Dubbelpunt sept 08

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Leidingstijdschrift voor Chiroleiding, over het jaarthema 75 jaar Chiro

Transcript of Dubbelpunt sept 08

 • DUBBELPUNT

  Belgi -BelgiqueP.B.

  8000 Brugge 1-24/121

  P409362

  Tijdschrif

  tvanenvoorChi

  roleiding|verschijn

  tmaandelijks,nietinjulienaugustus|nr.1|september2008|

  Chirojeug

  dVlaanderenvzw

  |v.u.&afzendadres

  :H.Bouwen,Kipdorp30,2000Antwerpen|art.nr.8009807|1euro|

 • september 2008 dubbelpunt

  IN DEZE DPZing het jaarthemalied. Leer het op p. 4

  Een feestelijke start van je jaar Lees het op p. 6

  Alles over 75 jaar Chiro! Ontdek het op p. 14

  Spelen met afdelingsfiguren op p. 9-11

  met steun van de vlaamse gemeenschap

  De moDerne vijfenzeventigjarige

  Degemiddeldevijfenzeventigjarigeisalminstenstien

  jaarmetpensioen.Eenvijfenzeventigjarigegaatop

  zondagmorgennaardemisenhoudtkaartavondop

  vrijdag.VanDeLijnkrijgenvijfenzeventigjarigeneen

  gratisbuspasommobielteblijvenendelokalemark-

  tenenbraderijenafteschuimen.DankzijSeniorennet

  zettenvijfenzeventigjarigenhuneerstestapjesophet

  wereldwijdeweb.

  Inhunvrijetijdhoudenvijfenzeventigjarigenzich

  bezigmethundrietalkleinkinderenenwerkenzeinde

  tuin.Zeinvesterenhunkapitaalinlevensverzekerin-

  genengevenhetindezomeruitopcruisemetNicole

  enHugo.

  EnhoedoetdeChirohetalsvijfenzeventigjarige?

  DeChiroisnoglangnietmetpensioen.Opzondag

  houdendemeestegroepenhunwekelijksewerkingen

  opvrijdagavondishetvaakleidingskringindeplaats

  vankaartavond.

  DeChirohadgeenSeniorennetnodigomhetinternet

  teontdekken.Sinds1995kunnenweterechtopwww.

  chiro.be.Daarbuitenzijnertallozesitesvanlokale

  Chirogroepen,gewesten,verbondenenzelfsoud-lei-

  dingsverenigingen.

  DeChirohoudtzichnietbezigmetdrie

  (klein)kinderen,maarmetbijna100000ledenen

  leid(st)ers.DeChirowerktnietindetuin,maaralle

  Chirogroepensamenonderhoudenongeveereen900-

  talspeelterreinen.

  DeChiroheeftgeenlevensverzekeringnodig,maarze

  heeftwelhaareigenChiroverzekering.

  Indezomergaanwenietopcruise,maaropbivak.

  Langnietslechtvooreenvijfenzeventigjarige.Maar

  moetenwebijDeLijnnietonzegratisbuspasgaan

  opeisen?

  colofonDubbelpuntverschijntmaandelijks,maarnietinjulienaugustus.Eenjaarabonnementkost10euroenvraagjeaanbijChirojeugdVlaanderen,Kipdorp30,200Antwerpentel.03-2310795E-mailabonnementen@chiro.be]Redactieadres[MerijnGouweloose,Kipdorp30,2000Antwerpen]E-mail[dubbelpunt@chiro.be]Eindredactie[MerijnGouweloose]Redactie[BrunoPierloot,IlonaDaemen,MariekeDeVos,KatrijnGeldof,JortOry,EefLenaerts,JanDecabooter,FrVanOers,SaraTheunynck,EefHeylighen,AnneleenVermeire]Taalnazicht[BartBoone]Fotos[plaatselijkegroepen]Tekeningen[Jel]Vormgeving[SaskiaRoggeenJanVanBostraeten]Druk[DukkerijVandenBroele,BruggeDubbelpuntwordtgedruktopchloorvrijgebleektpapier]Giften[giftenaanChirojeugdVlaanderenvzwkunnengestortwordenoprekeningnummer000-0150728-87.

 • september 2008dubbelpunt

  Feest mee: 75 jaar Chiro!EennieuwChirojaarisgestart.GeengewoonChirojaar:het75eChirojaar.

