Eindrapportage Enquete Molenwijk

of 48/48
Enquêteresultaten Vernieuwingsplannen Molenwijk Voor u ligt een weergave van de antwoorden die betrokkenen hebben gegeven op de voorgelegde stellingen rondom de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk. Deze rapportage bevat staafdiagrammen, met daarbij frequentietabellen die meer inzicht geven in de exacte antwoorden. De vragenlijst is door 410 respondenten ingevuld. Naast de staafdiagrammen en de frequentietabellen, zijn er ook aandachtpunten beschreven bij de interpretaties van de onderzoeksresultaten. Maar ook zijn er algemenere opmerkingen toegevoegd. De opbouw van deze rapportage is als volgt: Aandachtspunten interpretaties onderzoeksresultaten Pagina 1 tot en met 4 Algemene opmerkingen Pagina 5 Resultaten thema ‘veiligheid’ Pagina 6 tot en met 10 Resultaten thema ‘wonen’ Pagina 11 tot en met 14 Resultaten thema ‘parkeren’ Pagina 15 tot en met 19 Resultaten thema ‘park en groen’ Pagina 20 tot en met 23 Resultaten thema ‘straten, paden en openbaar vervoer’ Pagina 24 tot en met 29 Resultaten thema ‘voorzieningen op loopafstand’ Pagina 30 tot en met 35 Resultaten thema ‘school en spelen’ Pagina 36 tot en met 39 Resultaten van de slotvragen Pagina 40 tot en met 48 Het onderzoek in de Molenwijk werd uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau Enneüs

Embed Size (px)

description

Eindrapportage Enquete Molenwijk

Transcript of Eindrapportage Enquete Molenwijk

 • 1. Enquteresultaten Vernieuwingsplannen Molenwijk Voor u ligt een weergave van de antwoorden die betrokkenen hebben gegeven op de voorgelegde stellingen rondom de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk. Deze rapportage bevat staafdiagrammen, met daarbij frequentietabellen die meer inzicht geven in de exacte antwoorden. De vragenlijst is door 410 respondenten ingevuld. Naast de staafdiagrammen en de frequentietabellen, zijn er ook aandachtpunten beschreven bij de interpretaties van de onderzoeksresultaten. Maar ook zijn er algemenere opmerkingen toegevoegd. De opbouw van deze rapportage is als volgt: Aandachtspunten interpretaties onderzoeksresultaten Pagina 1 tot en met 4 Algemene opmerkingen Pagina 5 Resultaten thema veiligheid Pagina 6 tot en met 10 Resultaten thema wonen Pagina 11 tot en met 14 Resultaten thema parkeren Pagina 15 tot en met 19 Resultaten thema park en groen Pagina 20 tot en met 23 Resultaten thema straten, paden en openbaar vervoer Pagina 24 tot en met 29 Resultaten thema voorzieningen op loopafstand Pagina 30 tot en met 35 Resultaten thema school en spelen Pagina 36 tot en met 39 Resultaten van de slotvragen Pagina 40 tot en met 48 Het onderzoek in de Molenwijk werd uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau Ennes
 • 2. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Aandachtspunten interpretaties onderzoeksresultaten De enquteresultaten van de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk zijn verwerkt met behulp van het statistische verwerkingsprogramma SPSS. Het is echter een vereiste om de betekenis van de cijfermatige uitkomsten juist te interpreteren. Om deze reden worden enkele aandachtspunten en voorbeelden in onderstaande tekst onder de aandacht gebracht. Hiermee hopen we een aanzet te geven om de onderzoeksresultaten op een zorgvuldige en efficinte wijze te kunnen duiden. Statistiek kent in de praktijk vele recepten voor numerieke berekeningen, varirend van eenvoudig tot zeer complex. De presentatie van de onderzoeksresultaten in deze rapportage zijn op basis van beschrijvende statistiek gedaan. Deze keus is gemaakt omdat het in dit onderzoek (410 