Engels Zakelijke Brief

download Engels Zakelijke Brief

of 34

description

English Business Letter

Transcript of Engels Zakelijke Brief

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  1/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  zakelijke brief

  Let's go digit@1 !

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  2/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  INTRODUCTIONHoe ziet een formele brief eruit?Je begint altijd aan de linkerkant van je blaadje te schrijven I typen.Je laat overal tussen de opdrachten steeds 1 regel open.Als je een alinea schrijft, moet [e de regel volmaken.Je mag nooit je naam boven een brief schrijven.Aan beide kanten van je brief moet een kantJijn staan.VERGEET NIET JE WOORDEN TE TELLEN.Let bij de zakelijke brief ook nog op de volgende elementen (deze verschillen van depersoonlijke briefll)

  je mag in een zakelijke brief niet afkorten houd je aan de opdracht: werk elk element van de opdracht zo volledig en correctmogelijk uit het gaat hier om een zakelijke brief: hanteer dus een formeel taalgebruik maak van je brief een goed doorlopend geheel elke brief bevat minstens 3 allnea's: een inleidende alinea, een of meer alinea's voor de kern

  van de brief en een alinea met een slotzin.

  LAY -OUTYour address1a t line: street + house2nd line: postcode + name of town, village3rd line: Holland or The Netherlands

  The name of the person(s) or company you send your letter to1st l ine: name2nd line: street and house3rd line: name of town, village or city41h line: country: United Kingdom

  Datenumber of day: dus 1, 2, 3 etc.number of month; with capital letter. January, February, March, April, May, June, July,

  August. September, October, November, Decembernumber of year: always full: 2003, 2004, 2005 etc.

  LET'S GO DIGIT@L ~ leerlingenmap ~ 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  3/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  SalutationThe salutation always begins with Dear (met een hoofdletter).If the name is known to youDEAR + the name of the person you write to + comma

  Man: Dear Mr Clark, (Geachfe heer Clark)Vrouw: Dear Mrs Johnson, (Geachte mevrouw Johnson)

  If you don't know the nameMan: Dear Sir, (Geachte heer)Vrouw: Dear Madam, (Geachte mevrouw)

  If you don't know whether the receiver is a man or a woman:Dear Sir I Madam,BodyA letter is divided into paragraphs; a new subject means a new paragraph,after every paragraph you leave one line openValedictionIf the name is known to you (see salutation)Yours sincerely + commaIf you don't know the name and you started your letter with Dear Sir I Madam,Yours faithfully + commaYour nameFirst you write down your autograph, then youwrite your name under the letter on the left side

  LET'S GO DIGlT@L ~ leerlingenmap - 4Vf'lBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  4/34

  , ' .

  ZAKELlJKE BRIEF

  EXAMPLE OF A FORMAL LETTERTorenstraat 45151 AH Drunenthe NetherlandsDial-a-Phone34 Earlbank AvenueMaidstone35G149HEGreat Britain29 January 2004Dear Sir/Madam,A few days ago I ordered a phone from your company. It was a Samsung A-300. Ipaid 299 for it. It is a wonderful phone. It is very small and the sound quality isexcellent.However, there is one problem. The phone has so many functions that I do not needhalf of them. Besides, I can only find them in the Owner's Manual, but the phone itselfis too complicated for me.Can I exchange it for a Samsung A-200? It is more simple and cheaper. At least, thatis what my brother says. The Samsung A-20D is only 150. Could you send me arefund by cheque?I look forward to hearing from you.

  Yours faithfully,

  Melissa van Buren

  LET'S GO DIGlT@L ~ leerlingenmap ~ 4Vr--1BO ~TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  5/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  handige zinnen

  Bedanken en openingszinnenJe kunt op verschillende manieren iemand bedanken:* Thank you for your letter ... Thank you (so much) for your reply ... I should like to thank you very much for .* I am very grateful to you for sending me (grateful = dankbaar)* I was very pleased to recelve ... (receive = ontvangen)...Thank you very much for your letter, dated ..... In reply to your letter of ... [datum] ...With reference to your letter of ... [datum] ... [= met betrekking tot uw brief van ... ]

  Een voorstell suggestie doen I vragen of lets mogelijk isHier zijn een paar zinnen die je kunt gebruiken wanneer je een voorstel wil doen. Zullen we ..... Zalik ..... Ikzou graag .......Let op het verschll tussen:Willen = want toZullen= willlou graag = would like..We could meet next month ... I suggest you travel by ..* What do you think of ?* I would like to work for you ... I would like to accept your offer ...Would you be so kind as to send me information about .....Would it be possible to ... [= lou het mogelijk zijn, dat u].. I would be very pleased, if ... [= Ik zou heel blij zijn, als].. If you ... [= indien ul

  Een reden gevenGiving reasons why you do or don't do certain things ... I am writing this letter, as I would like to work for your organisation. I would like to work in Great Britain, because I want to practise my English. As I am very interested in your country. I would like to .... I would love to spend my holidays in London, because I have never been inBritain, though I have heard a lot about it at school.

