Elektronische AC4

of 131 /131
Elektronische AC4 Elektronische AC4 Pijler Geïntegreerde Pijler Geïntegreerde verwerking verwerking mei 2012 mei 2012 8 juni 2022 1

Embed Size (px)

description

Elektronische AC4. Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012. Elektronische AC4 op 1 juli 2012 Nota Centrale Administratie (dhr. N. Colpin ) De personeelsleden die uitgenodigd worden om deze opleiding te volgen, zullen op hun beurt deze geven aan de economische operatoren in hun ambtsgebied. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Elektronische AC4

Page 1: Elektronische AC4

Elektronische AC4Elektronische AC4

Pijler Geïntegreerde verwerkingPijler Geïntegreerde verwerking

mei 2012mei 2012

21 april 20231

Page 2: Elektronische AC4

Elektronische AC4 op 1 juli 2012Elektronische AC4 op 1 juli 2012

Nota Centrale Administratie (dhr. N. Colpin)Nota Centrale Administratie (dhr. N. Colpin)

De personeelsleden die uitgenodigd worden om De personeelsleden die uitgenodigd worden om deze opleiding te volgen, zullen op hun beurt deze deze opleiding te volgen, zullen op hun beurt deze geven aan de economische operatoren in hun geven aan de economische operatoren in hun ambtsgebiedambtsgebied

InleidingInleiding

21 april 20232

Page 3: Elektronische AC4

21 april 20233

Page 4: Elektronische AC4

uitleg + simultaan uitleg + simultaan schermenschermen in testomgeving AC4 in testomgeving AC4 procedureprocedure

typevoorbeelden AC4typevoorbeelden AC4

2 projectoren per sessie : presentatie + live 2 projectoren per sessie : presentatie + live voorbeeld in PLDAvoorbeeld in PLDA

ProgrammaProgramma

21 april 20234

Page 5: Elektronische AC4

1.1. Documentatie AC4Documentatie AC4 Deze presentatieDeze presentatie Handleiding voor externenHandleiding voor externen Handleiding voor internen (later)Handleiding voor internen (later)

2.2. Stand van zaken AC4Stand van zaken AC4 Huidige versieHuidige versie Toekomstige fases – dataToekomstige fases – data

3.3. Registratie accijnsoperator in PLDA - Registratie accijnsoperator in PLDA - WVWV VeiligheidscertificatenVeiligheidscertificaten Als EMCS, reeds geregistreerd!Als EMCS, reeds geregistreerd! ......

InhoudInhoud

21 april 20235

Page 6: Elektronische AC4

4.4. Wie insturen van AC4?Wie insturen van AC4? Elektronische AC4Elektronische AC4 Nieuwe bijlage 11 van het ministerieel besluitNieuwe bijlage 11 van het ministerieel besluit Wijzigingen oude AC4 (B2G – PLDA Web)Wijzigingen oude AC4 (B2G – PLDA Web)

5.5. Huidige AC4-aangifte vs. (nieuwe) Huidige AC4-aangifte vs. (nieuwe) elektronische AC4elektronische AC4

VerschillenVerschillen Nieuwe mogelijkhedenNieuwe mogelijkheden

6.6. Enig documentEnig document Nieuwe bijlage 7 met productcodesNieuwe bijlage 7 met productcodes Demo – voorbeeldenDemo – voorbeelden Bijwerkingen!Bijwerkingen!

InhoudInhoud

21 april 20236

Page 7: Elektronische AC4

7.7. Insturen van AC4 in PLDAInsturen van AC4 in PLDA

Inloggen in PLDAInloggen in PLDA Overzicht schermenOverzicht schermen

Bijzondere vermeldingenBijzondere vermeldingen Bijgevoegde documentenBijgevoegde documenten ……

Maandaangiftes – voorschottenMaandaangiftes – voorschotten Overzicht statuten economische operatorenOverzicht statuten economische operatoren

Gekoppeld aan vergunning Gekoppeld aan vergunning

InhoudInhoud

21 april 20237

Page 8: Elektronische AC4

7.7. Insturen van AC4 in PLDAInsturen van AC4 in PLDA

Voorbeelden:Voorbeelden: Accijnsgoederen (communautaire) Accijnsgoederen (communautaire) Niet - accijnsgoederen (communautaire) Niet - accijnsgoederen (communautaire) Industriële en commerciële productenIndustriële en commerciële producten EnergieproductenEnergieproducten DamprecuperatieDamprecuperatie HerbewerkingHerbewerking

Cliquets + Tabak (buiten elektronische AC4)Cliquets + Tabak (buiten elektronische AC4)

InhoudInhoud

21 april 20238

Page 9: Elektronische AC4

8.8. Overige schermen / acties AC4Overige schermen / acties AC4

BewaarfunctieBewaarfunctie ConsulterenConsulteren Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen AnnulerenAnnuleren VerbeterenVerbeteren RegulariserenRegulariseren Terugbetalen / Kwijtschelden (TERUGREM)Terugbetalen / Kwijtschelden (TERUGREM)

InhoudInhoud

21 april 20239

Page 10: Elektronische AC4

InhoudInhoud

9.9. VariaVaria BeperkingenBeperkingen Belangrijke openstaande defectenBelangrijke openstaande defecten Vragen (… en antwoorden?)Vragen (… en antwoorden?)

10.10. NoodprocedureNoodprocedure

11.11. Oefeningen (namiddag)Oefeningen (namiddag) Insturen van een aangifteInsturen van een aangifte

Type oefeningen per soort accijnsproductType oefeningen per soort accijnsproduct Manuele AC4Manuele AC4

Overige schermenOverige schermen21 april 202310

Page 11: Elektronische AC4

1. Documentatie AC41. Documentatie AC4 Praktische handleiding Praktische handleiding

voor voor externe gebruikersexterne gebruikers: Hoe een AC4 insturen?: Hoe een AC4 insturen?Beschikbaar op website D&A http://plda.fgov.be/nl/AC4_NLBeschikbaar op website D&A http://plda.fgov.be/nl/AC4_NL

voor voor interne gebruikersinterne gebruikers (in ontwikkeling)(in ontwikkeling)Op de BUEK pagina’s op het intranet Op de BUEK pagina’s op het intranet

http://fngsvvmifiscp01/intrafda/nl/index.htmhttp://fngsvvmifiscp01/intrafda/nl/index.htm

Deze presentatie is ook beschikbaarDeze presentatie is ook beschikbaar

21 april 202311

Page 12: Elektronische AC4

1. Documentatie AC41. Documentatie AC4

Omzendbrief D.I. 720.05 D.A. 252.252 dd 26 april 2012 Omzendbrief D.I. 720.05 D.A. 252.252 dd 26 april 2012 over de noodprocedure PLDA AC4over de noodprocedure PLDA AC4Enig document :Enig document : http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/index.htm

Helpdesk PLDAHelpdesk PLDANota Enig kantoor voor hulpkantorenNota Enig kantoor voor hulpkantorenNota Accijnsprocedures (D.A. 256.390/1 dd 26/04/12)Nota Accijnsprocedures (D.A. 256.390/1 dd 26/04/12)

21 april 202312

Page 13: Elektronische AC4

21 april 202313

Page 14: Elektronische AC4

2. Stand van zaken AC42. Stand van zaken AC4

Wat in versie 6.1 op 1 juli 2012?Wat in versie 6.1 op 1 juli 2012? Insturen van AC4 voor alle accijnsgoederen en –Insturen van AC4 voor alle accijnsgoederen en –

producten, behalveproducten, behalve tabaktabak milieutaksenmilieutaksen contante betalingen (door aangever)contante betalingen (door aangever) rectificaties van aangiftes < 1/7rectificaties van aangiftes < 1/7 bij noodprocedure webapplicatiebij noodprocedure webapplicatie

Annuleren van AC4Annuleren van AC4 Rectificeren van AC4Rectificeren van AC4

21 april 202314

Page 15: Elektronische AC4

3. Registratie operator in PLDA3. Registratie operator in PLDA

Bestaande vergunningen: operator reeds geregistreerd voor Bestaande vergunningen: operator reeds geregistreerd voor EMCS in sociale zekerheidEMCS in sociale zekerheid

Voor nieuwe vergunningen:Voor nieuwe vergunningen: WebgebruikersWebgebruikers

Registratie gebruiker op Helpdesk voor testen en nieuwsbriefRegistratie gebruiker op Helpdesk voor testen en nieuwsbrief Lokaal beheerder : toegang via portaal Sociale zekerheidLokaal beheerder : toegang via portaal Sociale zekerheid Gebruiker : Elektronisch identiteitskaart of X.509 certificaatGebruiker : Elektronisch identiteitskaart of X.509 certificaat

