Emissie inventaris 2011 - Van der Wiel · 2017. 5. 31. · Emissie inventaris Van der Wiel Holding...

of 35 /35
Emissie inventaris 2011

Embed Size (px)

Transcript of Emissie inventaris 2011 - Van der Wiel · 2017. 5. 31. · Emissie inventaris Van der Wiel Holding...

 • Emissie inventaris 2011

 • 2

  Emissie inventaris 2011

  Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV

  Bezoekadres:

  De Meerpaal 11

  9206 AJ Drachten

  [email protected]

  Uitgevoerd door: AMK Inventis

  Postbus 31,

  9741 AA Beilen

  Tel.: 0593-540848

  [email protected]

  Rapport opgesteld door: Dhr. L.R. Witteveen

  Datum eindrapport: Definitief

  Versie eindrapport: 3.0

  Verantwoordelijke voor eindrapportage: Dhr. B. van Wijk,

  Algemeen Directeur

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  3

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding .......................................................................................................................... 4

  2 De organisatie ................................................................................................................. 5

  2.1 Verantwoordelijke CO2-prestatieladder ................................................................. 5

  3 De rapportageperiode .................................................................................................... 6

  4 Organisatorische grenzen ............................................................................................... 7

  5 Bepaling klein, middelgroot of groot bedrijf ................................................................ 10

  6 Operationele grenzen ................................................................................................... 11

  7 De directe en indirecte GHG emissies .......................................................................... 12

  7.1 Van der Wiel Holding BV ...................................................................................... 13

  7.2 Van der Wiel Transport BV ................................................................................... 16

  7.3 Van der Wiel Infra en Milieu BV ........................................................................... 19

  7.4 Van der Wiel Planontwikkeling BV ....................................................................... 22

  7.5 Van der Wiel Biogas BV ........................................................................................ 25

  7.6 Enviso BV .............................................................................................................. 27

  7.7 DBG Bouw en Reststoffen .................................................................................... 29

  7.8 Totalen .................................................................................................................. 30

  8 Methoden ..................................................................................................................... 31

  8.1 Energie en gas ...................................................................................................... 31

  8.2 Lasgassen .............................................................................................................. 31

  8.3 Koelmiddelen........................................................................................................ 32

  9 Emissiefactoren ............................................................................................................ 33

  10 Onzekerheden .......................................................................................................... 34

  11 Relatiematrix ISO 14064-1 ........................................................................................ 35

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  4

  1 Inleiding

  Het bedrijf Van der Wiel staat heel dicht bij de natuur door zijn werkzaamheden, daarom

  is het behoud van de natuur en een goed milieu belangrijk voor Van der Wiel. Van der

  Wiel is van mening dat wij nu moeten handelen om de toekomst, wat milieutechnische

  problemen aangaat, te ontlasten.

  Om te zorgen dat Van der Wiel het milieu minimaal belast bij zijn activiteiten heeft het

  bedrijf in 2010 besloten zich te certificeren voor ISO 14001. ISO 14001 is een

  milieuzorgsysteem en bepaald of het bedrijf een milieubewuste bedrijfsvoering voert. Dit

  certificaat heeft Van der Wiel in 2011 behaald. Na deze certificering heeft Van der Wiel

  besloten dat ze ook meer inzicht in haar CO2-uitstoot wil krijgen. Door inzicht te verkrijgen

  in onze CO2-uitstoot, kunnen we CO2-reductie nastreven voor ons aandeel in de winning

  en het vervoer van beton-, wegen- en waterbouwmaterialen.

  Voor 2012 heeft Van der Wiel als doelstelling, het behalen van het certificaat “CO2

  prestatieladder” voor niveau 3. De CO2 prestatieladder stimuleert bedrijven om de eigen

  CO2 uitstoot te kennen en te reduceren. Sinds 16 maart 2011 heeft de Stichting

  Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen het beheer en eigenaarschap van de CO2-

  Prestatieladder overgenomen van ProRail.”

  De CO2-prestatieladder kent vier invalshoeken, namelijk:

  A. inzicht in eigen CO2-uitstoot,

  B. CO2-reductie (de reductieambitie van het bedrijf),

  C. transparantie (op welke wijze het bedrijf naar buiten communiceert),

  D. deelname aan initiatieven om CO2-uitstoot te reduceren.

  Deze vier invalshoeken zijn verdeeld in 6 verschillende niveaus, dit zijn de niveaus 0 t/m 5.

  In dit rapport wordt de emissie inventaris van Van der Wiel weergegeven van het jaar

  2011. Dit rapport is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitstoot van

  broeikasgassen, ook wel GHG-emissies (the Green House Gas Protocol) genoemd. Tevens

  geeft dit rapport inzicht in de herkomst van de GHG-emissies, met daarin de verdeling

  naar directe en indirecte GHG-emissies.

  Dit rapport is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de CO2-prestatieladder. Het is

  uitgevoerd conform ISO 14064-1 Greenhouse gases part 1 (specification with guidance at

  the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas amissions an

  removals) paragraaf 7.3.1.

