e L e k t r o V I E W

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of e L e k t r o V I E W

 • OPC - OLE voor Process Control. OLE staat hierbij voor Object Linking and Embedding, en is een stan-daard van onderlinge gegevensuitwisseling tussen industrile automatiseringssystemen.

  WML & HoppenbrouWers: proces drinkWatervoorzieningefficint, betrouWbaar en toekoMstbestendig

  industrile it wordt steeds belangrijker. een groeiend aantal bedrijven wil op een hoog niveau aan de slag met de auto-matisering van hun bedrijfsprocessen. Hierdoor ontstaat een vraag naar bedrijven met kennis van zaken over industrile it. Hoppenbrouwers heeft deze kennis in huis.

  Het verder automatiseren van bedrijven kan veel voordeel op-leveren. Automatisering leidt bijvoorbeeld tot een efficin- ter bedrijfsproces en tot een kosten- en energiebesparing. Hoppenbrouwers is bekend met de fabrieksprocessen bij veel verschillende bedrijven, van food- tot waterwereld. Met deze brede kennis en ervaring kunnen we bij ieder automatiserings-vraagstuk een goed en degelijk advies geven.

  Tegelijkertijd is Hoppenbrouwers niet een bedrijf dat alleen in de automatisering zit. Door de breedte van onze werkzaamhe-den kunnen we de verbinding leggen tussen de industrile IT en installatiewerkzaamheden, en op alle niveaus meedenken. We werken pragmatisch en proactief, op basis van een echt Udenhoutse gezond verstand-cultuur.

  In deze Elektroview vertellen we graag wat meer over indu- strile IT & Hoppenbrouwers. Veel leesplezier!

  Henny de HaasAlgemeen directeur

  industriLe it & HoppenbrouWers

  d e k r a c h t z i t i n o n z e m e n s e n

  Ho

  pp

  enb

  rou

  wer

  s

  d e k r a c h t z i t i n o n z e m e n s e n

  september 2012

  coLofon

  REDACTIEHoppenbrouwers

  elektrotechniek bv

  Kreitenmolenstraat 201

  5071 ND UDENHOUT

  Tel: (013) 511 72 27

  Fax: (013) 511 41 45

  TEKSTswaans communicatie

  FOTOGRAFIEdion de bakker

  claudia grijsbach

  bert Janssen

  VORMGEVINGp projects,

  Mensen maken het Merk

  UDENHOUT 013 - 511 46 42

  www.pprojects.nl

  in opdracht van saint-gobain isover ontwikkelde Hop-penbrouwers een softwareapplicatie waarmee een relationele database van het bedrijf gekoppeld wordt aan een pLc-besturing. Het gaat hierbij om de inter-face tussen de relationele database van een software-applicatie van de etiketteermachines met de realtime pLc-data.

  De softwareapplicatie vervangt een bestaande ap-plicatie die niet goed meer draaide op de nieuwe be-sturingssystemen die Isover gebruikt. De nieuwe ap-plicatie is geschreven in de moderne programmeertaal C#.net. De software is modulair en objectgeorinteerd opgezet. Deze objectgeorinteerde wijze van pro-grammeren vraagt een andere denk- en werkwijze van software-engineers dan het programmeren van PLCs of Scada-applicaties. In de applicatie is een OPC-client gentegreerd. Hiermee kan via een OPC-server gecom-municeerd worden met de verschillende PLCs in het veld. Complex in dit project was het achterhalen van de exacte functionaliteit van de bestaande applicatie en het testen van de nieuwe applicatie zodat deze be-trouwbaar omgezet kon worden in de fabriek.

  e L e k t r o V I E WtecHniek inspireert en biedt MogeLiJkHeden

  adriaan van de ven, projectleider industrile automatisering bij Hoppenbrouwers: de mogelijkheden die de techniek biedt om bij klanten steeds verder te automatiseren inspire-ren mij enorm."

  Met de huidige stand der techniek kun je alles maken wat je wilt. In de toekomst lopen onze klanten misschien wel met een tablet pc door de fabriek om zo continu de juiste informatie bij zich te hebben. Doordat we intensief samenwerken met onze klanten, hebben we veel kennis van hun productieprocessen. Hierdoor kunnen we gemakkelijk boven de PLC- en SCADA-systemen een MES-systeem bouwen. Klanten kunnen hieruit precies die informatie halen waarnaar ze op zoek zijn. Soms passen we een standaard MES-systeem toe, maar met aanvul-lende software in SCADA-systemen kunnen we ook zelf een systeem bouwen. Hoppenbrouwers heeft ruim tien jaar erva-ring in de industrile IT. We gaan hier nog meer op focussen omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit vakgebied de komende jaren erg belangrijk wordt binnen de industrile wereld. Onze ervaren specialisten zien het als een uitdaging om klanten via hedendaagse (de nieuwste) technieken te helpen bij het beha-len van hun doelstellingen.

  industriaL autoMation & drivesSCHrIjF SNEL IN VIA ONzE SITE EN MAAK KANS OPENTrEEKAArTjES VOOr DE EFTELINg!www.hoppenbrouwerselektrotechniek.nl of scan de Qr code. Locatie: jaarbeurs, Utrechtdatum: dinsdag 2 oktober tot en met vrijdag 5 oktober 2012

  industriLe it & HoppenbrouWers

  ww

  w.h

  op

  pen

  bro

  uw

  erselektrotech

  niek.n

  l algem

  een@

  ho

  pp

  enb

  rou

  wers.n

  l @

  hopnieuws

  nieuWe c#.net softWareappLicatie voor isover

  ADrIAAN VAN DE VEN

  Kreitenmolenstraat 201 5071 ND Udenhout Tel.: (013) 511 72 27

  algemeen@hoppenbrouwers.nl www.hoppenbrouwerselektrotechniek.nl

  2 t/m 5 oktober 2012, Jaarbeurs Utrecht

  Groeten uit Udenhout

  Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kiest vol overtuiging voor het nieuwe automatiseringssysteem pcs7 van siemens. vanaf 2016 is het zover: alle pro-ductie- en distributieinstallaties zijn dan gekoppeld aan n netwerk, en kunnen zo op dezelfde manier worden bewaakt, aangestuurd en geraadpleegd. Hoppenbrouwers neemt deel aan het bouwteam dat dit omvangrijke project uitvoert.