  LET'S GO DIGIT@L - leerlmgenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  6/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Een verzoek doenNow you are going to learn how to ask for something ... I wonder if you could help me; you see, I need some brochures about Londonfor a script I intend to do for English.* Iwould be very grateful if you could bring me into contact with the ..... fan-club ...Would you be so kind as to meet me at the railway-station because I am notsure which bus to take ...There is something Ishould like to ask you. Could you ...Could you please let me know, whether you agree with ....If you have any further questions, please do not hesitate to contact me...Could you please send information about ,.; "

  Klagen over ietsNow you are going to complain or express your disappointment...We would like to express our disappointment at ..... j am not very pleased with ..... Unfortunately you did not ". [= helaas heeft u nlet.. i].. Unfortunately we still have not received your answer.

  Verontsch uldigingen aan bledenNow you are going to learn how to say sorry ...I am sorry my English is not all that good ... I guess you will find plenty of mistakes in my letter...Ihope you won't mind the mistakes I have probably made ...I am very sorry for not having been able to answer your letter earlier.* " I must apologize for not having thanked you for your present ..

  Advies gevenIn your letters you will often ask somebody to give you some advice.It may also happen that somebody asks your advice.Now you are going to learn how to ask and how to give adviceasking for advice: ..What do you think I should do ?

  .. Can you advice me as to what I should do ?.. What shall I do .

  .. Is it advisable to ... I advise you to .

  .. If I had to do that, I would ......

  .. The best thing to do is ....giving advice:

  LET'S GO DIGIT@L - leerllngenmap - 4VMBO ~TG

  ,"

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  7/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  SolliciterenNow you are going to apply for a job.* I am applying for the post of ... [functie] advertised in ... [naam krant]* I speak English fluently. l = Ik spreek vloeiend Engels]* Further details can be found in my CV. [= verdere details vindt u in mijn bijgaande CVj* I have had considerable experience in this area.* I would like to apply for the post of (functie) as advertised in ..... (krant, site) of ..... (datum).* Referring to your advertisement of (datum) in ... (krant) I wish to apply for the post of ...... (functie).

  Verwijzen naar een bij/ageNow you are writing that you have enclosed something.* I am enclosing a copy of ... [ = als bijlage stuur ik u]* Please find enclosed ... l = bijgaand ontvangt u]., I am enclosing a reference from my English teacher.

  Vragen am antwoord en bij voorbaat bedankenHere are some sentences you can write if you want an answer to your letter and/or if you want tothank someone in advance (= bij voorbaat)* Thanking you in advance.* I am looking forward to an early reply.* I am looking forward to hearing from you.* I hope you will reply as soon as possible.* An early reply would be appreciated.* I look forward to your reply.

  LET'S GO DIGIT@L - teertingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  8/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Engels brief schrijven veelgemaakte foutenI Fout Engels I Goed EngelsEnglischi : : : ikI'ambleuLandensuprisedadress

  EnglishI : altijd en overal een HOOFDLETTERI'm of I amblueLondonsurprisedaddress

  Engels: verwarrinq betekenis/voorbeeldenknow weten/kennennow nuno nee/geenwith metwhite witwithe Bestaat nietwhit Bestaat nietwhich Welke (keuze uit graep)witch hekswish wens(en)wich bestaat nietyour jouwyou're [ullie zijn, u bent, jij bentyours van jullie, de jouwe, de uwethey're zij zijntheir huntheirs die van hunadvice adviesadvise adviserenquite nogal, tamelijkquiet stil, rustigquit stoppen,ophoudenwere vt van zijn : waren

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4Vl>mO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  9/34

  ~.. .

  ZAKELlJKE BRIEFwherewe're

  waar : vragen naar plaatsafkorting van we are

  ofofffrom

  van: made of paperuitler van af : put off your coat, he fell offfrom London to Paris: van .. tot

  tooto oak / teteon schoolat schoola holidayholidays

  (boven) op schoolaan schooleen vrije dagvakantie

  Engels GrammaticaMEERVOUDIn het Engels NOOIT met'sBepalingen van PLAATS en TIJDACHTERAANBijwoord : zegt iets van WERKWOORDHoofdregel : -Iy achter bijv.nwgood -wellfast, high, low etc. blijven hetzelfdean : volgende woord begint metklinkerklanka : restthen: tijdthan : vergelijkingHoofdletters bij : Peter, Londonnamen, aardrijkskundige namen Iik (altijd en avera I) He will do that.begin v.e. zin Saturday, January, Summerna~_e_n~_v_a_n_d_a~g~e_n~,m_a_a_n_d_en_,~j~a_a_r~g~e_ti~jd_e_n~ ~

  discos, taxis, pianos

  I met him at the disco yesterday.

  She sings beautifullyWell done!He drives fast.an hour, ice-cream, onionuniform, boy, honest boyThen I'll go home.He's richer than I am.

