Dsb 20140924

of 16 /16
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES STEENBERGSE MIDWEEKEDITIE 24 SEPTEMBER 2014 WEEK 39 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.000 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @SteenbergseBode KRUISLAND – Vrolijke noten waren zondagmiddag te horen in Zaal Koch in Kruisland, waar voor de 29e keer het Accordeonfestival plaats- vond. Op het programma stonden maar liefst 25 verschillende muzikanten, die allemaal garant stonden voor een middag vol Kruislandse gezelligheid. FOTO LEO ADRIAANSEN WATERLINIE MOET GEBIED TOT LANDSCHAP VAN ALLURE MAKEN INDRUKWEKKENDE HERDENKING BRITSE VLIEGENIERS VLIETSAIL BELEEFT UITERST SUCCESVOLLE EDITIE STEENBERGEN - De belijning op de nieu- we A4 bij Steenbergen wordt voorzien van een zogenaamde druppelmarking. Daarbij bestaan de strepen niet uit grote witte vlakken, maar uit kleine stippen, die de nachtzichtbaarheid verbeteren. Het is voor de eerste keer dat deze belijning op grote schaal op een Nederlandse snelweg wordt toegepast. De werkzaamheden zijn inmid- dels zo ver gevorderd dat de A4 op 24 no- vember open kan gaan. De uitkijktoren aan de Schansdijk in Steenbergen is daarom vanaf deze week niet meer in gebruik. Het viaduct Fort Henricus aan de Westhaven- dijk wordt op 1 oktober opengesteld voor verkeer. Druppelmarkering op nieuwe A4 DINTELOORD – De Molenweg in Dinte- loord wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor be- stemmingsverkeer. Onder het verbodsbord zal een tekstbord komen waarop staat aangegeven dat aanwonenden en verkeer met een aantoonbare bestemming wel mag passeren. De gemeente heeft dit be- sloten, omdat is gebleken dat het besluit om de weg helemaal af te sluiten tot het gevolg had dat een bedrijf dat op de be- treffende plaats is gevestigd eenzijdig bereikbaar was. Daardoor zou het verkeer van en naar dit bedrijf noodgedwongen via het centrum van Dinteloord moeten rijden. Door het nieuwe besluit is dit niet zo. Bestemmingsverkeer mag Molenweg op STEENBERGEN – De prijs voor het kopen of huren van kleine stukjes groen wordt aangepast. Deze stukken van minimaal vijftig vierkante meter, krijgen van de ge- meente geen vaste prijs meer per vierkan- te meter. Vanaf heden worden deze prijzen vastgesteld door een onafhankelijke taxa- teur. Door deze nieuwe manier van het bepalen van de huur zal de huurprijs per vierkante meter nu lager zijn volgens de gemeente. “Door de huur- of koopprijs van snippergroen voortaan door een taxateur te laten bepalen wordt de prijs van snip- pergroen niet alleen meer marktconform gemaakt, maar ook in lijn gebracht met het grondbeleid”, aldus de gemeente. Prijs snippergroen aangepast DOOR RIA VAN MEIR In 2006 stelde de gemeenteraad nog een woonvisie vast, waarin werd uitgegaan van honderd nieuwe woningen per jaar. Dat was nog voor de kredietcrisis, voor het nieuwe kabinetsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en voor de toename van arbeids- migranten in de gemeente. Al die ont- wikkelingen vragen een nieuwe visie op het woonbeleid, die het college in begin volgend jaar wil vaststellen. In samen- werking met diverse partijen is daarom gezocht naar nieuwe uitgangspunten voor de komende jaren. Die uitgangspun- ten worden volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad. Levensloopbestendig Een opmerkelijke verschuiving is die van nieuwbouw naar de bestaande voor- raad. Die wordt volgens het college steeds belangrijker als gevolg van de beperkte groei in aantal huishoudens. Levensloopbestendig is steeds meer het sleutelwoord, omdat dat soort woningen geschikt zijn voor gezinnen en ouderen. Omdat veel oudere woningen daar nog niet geschikt voor zijn, wil de gemeente het levensloopbestendig en energiezuinig maken van de woningen zoveel mogelijk faciliteren. Vanuit woningcorporatie Stadlander wordt bijvoorbeeld een project opge- start, waarbij 163 verouderde woningen gemoderniseerd worden. Het slopen en herbouwen van woningen door de wo- ningstichtingen behoort ook tot de moge- lijkheden. Nieuwbouw De aandacht voor de bestaande voorraad heeft ook tot gevolg dat het college de rem zet op nieuwe woningen. Dat betekent dat niet alle potentiële ont- wikkellocaties kunnen worden ingevuld. Het college gaat uit van een migratie- saldo van nul. “Maar de behoefte aan woningen verandert wel, omdat er meer éénpersoonshuishoudens zullen zijn. Nieuwbouw blijft dus noodzakelijk”, ver- klaart wethouder Petra Lepolder. Daar bovenop wil de gemeente nog de drie- honderd extra woningen als gevolg van het AFC ontwikkelen. Die komen vooral in de kernen Steenber- gen en Dinteloord, maar het gemeentebe- stuur ziet ook kansen voor kleinschaligere projecten in de overige kernen. De nadruk zal ook liggen op levensloopbestendige woningen, zowel koop- als huur, omdat daar volgens de makelaardij de meeste vraag naar is. Aan (nieuwe) apparte- menten is nauwelijks nog behoefte. De nieuwe woonvisie moet daarnaast ook aandacht bieden aan het behoud van de voorzieningen in de kleine kernen en een goede huisvesting van arbeidsmigran- ten. Als de raad akkoord gaat met alle uitgangspunten, kan de nieuwe visie in maart 2015 worden vastgesteld. Rem op nieuwbouwwoningen Meer aandacht voor bestaande voorraad STEENBERGEN – Het college wil de ambities op het gebied van woningbouw terugbrengen naar een realisti- scher niveau. In de nieuwe, nog op te stellen woonvisie, zal uitgegaan worden van een gelijk inwonertal voor de gemeente, maar door veranderende woningbehoeften zal er toekomstbestendige woningbouw nodig zijn. Bovenop de reguliere behoefteraming gaat het college echter nog altijd uit van driehonderd extra woningen voor de werknemers van het Agro Food Cluster (AFC) bij Dinteloord. STEENBERGEN – Het Openbaar Minis- terie (OM) stelt geen vervolging in tegen de leden van de commissie, die het func- tioneren van burgemeester Saskia Bolten moesten beoordelen. Dat meldt OM-woordvoerster Martine Pi- laar. Volgens het OM begingen de leden wel een strafbaar feit door de schending van het ambtstermijn. “Maar dat deden zij omdat zij vonden dat alle raadsleden over dezelfde informatie moesten beschikken. Gezien hun uitleg en het maatschappelijk belang, waarbij de nieuwe raad zich heeft uitgesproken om het dossier te sluiten, hebben we besloten de zaak te sepone- ren”, aldus Pilaar. Geen vervolging leden commissie DINTELOORD – Stichting SOM, de scho- lenkoepel voor openbaar onderwijs, kan de financieel zware jaren eindelijk achter zich laten. De stichting, waarbij onder meer basisschool De Regenboog uit Dinteloord is aangesloten, sloot het boekjaar 2013 af met een positief resultaat van 208.281 euro. Vooraf werd nog een tekort verwacht van zo’n vijfenvijftigduizend euro, maar door het vrijwillige vertrek of werktijdver- mindering van een aantal medewerkers, extra bekostiging vanuit het Rijk en meer gewichtenleerlingen waarvoor meer geld is ontvangen, heeft SOM voor het eerst sinds 2011 weer zwarte cijfers kunnen schrijven. Openbaar onderwijs uit de rode cijfers STEENBERGEN – De onderhoudswerk- zaamheden aan Villa Moors (ook wel bekend als Villa Bakx) zijn begonnen. Het doel is dat de werkzaamheden aan de bui- tenkant eind 2014 zijn afgerond en dat er dan een vijftal appartementen in het pand komen. De gemeente heeft al aangekon- digd dat het pand, als het straks klaar is, de titel gemeentelijk monument krijgt. De gemeente had lang onderhandeld met ei- genaar Buuron over het opknappen en her- ontwikkelen van het pand. Zoals de plan- ning was, zijn het landhuis en het koetshuis behouden gebleven. Verder is alle overige opstal tegen de vlakte gegaan. Daar zal plaats komen voor appartementen. Onderhoud Villa Moors begonnen DINTELOORD – In de bibliotheek van Din- teloord houden Olga Holierhoek en Bep Roelfs een expositie van hun kunstwerken. Holierhoek begon al op jonge leeftijd met het natekenen van stripfiguren. Ze is niet snel tevreden en een schilderij kan dus ook wel drie keer veranderen voordat ze het resultaat acceptabel vindt. Roels is iemand die altijd al graag schil- derde. Creatief bezig zijn is voor haar een goede uitlaatklep en haar kunstwerken zijn dan ook vaak gebaseerd op gevoelens en gebeurtenissen die ze van dichtbij maar ook van veraf bijmaakt. Tot 1 oktober is de expositie te bezoeken tussen 13.30 en 17.30. Expositie in bieb Dinteloord VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL STEENBERGEN – Waterschap Brabantse Delta handhaaft voorlopig nog het zomer- peil voor de waterstanden in de sloten. Normaal gesproken zou het winterpeil op 1 oktober ingaan, maar het waterschap verlengt voorlopig het zomerpeil. Door het mooie nazomerweer hebben veel agrari- ers behoefte aan beregening. Vooral in de poldergebieden speelt de droogte een rol, omdat de harde klei de oogst bemoeilijkt. Door de grond te beregenen kan de klei weer ‘zacht’ worden gemaakt. Daarnaast helpt de beregening de gewassen nog beter te doen groeien. Wanneer de wa- terbehoefte afneemt, zal alsnog worden overgeschakeld op het lagere winterpeil. Waterschap stelt winterpeil uit GRATIS prothese- check Draagt u een gebitsprothese? Poelekes 15 4661 LP Halsteren T: 0164 - 68 64 40 [email protected] www.mondzorgtotaal.nl

description

 

