Eclips Strips (najaar 2010)

of 15 /15
ARLESTON•ALWETT•ALARY SINBAD Het duister van de har em 3 Van de auteur van Lanfeust Van de auteur van Lanfeust Boek 3 Het duister van de harem Boek 3 Het duister van de harem NAJAAR 2010 UITGEVERIJ L STRIPS NUMMER 11 O V E R D E S T R I P A U T E U R S V A N U I T G E V E R I J L GRATIS GRATIS Het jaar van HEIN Het jaar van HEIN De terugkeer van ERIC HEUVEL De terugkeer van ERIC HEUVEL Interview ADRIEN FLOCH Interview ADRIEN FLOCH WITTE TERMIET WITTE TERMIET ROBIN HOBB in BEELD ROBIN HOBB in BEELD

description

In deze editie van Eclips aandacht voor De terugkeer van meestertekenaar Eric Heuvel, een interview met Ythaq-tekenaar Adrien Floch, De Boeken van de Zieners van Robin Hobb (eindelijk in beeld gebracht) en het onvolprezen Witte Termiet.

Transcript of Eclips Strips (najaar 2010)

ARLESTON•ALWET

T•ALARY

SINBAD

Het duister van de har

em

3

Va n d e a u t e u r v a n L a n fe u s tVa n d e a u t e u r v a n L a n fe u s t

D

Boek 3Het duister van de harem

Boek 3Het duister van de harem

NAJAAR 2010

UITGEVERIJ L

STRIPS

NUMMER 11

O V E R D E S T R I P A U T E U R S V A N U I T G E V E R I J L

GRATISGRATIS

Het jaar van HEINHet jaar van HEIN

De terugkeer vanERIC HEUVELDe terugkeer vanERIC HEUVEL

InterviewADRIEN FLOCH

InterviewADRIEN FLOCHWITTE

TERMIETWITTE

TERMIET

ROBIN HOBBin BEELD

ROBIN HOBBin BEELD

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:24 Pagina 1

-NieuwsHein over het gedenkwaardigejaar 2010!Precies een jaar geleden sloot Hein de Kort het jaar 2009 op uiterst persoonlijkeen ludieke wijze af met zijn verzamelbundel Het jaar van Hein. Het bleek al snelhet perfecte cadeauboek voor zowel de liefhebber als de nieuwkomer metbetrekking tot het werk van De Kort. In 2010 – Het Jaar van Hein passeren groteen kleine gebeurtenissen – en niet te vergeten verzonnen gebeurtenissen – derevue. Van de aswolk boven IJsland en de dramatische vergissing van schaatserSven Kramer tot en met de paniek tijdens de dodenherdenking op de Dam: alleskomt op uiterst vermakelijke en relativerende wijze aan bod. 2010 – Het jaar vanHein, is in elk opzicht een must voor de Hein-liefhebber!

De Donkere Toren in aanbouwVoor de fans van De Donkere Toren-reeks is het nog even afwachten. Het vijfdedeel van de populaire stripreeks verschijnt in het eerste kwartaal van 2011. Wijkunnen alvast verklappen dat het weer bijzonder spannend wordt: de strijd omMidden-Wereld is begonnen! Gilead is gevallen. Voor de jonge scherpschutterRoland Deschain zit er niets anders op dan het laatste gevecht aan te gaan metde Goede Man, de krankzinnige John Farson. Hoe hopeloos dat gevecht ook lijkt.Tegelijkertijd wordt Rolands aandacht naar de Donkere Toren getrokken; eenvan de zes stralen die de wereld bij elkaar houden heeft het begeven... Kan Roland zijn aartsvijand verslaan voordat de wereld om hem heen voorgoedverloren gaat?

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:24 Pagina 2

Liefde is……soms heel vreemd, maar zelden zo dodelijkDe grimmige sfeer van de dictatoriale staat en de eigenzinnige personages die in het eerste deel van Vreemdeliefde werden neergezet door de Jouvrays, worden in het twee-de deel weergaloos voortgezet.Tho-Radia, die in het eerste boek de Monopoziatische dictatuurwist te ontvluchten, werd in de Confederatie van de Sterrengenadeloos gebruikt voor propagandadoeleinden. Teleur-gesteld zocht ze haar heil bij haar landgenoot, professorBarzavotzig, die in werkelijkheid niemand anders is danSpongia, de meestervervalser.De echte professor Barzavotzig bleef achter in Monopozië enleerde tegen elke verwachting in de liefde kennen. Maar nu isde beste man uit op eerherstel, op erkenning en hij heeft erveel, zo niet alles, voor over om zijn doel te bereiken. Tho-Radiaen Spongia hebben zo hun eigen problemen. Anders gezegd, de vraag is wie zal overleven en wie niet… En datgeldt natuurlijk ook alle andere betrokkenen, want in de strijdom de macht is niemand zijn leven zeker. Niet in Monopozië enniet in de Confederatie van de Sterren.