respondenten met daarbij 42 verschillende variabelen) om grote hoeveelheden gegevens gaat die overzichtelijk gepresenteerd dienen te worden, veelal in de vorm van tabellen en grafieken. Belangrijke grootheden voor beschrijvende statistiek zijn: het beschrijven van frequentieverdelingen (bv. het aantal keren dat burgers het helemaal eens zijn met meer verlichting op straat). het beschrijven van gemiddelden (of varianten daarvan zoals een modus of een mediaan). het beschrijven van de spreiding (de afstand tussen de hoogste en laagste waarden, de gemiddelde afstand tot het gemiddelde). Op basis van dit soort gegevens krijgen we meer inzicht in de betekenis van het materiaal. In totaal zijn er 27 stellingen, verdeeld over 7 themas, aan 410 burgers voorgelegd. Bij deze stellingen hadden de respondenten de keuze uit 6 antwoordopties (helemaal oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens, weet niet/geen mening). Bij deze categorisering hebben de respondenten (als een stelling voor hem/haar niet van belang is; ze zich geen voorstelling kunnen maken of de stelling niet begrijpen) de mogelijkheid om voor de keuzeopties neutraal of weet niet / geen mening te kiezen. Bij de laatste vraag van elk thema werd de respondenten gevraagd om een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 te geven. De resultaten van de stellingen zijn weergegeven door middel van een staafdiagram met daaronder een frequentietabel. Door middel van het staafdiagram kan een snelle vergelijking gemaakt worden tussen de zes antwoordopties. De frequentietabel dient ervoor om de juiste aantallen direct inzichtelijk te hebben. Hieronder twee voorbeelden van stellingen met daarbij resultaten in staafdiagram en frequentietabel. Pagina 1
 • 3. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Figuur 1 Een staafdiagram die laat zien in welke mate burgers positief staan tegenover het idee om routes voor wandelaars en fietsers goed te verlichten. Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 10 2,4 2,4 2,4 Mee oneens 17 4,1 4,1 6,6 Neutraal 29 7,1 7,1 13,7 Mee eens 209 51,0 51,0 64,6 Helemaal mee eens 143 34,9 34,9 99,5 Weet niet / Geen mening 2 ,5 ,5 100,0 Total 410 100,0 100,0 Tabel 1 Aantallen en percentages van figuur 1. Bovenstaande schemas laten zien dat de voorstellen rond verlichting van fiets en wandelroutes door het overgrote deel van de respondenten positief worden beoordeeld. Het cumulatieve percentage toont aan dat 85,8% van de ondervraagden het er mee eens of helemaal mee eens is. Slechts 6,6% is het oneens of helemaal oneens met het voorstel. Aan de hand van deze uitkomsten is de conclusie gerechtvaardigd om te stellen dat er een breed draagvlak aanwezig is voor de ingediende voorstellen. Pagina 2
 • 4. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Hieronder een voorbeeld waarbij de respondenten minder nduidig een stelling hebben beantwoord. De stelling luidde: De knelpunten in de Noordoosthoek en op het Zuideinde worden op de voorgestelde manier op een goede manier opgelost. 125 100 Frequency 75 50 25 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Figuur 2 - Staafdiagram die laat zien in welke mate respondenten vinden dat de knelpunten in de Noordoosthoek en op het Zuideinde op een goede manier worden opgelost. Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 136 33,2 33,7 33,7 Mee oneens 46 11,2 11,4 45,0 Neutraal 59 14,4 14,6 59,7 Mee eens 103 25,1 25,5 85,1 Helemaal mee eens 17 4,1 4,2 89,4 Weet niet / Geen mening 43 10,5 10,6 100,0 Total 404 98,5 100,0 Missing System 6 1,5 Total 410 100,0 Tabel 2 - Aantallen en percentages figuur 2. De onderzoeksresultaten laten een gevarieerder beeld zien. 45% van de respondenten is het oneens of helemaal oneens met de stelling, terwijl 29,7% het eens of helemaal eens is met de stelling. Opvallend is het hoge percentage (33,7%) van de uitgesproken tegenstanders van de stelling, tegenover 4,3% uitgesproken voorstanders. Verder springt hoge percentage dat neutraal (14,7%) of Pagina 3
