Eikenblad december 2009

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Het maandelijkse infoblad van de stad eeklo - editie december 2009

Transcript of Eikenblad december 2009

 • Beste Eeklonaars,Ik wens jullie van harte zalige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2010.

  In 2009 is er opnieuw heel wat gebeurd, in en buiten Eeklo. Enkele Vlamingen speelden een hoofdrol op internationaal vlak. Zo was er Frank De Winne, die maandenlang als astronaut rond de aardbol heeft gecirkeld. En zeer recent werd Herman Van Rompuy benoemd tot de allereerste president van Europa. Toch twee prestaties van Vlamingen, om fier te zijn.

  Maar nu terug naar Eeklo

  In Eeklo werden twee historisch slechte wegen vernieuwd, namelijk de Guldensporenstraat en Kerkstraat. Beide straten zijn definitief hun kasseien kwijt. Maar niet alleen die straten kregen grote aandacht er werd een recordbedrag uitgege-ven aan herstellingen, tot in de verste uithoeken van Eeklo. Denken we maar aan het verbeterde wegdek van het Aalst-goed en het Hazelarenhoekje.

  Naast die herstellingen werd extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid en netheid.

  Op vlak van mobiliteit kregen we onlangs goed nieuws, want het MilieuEffectRapport over de Ring werd door de adminis-tratie goedgekeurd. Dit betekent dat de Vlaamse Regering, de Provincie en de stad Eeklo nu verder kunnen werken aan dit belangrijke project. Een Ring moet zorgen voor minder verkeer in het centrum van de stad. Minder verkeer betekent veiliger verkeer en minder luchtverontreiniging.

  Tot slot nog iets over de bouwvergunningen. Eeklo kan vanaf nu zelf bouwvergunningen uitreiken. De stad Eeklo is er in geslaagd om te voldoen aan alle criteria om onafhankelijk de lange procedure van een bouwaanvraag zelf af te werken. Dit is n van de belangrijkste realisaties voor de inwoners van onze stad uit 2009!

  Ik wil voor al deze dossiers uit-drukkelijk onze medewerkers, ons stadspersoneel, danken. Zij hebben zich in 2009 hard ingezet om veel te helpen realiseren. Zij staan ook in 2010 klaar, voor U, voor elke Eeklonaar.

  Dirk Van DE VElDESchepen van Openbare Werken

  energiekeigenzinnig

  echt

  het eikenbladeikeneikeneikeneikeng r a t i s i n f o r m a t i e k r a n t v o o r e e k l o - e d i t i e d e c e m b e r 2 0 0 9

  v.u. college van burgemeester en schepenen, industrielaan 2, eeklo hoofd- en eindredactie katty van de voorde, communicatie- en informatiecordinator lay-out one advertising - [email protected]

  TOM naar EurovisiesongfestivalGesloten

  Eeklo op gemeente -TV

  Eeklonaar Tom Eeckhout - TOM DICE - mag volgend jaar in mei naar het Eurovisiesongfestival. Het liedje waarmee hij in Oslo zal optreden is nog niet bekend. Tom werd ongeveer een jaar geleden tweede in de VTM-wedstrijd X-factor.Tom werd door de VRT uitverkoren om deel te nemen aan het Song-festival. In tegenstelling tot vroeger is er dus geen wedstrijd om een kandidaat uit te kiezen. De bekendmaking was voor de Eeklonaar uit de Begoniastraat een heel mooi verjaardagsgeschenk. De halve finale vindt plaats op dinsdag 25 of donderdag 27 mei 2010.

  De stadsdiensten in het Administratief centrum, de bib, het CC, Zonneheem en het stadhuis zijn gesloten op donderdag 24, vrij-dag 25, zaterdag 26 en donderdag 31 december en op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari. De jeugddienst is gesloten van 21 december tot 3 januari. Het containerpark en het zwembad zijn gesloten op vrijdag 25 en zaterdag 26 december en op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari. In het zwembad gelden gedurende de hele kerstvakantie speciale openingsuren (zie pagina 9).

  SlUITInGSDaGEn WElzIjnScaMpUS DE zUIDkaaI> Sociaal Huis Eeklo: 24 december, 31 december t.e.m. 3 januari > CAW Visserij afdeling Eeklo: 31 december t.e.m. 3 januari > Inburgering Oost-Vlaanderen, Huis van het Nederlands: 21 december t.e.m. 3 januari > De Zuiderzon (Buitenschoolse Kinderopvang) en vzw Werkwijzer: 25 december t.e.m. 3 januari > Wijkcentrum De Kring: 24 december t.e.m. 3 januari > Strijkatelier Landelijk Dienstencoperatief: 24 december (vanaf 15 uur), 25 december, 29 december (vanaf 15 uur), 31 december t.e.m. 3 januari > vzw Kompas: 25 december en 1 januari

  Eeklo is de eerste Oost-Vlaamse gemeente met gemeente-tv. Dit nieuw en gratis informatiekanaal voor digitale AVS-kijkers werd op 30 oktober boven de doopvont gehouden. Alle nieuws en weetjes over Eeklo kunnen voortaan op uw televisiescherm geraadpleegd worden. Gemeente-TV is een 24/24 uur platform beschikbaar voor alle digitale kijkers van AVS. De testfase loopt voorlopig enkel op Telenet. De on-derhandelingen met BelgacomTV lopen op hun einde. Je kan gemeente-TV vergelijken met een website op televisie, maar opgesmukt met nieuwsbeelden en filmfragmenten.

