Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT...

of 15 /15
Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk Programmamanager prestatiebekostiging, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Embed Size (px)

Transcript of Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT...

Page 1: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s     

Zorgvisiecongres: Invoering DOT14 maart

Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk

Programmamanager prestatiebekostiging,

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

Page 2: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

 Agenda  

- Aanleiding DBC en DOT

- 10 stappen DOT

- Systeemfouten en doorontwikkelagenda

- Interne issues

- Onderhandelingen

- Mogelijkheden DOT naar 2.0

- Tenslotte

Page 3: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

   DBC aanleiding (2005)

1. Marktwerking: het introduceren van een contractenstelsel waarin zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch

specialisten met elkaar afspraken maken over volume, prijs en kwaliteit.

2. Prestatiebekostiging : Het vervangen van functiegerichte budgettering van ziekenhuizen en de lumpsum

financiering van medisch specialisten door een productgerichte bekostiging.

3. Transparantie: Het vergroten van het inzicht in en het bieden van mogelijkheden om de ziekenhuiszorg te

beoordelen en te vergelijken.

4. Het bevorderen van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg.

Page 4: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

   In het huidige DBC-systeem worden na enkele jaren ervaring de volgende knelpunten gesignaleerd:

• Het DBC-systeem voldoet niet aan het criterium ‘medische herkenbaarheid’. De productgroepen,

die het grote aantal DBC’s hanteerbaar maken, bestaan weliswaar uit verschillende qua kosten en werklast homogene maar niet uit medisch oogpunt vergelijkbare DBC’s. Het maakt de productgroepen onvoldoende geschikt voor contracteren, waarbij afspraken worden gemaakt over de prijs en kwaliteit van de verleende zorg.

• Doordat de typering per specialisme is opgebouwd, ontstaan twee knelpunten: Voor vergelijkbare zorgvragen die worden behandeld door verschillende specialismen, zijn verschillende DBC-

typeringen en tarieven van toepassing. Voor zorgvragen waarbij meerdere specialismen zijn betrokken worden meerdere DBC’s in rekening gebracht.

• De huidige diagnosetyperingen hebben geen aansluiting op een internationale diagnoseclassificatie.

Dit betekent dat de DBC-typering onvoldoende kan worden gebruikt in het kader van internationale wenselijk geachte uitwisseling van gegevens over de (ontwikkeling van) ziekten.

Het DBC-systeem met de gekozen (globale) typering van een diagnose en een behandelas (operatief klinisch of

operatief poliklinisch) sluit onvoldoende aan op de werkelijke kosten van een klinisch

operatieve behandeling (bijvoorbeeld een kijkoperatie of een complexe ingreep bij slijtage aan de knie leidt tot andere kosten).

• De standaard registratie-instructies zijn per specialisme aangepast en bevatten daardoor belangrijke

verschillen. Hierdoor is de voorspelbaarheid van de registratie en declaratie moeilijk te

waarborgen.

DOT aanleiding (2007)

Page 5: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

10 punten DOT1

Enkelvoudige vastlegging ten behoeve van meervoudig gebruik (financieel georiënteerd)

++/-

2Verbeteren basisregistratie (uniformeren nomenclatuur & toepassingsregels)(DBC O & NZa regels, CBV nomenclatuur)

+/-

3 ICD-codering gekoppeld aan DBC-registratie  +

4Specialist typeert alleen diagnose en daar waar nodig behandeling (+ veel ‘flankerend’ coderen!)