  Wevierendatnietzomaarmetndikkefuif,maareenheeljaarlang,eenecht

  feestjaar.

  OnderdenoemerFeestmee!roepenwejullieopomeenjaarlangmeede

  Chirotevierenengeregeldtefeesten.ChristusKoning,eenhousewarming

  vooreennieuwlokaalofeennieuwetent,eenafbraakfeestvoorhetoudeChiro-

  lokaal.LaatalleChirokoppelsuithetverledenhuntrouwbeloftennogeenher-

  halenopeenjubileumavond,houdeenzeteensdeVBindebloemetjes-feest,

  eenwelkomnieuwespeelclubbers-feestofeendoopfeestvoordenieuwesite,

  vierhet10-jarigbestaanvanhetChiroboekje:elkexcuusisgoedom

  tefeesten.

  OokdegroteChirodoethaarduit

  inhetzakje:metdeStartdagop

  6septemberinGent,derondrei-

  zendeChiroExpovanseptember

  08totaugustus09,eengroot

  fuifweekendop19en20december

  endemega-ontbijtactieOlPistol

  op26april.Wesluitendat75ejaaraf

  meteenonvergetelijkeKrinkelvan25

  tot29augustusvooralleChiroleiders,

  -leidstersenaspiseneenslotfeestop

  28augustus.

  Westartenallefeestelijkhedenmetdeze

  Dubbelpunt,omdatDubbelpuntlezen

  altijdeenfeestis.

  Kampbaas van het jaar?Dubbelpuntzoektdeallerbesteeigenaarvaneenbivakplaats.

  Wasdievanjullieditjaardemax?Geefonszijnofhaarge-

  gevensdoorviadubbelpunt@chiro.beof03-2310795(vraag

  naarMerijnGouweloose).

  Nomineer ze nu! Want zij zijn het waard.

  nieuw in leiding?AllenieuweleidingkrijgtdezeDubbel-puntvanseptembervoornkeertjegratis.Bladererin,ontdekwatDub-belpuntjoutebiedenheeft.Enneemdaneenabonnementviawww.chiro.be/dubbelpuntofmethetformulieropdeachterkant.Wantleidingzijn,gaatbetermeteenDubbelpunt.

 • september 2008 dubbelpunt

  JaarthemaliedSpeciaal voor de 75e verjaardag van de Chiro vroegen we aan Yevgueni om ons jaarthemalied te schrijven. Het resultaat is er: Feest. Steviger dan we gewoon zijn, en een tikje moeilijker om met de hele groep te zingen. Maar met een refrein dat zelfs een goudvis meebrult! Je kunt het ook beluisteren op de aansluitings-cd.

 • september 2008dubbelpunt

  Jaarthemalied Feest

 • september 2008 dubbelpunt

  Feest mee! in je groepGeef de start van het Chi

  rojaar een feestelijk

  tintje. Chiro bestaat 75 jaar en dus staat

  heel het komende Chirojaar in het teken van

  feesten. En van een feestje bouwen, daar

  kennen Chirogroepen wat van!

  het grote ChiroFeestDestartvaneennieuwChirojaariseenbeetje

  alseennieuwschooljaarmaardanveelenvl

  leuker.Eennieuweafdeling,nieuweleiding,een

  nieuwjaarthemaennieuwespelletjes:dathoortge-

  vierdtewordenmeteenchtChirofeest.

  Dat doe je voorafVoordestartvanhetChirojaarkrijgenalleledeneen

  stijlvollepersoonlijkeuitnodigingvoorhetgroteChiro-

  feestbijdestartvanhetwerkjaar.

  Gajeopledenwerving?Neemdandeuitnodigingen

  meevoornieuweleden.Jekuntoudersennieuwele-

  denveelsnellerovertuigenomnaardeChirotekomen

  alszeechtuitgenodigdworden.

  Kleed je feest aanKleedhetChiroheemfeestelijkin.Ruimdelokalen

  netjesopenzorgvoorwatversieringinelklokaal,

  zodatdenieuweledenzichwelkomvoeleninhun

  afdeling.

  AlshetmooiweerisopjullieStartdag,danmaakjeer

  eengroottuinfeestvan.Zetpartytentjesopdespeel-

  terreinenenhangfeestverlichtingen

  feestvlaggetjesop.Eendjzorgt

  voordemuziek.