  Hoe ga je te werk? Als digitale Telenetkijker zet je je televisie op AVS. Je volgt daarvoor onderstaande handleiding Je drukt op de rode knop en er verschijnt een index. Ga naar GEMEENTE-TV. Als je in Eeklo woont, mag je op MIJN GEMEENTE drukken, en je komt meteen in GEMEENTE-TV EEKLO terecht. Digitext Eeklo is volledig opgemaakt in de Eeklose huisstijl.

  aVS instellen als u digitaal kijkt via Telenet:1. druk knop met huisje op afstandsbediening digibox(corder)2. kies voor instellingen - digibox/corder - systeem instellingen - zenders zoeken - kies voor regio3. code 990 voor Meetjesland TV4. kies voor start zoeken5. ga uit menu6. AVS kan je nu vinden in overzicht van posten (tv-gids)

  Markt op kerstavond en oudejaar

  Eeklo levert bouwvergunningen af

  U kan ook op de donderdagen 24 en 31 december naar de weke-lijkse markt. Omdat tijdens de feestdagen niet alle marktkramen aanwezig zijn, worden de kramen gecentraliseerd: de kramen die anders op het marktplein en op het ceremonieplein staan, worden samengebracht op het ceremonieplein. Het marktplein kan dan toe-gankelijk blijven voor het verkeer en als parking worden gebruikt. De kramen die anders in de Boelare, aan de ventweg en op de strook van De Pluim tot aan De Coninck staan, worden gecentraliseerd

  in de Boelare. Er wordt door deze ingreep meer parkeergele-genheid gecreerd. De aanwezige kramen zullen ook dichter bij mekaar staan.

  De kramen die op 24 en 31 december op een andere dan hun ge-wone plaats zullen staan, krijgen vanwege het stadsbestuur een af-fiche waarop hun tijdelijke plaats zal worden vermeld. Op die manier kunnen ze tijdig hun klanten verwittigen.

  Stad Eeklo is vanaf 1 december een 'ontvoogde' stad. De stad kan nu de stedenbouwkundige vergunningen zelfstandig verlenen. Vroeger moest er altijd advies worden gevraagd aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap R-O Vlaande-ren, Ruimtelijke Ordening. Dit behoort tot het verleden voor die aan-vragen zonder milieuvergunning en zonder openbaar onderzoek. Het zal voor de burger eenvoudiger worden en sneller gaan. De stedelijke administratie daarentegen zal meer werk krijgen. De verantwoorde-lijkheid voor het afleveren van en beslissen over stedenbouwkundige vergunningen komt ook bij de stad te liggen.

  Om ontvoogd te worden - Eeklo is de 14de gemeente in Oost-Vlaan-deren en de derde in het Meetjesland - moest aan vijf kwaliteitsvoor-waarden worden voldaan: het opmaken van een gemeentelijk ruimte-lijk structuurplan, een vergunningenregister, een plannenregister en een register van onbebouwde percelen n het aanstellen van een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

  Over de aanvraag moet binnen de 75 dagen worden beslist (vroeger kon dit tot 105 dagen gaan). Als het schepencollege geen beslissing neemt, is de vergunning 'stilzwijgend' geweigerd.

  zonneheem eindelijk klaarTien jaar na de goedkeuring in de gemeenteraad zijn de noodzakelijke uitbreidingswerken aan het Zonneheem afgewerkt. De officile ope-ning vond plaats op 10 december. De essentile extra ruimte die het lokaal dienstencentrum er bij krijgt omvat drie bijkomende activitei-tenlokalen, een kelderverdieping (met een grote berging, een atelier- ruimte, een opslagruimte voor dranken en leeggoed en een lift), een nieuwe, zeer ruime cafetaria en een autoluw plein met zitbanken, groenvoorziening en zes petanquebanen. De nieuwe, ruime inkomhal situeert zich terug in de Schietspoel-straat. Het bestaande gebouw en de nieuwbouw worden met elkaar verbonden door drie glazen tunnels. Tussen deze verbindingen ont-staan patios die aansluiten bij de lokalen in het bestaande gebouw. In deze 'kamers in openlucht' zal het aangenaam toeven zijn tijdens een zomerse dag.

  Foto

  : nie

  uwsb

  lad.ty

  pepa

  d.co

  m

  EXTRa kaTERn

  't Redacteurke

  Het Eikenblad ondergaat vanaf 2010 een volledige metamorfose!

  niet langer een krant, maar een magazine op a4-formaat

 • 2 eeklonieuws

  PASPOORT Rosita Meiresonne

  _ 71 jaar_ Weduwe Moeder van Lieven (42) en oma van Lennerd (12)

  In de gemeenteraad sedert 1 januari 2007

  Rosita Meiresonne is een politica van de late roeping. Ze kwam pas op haar 68ste in de gemeenteraad voor CD&V. Ik werd vroeger al twee keer gevraagd, maar ik zag dat omwille van tijdsgebrek niet zitten, vertelt ze. Ze was gerante in schoenwin-kel Torfs toen die nog in de Stationsstraat gevestigd was. Bo-vendien was ze toen al zeer actief in het sociaal-cultureel leven. Maar de derde vraag (begin 2006) was de goede. Rositas man gaf haar het laatste duwtje in de rug. De politiek interesseerde mij altijd wel, maar ik heb het nooit van dichtbij gevolgd. Het vergt inderdaad veel werk: gemeenteraad, fractievergaderin-gen, intercommunales, Eigenlijk vind ik het nu wel jammer dat ik niet vroeger met gemeentepolitiek ben gestart.

  Rosita is een ongelooflijk bezige bij. Een lijst van haar bezig-heden: koorleidster bij vrouwenkoor Oxalis, de parochieploeg, het parochiesecretariaat, voorzitster van OKRA-Eeklo centrum, opmaak van het parochieblad, catechese, cordinatie parochi-aal centrum Beukenhof. De deurbel en de telefoon staan dan ook niet stil.Haar politiek mandaat levert bovendien zetels op in de Alge-mene Verg