  Deze emissie inventaris is niet geverifieerd door de certificerende instelling.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  5

  2 De organisatie

  Van der Wiel had in 2011 een personeelsbezetting van 213,24 FTE en een totale omzet

  van circa 69 miljoen euro.

  2.1 Verantwoordelijke CO2-prestatieladder

  De verantwoordelijke namens Van der Wiel voor de CO2-prestatieladder is de projectleider

  van Enviso.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  6

  3 De rapportageperiode

  Deze emissie inventaris, van de GHG emissies voor Van der Wiel, heeft betrekking op het

  jaar 2011. Voor Van der Wiel is dit de eerste meting die wordt uitgevoerd en daarom geldt

  het jaar 2011 als basisjaar. Deze rapportage zal jaarlijks worden opgesteld.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  7

  4 Organisatorische grenzen

  Om de organisatorische grenzen te bepalen is uitgegaan van de CO2-prestatieladder 2.2.

  Volgens methode 2, de laterale methode is inzichtelijk gemaakt dat er zich geen C-

  aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. Deze uitwerking wordt weergegeven in het

  document “boundary” en de lijst hieronder.

  In figuur 1 is het organogram van de holding uitgebeeld. De werkmaatschappijen welke

  voor de CO2-prestatieladder gecertificeerd zijn, zijn als volgt:

  Van der Wiel Transport BV

  Van der Wiel Infra en Milieu BV

  Van der Wiel Biogas BV

  Van der Wiel Planontwikkeling BV

  DBG Bouw- en Reststoffen

  Enviso BV

  Op basis van het organogram en de boundary is er volledig zeggenschap aanwezig op de

  volgende bedrijven:

  M. de Vries en Zn

  H. Rijks en Zn

  Dutch Waste Solution BV

  Disposa

  Van der Wiel International BV

  VDW Econvert BV

  WWS Hoogeveen

  Econize BV

  Euroveer BV

  Van der Wiel Houtribhoogte BV

  Van der Wiel Participaties I, II en III

  Perfix BV

  Wielrent BV

  Ecair Holding BV

  Ecair Argentina BV

  Ecair China BV

  Ecair Chilie BV

  Ecair Brazil Bv

  Biogas Sa

  Ecair Malesia BV

  Ecair Mexico BV

  Ecair Eastern Europe

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  8

  Eco2 Polen

  3 EI sa Brussel

  Van der Wiel Argentina SA

  Voor Mineralis BV geldt dat er geen directe zeggenschap aanwezig is, echter dit bedrijf

  bevindt zich wel in de 80% A leverancierslijst. Voor Mineralis geldt dat zij gecertificeerd

  zijn volgens de CO2-prestatieladder (onder certificaatnummer CO2-K66996/01). Het bedrijf

  is niet meegenomen in deze emissie-inventaris, maar de emissie van het bedrijf is wel

  bekend.

  Op basis van de boundary kunnen een groot deel van de ondernemingen uit het

  organogram worden uitgesloten, ook die bedrijven waarbij volledig zeggenschap is. Dit is

  in de boundary ook als zodanig aangegeven. Echter een aantal onderneming worden

  meegenomen. Deze zijn hieronder weergegeven:

  M. de Vries en Zn is volledig ondergebracht onder van der Wiel Transport BV en

  derhalve is het CO2 verbruik eveneens in deze inventarisatie meegenomen. Het

  betreft een overgenomen transportbedrijf, waarvan de vrachtwagens nu voor Van

  der Wiel Transport BV rijden en waarvan de emissies derhalve volledig onder Van

  der Wiel transport zijn meegenomen.

  H. Rijks en Zn is volledig ondergebracht onder van der Wiel Transport BV en

  derhalve is het CO2 verbruik eveneens in deze inventarisatie meegenomen. Het

  betreft een overgenomen transportbedrijf, waarvan de vrachtwagens nu voor Van

  der Wiel Transport BV rijden en waarvan de emissies derhalve volledig onder Van

  der Wiel transport BV zijn meegenomen.

  VD Wiel Argentina SA betreft een 100% dochter van Van der Wiel met volledige

  zeggenschap voor de Van der Wiel Holding BV. Het betreft alleen

  administratief/juridische werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn

  meegenomen in de emissie inventaris als uitstoot binnen de Holding (auto).

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  9

  Figuur 1 organogram Van der Wiel

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  10

  5 Bepaling klein, middelgroot of groot bedrijf

  Een belangrijk onderdeel van de CO2-prestatieladder is de bepaling klein, middelgroot en

  groot bedrijf. Deze bepaling wordt gemaakt aan de hand van de totale uitstoot van GHG

  emissies uit scope 1 en 2 binnen Van der Wiel Holding BV.

  In het handboek CO2-prestatieladder 2.1 is de volgende verdeling gemaakt:

  Diensten Werken / Leveringen

  Klein bedrijf Totale CO2-uitstoot bedraagt maximaal

  500 ton per jaar.