B2G-gebruikers (XML)B2G-gebruikers (XML) Registratieprocedure : servercertificaat EDI-berichtenRegistratieprocedure : servercertificaat EDI-berichten Handtekening : Elektronisch identiteitskaart of X.509 certificaatHandtekening : Elektronisch identiteitskaart of X.509 certificaat

Meer informatieMeer informatie http://plda.fgov.be/nl/registratie_pldahttp://plda.fgov.be/nl/registratie_plda 1 mei 201215

Page 16: Elektronische AC4

4. Insturen van AC4?4. Insturen van AC4?

Situatie op 1 juli 2012Situatie op 1 juli 2012AC4 AC4 verplichtverplicht opgesteld volgens nieuwe bijlage 11 opgesteld volgens nieuwe bijlage 11 van het Ministerieel Besluit 18 maart 2010van het Ministerieel Besluit 18 maart 2010

AC4 verplicht elektronisch in te sturen AC4 verplicht elektronisch in te sturen DOOR de DOOR de ACCIJNSOPERATORACCIJNSOPERATOR

Behalve contante betaling : papieren AC4 insturen Behalve contante betaling : papieren AC4 insturen door hulpkantoordoor hulpkantoorpraktijk : praktijk : impliceert tijdelijke geregistreerde operatoren : op papierimpliceert tijdelijke geregistreerde operatoren : op papier

21 april 202316

Page 17: Elektronische AC4

4. Insturen van AC4?4. Insturen van AC4?

Situatie op 1 juli 2012Situatie op 1 juli 2012B2G via AC4 procedureB2G via AC4 procedure

Invoer met betaling accijnzenInvoer met betaling accijnzenVia PLDA SAD Via PLDA SAD

WebapplicatieWebapplicatieVia AC4 procedureVia AC4 procedure

AlleAlle schermen AC4 Procedure volledig losgekoppeld schermen AC4 Procedure volledig losgekoppeld van de SAD Procedurevan de SAD Procedure

21 april 202317

Page 18: Elektronische AC4

4. Insturen van AC44. Insturen van AC4

Overzicht Url’sOverzicht Url’shttp://plda.fgov.be/nl/links_PLDA

Drie mogelijkhedenDrie mogelijkheden1.1. Via een blanco aangifteVia een blanco aangifte

2.2. Via een Prefill (een bestaande aangifte)Via een Prefill (een bestaande aangifte)

3.3. Op basis van een bewaarde aangifte (nieuw)Op basis van een bewaarde aangifte (nieuw)

21 april 202318

Page 19: Elektronische AC4

4. Insturen van AC44. Insturen van AC4

Productieomgeving (INTERN) : Productieomgeving (INTERN) : httphttp://www.finbel.intra/PLDAWeb/int://www.finbel.intra/PLDAWeb/int

Productieomgeving (EXTERN) : Productieomgeving (EXTERN) : http://http://ccff02.minfin.fgov.be/PLDAWeb/extccff02.minfin.fgov.be/PLDAWeb/ext

TESTomgeving (INTERN) : TESTomgeving (INTERN) : http://http://ccffwbaccccffwbacc.finbel.intra/PLDAWeb/int.finbel.intra/PLDAWeb/int

TESTomgeving (EXTERN) : TESTomgeving (EXTERN) : https://https://193.191.216.16/PLDAWeb/ext193.191.216.16/PLDAWeb/ext

21 april 202319

Page 20: Elektronische AC4

4. Insturen van AC44. Insturen van AC4

Eerste aangifte insturen bij bezoek aan accijnsoperatorEerste aangifte insturen bij bezoek aan accijnsoperator

Via externe testversie PLDA AC4Via externe testversie PLDA AC4

Inloggen via gegevens accijnsoperatorInloggen via gegevens accijnsoperator

21 april 202320

Page 21: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

Losgekoppeld van SAD-procedureLosgekoppeld van SAD-procedure Nu AC4-procedureNu AC4-procedure Behalve invoer met betaling accijnzenBehalve invoer met betaling accijnzen

TabbladenTabbladen Aantal tabbladen verminderd : geen tabblad ‘detail’Aantal tabbladen verminderd : geen tabblad ‘detail’ Specifieke velden voor accijnsproductenSpecifieke velden voor accijnsproducten

21 april 202321

Page 22: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

Nieuwe functionaliteitenNieuwe functionaliteiten Bewaarfunctie Bewaarfunctie Toevoegen van ‘Toelichtingen’ door Toevoegen van ‘Toelichtingen’ door

accijnsambtenaar in status ‘gevalideerd’accijnsambtenaar in status ‘gevalideerd’ Raadplegen berekeningen vóór validatieRaadplegen berekeningen vóór validatie Overzicht subtotaal verschuldigdheid per artikel Overzicht subtotaal verschuldigdheid per artikel

op tabblad artikel na versturen aangifte en vóór op tabblad artikel na versturen aangifte en vóór validatievalidatie

Versturen aangifte enkel vanuit tabblad artikelVersturen aangifte enkel vanuit tabblad artikel

21 april 202322

Page 23: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

HoofdingHoofding Vaste vermelding vak 1 Type : AC 4Vaste vermelding vak 1 Type : AC 4

Aanvaardingsdatum kan enkel door interne gebruiker Aanvaardingsdatum kan enkel door interne gebruiker gewijzigd worden naar een vroegere datum; externe gewijzigd worden naar een vroegere datum; externe gebruiker kan dit niet.gebruiker kan dit niet.

Uiterlijk op wettelijk voorziene datum:Uiterlijk op wettelijk voorziene datum: altijd voldoende geld op FRCT en saldo op klantenrekening – altijd voldoende geld op FRCT en saldo op klantenrekening –

uitstel van betaling vooraleer aangifte kan worden gevalideerduitstel van betaling vooraleer aangifte kan worden gevalideerd Rekening houden met voorziene termijn van indieningRekening houden met voorziene termijn van indiening

Specifieke velden ‘Begin- en einddatum periode AC4 ‘ Specifieke velden ‘Begin- en einddatum periode AC4 ‘ (geen bijzondere vermelding meer)(geen bijzondere vermelding meer)

21 april 202323

Page 24: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

HandelaarsHandelaars

KnopKnop

Statuut vak 8. GeadresseerdeStatuut vak 8. Geadresseerde

Enkel vak 14. Aangever en vak 8. GeadresseerdeEnkel vak 14. Aangever en vak 8. Geadresseerde

21 april 202324

Page 25: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

FinancieelFinancieel Vak 47.5 Wijze van betaling uitgebreid met optie ‘FRCT’Vak 47.5 Wijze van betaling uitgebreid met optie ‘FRCT’

47.6 BTW-betaling aanvinken indien van toepassing en in 47.6 BTW-betaling aanvinken indien van toepassing en in 47.7 specifiëren47.7 specifiëren

21 april 202325

Page 26: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

FinancieelFinancieel Opmerking : in testversie zal speciën nog Opmerking : in testversie zal speciën nog

zichtbaar zijnzichtbaar zijn

47; Zelf ingebrachte verschuldigdheden : enkel 47; Zelf ingebrachte verschuldigdheden : enkel van toepassing voor berekening voor van toepassing voor berekening voor energieproducten en elektriciteitenergieproducten en elektriciteit

21 april 202326

Page 27: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

Artikel – GoederenArtikel – Goederen

Uitbreiding vak ‘Uitbreiding vak ‘37.1b Vorig regime’ tot 8 keuzemogelijkheden37.1b Vorig regime’ tot 8 keuzemogelijkheden

Geen TARIC-code meerGeen TARIC-code meer

ENKEL nationaal aanvullende code als basisENKEL nationaal aanvullende code als basis(bijlage 7 bijvoegsel 6.7 Enig document) (bijlage 7 bijvoegsel 6.7 Enig document)

Automatisch invullen omschrijving productAutomatisch invullen omschrijving product

Bijkomend vrij tekstveld (omschrijving goederen)Bijkomend vrij tekstveld (omschrijving goederen)

21 april 202327

Page 28: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

Artikel – FinancieelArtikel – Financieel

Vak 42.1 Factuurprijs enkel invullen in geval van Vak 42.1 Factuurprijs enkel invullen in geval van betaling BTWbetaling BTW

Artikel – VermeldingenArtikel – Vermeldingen

Vergunningsnummer energieVergunningsnummer energie

Bijzondere vermeldingen andereBijzondere vermeldingen andere

21 april 202328

Page 29: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

Artikel – DocumentenArtikel – Documenten

Bijgevoegde documentenBijgevoegde documentenVoorafgaande documentenVoorafgaande documenten

