Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua...

27

Transcript of Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua...

Page 1: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.
Page 2: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk

Visie tiener- en jeugdwerk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009Jozua 2008/2009

Page 3: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

In drie delen

• Elke jongere… (Rob Veenstra)Elke jongere… (Rob Veenstra)

• Jouw/uw positie (Niels Noordermeer)Jouw/uw positie (Niels Noordermeer)

• Ambassadeur zijn (Jasper Rozendaal)Ambassadeur zijn (Jasper Rozendaal)

Page 4: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Het hart van God

‘‘Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’ zoals de Vader het mij verteld heeft.’ Johannes 12 vers 49 en 50Johannes 12 vers 49 en 50

Page 5: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Het hart van GodHonderd schapen – één verloren – Honderd schapen – één verloren – op zoek naar dat ene schaapop zoek naar dat ene schaap

Tien muntstukken – één verloren – Tien muntstukken – één verloren – alles aan de kant om te zoekenalles aan de kant om te zoeken

Twee zonen – één verloren – Twee zonen – één verloren – groot feest bij terugkomstgroot feest bij terugkomst

Page 6: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Het hart van God‘‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.’ nodig hebben.’ Lucas 15 vers 4 t/m 7Lucas 15 vers 4 t/m 7

Page 7: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Het hart van God‘‘En als een vrouw tien drachmen heeft en En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg ik u, gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ komt.’ Lucas 15 vers 8 t/m 10Lucas 15 vers 8 t/m 10

Page 8: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Het hart van God‘‘Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.’ teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.’ Lucas 15 vers 20 t/m 24Lucas 15 vers 20 t/m 24

Page 9: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Het hart van God

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijdenHij kreeg medelijden en en rende op zijn rende op zijn zoon afzoon af, , viel hem om de halsviel hem om de hals en en kuste kuste hemhem. .

Page 10: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Het hart van God

Jason Upton - HaylieJason Upton - Haylie

““We are crying for a nation broken down”We are crying for a nation broken down”

Page 11: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Niet om te oordelen

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet is. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. oordelen, maar om de wereld te redden. Johannes 12 vers 46 en 47Johannes 12 vers 46 en 47

Page 12: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Elke jongere…

Is het ook jouw, uw verdriet dat er Is het ook jouw, uw verdriet dat er tienduizenden mensen in Dordrecht tienduizenden mensen in Dordrecht verloren zullen gaan, wanneer God zich verloren zullen gaan, wanneer God zich niet over hen ontfermt?niet over hen ontfermt?

Page 13: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Visie tiener- en jeugdwerk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009Jozua 2008/2009

Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk

Page 14: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

MarktplaatsMaar toen de volheid des tijds gekomen Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van te kopen, opdat wij het recht van zonenzonen zouden verkrijgen. En, dat gij zonen zijt, zouden verkrijgen. En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenamen gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenamen door God. door God. Gal. 4:5-7Gal. 4:5-7

Page 15: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Testament•Testament = verbond waarin beloften Testament = verbond waarin beloften staan beschreven, een wilsbeschikking staan beschreven, een wilsbeschikking

•Niet te ontkrachten(Gal. 3:15)Niet te ontkrachten(Gal. 3:15)

•Erfenis Erfenis

•Erfenis is geldig bij overlijden van de Erfenis is geldig bij overlijden van de erflater (Hebr. 9:17) erflater (Hebr. 9:17)

•ErfgenamenErfgenamen

Page 16: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Hoe worden wij erfgenamen?