Transcript of Dsb 20140924

Page 1: Dsb 20140924

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

S T E E N B E R G S EMIDWEEKEDITIE24 SEPTEMBER 2014WEEK 39

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 10 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

KRUISLAND – Vrolijke noten waren zondagmiddag te horen in Zaal Koch in Kruisland, waar voor de 29e keer het Accordeonfestival plaats-vond. Op het programma stonden maar liefst 25 verschillende muzikanten, die allemaal garant stonden voor een middag vol Kruislandse gezelligheid. FOTO LEO ADRIAANSEN

WATERLINIE MOET GEBIED TOT LANDSCHAP

VAN ALLURE MAKEN

INDRUKWEKKENDE HERDENKING

BRITSE VLIEGENIERS

VLIETSAIL BELEEFT UITERST SUCCESVOLLE

EDITIE

STEENBERGEN - De belijning op de nieu-we A4 bij Steenbergen wordt voorzien van een zogenaamde druppelmarking. Daarbij bestaan de strepen niet uit grote witte vlakken, maar uit kleine stippen, die de nachtzichtbaarheid verbeteren. Het is voor de eerste keer dat deze belijning op grote schaal op een Nederlandse snelweg wordt toegepast. De werkzaamheden zijn inmid-dels zo ver gevorderd dat de A4 op 24 no-vember open kan gaan. De uitkijktoren aan de Schansdijk in Steenbergen is daarom vanaf deze week niet meer in gebruik. Het viaduct Fort Henricus aan de Westhaven-dijk wordt op 1 oktober opengesteld voor verkeer.

Druppelmarkering op nieuwe A4

DINTELOORD – De Molenweg in Dinte-loord wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor be-stemmingsverkeer. Onder het verbodsbord zal een tekstbord komen waarop staat aangegeven dat aanwonenden en verkeer met een aantoonbare bestemming wel mag passeren. De gemeente heeft dit be-sloten, omdat is gebleken dat het besluit om de weg helemaal af te sluiten tot het gevolg had dat een bedrijf dat op de be-treffende plaats is gevestigd eenzijdig bereikbaar was. Daardoor zou het verkeer van en naar dit bedrijf noodgedwongen via het centrum van Dinteloord moeten rijden. Door het nieuwe besluit is dit niet zo.

Bestemmingsverkeer mag Molenweg op

STEENBERGEN – De prijs voor het kopen of huren van kleine stukjes groen wordt aangepast. Deze stukken van minimaal vijftig vierkante meter, krijgen van de ge-meente geen vaste prijs meer per vierkan-te meter. Vanaf heden worden deze prijzen vastgesteld door een onafhankelijke taxa-teur. Door deze nieuwe manier van het bepalen van de huur zal de huurprijs per vierkante meter nu lager zijn volgens de gemeente. “Door de huur- of koopprijs van snippergroen voortaan door een taxateur te laten bepalen wordt de prijs van snip-pergroen niet alleen meer marktconform gemaakt, maar ook in lijn gebracht met het grondbeleid”, aldus de gemeente.

Prijs snippergroenaangepastDOOR RIA VAN MEIR

In 2006 stelde de gemeenteraad nog een woonvisie vast, waarin werd uitgegaan van honderd nieuwe woningen per jaar. Dat was nog voor de kredietcrisis, voor het nieuwe kabinetsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en voor de toename van arbeids-migranten in de gemeente. Al die ont-wikkelingen vragen een nieuwe visie op het woonbeleid, die het college in begin volgend jaar wil vaststellen. In samen-werking met diverse partijen is daarom gezocht naar nieuwe uitgangspunten voor de komende jaren. Die uitgangspun-ten worden volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad.

LevensloopbestendigEen opmerkelijke verschuiving is die van nieuwbouw naar de bestaande voor-raad. Die wordt volgens het college steeds belangrijker als gevolg van de

beperkte groei in aantal huishoudens. Levensloopbestendig is steeds meer het sleutelwoord, omdat dat soort woningen geschikt zijn voor gezinnen en ouderen. Omdat veel oudere woningen daar nog niet geschikt voor zijn, wil de gemeente het levensloopbestendig en energiezuinig maken van de woningen zoveel mogelijk faciliteren. Vanuit woningcorporatie Stadlander wordt bijvoorbeeld een project opge-start, waarbij 163 verouderde woningen gemoderniseerd worden. Het slopen en herbouwen van woningen door de wo-ningstichtingen behoort ook tot de moge-lijkheden.

NieuwbouwDe aandacht voor de bestaande voorraad heeft ook tot gevolg dat het college de rem zet op nieuwe woningen. Dat betekent dat niet alle potentiële ont-wikkellocaties kunnen worden ingevuld. Het college gaat uit van een migratie-

saldo van nul. “Maar de behoefte aan woningen verandert wel, omdat er meer éénpersoonshuishoudens zullen zijn. Nieuwbouw blijft dus noodzakelijk”, ver-klaart wethouder Petra Lepolder. Daar bovenop wil de gemeente nog de drie-honderd extra woningen als gevolg van het AFC ontwikkelen. Die komen vooral in de kernen Steenber-gen en Dinteloord, maar het gemeentebe-stuur ziet ook kansen voor kleinschaligere projecten in de overige kernen. De nadruk zal ook liggen op levensloopbestendige woningen, zowel koop- als huur, omdat daar volgens de makelaardij de meeste vraag naar is. Aan (nieuwe) apparte-menten is nauwelijks nog behoefte. De nieuwe woonvisie moet daarnaast ook aandacht bieden aan het behoud van de voorzieningen in de kleine kernen en een goede huisvesting van arbeidsmigran-ten. Als de raad akkoord gaat met alle uitgangspunten, kan de nieuwe visie in maart 2015 worden vastgesteld.

Rem op nieuwbouwwoningenMeer aandacht voor bestaande voorraad

STEENBERGEN – Het college wil de ambities op het gebied van woningbouw terugbrengen naar een realisti-scher niveau. In de nieuwe, nog op te stellen woonvisie, zal uitgegaan worden van een gelijk inwonertal voor de gemeente, maar door veranderende woningbehoeften zal er toekomstbestendige woningbouw nodig zijn. Bovenop de reguliere behoefteraming gaat het college echter nog altijd uit van driehonderd extra woningen voor de werknemers van het Agro Food Cluster (AFC) bij Dinteloord.

STEENBERGEN – Het Openbaar Minis-terie (OM) stelt geen vervolging in tegen de leden van de commissie, die het func-tioneren van burgemeester Saskia Bolten moesten beoordelen. Dat meldt OM-woordvoerster Martine Pi-laar. Volgens het OM begingen de leden wel een strafbaar feit door de schending van het ambtstermijn. “Maar dat deden zij omdat zij vonden dat alle raadsleden over dezelfde informatie moesten beschikken. Gezien hun uitleg en het maatschappelijk belang, waarbij de nieuwe raad zich heeft uitgesproken om het dossier te sluiten, hebben we besloten de zaak te sepone-ren”, aldus Pilaar.

Geen vervolging leden commissie

DINTELOORD – Stichting SOM, de scho-lenkoepel voor openbaar onderwijs, kan de fi nancieel zware jaren eindelijk achter zich laten. De stichting, waarbij onder meer basisschool De Regenboog uit Dinteloord is aangesloten, sloot het boekjaar 2013 af met een positief resultaat van 208.281 euro. Vooraf werd nog een tekort verwacht van zo’n vijfenvijftigduizend euro, maar door het vrijwillige vertrek of werktijdver-mindering van een aantal medewerkers, extra bekostiging vanuit het Rijk en meer gewichtenleerlingen waarvoor meer geld is ontvangen, heeft SOM voor het eerst sinds 2011 weer zwarte cijfers kunnen schrijven.

Openbaar onderwijs uit de rode cijfers

STEENBERGEN – De onderhoudswerk-zaamheden aan Villa Moors (ook wel bekend als Villa Bakx) zijn begonnen. Het doel is dat de werkzaamheden aan de bui-tenkant eind 2014 zijn afgerond en dat er dan een vijftal appartementen in het pand komen. De gemeente heeft al aangekon-digd dat het pand, als het straks klaar is, de titel gemeentelijk monument krijgt. De gemeente had lang onderhandeld met ei-genaar Buuron over het opknappen en her-ontwikkelen van het pand. Zoals de plan-ning was, zijn het landhuis en het koetshuis behouden gebleven. Verder is alle overige opstal tegen de vlakte gegaan. Daar zal plaats komen voor appartementen.

Onderhoud VillaMoors begonnen

DINTELOORD – In de bibliotheek van Din-teloord houden Olga Holierhoek en Bep Roelfs een expositie van hun kunstwerken. Holierhoek begon al op jonge leeftijd met het natekenen van stripfi guren. Ze is niet snel tevreden en een schilderij kan dus ook wel drie keer veranderen voordat ze het resultaat acceptabel vindt. Roels is iemand die altijd al graag schil-derde. Creatief bezig zijn is voor haar een goede uitlaatklep en haar kunstwerken zijn dan ook vaak gebaseerd op gevoelens en gebeurtenissen die ze van dichtbij maar ook van veraf bijmaakt. Tot 1 oktober is de expositie te bezoeken tussen 13.30 en 17.30.

Expositie inbieb Dinteloord

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

STEENBERGEN – Waterschap Brabantse Delta handhaaft voorlopig nog het zomer-peil voor de waterstanden in de sloten. Normaal gesproken zou het winterpeil op 1 oktober ingaan, maar het waterschap verlengt voorlopig het zomerpeil. Door het mooie nazomerweer hebben veel agrari-ers behoefte aan beregening. Vooral in de poldergebieden speelt de droogte een rol, omdat de harde klei de oogst bemoeilijkt. Door de grond te beregenen kan de klei weer ‘zacht’ worden gemaakt. Daarnaast helpt de beregening de gewassen nog beter te doen groeien. Wanneer de wa-terbehoefte afneemt, zal alsnog worden overgeschakeld op het lagere winterpeil.