Geen codenummers (vb. vroeger N935), wel Geen codenummers (vb. vroeger N935), wel specifieke omschrijving (factuur)specifieke omschrijving (factuur)

21 april 202329

Page 30: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

Verzenden aangifteVerzenden aangifte

Op artikelniveau consulteren berekeningenOp artikelniveau consulteren berekeningen

AC4 kan nog verbeterd worden vóór validatie (MRN)AC4 kan nog verbeterd worden vóór validatie (MRN)

Nadien opdracht geven tot Nadien opdracht geven tot validatievalidatie van de AC4 van de AC4

21 april 202330

Page 31: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

Consulteren aangifteConsulteren aangifte

Meer gerichte parameters zoekfunctieMeer gerichte parameters zoekfunctie

Zoekfunctionaliteit op periode AC4Zoekfunctionaliteit op periode AC4

Andere statussen GEVALIDEERDE aangifteAndere statussen GEVALIDEERDE aangifte

Status ‘In behandeling’ : bewaarde AC4 (niet-Status ‘In behandeling’ : bewaarde AC4 (niet-gevalideerd) – consulteren op basis van LRNgevalideerd) – consulteren op basis van LRN

21 april 202331

Page 32: Elektronische AC4

5. AC4 vs elektronische AC45. AC4 vs elektronische AC4

TerminologieTerminologie

Vroeger : corrigeren – NU : verbeterenVroeger : corrigeren – NU : verbeteren

Vroeger : versturen aangifte – NU : versturen aangifte (eventueel Vroeger : versturen aangifte – NU : versturen aangifte (eventueel controleren) gevolgd door valideren aangifte m krijgen van MRNcontroleren) gevolgd door valideren aangifte m krijgen van MRN

Vroeger : regulariseren – NU : rectificerenVroeger : regulariseren – NU : rectificeren

ProcedureProcedure

Producten industriële en commerciële toepassing : volledig Producten industriële en commerciële toepassing : volledig afgehandeld met AC4afgehandeld met AC4

21 april 202332

Page 33: Elektronische AC4

6. Enig document6. Enig document

Wat het invullen van de vakken betreft wordt verwezen naar de :

Toelichtingen “Aangifte ten verbruik inzake accijnzen” opgenomen in bijlage 11 bij het MB van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.

Toelichtingen “Enig Document” beschikbaar op de website : http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/index.htm

of

Periodieke updates lijst codes accijnsproducten!!!

21 april 202333

Page 34: Elektronische AC4

7. Insturen van AC4 in PLDA7. Insturen van AC4 in PLDA

Overzicht :Overzicht :

Let op : Inloggen en openen Let op : Inloggen en openen AC4 PROCEDUREAC4 PROCEDURE

Overzicht Overzicht schermenschermen

TypeTypevoorbeeldenvoorbeelden Accijnsgoederen (communautaire)Accijnsgoederen (communautaire) Accijnsproducten (nationale)Accijnsproducten (nationale) Milieuheffingen en milieutaksenMilieuheffingen en milieutaksen

21 april 202334

Page 35: Elektronische AC4

7. Insturen : INLOGGEN7. Insturen : INLOGGEN

Zie dia 15 (4. Insturen van AC4) voor urlZie dia 15 (4. Insturen van AC4) voor url

Voor de cursus : Voor de cursus : http://ccffwbacc.finbel.intra/PLDAWeb/int/http://ccffwbacc.finbel.intra/PLDAWeb/int/

21 april 202335

Page 36: Elektronische AC4

7. Insturen : INLOGGEN7. Insturen : INLOGGEN

Via Internet Explorer of Mozilla FirefoxVia Internet Explorer of Mozilla Firefox Probleem in Internet ExplorerProbleem in Internet Explorer

21 april 202336

Page 37: Elektronische AC4

7. Insturen : INLOGGEN7. Insturen : INLOGGEN

21 april 202337

Page 38: Elektronische AC4

7. Insturen : INLOGGEN7. Insturen : INLOGGEN

1. Op ‘aangifte’ klikken1. Op ‘aangifte’ klikken

3. Actie kiezen3. Actie kiezen

2. AC4 PROCEDURE kiezen2. AC4 PROCEDURE kiezen

21 april 202338

Page 39: Elektronische AC4

7. Insturen : LET OP7. Insturen : LET OP

Voorafgaande opmerkingenVoorafgaande opmerkingen * Verplicht veld* Verplicht veld

Navigatieknoppen browser NIET gebruikenNavigatieknoppen browser NIET gebruiken Naar vorig scherm gaan via knoppen AC4 PROCEDURENaar vorig scherm gaan via knoppen AC4 PROCEDURE

• EENMAAL klikkenEENMAAL klikken

Geen dubbele kliks op knoppenGeen dubbele kliks op knoppen

Na klikken wachten op (ver)nieuw(d) schermNa klikken wachten op (ver)nieuw(d) scherm

21 april 202339

Page 40: Elektronische AC4

7. Insturen : BEWAREN7. Insturen : BEWAREN

Knoppen onderaan schermKnoppen onderaan scherm

‘‘Bewaar voorlopig AC4’Bewaar voorlopig AC4’

Gegevens worden bewaard Gegevens worden bewaard GEBRUIK DEZE FUNCTIE!!! GEBRUIK DEZE FUNCTIE!!! Opm. : tabblad ‘Handelaars’ moet wel ingevuld zijn.Opm. : tabblad ‘Handelaars’ moet wel ingevuld zijn.

Status ‘In behandeling’Status ‘In behandeling’

Opzoeken in scherm ‘Consulteer’ via LRN (unieke combinatie)Opzoeken in scherm ‘Consulteer’ via LRN (unieke combinatie)

‘‘Sluit zonder bewaren’Sluit zonder bewaren’

Ingevulde gegevens gaan Ingevulde gegevens gaan verlorenverloren21 april 202340

Page 41: Elektronische AC4

7. Insturen : HOOFDING7. Insturen : HOOFDING

21 april 202341

Page 42: Elektronische AC4

7. Insturen : HOOFDING7. Insturen : HOOFDING

Toelaten maandaangifteToelaten maandaangifte

Altijd aanvinken indien van toepassing: vergunning of voorzien Altijd aanvinken indien van toepassing: vergunning of voorzien door de wet (cfr. Productcodes)door de wet (cfr. Productcodes)

Periode AC4Periode AC4

ZEER BELANGRIJK : ZEER BELANGRIJK : juiste periodejuiste periode Altijd een week : van maandag t/m zondagAltijd een week : van maandag t/m zondag Nooit langer dan een week, tenzij maandaangifteNooit langer dan een week, tenzij maandaangifte Tariefwijziging : periode AC4 opsplitsenTariefwijziging : periode AC4 opsplitsen

Kantoor van validatieKantoor van validatie

Principieel bevoegd accijnskantoor van validatie (ambtsgebied)Principieel bevoegd accijnskantoor van validatie (ambtsgebied) Via zoekfunctieVia zoekfunctie

21 april 202342

Page 43: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARS

21 april 202343

Page 44: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARS

21 april 202344

Page 45: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARS

Vak 14.2 Status aangeverVak 14.2 Status aangever AangeverAangever Directe vertegenwoordigingDirecte vertegenwoordiging Indirecte vertegenwoordigingIndirecte vertegenwoordiging

Vak 14.3 Type identificatieVak 14.3 Type identificatie BISnummer : voor buitenlandse particulierenBISnummer : voor buitenlandse particulieren Buitenlands ondernemingsnr : voor buit. ondernemingen van de EUBuitenlands ondernemingsnr : voor buit. ondernemingen van de EU KBO nummer : voor Belgische rechtspersonen (ondernemingen)KBO nummer : voor Belgische rechtspersonen (ondernemingen) Onbekend : onbekend/andereOnbekend : onbekend/andere RR nummer : voor Belgische particulieren (RijksRegisternummer vermeld RR nummer : voor Belgische particulieren (RijksRegisternummer vermeld

op identiteitskaart)op identiteitskaart) Knop ‘Haal gegevens op’Knop ‘Haal gegevens op’

Werkt enkel voor KBO-nummerWerkt enkel voor KBO-nummer Adresgegevens worden automatisch ingevuldAdresgegevens worden automatisch ingevuld

Vak 8.15 E-mailVak 8.15 E-mail

21 april 202345

Page 46: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARS Kopieer gegevens naar Vak 8 geadresseerdeKopieer gegevens naar Vak 8 geadresseerde

Gegevens ‘Geadresseerde’ identiek aan ‘aangever’ gegevens worden gekopieerd : kan enkel met KBO-nummer!