+

5 Van valideren naar afleiden  ++

6 Gebruik maken van bestaande ICT-mogelijkheden  +

7ICT-infrastructuur moet beter en slimmer (vage indicator!nog geen beslissingsondersteuning)

++/-

8 Reële tarieven voor herkenbare producten (we zijn nog niet klaar...!)

--/+

9Declaratie op DBC-niveau, onderhandelen op clusterniveau (neen)

-

10 Clustering op basis van diagnose als onderhandeltool ( neen) -

Page 6: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Systeemfouten en doorontwikkelagenda

- Krappe planning DO agenda: oplevering juli 2012 bepalend voor omzet 2013 en daarmee een relatie met vangnet transitie

- Beperkte mogelijkheden ervaring op te doen voor structuur 2014

- Ruimte in BKZ voor DO agenda

- Reparatie release: tarieven ( bv. alg VPD bij specifieke umc producten) NB nu in loop jaar (1 mei) release!

- umc's specifiek: complexiteit, top referente zorg, werkplaats functie

- Schatting voor umc’s ‘gat’ ca € 400 miljoen

Page 7: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Voorbeeld tarieven vs kosten ziekenhuisdeel(1)

Zorgproduct aantal kosten gem Tarief oorzaak onderdekking

Page 8: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Voorbeeld tarieven vs kosten (2)

Page 9: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Voorbeeld tarieven vs honoraria

Page 10: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Interne issues- Bij de invoering sterke interne oriëntatie: regeldichtheid &

complexiteit.

- Focus op registratie positief

- ICT veelal nog niet klaar !

- Extern is intern: vreemde consequenties en gedrag, 'opeisen rechten‘ ( bv IC, Kindergeneeskunde, transplantaties). In toekomst meer ruimte voor ondernemerschap?

- Informatievoorziening moet op gang komen, intern en op koepel niveau.

- Kanaliseren van fouten en aanpassingsverzoeken: reparatie releases

Page 11: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Onderhandelingen

- FB, transitie: veel openstaande vragen, risico inschatting nauwelijks te maken

- Zorg: discontinuïteit en jonge teams aan de onderhandeltafel

- Liquiditeit: weglekken rente

- HLA macro afspraken: beheersen & kosten, visie op herschikken zorgveld

- MBI: perverse prikkels

- Stijl veelal: ‘budget’ en vullen met DBC zorgproducten. Nog beperkt inhoudelijk onderhandelingen

- Nieuwe wijn in oude zakken ?!?

Page 12: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Mogelijkheden

FINANCIEEL

DBCDOT

Add OnWDSTrials

Keuringen

KWALITEIT

TransparantieBenchmark

HSMRPrestatie-

indicatoren

ZORGLOGISTIEK

EPDZorgpaden

OK planning bedbezetting

multi-afspraakOrdercom

Diagnose & Verrichtingen (RSAD) + Extra

DBC+DOT+ZN+VWS+NZA+AD+DIS+DHD+LMROUTPUT

INPUT

Intern Proces

Hans van Belleghem

Page 13: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

DOT naar 2.0- Rust vs. systeemveranderingen

- Focus moet op zorg zijn

- Porter: value added view

- Beheersing denken = oud denken

- Patiënt waarden: outcome?

- Behoefte aan ‘informatieproducten’ 

- Voorspellen, scenario‘s en benchmarks:

- Potentie voor : optimalisatie bedrijfsvoering, kwaliteitsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

- DOT naar 2.0

Page 14: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Tenslotte- slechte nieuws

- klein leed in vergelijking met internationale positie

- wie brengt de boodschap aan de patiënt

- ‘de bakker moet zorgen dat er minder brood gegeten wordt’

- elke systeemwijziging is kortdurende besparing

- er is nog geen prestatiebekostiging maar budget systeem

- ‘FB 2.0 i.p.v. DOT 1.0?’

- transparantie van DBC's nog grotendeels een belofte

- goede nieuws

- uitdaging van verzilveren in de toekomst

- transitieperiode nog niet afgelopen

- tijd om meer aan de kwaliteit te werken 

- Medisch specialisten betrokken bij doorontwikkeling

- Van voorbereidingsfase in de uitwerkingsfase

Page 15: Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk.

Dank voor uw aandacht

- In de workshop zullen voorbeelden nader besproken worden