Waterschap stelt winterpeil uit

GRATIS prothese-check

Draagt u een gebitsprothese?

Poelekes 154661 LP Halsteren

T: 0164 - 68 64 [email protected]

Page 2: Dsb 20140924

5589,-

Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

6875,-

1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

Complete badkamer

2995,- 6875,-6875,-3999,-Complete keuken

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

7650,-7650,-7650,-5750,-Complete keuken

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

Koopzondag 28 september GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

Karen womens parka van Didriksonsverkrijgbaar in kleuren bean en stone green

Chique ¾ dames parka met een vaste capuchon, een 2way hoofdrits, elastische manchet-ten in de mouwen en meerdere binnenzakken. een ideale parka die je lekker warm en droog houdt in de koude winter!

nu € 199.95

28 september*

KoopzonDag*Babypark en prominent zijn gesloten tijdens deze koopzondag

!nu direct naar alle websites van de winkels via de homepage van

www.gostores.nl/roosendaal facebook.com/goStoresRoosendaal

rucphensebaan / oostplein

gRaTISpaRKEREn

Melker mens parka van

Didriksonsin stone green

stoere ¾ herenparka met een vaste capuchon met namaak bontrand (afneembaar), ver-

stelbare manchetten en twee borstzakken, twee steekzakken

en meerdere binnenzakken. een duurzame, water en wind-

dichte parka om zo te dragen of over een colbert.

nu € 269,95

pretura zensy® Soft Babywarmer

De Zensy® geeft 5 uur natuurlijke en gelijkmatige warmte af waardoor je baby heerlijk en rustig blijft doorslapen door het ontbreken van een grote warmtepiek. Deze zachte flexibele kruik is vanuit de fabriek gevuld en geseald met vloeistof en hoef je dus nooit meer bij te vullen. Dit product is ontwikkeld in samenwerking met naviva kraamzorg.

Hoe werkt Het?1. je laadt de Zensy 4 minuten op met de bijgeleverde adapter.2. trek de hoes over de kruik en geniet 5 uur lang van natuurlijke en constante warmte.

nu € 29,99

Page 3: Dsb 20140924

actualiteit

DOOR RIA VAN MEIR

Na enkele jaren ervaring te hebben opge-daan als burgerraadslid neemt Ad Theuns (61) sinds dit voorjaar plaats in de gemeen-teraad. Daar kwam voor hem een zetel vrij doordat Vincent van den Bosch overstapte naar het college. Theuns woont in Steen-bergen. Hij is bijna veertig jaar getrouwd met Josine, heeft drie kinderen en bijna vier kleinkinderen.

Waarom bent u in de Steenbergse po-litiek gestapt?“Enerzijds is het toeval. Ik ben acht jaar geleden gevraagd door Loes Baselier om op de lijst van D66 te staan. Uiteraard had ik ook interesse in de lokale politiek en het leek het me een mooie bezigheid voor als ik straks vutter zou zijn, al lijkt dat overi-gens nu nog ver weg.”

Hoe zijn de eerste maanden als nieuw raadslid bevallen?“Ik was al vier jaar burgercommissielid, dus al enigszins op de hoogte van wat er allemaal speelt. Maar als raadslid beleef

je alles veel intenser. De eerste maanden zijn desondanks goed bevallen.”

Wat doet u buiten het raadswerk? “Ik werk nog steeds, al ruim 45 jaar, bij Raab Karcher Bouwmaterialen. Mijn hob-by’s zijn verder voetbal, tennis en reizen.”

Op wie of wat in de gemeente Steen-bergen bent u trots?“Ik ben trots op de schoonheid en diversi-teit van de gemeente Steenbergen in zijn algemeenheid.

Ik vind dat meer mensen dit positivisme zouden moeten gaan uitstralen.”

Waar in de gemeente Steenbergen bent u te vinden op een vrije dag?“Op een vrije dag ben ik vaak gewoon thuis in Steenbergen.”

Wat kan er nog verbeterd worden in de gemeente en hoe gaat u zich daar-voor inzetten?“Een actiever wervingsbeleid voor bedrij-ven en aantrekkelijke voorwaarden voor

vestigingen scheppen. Zo kunnen we zor-gen voor voldoende werkgelegenheid. Dan bloeit ook de woningbouw, het winkelbe-stand waarschijnlijk weer meer op. Kan-sen lijken mij er met de opening van de A4 genoeg te zijn. Daar kan Vincent van den Bosch (D66) als wethouder een belangrijke rol in spelen, eventueel in samenwerking met een ambitieuze, representatieve en sterke burgemeester. Er mag ook meer aandacht komen voor het inkoop- en aan-bestedingsbeleid. Stel hier een aparte top-per voor aan, die gecontroleerd wordt door het topmanagement. Als hier vijf procent op bezuinigd kan worden, levert dat al enorm veel geld op. Uiteraard moeten we ook blijven letten op goede zorg voor alle mensen, als is dat ook een landelijke aan-gelegenheid. Ook kan er meer uit toerisme gehaald worden. Steenbergen heeft meer te bieden dan ooit. Daar wil ik mij graag voor inzetten.”

Wat kunnen we de komende jaren nog van u verwachten?“In ieder geval een poging zo veel mogelijk mensen trots op Steenbergen te laten zijn en heel veel plezier in het wonen en leven in onze gemeente. Met de kansen die er op elk terrein voor de gemeente Steenbergen liggen moet dit mogelijk zijn. Ook het be-houd van onze zelfstandigheid is iets waar ik voor zou gaan.”

PaGiNa 3

‘Steenbergen heeft meer te

bieden dan ooit’

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR MERIJN SITSEN

Wethouder Petra Lepolder van de gemeen-te Steenbergen omschrijft de start van het project als een heel feestelijk moment. De werkzaamheden in het kader van het project zijn in sommige gevallen echter al begonnen. De aanleg van de brug bij het Ravelein in Bergen op Zoom en de ontwik-kelingen in het gebied Benedensas zijn daar enkele voorbeelden van. “Toch staat ons nog veel moois te wachten”, aldus Lepolder.

KennismakenTijdens de kick off kunnen mensen kennis maken met de verschillende deelprojec-ten. Bij Benedensas zal de bunker worden ingericht als informatiepunt en er zal een stijger worden aangelegd waar waterre-creanten makkelijk kunnen aanmeren. Er komt ook een app die mensen aan de hand van thematische routes door het gebied gaat leiden. Een ander voorbeeld van een deelproject, waar inmiddels al gestart is met de werk-zaamheden, is voormalig verdedigings-werk Het Ravelijn in Bergen op Zoom. Hier is namelijk al een drijvende brug aange-legd en er is ook begonnen met werkzaam-heden op het verdedigingswerk. Ook op Fort de Roovere in Halsteren zal er in het kader van De Waterlinie veel gebeuren. Zo zal de watergang worden afgemaakt en wordt het fort beleefbaarder gemaakt door de uitkijktoren. De Steen-bergse burgemeester Joseph Vos geeft aan dat hij het mooi vindt om te zien dat water gekoppeld kan worden aan financi-ele ontwikkeling. Het is volgens hem dan ook niet meer dan logisch dat de provincie juist dit project heeft uitgekozen. “Waar kun je nou beter het landschap van allure ervaren dan hier”, aldus Vos over het gebied bij Benedensas. Zelfs de Bergse wethouder Linssen moet

eerlijk toegeven dat hij Benedensas één van de mooiste plekken vindt in West-Brabant.

VerbindenHet doel van de verschillende deelprojec-ten is om toeristen die een bezoek brengen aan één van de deelprojecten ook terecht komen in de andere projecten. Het eind-resultaat, dat volgens de Steenbergse wethouder Lepoler in 2017 klaar moet zijn,

zal volgens de betrokkenen iedereen in de regio trots maken.

Geschiedenis Bij de start van het herstellen van de wa-terlinie wordt ook door verschillende men-sen teruggekeken naar het ontstaan van het verdedigingswerk. Zo weet wethouder Ton Linssen uit Bergen op Zoom te vertel-len dat de linie door ruim vierduizend men-sen is gebouwd en dat hij in de loop van de

tijd zes keer onder water is gezet om ons land te verdedigen, met name tegen de Spanjaarden. Waar het verdedigingswerk in het verleden bedoeld is om mensen te-gen te houden, is het de bedoeling dat De Waterlinie dit door alle projecten in de toe-komst weer gaat doen. Natuurlijk wordt er dan niet gesproken over Spaanse soldaten die proberen het land te veroveren. Men doelt dan voornamelijk op toeristen die het gebied bezoeken.

Waterlinie moet gebied tot landschap van allure maken‘Meerdere deelprojecten in Bergen op Zoom en Steenbergen gaan elkaar versterken’

Twee bezoekers van de kick off bekijken één van de deelprojecten van de West Brabantse Waterlinie. FOTO MERIJNSITSEN.NL

STEENBERGEN – Het project ‘De West Brabantse Waterlinie’ moet het wa-terrijke gebied tussen Bergen op Zoom en Steenbergen de allure geven die het verdient. In maart werd bekend dat de provincie 7,8 miljoen euro zou gaan investeren vanuit het investeringsprogramma ‘Landschappen van Allure’ in het project ‘De Waterlinie’. Het geld gaat worden gebruikt om de oudste verdedigingslinie van Nederland beter zichtbaar te maken. Het grote project is opgedeeld in verschillende deelprojecten die elk hun ei-gen gebied aanpakken.