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  10/34

  ZAKELlJKE BRIEFAmerikaans Engelsu weglaten : color, favoriteIweglaten : travelingvacationIf you want

  Brits Engelscolour, favouritetravellingholidaysIf you like

  spreektaal (niet in een brief gebruiken ! ! )gonnawannaain't

  schrijftaalgoing towant tohave/has not got, is,am,are not

  Engelszou graag willenkunnen misschien

  verfraaiingI'd like to.. .1 you'd like to ...we may do that, go there, I may tell her

  LET'S GO DIGIT@L ~ leerlingenmap ~ 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  11/34

  ZAKELlJKE BRIEFOpdracht 1Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situation:Holiday Camp Agency organiseert vakanties in Ierland en Engeland voor jongeren tussen 14en 18 jaar. Het adres van H. C. A. heb je op school gekregen van je leraar Engels. Het is;Holiday Camp AgencyP.O. Box 91Cork DG6 22MIreland

  Schrijf een brief aan H . C. A. waarin het volgende voorkomt: Je vertelt hoe je aan het adres van H.C. A bent gekomen. Je vraagt in welke plaatsen de vakanties worden gehouden en wat de prijzen zljn. Je wilt graag weten welke vorm van onderdak wordt gegeven (tent, jeugdherberg,hotel). Worden de maaltijden verzorgd, of moet je zelf koken? Ook wil je weten uit welke landen de deelnemers komen en aan welke sporten je kunt

  deelnemen. Je bedankt H.C. A. alvast voor hun spoedige antwoord en je sluit de brief at.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hootdletlers en punten.

  3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGlT@L - leerlingenmap - 4Vt

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  12/34

  ZAK ELlJKE BRIEF

  Opdracht 2Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.

  Situation:In The Times van 10 februari staat deze advertentie:Edinburgh PosterFor a free copy of an attractive poster delightfully illustrated by Scoop photo press togetherwith our flyer on individual inclusive holidays to this beautiful city, write to:Leisure Ltd.25 Rose gardenEdinburghSW2M BCEScotland

  Je bent ge"fnteresseerd in zowel de poster als de flyer. Daarom schrijf je naar de firma die inde advertentie wordt genoemd. Denk aan de aanhef en de afsluiting! Zeg waar je de advertentie hebt gelezen. Vertel dat je in Edinburgh bent ge"fnteresseerd en die stad beslist eens wilt bezoeken. Daarom vraag je de firma je de poster ende flyer toe te z.enden. Misschien kun jenog een extra poster krijgen om in het lokaal van je leraar Engels op te hangen. Bedank de firma bij voorbaat en sluit de brief at.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenz.akelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.

  3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!

  LET'S GO DIGlT@L - leerlingenmap - 4Vl'lBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  13/34

  ZAKELlJKE BRIEFOpdracht 3Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situation:Tijdens een schoolreis naar Londen ben je in de 'Underground' je tas met [e portemonnee,paspoort en andere spullen vergeten. Een vriendin van je heeft laten weten dat je voorveri oren voorwerpen bij de Lost Property Office moet zijn. Ze heeft daarover de volgendeinformatie gestuurd:lost propertyIf you leave something behind on a bus or Underground train, ask at the Lost Property Officeat 200 Baker Street, London, NW1 SRQ. It is open only on Mondays to Fridays from 10.00am until 18.00. Remember that it takes a day or two for your missing property to find its wayto Baker Street.Schrijf nu een brief naar The Lost Property Office en verwerk daarin de volgendegegevens:

  Vertel dat je een zwart leren tas hebl laten liggen in de ondergrondse. Noem datum,tijdstip en trein (tussen Euston Station en Embankment).

  Beschrijf de inhoud van de tas: portemonnee, paspoort, discman, wit shirt metopschrift: " My brother went to London and all he bought me was this lousy shirt",spijkerbroek, vier paar sokken, oranje trui en vuil ondergoed. Vraag of tas is gevonden. Als dat zo is, verzoek om de tas op te laten sturen. Jebetaalt de porto kosten natuurlijk terug.

  Bedank alvast voor hun hulp en zeg dat je het vervelend vindt dat ze al die moeitevoor je moeten doen, terwijl het je eigen schuld is. Zeg dat je voortaan heel erg goedop je spullen zult letten en dat je hoopt dat dit nooit meer zal gebeuren.

  Zorg voor een passend slot.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, kornma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dlt onderaan je brief !!