 • 5. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk weet niet/geen mening (10,6%) in het oog. Concreet betekent dit dat 25,3% van de ondervraagden zich terughoudend opstelt in de beantwoording van deze stelling. Bij deze stelling dient rekening te worden gehouden met een tweede onafhankelijke variabele die mogelijk van invloed is. Hierbij valt te denken aan de plek waar de respondent woont en of hij/zij in het bezit is van een auto. Ondervinden mensen met regelmaat hinder van het vastgelopen verkeer in de Noordoosthoek en op het Zuideinde, of is dit in het geheel niet het geval vanwege een gunstigere woonplek of het niet in bezit hebben van een auto (een cumulatief percentage van 34,8% heeft geen auto). Tot slot volgt hieronder nog een tabel met de rapportcijferverdeling rondom het wonen. Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1 25 6,1 6,2 6,2 2 10 2,4 2,5 8,6 3 25 6,1 6,2 14,8 4 27 6,6 6,7 21,4 5 57 13,9 14,0 35,5 6 85 20,7 20,9 56,4 7 94 22,9 23,2 79,6 8 64 15,6 15,8 95,3 9 14 3,4 3,4 98,8 10 5 1,2 1,2 100,0 Total 406 99,0 100,0 Missing System 4 1,0 Total 410 100,0 Tabel 3 - Rapportcijferverdeling rondom het thema wonen Het gemiddelde rapportcijfer van bovenstaande tabel ligt op 5,83. Afgaande op dit cijfer beoordelen de respondenten de vernieuwingsplannen rondom het thema wonen met een magere voldoende. Kijkende naar de differentiatie wat betreft de gegeven cijfers, dan zijn er een aantal opmerkelijke uitkomsten. 144 respondenten beoordelen de voorstellen als onvoldoende (35,5%). Het aantal zware onvoldoendes (cijfers 1 en 2) geven mogelijk uitdrukking aan een maximale weerstand tegen de plannen rondom het thema wonen. Het geeft iets weer van geen goed woord over te hebben voor de plannen en we zien geen enkel positief punt in de voorstellen. Dit gegeven brengt met zich mee dat elke nuancering verdwijnt, maar dat deze zeer negatieve beoordelingen onevenredig zwaar drukken op het gemiddelde eindcijfer. Wat de redenen van deze ondervraagden ook mogen zijn, het is ons inziens een haast onmogelijke taak om bedoelde respondenten op andere gedachten te krijgen. Ervan uitgaande dat vanaf het cijfer 6 en hoger als een voldoende wordt genterpreteerd (en in zekere mate deels of geheel met de plannen eens), dan ligt dit cumulatieve percentage op 64,5% (bijna 2 op de 3). Het totale aantal ondervraagden die de voorstellen als voldoende hebben beoordeeld komt daarmee uit op 262. Van de voldoendes scoort het merendeel een 6 t/m 8. Er dient rekening te worden gehouden met een tweede onafhankelijke variabele zoals bijvoorbeeld de woonplek van de respondent en het al of niet hebben van kinderen in de basisschool leeftijd. Indien bijvoorbeeld iemands uitzicht gaat veranderen bij het realiseren van nieuwbouw aan de overzijde van zijn woning (not in my backyard), zal dit tot uitdrukking komen in de wijze waarop de enqute in ingevuld. Pagina 4