Vak 8.1 Statuut van de geadresseerdeVak 8.1 Statuut van de geadresseerde Communautair accijnsnummer: voor een erkend entrepothouder, een

geregistreerde geadresseerde of een tijdelijk geregistreerde geadresseerde inzake alcohol en alcoholhoudende dranken en energieproducten en elektriciteit (nog niet voor tabaksfabricaten)

Nationaal accijnsinrichtingsnummer: voor koffie en alcoholvrije dranken

Onbekend: onbekend/andere

Vergunningsnummer alcohol: voor een eindgebruiker alcohol

Vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit: voor een distributeur inzake aardgas of elektriciteit, een producent of handelaar in kolen, in cokes en/of in bruinkool

21 april 202346

Page 47: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARSVak 8.2 Vergunningsnummer: Vak 8.2 Vergunningsnummer: Indien Communautair accijnsnummerIndien Communautair accijnsnummer Structuur : (13 kar. A/N) Structuur : (13 kar. A/N)

Pos. 1 – 2: BE

Pos. 3: 1: erkend entrepothouder 2: geregistreerde geadresseerde

5: tijdelijk geregistreerde geadresseerde

Pos. 4: A: Gewestelijke Directie AntwerpenB: Gewestelijke Directie BrusselC: Centrale AdministratieG: Gewestelijke Directie GentH: Gewestelijke Directie HasseltL: Gewestelijke Directie LuikM: Gewestelijke Directie Bergen

21 april 202347

Page 48: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARS

Vak 8.2 Vergunningsnummer: Vak 8.2 Vergunningsnummer:

Indien Communautair accijnsnummerIndien Communautair accijnsnummer Structuur : (13 kar. A/N) Structuur : (13 kar. A/N)

Pos. 5 – 11: volgnummer

Pos. 12 – 13: volgnummer van de opslagplaats van de opslagplaats van een erkend entrepothouder: 00-01-02 voor erkend entrepothouder zelf: 99 voor een geregistreerde geadresseerde: altijd 00

21 april 202348

Page 49: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARS

Vak 8.2 Vergunningsnummer:Vak 8.2 Vergunningsnummer:

Indien nationaal accijnsinrichtingsnummerIndien nationaal accijnsinrichtingsnummer::

KoffieKoffie Alcoholvrije drankenAlcoholvrije dranken

21 april 202349

Page 50: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARS

Indien nationaal accijnsinrichtingsnummerIndien nationaal accijnsinrichtingsnummer: : Structuur : (14 kar. A/N) Structuur : (14 kar. A/N)

Pos. 1 – 2: BE Pos. 3: N Pos. 4: 1: voor alcoholvrije dranken

2: voor koffie Pos. 5: A: Gewestelijke Directie Antwerpen

B: Gewestelijke Directie BrusselC: Centrale AdministratieG: Gewestelijke Directie GentH: Gewestelijke Directie HasseltL: Gewestelijke Directie LuikM: Gewestelijke Directie Bergen

Pos. 6 - 12: volgnummer Pos. 13 - 14: volgnummer opslagplaats v/d accijnsinrichting: 00 – 01 – 02

voor de houder van de accijnsinrichting zelf: 9921 april 202350

Page 51: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARSVak 8.2 VergunningsnummerVak 8.2 Vergunningsnummer::

Indien onbekendIndien onbekend Vrije tekst of blancoVrije tekst of blanco

Indien vergunningsnummer alcoholIndien vergunningsnummer alcohol Structuur : (17 kar. A/N) Structuur : (17 kar. A/N) Pos. 1 - 10: KBO-nummer Pos. 11: A: Gewestelijke Directie Antwerpen

B: Gewestelijke Directie BrusselC: Centrale AdministratieG: Gewestelijke Directie GentH: Gewestelijke Directie HasseltL: Gewestelijke Directie LuikM: Gewestelijke Directie Bergen

Pos. 12 - 14: aanduiding van de activiteitAL5: eindgebruiker

Pos. 15 - 17: volgnummer v/d gebruiksplaatsen, vestigingsplaatsen of verdeelpunten: 001 – 002 – 003 (opgelet: deze laatste karakters worden niet opgenomen in vak 8)

21 april 202351

Page 52: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARSVak 8.2 VergunningsnummerVak 8.2 Vergunningsnummer::

Indien vergunningsnummer energieproducten en elektriciteitIndien vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit

Structuur : (15 kar. A/N) Structuur : (15 kar. A/N)

Pos. 1 - 10: KBO-nummer

Pos. 11: A: Gewestelijke Directie AntwerpenB: Gewestelijke Directie Brussel

C: Centrale AdministratieG: Gewestelijke Directie GentH: Gewestelijke Directie HasseltL: Gewestelijke Directie LuikM: Gewestelijke Directie Bergen

21 april 202352

Page 53: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARSVak 8.2 VergunningsnummerVak 8.2 Vergunningsnummer::

Indien vergunningsnummer energieproducten en elektriciteitIndien vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit

Pos. 12 - 14: aanduiding van de activiteitDD : eindgebruiker : eindgebruiker

EE : handelaar : handelaarFF : pomphouder (bediende) : pomphouder (bediende)G G : producten en handelaar in kolen, cokes of : producten en handelaar in kolen, cokes of

bruinkool of bruinkool of zijn fiscaal vertegenwoordiger zijn fiscaal vertegenwoordigerH H : andere: andereJJ : beheerder elektriciteitsnet : beheerder elektriciteitsnetKK : elektriciteitsverdeler : elektriciteitsverdelerL L : beheerder aardgas: beheerder aardgasMM : verdeler aardgas : verdeler aardgas

Pos. 13 - 15: volgnummer v/d gebruiksplaatsen, vestigingsplaatsen of verdeelpunten: 001 – 002 – 003 (opgelet: deze laatste karakters worden niet opgenomen in vak 8)

21 april 202353

Page 54: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARSVak 8.2 VergunningsnummerVak 8.2 Vergunningsnummer::

Types van vergunningen alcoholTypes van vergunningen alcohol AL1: verwerker AL2: tester AL3: gebruiker-medische sector AL4: gebruiker-productieprocessen AL5: eindgebruiker. AL6: gebruiker-wetenschappelijk onderzoek AL7: handelaar

21 april 202354

Page 55: Elektronische AC4

7. Insturen : HANDELAARS7. Insturen : HANDELAARS

Vak 8.3 Type indentificatieVak 8.3 Type indentificatie

BISnummer : voor buitenlandse particulierenBISnummer : voor buitenlandse particulieren

Buitenlands ondernemingsnummer : voor buitenlandse Buitenlands ondernemingsnummer : voor buitenlandse ondernemingen gevestigd in de EUondernemingen gevestigd in de EU

KBO nummer : voor Belgische rechtspersonen (ondernemingen)KBO nummer : voor Belgische rechtspersonen (ondernemingen)

Onbekend : onbekend/andere Onbekend : onbekend/andere Blanco Blanco

RR nummer: voor Belgische particulieren (RijksRegisternummer) RR nummer: voor Belgische particulieren (RijksRegisternummer) zie identiteitskaartzie identiteitskaart

21 april 202355

Page 56: Elektronische AC4

7. Insturen : FINANCIEEL7. Insturen : FINANCIEEL

21 april 202356

Page 57: Elektronische AC4

7. Insturen : FINANCIEEL7. Insturen : FINANCIEEL

Vak 47.5 Wijze betalingVak 47.5 Wijze betaling

Accijnsoperator: FRCT Uitgestelde betaling (kredietrekening)

Hulpkantoor Elektronische betaling : Bancontact Gecertificeerde cheque : met garantie van de bank of bankcheque Kredietkaart : kan en mag niet gebruikt worden! Speciën : in contanten aan de kassa

Vak 48 KlantenrekeningVak 48 Klantenrekening

indien “FRCT” of “uitgestelde betaling” in vak 47.5 -> klantenrekening selecteren

in de andere gevallen : niet in gebruik 21 april 202357

Page 58: Elektronische AC4

7. Insturen : FINANCIEEL7. Insturen : FINANCIEEL Vak 47.6 BTW-betalingVak 47.6 BTW-betaling

Aanvinken als BTW via AC4 wordt voldaanAanvinken als BTW via AC4 wordt voldaan Wanneer?Wanneer?

vervoerskosten betaald door leverancier of producent!vervoerskosten betaald door leverancier of producent! = verkoop op afstand= verkoop op afstand groep van viergroep van vier