Eclips Fantasy & Eclips Stripsis een uitgave van UitgeverijLuitingh ~ Sijthoff B.V.Postbus 2891000 AG Amsterdam

Uitgever Jacques Post

Redactie Maarten Basjes

Eindredactie Cécile van Son & Yvonne Verschuur

Redactionele medewerkersJenny van Achteren, RoxanneBrant, Jesse van Dijk, Kim vanDijk, Lideke Kruizinga, MarcoLap, Romany Leenhouts,Abraham Lindenberg, Cécile van Son, Derk Venneman,Yvonne Verschuur, Paul Wilders

Vormgeving Rudy Vrooman

ProductieLideke Kruizinga, Jenny vanAchteren & Paul Wilders

Publiciteit Romany Leenhouts

Copyright © 2010 UitgeverijLuitingh ~ Sijthoff B.V.Alle rechten voorbehouden.

Omslagillustratie Eclips Strips© 2010 Eric Heuvel

Omslagillustratie Eclips Fantasy©2010 Jesse van Dijk

Deze editie van Eclips, najaar2010, is G R A T I S verkrijgbaarin boekhandel en speciaalzaakin Nederland en België.

In verband met de vroegtijdigebekendmaking van de in dezeEclips opgenomen titels wordtvoor de vermelde verkoop -prijzen, omvangen en verschijningsmaanden eenvoorbehoud gemaakt.

Vreemdeliefdet w e e d e b o e k

Een aangrijpend toekomst verhaal

in de sfeer van Stanley Kubricks

Dr. Strangelove

J é r ô m e & A n n e - C l a i r e J o u v r a y – S t é p h a n e P r e s l e

Gro

tere

invl

oed v

erz

eke

raars

op z

org

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:24 Pagina 3

Het verhaal wordt verteld door Eric Heuvel en Ruud van der Rol.Eerder maakten zij school op het terrein van de educatieve, histo-rische journalistiek in stripvorm, met De Ontdekking – in de VSgenomineerd voor de Eisner Award2010 voor Best Teen Productions – en DeZoektocht. Het zijn indrukwekkendestripdocumenten voor jong en oud. Derhalve zal het niemand verbazen datde educatieve softcover-editie van DeTerugkeer dit jaar onderdeel is van de‘Nationaal Geschenkcampagne 2010’:200.000 exemplaren zijn gratis aanleerlingen van het derde leerjaar vanhet voorgezet onderwijs verstrekt,samen met docentenboeken. Deze bijzondere uitgave is door Van der Rol Producties gemaakt inopdracht van en in nauwe samenwer-king met het Indisch Herinnerings -centrum Bronbeek.

Nadat Heuvel en Van der Rol, op basisvan uitgebreide research, de jodenver-volging in de Tweede Wereldoorlog in beeld hebben gebracht,richtten ze zich met hun specifieke talent op de situatie inIndonesië voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. DeTerugkeer is niet alleen een gelaagde vertelling, maar ook een aan-grijpend journalistiek verslag in verhaalvorm, spannend en met

De Terugkeer is een emotioneel aangrijpende historische roman in stripvorm, die een blikbiedt op een voorbij tijdperk en die net zo meeslepend is als de meest fantastische roman.

bewonderenswaardige precisie neergezet. Aan bod komen ondermeer de sociale aspecten van de koloniale maatschappij in hetIndonesië van toen, de Japanse inval, de bezetting, de interne-

ringskampen, de Japanse capitulatie ende daaropvolgende bersiap: de periode vanbetrekkelijke wetteloosheid die aan debasis lag van de onafhankelijkheidsstrijddie volgde.Tekenaar Eric Heuvel over het maken van de strip: ‘Uitgaande van de synopsisen het daaruit voortkomende scenarioverzonnen Ruud van der Rol en ik wat erop de verschillende platen te zien moestzijn: de verschillende scènes. Dit is natuurlijk geen vrijblijvendeauteursstrip. Er moest een educatief doelworden gediend en we werkten vanuitdienstbaarheid aan dat doel. Ik moet zeg-gen: het helpt bij het tekenen als je echtter plekke de geuren hebt geroken endaadwerkelijk de felle kleurenprachthebt gezien. Het verhaal bood mij degelegenheid de vele slachtoffers – van alle

partijen – te eren en te zorgen dat hun verhaal niet verloren gaat.Daar deed ik het ook voor.’

