Eneco - Ideeën uit de samenleving voor een duurzaam regeerakkoord

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Eneco heeft de burger gevraagd naar ideeën over duurzame energie, met het oog op de ontwikkeling van een nieuw regeerakkoord. Sinds augustus 2012 hebben duizenden de website http://www.eneco.nl/voorduurzaam bezocht, bijdragen geleverd en via een stem-systeem beoordeeld. Deze aanpak past in de visie van Eneco om bij de ontwikkeling van duurzame energie de samenleving te betrekken. Het is uiteindelijk de burger als energie verbruiker, als omwonende en als belasting betaler die de transitie naar duurzame energie moet willen en maken. Samen gaan we voor Duurzaam! De ideeën die via onze campagne naar voren kwamen vertegenwoordigen niet per definitie de visie van Eneco. Ze tonen wel een enthousiasme om stappen te maken richting een samenleving met minder energieverbruik en meer schone energie. Met sommige ideeën geven burgers elkaar suggesties. Andere zijn op bedrijven als Eneco gericht. De derde groep is interessant voor politici en wetgevers. Het zijn suggesties voor het nieuwe overheidsbeleid. Op 8 oktober 2012 heeft Eneco dit boekje op het plein voor de Tweede Kamer overhandigd aan Jan Vos (PvdA) en René Leegte (VVD) omdat zij als Kamerlid bezig waren om keuzes te maken die de koers van ons land zouden gaan bepalen. Met dit boekje boden wij hen de denkbeelden van de burgers over duurzame energie aan met het doel om bij te dragen aan keuzes voor een schone en betaalbare energievoorziening voor de toekomst.

Transcript of Eneco - Ideeën uit de samenleving voor een duurzaam regeerakkoord

  • 1. Energie besparenZelf energie opwekkenInovatieIdeen uit de samenlevingvoor een duurzaamregeerakkoordOverige

2. Voorwoord Eneco heeft de burger gevraagd naar ideen over duurzame energie, met het oog op de ontwikkeling van een nieuw regeerakkoord. Enecos eigen standpunten met betrekking tot duurzame energie zijn ook voorgelegd aan de burger. Sinds september hebben duizenden onze campagne pagina op Facebook bezocht, bijdragen geleverd en via een stem-systeem beoordeeld. Deze aanpak past in de visie van Eneco om bij de ontwikkeling van duurzame energie de samenleving te betrekken. Het is uiteindelijk de burger als energie verbruiker, als omwonende en als belasting betaler die de transitie naar duurzame energie moet willen en maken. Samen gaan we voor duurzaam! De ideen die via onze campagne naar voren kwamen vertegenwoordigen niet per definitie de visie van Eneco. Ze tonen wel een enthousiasme om stappen te maken richting een samenleving met minder energieverbruik en meer schone energie. Met sommige ideen geven burgers elkaar suggesties. Andere zijn op bedrijven als Eneco gericht.De derde groep is interessant voor u als politicus en wetgever. Het zijn suggesties voor het nieuwe overheidsbeleid. De komende tijd maakt u als Kamerlid keuzes die de koers van ons land zullen bepalen. Graag bieden wij met dit boekje het denken van mensen over duurzame energie aan. Daarmee hopen wij bij te dragen aan keuzes voor een schone en betaalbare energievoorziening voor de toekomst. Jeroen Overgoor Directeur Communicatie en Public Affairs Eneco Groep| Eneco 2 3. InhoudEnergie besparenEnergie besparenStandpunten EnecoPagina 4Energie besparenPagina7Zelf energie opwekkenPagina 31Zelf energie opwekkenZelf energie opwekkenInnovatiePagina 51OverigePagina 65InovatieInovatieOverigeDe tekening op de voorkant van dit boekje werd ingezondendoor Beer Beukers, 10 jaar.3 4. Behoud Nederlandse energiebedrijven Standpunt Eneco: Investeren in duurzame energie in Nederland is essentieel om energie in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar te houden. Het levert werk op en versterkt de Nederlandse economie. Een gezonde Nederlandse energiesector zorgt voor hoogwaardige werk- gelegenheid en betrouwbare levering van energie voor iedereen. We moeten zorgen voor sterke Nederlandse energiebedrijven die investeren in klanten door