  Totale CO2-uitstoot van kantoren en

  bedrijfsruimten bedraagt maximaal 500

  ton per jaar, en de totale CO2-uitstoot van

  alle bouwplaatsen en productielocaties

  bedraagt maximaal 2.000 ton per jaar.

  Middelgroot bedrijf Totale CO2-uitstoot bedraagt maximaal

  2.500 ton per jaar.

  Totale CO2-uitstoot van kantoren en

  bedrijfsruimten bedraagt maximaal 2.500

  ton per jaar, en de totale CO2-uitstoot van

  alle bouwplaatsen en productielocaties

  bedraagt maximaal 10.000 ton per jaar.

  Groot bedrijf Totale CO2-uitstoot bedraagt meer dan

  2.500 ton per jaar.

  Totale CO2-uitstoot van kantoren en

  bedrijfsruimten bedraagt meer dan 2.500

  ton per jaar, en de totale CO2-uitstoot van

  alle bouwplaatsen en productielocaties

  bedraagt meer dan 10.000 ton per jaar.

  De totale uitstoot GHG emissies van Van der Wiel Holding BV over het jaar 2011 bedraagt

  circa 15.114 ton. Hiermee is bepaald dat Van der Wiel Holding BV de bepaling groot

  bedrijf krijgt.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  11

  6 Operationele grenzen

  Om de scope duidelijk af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het

  Green House Gas Protocol (GHG protocol).

  Conform het GHG- protocol wordt onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van emissies

  (scopes). Deze 3 bronnen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn

  indirecte en directe emissies.

  Categorieën Invulling Van der Wiel

  Scope 1 De directie emissies: de door de eigen organisatie

  gebruikte gassen en brandstoffen van bijvoorbeeld

  machines en wagenpark.

  Brandstof verbruik van het eigen

  wagenpark en materieel (benzine,

  diesel en gasolie), verwarming van de

  kantoren (aardgas) en het gebruik

  van lasgassen

  Scope 2 De indirecte emissies: dit zijn de emissies die ontstaan

  zijn door de opwekking van elektriciteit en die

  gebruikt worden door de eigen onderneming. Volgens

  de CO2-prestatieladder vallen “de eigen auto zakelijk

  gebruikt” en “de zakelijke vliegtuig kilometers” ook

  onder deze scope. Het GHG protocol schrijft deze

  twee toe aan de scope 3.

  Elektriciteit verbruik op kantoor,

  werkplaatsen en projecten.

  Scope 3 De overige indirecte emissies: deze emissies zijn een

  gevolg van bronnen die geen eigendom zijn van het

  bedrijf zelf, zoals verkeer, productie van aangekochte

  materialen en transport van de aangekochte

  materialen.

  Van der Wiel is gecertificeerd voor

  niveau 3 van de CO2 prestatieladder.

  Scope 3 is daarom niet van

  toepassing voor deze emissie

  inventaris.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  12

  7 De directe en indirecte GHG emissies

  In dit hoofdstuk worden de directe en indirecte GHG emissies weergegeven. Voor het

  verkrijgen van een duidelijk beeld van de GHG emissies over boekjaar 2011, zullen de

  emissies per scope opgedeeld worden. Er zal dus in dit hoofdstuk worden weergegeven

  hoe deze uitstoot verdeeld is over de werkmaatschappijen vallend onder Van der Wiel

  Holding BV.

  De totale directe en indirecte GHG emissies bedroegen in 2011 15.121,42 ton CO2. Deze

  GHG emissies verdeeld over scope 1 en 2 zien er als volgt uit:

  Scope 1 (directe emissies): 14.989,07 ton CO2 (99,12%)

  Scope 2 (indirecte emissies): 132,34 ton CO2 (0,88%)

  De CO2 uitstoot per FTE bedraagt 68,42 ton en gerelateerd aan de omzet bedraagt de

  uitstoot 219,15 ton/miljoen omzet.

  In het onderstaande figuur is de verdeling per werkmaatschappij weergegeven.

  Figuur 2 percentage totale CO2-uitstoot per werkmaatschappij

  0,57% 17,09%

  80,39%

  0,66% 0,41% 0,86% 0,00%

  Totaal Van der Wiel

  Holding Infra en Milieu Transport

  Biogas Planontwikkeling Enviso

  DBG

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  13

  7.1 Van der Wiel Holding BV

  In de onderstaande tabel is de CO2-uitstoot van Van der Wiel Holding BV weergegeven. In

  totaal is de bijdrage van Van der wiel Holding BV op het gehele concern van Van der Wiel

  86,87 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies.

  Elektriciteit Aardgas Vliegverkeer Personenvervoer Projecten

  (kWh)

  Projecten

  (gas)

  Totaal

  0,31 0,14 1,08 66,23 7,95 11,15 85,79

  Tabel 1 verdeling CO2-uitstoot Holding

  7.1.1 Scope 1 emissies

  Aardgas voor gebouwen

  De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Holding BV was in 2011 in

  totaal 0,14 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de

  verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Holding BV 0,19%.