In De Terugkeer gaat de planterszoon Bas op latere leeftijd met zijnnicht Maureen terug naar Indonesië, het land waar hij is geboren

NA DE ONTDEKKING EN DE ZOEKTOCHT IS ER NU

DE TERUGKEER

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:24 Pagina 4

lik an.

nder het

rne- e en

van n de

rijd

ken psis ario

at er oest nde

doel nuit

zeg- echt

n en acht

de alle

aat.

zijn oren

en opgegroeid. Zestig jaar eerder vocht Bas inhet Nederlandse leger tegen de Indonesischenationalisten die streden voor de onafhanke-lijkheid van hun land. Hij hoopt in Indonesiëeen spoor te vinden van Soerati, het meisje opwie hij toentertijd smoorverliefd was, al weethij heel goed dat de kans haar te vinden zeerklein is in een land van 200 miljoen inwoners.Onderweg vertelt hij zijn nicht veel over dekoloniale tijd, over de Japanse bezetting, overzijn leven in de kampen en zijn rol bij depolitio nele acties. In zijn ouderlijk huis ont-moet hij zijn Indonesische jeugdvriend enlatere vijand Amir, uit wiens mond hij deandere kant van de geschiedenis verneemt. De hoofdpersonen vertegenwoordigen driegezichtspunten op de geschiedenis vanNederlands-Indië en Indonesië: die van deIndonesiërs, die van de blanke Nederlandersen die van de Indische Nederlanders. Uit delevensverhalen van Bas en Amir komt naarvoren hoe ingrijpend de koloniale tijd, de oor-log en de onafhankelijkheidsstrijd het levenvan miljoenen mensen hebben veranderd enwelke invloed die vandaag de dag nog hebben.Het resultaat is een verbluffende combinatievan subliem tekenwerk en een meeslependverhaal, gebaseerd op de historische werke-lijkheid.

De Terugkeer – gebonden, 64 blz., €17,95

Het dubbelalbum van De Ontdekkingen De Zoektocht verschijnt voorjaar2010 in gebonden editie - de oplage isbeperkt, reserveer nu alvast bij uw

strip- of boekhandelaar.

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:24 Pagina 5

Op een wereld hier ver vandaan, in een verre toekomst, leveren tweevolkeren al eeuwenlang een verwoede strijd. De Geosiërs, eenwoestijnvolk, en de Nautielen, een diepzeevolk, hebben elkaar totaan de rand van de afgrond uitgeput. Wie de eeuwenoude strijdooit is begonnen, of wie het bij het juiste eind heeft, is allang nietmeer duidelijk, of belangrijk. Beide volkeren vechten voor hun eigengerechtigheid, maar het einde lijkt nu toch in zicht te komen.

De Nautielen worden bedreigd door een tweede gevaar, een dodelijke ziekte diezich in hun DNA bevindt. Een ziekte die zich generaties lang sluimerend door hunlichamen heeft begeven, maar nu met verassende snelheid een einde maaktaan het leven van veel Nautielen. Voor veel van hen betekent dit een uiterstgruwelijk einde. Hun laatste hoop bevindt zich in het bloed van een klein

meisje, Bianca... de Witte Termiet. Haar DNA lijkt de enige oplossingvoor de redding van de Nautielen.

Het meisje wordt gevangengehouden door de NautielRudbekius, een eigenaardige professor die Bianca

Witte Termiet B

Zo krijgen we hem nooit plat! We moeten demuurankers verpulveren!

Zonder die houdt de toren geen stand!

Begrepen,heer!

Meer! Blijf schieten!Laat de laatste

getuigenis van onsellendige verleden

instorten!