samen energie op te wekken en te besparen.De mening van ...Wat vind jij?Rick van der Ploeg (Econoom)Voor Nederlandse energiebedrijven Vooral de afgelopen tien jaarmoet het aantrekkelijk zijn om in eigen zijn een groot aantal belangrijkeland te investeren in duurzame energie. Nederlandse bedrijven overgenomen doorbuitenlandse bedrijven. Het valt op dat depolitieke machthebbers in Den Haag, maarook de werkgeverstop in ons land dezeuitverkoop van het Nederlandse bedrijfs-leven kritiekloos hebben gadegeslagen. Hethoort bij de vrije markt en die moet je zoveelmogelijk zn gang laten gaan, zo luidt hetcentrale argument. Gefundeerde kritiek opdeze verkoop afkomstig van economen envakbonden werd dan ook weggewuifd meteen verwijzing naar de zegeningen van devrije markteconomie.Willem Vermeend (Econoom)Eens: 968 De uitverkoop van Nederlandsebedrijven wordt bevestigd in deOneens: 44gezaghebbende Amerikaanse Har-Weet niet: 71 vard Business Review. Daarin is een interna-Peildatum: 1 oktober 2012tionale ranglijst van landen opgenomen dieper saldo een waardeverlies of waardevoor-deel hebben gerealiseerd bij het aantrekkenvan grotere bedrijven uit het buitenland enhet verkopen van bedrijven aan het buiten-land. Van landen die een waardeverlieshebben geboekt staat Nederland wereldwijdop de vierde plaats en Europees gezien opnummer 1; ook wel aangeduid als de GekkeHenkie.Beiden, bron: Telegraaf, 30-06-2012| Eneco 4 5. Energie besparenDe Vervuiler betaalt, stimuleer schone energieuit eigen land Standpunt Eneco: In Nederland wordt steeds meer energie duurzaam opgewekt om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor Eneco gaat dat niet snel genoeg. Wij willen meer gebruik van schone energie ten koste van vervuilende (bijvoorbeeld kolen) energie. Fossiele bronnen moeten dus zwaarder worden belast door een heffing op CO2 of door de kolenbelasting. De over- heid moet duurzame energie stimuleren via een goedkoop, simpel en eerlijk systeem dat de duurzame technieken voor de langere termijn - zoals wind, zonnekracht en aardwarmte - vooruit helpt. De mening van ... Zelf energie opwekkenWat vind jij? Bart Wesselink (WNF)Als we energie gebruiken dan zoveelKlimaatverandering is de groot-mogelijk uit schone bronnen en zoste bedreiging voor de natuur enmin mogelijk gebruik van vervuilende,de mens wereldwijd. Duurzame energie isfossiele energie.de oplossing. Dat betekent dat je vandaag al heel goede keuzes moet maken in welke energie je opwekt en afneemt. Allereerst zon- en windenergie, misschien soms een beetje gas bijstoken en geen steenkolen- centrales meer. Het moet stoppen met het bouwen van kolencentrales in Neder- land. Kolen is in feite vieze stroom, daar komt heel veel vervuiling bij vrij, CO2. Die CO2 moet een prijs krijgen. Het moet zo duur worden om kolenstroom te maken, dat geen consument de stroom meer wil kopen. Het goede nieuws is dat met Inovatie duurzame energie ook geld te verdienen valt. Met het maken van de technologie, Eens: 959 het installeren daarvan en het opwekken. Oneens:75 Dus duurzame energie moet hoog op de kabinetsagenda, het kost geen geld voor Weet niet: 36 Nederland, het levert geld en banen op! Peildatum: 1 oktober 2012 Bron: Bart Wesselink, senior climate and energy expert, Wereld Natuur Fonds aan Eneco Ineke Dezentj Hamming, FME-CWM De Nederlandse energievoorziening moet duurzamer. Niet alleen omdat Europa dat van ons eist, maar ook in ons eigen belang. Als je de energievoorziening verduurzaamt, ben je immers minder afhankelijk van de wisselende prijzen en beschik- baarheid van externe energiebronnen. Het nieuwe kabinet zal er hard aan moeten trekken om de verduurzamingsdoelstelling voor 2020 te realiseren. Want Nederland loopt achter op schema. Overige Bron: Ineke Dezentj Hamming, directeur van FME-CWM aan Eneco5Brand guide | 6. Laat de Nederlander zelf duurzameenergie opwekken Standpunt Eneco: Wij zien een toekomst waarin mensen hun eigen duurzame energie opwekken. De technieken hiervoor worden