• Bekering (Luc. 24:46-47, Hand. 2:38)Bekering (Luc. 24:46-47, Hand. 2:38)

•Geloof in het volmaakte werk van Jezus Geloof in het volmaakte werk van Jezus Christus (Rom. 3:21-30) Christus (Rom. 3:21-30)

•De Heilige Geest komt in ons wonen en we De Heilige Geest komt in ons wonen en we zijn verzegeld (Ef. 1:13-14) zijn verzegeld (Ef. 1:13-14)

• [Doop in geest en water] (Gal. 3:27) [Doop in geest en water] (Gal. 3:27)

•In JezusIn Jezus

Page 17: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Wat is onze erfenis/positie?• Verlost uit de macht der duisternis en Verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde (Kol. 1: 13-14) de vergeving der zonde (Kol. 1: 13-14)

• Rechtvaardig en er is geen veroordeling meer Rechtvaardig en er is geen veroordeling meer

(Rom. 5:1, 8:1) (Rom. 5:1, 8:1)

• Levend gemaakt, omdat God genade heeft Levend gemaakt, omdat God genade heeft geschonken en we daardoor voor eeuwig bij geschonken en we daardoor voor eeuwig bij Hem zullen zijn (Ef. 2:5) Hem zullen zijn (Ef. 2:5)

Page 18: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Wat is onze erfenis/positie?• Met vrijmoedigheid en vertrouwen hebben Met vrijmoedigheid en vertrouwen hebben we in Jezus toegang tot God (Ef. 3:12) we in Jezus toegang tot God (Ef. 3:12)

• Een burger van een rijk in de hemel, en Een burger van een rijk in de hemel, en wij hebben nu al een plaats in de hemelse wij hebben nu al een plaats in de hemelse gewesten (Ef. 2:6) gewesten (Ef. 2:6)

• Door Christus uitgekozen en aangewezen Door Christus uitgekozen en aangewezen om voor Hem vrucht te dragen (Joh. 15:16) om voor Hem vrucht te dragen (Joh. 15:16)

Page 19: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Visie tiener- en jeugdwerk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009Jozua 2008/2009

Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk

Page 20: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Matt. 17:20-21‘En op de vraag der Farizeeën, wanneer het

Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie het Koninkrijk

Gods is bij u’

Gods Koninkrijk

Page 21: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

- Gods Koninkrijk in het grieks Basileia

- Betekend: Koninkrijk en Koningschap

- Koninkrijk is een rijk van rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de H.G. en kracht 1Cor.4:20/ Rom. 14:17

Gods Koninkrijk

Page 22: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Wij zijn ambassadeurs

Kan het niet worden, je krijgt het

Wij zijn in Christus uitgekozen Ef. 1:4

Wij als Gods ambassadeurAmbassadeur

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden…’ 1Petr.2:21

Zet een beeld van zijn Koninkrijk

Page 23: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Wij zijn ambassadeurs

Vertegenwoordigd de Koning

Wij zijn dus gezanten van Christus 2 Cor. 5:20

Wij als Gods ambassadeurAmbassadeur

Vieren duidelijk Zijn verjaardag zodat iedereen ziet en weet dat het een belangrijke dag is

Op de NL- ambassade viert de ambassadeur de verjaardag van de Koning(in)

Als wij niet uit contact met de Koning spreken prikken mensen erdoorheen

Verteld nooit zijn mening, anders verliest hij gezag

Page 24: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Wij zijn ambassadeurs

Aanval op hem, is hetzelfde als op de Koning

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. Ex.14:14

Wij als Gods ambassadeurAmbassadeur

Zal nooit een burger van het land zijn

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus als verlosser verwachten… Filp. 3:20

Kan alleen door de Koning terug geroepen worden

Ook ons leven in zijn hand…

Page 25: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Wij zijn ambassadeurs

Alle wordt betaald Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Filp.4:19

Wij als Gods ambassadeurAmbassadeur

Page 26: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.

Boodschap als ambassadeurs

‘Dordrecht stad voor Koning Jezus’

Dan vertellen we over Jezus:Hij die als Koning werd geboren Matt.2:2

Hij die als Koning stierf Matt.27:37

Hij die het Koningschap zal aanvaarden Openb.11:15

Hij die nu al regeert in de Hemel en daar waar wij zeggen: ‘Jezus U bent Koning, U bent Heer.’

Page 27: Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009.