Een onderzoek naar talentmanagement bij de Vlaamse overheid

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Een onderzoek naar talentmanagement bij de Vlaamse overheid

 • KU LEUVEN

  FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN

  MASTER OF SCIENCE IN HET

  OVERHEIDSMANAGEMENT EN -BELEID

  TALENTMANAGEMENT in

  evolutie?

  Een onderzoek naar talentmanagement bij de

  Vlaamse overheid

  Promotor : Prof. Dr. A. HONDEGHEM MASTERPROEF

  Assessor: D. BUTTIENS aangeboden tot het

  verkrijgen

  Verslaggever : Prof. Dr. W. VANDENABEELE van de graad van Master

  of

  Science in het

  Overheidsmanagement

  en

  -beleid

  door

  Thomas CRAPS

  academiejaar 2014-2015

 • 1

 • 2

  KU LEUVEN

  FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN

  MASTER OF SCIENCE IN HET

  OVERHEIDSMANAGEMENT EN -BELEID

  TALENTMANAGEMENT in

  evolutie?

  Een onderzoek naar talentmanagement bij de

  Vlaamse overheid

  Promotor : Prof. Dr. A. HONDEGHEM MASTERPROEF

  Assessor: D. BUTTIENS aangeboden tot het

  verkrijgen

  Verslaggever : Prof. Dr. W. VANDENABEELE van de graad van Master

  of

  Science in het

  Overheidsmanagement

  en

  -beleid

  door

  Thomas CRAPS

  academiejaar 2014-2015

 • 3

  Samenvatting:

  De dag van vandaag wordt de Vlaamse overheid geconfronteerd met

  een forse daling van haar middelen op budgettair vlak. Een gevolg

  hiervan is dat er in de toekomst meer werk zal moeten gedaan worden

  door minder werknemers. De Vlaamse overheid wil deze uitdaging

  aanpakken door in te zetten op talentmanagement, waarbij

  werknemers niet alleen op hun talenten worden ingezet, maar waarbij

  deze talenten ook verder ontwikkeld worden. In deze masterproef

  wordt het reeds gevoerde talentmanagement binnen de Vlaamse

  overheid van naderbij bekeken en nagegaan of er een evolutie heeft

  plaatsgevonden. Verder wordt er stilgestaan bij de positie van de

  stakeholders ten aanzien van talentmanagement en de mate van

  betrokkenheid in het opzetten en uitrollen van talentmanagement.

  Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een documentanalyse

  en semi-gestructureerde interviews met respondenten binnen de

  overheidsvakbonden en de entiteiten van de Vlaamse overheid. Eerst

  werd het Vlaams Regeerakkoord en de Beleidsnota Bestuurszaken

  geanalyseerd op vermeldingen van talent, talentmanagement en

  praktijken van talentmanagement. Vervolgens werden vragenlijsten

  opgesteld om de respondenten te bevragen over talentmanagement en

  de stakeholders van talentmanagement.

  Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het talentmanagement

  van de Vlaamse overheid geen grote veranderingen heeft ondergaan

  na de verkiezingen van 2014. Zij koppelt nog steeds een verhoogde

  intrinsieke motivatie aan een verhoogde productiviteit bij de

  werknemer. De nadruk is binnen deze koppeling wel enigszins

  verschoven van motivatie naar meer productiviteit. Wat de positie van

  de stakeholders betreft, zien we dat zij eerder positief staan ten aanzien

  van talentmanagement. De implementatie schiet volgens hen op dit

  moment echter wel te kort.

  Over de betrokkenheid van de stakeholders bij het proces van

  talentmanagement binnen de Vlaamse overheid, krijgen we geen

  eenduidig antwoord. Naast het traditionele sociale overleg, hebben

  entiteiten een grote vrijheid in het bepalen of zij de vakbonden al dan

  niet willen betrekken in het proces van talentmanagement.

 • 4

  Voorwoord:

  In dit korte voorwoord wil ik alle mensen bedanken die hebben

  bijgedragen tot de totstandkoming van deze masterproef. Ten eerste

  wil ik mijn assessor Mevrouw Dorien Buttiens bedanken voor het

  beantwoorden van al mijn vragen tijdens de voorbereiding en

  uitwerking van de masterproef en voor de hulp bij de interviews met

  de respondenten binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid. Naast

  mijn assessor wil ik ook mijn promotor Professor Dr. Annie

  Hondeghem bedanken voor de kans die zij mij gegeven heeft om rond

  dit boeiende onderwerp een masterproef te schrijven. Verder wens ik

  alle respondenten in het onderzoek te bedanken voor hun

  medewerking en hun bereidheid om aan mijn onderzoek deel te

  nemen. Zonder hun medewerking was dit onderzoek en deze

  masterproef niet mogelijk geweest. In het bijzonder wens ik de Heer

  Stephan Marchant van AgO te bedanken voor zijn interview en voor

  het aanreiken van andere respondenten.