steeds beter en goedkoper. Zelf energie opwekken houdt de energierekening betaalbaar en het milieu schoon. De overheid kan dit stimuleren door minder belasting te heffen over zelf of gezamenlijk opgewekte stroom. Nu is het opwekken van energie vooral eenrichtingsverkeer: van grote energiecentrale naar consument. Straks wekken steeds meer bewoners gezamenlijk hun energie op voor eigen gebruik. Dit kan via zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak, zoals een schoolgebouw, of een windmolen in de wijk. Zo ontstaat er meer uitwisseling van energie en gaan energie- bedrijven nauwer samenwerken met hun klanten. Eneco vindt dit een goede zaak. Daarom moet de energiebelasting op deze schone, lokale energie verdwijnen. De mening van ...Wat vind jij? Vera DalmStelling: (directeur van Milieu Centraal)Zou jij zelf energie opwekken als dat Hoe goed je het ook doet doorgestimuleerd wordt door de overheid zonnepanelen op je dak te leggen, de door de belasting verder te verlagen? oplader uit het stopcontact te halen of de kraan niet te laten lopen tijdens het tand- enpoetsen; als je huis zo lek als een mandje is zet het geen zoden aan de milieu-dijk. Veel mensen blijken de kosten van isolatie te hoog in te schatten en de opbrengsten te laag in te schatten. En dat is heel erg jammer, want goed isoleren bespaart structureel en verbetert de kwaliteit van woningen. Is je huis al goed gesoleerd, dan zijn zonnepanelen een goede manier om je energierekening nog meer te verlagen. Bron: Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal aan Eneco Ja:1339 GreenpeaceNee:81 Burgers die zelf stroom Weet niet: 100 opwekking uit wind krijgen onze Peildatum: 1 oktober 2012 volmondige steun! Succes! Bron: Twitter @GreenpeaceNL, 04-09-2012| Eneco 6 7. Energie besparenZelf energie opwekken Inovatie Overige Energie besparen 7 8. | Eneco 8 9. Energie besparen Brand guide | 9 10. | Eneco 10 11. Energie besparen Brand guide | 11 12. | Eneco 12 13. Energie besparen Brand guide | 13 14. | Eneco 14 15. Energie besparen Brand guide | 15 16. | Eneco 16 17. Energie besparen Brand guide | 17 18. | Eneco 18 19. Energie besparen Brand guide | 19 20. | Eneco 20 21. Energie besparen Zelf energie opwekken Inovatie OverigeBrand guide |21 22. | Eneco 22 23. Energie besparen Zelf energie opwekken Inovatie OverigeBrand guide |23 24. | Eneco 24 25. Energie besparen Brand guide | 25 26. | Eneco 26 27. Energie besparen Brand guide | 27 28. | Eneco 28 29. Energie besparen Zelf energie opwekken Inovatie OverigeBrand guide |29 30. | Eneco 30 31. Zelf energieopwekken 31 32. | Eneco 32 33. Zelf energie opwekkenBrand guide |33 34. | Eneco 34 35. Zelf energie opwekkenBrand guide |35 36. | Eneco 36 37. Zelf energie opwekkenBrand guide |37 38. | Eneco 38 39. Zelf energie opwekkenBrand guide |39 40. | Eneco 40 41. Zelf energie opwekkenBrand guide |41 42. | Eneco 42 43. Zelf energie opwekkenBrand guide |43 44. | Eneco 44 45. Zelf energie opwekkenBrand guide |45 46. | Eneco 46 47. Energie besparen Zelf energie opwekken Brand guide | 47 48. | Eneco 48 49. Zelf energie opwekkenBrand guide |49 50. | Eneco 50 51. Innovatie51 52. | Eneco 52 53. Inovatie53 Brand guide | 54. | Eneco 54 55. Inovatie55 Brand guide | 56. | Eneco 56 57. Inovatie Overige57 Brand guide | 58. | Eneco 58 59. Inovatie59 Brand guide | 60. | Eneco 60 61. Inovatie61 Brand guide | 62. | Eneco 62 63. Inovatie63 Brand guide | 64. | Eneco 64 65. Overige 65 66. | Eneco 66 67. Overige67 Brand guide | 68. | Eneco 68 69. Overige69 70. | Eneco 70 71. Overige71 Brand guide | 72. | Eneco 72 73. Energie besparen Zelf energie opwekken Inovatie OverigeBrand guide |73 74. | Eneco 74 75. Overige75 Brand guide | 76. | Eneco 76 77. Overige77 Brand guide | 78. | Eneco 78 79. Overige79 Brand guide | 80. | Eneco 80 81. Energie besparen Zelf energie opwekken Inovatie OverigeBrand guide |81 82. | Eneco 82 83. 83 Brand guide | 84. [email protected]/corporatefacebook.com/EnecoNederlandtwitter.com/Eneconieuws| Eneco