Projectduurmax.21dagen

2.1STEDENBANDENCRITERIA

• Volgendedeadlines• 1maart2017Projectstarttussen1/7/2017en31/3/2018

• 1september2017Projectstarttussen1/1/2018en30/9/2018

2.1STEDENBANDENVOORBEELD

• ‘LindensalutesLinden’:TownTwinningMeeting:LivinginaDemocratic,EgalitarianandNon-violentSociety(2016)– Lalin-Cirla (ES)+Linden(BE)+NL+FR+DE+AT– €7.500

• AdebateonTheFutureofEuropefollowingtheUKreferendumonEUmembership (2016)– Newbury (UK)+Eeklo(BE)+ES+FR+IT+DE+HU– €14.500

2.2 Netwerken van steden

2014-2020

©AndreasHuke – Stad Hasselt

2.2NETWERKEN VAN STEDENCRITERIA

• Wie?– StedenenGemeenten– Stedenbandencomités/netwerken– Federaties/verenigingenvanlokaleoverheden– Vzw’sdielokaleautoriteitenvertegenwoordigen

– Andereniveausvanlokaleenregionaleautoriteiten

2.2NETWERKEN VAN STEDENCRITERIA

• Minimaal4landen• Maximaal€150.000(lump sums)• Projectduurmax.24maanden• Minimum4evenementen

2.2NETWERKEN VAN STEDENCRITERIA

• Volgendedeadlines• 1maart2017Projectstarttussen1/7/2017en31/12/2017

• 1september2017Projectstarttussen1/1/2018en30/6/2018

2.2NETWERKEN VAN STEDENVOORBEELD

• LOCALWOMEN:Europeannetworkfortheintegrationoftheimmigrantwomenatlocallevel(2016)– Stad Elda(ES)+Finnovaregio (BE)+BG+IT+EL+PL+SI

– €142.500• OntourforEurope;bringingyouthstepbysteptoactivecitzenship andjob-creation (2015)– Stad Hasselt(BE)+UK+ES+DE+FR+IT+NL+LT+EL

– €100.000

2.3 Projecten vanMaatschappelijke Organisaties

2014-2020

©Duman Abdul-Vahit – Citymine(d)

2.3PROJECTENVAN MAATSCHAPPELIJKEORGANISATIES

CRITERIA

• Maatschappelijkeorganisatieso.a.cultureleorganisaties,onderwijsorganisaties,onderzoeksinstellingen,enz.

• Minimaal3landen• Maximaal€150.000(lump sums)• Projectduurmax.18maanden• Linkmetbeleid!

2.3PROJECTENVAN MAATSCHAPPELIJKEORGANISATIES

CRITERIA

Volgendedeadline

• 1Maart2017Projectstarttussen1/8/2017en31/1/2018

2.3PROJECTENVAN MAATSCHAPPELIJKEORGANISATIES

VOORBEELD• ChallengestoEurope'skeyvalues,andtheFutureofEurope(2015)– GulliverClearingHouseFoundation(BG)+DeBuren(BE)+PL+DE+UK+SK+ES

– €150.000• ReinventingEuropeanSolidarityAndRaisingTolerance– Scientific ResearchLaboratory Athens(EL)+Votewatch Europe(BE)+AL+CY

– €149.750

OVERZICHT CRITERIAActie Wie Minimum#

partnersMaximumsubsidie

Maximumduur

1.Europeesgedenken

Lokaleenregionaleoverheden, vzw’s

1 €100.000 18maanden

Actie Wie Minimum#partners

Maximumsubsidie

Maximumduur

2.Democratischebetrokkenheidenburgerparticipatie

2.1Stedenbanden(=town twinning)

StedenenGemeentenStedenbandencomité, Vzw’sdielokaleautoriteitenvertegenwoordigen

2landen €25.000 21dagen

2.2 Netwerkenvansteden

StedenenGemeentenStedenbandencomitésVzw’sdielokaleautoriteitenvertegenwoordigenNetwerkenvanstedenengemeentenAndereniveausvanlokaleenregionaleautoriteiten

4landen €150.000 24maanden(minstens 4evenementen)

2.3Projectenvanmaatschappelijkeorg

Maatschappelijkeorganisatieso.a.maatschappelijke organisaties,culturele organisaties,onderwijsorganisaties,onderzoeksinstellingen, enz.

3landen €150.000 18maanden

Kalender2014-2020Actie Deadline

indienenProjectaanvang

1.Europeesgedenken 1maart 1augustusvanhetjaarvandedeadlineen31januarivanhetjaarnadedeadline

Actie Deadlineindienen

Projectaanvang

2.Democratischebetrokkenheidenburgerparticipatie

2.1 Stedenbanden 1maart 1juli vanhetjaarvandedeadline en31maart vanhetjaarnadedeadline

1september 1januarien30septembervanhetjaarnade deadline

2.2Netwerkenvansteden

1maart 1juli en31december vanhetjaarvandedeadline

1september 1januarien30juni vanhetjaarnade deadline

2.3 Projectenvanmaatschappelijkeorganisaties

1 maart 1augustus en31 januarivanhetjaarnade deadline

Deelnemende landen

• 28EUlidstaten• Servië• Montenegro• FYRMacedonië• Bosnia&Herzegovina

• Albanië

2014-2020

©IStock

FORMELE BASISVOORWAARDEN

• Publiekrechtelijkeorganisatiesofnon-profitorganisatiesmetrechtspersoonlijkheid

• Projectactiviteitenindeelnemende landen,geografischespreiding

• Inachtnemingvandetermijnen• DubbeleEUFinancieringnietmogelijk• Cofinanciering• Sinds2017:Europeessolidariteitskorps

FINANCIERINGViaLump sums

Lump sums voor1.EuropeesGedenken, 2.2netwerkenvansteden,2.3projectenvanmaatschappelijkeorganisaties

FINANCIERINGLump sums voor2.1stedenbanden

Lump sums voorbereidende activiteiten1. Europeesgedenken en2.3projectenvanmaatschappelijkeorganisaties

ENKELE TIPS (I)

• Leeszorgvuldigdeprogrammagids(sleutelwoorden)• Events-based aanpak• Onderzoekwatinhetverledenalgedaanis• Groot&crosssectoraalpartnerschap• Betrekookpartnerszonderervaring• Vermijdvervolgprojectenvanreedsgesubsidieerdeprojecten

ENKELE TIPS (II)

• Ontwikkeltastbareeninnovatieveoutput(mapping,toolbox etc.)

• Gebruikopsommingstekens• Hoegedetailleerderhoebeter• Verzekerdeduurzaamheidvanhetproject• Richtopdirecteenindirecteimpact• Investeerinprojectzichtbaarheid

VOORMALIGE PROJECTEN&PARTNERS

• Europefor Citizens projects:http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects

• EuropavoordeBurgernetwerk:WebsiteECP• Bestaandedatabanken:Otlas,Eurodesk• HoudhetEUCitizenship Portal inhetoogvoorevenementen

• Networkingevents,conferenties,infodagen

MEER INFORMATIE?Website DG Home & Migration affairshttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/citizenship-programme/index_en.htm

Website EACEAhttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship

Contactpunt Vlaanderenhttp://www.cjsm.vlaanderen.be/ecp

à [email protected]à Nieuwsbriefà www.facebook.com/ECPFlanders

Vleva subsidiewijzerhttp://www.vleva.eu/subsidiewijzer

©SHUTTERSTOCK

2014-2020