‘Zoveel mogelijk mensen trots op Steenbergen laten zijn’Nieuw in de Raad: Ad Theuns, D66

Ad Theuns zou graag zien dat de gemeente actiever bedrijven werft om zich in Steenbergen te vestigen. FOTO LEO ADRIAANSEN

STEENBERGEN – Maar liefst elf van de negentien raadsleden in de gemeente Steenbergen werden dit jaar voor het eerst, of na een periode van afwezigheid, in de raad verkozen. Voor hen zitten de eerste maanden in het hart van de Steenbergse politiek erop. De Steenbergse Bode stelt hen de komende weken aan u voor en blikt meteen vooruit naar hun ambities voor de komende 3,5 jaar. Deze week laatste is het woord aan Ad Theuns, fractielid van D66 uit Steenbergen.

Recreatieve Poort BenedensasFort HenricusRecreatieve poort Steenbergeninundatiegebied cruijslandse Kre-ken en Het laagWest Brabantse WaterlinieroutesFort De RoovereHet RavelijnWaterspeelplaats De Grote Mela-nenDe Waterschans

Deelprojecten van de West Brabantse Waterlinie

Page 4: Dsb 20140924

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nlVeilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

www.denengelsmansierbestrating.nl

www.denengelsmansierbestrating.nl

SierbeStrating • natuurSteen • tuinhouttuinverlichting • tuinhuiSjeS • verandaS

Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen.

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapieBergen op Zoom- Middelburg

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane,

> Botoxbehandelingen,> Fractional Laser en CO2-fractional laser, > en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping.

huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer…

Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensbergwww.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouwwww.dermateam.nl

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie

Bergen op Zoom - Middelburg - GoesBij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: - Rimpelfilling met Restylane- Botoxbehandelingen- Fractional Laser en CO2-fractional laser- en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping

Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha-ring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Goes Beatrixlaan 20 • 4461 PN Goes • 0118-673050 www.dermateam.nl

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

TE HUUR IN BERGEN OP ZOOMDiverse studio’s te huur

nabij centrumPrijzen vanaf € 575 incl gas, water, licht

en internet.Eigen kkn, douche en toilet.

Stationsstraat 5 | 4611 CA Bergen op Zoom06 51 78 30 75 | [email protected] |

www.robmionvastgoed.nl

Is uw CV-ketel nog betrouwbaar? Neemt hij u mee de winter door? Nee?! Vervang nu uw CV-ketel!

Bij standaard vervanging Intergas Hre 24/18 combiketel

BUTGETPRIJS € 995,-- Incl. montage en BTW (0165) 70 83 94

www.installatietechniekwestbrabant.nl [email protected]

PLAATS NU EEN NIEUWE CV-KETELals beste getest door de consumentenbondINTERGAS HRE 24/18 Combiketel

Budget prijs €995incl. montage en BTW

Vrijblijvende prijsopgave(0165) 70 83 94

Alle merken [email protected]

KunststofKozijnen?

GOES | T 0113 - 22 77 66 | [email protected]

ROOSENDAAL | T 0165 - 80 01 22 | [email protected]

Mooi, strak, sterk, lange levensduur, weinig onderhoud, stijlvol, natuurlijke uitstraling, leverbaar in vele kleuren, sterk isolerend.

VENESTRA.NL

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

OPENDEURDAGENzaterdag 27 & zondag 28 september van 10 tot 17 uur

U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONSBEL

VOOR EENGRATISOFFERTE

Maatwerk alle serres zowel klassiek als modernFabricatie van ramen & deuren in pvc en aluminiumAlles in eigen beheer - sinds 1983 - 10 jaar waarborg

Geen voorschot - Nieuwbouw - Renovaties - Alle RAL kleurenVolledige afwerking - Geplaatst door vakmensen.

U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONSBezoek onze vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS - VOCHTEN NVVERANDA’S - RAMEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41

ALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR (BEHALVE TIJDENS DE OPENDEURDAGEN) • www.bruvo.be

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

varing!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!

BEZOEK ONZE

WEBSITEWWW.BRUVO.BE

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41

varing!varing!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!varing!varing!varing!varing!Vraag naar onze speciale

actievoorwaarden

Page 5: Dsb 20140924

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Steenbergse Bode

Steenbergse Bode

Redactie Ria van MeirCorrespondent Joan Geerts, Elna Hellemons, Claudia KooleAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties dinsdag 14.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 39De oplossing van deze puzzel is in week 40 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Onafhankelijk of toch maar niet? In Schotland wonnen de tegenstanders van een onaf-hankelijk Schotland het afgelopen week van de voorstanders, al gebeurde dat gezien de cijfers niet heel overtuigend. In totaal 45 procent van de kiezers die deelnamen aan het referendum had Bonnie Scotland graag op eigen benen zien staan, maar 55 procent van de kiezers dacht daar net iets anders over en dus blijft het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog even intact. Het traditionele Schotse afscheidslied For Auld Lang Syne kan wat dat betreft voorlopig weer even in de kast. Mochten de Schotten zich nog eens een keer wil-len uitspreken over volledige onafhankelijkheid, dan zijn we weer een generatie verder, zo werd afgelopen week duidelijk. Tot vreugde van de één en tot verdriet van de ander. Het was hoe dan ook stof om over na te denken. Gebiedsdelen van landen die zich willen afscheiden blijven immers stuiten op de vraag in hoeverre hun ideaal ook levensvat-baar is. Sentimenten dus versus keiharde zakelijkheid. Met whisky, doedelzakken en het immer loyale Tartan Army supporterslegioen alleen kom je er niet. Ook in Nederland hebben we te maken met delen die op zijn zachtst uitgedrukt een bepaalde eigenheid hebben. Friesland is daarvan misschien wel het mooiste voorbeeld. Provinsje Fryslân heeft immers een eigen taaltje en officieel onderwijs daarin, naast eigen plaknammen (plaatsnamen) en wetternammen (waternamen). Limburg is eveneens niet van chauvi-nisme gespeend. De bijna alweer bijna 25 jaar geleden uitgebrachte single Limburg van de band Rowwen Hèze maakt duidelijk dat het diepe zuiden uiteindelijk als winnaar zal komen bovendrijven: ‘Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult’. Zeeland scoort met klederdrachten en boterbabbelaars, maar echte onafhankelijkheidsstrijders zie ik daar nou ook weer niet meteen de barricaden opgaan. Brabant is eveneens een moeilijk geval. Willen we weer terug naar de tijd van de Lage Landen, dan moeten we ook een deel van het huidige Frankrijk en België met ons mee krijgen. Brabant alléén is eveneens een netelige kwestie. Als er al onafhankelijk-heidsidealen bestaan, is het nog maar de vraag of Vlaams- en Waals-Brabant meedoen. Houdoe En Bedankt? Waarschijnlijk is het ook hier wachten op een volgende generatie.

Onafhankelijk

ColumnAddo Sprangers

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

Nadat op 27 oktober Bergen op Zoom zonder veel bloedvergieten, maar wel met veel strijd, was bevrijd, ging het ge-allieerde leger op zoek naar bevrijding in Steenbergen en Welberg. Volgens histori-cus Robert Catsburg viel het Canadese Al-gonquin Regiment laat in de avond op 31 oktober vanuit Moerstraten Welberg aan. “De bedoeling was dat de tanks de infan-teristen zouden volgen zodra de situatie het toestond. Dat werd een onverwachte ramp. De Duitsers sloegen genadeloos toe met ondersteuning van mobiele kanonnen en twee compagnies van de Algonquins werden in gevangenschap afgevoerd. Aan de andere kant van Steenbergen werd over een watergang een klein bruggen-hoofd gevestigd door het Lake Superior Regiment. Onbekend met de situatie ter plaatse konden de Canadezen echter geen versterkingen en voorraden aanvoeren en het bruggenhoofd moest worden geëvacu-eerd.”

HergroeperingDe geallieerde troepen trokken zich daarna even terug, waarna gekozen werd voor een hergroepering. De 10e infanteriebri-gade zette in de avond van 2 november de aanval op Steenbergen in. “De Algonquins wisten zich na zware gevechten in Wel-berg te vestigen, terwijl het Lincoln and Welland Regiment slechts honderd meter wist op te rukken voordat ze door goed ge-richt mortiervuur in dekking moesten. Dat de Duitsers zo fel tegenstand boden had alles te maken met tijd rekken. De Duitsers wilden hun troepen de kans geven om te hergroeperen. Door de tegenstand van de Duitsers kon pas de volgende ochtend de infanterie de gestelde doelen bereiken en werden de Argyll and Sutherland Highlan-ders naar voren gedirigeerd om het cen-trum van Steenbergen te bereiken. Met ondersteuning van vlammenwerpertanks rukten ze die middag voorzichtig op. In het eerste uur van 4 november werd de Gum-maruskerk van Steenbergen bereikt.”

BurgerslachtoffersIn drie dagen tijd werd er fel gevochten. Alleen in Welberg al vielen in drie dagen zo’n 100 doden, waarvan 55 Canadezen, 33 inwoners van Welberg en voor het ove-rige Duitse soldaten. In Dinteloord vielen

nog eens 40 burgerslachtoffers door een bombardement, ingezet door de geallieer-den. Een extra dramatisch feit aan deze luchtaanval was dat op het moment van de aanval er geen Duitser te bekennen was in het dorp. Alle slachtoffers hebben natuurlijk een naam, maar het verhaal achter de slachtoffers is in ieder geval an-ders. In het geval van Welberg waren er 33 verschillende verhalen, waarbij sommige slachtoffers stierven als oorlogs- of ver-zetsheld. Eén van deze mensen was Piet Snoeijers. Piet, 18 jaar in 1944, woonde met zijn familie aan de Dwarsdijk, de weg die tegenwoordig bekend staat als de Ca-nadezenweg. In het ouderlijk huis van Piet aan de Canadezenweg 2 in Welberg wo-nen nu Angelo Somers en Hanneke Neut-kens. “Via de broer van Piet kwamen wij achter het verhaal van Piet. Piet trad voor de Canadezen op als verkenner. De Cana-dezen hadden zich voor de aanval op Wel-berg gemeld bij de boerderij en Piet had aangegeven mee te willen helpen. Hij had van de Canadezen een helm en een ge-

weer gekregen en samen met een vriend, Piet Augustijn, voerden ze verkenningen uit langs de Groenedijk in de richting van Welberg. Het was tijdens één van deze verkenningstochten dat Piet Snoeijers zwaargewond raakte door Duits geweld. Hij kon nog naar het ziekenhuis in Antwer-pen worden gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.” De informatie die Piet en Piet echter aan de Canadezen verstrekten was van groot belang voor het verloop van de aanval. Door de informatie wisten de Canadezen beter hoe een en an-der ter plaatse in elkaar zat en hoe ze de Duitsers het beste konden aanvallen. Het verstrekken van informatie was echter dus niet zonder gevaar. Kapelaan Kock, naar wie in Welberg een straat is vernoemd, de Kapelaan Kockstraat, moest het praten met de Canadezen ook met de dood beko-pen. Hij werd door de Duitsers onder meer geslagen met geweerkolven op zijn achter-hoofd en gestoken met een bajonet in zijn buik. Hij stierf onder een heg, op 34-jarige leeftijd.