 • 6. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Algemene opmerkingen Tot slot nog enkele algemene opmerkingen over de onderzoeksresultaten. Allereerst kan uit het hoge aantal respondenten, namelijk 410, worden vastgesteld dat de betrokkenheid van de wijkbewoners bij rondom de vernieuwingsplannen groot genoemd mag worden. Hierdoor is het mogelijk om een helder beeld te krijgen van wat er leeft onder de bevolking. Het draagvlak bij de ondervraagden verschilt per thema en zelfs per deelplan. Zoals de tabellen laten zien is er ten aanzien van de meeste themas en deelplannen voldoende numerieke steun vanuit de bevolking, terwijl er ook enkele items zijn, die aanzienlijk meer weerstand oproepen (bijvoorbeeld straten, paden en openbaar vervoer). Dan nog een significant verschil tussen de uitgesproken tegenstanders en de uitgesproken voorstanders van de plannen. In 210 gevallen werd in de enqute een 1 gescoord, tegenover 58 keer een 10. Zoals eerder vermeld, brengt dit met zich mee dat de nuancering ontbreekt en dat dit zich vertaalt in een gemiddeld (lagere) score. Ons inziens kan het draagvlak worden verbreed bij met name de categorie ondervraagden die tussen het cijfer 4 en 6 hebben gescoord. Bij deze groep is meer nuanceringvermogen aanwezig. Het geven van gerichte voorlichting en het in de komende tijd verder toespitsen van de plannen kunnen hierbij een positieve bijdrage leveren. Pagina 5
 • 7. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Veiligheid, stelling 1. Nieuwbouw nabij de scholen in de Noordoosthoek verbetert de veiligheid en de sociale controle in de Molenwijk. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 74 18,0 18,2 18,2 Mee oneens 80 19,5 19,7 37,8 Neutraal 68 16,6 16,7 54,5 Mee eens 110 26,8 27,0 81,6 Helemaal mee eens 28 6,8 6,9 88,5 Weet niet / Geen mening 47 11,5 11,5 100,0 Total 407 99,3 100,0 Missing System 3 ,7 Total 410 100,0 Pagina 6
 • 8. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Veiligheid, stelling 2. Als het winkelcentrum een opener uitstraling krijgt, zodat er meer toezicht en sociale veiligheid vanuit gaat, dan vind ik dit een goede zaak. 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 31 7,6 7,6 7,6 Mee oneens 31 7,6 7,6 15,2 Neutraal 42 10,2 10,3 25,5 Mee eens 227 55,4 55,6 81,1 Helemaal mee eens 73 17,8 17,9 99,0 Weet niet / Geen mening 4 1,0 1,0 100,0 Total 408 99,5 100,0 Missing System 2 ,5 Total 410 100,0 Pagina 7
 • 9. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Veiligheid, stelling 3. Als de parkeergarages gerenoveerd worden, neemt de sociale veiligheid toe. 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 21 5,1 5,1 5,1 Mee oneens 48 11,7 11,7 16,9 Neutraal 74 18,0 18,1 35,0 Mee eens 169 41,2 41,3 76,3 Helemaal mee eens 60 14,6 14,7 91,0 Weet niet / Geen mening 37 9,0 9,0 100,0 Total 409 99,8 100,0 Missing System 1 ,2 Total 410 100,0 Pagina 8
 • 10. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Veiligheid, stelling 4. Ik sta positief tegenover het idee om de routes voor wandelaars en fietsers goed te verlichten. Hierdoor neemt de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid toe. 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 10 2,4 2,4 2,4 Mee oneens 17 4,1 4,1 6,6 Neutraal 29 7,1 7,1 13,7 Mee eens 209 51,0 51,0 64,6 Helemaal mee eens 143 34,9 34,9 99,5 Weet niet / Geen mening 2 ,5 ,5 100,0 Total 410 100,0 100,0 Pagina 9
 • 11. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Veiligheid, rapportcijfer. 125 100 Frequency 75 50 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1 14 3,4 3,4 3,4 2 9 2,2 2,2 5,6 3 16 3,9 3,9 9,6 4 19 4,6 4,7 14,2 5 32 7,8 7,8 22,1 6 78 19,0 19,1 41,2 7 128 31,2 31,4 72,5 8 79 19,3 19,4 91,9 9 23 5,6 5,6 97,5 10 10 2,4 2,5 100,0 Total 408 99,5 100,0 Missing System 2 ,5 Total 410 100,0 Gemiddeld rapportcijfer: 6,42 Pagina 10
