EMM Jaarverslag 2011 Blz. 1/16 - Publiek/Jaarverslagen/Jaarverslag EMM 2011.pdf EMM Jaarverslag 2011...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EMM Jaarverslag 2011 Blz. 1/16 - Publiek/Jaarverslagen/Jaarverslag EMM 2011.pdf EMM Jaarverslag 2011...

 • -----

  EMM Jaarverslag 2011 Blz. 1/16

  Secretariaat EMM:

  Piet Berkers

  De Brentjes 61

  5984NW Koningslust

  Tel: 077-3072093

  Email: PietBerkers@home.nl

  Web: www.fanfarekoningslust.tk

  Bank Nr: 12 07 92 494

  Sinds:

  11-April-1945

 • EMM Jaarverslag 2011 Blz. 2/16

  Voorwoord jaarverslag 2011

  Alweer een jaar voorbij. Het was een wat rustiger jaar wat betreft nieuwigheden, maar zeker ook een goed

  jaar. Een jaar waarin onze 66-jarige vereniging weer heeft aangetoond topfit te zijn. Zeker, er zijn

  bedreigingen voor onze vereniging. De komende jaren zullen de subsidie-inkomsten met duizende euro’s

  afnemen. Onze bezetting van de fanfare en in mindere mate van de drumband blijft onder druk staan.

  Maar dat is ook de uitdaging.

  Het moet ons prikkelen nieuwe wegen te zoeken. Nieuwe wegen om nieuwe leden te interesseren en

  bestaande leden enthousiast te houden voor onze vereniging. Nieuwe wegen om te laten zien hoe leuk het

  is om samen muziek te maken en hoe leuk het is bij onze club te horen. En ook nieuwe wegen om onze

  vereniging financieel gezond te houden.

  Zo hebben we afgelopen jaar pot- en perkplanten verkocht in plaats van bloemen. Een geweldig succes,

  zowel financieel als om te doen. Dit gaat komend jaar zeker herhaald worden.

  Ook nieuwe wegen voor de Fanfarefeesten, die komend jaar wat veranderingen zullen ondergaan. Met

  minder kosten en een andere opzet voor de zondag hopen we de Fanfarefeesten voor de komende jaren

  veilig te stellen als een belangrijke bindende factor in ons dorp.

  Een andere nieuwe weg is om meer samenwerking te zoeken met andere muziekverenigingen. Waar

  kunnen we elkaar versterken, hoe kunnen we samen zorgen dat onze korpsen leuk blijven om bij te horen?

  Dat gebeurt al in SMP-verband (Samenwerkende Muziekverenigingen Peel&Maas). Maar komend jaar

  zullen we ook gaan verkennen hoe dit samen met een zusterkorps uit onze gemeente vorm gegeven kan

  worden.

  Onze drumband gaat komend jaar op concours. Ook hier zullen weer grenzen verlegd worden door deze

  enthousiaste groep. Hard werken zal het zijn, maar in het resultaat daarvan heb ik alle vertrouwen.

  Al met al blijft het de kunst om nieuwe wegen in te slaan waar dat nodig, en oude wegen te behouden

  waar dat wenselijk is. Daar hebben we iedereen bij nodig, iets wat in deze vereniging nooit een probleem

  is geweest. En dát maakt het weer zo leuk er als voorzitter aan mee te mogen doen.

  Iedereen hartelijk dank hiervoor,

  Han Loozen

  Waarnemend Voorzitter

 • EMM Jaarverslag 2011 Blz. 3/16

  Geachte leden,

  Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering op

  5 Maart 2012 om 19:30 in dorpshuis de Sprunk.

  Agenda:

  1. Opening door waarnemend voorzitter Han Loozen 2. Notulen jaarvergadering 2011 3. Rekening en verantwoording financiën 2011 door Thei Peeters 4. Verslag kascommissie 5. Jaarverslag 2011 6. Jaarprogramma 2012 7. Contributie 2012: Senioren €70,- Junioren €55,- Leerlingen €17,50

  Voorstel, Geen contributieverhoging voor 2013

  8. Fanfarefeesten 9. Bestuursverkiezing,

   Aftredende en herkiesbare bestuursleden: Piet Berkers, Dorothé Verhaegh

   Gestopt: Gertie Lemmen

   Verkiezing voorzitter, Kandidaat: Han Loozen Nieuwe kandidaten voor bestuur en voorzitterschap kunnen tot voor de vergadering gesteld worden

  bij het secretariaat.

  Pauze

  10. Benoeming nieuw lid kascommissie Aftredend is: Koen Ottenheijm

  Voorstel nieuw lid: Ivo Steeghs

  11. Begroting 2012 12. Verzoek van bestuur om toestemming van de leden van de vergadering, betreffende het recht tot

  financieel handelen, tot € 5000,- per handeling.

  13. Aandachtspunten

   Samenwerking met fanfare Beringe 14. Mededelingen

   Proms concert 2013?

   Concertreis 2014 15. Rondvraag en sluiting

  Alle leden heten wij van harte welkom

  Het Bestuur

 • EMM Jaarverslag 2011 Blz. 4/16

  Verslag jaarvergadering op Maandag 14-Maart-2011 19:30 in de Sprunk

  Afgemeld: Aukje van Dommelen, Gerard van Bommel, Jannes Maas, Jan van Dommelen (Jr), Wim

  Vullers, Marthe Schreurs, Kim Lemmen, Ouders van Lynn Jeuken.

