Dubbele Diagnose, Dubbele Ten aanzien van de behandeling van dubbele diagnose wordt een overzicht...

download Dubbele Diagnose, Dubbele Ten aanzien van de behandeling van dubbele diagnose wordt een overzicht gegeven

If you can't read please download the document

 • date post

  28-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dubbele Diagnose, Dubbele Ten aanzien van de behandeling van dubbele diagnose wordt een overzicht...

 • Dubbele Diagnose, Dubbele hulp

  Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

  Stuurgroep

  Chris van der Meer

  Vincent Hendriks

  Projectteam

  Tineke Posthuma

  Rob Vos

  Parnassia Addiction Research Center

  Margreet Kerkmeer

  Peter Blanken

  Cora de Klerk

  Den Haag, december 2003

 • 3 Resultaten Scoren > Dubbele Diagnose, Dubbele hulp > Woord vooraf2 Resultaten Scoren > Dubbele Diagnose, Dubbele hulp > Woord vooraf

  pilotonderzoeken en de richtlijnen en aanbevelingen die daaruit te destilleren zijn. Het derde

  hoofdstuk bevat de binnen het project voorgestelde screenings- en assessmentinstrumenten,

  inclusief handleidingen en richtlijnen.

  In de bijlagen vindt u naast een volledig verslag van de pilotonderzoeken, de gehele litera-

  tuurstudies. Wanneer in de drie hoofdstukken geput is uit het literatuuronderzoek, verwijzen

  de referentienummers rechtstreeks naar de bijbehorende pagina in de studies, hier kunt u

  dan de bijbehorende literatuurreferentie vinden.

  In de tekst wordt de term patiënt gehanteerd en niet cliënt. Deze beslissing is gemaakt op

  pragmatische gronden; voor de door ons beoogde doelgroep is patiënt het meest gangbaar.

  Zowel de term patiënt als cliënt heeft voor- en nadelen, hieromtrent bestaat bij ons geen

  principiële voorkeur.

  Het project was niet mogelijk geweest zonder de inzet van een groot aantal personen. Graag

  willen wij de volgende mensen bedanken: Bas van der Hoorn, Hans van Nes, Petra Bervoets

  en Han Luykx (de werkgroep).

  Nico Boersen, Annette Ruijssink, Parnassia Research Center, werkgroep en stuurgroep OC

  Kwaliteit en innovatie van zorg en Marloes van Es.

  Voor hun bijdrage aan de pilots: Frank Huismans, Jane Beck, Wilma Neuman, Fred van Essen,

  Frans Kramer, Arnoud Naborgh, Lianne v/d Neefe, Tony Bloemendaal, Kathy van der Zwan,

  Adrie de Geus. De teams die hebben deelgenomen aan de pilots: Centrum Langdurende Zorg

  (Rijngeest Groep, Oegstgeest), Transmuraal zorgteam Spectrum / Duinland / Prinsengracht

  (Parnassia GGZ voor Volwassenen I), transmuraal zorgteam Midsland / Prinsengracht (Parnas-

  sia GGZ voor Volwassenen II).

  Namens stuurgroep en projectteam,

  Rob Vos

  projectleider

  Woord vooraf

  Voor u ligt het rapport Dubbele Diagnose, Dubbele Hulp, richtlijnen bij diagnostiek en behandeling.

  Het rapport is het eindresultaat van het project Dubbele Diagnose uitgevoerd bij Verslavingszorg

  Parnassia, psycho-medisch centrum.

  Deze publicatie is uitgebracht door het Ontwikkelcentrum Kwaliteit en innovatie van zorg in

  opdracht van GGZ Nederland binnen het project Resultaten Scoren. De deelnemende instellin-

  gen aan dit ontwikkelcentrum zijn: Brijder Verslavingszorg (Alkmaar), Jellinek (Amsterdam),

  Novadic (Sint-Oedenrode) en Verslavingszorg Parnassia (Den Haag). Het Ontwikkelcentrum

  Kwaliteit is een van de drie ontwikkelcentra van Resultaten Scoren. Met Resultaten Scoren wil

  de gehele sector van de verslavingszorg een flinke slag maken in het actualiseren en verbeteren

  van de preventie en het zorgaanbod.

  Het rapport bevat instrumenten en richtlijnen voor de screening op en het diagnosticeren van dub-

  bele diagnoseproblematiek. De richtlijnen zijn voorzien van handleidingen en aanbevelingen voor

  de praktijksituatie in verslavingszorg en psychiatrie.

  Ten aanzien van de behandeling van dubbele diagnose wordt een overzicht gegeven van de

  belangrijkste wetenschappelijke inzichten. Hierbij is geprobeerd om zo concreet mogelijk

  aanbevelingen te doen, er worden echter geen behandelrichtlijnen gegeven.

  Ten aanzien van de implementatie van de aanbevelingen worden in paragraaf 5 van hoofdstuk

  2 enkele opmerkingen gemaakt. De uiteindelijke implementatietrajecten zullen toegespitst

  moeten worden op de specifieke instelling of afdeling.

  De bevindingen zijn in eerste instantie bedoeld voor behandelaars in psychiatrie en versla-

  vingszorg die te maken hebben of krijgen met dubbele diagnosepatiënten. Daarnaast kunnen

  de richtlijnen nuttig zijn voor behandelaars buiten de genoemde sectoren of beleidsmakers.