‘Liefhebbers van onder andereStorm, Den, Megalex en DeMetabaronnenmogen dezealbums niet laten liggen!’ –Stripschrift

‘Het verhaal heeft mysterie,actie, duidelijke good en bad guys en uiterst gelikt tekenwerk. Dat zou toch een flinke groep liefhebbers moetenaanspreken.’ –Sigge Stegeman, Zozola

‘… de scenaristenen tekenaar slagen er perfect in om een geanimeerde opening van hun trilogie te maken.’ – Goddeau.com

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:24 Pagina 6

wee een

tot rijd niet gen

e die hun

aakt terst

klein sing

utiel anca

behandelt als een experiment. Maar naarmate Bianca ouder wordt, begint deprofessor ook steeds meer van haar te houden. Bianca wordt de dochter die hijnooit heeft gehad.Als Bianca vragen begint te stellen over haar verblijf in het geheimzinnige bos,de eindeloze bloedtesten en de monsters rond haar huis, zijn de opdrachtgeversvan Rudbekius bang dat ze zal proberen te ontsnappen. En, erger nog, dat deGeosiërs haar zullen vinden en gebruiken voor hun eigen doeleinden. Omdat hetexperiment tot nog toe weinig succes heeft behaald, en ze niet willen dat hetmeisje in handen van de vijand valt, wordt besloten het experiment te stoppen,met alle gevolgen voor Bianca...

Als de Geosiërs toch achter het bestaan van het meisje komen, wordt er meteeneen grootschalige zoektocht op touw gezet. De zoon van de Geosische koning, dewrede Uther, wil het meisje koste wat kost vinden en gebruiken om de Nautielenuit te roeien. Hij lijkt op een wapen te zijn gestuit van immense kracht. Eenwapen dat in één klap het complete Nautielen volk kan uitschakelen. Als Uthertenminste de locatie kan vinden van de Nautielen, niemand weet namelijk waarhet volk zich onder het oppervlak van de zee bevindt.Bianca is zich ondertussen nog van geen kwaad bewust...

t Bianca

En wat nu,spectra?...

Moet ik daarinspringen?! Maardat is minstens

een kilometer diep!

dat wordtm’n dood!

Ik… het…het lukt me niet…

De illusie waarin ikgevangen zat, was

beter dan dit!Het is sterkerdan mezelf. Ik

kan niet!

dat is je nooduit-gang. hij brengtje naar de basis

van de toren.

dat kun jewel. het isde enigemogelijk-

heid. zelfsals je nogniet vol-

groeid bent,zullen jevermogensje redden.

je hebt nietalles tot nutoe overwon-nen om hier testerven. dat is

je lot niet.geloof me:

daar benedenvind je alleantwoorden.

vertrouw me. datheb je tot nu toe

gedaan en hetheeft je bevrijd

van de illusie waar-in je gevangen zat.

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:24 Pagina 7

Het moest er dus wel van komen en, jawel – eindelijk! – werden deBoeken van de Zieners vertaald naar een grafische romanvorm enpresenteert Uitgeverij L met gepaste trots de eerste twee albumsop scenario van Jean-Charles Gaudin, met tekenwerk van LaurentSieurac, die per album alleen maar beter wordt en meer geïnspi-reerd raakt.DeBoeken van de Zieners beginnen als een machtig zoemende snaar,waarachtig stoelkluisterend. Dit is het gegeven.Sinds mensenheugenis wordt het koninkrijk van de ZesHertogdommen bestuurd door het koningsgeslacht der Zieners.Een nieuwkomer aan het hof, de bastaard Fitz, die beschikt overde magische gaven van Vermogen en Wijsheid, blijkt een regel-rechte bedreiging voor de troon.Als de jeugdige Fitz op zesjarige leeftijd in het holst van een gurenacht wordt afgeleverd bij de poort van het immense kasteel deHertenhorst, de residentie van de machtige Ziener-koningen, ziet

zijn toekomst er verre van hoopvol uit. Hoewel de strenge maarrechtvaardige stalmeester Burrich hem onder zijn vleugels neemt,keert zijn vader, prins Chevalric, hem de rug toe. Erger nog, zodrahij verneemt de verwekker van een bastaardzoon te zijn, doet deprins afstand van de troon van de Zes Hertogdommen en trekt zichterug op het platteland. Ondertussen, terwijl hij van alle kantenscheef wordt aangekeken, krijgt Fitz een koninklijke opvoeding.Meester Hod leert hem met wapens omgaan en de oude stalmeesterBurrich is een en al vriendelijkheid, tot hij ontdekt dat Fitz over degave van Wijsheid beschikt, het talent om in de geest van een dier tetreden. Burrich is woedend, maar ook ontzet: ‘Wil je het koninklijkbloed in jou verkwanselen voor de bloeddorst van een jachthond?Maar er gebeurt meer. Om te voorkomen dat Fitz opgroeit metwrok jegens het geslacht van de Zieners, dwingt Chevalrics vader,de machtige Ziener-koning Vlijm de Listige, de jonge Fitz in deleer te gaan bij de geheimzinnige Chade, des konings persoonlijkeadviseur, halve magiër en vertrouweling.

