Eerste ervaringen BKE Hogeschool Leiden - Paula Bouw

of 22 /22
Eerste ervaringen BKE Hogeschool Leiden Paula Bouw, voorzitter Examencommissie Educatie en lid expertgroep Toetsing en Examinering Tonny van Dobbenburgh, cursusleider BKE

Embed Size (px)

Transcript of Eerste ervaringen BKE Hogeschool Leiden - Paula Bouw

Sociale Wetenschappen 2

Eerste ervaringen BKE

Hogeschool Leiden

Paula Bouw, voorzitter Examencommissie Educatie en lid expertgroep Toetsing en Examinering

Tonny van Dobbenburgh, cursusleider BKE

paula

1

2

Het CvB van de HL heeft samen met het expertteam TE de jaarverslagen en de verslagen van de ontwikkelingsgerichte audits van de ECs geanalyseerd. Een van de onderwerpen is de borging van de kwaliteit van de toetsing. De ECs geven een expliciete verantwoording van de kwaliteit van de examinator. Veelal wordt de BKE in combinatie met de PDV of de BDB vereist. Ook de kwaliteit van de CC, EC en TC wordt geborgd door de vereiste van de SKE.

notitie

3

HL

CvB

Expertteam Toetsing en Examinering

Ontwikkelingsgericht audit

Jaarverslag

EC

BKE

SKE

CC

TC

BDB

PDV

Paula

Interactie dmv werkvorm of afkortingen raden id.

3

4

HL

CvB

Expertteam Toetsing en Examinering

Ontwikkelingsgericht audit

Jaarverslag

EC

BKE

SKE

CC

TC

BDB

PDV

Hogeschool Leiden afkortingen

Programma

Inleiding

Organisatie Hogeschool Leiden

Opzet en structuur BKE

Ervaringen BKE

Vragen

5

paula

5

6

Voor januari 2014:

Pedagogische Didactische Vaardigheden inclusief 2 dagdelen toetsing

Toetsconstructiecursus

Examencommissies stellen examinatoren aan.

Criteria: PDV (+ toetsconstructie)

Organisatie Hogeschool Leiden (HL)

paula

6

7

Expertteam Toetsing en Examinering

(Expertteam TE)

Jaarverslagen Examencommissies (ECs) voor College van Bestuur (CvB)

Organisatie ontwikkelingsgerichte audits ECs

Organisatie Hogeschool Leiden

8

Vanaf januari 2014:

Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) inclusief Basis Kwalificatie Examinator (BKE)

BKE

Organisatie Hogeschool Leiden

9

Examencommissies stellen examinatoren aan.

Criteria:

1. PDV en BKE

2. BDB

Senior Kwalificaties Examinator (SKE)voor curriculumcommissie (CC), Examencommissie (EC), Toetscommissie (TC)

Organisatie Hogeschool Leiden

Opzet en structuur BKE

Studiebelasting 28 uur

4 bijeenkomsten van 4 x 3 uur

Huiswerkopdrachten

Werken aan eigen toetsing

Afsluitende toets + beoordeling

Groepsgrootte maximaal 15

Verplichte literatuur: Toetsontwikkeling in de praktijk + relevante websites

10

Tonny

10

Opzet en structuur BKE

tonny

11

Opzet en structuur BKE

1e Basisontwerp + toetsmatrijs

2e Construeren + normeren + afnemen toets

3e Beoordelen+ verwerken + analyseren

4e Registreren + borgen + verbeteren

12

Werkwijze: eerste uur D+ en daarna in groepjes aan de slag met vragen. Ook verdiepende workshops mogelijk over verschillende onderwerpen

12

Opzet en structuur BKE

Afsluiting BKE

Toets en/of verbeterde toets

Toetsmatrijs

Nakijkmodel

Analyse van eigen toets op validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en uitvoerbaarheid.

13

tonny

13

Opzet en structuur BKE

Afsluiting BKE

Onderdelen rubrics:

Analyse op de toets

Koppeling toets + theorie

Conclusie en advies

14

tonny

14

Ervaringen BKE

Verschillen in verwachtingen

Verschillen in voorkennis

Verscheidenheid van toetsen

Sturing van cursusleider

15

tonny

15

https://score.hva.nl

http://toetsing.hum.uu.nl/

http://toetswijzer.kennisnet.nl/

Relevante websites

16

tonny

16

Vraag

Zijn alle toetsvormen geschikt om een BKE te halen?

17

Paula en tonny

Interactief in duos duim omhoog/omlaag?

17

vraag

Moet je minimum eis m.b.t. ECs stellen aan omvang van een toets?