  De aansturing van de WML-installaties gebeurt op dit moment al volledig geautomatiseerd. Waarom staat deze operatie dan toch zo hoog op het prioriteitenlijst-je? Simpel: na de ombouw zien alle systemen er voor alle locaties hetzelfde uit en worden ze op dezelfde manier gemonitord en bediend.

  alle systemen gekoppeld aan n netwerk!WML moet op dit moment nog te vaak handmatig in-grijpen bij storingen. zijn er problemen, dan is voor elk besturingssysteem een andere lokale expert nodig. Straks zijn alle systemen gekoppeld aan n netwerk dat leidt naar de Centrale Wacht. Van daaruit worden alle installaties in de gaten gehouden en aangestuurd, wat zelfs ook buiten kantooruren mogelijk is vanaf een laptop.

  zorgvuldige meerjarenplanningDe overstap naar het nieuwe automatiseringssysteem is een omvangrijke operatie, uitgerold aan de hand van een zorgvuldige meerjarenplanning: van een in-tensieve ontwerp- en testperiode, de ombouw van de eerste locatie en een evaluatie tot het gefaseerd in-voeren op alle andere locaties.Onder regie van WML neemt Hoppenbrouwers deel aan een bouwteam, dat bestaat uit software engineers van Hoppenbrouwers en andere system integrators.

  Hans Hone, projectmanager WML, over Hoppenbrou-wers: Bij WML werken we regelmatig samen met Hoppenbrouwers en dat bevalt goed. We schakelen het bedrijf in voor opdrachten op het gebied van elek-trotechniek, maar Hoppenbrouwers is ook als hoofd-aannemer betrokken bij een aantal projecten. Omdat de nieuwe automatisering een onderdeel kan zijn van deze projecten, is het prettig dat Hoppenbrouwers deel uitmaakt van het bouwteam. zo zijn ook alle ins en out van dit nieuwe automatiseringssysteem bekend bij Hoppenbrouwers.

  over WMLWML is de drinkwaterleverancier voor huishoudens, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Als openbaar nutsbedrijf levert WML het drinkwater zon-der winstoogmerk. WML staat 24/7 voor goed drink-water voor iedereen in Limburg.

  WALTEr DIxON

  HANS HONE

  speciaL industriLe it

 • aL tien Jaar Lang Werken deLicia en HoppenbrouWers intensief saMen. en aL tien Jaar Lang draait de HageLsLagLiJn van deLicia op een procx Mes-systeeM van sieMens. dit systeeM is in-MiddeLs gevirtuaLiseerd, Waardoor Het nog een aantaL Jaar betrouWbaar operationeeL ge-Houden kan Worden. MocHt deLicia dit systeeM in de toekoMst WiLLen vervangen, dan Ligt er aL een aLternatief kLaar. Maar eerst WiL de cHocoLadeproductenspeciaList Haar coatingLiJn verder autoMatiseren.

  aL van begin af aan is HoppenbrouWers betrokken biJ de frietproductieLiJn van de tiLburgse vestiging van agristo. Met beHuLp van pLc- en scada-systeMen autoMatiseerde Het bedriJf uit udenHout de productie van de frietfabriek en voorzag Het de verscHiLLende systeMen van teLLers en Meters. Maar agristo WiL Meer. de concurrentie op de frietMarkt is groot en aLs kLeinere speLer WiL agristo daaroM voordeeL HaLen door voorop te Lopen op Het gebied van tecHniek. de tecHniscHe basis is er. nu nog een nieuW besturingssysteeM oM nog efficinter te kunnen Werken

  industriLe it & HoppenbrouWers

  d e k r a c h t z i t i n o n z e m e n s e n d e k r a c h t z i t i n o n z e m e n s e n

  Binnen Delicia is steeds meer vraag naar realtime data om de productie mee aan te sturen en verder te verbeteren. Het bedrijf wil n centrale database waarin alle informatie uit het proces opgeslagen kan worden. Op dit moment bekijkt Delicia samen met Hoppenbrouwers en leverancier Novotek in een pre-engineeringfase een oplossing gebaseerd op het gE Proficy MES-systeem. Uiteindelijk moet er een besturingsysteem worden gebouwd waarmee Delicia de processen sneller kan bijsturen, efficin-ter kan werken en kosten kan besparen. Dit systeem moet in de toekomst bovendien gemakkelijk verder kunnen worden uitgebreid.

  traceerbare productenDelicia start met de tracking and tracing-functi-onaliteit van MES. Hiermee kan aan de hand van een eindproduct precies getraceerd worden welke grondstoffen zijn gebruikt. Nu verzamelt het be-drijf deze gegevens deels handmatig. Delicia wil de tracking and tracing-functionaliteit graag proactief gebruiken voor het verbeteren van haar productie-proces.

  bert volbeda, verbetermanager productie delicia, over Hoppenbrouwers: Een goede samenwerking

  is bij dit soort inten