Indien vak aangevinkt Indien vak aangevinkt vak 42.1 en 42.2 (factuurprijs) invullen + vak vak 42.1 en 42.2 (factuurprijs) invullen + vak 44.7 factuur44.7 factuur

Aanvullende nationale code in vak 33.5 (2):Aanvullende nationale code in vak 33.5 (2): 1026: 21%1026: 21% 1025: 0%1025: 0% 1024: 6%1024: 6% 1023: 12%1023: 12%

12BEA0000000419643 (betaling) en 12BEA0000000424423 12BEA0000000419643 (betaling) en 12BEA0000000424423 (verlegging)(verlegging)

21 april 202358

Page 59: Elektronische AC4

7. Insturen : FINANCIEEL7. Insturen : FINANCIEEL

Vak 47.7 Wijze betaling BTWVak 47.7 Wijze betaling BTW

Betaling BTW : contantBetaling BTW : contant Verlegging BTW : betaling met maandelijkse- of kwartaalaangifte Verlegging BTW : betaling met maandelijkse- of kwartaalaangifte

BTWBTW

21 april 202359

Page 60: Elektronische AC4

7. Insturen : FINANCIEEL7. Insturen : FINANCIEEL

ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDENZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN

Voor berekening verschuldigdheden energieproducten en Voor berekening verschuldigdheden energieproducten en elektriciteit:elektriciteit: zowel in min als in pluszowel in min als in plus

Vak 47.1 TypeVak 47.1 Type

Aardgas (voorschotten in min) Aardgas (voorschotten in min) Aardgas (voorschotten in plus) Aardgas (voorschotten in plus) Damprecuperatie Damprecuperatie Elektriciteit (voorschotten in min) Elektriciteit (voorschotten in min) Elektriciteit (voorschotten in plus) Elektriciteit (voorschotten in plus) HerbewerkingHerbewerking

In de andere gevallen: niet in gebruikIn de andere gevallen: niet in gebruik21 april 202360

Page 61: Elektronische AC4

7. Insturen : FINANCIEEL7. Insturen : FINANCIEEL

ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDENZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN Vak 47.4 BedragVak 47.4 Bedrag

100 : accijns100 : accijns 200 : bijzondere accijns200 : bijzondere accijns 300 : bijdrage op de energie300 : bijdrage op de energie 400 : controleretributie 400 : controleretributie

Altijd op knop ‘> Voeg recht toe’ klikkenAltijd op knop ‘> Voeg recht toe’ klikken

21 april 202361

Page 62: Elektronische AC4

7. Insturen : ARTIKELS7. Insturen : ARTIKELS

21 april 202362

Page 63: Elektronische AC4

7. Insturen : ARTIKEL>GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL>GOEDEREN

21 april 202363

Page 64: Elektronische AC4

Vak 37 : RegimeVak 37 : Regime

1a Regime : code 451a Regime : code 45

• 1b Vorig regime : aangifte ten verbruik1b Vorig regime : aangifte ten verbruik• 80: … door een erkend entrepothouder uit belastingentrepot80: … door een erkend entrepothouder uit belastingentrepot• 81 : …door een geregistreerde geadresseerde81 : …door een geregistreerde geadresseerde• 82 : …door een tijdelijk geregistreerde geadresseerde82 : …door een tijdelijk geregistreerde geadresseerde• 83 : … van accijnsproducten die reeds in een andere lidstaat in verbruik werden 83 : … van accijnsproducten die reeds in een andere lidstaat in verbruik werden

gesteld en die in het land ten verbruik moeten worden aangegevengesteld en die in het land ten verbruik moeten worden aangegeven• 84 : … door een distributeur inzake aardgas of elektriciteit84 : … door een distributeur inzake aardgas of elektriciteit• 85 : … door de houder van een accijnsinrichting85 : … door de houder van een accijnsinrichting• 86 : … door de houder van een vergunning “eindgebruiker” betreffende alcohol86 : … door de houder van een vergunning “eindgebruiker” betreffende alcohol• 87 : … andere gevallen87 : … andere gevallen

7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN

21 april 202364

Page 65: Elektronische AC4

Vak 33.5 Aanvullende nationale codeVak 33.5 Aanvullende nationale code

met betaling Q : energieproducten en elektriciteit

S : alcohol en alcoholhoudende dranken

U : alcoholvrije dranken en

koffie/milieutaksen/milieuheffingen met vrijstelling R : energieproducten en elektriciteit

T : alcohol en alcoholhoudende dranken

V : alcoholvrije dranken en koffie NIET : tabaksfabricaten (met aanvullende nationale codes W

en X)

7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN

21 april 202365

Page 66: Elektronische AC4

Vak 31.5 Omschrijving goederenVak 31.5 Omschrijving goederen

Wordt automatisch ingevuldWordt automatisch ingevuld Tweede tekstvak is facultatief:Tweede tekstvak is facultatief:

Gebruikelijke handelsbenamingGebruikelijke handelsbenaming Aanvullende omschrijving van de goederenAanvullende omschrijving van de goederen ……

Indien containers worden gebruikt, in dit vak tevens de Indien containers worden gebruikt, in dit vak tevens de merktekens ervan vermelden. merktekens ervan vermelden.

Vak 38 NettogewichtVak 38 Nettogewicht Altijd verplicht voor 650 – Milieuheffing (bv. aluminiumfolie)Altijd verplicht voor 650 – Milieuheffing (bv. aluminiumfolie) Verplicht voor de producten siropen, poeders,…Verplicht voor de producten siropen, poeders,…

7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN

21 april 202366

Page 67: Elektronische AC4

COLLICOLLI

Vak 31.1 Aard colliVak 31.1 Aard colli Juiste aard van de colli selecteren Energieproducten en elektriciteit : steeds “ZZ : in overleg

gedefinieerd”

Vak 31.2 Aantal colliVak 31.2 Aantal colli

Vak 31.3 Merken en nummersVak 31.3 Merken en nummers Facultatief Indien containers worden gebruikt, de merktekens ervan

vermelden in vak 31.5 “Omschrijving van de goederen”.

7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN

21 april 202367

Page 68: Elektronische AC4

Vak 42.1 FactuurprijsVak 42.1 Factuurprijs ENKEL indien vak 47.6 ‘BTW-betaling’ is aangevinktENKEL indien vak 47.6 ‘BTW-betaling’ is aangevinkt

Vak 42.2 ValutacodeVak 42.2 Valutacode

STEEDS in EUR!!!STEEDS in EUR!!!

7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN

21 april 202368

Page 69: Elektronische AC4

BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDENBIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN

Vak 52.1 BerekeningscodeVak 52.1 Berekeningscode code voor de berekening van de accijns, de bijzondere accijns, de code voor de berekening van de accijns, de bijzondere accijns, de

bijdrage op energie, de controleretributie, de verpakkingsheffing, de bijdrage op energie, de controleretributie, de verpakkingsheffing, de milieuheffing en de milieutaks (milieuheffing en de milieutaks ( 33.5.) 33.5.)

alle verschuldigdheden worden berekend op basis van één aanvullende alle verschuldigdheden worden berekend op basis van één aanvullende nationale codenationale code

http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htmhttp://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm > > 6.7.6.7.“Bijvoegsel 7 - codes accijnzen BE”“Bijvoegsel 7 - codes accijnzen BE”

Bijvoegsel 7bis niet meer gebruikenBijvoegsel 7bis niet meer gebruiken

BerekeningseenheidBerekeningseenheid OOK in te vullen bij een vrijstellingsmaatregel!!!OOK in te vullen bij een vrijstellingsmaatregel!!! NIET in te vullen bij milieuheffingen (rechtcode 650), siropen (U040) en NIET in te vullen bij milieuheffingen (rechtcode 650), siropen (U040) en

poeders (U041), … (via nettogewicht!)poeders (U041), … (via nettogewicht!)