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4Vt-IBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  14/34

  ZAKEl-IJKE BRIEF

  Opdracht 4Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situation:Op de laatste dag van je vakantie in Engeland ben je in de trein van Oxford naar HeathrowAirport je koffertje verloren. Je hebt het waarschijnlijk laten staan. Je wilt het natuurlijk graagterug hebben.Je schrijft een brief naar:London Heathrow AirportLost Property DepartmentHeathrow Point East211 Roman RoadHeathrowUB3 SAPUnited KingdomVerwerk de volgende punten in je brief.1

  Zou u graag iets willen vragen. Misschien kunt u me helpen. Vorige week (geef datum) op Heathrow Airport koffertje in de trein laten staan. Natuurlijk erg dom, maar bang het vliegtuig naar Amsterdam te missen. Tijdstip waarop je denkt het koffertje verloren te hebben.(Geef een beschrijving van het koffertje en noem vier voorwerpen die erin zaten). Vraag me af of het koffertje gevonden is. Graag even bellen of mailen. Als het koffertje er is, komt je broer het volgende week ophalen. Hij is dan toevallig inLonden. Geef naam van je broer. Kosten aan verbonden? Dan wil je ze graag beta len. Hartelijk dank voor de moeite. Ik hoop snel iets van u te horen.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.

  3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief ll

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4Vf'.'lBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  15/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 5Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situation:In de Volkskrant staat deze advertentie:English family would like to rent a house in The Netherlands for 4 weeks (July or August).Send your offer and description to Mr R . Smith, 419 Weston Road, Bath, RG6 9LE, GreatBritainJe ouders vragen je hierop te reageren. Schrijf de brief en verwerk daarin de volgendegegevens:

  Zeg waar je de advertentie hebt gelezen en dat juJlie je huis willen verhuren van 10juli tot 10 augustus. Noem de huurprijs. Vertel waar het huis Jigt:stad of dorp, deel van het land, afstand tot centrum afstandtot zwembad en eventuele andere details. Geef een beschrijving van jullie huis: type (rijtjeshuis, vrijstaand), indeling huis(hoeveel slaapkamers), bad/douche, tuin I schuur, Zeg dat je een paar foto's van het huis insluit en een kaart van de plaats. Zeg dat je

  een pijl bij jullie straat hebt gezet. Vraag am wat meer informatie over hun huis en over Bath. Zorg vaor een passend sial.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  16/34

  ZAKELlJKE BRIEFOpdracht 6Lees de hele opdracht goed doorvoordat je begint.Situation:Je wilt in de carnavalsvakantie een week bij een Engelse familie logeren. Van je leraarEngels heb je een brochure met adressen gekregen. Daarin heb je het volgendeadres gevonden:You're welcome!Paying guest stays in carefully selected families in London and elsewhere in Britain. Au Pairsare also placed.Mrs. RowntreeGUEST SERVICE275 Edgeware RoadLondon VX6 4LTGreat BritainSchrijf nu een brief aan Mrs Rowntree en verwerk daarin de volgende gegevens:

  Zeg dat je in de carnavalsvakantie een week naar Liverpool wilt. Noem de data. Zegdat je bij een familie wilt logeren, omdat je denkt dan veel Engels te kunnen spreken. Vertel iets over jezelf: nationaliteit, leeftijd, geslacht, schooltype, hobby's. Vertel welke wensen je hebt wat het gezin betreft (met kinderen, leeftijd kinderen).

  Vraag of de kinderen dan ook vakantie hebben. Vraag om enkele adressen van geschikte families te sturen. Vraag naar de prijs perweek. Vraag of je ontbijt, lunch en avondeten zijn inbegrepen. Zorq voor een passend slot.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGlT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  17/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 7

  Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situation:Het lijkt je wei wat om in de vakantie in Frankrijk te gaan werken. In de Telegraaf heb je devolgende advertentie gelezen:Always wanted to be Donald Duck or Mickey Mouse?Euro Disney is looking for young and enthusiastic people aged 15 - 21 who would like towork in Euro Disney's theme park in Paris.Interested? Write to: Euro Disney, Employment Agency, Javastraat 72,5151 GL,Amsterdam, The NetherlandsSchrijf een brief en verwerk daarin de volgende gegevens:

  Vertel waar je de advertentie hebt gelezen. Zeg waarom je schrijft. Vertel iets over jezelf: leeftijd, geslacht, nationaliteit. Zeg dat je vorige week bent

  geslaagd. Noem schooltype. Zeg welke talen je spreekt. Zeg waarom je graag naar Parijs wilt: je houdt van reizen, buitenwerk, warm klima at,je ontmoet graag mensen uit andere landen, het lijkt een ideale combinatie van

  vakantie en werk. Vertel hoe lang je kunt blijven (noem data). Vraag de volgende inlichtingen: verdien je iets? Wat houdt het werk in? Heb je eenwerkvergunning (work permit) nodig? Hoe zit het met de accommodatie en demaaltijden? Wat is de goedkoopste manier om naar Parijs te reizen?

  Zeg dat je een aan jezelf geactresseerde envelop en een antwoordcoupon insluit. Zorg voor een passend slot.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief !!