Nadat ze al tien boeken had geschreven onder de naam Megan Lindholm, zoals ze in werkelijkheid heet, werd

ze als Robin Hobb vrijwel van de ene dag op de andere een begrip in fantasy-land. Overal ter wereld werd haar

trilogie Boeken van de Zieners enthousiast ontvangen. Haar eigenzinnige aanpak, die een origineele plot paart

aan levensechte personages en een vloeiende, soms bijna hypnotiserende schrijfstijl, won in snel tempo de

sympathie van het grote lezerspubliek. Nu, ruim vijftien jaar later, wordt Robin Hobb internationaal beschouwd

als een van de meest getalenteerde en oorspronkelijke fantasy-schrijvers van de afgelopen eeuw.

VERMOGEN & WIJSHEID VAN

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:25 Pagina 8

Terwijl plunderaars van overzee de kustenbelagen, terwijl Ontzielden het binnen-land onveilig maken en zelfs de geurendelavendelkaarsen de reuk van kuiperijen enintriges op de Hertenhorst niet langerkunnen verhullen, ontdekt Fitz dat hetkoningsbloed dat door zijn aderenstroomt hem ook toegang geeft tot een bij-zonder talent, dat van Vermogen, maardan zijn we alweer enkele delen verder.DeBoeken van de Zieners is een reeks om metklamme handen te verslinden; het is vrij-wel onmogelijk ze niet in één adem uit telezen, en in dit geval ook: uit te kijken.

Belangrijk: de Boeken van de Zieners – 17,50per deel – verschijnen uitsluitend ingebonden editie: De bastaard in november2010, Het vermogen in februari 2011.

Wie meer wil lezen van RobinHobb: een echte aanrader is de tri-logie-in-wording met de titelKronieken van de Wilde Regen -landen. Inmiddels verschenen deel1 en 2: Drakenhoeder en Drakenziel.

erd

aar

art

de

wd

’t is eenbeetje rom-

melig…

weet je wie ik ben, jongen, en wat ik

hier doe?

Nee!

Mijn naam is chade en ik ben wéér ’n nieuwe

leermeester.

Jij bent voortaan een man van de koning. Hijbekommert zich om jouwopvoeding en verwacht opzijn beurt van jou trouw

en toewijding.

Ik heb deopdracht je teleren moorden,of liever, ik leerje de kunst vandiplomatieke

moord.

je bent nu in dienst van de koningen ik leer je de stiekeme, zachte

manier van doden.

Ik zal van jou ‘n moordenaar

maken!

Daar heb ik niet zo’nzin in…

De eerste keer zal het moeilijkst zijn, jongen… maar leren kan nooit kwaad,

ook dit niet…

Maar laten we eerst eensbeginnen metopruimen!

Watgeleerd?

Je weet heel goed waar ik ’t

over heb.

Wie heeft je ge-leerd in de geest vandie hond te gaan?

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:25 Pagina 9

Hij werd bekend met een van de beste stripreeksen uit Frankrijk.Adrien Floch tekende met uiterste doeltreffendheid een geheeloriginele wereld voor Christophe Arleston. Die samengebaldecreativiteit maakte dat Ythaq meteen uitgroeide tot een reeksvan wereldformaat, een die kon tippen aan het meesterwerk datLanfeust van Troy heet.Mat Schifferstein sprak deze zomer tijdens de Stripdagen inHaarlem met de befaamde tekenaar van wie in 2011 de vierdeligereeks Slhoka verschijnt.

Adrien Floch debuteerde op jonge leeftijd metde korte SF-reeks Fatal Jack, waarvan in1999 twee delen bij uitgeverij Talentverschenen. Ook van zijn volgendereeks, Slhoka, verschenen tweedelen in vertaling bij Blitz /Talent,albums die snel in vergetelheidraakten, maar dat kun je van desuccesreeks Ythaq, die Floch numaakt op scenario van Chris -tophe Arles ton, beslist niet zeg-gen. En het is zeker niet alleenaan de vertelkwaliteiten van deschrijver van Lanfeust te danken datdeze serie zo’n ongekend succes is.