De Slag om Welberg en Steenbergen70 jaar Bevri jding

Duitse nieuwsfoto genomen op 1 november aan de huidige Watertorenweg in Steenbergen. Twee Canadese gevangenen worden onder begeleiding van een gewapende bewaker langs een Sturmgeschütz geleid. COLLECTIE J. VAN DOORN VIA ROBERT CATSBURG

SEENBERGEN - In oorlogstijd zijn het vaak de mensen die het slachtoffer zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de soldaten die vechten voor de vrede, maar ook om de burgers van de dorpen en steden in bezette gebieden. Onder meer in Steenbergen en Welberg vielen onschuldige burgerslachtoffers in de strijd tussen de geallieerde troepen en de Duitsers.

De klok aan de Canadezenweg in Welberg wordt ieder jaar in november geluid.ARCHIEFFOTO

Page 6: Dsb 20140924

PAGINA 6

Actieweekend op zaterdag 27 september en zondag 28 septem-ber van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezoek ons tijdens deze dagen en maak kennis met een moderne onderneming met dertig jaar er-varing en doe uw voordeel! Uw specialist voor kozijnen, deuren, serres en tuinkamers zit vlakbij. Bezoek hem komend weekend!

Open deurdagen

Bruyseels-Vochten NV, Serres, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be

Bruynseels-Vochten NV uit het Belgi-sche Kalmthout geldt als dé specia-list voor alle veranda’s, serres, ramen en deuren. Met een geheel nieuwe showroom kan de firma op alle on-derdelen laten zien wat zij allemaal in huis heeft.

DOOR ADDO SPRANGERS

Dat laatste is zonder meer indrukwekkend te noemen.

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste woon-serres en tuinkamers, maar ook aan alle soorten kozijnen die zowel in kunststof als in aluminium leverbaar zijn. In een heus outdoorpark kan de klant precies zien hoe de verschillende zonneweringen en zonneschermen tot uiting komen op het moment dat ze gemonteerd zijn. Ook voor binnenzonneweringen en een uitgebreide rolluikvoorzetcollectie is Bruynseels-Voch-ten NV hét adres. Dat geldt eveneens voor voordeuren en garagedeuren.

Kennis en ervaringZaakvoerders Guido Bruynseels en Marcel Vochten voelen feilloos aan waar de klant behoefte aan heeft. Marcel regelt de verkoop en de uitvoering van de projecten, terwijl collega Guido verantwoordelijk is voor de organisatie in de ateliers. Zo vullen de twee elkaar prima aan, en dat al ruim dertig jaar lang. Een van de belangrijkste troeven waar-mee Bruynseels-Vochten zich van anderen onderscheidt is haar dertig jaar kennis en ervaring.

De nieuwste regelgeving en de uitge-breide mogelijkheden op het gebied van isolatie, geluid en comfort kennen voor hen geen geheimen.

BudgetGuido: “Onze klanten krijgen niet alleen professioneel advies, ze kunnen bij ons ook kiezen voor een totaalpakket dat perfect is afgestemd op hun budget. Dit omvat het volledige traject van ontwerp tot oplevering van het product van keuze. We staan dus ook in voor bijvoorbeeld de fundering, aanpassing van het riole-ringsnet, metselwerken en een eventuele doorbraak met de woning. Die werken gebeuren allemaal door eigen vakmen-sen. Voor andere onderdelen werken we met zorgvuldig geselecteerde onderaan-nemers. Voor de klant plannen en regelen wij alles van A tot Z.” Ook op het gebied van binnenafwerking heeft Bruynseels-Vochten alles in huis, of het nu gaat om MDF-kunstof, verschillende glassoorten, verlichtingsmogelijkheden en beveili-gingsmaatregelen met het oog op inbraak

en preventie. Onder meer een audiopre-sentatie biedt inzicht in de verschillende mogelijkheden.”

ZorgeloosBij Bruynseels-Vochten NV is elke klant even belangrijk.

Of het nu gaat om een bescheiden aan-bouw of een grootschalig project, de firma maakt van elke opdracht een realisatie om trots op te zijn. Als klant hoef je je niets aan te trekken van de organisatie. Je ge-niet van een zorgeloos traject en dat al-lemaal perfect binnen budget!

Nieuwe showroom met indrukwekkend productaanbodADVERTORIAL

Bruynseels-Vochten is dé special is t voor al le veranda’s , serres , ramen en deuren

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939.Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl

Openingstijden Gemeente Steenbergen Buiten de Veste 1 4652 GA Steenbergen Tel: 14 0167Maandag 09.00 – 13.00 uur Maandag t/m Donderdag 13.00 – 15.30 uur (op afspraak)Woensdag, Donderdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 17.30 – 19.30 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur

DINTELOORD - Afgelopen zaterdag speelde Dinteloord in en tegen Hei-nenoord.Dit elftal is gedegradeerd uit de hoofdklasse en zij willen daar zo snel mogelijk weer in terugkeren.

De toeschouwers konden zien dat dit team met meer lef speelde dan Dinteloord en dat zij het meest in balbezit waren. Al in de 18e minuut kwam Dinteloord ongeluk-kig op een 1-0 achterstand. Een vrije trap van Andrew Dias werd door Sven Damen met zijn hoofd onwillig geraakt en deze bal verdween in het doel van Arien Pietersma. Heinenoord was wel meer in balbezit, maar Dinteloord verdedigde zich bekwaam en men gaf geen kansen weg.Al snel in de tweede helft kwam Heinen-oord in de 49e minuut op een 2-0 voor-sprong. Volgens een aantal toeschouwers was de bal al achter en de spelers van Dinteloord wachtten op een fluitsignaal, maar de scheidsrechter liet doorspelen en zo kwam

Heinenoord op een 2-0 voorsprong door Jeremy Hensen. Dinteloord gooide alle schroom van zich af en zocht waar het kon de aanval. Dit resulteerde in de 68e mi-nuut in een doelpunt van Alex Munvaneza. Heinenoord was van dit tegendoelpunt een beetje van slag en in de 70e minuut kreeg Tom Schipper een goede mogelijk-heid om de 2-2 aan te tekenen, maar zijn inzet ging over het doel van Heinenoord. In de 89e minuut maakte Tom de Boer er op een schitterende manier 3-1 van en deze sportieve wedstrijd was gespeeld.

Uitslagen zaterdag 20 septemberHeinenoord-Dinteloord 3-1Dinteloord 3-Kogelvangers 3 2-3Dinteloord 4-FC Bergen 4 2-1

Programma zaterdag 27 septemberDinteloord-Rijsoord a.14.30uDinteloord 2-Terneuzense Boys 2 a.12.00uInternos 3-Dinteloord 3 v.13.30uNoad’67 4-Dinteloord 4 v.11.45u

Dinteloord verliest eerste wedstrijd in de eerste klasse

DOOR ELNA HELLEMONS

Want dat is wat ze nodig hebben, de deel-nemers aan de Vlietsail. Dit jaar waren er negen inschrijvingen: twee voor de kleine en zeven voor de grote baan. Steenbergen beleefde afgelopen weekend overigens een waar watersportweekend, want be-halve dat het Vlietsail was met daarbij de peddelrace, lag er een vloot van maar liefst veertien sleepboten aangemeerd in de jachthaven.

BedrijvigheidTegen het middaguur begint het gezel-lig druk te worden in de jachthaven van Steenbergen: de mensen die zich inge-schreven hebben voor de Vlietsail ko-men hun zeilbootje alvast te water laten, voorbijgangers komen belangstellend een kijkje nemen bij alle bedrijvigheid en ook in de tent die er staat voor de deelnemers aan het sleepbotenweekend wordt het langzaamaan druk als de geur van versge-

zette koffie naar buiten komt drijven. Het is een sfeer van ‘ons kent ons’, want ook voor de eigenaren van de sleepboten geldt dat Steenbergen bekend terrein is en dat hun weekend al enkele keren eerder samenviel met de Vlietsail.

SleepbotenEven tijd voor een kort praatje met Theo Tilleman, die voorzitter is van vereniging De Sleper. Met gepaste trots vertelt hij over de passie van de leden van deze ver-eniging. “Wij zetten ons in voor het behoud van historisch erfgoed, in het bijzonder van oude werkboten. Die willen wij graag aan het publiek laten zien en daarom organiseren wij ieder jaar twee weekends waarin wij ergens in Zuid-west Nederland in een haven liggen. Hier in Steenbergen hebben we al een lange traditie. Wij hopen dan ook van harte dat we in de toekomst, nadat de haven een metamorfose heeft ondergaan, hier nog steeds kunnen aanmeren.

De haven is toch het visitekaartje van deze gemeente. Wij zijn in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging. Op het moment hebben we vijftig leden, en dat is tevens het maximum.”

