Duurzaam en betaalbaar wonen - Viverion · PDF file 2018-05-04 · kunt u doen via...

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Duurzaam en betaalbaar wonen - Viverion · PDF file 2018-05-04 · kunt u doen via...

 • Duurzaam en betaalbaar wonen

  Jaarverslag 2017

 • 2

  Naam van de corporatie Stichting Viverion

  Gemeente van vestiging Lochem

  Kantooradres Larenseweg 28

  7241 CN Lochem

  Postadres Postbus 123

  7240 AC Lochem

  Telefoon 088 - 321 32 10

  Internet www.viverion.nl

  E-mailadres info@viverion.nl

  Nummer Kamer van Koophandel 06032802

  BTW-nummer NL.0029.30.316.B.01

  Nummer Nationaal Register

  Volkshuisvestingsinstellingen 1135

  Toelatingsnummer L0347

  Aangesloten bij Aedes, vereniging van woningcorporaties

  Deelnemer Bedrijfstakcode voor woningcorporaties

  Gegevens over Viverion

 • 3

  JAARVERSLAG 2017

  Dit jaarverslag is opgedeeld in vier delen: het

  bestuursverslag, het volkshuisvestingsverslag, de overige

  verantwoordingsgegevens en jaarrekening 2017.

  Betaalbaar wonen Betaalbaar wonen en tevreden klanten zijn

  de belangrijkste speerpunten uit het huidige

  ondernemingsplan van Viverion. Met een streefhuur

  van 62% vanaf 2018 en het in 2017 niet doorvoeren

  van de jaarlijkse huurverhoging zijn we in staat om

  de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk te

  houden. Bovendien zetten we flink in op verduurzaming

  van onze woningvoorraad. In 2017 verduurzaamden

  wij 328 woningen in Lochem, Rijssen en Goor. Na een

  intensief voorlichtingstraject in 2017 konden we begin

  2018 starten met het verduurzamen van 113 woningen in

  de Lochemse wijk de Zuiderenk. Dat zorgt direct voor een

  lagere energierekening van deze huurders.

  Met onze lage streefhuur vallen we op. De huren zijn

  lager dan gemiddeld in Nederland.

  Aanpassing organisatie Een belangrijk doel in 2017 was het aanpassen van de

  organisatie waardoor we onze bedrijfskosten verlagen

  en de klanttevredenheid kunnen verhogen. We hebben

  onder andere een nieuw woonruimteverdeelsysteem

  geïmplementeerd en ontwikkelden een huurdersportaal

  op onze website. Daar kunnen huurders, op tijden

  wanneer het hen het beste uitkomt, reparatieverzoeken

  indienen, gegevens inzien en aanpassen en

  betalingsregelingen treffen. Zoals hierboven beschreven

  pasten we ook onze organisatiestructuur en de wijze

  van werken in onze organisatie aan. Een pittig traject

  dat resulteerde in een herinrichting van onze interne

  organisatie. In “het woord van de directeur-bestuurder”

  kom ik daar nog op terug.

  Vooruitblik In 2018 worden de effecten van de herinrichting van de

  organisatie en de digitalisering zichtbaar. Lagere kosten

  en een hoge klanttevredenheid zijn de doelen die we dan

  willen bereiken.

  In 2018 gaan we ons nieuwe ondernemingsplan maken.

  Na consultatie van onze stakeholders en medewerkers

  maken we belangrijke keuzes voor de toekomst. Dat

  gaat bijvoorbeeld over welke huishoudens we tot onze

  doelgroep beschouwen en hoe we in de toekomst

  omgaan met zorgvastgoed. Belangrijk is ook welke

  demografische ontwikkelingen er zijn in ons werkgebied

  en wat dit betekent voor de woningbehoefte in de

  toekomst. Ook zullen we bezien wat de financiële impact

  is van ons streven naar een Co2 neutrale woningvoorraad

  en ander vastgoed in 2050, hoe we de samenwerking met

  onze stakeholders vorm willen geven en nog vele keuzes

  meer, liggen voor ons. We nodigen ieder die hiervoor

  belangstelling heeft, uit om ons hierin te inspireren. Dit

  kunt u doen via onze website (www.viverion.nl) en via

  Twitter (@viverion).

  Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft bijdragen aan

  het tot stand komen van dit jaarverslag.

  Jan-Willem Allersma

  2017. Het jaar begon met de fusie tussen de voormalige Woningbouwstichting Ambt Delden en Viverion.

  Voor de huurders uit het voormalige Ambt Delden betekende dat de corporatie letterlijk iets verder weg is,

  maar door digitalisering en onze medewerkers die in de wijken actief zijn, zijn we toch dichtbij en bieden

  we een goede dienstverlening. In 2017 hebben we verder ingezet op de verduurzaming van onze woningen

  en op de betaalbaarheid ervan voor onze huurders. Intern was 2017 het jaar waarin we de herinrichting

  van de organisatie verder uitvoerden diverse geautomatiseerde systemen invoerden en vervingen en de

  communicatie met de huurders intensiveerden.

  Voorwoord

 • 4

  Duurzaam en

  betaalbaar wonen

  Inhoud

  Gegevens over Viverion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bestuursverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Verslag van de Raad van Commissarissen . . . . . 10

  Volkshuisvestingsverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  1 Kwaliteit van de woning . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.1 Planmatig onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  1.1.1 Planmatig onderhoud 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  1.1.3 Bodemsanering Gijmink B Goor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  1.1.4 Bodemsanering Diepenheimsestraat Hengevelde . . . .24

  1.1.5 Zuiderbleek Lochem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  1.1.6 Grond naast wozoco Diepenheim . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  1.1.7 Sloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  1.1.8 Groot onderhoud en verduurzamen in 2018 . . . . . . . .24

  1.2 Niet-planmatig onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  1.3 Contract onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  1.4 Toelichting onderhoudsprojecten . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  1.4 Toelichting onderhoudskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  1.5 Ontwikkeling van de woningvoorraad . . . . . . . . . . . . .28

  1.5.1 Nieuwbouw in voorbereiding en uitvoering . . . . . . . . .28

  1.5.2 Nieuwbouw opgeleverd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  1.6 Verkoop van woningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  1.6.1 Verkoop van bestaande huurwoningen 29

  1.6.2 Verkoop van nieuwbouwwoningen . . . . . . . . . . . . . . . .29

  1.6.3 Verkoop Commercieel en

  Maatschappelijk vastgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  1.7 Warmtebesluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

  2 Verhuur van de woning . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1 Huurverhoging 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

  2.2 Woningzoekenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  2.2.1 Woonruimteverdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

  2.3 Huisvesten primaire doelgroep 35

  2.3.1 Verhuizingen 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

  2.3.2 Inkomensvoorwaarden en negentig-procentregeling 36

  2.4 Huisvesten bijzondere doelgroepen . . . . . . . . . . . . . . .37

  2.4.1 Urgenten en statushouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

  2.5 Huurderving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  2.6 Huurachterstanden 39

  2.7 Samenwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  2.7.1 (Z)onderdak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  2.7.2 Project Thuisadministratie 41

  2.7.3 Pilot samenwerking deurwaarder . . . . . . . . . . . . . . . .41

  3 Strategie en stakeholders . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.1 Strategisch beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

  3.1.1 Ondernemingsplan Viverion 2015-2018 . . . . . . . . . . . .42

  3.1.2 Vastgoedsturing met strategisch voorraadbeleid. . . . .42

  3.1.3 Inkoopbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

  3.2 Betrekken van huurders en stakeholders

  bij beleid en beheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

  3.3 Contact met huurders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  3.3.1 Huurdersorganisaties en beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  3.3.2 Huurdersvertegenwoordiging en beheer . . . . . . . . . . .48

  3.4 Betrekken van stakeholders bij beleid en beheer . . . .49

  3.4.1 Bestuurlijk overleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

  3.4.2 Prestatieafspraken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

  3.4.3 Vertegenwoordigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

  3.5 Woningwet 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

 • 5

  JAARVERSLAG 2017

  4 Leefbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  5 Wonen en zorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.1 Zorg- en welzijnsinstanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

  5.1.1 Zorg en welzijn gemeente Hof van Twente. . . . . . . . . .55

  5.1.2 Zorg en welzijn gemeente Lochem . . . . . . . . .