7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN

21 april 202369

Page 70: Elektronische AC4

BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDENBIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN

Automatische afronding door PLDAAutomatische afronding door PLDA

7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN

21 april 202370

Page 71: Elektronische AC4

ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDENZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN

Vak 47.1 TypeVak 47.1 TypeIndien attest “art. 4, § 3 van het KB van 3 juli 2005 voor de Indien attest “art. 4, § 3 van het KB van 3 juli 2005 voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen en van toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen en van art. 13, §3 van MB van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van art. 13, §3 van MB van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit”energieproducten en elektriciteit”

7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN

21 april 202371

Page 72: Elektronische AC4

47.2 Rechtcode47.2 Rechtcode 100 : accijns100 : accijns 200 : bijzondere accijns200 : bijzondere accijns 300 : bijdrage op de energie300 : bijdrage op de energie 400 :400 : controleretributiecontroleretributie

47.4 Bedrag47.4 Bedrag dat in mindering wordt gebracht t.o.v. van de geselecteerde rechtcodedat in mindering wordt gebracht t.o.v. van de geselecteerde rechtcode

in vak 47.2.in vak 47.2. ook minteken insturenook minteken insturen

7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN

21 april 202372

Page 73: Elektronische AC4

7. Insturen : ARTIKEL : VERMELDINGEN7. Insturen : ARTIKEL : VERMELDINGEN

BIJZONDERE VERMELDINGEN : VERGUNNINGSNUMMER ENERGIE BIJZONDERE VERMELDINGEN : VERGUNNINGSNUMMER ENERGIE

21 april 202373

Page 74: Elektronische AC4

7. Insturen : ARTIKEL : DOCUMENTEN7. Insturen : ARTIKEL : DOCUMENTEN

44 BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN44 BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN

21 april 202374

• 136F136F• Attest energieproductenAttest energieproducten• Beslissing damprecuperatieBeslissing damprecuperatie• Beslissing herbewerkingBeslissing herbewerking• Certificaat van vrijstellingCertificaat van vrijstelling• FactuurFactuur• Factuur BTWFactuur BTW• LijstLijst

Page 75: Elektronische AC4

7. Insturen : ARTIKEL : DOCUMENTEN7. Insturen : ARTIKEL : DOCUMENTEN

40 VOORAFGAANDE DOCUMENTEN40 VOORAFGAANDE DOCUMENTEN

21 april 202375

• eADeAD• VoorraadadministratieVoorraadadministratie• ZZZ : andere (bv. VGD)ZZZ : andere (bv. VGD)

Indien eAD, verplicht in te vullen!!!Indien eAD, verplicht in te vullen!!!

Page 76: Elektronische AC4

Maandaangiftes - VoorschottenMaandaangiftes - Voorschotten

Voorschotten voor maandaangiftes Voorschotten voor maandaangiftes rechtstreeks storten op FRCT-rechtstreeks storten op FRCT-rekeningrekening

AC4 insturen met betaling FRCTAC4 insturen met betaling FRCT

21 april 202376

Page 77: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4 Accijnsgoederen (communautair)Accijnsgoederen (communautair)

Energieproducten met Q/R-codes (Minerale oliën ed.)Energieproducten met Q/R-codes (Minerale oliën ed.) Tabak buiten AC4Tabak buiten AC4 Alcohol en alcoholhoudende drankenAlcohol en alcoholhoudende dranken

Accijnsproducten (nationaal)Accijnsproducten (nationaal) Niet-alcoholhoudende dranken en koffieNiet-alcoholhoudende dranken en koffie Overige energieproducten en elektriciteit (Q-codes)Overige energieproducten en elektriciteit (Q-codes) Producten voor het aanmaken van alcoholvrije dranken Producten voor het aanmaken van alcoholvrije dranken

(siropen, poeders of andere vaste vorm)(siropen, poeders of andere vaste vorm)

Milieuheffingen en milieutaksenMilieuheffingen en milieutaksen

21 april 202377

Page 78: Elektronische AC4

7. 7. Accijnsgoederen (communautaire)Accijnsgoederen (communautaire)

Bier Algemeen

Berekening op basis van hectolitergradenplato Verpakkingsheffing op basis van werkelijke (hecto)liters

In vaten van 10 liter of groter vrijstelling verpakkingsheffing 11BEA0000000852892, uitgestelde betaling

In herbruikbare verpakking verminderd tarief 11BEA0000000853027, uitgestelde betaling

In wegwerpverpakking volledig tarief kleine zelfstandige brouwerij 11BEA0000000853169, betaling met FRCT

21 april 202378

Page 79: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Wijn Niet-mousserende wijnenNiet-mousserende wijnen

tot en met 8,5% voltot en met 8,5% volgeregistreerde geadresseerde : geregistreerde geadresseerde : 11BEA0000000853961 11BEA0000000853961

meer dan 8,5% vol : meer dan 8,5% vol : 11BEA000000085373911BEA0000000853739

Mousserende wijnenMousserende wijnen tot en met 8,5% vol : tot en met 8,5% vol : 11BEA0000000853961 11BEA0000000853961

meer dan 8,5% vol : meer dan 8,5% vol : 11BEA000000085373911BEA0000000853739

21 april 202379

Page 80: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Tussenproducten:Tussenproducten:

Niet-mousserende en mousserendeNiet-mousserende en mousserende tot en met 15% voltot en met 15% vol

meer dan 15% volmeer dan 15% vol

11BEA0000000854155, speciën11BEA0000000854155, speciën

21 april 202380

Page 81: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Alcohol en gedistilleerde dranken:Alcohol en gedistilleerde dranken:AlgemeenAlgemeen

Berekening op basis van alcoholvolumepercentageBerekening op basis van alcoholvolumepercentage Verpakkingsheffing op basis van werkelijke (hecto)litersVerpakkingsheffing op basis van werkelijke (hecto)liters Afronding 3 cijfers na de komma in hectoliterAfronding 3 cijfers na de komma in hectoliter

Alcohol : Alcohol : 11BEA000000085425411BEA0000000854254Alcoholhoudende dranken : Alcoholhoudende dranken :

weekaangifte : weekaangifte : 11BEA000000085428911BEA0000000854289maandaangifte : maandaangifte : 12BEA000000001549312BEA0000000015493

21 april 202381

Page 82: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Vrijstellingen alcohol en alcoholhoudende Vrijstellingen alcohol en alcoholhoudende drankendranken

GEEN automatische controle tussen de velden8.1 Statuut8.2 Vergunningsnummer8.4 Identificatie

DUS controle door ambtenaar van deze velden!!

21 april 202382

Page 83: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Vrijstellingen alcohol en alcoholhoudende Vrijstellingen alcohol en alcoholhoudende drankendranken

AL5 is het enige type dat een aangifte AC4 kan indienen met aanvullende code T001

21 april 202383

Page 84: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Minerale oliën (Q/R-codes)Minerale oliën (Q/R-codes)Gewoon tarief : Gewoon tarief : 12BEA0000000099283Vrijstelling energieproducten : Vrijstelling energieproducten :

12BEA0000000099176Verminderd tarief : Verminderd tarief : 12BEA0000000099232 Industriële en commerciële doeleinden Industriële en commerciële doeleinden : :

11BEA000000083123011BEA0000000831230Met attest op artikelniveauMet attest op artikelniveau

12BEA000000025277721 april 202384

Page 85: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Minerale oliën (Q/R-codes)Minerale oliën (Q/R-codes)Attesten (damprecuperatie of Attesten (damprecuperatie of

herbewerking) : herbewerking) : 12BEA0000000307065 (mindering enkel op pdf te zien!!!)

Bijdrage op de energie : Bijdrage op de energie : 12BEA000000030714812BEA0000000307148Defect bijkomende berekeningseenheden Defect bijkomende berekeningseenheden (work-around via *nettogewicht*)(work-around via *nettogewicht*)

21 april 202385

Page 86: Elektronische AC4

7. Accijnsproducten 7. Accijnsproducten (nationale)(nationale)

VerdelingVerdeling WaterWater Vruchten- en groentesappenVruchten- en groentesappen LimonadesLimonades Alcoholarme dranken (kleiner of gelijk aan 1,2% vol)Alcoholarme dranken (kleiner of gelijk aan 1,2% vol)

11BEA0000000875965 11BEA0000000875965 Siropen Siropen 11BEA000000085438811BEA0000000854388**

en poeders : 12BEA0000000016364en poeders : 12BEA0000000016364** Koffie en extracten van koffie* Koffie en extracten van koffie* ::

12BEA0000000016091 (weekaangifte)12BEA0000000016091 (weekaangifte) 12BEA0000000016131 (maandaangifte)12BEA0000000016131 (maandaangifte) 12BEA0000000016249 (maandaangifte)12BEA0000000016249 (maandaangifte)

*Workaround : *Workaround : gewichtgewicht invullen in invullen in vak 38vak 38 zonder decimalen want geen automatische zonder decimalen want geen automatische afronding van de eenheid, dus geen bijkomende berekeningseenheidafronding van de eenheid, dus geen bijkomende berekeningseenheid

21 april 202386

Page 87: Elektronische AC4

Periodes maandaangiftesPeriodes maandaangiftes Koffie en sterke drankenKoffie en sterke dranken

Maandag voor de laatste donderdag van de vorige maand tot de Maandag voor de laatste donderdag van de vorige maand tot de zondag voor de laatste donderdag van de aangiftemaandzondag voor de laatste donderdag van de aangiftemaand

