EB Pand Zuid special juni 2013

download EB Pand Zuid special juni 2013

of 15

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  66
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Pand Zuid is het verzamelpunt en kenniscentrum voor bedrijven uit de entertainment industrie in Nederland en België. In Pand Zuid treft u een conglomeraat van bedrijven gespecialiseerd in totaalontzorging op het gebied van sales, logistiek, marketing, ICT oplossingen en incassodiensten voor uitgevers, distributeurs en retailers. Bijgaande special gaat hier dieper op in en licht het bovenstaande nader toe. Veel leesplezier en graag tot ziens in Pand Zuid!

Transcript of EB Pand Zuid special juni 2013

 • 1. pand zuidSPECIALEB201306_COVER PAND ZUID SPECIAL.indd 41 30-5-2013 10:50:47

2. Het management van de verschil-lende bedrijven die onderdak vin-den in het ruim twee jaar geledenbetrokken nieuwe kantoorpand van VSNin Alblasserdam, spreken van Pand Zuiden de Pand Zuid-filosofie. Het VSN kan-toorpand en het daaraan gekoppelde maga-zijn vormen de basis voor het ontstaan vaneen conglomeraat van bedrijven, dat in haarwerkzaamheden en dienstverlening naad-loos op elkaar aansluit en elkaar versterkt.De dienstverlening naar retail is daarbijveelal de verbindende factor. Tenslottewordt er samengewerkt met meer dan120 leveranciers en alle relevante retailorganisaties en winkeliers. De opgebouwdekennis en netwerken worden vervolgens tendienste gesteld van alle relaties.Mede daardoor is de locatie de uitvalsbasisgeworden waar vele tientallen partijen dieprofessioneel actief zijn in de exploitatievan home-entertainmentproducten op hetgebied van muziek, film, games, merchan-dise en accessoires, op bezoek komen. PandZuid dus. Niet alleen de geografische reac-tie op Pand Noord, maar vooral het nieuweepicentrum van de entertainmentindustriewaar dagelijks geschakeld wordt tussenproducenten, leveranciers, distributeurs,toeleveranciers, inkopers en retailorgani-saties.OntzorgingVanuit Alblasserdam zijn naast VSNook salesorganisatie Kolmio MediaSales & Distribution, het label ExcessoOrganischHendriks benadrukt het organische ka-rakter van de ontstaansgeschiedenis vande Pand Zuid-gedachte en het belang vanwerkelijke synergie: Hier zijn niet zo-maar wat bedrijven bij elkaar zijn gezetom vervolgens te kijken waar mogelijk desynergie kan plaatsvinden. De bedrijvendie vanuit Pand Zuid opereren zijn gro-tendeels ontstaan doordat adequaat werdingespeeld op brancheontwikkelingen envraag uit de markt. Dus vanuit bestaandeklanten en afnemers is aanvullende dienst-verlening ontwikkeld, waarbij de syner-giegedachte en passende dienstverleningsteeds maatgevend is geweest. Zodoendezijn we nu in staat om alle partijen in detotale waardeketen passende dienstverle-ning aan te bieden. Noem het one-stop-shop, want dat is natuurlijk wat we onzerelaties concreet bieden. En locatie waaralle activiteiten zijn gebundeld en alle mo-gelijke diensten worden aangeboden. Endat op basis van een zeer brede kennis vande markt, jarenlange ervaring in de enter-tainmentbranche, bewezen betrouwbaar-heid, een transparante en open houdingten aanzien van al onze partners en relatiesen de bereidheid om marktinformatie tePand Zuid is dontmoetingsplek voor alleentertainmentpartijenPand Zuid. Wie geruime tijd actief is in de entertainmentbranche zal ontegenzeggelijkde knipoog naar het begin deze eeuw gelanceerde concept Pand Noord in Amsterdambegrijpen. De ontwikkeling tot Pand Zuid en de daaraan gelieerde filosofie is, integenstelling tot het ontstaan van Pand Noord, juist