  Aanwezig: 24 Leden, 9 Bestuursleden, 2 Ereleden

   Opening door waarnemend voorzitter Han Loozen

   Han heet alle leden van harte welkom.

   Notulen jaarvergadering 2010

   Geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd

   Rekening en verantwoording financiën 2010 door Thei Peeters

   Resultaat is iets beter dan begroot. Helaas zijn de fanfarefeesten tegengevallen

   Vragen/antwoorden:

   De gemeentelijke subsidie zal in de toekomst ca 25% lager uitvallen.

   Entree fanfarefeesten staat niet meer apart genoemd.

   Bloemenactie heeft afgelopen jaar meer opgebracht dan de fanfarefeesten.

   Begroting fanfarefeesten klopt niet.

   Dit is een typefout in het jaarverslag. Het bedrag moet zijn €14250,-. Verder klopt het wel in de totale begroting.

   Saldo instrumenten onderhoud lijkt veel te laag. Er zijn een aantal reparaties geweest.

   Dit zijn reparaties die onder garantie gerepareerd zijn, of uit voorgaande jaren

   Verslag kascommissie: Koen Ottenheijm, Han Loozen, Huub Derix

   Huub brengt verslag uit: Met 5 personen is de kas gecontroleerd. Alles klopt.

   Jaarverslag 2010

   Het is een jaar geweest met veel hoogtepunten (moederdagconcert, concertreis). En als dieptepunt het overlijden van onze erevoorzitter Hay Boots.

   De serenade op 25-mei was voor Toon en An Jansen.

   Het percentage repetitie-aanwezigheid staat niet meer in het verslag.

   Rob, Rosan en Marlie hebben ook BHV.

   Diploma verkeersregelaar moet ieder jaar vernieuwd worden.

   Jaarprogramma 2011

   Bloemenactie wordt waarschijnlijk vervangen door een perkplantenactie einde April

   Contributie 2011: Senioren €60,- Junioren €45,- Leerlingen €12,50 Voorstel, Geen contributieverhoging voor 2012

   Nu wordt dit zo gehouden. Gezien de financiële vooruitzichten zal dit de volgende keer waarschijnlijk verhoogd worden.

   Verzoek van de penningmeester aan iedereen om de contributie te betalen. (voor diegenen die dit nog niet gedaan hebben)

   Fanfarefeesten

   Vrijdagavond: Vaste prijs voor entree + drinken.

 • EMM Jaarverslag 2011 Blz. 5/16

   Zaterdagavond: Anderkover

   Zondagmorgen: Krajovjanka

   Zondagmiddag: Wordt nog verder ingevuld.

   Er wordt nog naar kosten gekeken, om deze verder naar beneden te brengen.

   Mogelijk betere posters maken, of een naamswijziging?

   Nieuwe ideeën voor de PR zijn welkom bij Harm.

   Bestuursverkiezing

   Aftredende bestuursleden: Geen

   Nieuwe kandidaten: Geen Nieuwe kandidaten kunnen tot voor de vergadering gesteld worden bij het secretariaat.

   Geen kandidaten, geen bestuurverkiezing.

   De vacature voor voorzitter is nog vacant.

   Er is geen bestuurlid aftredend. Dit is niet volgens de statuten. Het schema van aftreden zal aangepast worden, zodat we niet voor verassingen komen te staan door het plotselinge aftreden van

  aan aantal bestuursleden tegelijkertijd.

   Huldiging jubilaris: Lieke Lemmen

   Lieke wordt door iedereen gefeliciteerd. Zie het filmpje op youtube.

   Benoeming nieuw lid kascommissie Gestopt is: Anne Linskens, Aftredend is: Niemand.

  Voorstel nieuw lid: Wilbert Maas.

   Wilbert wordt met applaus benoemd tot nieuw lid van de kascommissie.

   Begroting 2011

   De kosten voor de fanfarefeesten worden beperkt.

   Aanschaf instrumenten is lager dan vorig jaar, omdat vorig jaar de pauken betaald zijn.

   Bloemenactie zal waarschijnlijk vervangen worden door een plantenactie.

   Entree fanfarefeesten is niet apart ingevuld.

   Gemeentesubsidie is nog niet zeker. Maar zal in toekomst minder worden. Subsidie is volgens het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente. De subsidies van alle gemeentes

  zijn op een hoop gegooid, en opnieuw evenredig verdeeld. Wij zullen daardoor minder krijgen.

   Geven de niet Heldense verenigingen binnen gemeente Peel en Maas die niet bij Kreato zijn meer of minder uit aan muziekles? We weten het niet.

   Thei bedankt voor de begroting, en applaus.

   Verzoek van bestuur om toestemming van de leden van de vergadering, betreffende het recht tot financieel handelen, tot € 5000,- per handeling.

   Goedgekeurd

   Aandachtspunten

   Beleidsplan

   Zie presentatie van Han

   Stimuleren van leerlingen om verder te gaan:

   Samen met leerlingen iets leuks oefenen.

   Met een diploma A, kun je ‘makkelijk’ diploma B gaan doen. Met B wordt het pas leuk.

  http://www.youtube.com/user/emmkoningslust#p/c/A9EB64E007A26B57/3/Zkrqd68ZYmw

 • EMM Jaarverslag 2011 Blz. 6/16

   Theorie les is niet leuk, en voor sommigen erg moeilijk. Het is ook mogelijk om geen theorie te doen, en geen examen te