HilarischDe Vlietsail is onder zeilliefhebbers een begrip in Steenbergen en omstreken. In 2010 werd de organisatie overgenomen door vriendenclub De Fenders, die nu dus haar eerste lustrum viert. ‘Aanvoerder’ van de groep is Frank Aarens. Hij vertelt tussen de bedrijven door: “Dit jaar houden we voor de tweede keer de peddelrace, een ludieke wedstrijd met plastic roeibootjes hier in de haven. Dat wordt weer een hilarische belevenis, vanmiddag na binnenkomst van de zeil-bootjes. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. En vanavond is er voor alle deelnemers nog een gezellige feestavond.” Volgend jaar is de Vlietsail op zaterdag 19 september.

Uiterst succesvolle editie van VlietsailOok peddelrace en sleepbotenweekend zorgen voor bedri jv igheid in jachthaven

De deelnemers aan de Vlietsail brengen hun zeilbootjes in gereedheid in de haven. FOTO ELNA HELLEMONS

STEENBERGEN - De inmiddels vermaarde Vlietsail kende ook dit jaar weer een uiterst succesvol verloop. Hoewel de weersomstandigheden er aan het begin van de zeilwedstrijd nog niet echt goed uitzagen, trok in de loop van de middag de mist op om ruimte te maken voor de zon en kwam er zelfs wat meer wind opzetten.

Page 7: Dsb 20140924

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

GRATIS JURIDISCH

ADVIESINLOOPSPREEKUUR:

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uurPasteurlaan 1

Bergen op Zoom(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK AdvocatenSierwerk van ElzakkerGeulweg 35 - Sint-Maartensdijk

Gespecialiseerd in massief hekwerk dat op maat wordt gemaakt.Hekwerk, poorten, raam- en deurbeveiliging, automatisering, balkonhekken, verlichting, schoorsteenkappen, industrie-hekken, glittermatten, diverse laswerkzaamheden etc.

Voor info, vrijblijvende offerte en/of openingstijden:Tel & fax: 0166 66 19 98 / mobiel 06 51 03 91 32 / Tel & fax: 0164 61 65 77www.sierwerkvanelzakker.nl

Direct afrekenen en meenemen

tegelDumpDag.nl

De grootste

van neDerlanDtegelDumpDag

v.a. € 5,-

Van 10.00 tOt 15.00 uurzOnDag 28 september

BADKAMERS - TEGELS - AFBOUWMATERIALEN

showroom geopend

van 11.00 - 16.00

gastelseweg 96 roosendaal

Damesschoenen vanaf maat 35

Damesschoenen vanaf maat 35

Damesschoenen vanaf maat 35

Damesschoenen vanaf maat 35

Damesschoenen vanaf maat 35

Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen.

Dorpsstraat 188 - HALSTEREN

` 11

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

Varkentje als huisdier, waar moet je op letten?Het varkentje wordt steeds populairder als huisdier. Het is een dier dat prima als huisdier te houden is. Voordat u hieraan begint dient u zich wel in een aantal dingen te verdiepen om te zorgen dat het dier gezond blijft en u geen spijt krijgt van uw beslissing.

RaskeuzeEr zijn veel verschillende rassen van minivarkens/hangbuik-varkens. Zorg dat u van tevoren weet wat voor ras u in huis haalt en hoe groot en zwaar deze kunnen worden. Bedenk ook dat een varkentje zeker 15-20 jaar oud kan worden en ze verwachten dat u voor ze blijft zorgen.

GeslachtGecastreerde beertjes zijn ideale huisdieren, een ongecastreerde beer is niet geschikt als huisdier. Zeugjes kunnen

ook als huisdier gehouden worden maar hierbij dient u er rekening mee te houden dat ze elke 21 dagen berig worden.

HuisvestingIn het slaapdeel dient een bedding aanwezig te zijn van stro of zaagsel. Volwassen varkens hebben het liefst een hoktemperatuur tussen de 15 en 21 graden. In de winter moet er dus een hok zijn die voldoende warm is maar ze kunnen prima buiten leven. In de zomer moet een schaduwplek gecreëerd worden bij temperaturen boven de 23 graden. Omdat varkens nauwelijks kunnen zweten is een gelegenheid tot modderbad of sproeier noodzakelijk voor verkoeling. Denk er bij het maken van een omheining aan dat je deze minstens 30cm ingraaft om te voorkomen dat de varkens er onderdoor wroeten.

VoedingDe meeste in de handel verkrijgbare varkensvoeders zijn

goed voor hangbuikzwijnen, vraag wel naar een voer voor hobbyvarkens. Het allerbelangrijkste is dat de varkentjes onbeperkt de beschikking hebben over fris en schoon drinkwater.

Verzorging/entingenAls de varkentjes onvoldoende op het harde lopen kan het zijn dat de klauwtjes te lang worden. Bekappen is dan noodzakelijk. Als dit niet lukt bel dan uw dierenarts. Daarnaast is het belangrijk het varkentje jaarlijks te ontwormen via een spuitje of met behulp van korreltjes. Qua entingen is het verstandig jaarlijks een griepenting en een vlekziekte enting te geven. Overleg met een van onze varkensdierenartsen voor vragen over entingen en ontwormingen Uiteraard kunt u ook voor alle andere vragen over regelgeving, gezondheid en verzorging van varkentjes contact opnemen met de varkensdierenartsen van Dierenhospitaal Visdonk of kijk op onze website voor meer informatie.

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal

T 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected] I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Spreekuur volgens afspraak.

M 100 / Y 100

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie

bel 088 - 22 121 22of kijk op:

GRATIS!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 8: Dsb 20140924

PAGINA 8

DOOR RIA VAN MEIR

De provincie Noord-Brabant kondigde eerder deze maand aan onbemande vlieg-tuigen in te zetten boven de Brabantse Wal om verdroging in kaart te brengen. Daarnaast vestigt het bedrijf GeoInfra uit Oud Gastel, dat gespecialiseerd is in dro-nes, zich op Aviolanda in Woensdrecht. Beide ontwikkelingen doen de wenkbrau-wen fronzen bij Namiro-voorzitter Jim de

Blank. “Er mag niet zomaar boven de Bra-bantse Wal gevlogen worden. Daarvoor is een vergunning nodig inzake de Na-tuurbeschermingswet. De provincie zegt dat het de drones al actief inzet, maar hoe kan dat zonder vergunning”, vraagt hij zich af.

PrivacyVoor de PvdD is de inzet van de drones tegen verdroging aanleiding geweest om

schriftelijke vragen te stellen aan Gede-puteerde Staten.

De fractie wil weten hoe vaak en hoe lang er gevolgen wordt en of het geluid dat de drones produceren de aanwezige dieren in de natuurgebieden kan verstoren. Ook zet de PvdD vraagtekens bij de privacy, omdat de drones luchtfoto’s maken en die verstuurt naar een app. De provincie heeft de vragen in behandeling.

Zorgen om drones boven de WalNamiro en Part i j voor de Dieren vrezen dat rust verstoord wordt

STEENBERGEN – Natuurvereniging Namiro en de Partij voor de Dieren (PvdD) voelen weinig voor de inzet van onbemande vliegtuigen boven de Brabantse Wal. Zij zijn bang dat de drones de rust van de dieren in de natuurgebieden verstoren.

Uitslagen zaterdag 20 septemberMoc’17 B3-Prinsenland B1 5-1Prinsenland B2-Meto B2 3-4Rood Wit W. C2-Prinsenland C1 2-6Prinsenland MC1-Cluzona MC1 3-2De Fendert D1-Prinsenland D1 1-1Prinsenland D2-Moc’17 D5 3-0Prinsenland D3-DVO’60 D4 3-1Prinsenland MD1-Madese Boys MD1 0-13Zwaluwe E1G-Prinsenland E1 8-2s.c. Gastel E2-Prinsenland E2 24-0Prinsenland E3-Halsteren E5 3-5Virtus E5-Prinsenland E4 2-14NSV F1G (Nispen)-Prinsenland F1 14-1Prinsenland ME1-s.c. Welberg ME1 1-6Prinsenland F2-Noordhoek F1 1-0Prinsenland MP1-Unitas’30 MP3 6-2Prinsenand MP2-DSE MP3 1-2

Programma zaterdag 27 septemberPrinsenland B1-De Fendert B2 a.12.00uRoosendaal B5-Prinsenland B2 v.13.45uPrinsenland C1-BSC C2 a.12.00u (10.30u?)WHS MC1-Prinsenland MC1 v.7.45uPrinsenland D1-RBC D2 a.9.00uPrinsenland D2-NVS D2 a.10.00uAlliance D4-Prinsenland D3 v.9.15uTerheijden MD1-Prinsenland MD1 v.10.00uRoosendaal E3-Prinsenland E1 v.7.45uHoeven E2-Prinsenland E2 v.9.00uPrinsenland E3-WHS E2 a.9.00uPrinsenland E4-Beek Vooruit E9 a.9.00uPrinsenland ME1-MOC’17 ME1 a.10.30uPrinsenland F1-Alliance F2 a.10.30uDe Fendert F2-Prinsenland F2 v.7.45uKogelvangers MP1-Prinsenland MP1 v.10.00uTVC Breda MP3-Prinsenland MP2 v.9.15u

SJO Prinsenland

DINTELOORD - DIVO begon goed aan deze wedstrijd tegen VCW en had de eerste 25 minuten het beste van het spel en kreeg ook enkele kansjes. Het creëren van kansen gaat DIVO, even-als vorige week tegen Welberg, goed af maar in de afwerking laat men het nog afweten.

