ECLD | - leider van karakter. Moedige gedachten maken iemand bijvoorbeeld niet direct moedig. Je...

download ECLD | - leider van karakter. Moedige gedachten maken iemand bijvoorbeeld niet direct moedig. Je spreekt

of 32

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ECLD | - leider van karakter. Moedige gedachten maken iemand bijvoorbeeld niet direct moedig. Je...

 • Visie Leidinggeven Defensie

  Vrede veiligheid&

  va km

  an

  leider

  m anager

  coach

  mo ed

  ig

  verantwoordelijk die

  ns tb

  aa r

  eerlijk

  co nt

  ex t

  con text

  context

  context context

  contextconte xt

  co nt

  ex t

  tea m team

  team team

  team

  te am

  te am

  team

  ik

  ik ik

  ik

  ik

  ik ik

  ik

  N

  NONW

  ZOZW

  Z

  OW = rollen (doen)

  = karaktereigenschappen (zijn)

 • W

 • INHOUD 1

  Inhoud

  Zijn. Doen. Leren. Dàt is leidinggeven, nu en in de toekomst 5 Leidinggeven bij Defensie 7 ZIJN. DOEN. LEREN. 9 ZIJN: Wanneer ben je een goede leidinggevende? 10 DOEN: Wat doet een goede leidinggevende? 14 LEREN: Hoe leert een goede leidinggevende? 16 IK 18 TEAM 23 CONTEXT 28 Colofon 30

 • 2 hoofdstuk

 • inleiding 3

  “Leidinggeven is het versterken van het vermogen van de gemeenschap om haar eigen toekomst vorm te geven.” -Boonstra-

  Zijn. Doen. Leren. Dát is leidinggeven, nu en in de toekomst

  Altijd en overal inzetbaar voor vrede en veiligheid. Je werk goed doen, aansluiten op je medewerkers en daarnaast de organisatie blijven verbeteren, vraagt om leiderschap op maat. Zowel in de vredesbedrijfs- voering als tijdens inzet. Zeker in de huidige maatschappij. Het werk van Defensie wordt ingewikkelder en onzekerder en vereist steeds meer samenwerking met anderen. Bovendien vragen de huidige manier van werken en de nieuwe generatie medewerkers andere accenten in leiderschap. Steeds vaker verkiezen we inspireren boven controleren, luisteren boven zenden en verbinden boven overtuigen.

  Leiders van nu hebben karakter én vaardigheden. Ze kunnen snel, effectief en bewust hun leiderschapsstijl aanpassen aan wat de situatie op dat moment vraagt. Bovendien kennen ze de beperkingen van hun voorkeursstijl en blijven ze leren, van zichzelf én van anderen.

  Karakter is de basis voor goed leidinggeven bij Defensie. Je hebt er een stevige persoonlijkheid voor nodig. Het vraagt eerlijkheid, verantwoor- delijkheid, dienstbaarheid en moed van je. Maar dat is niet genoeg. Je moet het ook dóén, op basis van je kennis en vaardigheden. Zowel relationeel als vakinhoudelijk. Je hebt niet alleen de rol van leider, je mensen hebben je ook nodig als coach en manager. Bovendien heb je inhoudelijk een voorbeeldfunctie: je bent een vakman.

  Het is jouw taak om steeds de effectiviteit van je eenheid te verbeteren. Enerzijds door jezelf goed te bekijken, anderzijds door je voordeel te doen met de feedback van anderen. Voor jezelf, voor je team, en voor de bredere context daaromheen. Wie als leidinggevende van zichzelf en van anderen blijft leren, draagt niet alleen succesvol bij aan de opdracht van Defensie, maar maakt Defensie nóg beter. Kortom DOE en LEER maar vooral: WEES een leider!

 • 4 leidinggeven bij defensie

  Vrede veiligheid&

  va km

  an

  leider

  m anager

  coach

  mo ed

  ig

  verantwoordelijk die

  ns tb

  aa r

  eerlijk

  co nt

  ex t

  con text

  context

  context context

  contextconte xt

  co nt

  ex t

  tea m team

  team team

  team

  te am

  te am

  team

  ik

  ik ik

  ik

  ik

  ik ik

  ik

  N

  NONW

  ZOZW

  Z

  OW = rollen (doen)

  = karaktereigenschappen (zijn)

  = re�ectie & dialoog (leren) Afbeelding: Het leiderschapscompas

 • LEIDINGGEVEN BIJ DEFENSIE 5

  Leidinggeven bij Defensie

  Leidinggeven is één van de belangrijkste succesfactoren van Defensie. Goed leidinggeven is en blij� de verantwoordelijkheid van leidingge- venden. De visie leidinggeven Defensie (2013) gee� leidinggevenden richting en ruimte om te navigeren in de complexe omgeving van Defensie. De omgeving waarin Defensie opereert, verandert snel. Het veiligheidsbegrip is verbreed en daarmee het militaire optreden. De visie doet recht aan die praktijk en complexiteit en zorgt dat leidingge- venden op koers blijven. Leidinggevenden en leidingontvangenden, militairen en burgers binnen alle lagen van de organisatie, hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze visie. De visie is visueel gemaakt in de vorm van een kompas.