  Personenvervoer

  De verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel Holding BV was in

  2011 in totaal 66,23 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage

  van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel Holding BV

  85,43%.

  Projecten

  De verbranding van aardgas bij de projecten (Flensburgweg) was in 2011 in totaal 11,15

  ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding

  van aardgas bij de projecten (Flensburgweg) 14,39%.

  Figuur 3 percentage totale CO2-uitstoot scope 1 Holding

  0,19%

  85,43%

  14,39%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  Aardgas Personenvervoer Projecten (gas)

  Holding scope 1

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  14

  7.1.2 Scope 2 emissies

  Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van

  elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit

  leveren. SKAO rekent “Business air Travel” en “Personal Cars for business travel” tot scope

  2.

  Elektriciteit

  Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Holding BV bedroeg in 2011 0,31 ton CO2. In

  totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van

  Van der Wiel Holding BV 3,33%.

  Projecten

  Het elektriciteitsverbruik bij de projecten (Flensburgweg) was in 2011 in totaal 7,95 ton

  CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage elektriciteitsverbruik bij

  de projecten (Flensburgweg) 85,08%.

  Vliegtuig

  Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In

  2011 zijn er door Van der Wiel Holding BV een aantal zakelijk vliegkilometers gemaakt. In

  te tabel hieronder zijn deze vliegkilometers weergeven.

  Bestemming

  Werkmaatschappij Aantal

  personen

  Kilometers Reisdatum

  1 Wenen Van der Wiel Holding BV 1 1172 (x2) 25 maart 2011

  2 Barcelona Van der Wiel Holding BV 1 1533 (x2) 31 maart 2011

  Tabel 2 vlieggegevens Van der Wiel Holding BV

  De uitstoot van 1 en 2 valt binnen de Europese vluchten hetgeen inhoudt dat per

  kilometer 200 gram CO2 wordt uitgestoten. De totale CO2 uitstoot voor Van der Wiel

  Holding BV komt daarmee op 1,08 ton. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het

  percentage van het vliegverkeer van Van der Wiel Holding BV 11,58%.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  15

  Figuur 4 percentage totale CO2-uitstoot scope 2 Holding

  3,33%

  85,08%

  11,58%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  Elektriciteit Projecten (kWh) Vliegverkeer

  Holding scope 2

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  16

  7.2 Van der Wiel Transport BV

  In de onderstaande tabel is de CO2-uitstoot van Van der Wiel Transport BV weergegeven.

  In totaal is de bijdrage van Van der wiel Transport BV op het gehele concern van Van der

  Wiel 12.156,19 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2

  emissies.

  Elektriciteit Aardgas Personenvervoer Projecten

  (kWh)

  Projecten

  (gasolie)

  Vrachtvervoer Lasgassen Totaal

  1,08 0,51 61,85 14,34 348,47 11.729,89 0,05 12.156,19

  Tabel 3 verdeling CO2-uitstoot Transport

  7.2.1 Scope 1 emissies

  Vrachtvervoer

  De verbranding van brandstof bij vrachtvervoer van Van der Wiel Transport BV was is

  2011 in totaal 11.729,89 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het

  percentage van de verbranding van brandstof bij vrachtvervoer van Van der Wiel

  Transport BV 96,62%.

  Aardgas voor gebouwen

  De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Transport BV was in 2011 in

  totaal 0,50 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de

  verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Transport BV 0,00%.

  Lasgassen

  De totale hoeveelheid gebruikte lasgassen binnen Van der Wiel Transport BV dragen in

  2011 zorg voor een uitstoot van in totaal 0,05 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe

  emissies) is het percentage gebruikte lasgassen binnen Van der Wiel Transport BV 0,00%.

  Personenvervoer

  De verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel Transport BV was

  in 2011 in totaal 61,85 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage

  van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel Transport BV

  0,51%.

  Projecten

  De verbranding van dieselolie bij de projecten (Flensburgweg en Nijbeets) van Van der

  Wiel Transport BV was in 2011 in totaal 348,47 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe

  emissies) is het percentage van de verbranding van gasolie bij de projecten (Flensburgweg

  en Nijbeets) van Van der Wiel Transport BV 2,87%.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  17

  Figuur 5 percentage totale CO2 uitstoot scope 1 Transport

  7.2.2 Scope 2 emissies

  Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van

  elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit

  leveren. SKAO rekent “Business air Travel” en “Personal Cars for business travel” tot scope

  2.

  Elektriciteit

  Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Transport BV bedroeg in 2011 1,09 ton CO2. In

  totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van

  Van der Wiel Transport BV 7,06%.

  Projecten

  Het elektriciteitsverbruik bij de projecten (Nijbeets) was in 2011 in totaal 14,34 ton CO2. In

  totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage elektriciteitsverbruik bij de

  projecten (Nijbeets) 92,94%.

  Vliegtuig

  Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In

  2011 zijn er door Van der Wiel Transport BV geen zakelijk vliegkilometers gemaakt.