18

vraag

Moeten de deelnemers verplicht aanwezig zijn bij de bijeenkomsten?

19

vraag

Is vrijstelling van de BKE-cursus mogelijk?

20

vraag

Is de cursusleider van de BKE een coach?

21

vraag

Moet elke docent een BKE halen?

22

?

23

Meenemen: De cursus

Beoordelingsformulieren (rubrics)

Toets Judith van Dommelen

23

!

!! DD#

%-=,(#>!(#3&,+-!"(,&.'4>#,,")!&!"#$,"#3,'!"#Q.(#=!#(%!('4S4)Q'#.--!&'#+!!"#+,&,"(.!#+!!3(#$%%$%))!=.+!#/%&+."+#$,"#(%!('12,).(!.(F##

!

##

##i.+QQBF#O!#(%!('4S4)Q'#!"#/.J/!>%&!"=!#*&%=Q4(!"F###@!(#4S4).'4>#1,&,1(!.-*).4!!&(#=,(#",#=!#3,'!#$,"#!$,)Q!&!"#!!"#".!Q2#/,'.'%"(2!&*#$%%!!"#(%!('#+!-,,1(#1,"#2%&=!"#%3#>!(#/,'.'%"(2!&*#2%&=(#/.J+!'(!)=F###O!#(,1!"#$,"#=!#!5,-.",(%K.J"#,)'#$%)+(#',-!"#(!#$,((!"[####*=!=G;IC3;F5>!53F?=>9F!=3!E538F>6==>F!YT;[email protected]!FRI!NZ!==3!F5=F8D!3==IF!7=L=!;T!YT;8=!WZD!P=55>7==BFD!;3;BU8==>F!=3!>=:C8F>==>F!YT;8=![!=3!\ZA!#88=3FC==B!!7=!P5>:C3:!!=F!4=F!755>B59=3!;EFC=8!!==3!!(#*&%4!'#$,"#(%!('."+#."K.4>(!).J1[#>.!&=%%%&=(#=Q.=!).J1#2,(#=!#(,1!"#K.J"#=.!#!!"#!5,-.",(%-%!(#Q.($%!&!"#!"#Q.(#2!)1!#*&%=Q4(!"#=.(#/).J1(F#

X%!('-,(&.J'#

?!&/!(!&*),"#

^!&!+.'(&!!&=!#&!'Q)(,(!"#

X%!(',",)S'!#612,"(.(,(.!3H#12,).(,(.!3&.3(!).J1H#*!&3%&-,"4!#,''!''-!"(H#!(4F!(#3&,+-!"(,&.'4>#,,")!&!"#$,"#3,'!"#Q.(#=!#(%!('4S4)Q'#.--!&'#+!!"#+,&,"(.!#+!!3(#$%%

$%))!=.+!#/%&+."+#$,"#(%!('12,).(!.(F#

#

!

#

#

#

#

i.+QQBF#O!#(%!('4S4)Q'#!"#/.J/!>%&!"=!#*&%=Q4(!"F#

#

#

@!(#4S4).'4>#1,&,1(!.-*).4!!&(#=,(#",#=!#3,'!#$,"#!$,)Q!&!"#!!"#".!Q2#/,'.'%"(2!&*#$%%!!"#(%!('#

+!-,,1(#1,"#2%&=!"#%3#>!(#/,'.'%"(2!&*#2%&=(#/.J+!'(!)=F##

#

O!#(,1!"#$,"#=!#!5,-.",(%K.J"#,)'#$%)+(#',-!"#(!#$,((!"[##

#

#

*=!=G;IC3;F5>!53F?=>9F!=3!E538F>6==>F!YT;[email protected]!FRI!NZ!==3!F5=F8D!3==IF!7=L=!;T!YT;8=!WZD!

P=55>7==BFD!;3;BU8==>F!=3!>=:C8F>==>F!YT;8=![!=3!\ZA!#88=3FC==B!!7=!P5>:C3:!!=F!4=F!755>B59=3!;EFC=8!!==3!!(#*&%4!'#$,"#(%!('."+#."K.4>(!).J1[#>.!&=%%%&=(#=Q.=!).J1#2,(#=!#(,1!"#K.J"#

=.!#!!"#!5,-.",(%-%!(#Q.($%!&!"#!"#Q.(#2!)1!#*&%=Q4(!"#=.(#/).J1(F#

X%!('-,(&.J'#

?!&/!(!&*),"#

^!&!+.'(&!!&=!#

&!'Q)(,(!"#

X%!(',",)S'!#612,"(.(,(.!3H#

12,).(,(.!3&.3(!).J1H#

*!&3%&-,"4!#

,''!''-!"(H#!(4F