  LET'S GO DIGlT@L - leerlingenmap - 4Vt>lBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  18/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 8Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situation:Je wilt de vakantie doorbrengen in Brighton, aan de Engelse zuldkust, Van het BritsVerkeersbureau in Amsterdam heb je het adres en een brochure van de VVV in Brightongekregen. Schrijf een brief naar de The Beach Hotel in Brighton. In de brochure van de WVheb je de volgende advertentie gelezen:Welcome to Brighton beach. HOTEL ACCOMMODATIONThe Beach Hotel, 60 The Strand, Brighton, ST7 9HF, Great BritainAn elegant hotel in a select residential area. Promenade, parks and gardens adjacent. TheBeach Hotel is close to bus stop and coach station. H. & C. in all rooms, also shaving points.Bed and Breakfast from 35-00 per week (Evening Dinner, optional) Proprietor: M. ShortiegDit hotel lijkt je geschikt en je besluit op deze advertentie te reageren.Schrijf een brief met de volgende gegevens:

  Vertel hoe je aan het adres bent gekomen. Zeg dat je van plan bent in de vakantienaar Brighton te gaan. Zeg dat je met je vrienden twee weken in dit hotel wilt logeren. Noem de exacte data. Zeg dat je twee tweepersoonskamers wilt boeken (in een van deze kamers wil je

  twee eenpersoonsbedden). Zeg dat je half pension wilt en vraag naar de prijs per week. Vraag naar afstand tot strand en vraag of het veilig is om daar in de zee te

  zwemmen. Verzoek om een brochure van het hotel. Vraag om de boeking te bevestigen. Vraagook om wat meer informatie over de bezienswaardigheden in Brighton en

  omgeving. Zorg voor een passend slot.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdleUers en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief ll

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  19/34

  ;.

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 9Lees de heIe opdracht goed door voordat je begint.Situatie:Je wilt met een vriend in Spanje gaan kamperen. In een campinggids heb je devolgende camping gevonden. Omdat je zeker van een plaats wilt zijn, besluit [e vroegtijdig tereserveren.Camping de SoieHTossa de Mar 225Rosas (Costa Brava)SpainSchrijf een brief en verwerk daarin de volgende gegevens:

  Zeg dat je een plaats voor je tent wilt reserveren. Vertel wanneer je aankomt envertrekt. Geef de afmeting van de tent en vertel met hoeveel personen je komt. Zeg dat je je surfplank meeneemt Je wil graag een plaats dichtbij strand in verbandmet het dragen van je suriplank. Vraag om informatie over de volgende zaken: Zijn er fietsen te huur? Hoe ver Jigtdecamping van het centrum? Heeft de camping een supermarkt of winkel? Hoe ver is

  de dichtstbijzijnde disco? Worden er ook feestjes georganiseerd op de camping. Hoelaat moeten alle campinggasten stil zijn?

  Vraag of een aanbetaling nodig is. Vraag om bevestiging van de boeking enverzoek om een spoedig antwoord.

  Zorg voor een passende afsluiting.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je alle gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4Vl'lBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  20/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 10Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situatie:Suppose you have been a Mel Gibson fan for years. A friend of yours has given you theaddress of the fanclub in the USA.The (fake) address of the fanclub is:First Floor Office NO.5248 Church StreetDallasTexasUSAWrite a letter to Mel Gibson's fanclub in which you include the following:

  Vermeld je naam en nationaliteit. Vertel hoe oudje bent, dat je al jaren fan bent vanMel Gibson en dat een vriend je het adres van de fanclub heeft gegeven. Zeg datje graag lid wil worden van de fanclub. Vraag wat het lidmaatschap kost. Informeer of er een c1ubblad is, en zo ja, hoe vaak het uitkomt. Vraag of ze het bladook naar leden in het buitenland sturen. Informeer of er ook bijeenkomsten zijn voor fans in Nederland. Vraag of ze weten wanneer de nieuwste film met Mel uitkomt. Zeg datje graag een foto met handtekening zou hebben. Zorg voor een passend slot.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer ]e brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebt

  verwerkt.Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief l!

  LET'S GO DIGIT@L - teertingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  21/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 11Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situatie:Je bent een groot liefhebber van 'First Choice Breezers'. En daarom koop je ze vaak in desupermarkt. Je bent het helemaal eens met de uitslag van de test. De breezer van jouwvoorkeur heeft de eerste plaats gekregen.De laatste tijd heb je het idee dat de kwaliteit van de breezer achteruit gaat. Is er misschieniets veranderd aan het recept?Vorige week had een stukje glas in je mond.Je besluit een klachtenbrief aan de supermarkt te schrljven.In deze brief moeten de volgende elementen worden verwerkt:

  Gebruik de volgende adressering:First Choice SupermarketsPublic Relations DepartmentPostbox 43171000 London SWUnited Kingdom

  Gebruik de datum van vandaag Je stelt jezelf voor en vertelt dat je regelmatig 'First Choice Breezers' koopt. Je schrijft dat de kwaliteit van het product volgens [ou de laatste maanden achteruitgaat en noemt een mogelijke oorzaak. Je schrijft over het stukje glas dat je in je in je breezer gevonden hebt en noemt een

  mogelijk nadelig gevolg. Je sluit de brief op een passende manier at.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief ll

  LET'S GO DIGlT@L ~ leerlingenmap - 4 VI'< IB O - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  22/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 12Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situatie:Je hebt de advertentie van de stichting 'War Child' gelezen en je bent hierdoor ergge'(nteresseerd geraakt in hun werk. Je realiseerde je eigenlijk nooit dat een oorlog ook datsoort gevolgen kon hebben. Op school moet je een spreekbeurt houden over eenmaatschappelijk ondecwerp en je besluit je medeleerlingen te informeren overhet werk van de stichting.Om de nodige informatie te krijgen beslult je een briefje te schrijven.