  0,00% 0,51% 2,87%

  96,62%

  0,00% 0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  Transport scope 1

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  18

  Figuur 6 percentage totale CO2 uitstoot scope 2 Transport

  7,06%

  92,94%

  0,00% 0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Elektriciteit Projecten (kWh) Vliegverkeer

  Transport scope 2

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  19

  7.3 Van der Wiel Infra en Milieu BV

  In de onderstaande tabel is de CO2-uitstoot van Van der Wiel Infra en Milieu BV

  weergegeven. In totaal is de bijdrage van Van der wiel Infra en Milieu BV op het gehele

  concern van Van der Wiel 2.584,58 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de

  scope 1 en scope 2 emissies.

  Elektriciteit Aardgas Personenvervoer Projecten

  (gasolie)

  Projecten

  (kWh)

  Totaal

  0,40 0,18 490,98 1.992,24 100,78 2.584,58

  Tabel 4 verdeling CO2-uitstoot

  7.3.1 Scope 1 emissies

  Aardgas voor gebouwen

  De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Infra en Milieu BV was in

  2011 in totaal 0,18 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van

  de verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Infra en Milieu BV 0,01%.

  Personenvervoer

  De verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel Infra en Milieu BV

  was in 2011 in totaal 490,98 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het

  percentage van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel

  Infra en Milieu BV 19,77%.

  Projecten

  De verbranding van gasolie bij de projecten van Van der Wiel Infra en Milieu BV was in

  2011 in totaal 1992,24 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage

  van de verbranding van gasolie bij de projecten van Van der Wiel Infra en Milieu BV

  80,22%.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  20

  Figuur 7 percentage totale CO2-uitstoot scope 2

  7.3.2 Scope 2 emissies

  Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van

  elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit

  leveren. SKAO rekent “Business air Travel” en “Personal Cars for business travel” tot scope

  2.

  Elektriciteit

  Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Infra en Milieu BV bedroeg in 2011 0,40 ton

  CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het

  elektriciteitsverbruik van Van der Wiel Infra en Milieu BV 0,39%.

  Projecten

  Het elektriciteitsverbruik bij de projecten van Van der Wiel Infra en Milieu BV was in 2011

  in totaal 100,78 ton CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage

  elektriciteitsverbruik bij de projecten van Van der Wiel Infra en Milieu BV 99,61%.

  Vliegtuig

  Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In

  2011 zijn er door Van der Wiel Infra en Milieu BV geen zakelijk vliegkilometers gemaakt.

  0,01%

  19,77%

  80,22%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie)

  Infra en Milieu scope 1

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  21

  Figuur 8 percentage totale CO2-uitstoot scope 2

  0,39%

  99,61%

  0,00% 0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  Elektriciteit Projecten (kWh) Vliegverkeer

  Infra en Milieu scope 2

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  22

  7.4 Van der Wiel Planontwikkeling BV

  In de onderstaande tabel is de CO2-uitstoot van Van der Wiel Planontwikkeling BV

  weergegeven. In totaal is de bijdrage van Van der wiel Planontwikkeling BV op het gehele

  concern van Van der Wiel 62,65 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de

  scope 1 en scope 2 emissies.

  Elektriciteit

  Aardgas Vliegverkeer Personenvervoer Totaal

  0,03 0,01 4,17 58,44 62,65

  Tabel 5 verdeling CO2-uitstoot

  Bij de werkmaatschappij Van der Wiel Planontwikkeling is geen emissie als gevolg van

  projecten. Dit komt omdat op de projectlocaties geen stroom en gasverbruik is. Van der

  Wiel planontwikkeling is in veel gevallen hoofdaannemer van een bouwwerk, maar bouwt

  niet zelf, zij huurt daar andere aannemers voor in. Eventuele schaftketen etc. worden door

  deze onderaannemers meegenomen. Transportbewegingen (personenvervoer) is niet toe

  te schrijven aan een bepaald project. (zie hoofdstuk 10).

  7.4.1 Scope 1 emissies

  Aardgas voor gebouwen

  De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Planontwikkeling BV was in

  2011 in totaal 0,01 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van

  de verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Infra en Milieu BV 0,02%.

  Personenvervoer

  De verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel Planontwikkeling

  BV was in 2011 in totaal 58,44 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het

  percentage van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel

  Planontwikkeling BV 99,98%.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  23

  Figuur 9 percentage totale CO2-uitstoot scope 1

  7.4.2 Scope 2 emissies

  Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van

  elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit

  leveren. SKAO rekent “Business air Travel” en “Personal Cars for business travel” tot scope

  2.

  Elektriciteit

  Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Planontwikkeling BV bedroeg in 2011 0,03 ton

  CO2. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het

  elektriciteitsverbruik van Van der Wiel Planontwikkeling BV 0,69%.

  Vliegtuig

  Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In

  2011 zijn er door Van der Wiel Planontwikkeling BV een aantal zakelijk vliegkilometers

  gemaakt. In te tabel hieronder zijn deze vliegkilometers weergeven.