een heel organische, aldus EricHendriks, verantwoordelijk voor Projectmanagement & New Business Development bijVSN & Kolmio.Door: frank janssenEntertainment, het retailbedrijf RetailFranchise Company, het marketing- enadviesbureau effiecient en tot slot het in en-tertainment gespecialiseerde incassobureauKoning en de Raadt actief. De combinatievan deze verschillende disciplines ondern dak resulteert in de mogelijkheid omin de totale waardeketen van rechten- enproductexploitatie daadwerkelijk waardetoe te voegen of passende dienstverleningaan te bieden. Hendriks licht toe: Of hetnu gaat om distributie, sales, rechten, mar-keting, pre-productie, debiteurenbeheer,automatisering of gespecialiseerde incasso,op alle terreinen biedt Pand Zuid een pas-sende oplossing. Veel organisaties kiezenervoor te focussen op hun core business enbesteden steeds meer activiteiten uit. Daaranticiperen wij dus op door vanuit PandZuid te kijken waar we taken over kunnennemen. Onder invloed van technologischeontwikkelingen, maar ook de internationa-lisering en de economische crisis zie je opterreinen de markt krimpen. Terwijl wijdus groeien omdat we taken kunnen over-nemen. Zodoende dragen we ook actief bijaan het gezond houden van de markt en debedrijven die daarin actief zijn. We zorgendus voor ontzorging.Noem het one-stop-shop, wantdat is wat we concreet biedenEric Hendriks/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////42 WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL Juni 2013EB201306_PAND ZUID INTROVERHAAL.indd 42 30-5-2013 14:17:21 3. delen teneinde gezamenlijk een beter re-sultaat te realiseren.VerbredingDe basis voor Pand Zuid is ontegenzeg-gelijk gelegd door de op logistieke enict-gerichte dienstverlening van VSN.De businessfocus is daarmee van ouds-her gericht op de traditionele entertain-mentindustrie met de nadruk op filmedentertainment. Daar heeft de laatste ja-ren echter een duidelijke verbreding vanzowel productassortiment als ook markt-partijen plaatsgevonden. Niet alleen is hetentertainmentassortiment al geruime tijduitgebreid naar muziek en games, ook inde periferie van de entertainmentbrancheheeft verbreding plaatsgevonden dooraanpalende productgroepen zoals gamehardware, accessoires in relatie tot gadgetsen consumentenelektronica, merchan-dise, boeken en comics toe te voegen. Eendynamisch proces overigens, want PandZuid is erop ingericht om vraaggestuurd teopereren en wensen van partners en rela-ties waar mogelijk te vertalen naar nieuwebusiness. Zodoende profiteren dus ook detoeleveranciers en de afnemers van elkaar,binnen het complex aan dienstverlenendeactiviteiten die vanuit Pand Zuid vorm eninhoud krijgen.Consequent communicerenDe Pand Zuid-filosofie willen we in toene-mende mate uitdragen naar al onze relatiesen partners, vervolgt Hendriks. Dat doenwe onder meer met onze jaargesprekkenwaarin we per toeleverancier onze presen-tatie doornemen. Steeds specifiek per relatiesamengesteld waarbij we ook aangeven hoewe gezamenlijk een beter resultaat kunnenrealiseren. Ook met onze klanten voerenwe n-op-n-gesprekken zodat we goedvoor het voetlicht kunnen brengen wat weallemaal voor ze kunnen betekenen. Datonderstrepen we ook doordat we bijna tweejaar geleden weer gestart zijn met het VSNMagazine dat we nu twee keer per jaar uit-geven. Daarin wordt toeleveranciers de mo-gelijkheid geboden hun nieuwe releases tepresenteren, waarbij wij ervoor zorgen dathet magazine alle relevante winkelvloerenbereikt.Daarnaast zetten we verschillende (social)media in, waaronder ook de vakbladen, omonze