  In deze brief moeten de volgende elementen worden verwerkt: Stuur je brief naar het volgende adres:War Child

  433 Main StreetBillingtonSW 19 1RLGreat Britain

  Gebruik de datum van vandaag Schrijf een passende inleiding waarin je vertelt wie je bent, op welke school je zit enin welke klas. Vertel dat je hun advertentie hebt gelezen en interesse hebt in het werk dat destichting doet. Vertel dat je besloten hebt een spreekbeurt over dit onderwerp te houden. Noem eenreden waarom je juist dit onderwerp gekozen hebt, Vraag om uitgebreide informatie over het werk van de stichting zodat jij aan je

  klasgenoten duidelijk kunt maken dat het werk dat de stichting doet belangrijk is. Zorg voor een passende afsluiting.

  1. Houd je verder aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schriivenvan een zakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komrna's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGIT@L ~ ieeriingenmap - 4VMBO . TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  23/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 13Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situatie:Je hebt een interview in 'TMF Magazine' met veel plezier gelezen. Je koopt het bladregelmatig en je bent enthousiast over de inhoud. Het lijkt je fantastisch om ook eens alsinterviewer voor het blad aan het werk te gaan. Je beslult een kans te wagen en eensollicitatiebriefje schrijven aan de redactie van het tijdschrift 'TMF Magazine'.In deze brief moeten de volgende elementen worden verwerkt

  Stuur je brief aan de redactie van het blad 'TMF Magazine', Gebruik de datum vanvandaag. TMF Magazine43 Orange StreetWest BromichTW 191RLGreat Britain Stel jezelf voor en vertel dat je een fan van 'TMF Magazine' bent Je geniet vooral van de interviews die door lezers worden afgenomen. Vertel dat jij graag een keer als interviewer voor het blad wilt werken en leg uitwaarom je dat zo leuk Jijkt. Vertel iets over je ervaring als interviewer voor de schoolkrant en noem eenvoorbeeld van een interview datje voor die schoolkrant hebt geschreven. Sluit de brief op een passende manier af

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGIT@L - leerhngenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  24/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 14Lees de heIe opdracht goed door voordat je begint.Situatie:Je hebt de advertentie van de dierenbeschermingsorganisatie, het RSPCA gelezen. Deadvertentie gaat over het sponseren van een hondo Door de bon uit de advertentie in tevullen kun je meer informatie aanvragen. Je hebt de bon ingevuld en opgestuurd. Het is numeer dan twee maanden geleden dat je de bon hebt verstuurd en je hebt nog steeds geenberlcht ontvangen. Je vindt het allemaal wei erg lang duren en daarom besluit je kort briefjete schrijven waarin je om uitleg vraagt.In deze brief moeten de volgende elementen worden verwerkt

  Stuur je brief naar het volgende adres:Sponsor a dogRSPCAPO Box 2212LondonE29CRGreat Britain Gebruik de datum van vandaag. vertel wie je bent en vertel waar je de advertentie van de RSPCAhebt gelezen en wanneer je de bon hebt ingevuld. Geef aan dat je tot op heden nog niets hebt ontvangen en dat je dat een vreemde

  gang van zaken Vraag beleefd am een uitleg/ verklaring. Sluit de brief op een passende manier at.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.

  3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief !!

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  25/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 15Lees de hele opdracht goed door voordat je beqint,Situation:The APS : Au Pair Service publishes an annual magazine, called "British au-pair'.Now suppose you want to work as an au pair in the south of England.From APS in Westbourne you got this address:Mrs H. Wellness16 Old Oak RoadWestbourneBN21 1DBEast SussexEngland.Write a letter to Mrs Wellness, including the following items:

  Je adres - de datum - geadresseerde - de aanhef. Vertel hoe je aan het adres bent gekomen. Vertel iets over jezelf: leeftijd, scholing, hobby's, etc. Vertel Mrs Well ness dat je graag bij haar als au pair komt werken en geef tevens eenreden op, waarom je in Engeland wil komen werken. Vraag om inlichtingen over haar gezin: aantal kinderen leeftijden. Vraag welk soort bezigheden je moet gaan verrichten, behalve het verzorgen van dekinderen. Informeer of je een eigen kamer krijgt en probeert lets te weten te komen over vrijetijd en zakgeld. Vraag of er in de buurt (of in Westbourne) gelegenheid bestaat een Engelse cursus tevolgen. Schrijf ook hoe lang je beschikbaar denkt te zijn. Sluit op passende wiize at.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.