  Ten slotte wil ik mijn ouders en broer bedanken voor alle steun en

  motivering die ze me gaven tijdens het opstellen van deze masterproef.

  Zonder hen was het allemaal een stuk zwaarder geweest.

 • 5

  1. Inleiding: ................................................................................. 7 2. Theoretisch kader: .................................................................. 9 2.1. Ontstaan talentmanagement: ............................................ 9 2.2. Talent? .............................................................................. 10 2.2.1. Aangeboren-aangeleerd: .............................................. 11 2.2.2. Subject-object: .............................................................. 11 2.2.3. Inclusief-exclusief: ......................................................... 12 2.2.4. Input-output: ................................................................ 13 2.2.5. Universeel-contextafhankelijke perspectief:................. 13 2.3. Rol van de stakeholders binnen talentmanagement: ....... 13 2.4. Talentmanagement binnen de Vlaamse overheid: ........... 15 2.5. Kritieken: ........................................................................... 16 2.6. Verwachtingen voor het toekomstig beleid:..................... 17 3. Methodologie: ...................................................................... 18 3.1. Dataverzameling en data-analyse: ................................... 18 3.1.1. Inhoudsanalyse ............................................................. 19 3.1.2. Semi-gestructureerde interviews .................................. 20 3.3. Verloop van het onderzoek: ................................................... 22 4. Documentanalyse: ................................................................ 23 4.1. Vlaams Regeerakkoord 2014-2019: ................................. 23 4.2. Beleidsnota Bestuurszaken 2014-2019: ............................ 25 5. Analyse: ................................................................................ 27 5.1. Algemeen: ......................................................................... 27 5.2. Talentmanagement: ......................................................... 28 5.2.1. Talent? .......................................................................... 28 5.2.1.1. Visie vakbonden: ....................................................... 29 5.2.1.2. Visie administratie: ................................................... 30 5.2.2. Subject-Object:.............................................................. 32 5.2.2.1. Visie vakbonden: ....................................................... 32 5.2.2.2. Visie administratie: ................................................... 34 5.2.3. Inclusief-Exclusief: ......................................................... 35 5.2.3.1. Visie vakbonden: ....................................................... 35 5.2.3.2. Visie administratie: ................................................... 37 5.2.4. Input-Output: ................................................................ 38

 • 6

  5.2.4.1. Visie vakbonden: ....................................................... 38 5.2.4.2. Visie administratie: ................................................... 39 5.3. Stakeholders: .................................................................... 41 5.3.1. Definitie en opsomming: ............................................... 41 5.3.1.1. Visie vakbonden: ....................................................... 42 5.3.1.2. Visie administratie: ................................................... 44 5.3.2. Betrokkenheid in proces: .............................................. 48 5.3.2.1. Visie vakbonden: ....................................................... 48 5.3.2.2. Visie administratie: ................................................... 50 5.3.3. Relatie met organisatie: ............................................... 51 5.3.3.1. Visie vakbonden: ....................................................... 52 5.3.3.2. Visie administratie: ................................................... 53 6. Discussie en conclusie: .......................................................... 55 6.1. Hoe zijn de visie en de standpunten van de Vlaamse Regering gevolueerd? ................................................................. 55 6.2. Hoe zijn de visie, standpunten en praktijken binnen de administratie gevolueerd? .......................................................... 58 6.3. Hoe staan de stakeholders tegenover talentmanagement binnen de Vlaamse overheid en de eventuele evolutie hierin? ... 60 6.4. Algemene conclusie: ......................................................... 62 6.5. Limieten en suggesties voor verder onderzoek: ............... 65 7. Bibliografie: .......................................................................... 66 8. Bijlage: .................................................................................. 68 8.1. Bijlage 1: Leidraad interviews: .......................................... 68

 • 7

  1. Inleiding:

  Uit het onderzoek van Buttiens & Hondeghem (2013) is gebleken dat

  er bin