Je hebt een heel aantrekkelijke tekenstijl…Floch: Eh (lacht) bedankt!

Heb je een professionele opleiding gehad?Nee, ik ben al jong begonnen met strips tekenen. Op mijn acht-tiende begon ik aan een strip die Fatal Jack heette, in een stijl dieenigszins verschilt van wat ik nu maak. Ik tekende een beetje naar

de Frans-Belgische school en het heeft zich langzaam ontwikkeldnaar wat ik nu maak. Ik heb drie delen van Fatal Jack gemaakt ennu werk ik aan het achtste deel van Ythaq.

Wat voor strip was Fatal Jack?Fatal Jack was een sciencefictionstrip. Ik was heel jong, mijn sce-narist ook, we deden zo goed mogelijk ons best en maakten allefouten die debutanten maken. Het resultaat was niet al te best,we wisten toen nog niet goed hoe een strip werkte…

Was de strip in kleur?Ja, ja, die was in kleur. Fatal Jack liep abso-

luut niet in Frankrijk, maar de uitgever,Soleil, liet me toch drie delen maken.Toen het derde deel ook zo slechtverkocht, dacht ik dat het voor mijeinde verhaal was. Maar toen ikeen gesprek met de uitgever had,zei hij dat hij me nog een kanswilde geven en dat ik een projectvan mezelf kon voorstellen. Hijzei: Fatal Jack verkoopt absoluut

niet, maar volgens mij heb jij eenheleboel geleerd, dus doe een voorstel

en ik kijk of ik het neem of niet. Toen hebik hem Slhoka voorgesteld. En die serie deed

het een stuk beter.

Slhoka was een fantasy-strip?Ja, het is fantasy-achtig, met wat ouderwetse technologie erbij.Een soort retro-fantasy dus. Het werden ook drie delen, maargeschreven door een andere scenarist, Godderidge. Intussen namArleston contact met me op en stelde me voor om samen te gaan

Het universum van Adrien FlochDe tekenaar van Ythaq en Slhoka door Mat Schifferstein

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:25 Pagina 10

werken aan een project dat De schipbreukelingen van Ythaq heet-te (dit is nog steeds de Franse reekstitel – red.) en daar heb iknatuurlijk ja op gezegd, want ik kende Arlestons werk heel goed,ik was dol op Lanfeust, ik vond dat erg goed. We zijn begonnenmet Ythaq en dat was een enorm succes vanaf het begin. Ik moestnog een deel van Slhoka maken, om het verhaal af te ronden. Ikheb nog ongeveer de helft van het album getekend, maar aan heteind lukte me dat niet meer, ik had er geen tijd meer voor. Eenandere tekenaar heeft het toen van me overgenomen .En dat was voor mij het einde van Slhoka.

Hoe gaat Arleston te werk? Praat hij over het verhaal voordat hijmet het uitwerken van het scenario begint?Nou, Arleston heeft een idee over het verhaal als geheel, maar hijzegt daar weinig over. Ik ontdek het verhaal stukje bij beetje, dus hij houdt het verrassend voor me. Hij beschrijft steeds descènes van twee, drie platen. Ik teken ze omdat ik zelf het ver-volg wil weten. Ik lees en denk: wauw… wat zou er nu gebeu-ren? Ik ga dan snel tekenen om erachter te komen hoe het verder gaat… Dat werkt heel goed. Ik ben er dol op om serieste lezen of ze op tv te volgen; het tekenen is eenzelfde soortverslaving.

Het is inderdaad een nadeel als je als teke-naar ook het scenario schrijft, want danken je het hele verhaal en wordt het teke-nen soms routine… Is Arleston nauwkeu-rig in zijn beschrijvingen of laat hij je veelvrijheid?Als hij een nieuw personage opvoert…

Geeft hij je daar dan een uitgebreidebeschrijving van?Hij geeft geen beschrijving van het uiter-lijk, alleen van het karakter. Hij beschrijftde psychologie en ik pas het uiterlijk daar-aan aan.

Je hoeft niet veel scènes opnieuw te teke-nen voor hem?Nee, geen scènes, maar af en toe details. Ofeen verandering in de mise-en-scène, alsde tekening niet goed leesbaar is, dan wijsthij op iets wat ik over het hoofd gezien heb,dat gebeurt wel eens.

