Eerst connectie dan correctie

download Eerst connectie dan correctie

of 22

 • date post

  07-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  32
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Eerst connectie dan correctie. Anne van den Berg FPK Assen 3 oktober 2013. Geen connectie. "Praatjes vullen geen gaatjes", zei gekke Griet en sprak een uur lang door 't vergiet. John O’Mill. Indeling lezing. Connectie Psychopathie Gehechtheid en psychopathie - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Eerst connectie dan correctie

Eerst connectie dan correctie

Eerst connectie dan correctieAnne van den BergFPK Assen 3 oktober 2013

Geen connectie"Praatjes vullen geen gaatjes",zei gekke Grieten sprak een uur lang door 't vergiet.

John OMill

Indeling lezingConnectiePsychopathieGehechtheid en psychopathieTherapeutische relatie vanuit psychodynamisch perspectiefOntmoedigende en bevorderende interventiesEerst connectie dan correctieCorrectie

3Bartje

Hunebed

Pompekliniek 1973-1975

PsychopathieVerzamelbegrip van uiteenlopende klinische beelden (Herv)Primair (kernpsychopaat) en secondair (omgeving)DSM 5, Antisociaal-psychopathie. Dynamischer Vier facetten van Hare, PCL-R. Interpersoonlijk, gevoelsmatig, levensstijl, antisociaal gedrag.Disinhibitie, meanness, boldness op basis van laag angstniveau en moeilijk temperament (Patrick, c.s.).Cooke, Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality. Domeinen van zelf, gevoelens, dominantie, gehechtheid, gedrag, denken.Grandiositeit, onthechtheid, misleiding, impulsiviteit (Meloy).

Veel betekenissen psychopathie. Wat te gebruiken voor behandeling? Voldoende dynamiek. PCL-R meetinstrument, geen therapeutische instrument. Kom daar op terug. Sommigen spreken in hun systematoiek over gehechtheid zoals Meloy en Cooke. Meloy verbindt onthecht zijn met de zeer vroege afwijzing door verzorger. Afstand nemen en op zichzelf terugtrekken om maar niet opnieuw gekwetst te hoeven worden. Fonagy: onthecht is het onvermogen zich de ander als persoon voor te stellenPsychopathy is a psychological condition in which the individual shows a profound lack of empathy for the feelings of others, a willingness to engage in immoral and antisocial behavior for short-term gains, and extreme egocentricity. Psychopaths do not have the fear response experienced by most of us to the potential negative consequences of criminal or risky behavior and are relatively insensitive to punishment. They tend not to be deterred from their self-serving behaviors by criminal or social penalties. In conjunction with their unfeeling and incessant drive to take care of themselves, psychopaths are predators, and anyone who can feed their need at the moment is potential prey7Samenhang psychopathie en gehechtheid

Trauma.8Psychopathie en traumaWeinig onderzoek gevondenDelinquente adolescenten , 78% traumas, 54% emotionele verwaarlozing en 40% seksueel misbruik. Burnet, 2006.Delinquente mannen 4 x meer (48.3%) getraumatiseerd i.v.t. controlegroep (12,5%). Reavis e.a., 2013. Positieve correlatie delinquente adolescenten facetten Hare en fysiek en emotioneel misbruik. Krischer e.a., 2008.Interpers. en affect. facetten Hare beschermen tegen posttraumatische stress bij . Willemsen, Verhaeghe, 2011.Hoge PCL-R significant hoger op sexueel en emotioneel misbruik, iets minder op fysiek misbruik en stressfull events . Peer review 2013.

Onderzoeksproblemen: Veel soorten traumas en verschillende invullingen psychopathie

Weinig onderzoek naar trauma en psychopathie. Wat voor trauma (fysiek, seksueel, emotioneel, life events, Bessel van der Kolk, DSM 5, Signs and Symptoms of Developmental Trauma Disorder are:Child is described as challengingAnxietyLearning and attention difficultiesDevelopmental delaysDefiant to authorityHyperactivityIsolate themselvesAggressive behaviorPoor self-esteemManipulative behaviorExhibits self-soothing behaviorsDistrustfulNightmaresPoor eye contact

Fonagy: reflective Function Scale

Bessel van der Kolk. Developmental trauma disorder. 2005Bernstein e.a. Childhood Trauma Questionnaire 1997Bremner e.a. Early Trauma Inventory, 2000

9Review onderzoek psychopathie-gehechtheid > 18 jaar (2011)12 empirische studies:meest voorkomende gehechtheidstijlen zijn vermijdend (DS) en Cannot Classify/Unresolved (CC/U).Hoe hoger de mate van psychopathie, hoe minder DS maar meer CC/U.Unresolved door traumas vanuit de (vroege) jeugd en Cannot Classify vanwege het onthecht zijn.

Psychodynamisch werken (Fonagy)Hoe iemand reageert op zijn omgeving komt voort uit vroegere ervaringen, bewust/onbewuste betekenis daarvan.Complexe onbewuste processen zijn mede verantwoordelijk voor het bewuste denken.Relaties met belangrijke anderen in de vroege ontwikkeling worden genternaliseerd als mentale representaties. Deze bepalen hoe men omgaat met anderen, verwachtingen en het zelfbeeld.Traumatische ervaringen veroorzaken heftige innerlijke conflicten die gewone probleemoplossing kunnen aantasten.Onbewuste onacceptabele wensen worden afgeweerd. Hoe primitiever de afweer hoe ernstiger pathologie.Menselijke communicatie kent 2 niveaus: een bewust manifest en onbewust latent. De relatie met de therapeut/behandelomgeving in het hier en nu staat centraal. Hierin zijn voorgaande punten te bewerken.