 • 12. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Wonen, stelling 1. Doelgroepen als starters, senioren en jonge gezinnen moeten de mogelijkheid krijgen om een huis te kopen in de Molenwijk. Het is dan ook een goed idee dat een deel van de bestaande woningen wordt verkocht. 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 25 6,1 6,1 6,1 Mee oneens 65 15,9 15,9 22,0 Neutraal 84 20,5 20,5 42,5 Mee eens 187 45,6 45,7 88,3 Helemaal mee eens 39 9,5 9,5 97,8 Weet niet / Geen mening 9 2,2 2,2 100,0 Total 409 99,8 100,0 Missing System 1 ,2 Total 410 100,0 Pagina 11
 • 13. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Wonen, stelling 2. Het investeren in zorgwoningen in de Molenwijk vind ik een goed idee. Zo kunnen ook mensen met een behoefte aan zorg in de Molenwijk (blijven) wonen. 300 200 Frequency 100 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 6 1,5 1,5 1,5 Mee oneens 15 3,7 3,7 5,1 Neutraal 29 7,1 7,1 12,2 Mee eens 257 62,7 62,8 75,1 Helemaal mee eens 95 23,2 23,2 98,3 Weet niet / Geen mening 7 1,7 1,7 100,0 Total 409 99,8 100,0 Missing System 1 ,2 Total 410 100,0 Pagina 12
 • 14. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Wonen, stelling 3. Het creren van nieuwbouw betekent een verrijking van het woningaanbod in de wijk. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 107 26,1 26,2 26,2 Mee oneens 85 20,7 20,8 46,9 Neutraal 55 13,4 13,4 60,4 Mee eens 118 28,8 28,9 89,2 Helemaal mee eens 28 6,8 6,8 96,1 Weet niet / Geen mening 16 3,9 3,9 100,0 Total 409 99,8 100,0 Missing System 1 ,2 Total 410 100,0 Pagina 13
 • 15. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Wonen, rapportcijfer. Welk rapportcijfer, op een schaal van 1 t/m 10, geeft u de ideen rondom het thema wonen in de Molenwijk? 100 80 60 Frequency 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1 25 6,1 6,2 6,2 2 10 2,4 2,5 8,6 3 25 6,1 6,2 14,8 4 27 6,6 6,7 21,4 5 57 13,9 14,0 35,5 6 85 20,7 20,9 56,4 7 94 22,9 23,2 79,6 8 64 15,6 15,8 95,3 9 14 3,4 3,4 98,8 10 5 1,2 1,2 100,0 Total 406 99,0 100,0 Missing System 4 1,0 Total 410 100,0 Gemiddeld rapportcijfer: 5,83 Pagina 14
 • 16. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Parkeren, stelling 1. Over het algemeen is het moeilijk om mijn auto te parkeren bij mijn woning. 100 80 60 Frequency 40 20 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 64 15,6 16,2 16,2 Mee oneens 90 22,0 22,8 39,0 Neutraal 41 10,0 10,4 49,4 Mee eens 86 21,0 21,8 71,1 Helemaal mee eens 55 13,4 13,9 85,1 Weet niet / Geen mening 59 14,4 14,9 100,0 Total 395 96,3 100,0 Missing System 15 3,7 Total 410 100,0 Pagina 15
 • 17. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Parkeren, stelling 2. Centrale parkeergarages moeten blijven om parkeren in het park te voorkomen. 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 3 ,7 ,7 ,7 Mee oneens 6 1,5 1,5 2,2 Neutraal 15 3,7 3,7 6,0 Mee eens 210 51,2 52,1 58,1 Helemaal mee eens 152 37,1 37,7 95,8 Weet niet / Geen mening 17 4,1 4,2 100,0 Total 403 98,3 100,0 Missing System 7 1,7 Total 410 100,0 Pagina 16
 • 18. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Parkeren, stelling 3. Bij een gelijkblijvend parkeertarief ( 46,- per maand) ben ik bereid een parkeerplek in de garage te huren, als de parkeergarages worden opgeknapt. 125 100 Frequency 75 50 25 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 23 5,6 5,9 5,9 Mee oneens 48 11,7 12,3 18,2 Neutraal 56 13,7 14,3 32,5 Mee eens 72 17,6 18,4 50,9 Helemaal mee eens 66 16,1 16,9 67,8 Weet niet / Geen mening 126 30,7 32,2 100,0 Total 391 95,4 100,0 Missing System 19 4,6 Total 410 100,0 Pagina 17