activiteiten en de Pand Zuid-filosofiete profileren en toe te lichten. We weten na-melijk ook dat we door consequent te blijvenvertellen en uit te leggen wat we doen enwaar onze kracht ligt, er vanzelf reactie uitde markt komt. Dat is al gebleken, doordatbestaande klanten en leveranciers nu terug-komen met vragen over aanvullende dien-sten die wij voor ze kunnen verzorgen. Somszal dat VSN zijn, de andere keer Kolmio ofExcesso, en weer een andere keer is het ef-fiecient dat wordt ingeschakeld. En die filo-sofie is echt gestoeld op de overtuiging datde verschillende onderdelen en activiteitenbinnen Pand Zuid niet alleen elkaar verster-ken, maar ook de leveranciers en klanten. XXXXX//////////////////////////////////////////////////////////////////////43SPECIALWWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013Pand zuidPand zuidPand zuidPand zuidEB201306_PAND ZUID INTROVERHAAL.indd 43 30-5-2013 14:17:24 4. EB - Advertentie.indd 1 29-5-2013 11:58:57EB201306_ADVERTENTIES.indd 44 30-5-2013 10:35:12 5. SPECIAL///////////////////////////////////////////////////////////WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013speelgoed neergelegd. Voor boeken geldt dathet deels een vraag uit de markt is, maar hetwordt deels ook door onszelf genitieerd. Zowerken we bijvoorbeeld met Dark Dragon-comics bij videotheken, maar is het niet on-denkbaar dat we dat ook aan andere retailersen e-tailers voorstellen.ConsolidatieNiet alleen verbreding en verdieping van hetassortiment staat centraal in het beleid vanVSN, maar ook het uitbreiden van specifiekedienstverlening voor zowel de leverancier alsde retailer kan vanuit VSN vorm en inhoudkrijgen doordat er binnen een conglomeraatvan bedrijven wordt geopereerd. Natuurlijkkijken we vanuit een synergiegedachte van-uit VSN naar bijvoorbeeld Kolmio, Excessoof effiecient, zo licht Visser toe. In eenmarkt die krimpt, keren bedrijven terug naarde kern van hun activiteiten. Dat leidt veelaltot het afstoten of het uitbesteden van onder-delen die niet tot de core behoren. Juist dankomen wij in beeld doordat we taken kun-nen overnemen. Wanneer klanten uitbesteedworden, verzorgt VSN sales en distributienaar groothandelsklanten, Kolmio bedientmet verkoop en distributie specifieke ac-counts, Excesso komt in beeld zodra het gaatom het acquireren of licenseren van rechten,terwijl marketing en promotie door effiecientkunnen worden ingevuld. Maar VSN is hetverbindende element waaraan alle activiteitenin meerdere of mindere mate gelieerd zijn.Digitale distributieGezien onze huidige functie, is er voorVSN op dit moment geen rol weggelegd alshet gaat om digitale distributie, vervolgtVisser. De markt is nog volop in ontwik-keling. Natuurlijk volgen wij de ontwikke-lingen en als er vraag ontstaat zijn we er welop voorbereid om snel te handelen. Onshuiswerk hebben we natuurlijk wel gedaan.Kijkend naar bijvoorbeeld video-on-demand,zullen we dit alleen met een technische part-ner gaan oppakken. Verkennende gesprekkenzijn al gevoerd, dus we kunnen snel schakelenals de vraag concreter wordt.UitgeverNaast het vervaardigen en verspreiden vanhet eigen VSN Magazine, dat een b2b-func-tie heeft, en het Unlimited Entertainmenttoonbankmagazine dat voor Retail FranchiseCompany ontwikkeld wordt, heeft VSN nogmeer uitgeefambities. Samen met effiecientwordt nu een nieuw consumentenmagazineontwikkeld dat alle productgroepen be-schrijft en dat door VSN verspreid zal wor-den onder het bestand van ruim 1900 klantenin Nederland en Vlaanderen. Hier is al metde industrie over gespard en de reacties zijnzeer po