Behandelen vanuit de relatie

Michael Lambert. John Norcross. Gericht op de primaire relatie en overdrachtsrelatie (Trijsburg). Nog weinig objectconstantie, ontwikkelingstekorten bewerken, beperkte zelf-objectdifferentiatie. Nog lang niet toe aan een werkrelatie.12Soorten therapeutische relatiesPrimaire relatie. Geen objectconstantie en zelf-objectdifferentiatie. Grote ontwikkelingstekorten. Deze bewerken. Vooral steunend van karakter.Overdrachtsrelatie. Wel zelf-objectdifferentiatie. Problemen met wat wel en niet reel is. Vroegere conflictueuze relaties worden herhaald in het hier en nu. Steunend/analyserend.Werkrelatie. Volwassen deel patint communiceert met therapeut. Samenwerking op gebied van doelen en taken. Adequate perceptie van wat reel is en wat bij zichzelf en de ander hoort. Analyseren en oefenen.Rele relatie. Aan het einde van behandeling. Zakelijke en inhoudelijke contacten over leven na de opname. Trijsburg, 2002Vier subtypes naar MeloyNarcistische type.Affectief onthechte roofdier type.Misleidende, bedriegende, instrumentele type.Impulsieve, onverantwoorde type.

Gemengde types

14Richtlijnen omgang psychopaat (1)Gehechtheid ontmoedigende richtlijnen:Afstandelijke attitude. Niet gericht op empathie en relatievorming (H en K)Rationele insteek met korte termijn behoefte bevrediging (H)Doelen richten op gedragsverandering i.h.b. recidivevermindering, en niet op subjectieve en intrapsychische problematiek (H)Niet laten leiden door gevoelens voor patint. Rationeel de doelen voor ogen houden (H)Werkrelatie met patint zonder dat deze afhankelijk van je wordt (H)Geen emotietaal gebruiken (K)Ga ervan uit dat de patint wil manipuleren, domineren, splitsen en zich niet emotioneel wil hechten (T)Focus op feiten, gedrag en niet op meningen en gevoelens (M)

Hare en Wong, Thornton & Blud, Muller-Isberner, Kroger en van Beek. Als je alleen gedragsverandering nastreeft, wat zichtbaar en observeerbaar is dan krijg je deze richtlijnen. Zo leert een patient nooit een wederkerige relatie en daarmee empathie.15Richtlijnen omgang psychopaat (2)Behandelingsbevorderende richtlijnen:Richt je op potentieel veranderbare haalbare doelen (T)Richt je op beschermende factoren. Pro-sociale gedrag (T, K)Humor en spel. Metapositie (K)Gewenst gedrag belonen, ongewenst begrenzen/negeren (K)Cognitief gedragtherapeutisch voor lange tijd toepassen (T)Regelmatig supervisie (K, M, T)Bij grensoverschrijdingen direct stelling nemen (H)Kosten baten analyse maken voor crimineel gedrag (H)Belonen met privileges appellerend aan status/uitdaging (M)

What worksObjectief en subjectief waarneembare symptomen, syndromen, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen.Sociale omgeving, context en het systeem.Bewust toegankelijke cognitieve schemas, copingstijlen en mentale representaties van zelf en ander.Psychodynamiek, zoals impliciete schemas, aard objectrelaties, innerlijk conflict en defensie. Organisatie persoonlijkheid en driftontwikkeling.Veiligheid gezinsklimaat, opvoeding, traumatische ervaringen, gehechtheidrepresentaties en stijlen.De meer genetisch bepaalde stabiele persoonlijkheidskenmerken en temperamentfactoren.

Risicoprincipe, Behoefteprincipe, Integriteitsprincipe, responsiviteitsprincipe.

Luborsky. Ordeningsprincipe is cognitief gedragstherapeutisch. 70 tot 80% van de metastudies hangt samen met de voorkeur van de onderzoekers.17Gehechtheid ontmoedigende behandelingRegelmatig wisselen van persoonlijk begeleider.Wisselende afspraaktijden op steeds andere kamers.Patint gezichtsverlies laten leiden.Opstellen van casusconceptualisaties, delictscenario en TvP bij begin opname/behandeling.Wantrouwende posities innemen zoals verwachten manipulatie.Eerst patint verantwoordelijkheid voor delict laten erkennen terwijl hij verminderd toerekeningsvatbaar is.Vastpinnende diagnoses en testuitslagen communiceren.Weinig sociale interacties in behandelingsprogramma.Los, gesplitst, chaotisch behandelingsteam. Regieprobleem.

Zowel interventies, programma als milieu18Gehechtheid bevorderende interventiesGehechtheid kan gaan groeien vooral door ervaringen van wederzijdsheid en in veel mindere mate door expliciete leerdoelen:Aansluiten bij zintuigelijke gevoeligheden. Groot belang van vaktherapien. Impliciete interventies, vooral preverbaal.Alternatieve transitional objects aanbieden.Veilig klinisch milieu (Adshead).Speltherapie voor volwassenen. Alsof situatie.Complementair reageren. Winstsituatie creren.Voorzichtig complimenteren als dat oprecht is.Patint positie geven van meedenken.Geen voorschriften geven maar voorstellen doen.Mentaliseren en mediteren.Structuur en grenzen in afspraken en milieu.

Michael Rutter & the English & Romanian Adoptees Study Team 1998Adrian Raine, amygdala beter verbonden met andere hersengebieden door meditatieBiologically, the right brain participates in the processing of social-emotional information, in the facilitation of attachment functions, in the regulation of bodily and affective states, in the control of the vital functions that allow us to survive and in the bodys ab