 • 19. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Parkeren, stelling 4. De parkeergelegenheid bij het winkelcentrum moet worden uitgebreid. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 70 17,1 17,3 17,3 Mee oneens 95 23,2 23,5 40,8 Neutraal 57 13,9 14,1 55,0 Mee eens 110 26,8 27,2 82,2 Helemaal mee eens 43 10,5 10,6 92,8 Weet niet / Geen mening 29 7,1 7,2 100,0 Total 404 98,5 100,0 Missing System 6 1,5 Total 410 100,0 Pagina 18
 • 20. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Parkeren, rapportcijfer. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1 14 3,4 3,5 3,5 2 16 3,9 4,0 7,6 3 20 4,9 5,0 12,6 4 20 4,9 5,0 17,6 5 68 16,6 17,1 34,8 6 88 21,5 22,2 56,9 7 112 27,3 28,2 85,1 8 42 10,2 10,6 95,7 9 13 3,2 3,3 99,0 10 4 1,0 1,0 100,0 Total 397 96,8 100,0 Missing System 13 3,2 Total 410 100,0 Gemiddeld rapportcijfer: 5,87 Pagina 19
 • 21. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Park en Groen, stelling 1. De voorstellen om te investeren in diverse delen van het park is een positieve ontwikkeling. 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 35 8,5 8,6 8,6 Mee oneens 60 14,6 14,8 23,5 Neutraal 59 14,4 14,6 38,0 Mee eens 184 44,9 45,4 83,5 Helemaal mee eens 58 14,1 14,3 97,8 Weet niet / Geen mening 9 2,2 2,2 100,0 Total 405 98,8 100,0 Missing System 5 1,2 Total 410 100,0 Pagina 20
 • 22. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Park en Groen, stelling 2. Ik sta er positief tegenover om mijn bijdrage te leveren aan het onderhoud van het park en groen in de Molenwijk. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 44 10,7 10,8 10,8 Mee oneens 107 26,1 26,3 37,1 Neutraal 87 21,2 21,4 58,5 Mee eens 122 29,8 30,0 88,5 Helemaal mee eens 26 6,3 6,4 94,8 Weet niet / Geen mening 21 5,1 5,2 100,0 Total 407 99,3 100,0 Missing System 3 ,7 Total 410 100,0 Pagina 21
 • 23. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Park en Groen, stelling 3. Ik vind het een goed idee dat ook bewoners van naburige wijken kunnen genieten van het park in de Molenwijk. 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 18 4,4 4,4 4,4 Mee oneens 11 2,7 2,7 7,1 Neutraal 63 15,4 15,5 22,6 Mee eens 233 56,8 57,2 79,9 Helemaal mee eens 76 18,5 18,7 98,5 Weet niet / Geen mening 6 1,5 1,5 100,0 Total 407 99,3 100,0 Missing System 3 ,7 Total 410 100,0 Pagina 22
 • 24. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Park en Groen, rapportcijfer. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1 10 2,4 2,5 2,5 2 14 3,4 3,4 5,9 3 12 2,9 3,0 8,9 4 27 6,6 6,7 15,5 5 55 13,4 13,5 29,1 6 80 19,5 19,7 48,8 7 115 28,0 28,3 77,1 8 74 18,0 18,2 95,3 9 13 3,2 3,2 98,5 10 6 1,5 1,5 100,0 Total 406 99,0 100,0 Missing System 4 1,0 Total 410 100,0 Gemiddeld rapportcijfer: 6,18 Pagina 23
 • 25. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Straten, paden en openbaar vervoer, stelling 1. Ik vind het een goed idee dat er wordt genvesteerd in de fiets- en wandelpaden in de Molenwijk. 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 13 3,2 3,2 3,2 Mee oneens 18 4,4 4,4 7,6 Neutraal 28 6,8 6,9 14,5 Mee eens 218 53,2 53,6 68,1 Helemaal mee eens 125 30,5 30,7 98,8 Weet niet / Geen mening 5 1,2 1,2 100,0 Total 407 99,3 100,0 Missing System 3 ,7 Total 410 100,0 Pagina 24
 • 26. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Straten, paden en openbaar vervoer, stelling 2a. Het verleggen van de weg zorgt voor een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 159 38,8 39,0 39,0 Mee oneens 45 11,0 11,0 50,0 Neutraal 38 9,3 9,3 59,3 Mee eens 101 24,6 24,8 84,1 Helemaal mee eens 29 7,1 7,1 91,2 Weet niet / Geen mening 36 8,8 8,8 100,0 Total 408 99,5 100,0 Missing System 2 ,5 Total 410 100,0 Pagina 25
