Efficientere doorstroming scheepvaart Zeeland

Click here to load reader

 • date post

  26-Dec-2014
 • Category

  Technology

 • view

  237
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het project Modernisering Objectbediening Zeeland (MOBZ) zorgt ervoor dat alle bruggen en sluizen in Zeeland 24 uur per dag op afstand kunnen worden bediend. Daardoor wordt het serviceniveau voor de scheepvaart aanzienlijk verbeterd.

Transcript of Efficientere doorstroming scheepvaart Zeeland

 • 1. HOE WE IN ZEELAND DEDOORSTROMINGBEVORDERDEN
 • 2. InleidingHetprojectModerniseringObjectbedieningZeeland(MOBZ)zorgtervoordatallebruggenensluizeninZeeland24uurperdagopafstandkunnenwordenbediend.Daardoorwordthetserviceniveauvoordescheepvaartaanzienlijkverbeterd.
 • 3. OpdrachtUSGInnotivvoertinopdrachtvanRijkswaterstaatdiversewerkzaamhedenvanMOBZuit.HetprojectbestaatuitdemoderniseringvanICT,camera,radarenbesturingssystemen,deaanlegvaneenglasvezelinfrastructuurenbouwkundigeenwerktuigbouwkundigevoorzieningen.
 • 4. OpdrachtOmuiteindelijkallebruggenensluizenvanuittweecentralestebedienen:deNautischeCentraleNeeltjeJansendeNautischeCentraleTerneuzen.HierdoorkanRijkswaterstaatmetmindermensenpublieksgerichterwerken.
 • 5. UitdagingDeintegratievandiversetechniekenensystemenisbijditprojectbijzondercomplex.Eenvoorbeeldhiervanishetstitchenvancamerabeeldenopnbeeldschermwaardoordeoperatorsbeteroverzichthebbenendeveiligheidwordtvergroot.
 • 6. UitdagingDaarnaastzijnerveelverschillendeaannemersenanderepartijenbetrokkendiegoedaangestuurdmoetenworden.Ditvraagtnaastinhoudelijketechnischekennismetnameervaringenexpertiseophetgebiedvanprojectmanagement.
 • 7. ResultaatDekostenvoordebedieningvanbruggenensluizenkunnenaanzienlijkwordengereduceerd.Daarnaastwordtverwachtdathetaantalcalamiteitenzalafnemenomdatallelocatiesvanuittweecentraleskunnenwordenaangestuurd.
 • 8. DoorDenkenenDoenDoordeinbrengvandemedewerkersvanUSGInnotivheeftRijkswaterstaatdezekerheiddatModerniseringObjectbedieningZeelanddeskundig,tijdigenbinnenbudgetwordtuitgevoerd.
 • 9. HOE WE IN ZEELAND DEDOORSTROMINGBEVORDERDEN