Na deze goede openingsfase van de thuis-ploeg nam VCW langzaam het initiatief over. De eerste waarschuwing kwam in de 35ste minuut toen door VCW op de paal werd geschoten.Drie minuten voor rust werd de bal vanaf rechts voorgezet en bij de 2de paal stonden 2 spelers van VCW vrij om de bal in te koppen, het was Fatih Avci die dit dan ook deed en voor de 0-1 zorgde. Nog net voor rust werd Joris van Duijnho-ven vrij voor DIVO-doelman Leest gezet en scoorde beheerst de 0-2. De tweede helft begon met een uitstekende kans voor Pieter Suijkerbuijk, maar in vrije positie schoot hij de bal net naast het doel. Na een kwartier kreeg DIVO om onduidelijke redenen een strafschop van de scheidsrechter. Evenals vorige week ging Thierry Suijkerbuijk ach-ter de bal en schoot deze weer binnen, 1-2.

Maar 10 minuten later kreeg ook VCW een cadeautje van de scheidsrechter, na een slecht uitgevoerde “schwalbe” kwam de bal op de stip en Pim van Oers schoot de 1-3 op het scorebord. Kort hierna schoot Peter van Giels bijna de aansluitingstref-fer binnen, maar zijn knal belandde op de lat. Toch kwam DIVO nog dichterbij, het was Pieter Suijkerbuijk die uit een onmo-gelijke hoek de VCW-doelman verraste. Bij deze 2-3 stand bleef het echter. DIVO blijft zodoende nog puntloos, maar als de DIVO-voorwaartsen wat beter met de kansen om gaan springen zullen de punten wel gaan komen, de eerste gelegenheid hiervoor is a.s. zondag bij Moerstraten.

Uitslagen zondag 21 septemberDIVO 1-VCW 1 2-3BSC 9-DIVO 2 2-2NVS vr-DIVO vr 4-4

Programma zondag 28 septemberFc. Moerstraten 1-DIVO 1 v.13.00uDIVO 2-ODIO 5 av.10.30uDIVO 3-Victoria’03 5 av.10.00uDIVO vr-sc. Gastel vr av.12.00uDIVO 1-VCW 1

DIVO blijft nog puntloos

DINTELOORD - Badminton Vereniging Dinteloord is het competitieseizoen bij de Nederlandse Badminton Bond prima begonnen. De twee senioren-teams sloten hun eerste partij af met winst. Het juniorenteam verloor het eerste competitieduel, echter hadden zij recht op meer in de thuiswedstrijd tegen BC de Drieschaar uit Ossend-recht.

Op vrijdagavond 19 september beet het senioren mixteam van de Dinteloordse badminton vereniging in de 4e klasse thuis het spits af tegen het derde mixteam van BC de Drieschaar uit Ossendrecht. De he-rendubbel, de eerste dames enkel- en de tweede heren enkelpartij werden gewon-nen door het Dinteloordse mixteam. De vrouwendubbel, eerste heren enkel- en de tweede dames enkelpartij vielen uit in het voordeel van de Ossendrechtse tegenstan-der. Met een gelijke stand van 3-3 werd er aangevangen met de 2 gemengd dubbel-partijen. Beide partijen werden gewonnen door het Dinteloordse team, waardoor er een 5-3 eindstand en dus de overwinning kon worden genoteerd. Het herenteam had op zondag 21 septem-ber minder moeite met hun opponent uit Dongen. In een uitwedstrijd werd het team van BC Shot met de maximale score van 0-8 verslagen. De vier enkelpartijen en de vier dubbelpartijen werden allemaal in 2 sets in het voordeel beslist van het Dinte-loordse team. Het herenteam werd afgelo-

pen seizoen knap derde in de 2e klasse van de Nederlandse Badminton Bond en is dus met deze grote uitslag goed begonnen in de strijd om het kampioenschap. Eerder op deze dag verloor het jeugdteam van Badminton Vereniging Dinteloord de eerste wedstrijd thuis tegen BC de Drie-schaar uit Ossendrecht in de leeftijdsklas-se tot 15 jaar. Hoewel er een eindstand kon worden genoteerd van 1-7, had het Dinteloordse team meer verdiend. Zo-wel de herendubbel, eerste heren enkel-, als de tweede heren enkelpartij hadden een beslissende derde set nodig om een winnaar aan te kunnen wijzen. Alleen de tweede heren enkelpartij kon door Quin-ten Baaten worden omgezet in winst. Het

team, verder bestaande uit Thom Iriks, Merel van Dijk, Sita Bierkens en Alinda Klap, liet verzorgd en afwisselend spel zien in hun partijen en dat geeft veel vertrou-wen voor de komende wedstrijden.In het komende weekend zullen de drie teams weer in actie komen.

ProgrammaOp vrijdagavond 26 september speelt het herenteam thuis tegen het herenteam van BC Kerkdriel. Het mixteam speelt op zon-dag 28 september een uitwedstrijd tegen het vierde mixteam van BC de Drieschaar en ook het jeugdteam speelt een uitwed-strijd tegen de leeftijdsgenoten van SV Olympus uit Halsteren.

Badminton Vereniging DinteloordWisselend succes bi j s tar t van nieuwe competi t ieseizoen

De herendubbel van Thom Iriks en Quinten Baaten moest in een derde set worden beslist.

Fonds verstandelijk gehandicapten: Collecteweek 22 t/m 27 september. Fonds ver-standelijk gehandicapten vraagt financiële steun en aandacht voor de positie van men-sen met een verstandelijke beperking. Op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl staat een overzicht van lokale en landelijke projecten, die financiële steun hebben ontvangen van Fonds verstandelijk gehandicapten.Collectanten gezocht voor Alzheimer Nederland: Alzheimer Nederland is volledig af-hankelijk van particuliere giften. De organisatie zoekt om die reden nog dringend naar en-thousiaste collectanten in Steenbergen, De Heen en Dinteloord voor de collecteweek van 3 tot en met 8 november. Aanmelden kan bij: Marga Roovers tel. 0167-564299 of Marja Geers tel. 0167-564577 of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of 033-3032661.

WELBERGHondenwandeling: Op zaterdag 4 oktober houdt HS de Bonte Hond een hondenwande-ling. Het is de bedoeling om er een gezellige wandel-/puzzeltocht te maken, afstand 2.5 en 5 km. (onverhard). Voorinschrijven tot 27 september: [email protected]. Starten 4 oktober tussen 10.00-11.00 uur, Welbergsedijk (achter) nr. 47, Welberg

STEENBERGENTussen Thee en Diner: Nu de vakanties weer voorbij zijn, is de organisatie van het matinee Tussen Thee en Diner weer volop bezig met het organiseren van nieuwe mati-nees. Het begin van het tweede seizoen is 28 september. Het is weer de bedoeling dat veel jonge ouderen en oude jongeren zich weer onder het genot van een drankje en een hapje met muziek uit de jaren 60-70 even terug wanen in die tijd. Ook zal er weer een verrassingsoptreden zijn van.... Dit alles gaat weer plaats vinden bij Hotel Aarden aan de Kaaistraat te Steenbergen. Aanvang 14.30-17.30 uur. In 2014 is het laatste matinee op zondag 30 november.Dansavond: Zaterdag 27 september weer een leuke dansavond in het Cromwiel te Steenbergen. Aanvang 20.00 uur. Entree is inclusief een hapje en een gratis loterij. Mu-ziek wordt verzorgd door DJ Casey Stack.

KORTE BERICHTEN

STEENBERGEN - Het tennispark in Steenbergen stond afgelopen week in het teken van de jeugdclubkampi-oenschappen.

Vanaf dit jaar is er gespeeld volgens de nieuwe regels van de KNLTB voor de jeugd. Ze spelen nu met rood, oranje en groen 1 en groen 2. Ook de allerjongste le-

den konden hierdoor deze keer meedoen. Gedurende het toernooi heeft ieder kind 3 of 4 wedstrijden kunnen spelen. Vrijdag-avond hebben zie nog een gezellige avond voor de kinderen gehad: ‘ren je rot’ en bin-go voor de basisschool-jeugdleden en de ‘oudere’ jeugd is gaan bowlen bij eetcafé en bowlinghut de Praeter in Nieuw- Vos-semeer. Alle finales werden op zondag ge-

speeld. Vele ouders en kennissen kwamen kijken naar deze spannende wedstrijden. Bij de jongens werd Koen Brooijmans kam-pioen en bij de meisjes ging de prijs naar Lisa Nieuwland. Jeugdcommissie kijkt met recht terug op een gezellige en zeer spor-tieve week waarbij ook het weer gunstig gezind was. Alle wedstrijduitslagen en foto’s staan op www.tvsteenbergen.nlUitslag: Oranje: 1. Thomas de Hoog, 2. Floor Wensink. Groen 1: 1. Luc Vegter, 2. Thije Nolden. Groen 2: 1. Nathan van Beers, 2. Lucas Van Geloven. Dubbel Groen 1: 1. Luc Vegter en Giovanni van der Wegen, 2. Rens Cooijman en Marcel Vais-saire. Dubbel Groen 2: 1. Matthijs Aerts en Lieke Huijgens, 2. Sjef Smits en Wietse Smout. JE 14: 1. Didier van Geloven, 2. Luc Vegter. JD 14: 1. Luc Vegter en Giovanni van der Wegen, 2. Lucas Van Geloven en Thijs Nolden. ME 14: 1. Sophie Aerts, 2. Cameron Schneiderberg. MD 14: 1. Sophie Aerts en Lotte Heshof, 2. Lisa de Hoog en Xiu Verstappen. JE 16: 1. Roy Labeur, 2. Didier van Geloven. JD 16: 1. Koen Brooij-mans en Roy Labeur, 2. Mats van Doorn en Didier van Geloven. ME 16: 1. Lisa Nieuw-land, 2. Dorith Bouman. JE 18: 1. Koen Brooijmans, 2. Sebastiaan Dekker. GD 18: 1. Koen Brooijmans en Lisa Nieuwland, 2. Mats van Doorn en Dorith Bouman.

TVS tennis jeugdclubkampioenschappen van 2014

Foto allerkleinsten die meegedaan hebben aan de clubkampioenschappen, categorie rood, v.l.n.r.: Evie Nolden, Lotte Aerts,en Kyle Zantboer .

NIEUW-VOSSEMEER - Biljarten Regio Competitie 2014-2015, na ronde 5.