  Wiljeechtwerkmakenvan

  jeChirofeest,danhuurje

  ooknogeenlichtinstalla-

  tiemetdiscobalvoorde

  gelegenheid.Informeer

  bijdejeugddienstofde

  uitleendienstvanjege-

  meentewelk(feest)materiaal

  zijterbeschikkinghebben.Als

  jeugdbewegingkrijgjevaakkorting.

  Wie doet de catering?OpeenChirofeest

  horenookhapjes

  endrankjes.Maak

  veelkleurigecock-

  tailsenhoudeen

  (nep)barbecuemet

  fruit-ofsnoepsats

  engeroosterde

  marshmallows.

  Cocktails in alle kleuren van de afdelingenMaakijsblokjesinallekleurenvandeafdelingen.

  Datdoejedoorverschillendesoortenfruitsapof

  grenadineinijsblokvormpjestegieten.

  Voorzieverschillendesoorten(kleuren)fruitsapen

  combineernaarhartenlustmetdeverschillende

  ijsblokjes.

  een officile ceremonieBijeengrootfeesthoortookeenofficieelgedeelte.

  LaathetChirojaarofficieelopenenmeteenlintjedat

  doorgekniptwordt.Enwiekanerbeterlintjesknip-

  pendandeburgemeesterofdeschepenvanjeugd

  vanjegemeente?Lukthetnietomdieeerbiedwaar-

  digepersonenteovertuigenomnaarjeChirofeestte

  komen,dankunjenatuurlijkzelfvooreenafgevaar-

  digdezorgenomhetlintjedoorteknippen.

  Hetofficilegedeeltewordtafgeslotenmeteen

  speech.Lokalepoliticizijnaltijdbereidomhuntoe-

  komstigekiezerstewoordtestaan.Eenpaargrapjes

  zoalsindespeechesvandeburgemeestervanSamson

  &Gerthoudenhetookleukvoorderibbelsende

  speelclubbers.

  Cadeautjes voor iedereen!Geenfeestzonderpakjes.Watishetgrootstecadeau

  datdeledenkrijgenbijdestartvanhetChirojaar?

  Juist,hunnieuweleiding.

  Laatdeledenletterlijkhunnieuweleidinguitpakken.

  Meubel-enelektrozakenhebben

  vaakgrotekartonnendozen

  opoverschot(vankoel-

  kasten,wasmachinesen

 • september 2008dubbelpunt

  Feest mee! in je groepbankstellen,enz.)diejemagophalen.Pakdeleiding

  inzongrotedoosinendoeereenstrikomindekleur

  vandeafdeling.Opeengepastmomenttijdenshet

  Chirofeestmogendeledendanhungrotecadeau

  openmaken.

  Hebjekleineafdelingenengrootinpakmateriaal,dan

  kunjemisschienderollenomdraaien:deledeninpak-

  kenendeleidinghenlatenuitpakken.

  van het ene Feestje naar het andereZijnjeledenechteparty animals?Danzittenzeervast

  nietmeeinomhetChirojaartestartenmetmaarliefst

  zesverschillendefeestjes,nvoorelkeafdeling.

  Organiseerzesverschillendethemafeesten.Elke

  afdelingstartbijnvandefeestjes.Zemoeten

  meefeesteneneenopdrachtvolbrengenomnaarhet

  volgendefeestjetegaan.Laathendenaamvanhet

  volgendefeestjeopeenoriginelemanierontdekken

  (verstoptineencadeautje,ondereenstoelofineen

  ijsblokje).Hetlaatstefeestjewaarzeterechtkomen,

  wordtgeorganiseerddoorhunnieuweleidingenop

  datfeestjemogenzederestvanhetjaarblijven.

  Welkeverschillendefeestjeskunjezoalorganiseren?

  MVerjaardagsfeestje

  Kleedeenvandelokaleninalseenverjaardags-

  feestjemetslingersentaart.Alleledenkrijgen

  feesthoedjesopendejarige(vandiemaand)krijgt

  eenkroon.

  Eentypischspelvooreenverjaardagsfeestiseen

  doorgeefpakmetverschillendeopdrachtenofstoe-

  lendans.

  MStudentencantus

  Geefalleledeneenbekertjeenvoorzieveelwater

  (meteenbeetjegrenadine).Dezangboekjeskun-

  nendienenalscodex.Iemandvandeleidingspeelt

  cantusleid(st)er.Deledenmoetendrinkenen

  zingen.

  Alsopdrachtmoetenalleledenhunbekertjead

  fundumleeg