E-commerce Juridische Regels Belgi« (Sirius Legal - 2014)

Click here to load reader

download E-commerce Juridische Regels Belgi« (Sirius Legal - 2014)

of 55

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Law

 • view

  79
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie rond Belgische e-commerce regels (retourrecht, bedenktermijn, algemene voorwaarden, privacy en cookies, BTW, enz.)

Transcript of E-commerce Juridische Regels Belgi« (Sirius Legal - 2014)

 • 1. Excellent in e-commerceJuridische aspecten van e-commerceSirius Legal The Aim 16 sept. 2014BartVanBesienAdvocaatofcounselSiriusLegaladvocatenwww.siriuslegal.bebartvb@siriuslegal.be

2. Juridische aspecten van e-commerce -2014Sirius Legal:e-commerce, IT (soGware contracten, enz.), IP (merken,auteursrecht, octrooien), media- en internetrecht,domeinnamen, reclamerecht, privacy & cookies,consumentenbescherming, reis- en toerismerecht, contracten,handelsrecht, distribuPerecht, vennootschapsrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, invorderingen facturen, enz. 3. Juridische aspecten van e-commerce - 2014Sirius Legal in e-commerce: Gespecialiseerde kennis CerPficeringspartner van SafeShops.be Banken, distribuPe, retail, tour operators, talloze KMOs en kleinezelfstandigen, 4. E-commerce E-commercei sisb oboomoimnginbgu sbinuessisneSirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den Brandess Veelstart-ups Weiniginforma?e Jongewetgeving Snelletechnologischeevolu?esVeelwebshopsnietconformdewet 5. Consumentenbescherming WetboekEconomischRechtboekVI):Marktprak?jkenenConsumentenbescherming:Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den Brandeinwerking31mei2014 BurgerlijkWetboek:garan?eopconsump?egoederen Vennootschapsrecht:verplichteiden?teitsvermeldingen EURichtlijn2005/29/EGEURichtlijn2011/83/EU 6. Juridische aspecten van e-commerce - 2014Concreet: InformaPe verplichPngen Belangrijkstekarakteris?ekenvanproductofdienst Iden?teit,adres,enz.vanondernemer Totaleprijs,incl.kostenenbelas?ngen Extrakosten(levering,betaling,verzekering,enz.)expliciet&voorafakkoordklantvragen Geenpre-checkedboxes Electronischebetaling:kostniethogerdanwerkelijkekost(geenforfaitvoorkredietkaartbetaling) Wijzeenvoorwaardenvanleveringenbetaling Bestaanvanwe[elijkegaran?e 7. Juridische aspecten van e-commerce - 2014Concreet: informaPe verplichPngen Herroepingsrecht Klantoprechtenwijzen Niet-verplichtmodelformulier Moetklantkostenvanterugzendingdragen? Nieuwelijstuitzonderingen Bestelknop:bestellingmetbetaalverplich?ng Bestaanvanrelevantegedragscodes Bestaanenwerkingvanklachtenprocedureofbemiddeling Enz. 8. Juridische aspecten van e-commerce - 2014InformaPe verplichPngen Voordatdeconsumentdoordeovereenkomstgebondenis Algemenevoorwaardenlijkentevolstaan Sanc?es:bvbterugbetalingkostenaanconsumentalsgeeninfooverkosten Bewijslastligtbijverkoper Bijaanvangbestelproces Aanvaardebetaalmiddelen Aangebodenleveringsmethode Beperkingeninlevering(bv.enkelbinnenBenelux) Beperkingeninaanbod(beperkingenin?jd,hoeveelheid,enz.) We[elijkegaran?e Herroepingsrecht 9. Informa6eplichtenNieuwinhetW.E.R.LeveringBetaalmiddelenBeperktaanbodMinimalehoeveelheid 10. BijInforma6eplichtenNieuwinhetW.E.R.m-commerceofs-commerce:infoinfunc?evanbeschikbareruimte,Minstens: IDverkoper Basisinfooverproductofdienst Herroepingsrecht Totaleprijs Duurovereenkomstopzegvoorwaardenalsonbepaalde?jd 11. Juridischeaspectenvane-commerce-2014Informa6everplich6ngen Bijorderbeves?ging: Alleinfonogeensopnieuwgeven+beves?gingdatovereenkomstgesloten Opduurzamedrager(pdf,word,html,gnlinknaarwebsite) Tenlaatstebijlevering 12. Bestellingmetbetaalverplich6ngBetalendebestelling?Bijbeves?gingsknopvermeldenBestellingmetbetalingsverplich6ngofgelijkwaardigewoorden.Sanc?e:consumentisnietgebonden 13. Bestellingmetbetaalverplich6ngDuidelijkmakendatklantverplichtistebetalen: Nietgoed:plaatsuwbestelling,bestellen,beves?gen,confirmorder,naardekassa,enz. Welgoed:bestellingmetbetalingsverplich?ngofbestelenbetaal. 