  Bestemming

  Werkmaatschappij Aantal

  personen

  Kilometers Reisdatum

  1 Aalborg Van der Wiel Planontwikkeling BV 2 926 (x2) 21 januari 2011

  2 Linz Van der Wiel Holding BV 2 968 (x2) 16 juni 2011

  3 Leicester Van der Wiel Holding BV 2 713 (x2) 9 november 2011

  Tabel 6 vlieggegevens Van der Wiel Planontwikkeling BV

  De uitstoot van 1 en 2 valt binnen de Europese vluchten hetgeen inhoudt dat per

  kilometer 200 gram CO2 wordt uitgestoten. De totale CO2 uitstoot voor Van der Wiel

  Planontwikkeling BV komt daarmee op 4,17 ton. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies)

  is het percentage van het vliegverkeer van Van der Wiel Planontwikkeling BV 99,31%.

  0,02%

  99,98%

  0,00% 0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie)

  Planontwikkeling scope 1

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  24

  Figuur 10 percentage totale CO2-uitstoot scope 2

  0,69% 0,00%

  99,31%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  Elektriciteit Projecten (kWh) Vliegverkeer

  Planontwikkeling scope 2

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  25

  7.5 Van der Wiel Biogas BV

  In de onderstaande tabel is de CO2-uitstoot van Van der Wiel Biogas BV weergegeven. In

  totaal is de bijdrage van Van der wiel Biogas BV op het gehele concern van Van der Wiel

  100,33 ton. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies.

  Elektriciteit

  Aardgas Personenvervoer Totaal

  0,13 0,06 100,15 100,33

  Tabel 7 verdeling CO2-uitstoot

  Bij van der Wiel Biogas BV is geen sprake van projectlocaties. Locaties waar Van der Wiel

  Biogas BV werkzaamheden uitvoert zijn locaties van derden/opdrachtgevers (bijvoorbeeld

  waterschappen). Transportbewegingen (personenvervoer) is niet toe te schrijven aan een

  bepaald project (zie hoofdstuk 10).

  7.5.1 Scope 1 emissies

  Aardgas voor gebouwen

  De verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Biogas BV was in 2011 in

  totaal 0,06 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de

  verbranding van aardgas bij het kantoor van Van der Wiel Biogas BV 0,06%.

  Personenvervoer

  De verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel Biogas BV was in

  2011 in totaal 100,15 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage

  van de verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Van der Wiel Biogas BV

  99,94%.

  Figuur 11 percentage totale CO2 uitstoot scope 1

  0,06%

  99,94%

  0,00% 0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie)

  Biogas scope 1

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  26

  7.5.2 Scope 2 emissies

  Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van

  elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit

  leveren. SKAO rekent “Business air Travel” en “Personal Cars for business travel” tot scope

  2.

  Elektriciteit

  Het elektriciteitsverbruik bij Van der Wiel Biogas BV bedroeg in 2011 0,13 ton CO2. In

  totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van

  Van der Wiel Biogas BV 100,00%.

  Figuur 12 percentage totale CO2-uitstoot scope 2

  100,00%

  0,00% 0,00% 0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  Elektriciteit Projecten (kWh) Vliegverkeer

  Biogas scope 2

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  27

  7.6 Enviso BV

  In de onderstaande tabel is de CO2-uitstoot van Enviso BV weergegeven. In totaal is de

  bijdrage van Van der wiel Enviso BV op het gehele concern van Van der Wiel 130,79 ton. In

  de volgende paragrafen wordt ingegaan op de scope 1 en scope 2 emissies.

  Elektriciteit

  Aardgas Vliegverkeer Personenvervoer Totaal

  0,19 0,09 1,87 128,63 130,79

  Tabel 8 verdeling CO2-uitstoot

  Bij Enviso BV is geen sprake van emissies als gevolg van projecten. Enviso BV voert

  werkzaamheden uit op locatie, maar dit zijn over het algemeen kortdurende

  werkzaamheden (bodemonderzoeken) op locaties van derden/opdrachtgevers. Voor deze

  kortdurende werkzaamheden is geen schaftkeet noodzakelijk. Transportbewegingen

  (personenvervoer) is niet toe te schrijven aan een bepaald project (zie hoofdstuk 10).

  7.6.1 Scope 1 emissies

  Aardgas voor gebouwen

  De verbranding van aardgas bij het kantoor van Enviso BV was in 2011 in totaal 0,09 ton

  CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de verbranding van

  aardgas bij het kantoor van Enviso BV 0,07%.

  Personenvervoer

  De verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Enviso BV was in 2011 in totaal

  128,63 ton CO2. In totaal voor scope 1 (directe emissies) is het percentage van de

  verbranding van diesel/benzine bij personenauto’s van Enviso BV 99,93%.