 • 27. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Straten, paden en openbaar vervoer, stelling 2b. De Molenweg verandert in een Molenlaan met een lager talud en vrijliggende fietspaden. Dit vind ik positief. 150 100 Frequency 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 142 34,6 34,9 34,9 Mee oneens 49 12,0 12,0 46,9 Neutraal 29 7,1 7,1 54,1 Mee eens 130 31,7 31,9 86,0 Helemaal mee eens 33 8,0 8,1 94,1 Weet niet / Geen mening 24 5,9 5,9 100,0 Total 407 99,3 100,0 Missing System 3 ,7 Total 410 100,0 Pagina 26
 • 28. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Straten, paden en openbaar vervoer, stelling 2c. Het aanpassen van de busroute op het Zuideinde zorgt voor een betere busverbinding. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 110 26,8 27,2 27,2 Mee oneens 51 12,4 12,6 39,9 Neutraal 63 15,4 15,6 55,4 Mee eens 106 25,9 26,2 81,7 Helemaal mee eens 30 7,3 7,4 89,1 Weet niet / Geen mening 44 10,7 10,9 100,0 Total 404 98,5 100,0 Missing System 6 1,5 Total 410 100,0 Pagina 27
 • 29. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Straten, paden en openbaar vervoer, stelling 2d. De knelpunten in de Noordoosthoek en op het Zuideinde worden op de voorgestelde manier op een goede manier opgelost. 125 100 Frequency 75 50 25 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 136 33,2 33,7 33,7 Mee oneens 46 11,2 11,4 45,0 Neutraal 59 14,4 14,6 59,7 Mee eens 103 25,1 25,5 85,1 Helemaal mee eens 17 4,1 4,2 89,4 Weet niet / Geen mening 43 10,5 10,6 100,0 Total 404 98,5 100,0 Missing System 6 1,5 Total 410 100,0 Pagina 28
 • 30. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Straten, paden en openbaar vervoer, rapportcijfer. 100 80 60 Frequency 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1 82 20,0 20,6 20,6 2 35 8,5 8,8 29,3 3 17 4,1 4,3 33,6 4 33 8,0 8,3 41,9 5 35 8,5 8,8 50,6 6 59 14,4 14,8 65,4 7 76 18,5 19,0 84,5 8 46 11,2 11,5 96,0 9 9 2,2 2,3 98,2 10 7 1,7 1,8 100,0 Total 399 97,3 100,0 Missing System 11 2,7 Total 410 100,0 Gemiddeld rapportcijfer: 4,80 Pagina 29
 • 31. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Voorzieningen op loopafstand, stelling 1. De uitbreiding van het winkelcentrum met bijvoorbeeld een Lidl is een verrijking voor de Molenwijk. 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 34 8,3 8,4 8,4 Mee oneens 46 11,2 11,4 19,8 Neutraal 53 12,9 13,1 32,8 Mee eens 164 40,0 40,5 73,3 Helemaal mee eens 104 25,4 25,7 99,0 Weet niet / Geen mening 4 1,0 1,0 100,0 Total 405 98,8 100,0 Missing System 5 1,2 Total 410 100,0 Pagina 30
 • 32. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Voorzieningen op loopafstand, stelling 2. Investeren in maatschappelijke voorzieningen zoals het Molenhuis en de bibliotheek vind ik een goed idee. 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 18 4,4 4,4 4,4 Mee oneens 34 8,3 8,4 12,8 Neutraal 34 8,3 8,4 21,2 Mee eens 218 53,2 53,8 75,1 Helemaal mee eens 98 23,9 24,2 99,3 Weet niet / Geen mening 3 ,7 ,7 100,0 Total 405 98,8 100,0 Missing System 5 1,2 Total 410 100,0 Pagina 31
 • 33. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Voorzieningen op loopafstand, stelling 3. Er moeten meer (speel)voorzieningen voor jeugd en jongeren worden gerealiseerd. 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 20 4,9 4,9 4,9 Mee oneens 55 13,4 13,5 18,5 Neutraal 72 17,6 17,7 36,2 Mee eens 184 44,9 45,3 81,5 Helemaal mee eens 63 15,4 15,5 97,0 Weet niet / Geen mening 12 2,9 3,0 100,0 Total 406 99,0 100,0 Missing System 4 1,0 Total 410 100,0 Pagina 32