Vb. aangifte meiVb. aangifte mei

Minerale olie :Minerale olie : KalendermaandKalendermaand ……

21 april 202387

7. Accijnsproducten (nationale)7. Accijnsproducten (nationale)

Page 88: Elektronische AC4

Periodes maandaangiftes (vervolg)Periodes maandaangiftes (vervolg) Andere productenAndere producten

Van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de Van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand (maand (kalendermaandkalendermaand))

• U301 Milieutaks batterijen U301 Milieutaks batterijen U302 Milieutaks inktenU302 Milieutaks inktenU303 Milieutaks oplosmiddelenU303 Milieutaks oplosmiddelenU310 Milieutaks lijmenU310 Milieutaks lijmenU315 Milieutaks op wegwerpfototoestellenU315 Milieutaks op wegwerpfototoestellenU401 Milieuheffing op wegwerptassen en -zakken van kunststofU401 Milieuheffing op wegwerptassen en -zakken van kunststofU402 Milieuheffing op wegwerpeetgerei van kunststofU402 Milieuheffing op wegwerpeetgerei van kunststofU403 Milieuheffing op platen, vellen, foliën, stroken… van kunststofU403 Milieuheffing op platen, vellen, foliën, stroken… van kunststofU404 Milieuheffing op bladaluminiumU404 Milieuheffing op bladaluminium

Uitstel van betalingUitstel van betaling Uitstel van betaling met kredietrekening niet altijd mogelijkUitstel van betaling met kredietrekening niet altijd mogelijk

Bv. Q519 – aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof…Bv. Q519 – aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof…

21 april 202388

7. Accijnsproducten (nationale)7. Accijnsproducten (nationale)

Page 89: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Milieuheffing (650)Milieuheffing (650)

Aluminiumfolie : Aluminiumfolie : 12BEA0000000253590 * * 12BEA000000001570712BEA0000000015707 * * Wegwerpeetgerei : Wegwerpeetgerei : 12BEA0000000253680 * * Plastic zakken : 12BEA0000000015890Plastic zakken : 12BEA0000000015890 * * Vershoudfolie : 12BEA0000000015956Vershoudfolie : 12BEA0000000015956**

*Workaround nettogewicht*Workaround nettogewicht

21 april 202389

Page 90: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Milieutaks (600Milieutaks (600)) Papieren aangifte in te reiken, op hulpkantoor in Papieren aangifte in te reiken, op hulpkantoor in

te sturente sturen Batterijen : aantal stuksBatterijen : aantal stuks

11BEA000000087570811BEA0000000875708 Solventen verpakking : Solventen verpakking : 12BEA0000000419884

Lijmen1 : Lijmen1 : 12BEA0000000419833 Inkten : Inkten : 12BEA0000000419876

21 april 202390

Page 91: Elektronische AC4

7. Typevoorbeelden AC47. Typevoorbeelden AC4

Energieproducten en ElektriciteitEnergieproducten en Elektriciteit

Steenkool : 12BEA0000000017640Steenkool : 12BEA0000000017640

Workaround : gewichten invullen in 38 Nettogewicht, Workaround : gewichten invullen in 38 Nettogewicht, niet aanvullende berekeningseenheden.niet aanvullende berekeningseenheden. Elektriciteit : 12BEA0000000017714*Elektriciteit : 12BEA0000000017714*

Aardgas : 12BEA0000000017781*Aardgas : 12BEA0000000017781*

Opmerking: berekening op pdf is correct, niet in scherm ‘financieel’Opmerking: berekening op pdf is correct, niet in scherm ‘financieel’21 april 202391

Page 92: Elektronische AC4

8. Overige schermen: Acties AC48. Overige schermen: Acties AC4

BewaarfunctieBewaarfunctie ConsulterenConsulteren VerbeterenVerbeteren Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen AnnulerenAnnuleren RectificerenRectificeren

21 april 202392

Page 93: Elektronische AC4

BEWAARFUNCTIE

8. Overige schermen - Bewaren8. Overige schermen - Bewaren

21 april 202393

Page 94: Elektronische AC4

Op niveau van de tabbladen “HOOFDING”, “HANDELAARS”, “FINANCIEEL” en “ARTIKELS” kan men de ingestuurde gegevens van de aangifte AC4:

voorlopig bewaren • m.a.w. de reeds ingestuurde gegevens van de aangifte AC4

worden bewaard• status : in behandeling• opnieuw raadplegen: via het LRN Referentienummer (in vak 7)

webPLDA

afsluiten zonder te bewaren • m.a.w. de reeds ingestuurde gegevens verdwijnen uit webPLDA• kunnen daarna niet meer gerecupereerd worden (terug naar

Homepage PLDA).

8. Overige schermen - Bewaren8. Overige schermen - Bewaren

21 april 202394

Page 95: Elektronische AC4

Opmerking

“Voorlopig Bewaren” telkens vooraleer over te gaan naar het volgende tabblad, zowel op hoofdingniveau als op artikelniveau.

8. Overige schermen - Bewaren8. Overige schermen - Bewaren

21 april 202395

Page 96: Elektronische AC4

CONSULTEREN

8. Overige schermen - Consulteren8. Overige schermen - Consulteren

21 april 202396

Page 97: Elektronische AC4

Het consulteren op deze manier kan voor :

gevalideerde aangiften AC4 via de MRN

ingestuurde, nog niet gevalideerde aangiften AC4 (versie AC4 draft) bewaard via via de LRN

8. Overige schermen - Consulteren8. Overige schermen - Consulteren

21 april 202397

Page 98: Elektronische AC4

De MRN insturen in vak “Nr. Document (MRN)”.

Alle data wissen in vak “Datum aangifte”.

Het vak “Gevalideerd” is aangevinkt.

VOORBEELD:

Opzoeken van een gevalideerde aangifte AC4 via de MRN

8. Overige schermen - Consulteren8. Overige schermen - Consulteren

21 april 202398

Page 99: Elektronische AC4

Item aanvinken functieknoppen kleuren dan oranje.

8. Overige schermen - Consulteren8. Overige schermen - Consulteren

21 april 202399

Page 100: Elektronische AC4

De LRN insturen in vak 7 “LRN Referentienummer”.

Alle data wissen in vak “Datum aangifte”.

Het vak “In Behandeling” aanvinken.

VOORBEELD:

Opzoeken van een voorlopige bewaarde aangifte AC4 via de LRN

8. Overige schermen - Consulteren8. Overige schermen - Consulteren

21 april 2023100

Page 101: Elektronische AC4

Item aanvinken: enkel de functie ”OPEN AANGIFTE” op dit niveau beschikbaar

functieknop kleurt oranje.

8. Overige schermen - Consulteren8. Overige schermen - Consulteren

21 april 2023101

Page 102: Elektronische AC4

Opmerking !!! Indien de aangever in het vak 52 “Zelf Ingebrachte Verschuldigdheden” van de aangifte AC4, zelf bedragen heeft ingestuurd, is de kolom “ZIV” aangevinkt.

8. Overige schermen - Consulteren8. Overige schermen - Consulteren

21 april 2023102

Page 103: Elektronische AC4

Functie: Aangifte AC4 tonen Na validatie Aangifte selecteren In PDF File

8. Overige schermen - Consulteren8. Overige schermen - Consulteren

Opmerking !!! In de testomgeving toont PLDA de aangifte AC4 met de melding “Specimen”

21 april 2023103

Page 104: Elektronische AC4

8. Overige schermen: 8. Overige schermen: Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen

Nadat alle gegevens op niveau van hoofding en artikel zijn ingestuurd, de aangifte AC4 naar PLDA versturen, vanuit het tabblad ARTIKELS :

21 april 2023104

Page 105: Elektronische AC4

Indien geen foutmeldingen tabblad Hoofding verschijnt

De aangifte valideren

Aangifte nakijken/verbeteren via knop “verbeter aangifte”

in het tabblad FINANCIEEL, op artikelniveau, worden de reeds berekende verschuldigdheden getoond

8. Overige schermen: 8. Overige schermen: Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen

21 april 2023105

Page 106: Elektronische AC4

8. Overige schermen: 8. Overige schermen: Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen

21 april 2023106

Page 107: Elektronische AC4

De aangifte wordt gevalideerd zonder foutmeldingen

krijgt MRN:

Formaat :12 = datum : jaartal 2012

BE = België

A = aangifte AC4

0000000631910 = nummer van de aangifte AC4 (13 kar.) Klikken op OK

8. Overige schermen: 8. Overige schermen: Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen

Opmerking !!! Door te klikken op > CONTROL MESSAGE toont PLDA de aangifte in het scherm “AANGIFTEN VOLGENS ZOEKCRITERIA”.