  Het rapport is opgedeeld in drie hoofdstukken: In hoofdstuk één worden het begrip dubbele

  diagnose, de epidemiologie en etiologie behandeld en wordt de opzet van het project

  beschreven. Hoofdstuk twee behandelt de resultaten van het literatuuronderzoek en van de

 • 5 Resultaten Scoren > Dubbele Diagnose, Dubbele hulp > Inhoudsopgave4 Resultaten Scoren > Dubbele Diagnose, Dubbele hulp > Inhoudsopgave

  Opmerkingen over best practice behandeling bij middelengebruik

  3. Specifieke combinaties van psychopathologie en middelenmisbruik

  3.1 Schizofrenie

  3.1.1 Schizofrenie en middelenmisbruik

  3.1.2 Aanbevelingen

  3.2 Bipolaire stoornis

  3.2.1 Bipolaire stoornis en middelenmisbruik

  3.2.2 Aanbevelingen

  3.3 Depressie

  3.3.1 Depressie en middelenmisbruik

  3.3.2 Aanbevelingen

  3.4 Angststoornissen

  3.4.1 Angststoornissen en middelenmisbruik

  3.4.2 Aanbevelingen

  3.5 Persoonlijkheidsstoornissen

  3.5.1 Aanbevelingen

  4. Verslag van het pilotonderzoek, samenvatting

  4.1 Onderzoeksopzet

  4.1.1 Pilot screening en assessment van middelenmisbruik

  4.1.2 Pilot screening en assessment van psychopathologie

  4.1.3 Vraagstelling

  4.2 Resultaten

  4.2.1 “Geven de richtlijnen voldoende handvatten om dubbele

  diagnoseproblematiek te herkennen en tot een indicatie te

  komen tijdens de diagnostiekfase?”

  4.2.2 “Welke voor- en nadelen leveren de dubbele diagnoserichtlijnen

  tijdens het hele proces van de pilotstudie voor behandelaren?”

  5. Enige aanbevelingen voor het implementatieproces

  5.1 Hindernissen

  5.2 Een implementatieplan

  6. Overzicht van de belangrijkste aanbevelingen

  Hoofdstuk 3 Instrumenten en handleidingen

  1. Middelengebruik, screening en beoordeling

  1.1 Screener middelengebruik

  1.2 Assessment middelengebruik

  2. Screening en beoordeling psychopathologie (MINI)

  Inhoudsopgave

  Hoofdstuk 1 Inleiding en methode

  1. Inleiding

  1.1 Dubbele diagnose, begripsbepaling en epidemiologie

  1.2 Etiologie van dubbele diagnose

  1.3 Doel van het project Dubbele Diagnose Parnassia

  1.3.1 Resultaten Scoren

  1.3.2 Doelstellingen van het project

  2. Methode

  2.1 Opzet van het project

  2.2 Overzicht van de literatuurstudies

  Hoofdstuk 2 Resultaten en aanbevelingen

  1. Bevindingen ten aanzien van screening en assessment

  bij dubbele diagnose

  1.1 Inleiding

  1.2 Screening en assessment middelenmisbruik

  1.2.1 Screening

  1.2.2 Screening op middelenmisbruik, conclusie en richtlijnen

  1.2.3 Assessment

  1.2.4 Assessment van middelengebruik, conclusie en richtlijnen

  1.3 Screening en assessment psychopathologie

  1.3.1 Screening

  1.3.2 Assessment

  1.3.3 Assessment van psychopathologie, conclusie en richtlijnen

  2. Bevindingen ten aanzien van de behandeling

  van dubbele diagnose

  2.1 Samenhang in behandeling tussen psychiatrie en verslavingszorg

  2.1.1 Volgorde van behandelen

  2.1.2 Mate van integratie

  2.1.3 Conclusie en aanbevelingen

  2.2 Bijkomende problematiek

  2.2.1 Dakloosheid

  2.3 Andere patiëntpopulaties

  2.3.1 Etniciteit

  2.3.2 Vrouwelijke patiënten

  2.4 Klinische en ambulante behandeling

  2.5 Motivatie

  2.5.1 Theoretisch kader en screening

  2.5.2 Motiverende gespreksvoering

  2.5.3 Conclusie en aanbevelingen

  2.6 Zelfhulpgroepen

  2.7 Abstinentie

  2.8 Medicamenteuze behandeling

  10

  10

  15

  15

  17

  17

  17

  20

  20

  22

  29

  33

  33

  37

  38

  39

  39

  42

  42

  42

  44

  45

  46

  48

  51

  53

  54

  56

  56

  57

  60

  60

  62

  64

  70

  70

  80

  90

 • 7 Resultaten Scoren > Dubbele Diagnose, Dubbele hulp > Inhoudsopgave

  Bijlagen Bijlage 1 Verslag van de pilotstudies

  1 Opzet van de pilot

  2 Resultaten

  3 Conclusies en aanbevelingen

  Bijlage 2 Motiverende gespreksvoering

  Bijlage 3 Beschrijving PZD / RPZD

  Bijlage 4 Screeningsinstrumenten naar psychoactief middelengebruik

  bij ernstig psychiatrische patiënten

  1 Inleiding

  2 Methode

  3 Resultaten

  3.1 Alcohol Dependence Scale (ads)

  3.2 Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)

  3.3 CAGE

  3.4 cage-Adapted to Include Drugs (CAGE-AID)

  3.5 Dartmouth Assessment of Lifestyle Instrument (DALI)

  3.6 Drug Abuse Screening Test (DAST)

  3.7 MacAndrew Alcoholism Scale (MAC)

  3.8 Michigan Alcoholism Screening Test (MAST)

  3.9 Short Michigan Alcoholism Screening Test (S-MAST)

  3.10 Reasons for Drug Use Screening Test (RDU)

  3.11 Severity of Dependence Scale (SDS)

  3.12 T-ACE, TWEAK EN NET

  3.13 Andere screeningsbenaderingen

  4 Conclusies

  Bijlage 5 Assessment van middelengebruik bij psychiatr