  Figuur 13 percentage totale CO2-uitstoot scope 1

  0,07%

  99,93%

  0,00% 0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  Aardgas Personenvervoer Projecten (gasolie)

  Enviso scope 1

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  28

  7.6.2 Scope 2 emissies

  Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van

  elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit

  leveren. SKAO rekent “Business air Travel” en “Personal Cars for business travel” tot scope

  2.

  Elektriciteit

  Het elektriciteitsverbruik bij Enviso BV bedroeg in 2011 0,19 ton CO2. In totaal voor scope

  2 (indirecte emissies) is het percentage van het elektriciteitsverbruik van Enviso BV 9,40%.

  Vliegverkeer

  Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder scope 2 van de CO2 prestatieladder. In

  2011 zijn er door Enviso BV een aantal zakelijk vliegkilometers gemaakt. In te tabel

  hieronder zijn deze vliegkilometers weergeven.

  Bestemming

  Werkmaatschappij Aantal

  personen

  Kilometers Reisdatum

  1 Wenen Enviso BV 2 1172 (x2) 21 maart 2011

  Tabel 9 vlieggegevens Enviso BV

  De uitstoot van 1 en 2 valt binnen de Europese vluchten hetgeen inhoudt dat per

  kilometer 200 gram CO2 wordt uitgestoten. De totale CO2 uitstoot voor Enviso BV komt

  daarmee op 1,87 ton. In totaal voor scope 2 (indirecte emissies) is het percentage van het

  vliegverkeer van Enviso BV 90,60%.

  Figuur 14 percentage totale CO2-uitstoot scope 2

  9,40%

  0,00%

  90,60%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Elektriciteit Projecten (kWh) Vliegverkeer

  Enviso scope 2

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  29

  7.7 DBG Bouw en Reststoffen

  Er zitten geen personeelsleden in DBG Bouw- en Reststoffen. Derhalve is er geen

  brandstof en elektriciteitsverbruik toe te schrijven aan deze werkmaatschappij. De

  medewerkers die werkzaamheden uitvoeren voor DBG Bouw- en Reststoffen zijn

  onderverdeeld in de overige werkmaatschappijen.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  30

  7.8 Totalen

  In de onderstaande tabellen zijn de totalen weergeven van Van der Wiel, uitgesplitst naar

  scope en onderdelen binnen de scope. Daarnaast is er onderscheid gemaakt naar

  kantoren en projecten.

  Activiteit CO2 (ton/jaar) Percentage (%)

  Scope 1

  Gasverbruik vestiging 1,00 0,01

  Brandstofverbruik personenauto’s 906,27 5,99

  Brandstofverbruik vrachtverkeer 11.729,89 77,57

  Gas-/gasolieverbruik projectlocaties 2.351,86 15,55

  Lasgassen 0,04 0,00

  Totaal scope 1 14.989,07 99,12

  Scope 2

  Elektriciteitsverbruik vestiging 2,15 0,01

  Vliegverkeer 7,13 0,05

  Elektriciteitsverbruik projecten 123,07 0,81

  Totaal scope 2 132,34 0,88

  Totaal scope 1 en 2 15.121,42 100,00

  Activiteit CO2 (ton/jaar) Percentage (%)

  Kantoor

  Gasverbruik vestiging 1,00 0,01

  Brandstofverbruik personenauto’s 906,27 5,99

  Brandstofverbruik vrachtverkeer 11.729,89 77,57

  Lasgassen 0,04 0,00

  Elektriciteitsverbruik vestiging 2,15 0,01

  Vliegverkeer 7,13 0,05

  Totaal kantoor 12.646,48 83,63

  Projecten

  Gas-/gasolieverbruik projectlocaties 2.351,86 15,55

  Elektriciteitsverbruik projecten 123,07 0,81

  Totaal scope 2 2.474,93 16,36

  Totaal scope 1 en 2 15.121,42 100,00

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  31

  8 Methoden

  Voor het bepalen van de GHG emissies van Van der Wiel is gebruik gemaakt van

  verschillende data. Voor het verbruik van brandstof is gebruik gemaakt van de overzichten

  van de tankpassen en de gegevens van tankplaats op de locatie De Meerpaal. Voor het

  verbruik van elektriciteit is gebruik gemaakt van eindafrekeningen. Het totaal verbruik van

  elektriciteit van de afdelingen is overgenomen van het rekeningoverzicht van de

  toeleverancier. Zakelijke kilometers gemaakt met de eigen auto’s van de medewerkers zijn

  opgenomen aan de hand van het aantal gedeclareerde kilometers of aan de hand van een

  tankpas behorend bij de betreffende auto.

  8.1 Energie en gas

  Er wordt gebruik gemaakt van groene elektriciteit. Deze voldoet echter niet aan de

  gestelde criteria, waardoor de conversiefactor van grijze elektriciteit en gas is gebruikt. De

  berekening van gas en elektriciteit aan de diverse werkmaatschappijen is tot stand

  gekomen door de elektriciteit toe te schrijven aan het aantal medewerkers van een

  werkmaatschappij.

  8.2 Lasgassen

  Bij de verbranding van acetyleen treedt volgende reactie op: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O.