14. Bedenktermijnherroepingsrecht-retourrecht OndernemermoetklantSirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den Brandeinlichtenvangeldigheid(ofuitslui?ng)herroepingsrechtbijbeginvanbestelproces linkofknopopelkepaginawaarproducten/dienstenaangebodenworden Modelformulier(vervangtkader).Modelformuliergebruikt=infoplichtnageleefd Sanc?e:herroepingstermijnvan12maandnaoorspronkelijketermijn Klantheejminstens14dagenbedenktermijn:14dagenomovereenkomstteherroepen 14dagennaontvangst(laatste)productofnaslui?ngovereenkomst(voordiensten) 15. Bedenktermijnherroepingsrecht OndernemingmoetklantSirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den Brandevolledigterugbetalen: Prijs,inclusief(standaard)leveringskosten Terugbetalenbinnen14dagennakennisnamevanherroeping, maarondernemingmagwachtentotzegoedereneffec?efterugontvangtofbewijskrijgtvanterugzendingdoorklant(rechtvoorbehoudeninretourpoli?ekenAlg.Vw.) zelfdebetaalmiddelalsklant Ongebruikt,ongeopend,origineleverpakking:magjenietvragen Dwingendrechtjekanernietvanafwijken 16. Bedenktermijnherroepingsrecht Hoekanklantherroepen? ModelformulierSirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den Brandegebruiken Andereverklaringvanherroeping(email,brief,enz.) Bewijslastligtbijklant Klantmoetgoederenbinnen14dagennaherroepingterugzenden Klantmoetgeenredenopgeven Klantmaggeenkostendragen,enkelkostenvanterugzendingopvoorwaardedatondernemingdatheejmeegedeeld 17. RetourrechtVerplichtevermeldingopeerstepagina 18. Uitzonderingenherroepingsrecht-retourrecht1Dienstennavolledigeuitvoeringalsuitvoeringbegonnenbinnen14dagenenalsconsumentvoorafaanvaardheej2Financileproducten(aandelen,enz.)waardeschommelingen3Opmaatgemaaktegoederenofgoederendieduidelijkbestemdzijnvooreenspecifiekepersoon4Bederfelijkewaren5Hygine,openbaregezondheidalszegelverbroken6Goederendienaleveringgencorporeerdzijninanderegoederen7Alcoholalsgeleverdnameerdan30dagenenalsprijsaoankelijkisvanmarktschommelingen 19. Uitzonderingenherroepingsrecht-retourrecht8Dringendeherstellingen9Audio,video,soUwarealszegelverbroken10Krantenen6jdschriUen11Openbareverkopen12Hotels,transport,catering,ontspanningalseenspecifiekeuitvoeringsdatumvoorzienwas13Digitalecontentalshetgebruikbegonnenisendeconsumentheejverliesvanherroepingsrechtaanvaard14Weddenschappenenloterijen 20. Sanc6eretourrecht Geenretourrechtverleendwaardatwelmoest:consumentbetaaltnietenbehoudtgoederen Geenvermeldinginforma?everplich?ngen:herroepingsrechtuitgebreidtot12maanden+14dagen Strafsanc?es:150tot60.000euro! 21. Snelgeleverd Leveringbinnen30kalenderdagennadagvolgendopbestelling Tenzijandersovereengekomen(impliceertvoorafgaandakkoord) Telaatgeleverd=zonderkostenontbinden(alsleveringnognietbegonnen) Terugbetalingbinnen30dagen 22. Snelgeleverd Risicovoorverzendingligtbijverkoper Ookbijterugzending(BelangAlg.Vw.:aangetekendezendingeisen) Bewijsregelingt.a.v.consumenten:ondernemingmoetkunnenbewijzendatzealhaarwe[elijkeverplich?ngenheejnagekomen 23. PrakPsche PpsAlgemenevoorwaarden=Verkoopsvoorwaarden duidelijkzichtbaaropelkepaginavandewebsite(link,tab) klantmoetalgemenevoorwaardenexplicietaanvaarden(viaeencheck-box) opeenduurzamegegevensdrager(pdf,word,papier,enz.:klantmoetdiekunnenbewaren/afdrukken) Louterelinknaarwebsitenietvoldoende inbeves?gingsmailkopievanalgemenevoorwaardenmeezenden,of papierenversiemetdeleveringmeeleveren(bijvoorbeeldopdeachterkantvandefactuur). 