Stuur je hem de potloodschetsen?Nee, de uitgewerkte pagina’s. Het gebeurttoch bijna nooit dat ik iets opnieuw moetdoen.

h in

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:25 Pagina 11

Zelf werk je in zwart-wit, de inkleuring doet iemand anders, eerstCrazytoons, nu Claude Guth. Die leveren ook heel fraai werk af.Geef je hun veel aanwijzingen hoe jij dingen wilt hebben?Nee, als ik vertrouwen heb in de inkleurder, laat ik hem begaan. Ikwil dat de inkleurder zich het materiaal eigen maakt in plaats vandat ik hem de hele tijd moet zeggen wat hij moet doen. Ik geefalleen aan of een scène zich overdag of ’s nachts afspeelt en of hetslecht of mooi weer is, want ik teken geen wolken. Maar voor derest is het zijn werk en hij heeft daar veel meer gevoel voor dan ik.Hij gebruikt mijn materiaal zoals ik de tekst van Arleston gebruik.Ik doe daarmee wat ik wil, zolang ik de tekst niet verander. Wantals ik dingen ga tekenen die niet in het scenario staan, kan datproblemen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de inkleurder.

Werk je fulltime aan Ythaq?Op het moment wel. We maken nog tweedelen. Met deel 9 eindigt de reeks. Dan gaanwe nadenken over nieuwe projecten.

Jullie zien elkaar regelmatig?Ja, hoewel we niet meer in dezelfde plaatswonen. Ik woonde in Aix-en-Provence, waarhij ook werkt, maar ik ben naar Brussel ver-huisd (mijn vrouw is Brusselse). Wat het werkbetreft is er niet veel veranderd; we communicerenheel veel via internet en van tijd tot tijd zien we elkaarop een festival of zo.

Weet je iets over je publiek? Ik heb de indruk dat Ythaq net zoveel door vrouwen als door mannen gelezen wordt.Ja, ik heb gemerkt dat Ythaq een serie voor een groot publiek is.De lezers zijn van alle leeftijden, dat vind ik heel bijzonder. En erzijn inderdaad heel wat vrouwen die Ythaq lezen, maar ik weetniet precies waarom. Ik lees zelf veel en mijn ervaring is dat je eenserie niet volgt vanwege het goede tekenwerk. Misschien het eer-ste deel, maar als het scenario middelmatig is, dan kan het teken-werk het verhaal niet redden. Misschien werkt de chemie tussenArleston en mij, of zijn het vooral de personages die goed ‘werken’.Bijvoorbeeld de aantrekkelijke, vrouwelijke personages…

Heb je een voorkeur voor bepaalde personages?Nee, ik vind alle personages die we voor Ythaq gecreëerd hebbenerg leuk, maar als ik signeer valt me op dat vaak naar dezelfde

personages gevraagd worden. In de eerste plaats Callista, die hetmeest sexy is, en als tweede Graniet.

Zijn er dingen die jij heel graag tekent? Bepaalde dingen die jevoorkeur hebben?Ja, ik ben dol op scènes die zich in de natuur afspelen. Ik vind hetveel moeilijker als ik een decor moet construeren, een stad, eenruimtevaartuig, een of ander stuk techniek… dat kan ik wel, geenprobleem, maar ik teken veel liever een berglandschap of bos.

Heb je het idee dat er een bepaalde ontwikkeling in de verhalenvan Ythaq zit?

In het algemeen kun je zeggen dat Arleston ervan houdt delezer te laten reizen, dat zie je in al zijn series. Vaak

kiest hij voor een nieuw boek ook een nieuwewereld, de sfeer verandert dan en het grotevoordeel daarvan is dat hij zo ook elk boekeen eigen karakter kan geven. Hij laat bijvoorbeeld een boek zich in de sneeuwafspelen, of op een tropisch eiland, of in debergen, telkens weer iets anders, met eenandere sfeer. Die afwisseling vind ik heelgoed, heel prettig.

Ken je de andere tekenaars van de Arleston-series?Tarquin (de tekenaar van Lanfeust van de Sterren – red.)

ken ik heel goed. Ik heb een jaar of tien in Aix-en-Provencegewoond, we waren bijna buren en we zaten vaak samen in dekroeg te tekenen. Hij heeft me ook veel tips gegeven voor mijntekenwerk. Hij heeft veel voor me gedaan.