  Om een goede las te krijgen moet een lasser de vlam van de acetyleenbrander zo

  afstellen, dat acetyleen en zuurstofgas volledig met elkaar reageren (molmassa C2H2 = 26

  gram, molmassa CO2 = 44 gram). Conform de formule zal 2 mol acetyleen reageren tot 4

  mol CO2. Dus zal 52 gram acetyleen reageren tot 176 gram CO2 en is de conversiefactor

  3,38.

  De lasgassen oxygeen en argon worden uitgesloten van de berekening aangezien het geen

  Green house gases zijn.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  32

  8.3 Koelmiddelen

  Voor het gebruik van koelmiddelen zijn alle koelmiddelen geïnventariseerd. In

  onderstaande tabel zijn alle koelmiddelen beschreven met daarbij of het betreffende

  koelmiddel is gevuld. Aangezien geen enkel koelmiddel is gevuld in 2011 is er voor 2011

  geen uitstoot aan CO2 opgenomen.

  Airco

  nr.

  Locatie Koelmiddel Vulling (kg) Gevuld 2011

  1 1e verdieping kantoor WTA R407c 3,5 Nee

  2 1e verdieping kantoor WTA R407c 3,5 Nee

  3 Kantoor garage WTA R407c 3,5 Nee

  4 Begane grond WTA R2.2 2,8 Nee

  5 Automatisering R410A 0,7 Nee

  6 Serverruimte R407c 3,3 Nee

  7 Serverruimte R410A 3,95 Nee

  8 Copyruimte R2.2 0,63 Nee

  9 Waterkoeler hoogbouw R407c 3 Nee

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  33

  9 Emissiefactoren

  Voor deze emissie inventaris van de CO₂-uitstoot van Van der Wiel, zijn de verschillende

  emissiefactoren van de CO₂-prestatieladder 3.0 gebruikt. De emissiefactoren zijn te vinden

  op de website http://co2emissiefactoren.nl/.

  http://co2emissiefactoren.nl/

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  34

  10 Onzekerheden

  Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde

  onzekerheidsmarge. Wij gaan uit van een onzekerheidsmarge van circa 2%. Hieronder zijn

  de onzekerheidsmarges per scope uitgelegd.

  Onzekerheden scope 1

  De gegevens van diesel van vrachtwagens zijn verkregen op basis van de tankpassen

  behorend bij de het betreffende voertuig. De hoeveelheid brandstof is geregistreerd per

  tankbeurt. Op basis van deze gegevens is door middel van de conversiefactoren berekend

  wat de CO2-emissie voor scope 1 is.

  Het brandstofverbruik van de personenauto’s en -bussen is in zijn geheel meegenomen op

  het verbruik binnen de kantoren en niet binnen projecten. Dit als gevolg van het feit dat er

  met een tankpas wordt getankt. Deze tankpas is auto en persoonsgebonden. Zodoende is

  het niet mogelijk om een scheiding aan te brengen.

  Onzekerheden scope 2

  De gegevens van het elektriciteitsverbruik van Van der Wiel zijn op basis van facturen

  samengesteld. Deze gegevens hebben een duidelijk onzekerheidsmarge, omdat het gaat

  over de elektriciteit van een aantal gebouwen samen met daarin meerdere

  werkmaatschappijen gevestigd. In totaal zijn er drie meters. Voor de berekening is

  uitgegaan van het geheel van het verbruik en toebedeeld aan medewerkers. Zo wordt een

  percentage (aantal medewerkers op het totale verbruik) toebedeeld aan de

  werkmaatschappijen.

  Er wordt gebruik gemaakt van diverse lasgassen. Deze worden meerdere keren per jaar

  besteld. Er wordt vanuit gegaan dat alle lasgassen die gekocht zijn in 2011 (met

  factuurdatum in 2011) volledig verbruikt zijn in 2011.

 • Emissie inventaris Van der Wiel Holding BV Versie 3.0, Augustus 2015

  35

  11 Relatiematrix ISO 14064-1

  EI = Emissie inventaris

  Par. Par. 7.3 Omschrijving normparagraaf Document

  a Description of the reporting organization EI hfst. 2

  b Person responsible EI par. 2.1

  c Reporting period covered EI hfst. 3

  4.1 d Organizational boundaries EI hfst. 4, boundary

  4.2.2 e Direct GHG emissions EI hfst. 7

  4.2.2 f Combustion of biomass EI par. 7.5

  4.2.2 g GHG removals EI par. 7.6

  4.3.1 h Exclusions EI par. 7.7

  4.2.3 i Indirecte GHG emissions EI hfst. 7

  5.3.1 j Base year EI hfst. 3

  k Changes of recalculations EI hfst. 3

  4.3.3 l Methodologies EI hfst. 8

  m Change of methodologies EI hfst. 8

  4.3.5 n Emissions or removal factors used EI hfst. 9

  5.4 o Uncertainties EI hfst. 10

  p Statement in accordance with ISO 14064 EI hfst. 11

  q Statement of describing EI hfst. 1