  2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdleUers en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief !!

  LET'S GO DIGlT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  26/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 16

  Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situatie:Je bent de afgelopen herfstvakantie met je klas een week in York geweest. Jullie hebbeneen fantastische tijd gehad. Overdag heb je al1erlei bezienswaardigheden bezocht en '5avonds hebben jullie genoten van de lerse gastvrijheid in de diverse pubs in hetuitgaanscentrum van de stad. Als je vrijdagavond Jaat thuiskomt, vraagt je moeder waar jedure, pasgekochte jas is. Tot je grote schrik ontdek je dat die in het hotel hebt laten hangen.Je besluit een brief naar het hotel te schrijven.In deze brief moeten die volgende elementen worden verwerkt:

  Stuur je brief aan:The York's Head Hotel,39 Lower Dickin Street,York23 ED 5 HGUnited Kingdom

  Gebruik de datum van vandaag. Vertel wie je bent, noem de periode waarin je in het hotel hebt gelogeerd (vanmaandag tot en met maandagochtend) en je kamernummer. Leg uit wat er aan de hand is en geef een korte, maar duidelijke beschrijving van de

  jas die je hebt laten hangen. Vraag of je jas is gevonden. Als dat het geval is vraag dan of zij de jas kunnen opsturen naar jouw adres. Dekosten die daaraan verbonden zijn, worden natuurlijk door jou vergoed. Bedank hen voor de genomen moeite en vraag of ze zo snel mogelijk willenreageren.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.

  2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebt

  verwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief !!

  LET'S GO DIGlT@L - leerlinqenrnap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  27/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 17Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situatie:In de reisbijiage van de Volkskrant zie je een advertentie waarin vakantieboerderijen in hetCornwall worden aangeboden. Jij bent van plan om samen met vijf vrienden dit jaar in dieomgeving te gaan wandelen. Het lijkt je dus een goed idee om een huisje te huren envandaar uit allerlei dagwandeltochten te gaan maken. Na overleg met je vrienden besluit jijop de advertentie te reageren om nadere informatie te verkrijgen.In deze brief moeten de volgende elementen worden verwerkt:

  Stuur je brief aan:Rent a farm61 Wgham RoadPlymouth NC 21 9KFUnited Kingdom

  Gebruik als datum voor je brief: 6 maart Vertel wie je bent, zeg dat je reageert op de advertentie in De Volkskrant vanzaterdag 2 maart Beschrijf wat je vrienden en jij van plan zijn en noem de periode (2 weken in dezomervakantie) waarin jullie eventueel een huisje zouden willen huren. Vraag om informatie over de Jigging ten opzichte van winkels en andererecreatiemogelijkheden, de huurprijs, de voorzieningen die in dergelijke huisjesaanwezig zijn (douche, keuken enz.) en het maximale aantal slaapplaatsen. Vraag ook naar de wandelmogelijkheden in de omgeving. Vraag of er ook dieren zijn op de boerderij en of je mee mag werken in het bedrijf. Verzoek om toezending van de informatie naar jouw adres in Nederland. Sluit de brief op een passende manier af.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden veer het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantaJ woorden en zet dit onderaan je brief I!

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  28/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 18

  Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situatie:In de krant lees je een advertentie va n GHA-Holidays.Oit is een organisatie die luxe stacaravans, bungalows en ingerichte tenten te huur aanbiedtop de mooiste cam pings in heel Ouitsland. De organisatie richt zich vooral op Engelsetoeristen. Zij zoeken scholieren en studenten die goed Engels en redelijk Ouits spreken amde huurders op de campings te ontvangen en wegwijs te maken.Oit lijkt je een leuke baan voor je komende zomervakantie en je besluit eensollicitatiebrief te schrijven.In deze brief moeten de volgende elementen worden verwerkt:

  Stuur je brief aan:GHA-Holidays56 Market RoadManchesterNW1 7 HPUnited Kingdom

  Gebruik de datum van vandaag Noem je naam en je leeftijd en vertel dat je dit jaar eindexamen doet en dat jege"fnteresseerd bent in de baan die wordt aangeboden. Leg uit waarom je deze baan zo aantrekkelijk vindt (noem 2 redenen) en noem 1reden waarom juist jij zo geschikt bent om deze functie te vervulJen. Vertel in welke periode je beschikbaar bent (van half juni Urn half augustus) Vraag informatie over het salaris, de werktijden, de plaats waar je logeert en of ermeerdere scholierenl studenten tegelijkertijd op de geselecteerde campings werken. Sluit de brief op een passende manier af.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakeliike brief.