En Mourier, de tekenaar van de Trollen?Die woont in Marseille. Maar we zien elkaar regelmatig en kun-nen het goed met elkaar vinden.

Om nog even terug te komen op de beginvraag: je hebt nooit eenkunstacademie gevolgd?Nee, de meeste striptekenaars van nu zijn autodidact. Er zijntegenwoordig wel opleidingen of cursussen, maar de meestenhebben het zichzelf geleerd. Ze begonnen al heel jong met teke-nen, op school tekenden ze hun schriften vol, en hetzelfde verhaalgeldt voor mij. Het geheim is dat je heel erg veel leert door zovroeg te beginnen, je leert door altijd maar te tekenen…

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:25 Pagina 12

Va n d e a u t e u r v a n L a n fe u s tVa n d e a u t e u r v a n L a n fe u s t

D

Boek 3Het duister van de harem

Boek 3Het duister van de harem

Arleston & MourierTrollen van Troy 13– De oorlog van de veelvratenSoftcover, 48 blz. €8,90978 90 245 9757 4Hardcover, 48 blz. €16,90978 90 245 9289 0

Arleston & AlarySinBad 3– Het duister van de haremSoftcover, 56 blz. € 8,90978 90 245 8900 5Hardcover, 56 blz. €16,90978 90 245 8919 7

Hein de Kort2010 – Het Jaar van HeinHardcover, 192 blz. €17,50978 90 245 6011 0

Bianchini, Santucci & EvangelistiWitte Termiet 3– Jacht zonder genadeSoftcover, 56 blz.€ 8,90978 90 245 7353 0Hardcover, 56 blz. €16,90978 90 245 3251 3

Robin Hobb, Gaudin & SieuracBoeken van de Zieners 1– De bastaardHardcover, 48 blz. €17,50978 90 245 9145 9

Reeds verschenen

Reeds verschenen

V E R S C H I J N I N G S K A L E N D E R

Arleston & TarquinLanfeust Odyssey 2– Het raadsel Goud-Azuur 2Softcover, 64 blz. € 8,90978 90 245 5442 3Hardcover, 64 blz. €16,90978 90 245 8651 6

Januari

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:25 Pagina 13

Werelden van Arleston 1Trollen van Troy 1: TrollenmythenSinBad 1: De Krater van Alexandrië€ 9,95

V E R S C H I J N I N G S K A L E N D E R

Blanquet, Joann Sfar & Lewis TrondheimDonjon Monsters 4– De zwarte heerHardcover, 48 blz. €16,95978 90 245 7293 9

T R O L L E NV A N

T R O L L E NV A N

A R L E S T O N – M O U R I E RA R L E S T O N – M O U R I E R

B o e k 1 – T r o l l e n m y t h e n

B o e k 1 – T r o l l e n m y t h e n

Robin Hobb, Gaudin & SieuracBoeken van de Zieners 2– Het vermogenHardcover, 48 blz. €17,50978 90 245 7318 9

Arleston, Melanÿn & CartierLegenden van Troy 2– De zoektocht van AlunysSoftcover, 64 blz. €8,90978 90 245 9222 7Hardcover 64 blz. €16,90978 90 245 8812 1

Boek 1De krater van Alexandrie

Boek 1De krater van Alexandrie

Va n d e a u t e u r v a n L a n fe u s tVa n d e a u t e u r v a n L a n fe u s t

¨̈

Maart

Februari D e w e r e l d Om va

Stephen KingDonkere Toren 5– De slag bij JerichoHardcover, 160 blz. € 17,95978 90 245 7996 9

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:26 Pagina 14

Werelden van Arleston 4Lanfeust: Queeste 1Lanfeust: Queeste 2€ 14,95

Werelden van Arleston 3Legenden van Troy 1: Tykko – De windruitersVeroveraars van Troy 1: Verbannen naar Bloemhaven€9,95

Werelden van Arleston 2Ythaq 1: Onbekende wereldElixers 1: De toverij van Loxullio€9,95

N A J A A R 2 0 1 0 / V O O R J A A R 2 0 1 1

r e l d e n v a n A r l e s t o nOm in weg te dromen, onweerstaanbare avonturenromans-in-beeld van de schepper van Lanfeust, in pakketaanbieding, dus voor een vriendenprijs.

Z o k o m t u d e w i n t e r w e l d o o r !

Eclips 15B magazine@1_Eclips 2B magazine 09-11-10 14:26 Pagina 15