21 april 2023107

Page 108: Elektronische AC4

8. Overige schermen: 8. Overige schermen: Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen

21 april 2023108

Page 109: Elektronische AC4

8. Overige schermen: 8. Overige schermen: Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen

De aangifte wordt NIET gevalideerd MET foutmeldingen

Gegevens voldoen niet aan validatieregels

PLDA lijst de fouten op in het tabblad FOUTEN.

Klikken op de tabbladen HOOFDING, HANDELAARS, FINANCIEEL, ARTIKELS om de foutieve velden te verbeteren

De aangifte AC4 versturen en valideren.

Opmerking !!! Problemen Helpdesk PLDA XML-bericht in tabblad “Fouten” als bijlage in de e-mail!21 april 2023109

Page 110: Elektronische AC4

8. Overige schermen: 8. Overige schermen: Valideren - FoutmeldingenValideren - Foutmeldingen

21 april 2023110

Page 111: Elektronische AC4

8. Overige schermen - Toelichtingen8. Overige schermen - Toelichtingen

Enkel van toepassing voor accijnsdiensten Voor gevalideerde aangiftes Tabblad Toelichtingen Toevoegen van toelichtingen inzake de

aangiftebehandeling, dossieropvolging etc.

Wordt NIET afgeprint op de pdf De accijnsoperator krijgt dit NIET te zien

21 april 2023111

Page 112: Elektronische AC4

8. Overige schermen - Toelichtingen8. Overige schermen - Toelichtingen

21 april 2023112

Page 113: Elektronische AC4

8. Overige schermen - Historiek8. Overige schermen - Historiek

21 april 2023113

Page 114: Elektronische AC4

8. Overige schermen - Annuleren8. Overige schermen - Annuleren

Aanvraag annulatieDoor AangeverVermelding reden annulatie verplichtPLDA stuurt automatisch door naar administratie De aangifte AC4 wordt in de lijst van annulatieaanvragen toegevoegd. De Administratie accepteert of weigertBij terugbetaling : verplicht indienen van papieren teruggavedossierAndere gevallen : schriftelijk verzoek aan hulpkantoor

21 april 2023114

Page 115: Elektronische AC4

8. Overige schermen - Annuleren8. Overige schermen - Annuleren

Desbetreffende aangifte AC4 krijgt achtereenvolgens de status:

Annulatie aangevraagd: op verzoek van de aangever

Wachten akkoord ???: wachten op tussenkomst van de Directie van de administratie

Geannuleerd: PLDA heeft de aangifte AC4 geannuleerd

21 april 2023115

Page 116: Elektronische AC4

ANNULEREN

8. Overige schermen - Annuleren8. Overige schermen - Annuleren

21 april 2023116

Page 117: Elektronische AC4

Klikken op of

Klikken op om terug te gaan naar het voorgaand scherm.

Klikken op

PLDA keert terug naar het zoekscherm.

8. Overige schermen - Annuleren8. Overige schermen - Annuleren

21 april 2023117

Page 118: Elektronische AC4

Opmerking !!!

“De annulatieaanvraag van de aangifte met nummer …. is geslaagd”

= = = aanvraag werd geregistreerd ≠ ≠ ≠ de aangifte is geannuleerd

8. Overige schermen - Annuleren8. Overige schermen - Annuleren

21 april 2023118

Page 119: Elektronische AC4

Statuut “Geannuleerd” = Effectief geannuleerd door administratie!

Dan kan men de geannuleerde aangifte AC4:

TonenPLDA afficheert de aangifte AC4 in formaat PDF met de vermelding CancelledCancelled..

OpenenPLDA afficheert het tabblad HOOFDING; onderaan het scherm in het vak “Aanvraag annulatie” is de reden tot annulatie vermeld.

8. Overige schermen - Annuleren8. Overige schermen - Annuleren

21 april 2023119

Page 120: Elektronische AC4

• Na het versturen van de AC4 aangifte• En voor het valideren van de aangifte

• Een aangifte die werd gevalideerd, kan niet meer verbeterd worden

8. Overige schermen - Verbeteren8. Overige schermen - Verbeteren

21 april 2023120

Page 121: Elektronische AC4

8. Overige schermen - Rectificeren8. Overige schermen - Rectificeren

Aangifte met negatieve ZIVKan niet gerectificeerd worden

Aangifte met positieve ZIV = bijbetalenOp basis van een prefill – knop ‘rectificatie’Automatisch REGU2 code ingevuldRectificatie aangevraagd

• Bijbetaling of gelijke verschuldigdheden : toestaan door de ambtenaar

• Teruggave : papieren dossier + naar directie sturenToestaan rectificatie (= MRN): na beslissing

21 april 2023121

Page 122: Elektronische AC4

Via PLDA web richt de aangever deze rectificatieaangifte automatisch aan de administratie

De aanvraag wordt in de lijst met aanvragen tot rectificatie toegevoegd.

Rectificatieaangifte AC4 indienen = rectificatieaanvraag is geregistreerd.

Effectieve aanvaarding rectificatie na beslissing

8. Overige schermen - Rectificeren8. Overige schermen - Rectificeren

21 april 2023122

Page 123: Elektronische AC4

De vakken, die men op dit niveau NIET mag wijzigen zijn :

vak 1.1 het type aangifte (deel 1)

vak 33.5 de aanvullende nationale code

vak 31.5 de omschrijving van de goederen in via PLDA automatisch gelinkt aan de aanvullende nationale code van vak 33.5

vak 47.1 het type zelf ingebrachte verschuldigdheden op artikelniveau

vak 47.2 de rechtcode van de zelf ingebrachte verschuldigdheden op artikelniveau

vak 47.4 de bedragen van de zelf ingebracht verschuldigdheden op artikelniveau

8. Overige schermen - Rectificeren8. Overige schermen - Rectificeren

21 april 2023123

Page 124: Elektronische AC4

Status rectificatieaangifte AC4:

Rectificatie aangevraagd: op verzoek van de aangever

Wachten akkoord Directie: wachten op tussenkomst van de directie

Rectificatie aanvaard: de administratie heeft de rectificatie aanvaard

Rectificatie geweigerd: de administratie heeft de rectificatie niet aanvaard

Financiële afhandeling opgestart: behandeling comptabiliteitsgegevens

Gevalideerd: PLDA heeft de rectificatieaangifte aanvaard

8. Overige schermen - Rectificeren8. Overige schermen - Rectificeren

21 april 2023124

Page 125: Elektronische AC4

Werkwijze

Starten op basis van de initiële aangifte Via de knop ‘Rectificeer aangifte’ Vakken verbeteren REGU2 code automatisch ingevuld ALGEN01 code invullen

8. Overige schermen - Rectificeren8. Overige schermen - Rectificeren

21 april 2023125

Page 126: Elektronische AC4

8. Overige schermen - rectificeren8. Overige schermen - rectificeren

21 april 2023126

Page 127: Elektronische AC4

8. Overige schermen - rectificeren8. Overige schermen - rectificeren

21 april 2023127

Page 128: Elektronische AC4

Gevallen: Annulatie van een AC4 waarvan verschuldigdheden werden

betaald Rectificatie AC4 met terugbetaling van accijnsrechten

Dossier voor beslissing altijd via de Gewestelijke directie Rectificatie aangifte altijd via elektronische AC4

Uitzondering: AC4 op papier AC4 geldiggemaakt voor 1/7/2012 via SAD procedure Negatieve zelf ingebrachte verschuldigdheden

ALGEN code met terugbetalingsdossiernummer

8. Overige schermen: 8. Overige schermen: Terugbetalen / KwijtscheldenTerugbetalen / Kwijtschelden

21 april 2023128

Page 129: Elektronische AC4

10. Noodprocedures10. Noodprocedures

Omzendbrief ‘Globale noodprocedure bij niet-beschikbaarheid van PLDA-AC4’ D.I. 720.05 D.A. 252.252 dd 26 april 2012

ENKEL HELPDESK voor aanvraag en afkondiging

21 april 2023129

Page 130: Elektronische AC4

10. Noodprocedures10. Noodprocedures

WebapplicatieAC4 opstellen op formulier ‘Enig document’ of blanco papieren dezelfde dag aanbieden op hulpkantoor

Vak 31 : callnummer noodprocedure

21 april 2023130

Page 131: Elektronische AC4

10. Noodprocedures10. Noodprocedures

B2GGeen buffering : webapplicatie

Wel buffering : Vak 31 : callnummer noodprocedure Vak 44 ‘Bijzondere vermeldingen:

vergunningsnummer buffering

21 april 2023131