Eindrapportage Enquete Molenwijk

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Eindrapportage Enquete Molenwijk

Transcript of Eindrapportage Enquete Molenwijk

  • 1. Enquteresultaten Vernieuwingsplannen Molenwijk Voor u ligt een weergave van de antwoorden die betrokkenen hebben gegeven op de voorgelegde stellingen rondom de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk. Deze rapportage bevat staafdiagrammen, met daarbij frequentietabellen die meer inzicht geven in de exacte antwoorden. De vragenlijst is door 410 respondenten ingevuld. Naast de staafdiagrammen en de frequentietabellen, zijn er ook aandachtpunten beschreven bij de interpretaties van de onderzoeksresultaten. Maar ook zijn er algemenere opmerkingen toegevoegd. De opbouw van deze rapportage is als volgt: Aandachtspunten interpretaties onderzoeksresultaten Pagina 1 tot en met 4 Algemene opmerkingen Pagina 5 Resultaten thema veiligheid Pagina 6 tot en met 10 Resultaten thema wonen Pagina 11 tot en met 14 Resultaten thema parkeren Pagina 15 tot en met 19 Resultaten thema park en groen Pagina 20 tot en met 23 Resultaten thema straten, paden en openbaar vervoer Pagina 24 tot en met 29 Resultaten thema voorzieningen op loopafstand Pagina 30 tot en met 35 Resultaten thema school en spelen Pagina 36 tot en met 39 Resultaten van de slotvragen Pagina 40 tot en met 48 Het onderzoek in de Molenwijk werd uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau Ennes
  • 2. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Aandachtspunten interpretaties onderzoeksresultaten De enquteresultaten van de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk zijn verwerkt met behulp van het statistische verwerkingsprogramma SPSS. Het is echter een vereiste om de betekenis van de cijfermatige uitkomsten juist te interpreteren. Om deze reden worden enkele aandachtspunten en voorbeelden in onderstaande tekst onder de aandacht gebracht. Hiermee hopen we een aanzet te geven om de onderzoeksresultaten op een zorgvuldige en efficinte wijze te kunnen duiden. Statistiek kent in de praktijk vele recepten voor numerieke berekeningen, varirend van eenvoudig tot zeer complex. De presentatie van de onderzoeksresultaten in deze rapportage zijn op basis van beschrijvende statistiek gedaan. Deze keus is gemaakt omdat het in dit onderzoek (410 respondenten met daarbij 42 verschillende variabelen) om grote hoeveelheden gegevens gaat die overzichtelijk gepresenteerd dienen te worden, veelal in de vorm van tabellen en grafieken. Belangrijke grootheden voor beschrijvende statistiek zijn: het beschrijven van frequentieverdelingen (bv. het aantal keren dat burgers het helemaal eens zijn met meer verlichting op straat). het beschrijven van gemiddelden (of varianten daarvan zoals een modus of een mediaan). het beschrijven van de spreiding (de afstand tussen de hoogste en laagste waarden, de gemiddelde afstand tot het gemiddelde). Op basis van dit soort gegevens krijgen we meer inzicht in de betekenis van het materiaal. In totaal zijn er 27 stellingen, verdeeld over 7 themas, aan 410 burgers voorgelegd. Bij deze stellingen hadden de respondenten de keuze uit 6 antwoordopties (helemaal oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens, weet niet/geen mening). Bij deze categorisering hebben de respondenten (als een stelling voor hem/haar niet van belang is; ze zich geen voorstelling kunnen maken of de stelling niet begrijpen) de mogelijkheid om voor de keuzeopties neutraal of weet niet / geen mening te kiezen. Bij de laatste vraag van elk thema werd de respondenten gevraagd om een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 te geven. De resultaten van de stellingen zijn weergegeven door middel van een staafdiagram met daaronder een frequentietabel. Door middel van het staafdiagram kan een snelle vergelijking gemaakt worden tussen de zes antwoordopties. De frequentietabel dient ervoor om de juiste aantallen direct inzichtelijk te hebben. Hieronder twee voorbeelden van stellingen met daarbij resultaten in staafdiagram en frequentietabel. Pagina 1
  • 3. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Figuur 1 Een staafdiagram die laat zien in welke mate burgers positief staan tegenover het idee om routes voor wandelaars en fietsers goed te verlichten. Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 10 2,4 2,4 2,4 Mee oneens 17 4,1 4,1 6,6 Neutraal 29 7,1 7,1 13,7 Mee eens 209 51,0 51,0 64,6 Helemaal mee eens 143 34,9 34,9 99,5 Weet niet / Geen mening 2 ,5 ,5 100,0 Total 410 100,0 100,0 Tabel 1 Aantallen en percentages van figuur 1. Bovenstaande schemas laten zien dat de voorstellen rond verlichting van fiets en wandelroutes door het overgrote deel van de respondenten positief worden beoordeeld. Het cumulatieve percentage toont aan dat 85,8% van de ondervraagden het er mee eens of helemaal mee eens is. Slechts 6,6% is het oneens of helemaal oneens met het voorstel. Aan de hand van deze uitkomsten is de conclusie gerechtvaardigd om te stellen dat er een breed draagvlak aanwezig is voor de ingediende voorstellen. Pagina 2
  • 4. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Hieronder een voorbeeld waarbij de respondenten minder nduidig een stelling hebben beantwoord. De stelling luidde: De knelpunten in de Noordoosthoek en op het Zuideinde worden op de voorgestelde manier op een goede manier opgelost. 125 100 Frequency 75 50 25 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Figuur 2 - Staafdiagram die laat zien in welke mate respondenten vinden dat de knelpunten in de Noordoosthoek en op het Zuideinde op een goede manier worden opgelost. Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 136 33,2 33,7 33,7 Mee oneens 46 11,2 11,4 45,0 Neutraal 59 14,4 14,6 59,7 Mee eens 103 25,1 25,5 85,1 Helemaal mee eens 17 4,1 4,2 89,4 Weet niet / Geen mening 43 10,5 10,6 100,0 Total 404 98,5 100,0 Missing System 6 1,5 Total 410 100,0 Tabel 2 - Aantallen en percentages figuur 2. De onderzoeksresultaten laten een gevarieerder beeld zien. 45% van de respondenten is het oneens of helemaal oneens met de stelling, terwijl 29,7% het eens of helemaal eens is met de stelling. Opvallend is het hoge percentage (33,7%) van de uitgesproken tegenstanders van de stelling, tegenover 4,3% uitgesproken voorstanders. Verder springt hoge percentage dat neutraal (14,7%) of Pagina 3