 • 34. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Voorzieningen op loopafstand, stelling 4. Het realiseren van een lokale horeca onderneming is een gewenste aanvulling als ontmoetingsplaats. 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 50 12,2 12,3 12,3 Mee oneens 68 16,6 16,8 29,1 Neutraal 61 14,9 15,1 44,2 Mee eens 160 39,0 39,5 83,7 Helemaal mee eens 59 14,4 14,6 98,3 Weet niet / Geen mening 7 1,7 1,7 100,0 Total 405 98,8 100,0 Missing System 5 1,2 Total 410 100,0 Pagina 33
 • 35. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Voorzieningen op loopafstand, stelling 5. De nieuw geplande locatie van de bibliotheek naast de Stellingwegflat vind ik een verbetering ten opzichte van de huidige locatie. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 53 12,9 13,1 13,1 Mee oneens 70 17,1 17,3 30,4 Neutraal 125 30,5 30,9 61,4 Mee eens 93 22,7 23,0 84,4 Helemaal mee eens 26 6,3 6,4 90,8 Weet niet / Geen mening 37 9,0 9,2 100,0 Total 404 98,5 100,0 Missing System 6 1,5 Total 410 100,0 Pagina 34
 • 36. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema Voorzieningen op loopafstand, rapportcijfer. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1 13 3,2 3,2 3,2 2 16 3,9 4,0 7,2 3 19 4,6 4,7 11,9 4 16 3,9 4,0 15,9 5 49 12,0 12,2 28,0 6 92 22,4 22,8 50,9 7 108 26,3 26,8 77,7 8 73 17,8 18,1 95,8 9 9 2,2 2,2 98,0 10 8 2,0 2,0 100,0 Total 403 98,3 100,0 Missing System 7 1,7 Total 410 100,0 Gemiddeld rapportcijfer: 6,11 Pagina 35
 • 37. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema School en spelen, stelling 1. De inrichting van een nieuwe campus waarin de basisscholen De Krijtmolen en De Bonkelaar en kinderdagverblijf De Draaimolen gevestigd worden, vind ik een goed idee. 150 100 Frequency 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 42 10,2 10,4 10,4 Mee oneens 33 8,0 8,2 18,7 Neutraal 81 19,8 20,1 38,8 Mee eens 146 35,6 36,3 75,1 Helemaal mee eens 48 11,7 11,9 87,1 Weet niet / Geen mening 52 12,7 12,9 100,0 Total 402 98,0 100,0 Missing System 8 2,0 Total 410 100,0 Pagina 36
 • 38. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema School en spelen, stelling 2. Ik sta achter de voorstellen om de diverse locaties naar n centrale locatie terug te brengen. 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 42 10,2 10,4 10,4 Mee oneens 37 9,0 9,2 19,7 Neutraal 65 15,9 16,2 35,8 Mee eens 166 40,5 41,3 77,1 Helemaal mee eens 40 9,8 10,0 87,1 Weet niet / Geen mening 52 12,7 12,9 100,0 Total 402 98,0 100,0 Missing System 8 2,0 Total 410 100,0 Pagina 37
 • 39. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema School en spelen, stelling 3. De nieuwe campus moet goed passen in de omgeving. 250 200 150 Frequency 100 50 0 Helemaal mee Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee Weet niet / Geen oneens eens mening Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Helemaal mee oneens 25 6,1 6,2 6,2 Mee oneens 9 2,2 2,2 8,5 Neutraal 49 12,0 12,2 20,7 Mee eens 222 54,1 55,4 76,1 Helemaal mee eens 61 14,9 15,2 91,3 Weet niet / Geen mening 35 8,5 8,7 100,0 Total 401 97,8 100,0 Missing System 9 2,2 Total 410 100,0 Pagina 38
 • 40. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Thema School en spelen, rapportcijfer. 120 100 80 Frequency 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1 30 7,3 7,8 7,8 2 16 3,9 4,1 11,9 3 15 3,7 3,9 15,8 4 16 3,9 4,1 19,9 5 43 10,5 11,1 31,1 6 71 17,3 18,4 49,5 7 105 25,6 27,2 76,7 8 63 15,4 16,3 93,0 9 17 4,1 4,4 97,4 10 10 2,4 2,6 100,0 Total 386 94,1 100,0 Missing System 24 5,9 Total 410 100,0 Gemiddeld rapportcijfer: 5,97 Pagina 39
 • 41. Onderzoek naar de vernieuwingsplannen in de Amsterdamse Molenwijk Algemene vernieuwingsplannen, rapportcijfer. 100 80 60 F