24. PrakPsche PpsIden6teitverkopermoetmakkelijkvindbaarzijn: Opwebsite:naamvanbedrijf,handelsnaam,ondernemingsnummer,BTWnummer,adres,e-mailadres,bankrekeningnummer,telefoonnummer,faxnummerbijvoorbeeldondercontactofwiezijnwij. Ookinalgemenevoorwaarden 25. PrakPsche PpsWaardeverminderingenproduct Consumentaansprakelijkvoorwaardeverminderinggoederendiehetgevolgisvanbehandelinggoederendieverdergaatdanwatnodigisomdeaard,dekenmerkenendewerkingvandegoederenvasttestellen Vermeldeninretourpoli?ek&algemenevoorwaarden Bewijsprobleem? Consumentnietverantwoordelijkvoorwaardeverminderingalsverkopergeen(voldoende)informa?eheejgegeveni.v.m.herroepingsrecht 26. PrakPsche PpsBijhetbeginvanhetbestelproces(zodraproducteninbeeldkomen,zodraklantproductenbeginttekiezen): Welkebetaalmiddelenaanvaardtu Wanneerenhoezalleveringplaatsvindenenwelkebeperkingenzijneri.v.m.levering(vb.enkelinBenelux) Bijvoorbeeldaparteknopverzendinfo Klantinformerenalsleveringnietkanplaatsvindenoflaapjdig Beperkingeninaanbod(vb.beperktin?jd,minimalehoeveelheid,enz.) Bestaanvangaran6e(we[elijkegaran?e2jaar,voorwaarden,enz.) Opelkepaginawaarproductenwordenaangeboden:linkofknopnaarpaginametinfoivmgaran?e Ookinalgemenevoorwaarden 27. PrakPsche PpsInforma6egeveni.v.m.klachtenprocedure Waarkanklantklachtindienen Hoewordtklachtbehandeld(wanneerantwoord,enz.) Bijvoorbeeldapartetabsupportofklachtentoevoegenopverschillendepaginas Eventueelklachtenformulier,bijvoorkeurookdirectemailadres,telefoonnummerenpostadresvermelden Vermeldinginalgemenevoorwaarden 28. PrakPsche PpsBetalingenkosten Explicietetoestemmingvanklantnodigvoorallekosten(levering,betaling,extraverzekering,) Prijsincl.kosten,BTWenanderebelas?ngenvermelden Verbodoppre-checkedboxes Sanc?e:terugbetalingvandebetreffendekosten Kostvoorelectronischebetalingmagwerkelijkekostnietmeeroverschrijden Herroepingsrecht:verkopermoetallekostenterugbetalen,behalvekostenvanretouralsdatvoorafduidelijkgemaaktis 29. Voorafgaandetoestemming(Opt-in)vereistvoorelkeverwerkingvanpersoonsgegevens(uitzonderingen) VrijeengenformeerdeOpt-in Overdrachtvangegevensaaneen3de?=bijkomendeOpt-innodig AangijedoenbijPrivacycommissievrverwerkingvanpersoonsgegevens(bijv.vrverzamelingvangegevens) SpecialeregelsvoorverzendingdatanaarbuitenlandPrivacy 30. Update i.v.m. privacyBasisprincipesBelgischewetvan1992 Brededefini?evanbegrippersoonsgegevens: alleinforma?em.b.t.eengeden?ficeerdeofiden?ficeerbarenatuurlijkepersoon bijv.naam,adres,foto,telefoonnummer,IP-adres,emailadres,bankrekeningnummer,zoekgeschiedenis,enz. Verbodengegevens:m.b.t.ras,poli?ek,godsdienst,gezondheid,seksuelevoorkeur,strafrechtelijkverleden,enz.(uitzonderingenmogelijk) Bijzondereregelsvoorbijv.kredieten,telecom,bewakingscameras,directmarke?ng,enz. 31. PrivacyOpgelet voor social mediaLetopLosvanprivacywetheejelksocialmediaplavormeigengebruiksvoorwaardenvoor: Bedrijfspaginas Wedstrijden Reclame 32. PrivacyDe Basics van het privacyrechtRechtenvandebetrokkene Rechtomzichteverze[entegendeverwerkingvangegevens Rechtoptoegangenverbetering Rechtomzichteverze[entegentoekoms?geverwerking Rechtopinforma?e(viadeprivacypolicy) 33. PrivacyDe Basics van het privacyr