  2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGIT@L ~ leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  29/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 19Lees de hele opdracht goed door voordat je begint.Situatie:'School Abroad' also presents a wide range of opportunities to study English in Britain. Hereis one of them:School Abroad79 Gloucester Road.l.ondon :SW74SSCourses throughout year, enrolments any time, part-time 6 hrs.fulltime 15 hrs, all levels. Beginners classes start every 3 wks. Tuitionapprox 24 (wk) accommodation, families 35 (wk).Ages 15+As you may have guessed, anyone older than 14 can start an English course at this schoolat any time he/she wants. For the lessons (tuition) you pay 24 per week and if necessaryyou can find accommodation with families for 35 per week.You have decided to improve your English and besides you would like to spend a couple ofweeks in London. Now write a letter to 'School Abroad].

  Je adres - de datum - geadresseerde - de aanhef Schrijf hoe je aan het adres bent gekomen Vertel wie je bent, en vermeld leeftijd en vooropleiding Leg uit, waarom je de cursus wil volgen, indien mogelijk meerdere redenen Vraag of je in september kunt beginnen Vraag wat in jouw geval te adviseren is (part-time of full-time) Vraag am inlichtingen over de 'host families' (wonen ze dichtbij de school of ver) Maak je verontschuldigingen voor eventuele fouten in je brief Vraag om een spoedig antwoord; Eindig je brief met de juiste afsluitinq, je handtekening en je naam in blokletters.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, kornrna's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebt

  verwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief !!LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VrvlBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  30/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 20Lees de here opdracht goed door voordat je begint.Situation:Mega Records zendt aan belangstellenden een gratis catalogus van cassettebandjes, platenen C.D.'s met popmuziek die in Nederland niet te koop zijn.Schrijf aan Mega Records een brief aan de hand van onderstaande gegevens.Mega Records Ltd.8 Cromwell's SquareBradfordPL24RTGreat BritainDear Sir,Je hebt de advertentie van Mega Records in het muziekblad ... (verzin zelf een naam)gelezen (I saw your advertisement in .. .).Je bent gefnteresseerd in de nieuwste popmuziek en daarom vraag jede catalogus aan (As I take a great interest in ...). Geef aan welke muziek genre je leuk vindt.Vraag of er in de toekomst ook een vestiging van Mega Records in Nederland komt.Je bedankt alvast voor een spoedige toezending en je slult de brief af(Thanking you in advance ... ).

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden vcor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebt verwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  31/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 21Jane heeft je geschreven dat je voor verloren voorwerpen moet zijn bij The LostProperty Office. Ze heeft daarover de volgende informatie gestuurd:lost propertyIf you leave something behind on a bus or Underground train, ask at the Lost Property Officeat 200 Baker Street, London NW1 (close to Baker Street Station). It is open only on Mondaysto Fridays from 10.00 am unti118. 00. Remember that it takes a day or two for your missingproperty to find its way to Baker Street.Schrijf nu een brief naar The Lost Property Office en verwerk daarin de volgendegegevens:- Vertel dat je een zwart leren tas hebt laten liggen in de ondergrondse. Noem datum,tijdstip en trein (tussen Oxford Circus en Liverpool Street Station).- Beschrijf de inhoud van de tas: wit shirt met opschrift: II I'm an alcoholic, in case ofemergency buy me a beer" , blauwe lange broek, twee paar sokken, rode wollentrui, vuil ondergoed.- Vraag of tas is gevonden. Als dat zo is, verzoek tas op te sturen. Je betaalt de portokosten terug.- Zorg voor een passend slot.

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die gelden voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdleUers en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebt verwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief!!

  LET'S GO DIGlT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  32/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  Opdracht 22Suppose you have been a Vinnie Jones fan for years. A friend of yours has given you theaddress of the fanclub in Britain.Write a letter to Vinnie Jones's fanciub in which you include the following:-Vermeld je naam en nationaliteit. Vertel hoe oudje bent, dat je al jaren fan bent vanVinnie Jones en dat een vriend je het adres van de fanclub heeft gegeven.- Zeg datje graag lid wil worden van de fanclub. Vraag wat het lidmaatschap kost.- Informeer of er een clubblad is, en zo ja, hoe vaak het uitkomt. Vraag of ze het bladoak naar leden in het buitenland sturen.

  - Informeer of er oak bijeenkomsten zijn va or fans in Nederland.- Vraag of ze weten wanneer de nieuwste film met Vinnie uitkomt.- Zeg datje graag een foto met handtekening zou hebben.- Zorg voor een passend slot.Your letter should contain at least 100, but no more than 130 words.The (fake) address of the fanclub in Britain:First Floor Office No. 5248 Church StreetSullivanWest Midlands BL2 70EGreat Britain

  1. Houd je aan de afspraken (conventies) die geld en voor het schrijven van eenzakelijke brief.2. Controleer je brief op spelling, komma's, hoofdletters en punten.3. Controleer of je aile gevraagde elementen van de opdracht in je brief hebtverwerkt.

  Tel het aantal woorden en zet dit onderaan je brief II

  LET'S GODIGlT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

  .'

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  33/34

  ZAKELlJKE BRIEF

  LET'S GO DIGIT@L - leerlingenmap - 4VMBO - TG

 • 5/10/2018 Engels Zakelijke Brief

  34/34

  , "