  In dit document is beschreven wat verwacht wordt van leidingge- venden. Het is bedoeld voor leidinggevenden op alle niveaus en voor medewerkers die vanuit hun functie met leiderschapsselectie of -ontwikkeling te maken hebben. Het biedt een verdieping op de drie elementen ‘zijn, doen en leren’ uit de visie. Leiders ontwikkelen leiders! Goed leidinggeven is alleen mogelijk wanneer leidinggeven- den zichzelf continu ontwikkelen én de leidinggevenden van morgen begeleiden in hun ontwikkeling. Het leiderschapskompas is daarbij een hulpmiddel.

  “ The function of leadership is to produce more leaders, not more followers.” - Ralph Nader -

 • 6 hoofdstuk

 • ZIJN. DOEN. LEREN. 7

  ZIJN. DOEN. LEREN.

  Karakter (zijn) en gedrag (doen) zijn kernelementen van leidinggeven. Het leiderschapskompas gee� weer wat binnen Defensie als gewenst karakter en gedrag wordt ervaren. Het gewenste karakter en het gewenste gedrag staan op zichzelf niet garant voor succes. Ook het aan- passen aan en inspelen op de situatie en het willen verbeteren (leren) is noodzakelijk. Defensie schrij� dan ook niet één leiderschapstheorie of stijl voor, maar doet een beroep op je leervermogen en je reflectiever- mogen. Goed leidinggeven is doen wat nodig is. Kennis over jezelf, de ander, het team en de bredere context zorgen ervoor dat je op het juiste moment doet wat nodig is.

  “Karakter is wie we zijn als niemand kijkt.” -Bron onbekend-

 • 8 ZIJN

  ZIJN: Wanneer ben je een goede leidinggevende?

  Effectief leidinggeven bereik je niet door alleen het aanleren van de juiste vaardigheden, het is meer dan het inzeen van een ‘trucje’. Lei- dinggevenden en leidingontvangenden zijn mensen. Het gaat dus niet uitsluitend om wat de leidinggevende moet doen, maar zeker ook om wat voor een persoon de leidinggevende is, welk karakter de leidingge- vende hee�.

  Karakter is gewoontegedrag dat voorkomt uit de overtuigingen, waar- den & normen, drijfveren, motivaties en persoonseigenschappen van een individu. Een karaktereigenschap wordt sterker door het bijbeho- rende gedrag herhaaldelijk te laten zien. Zodra gedrag gewoontegedrag is geworden, identificeren we iemand met dit gedrag en spreken we van karakter. Moedige gedachten maken iemand bijvoorbeeld niet direct moedig. Je spreekt van een moedig karakter als iemand herhaal- delijk moedig gedrag laat zien en niet de ene keer moedig en de andere keer laf handelt. Kortom, het karakter zit diep in een persoon gewor- teld en is in alle omstandigheden zichtbaar.

  “Character may be manifested in the great moments, but it is made in the small ones.” -Phillips Brooks-

 • ZIJN 9

  Het karakter wordt gevormd vanaf onze geboorte en wordt beïnvloed door onze omgeving, opvoeding, religie, opleiding, etc. Ook Defensie draagt actief en bewust bij aan het vormen van karakter. Met name tijdens initiële opleidingen wordt de beroepshouding van militairen gevormd. Het versterken van karakter is niet eenvoudig, maar wel mo- gelijk wanneer de wil om te groeien groot is of ingrijpende gebeurte- nissen hier aanleiding toe geven.

  Defensie is een organisatie die specifieke karaktereigenschappen van leidinggevenden vraagt om op alle momenten en in alle situaties op een goede manier te kunnen handelen. In de totstandkoming van de visie leidinggeven Defensie zijn in klankbordgroepen karaktereigen- schappen genoemd die kenmerkend zijn voor defensieleidinggeven- den. De vier meestgenoemde - moedig, eerlijk, verantwoordelijk en dienstbaar - vormen de basis voor goed leiderschap binnen Defensie en fungeren als moreel kompas. Wat hieronder wordt verstaan, kan naar tijd en plaats in accent verschillen. Ze sluiten aan op de kernwaarden van Defensie (strijdbaar en prestatiegericht, professioneel en loyaal, betrokken en betrouwbaar) en de gedragscode van Defensie (zoals onder andere “Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid”).

  “Courage combined with integrity is the foundation of character.” -Brian Tracy-

 • 10 zijn

  Karakter van de leidinggevende

  MOEDIG Je wordt gekarakteriseerd als iemand die (ook in moeilijke situaties) staat voor wat goed is. Ergens voor staan betekent kwetsbaar zijn en dat vergt moed. Je bent iemand die op staat wanneer anderen blijven zit- ten en die eigen angsten trotseert. Je gaat confrontaties aan met het risico op tegenslag, onzekerheid of zelfs verwonding en levensgevaar. Je neemt waar nodig impopulaire maatregelen, doorbreekt vaste gewoontes en gaat gevoelige onderwerpen niet uit de weg.

  EERLIJK Je wordt gekarakteriseerd als iemand die de waarheid spreekt en daarbij mensen in hun waarde laat. Je zegt wat je denkt en doet wat je zegt. Je speelt open kaart en geeft fouten toe. Je handelt naar eer en geweten, in overeenstemming met persoonlijke waarden en algemeen geldende normen en regels.

  VERANTWOORDELIJK Je wordt gekarakteriseerd als iemand die aanspreek- baar is op het eigen handelen en dat van het team en