A-Teams: 1. Vossemeer 1 260,229 6, 2. Steenbergen 2 249,588 6, 3. Lepelstraat 2 245,008 6, 4. S.B.Ponderosa 1 244,647 6, 5. Welberg 2 240,316 6, 6. Lepelstraat 1 239,004 6, 7. Oud Gastel 1 237,888 6, 8. Hoeven 1 232,513 6, 9. Welberg 3 230,627 6, 10. Halsteren 4 228,548 6.

B-Teams: 1. Steenbergen 4 252,661 6, 2. de Duiventoren 1 244,547 6, 3. Stampers-gat 1 240,422 6, 4. Halsteren 9 236,439 6, 5. Halsteren 10 236,167 6, 6. Welberg 4 235,360 6, 7. Steenbergen 5 234,344 6, 8. Halsteren 6 232,849 6, 9. Halsteren 7 231,031 6, 10. de Heen 2 228,313 6, .

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

Page 9: Dsb 20140924

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 28 SEPTEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

1.65v van 1.79

2.19v van 2.29

1.99v van 2.49

1.79v van 1.85

0.55v van 0.59

volgens VARA Kassa**

VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

1.39

89.99

89.99

12.99

499.00

Vanaf woensdag 24-09-2014

Vanaf maandag 22-09-2014

2.19

2.19

4.49

3 TB WERKGEHEUGEN

32 GB

20%goedkope

r

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 28-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGENPRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

DuopastaBoterhamzakjes

Hollandsche koek

50 cm, 8 stelen.

Zonnebloemen*

50 cm, 6 stelen.

Lelies*

50 cm, 20 stelen.

Bloemenboeket*

8 GB werkgeheugen. Hybride harde schijf.

PCBereik binnen: ca. 50 m. Bereik buiten: ca. 300 m.

Baby videomonitor

Externe harde schijfMicro-SD memory card

6x 0.33 l.

Sinaasappelsap, multivitaminesap of appelsap

Diverse soorten.

Bloeiende herfstplanten

Dreambonbons

Gewichtscoach

Ÿ 10 kg afvallen in 4-6 wekenŸ lekkere producten op natuurlijke basis

Ÿ aspartaam vrij, gezoet met steviaŸ geen hongergevoel

Ÿ betaalbaarŸ inclusief individuele begeleiding

Ÿ programma op maat

Hét nieuwe dieet van Nederland

Ellen van [email protected]

www.straightaway.nl06-41290317

Open huismet proeverij

vrijdag 3 oktober13:00-21:00

De MelkfabriekBergen op Zoom

De MelkfabriekBruine Visstraat 324611 HJ Bergen op Zoom

Kaaistraat 84651BN Steenbergen

Page 10: Dsb 20140924

PAGINA 10

Meer dan een half miljoen Bodes

Elke week!

STEENBERGEN - Ondanks de mooie outfit die Trafo al had is er voor de wedstrijdgroepen en de leiding toch weer nieuwe kleding uitgezocht moeten worden. De mooie turnpakken met zwart, rood en groen en glit-tersteentjes bleken steeds lastiger bij te bestellen. Die pakken kwamen uit Amerika en uit oogpunt van rende-ment wachtte de leverancier steeds op ruimere aantal-len vooraleer een bestelling te leveren.

Daarom had Trafo vorig jaar al besloten dat na dat 4e seizoen er naar andere turnpakken zou worden overgegaan. Later in het afgelopen seizoen bleken ook de trainingspakken die nog maar 2 jaar werden gebruikt plots niet langer leverbaar. Een kledingcommissie o.l.v. Saskia van Dijk met José van der Wou en Sylvia Antonissen kon aan de slag met het uitzoeken van pakken, offertes en leveringsgaranties. Een hele klus om weer iets te vinden dat er mooi uitziet en goeie prijs kwali-teit verhouding. Maar na lange processen was het dan direct na de zomervakantie zover. De eerste lesweek konden de 50

nieuwe turnpakken voor de meisjes en dames toestelselectie en springers worden aangetrokken. Voor de jongens is ook een nieuwe outfit uitgezocht maar dat is makkelijker individueel te bestellen bij een tweetal Nederlandse bedrijven. In de vierde lesweek volgden nu de 65 trainingspakken. Op de jaarmarkt kon het publiek de nieuwe turnpakken al bewonderen en nu de trainingspakken er ook zijn is het tijd voor de officiële presenta-tie. Het turnpak voor meisjes/dames is ontworpen en vervaar-digd door Els Baartmans en is een sprekend Trafo Steenbergen pak. In een schitterende glansstof uitgevoerd zijn de pakken groen met goudgeel en zwart en glittersteentjes. Het nieuwe trainingspak type Florence van Balans Sportwear, met voorop het Trafo logo en achterop de tekst Trafo Steenbergen is een combinatie van zwart en het opvallende typische Trafo geel. Mooi aangekleed kunnen zij nu weer aan het nieuwe wed-strijdseizoen beginnen. De springers openen op 25 oktober met een individuele wedstrijd in Goes. Op 8 en 9 november zijn de jongste springers en de toestel selectieturnsters aan de beurt. De kleding zorgt in ieder geval al voor een goeie uitstraling.

Wedstrijdgroepen en -leiding Trafo gaan in het nieuw

De nieuwe kledinglijn van Trafo.

BRIDGECLUB DE VLIETUitslag 18 september, A-lijn: 1. Corry Vermeij-Free Vermeij 60,83%, 2. Diny van Dijk-Anton van der Wegen 58,33%, 3. Diny van Dorst-Jan van Oeffelen 55,42%, 4. Fons Huijsmans-Kees Oerlemans 53,75%, 5. Wil Voskuilen-Sjef de Schutter 52,92%.B-lijn:1. Fenna Luycks-Hans Voskuilen 62,40%, 2. Joke Luijks-Rinus Dirken 57,81%, 2. Wilma van Oevelen-Jacob Bouma 57,81%, 4. Jo Goderie-Mien van Oevelen 52,40%, 5. Jeanne Voeten-Will Huijbregts 50,52%.

BRIDGE

auto / caravan / camper en boot

stallingJaarcontractvanaf e175,-www.booten

caravanstallingzeeland.nl

Oud VossemeerTel. 06 12864807

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

06 - 43084446

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Stoppen ! met rokenLasertherapie

De behandeling wordt vergoed.www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeDwww.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Infra & verhuurRiool veRstopt 24-uuRs seRvice

ook aanleg/onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Bedrijfsruimte nodig? www.kantoor-opslag-bedrijfsruimte.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

ZOMERACTIEBALLONTICKETS

VAN €159.-NU €129.-

Bestel voor30 september

adballon.nl076 - 514 53 72

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

ENERGIEAMBASSADEURS GEZOCHT

Samen met andere gemeenten in de Regio West-Brabant werkt de gemeente Steenbergen aan energiebesparing in woningen. Hiermee streven we naar een lager energieverbruik in de regio en een vermindering van de CO2-uitstoot.

We zoeken vrijwilligers, die wonen in de gemeente Steenbergen en die als energieambassadeur woningeigenaren in de gemeente Steenbergen advies op maat willen geven over energiebesparende maatregelen.

Het regionale project ondersteunt woningeigenaren bij het treffen van maatre-gelen in de woning. Op grond van de daadwerkelijke situatie wordt bepaald welke maatregelen het meest interessant zijn.Het advies op maat is een tastbaar en praktisch product.De aanvragers om een advies uit de gemeente Steenbergen zullen zich kun-nen melden op de Energiemarktplaats West-Brabant.

WIE ZOEKEN WE?Iedereen met technische interesse, affiniteit met energiebesparing en enthou-siasme om woningeigenaren te adviseren kan energieambassadeur worden. De specifieke kennis die nodig is, krijgt u aangereikt in een tweedaagse cursus. U leert daarin te kijken naar aspecten als ventileren, verwarmen en isoleren. Daarna kunt u in uw eigen gemeente bij mensen thuis zelfstandig technisch advies uitbrengen en weet u alles over de verschillende subsidiemogelijkhe-den. U helpt ze kortom bij het verhogen van het wooncomfort en besparingen op de energierekening. De gratis adviezen van de energieambassadeurs wor-den altijd zeer gewaardeerd.

WAT BIEDEN WE?Om het advies te kunnen geven, krijgt U een tweedaagse cursus bij Avans in Tilburg, waarvan 1 ½ dag theorie en, om de opgedane kennis te oefenen in de praktijk, een halve dag voor het ‘doorlichten’ van een woning. De cursus zal eind november/begin december 2014 worden gegeven. In januari 2015 zullen dan de eerste energie-adviezen gegeven kunnen worden. Buiten de cursus is de tijdsinvestering in onderling overleg te bepalen.Voor het volgen van de cursus en het uitvoeren van de werkzaamheden als energieambassadeur is voor de jaren 2014 en 2015 een vrijwilligersvergoeding van € 100,00 per persoon per jaar beschikbaar.

AANMELDENU kunt zich vanaf heden tot uiterlijk 15 oktober 2014 opgeven bij de gemeente Steenbergen, mevrouw M. Timmermans van de afdeling Beleid. E-mailadres: [email protected] kunt ook per brief uzelf aanmelden bij de gemeente Steenbergen, t.a.v. mevr. M. Timmermans, Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen of Postbus 6, 4650 AA Steenbergen, of telefonisch: 0167-543484.

Agrarisch kinderdagverblijf

“Levenslust”

Kies nu voor een agrarisch kinderdagverblijf in een natuurlijke omgeving. Knuffelen met boerderijdiertjes en het helpen en verzorgen.Wij hebben buitenbedjes waar kinderen afgeschermd en veilig in kunnen slapen.

Wij voldoen in alle opzichten aan de eisen voor een agrarisch kinderdagverblijf en zijn LRKP geregistreerd

Tevens hebben wij nog plaats op onze zorgboerderij

info: www.boerderijlevenslust.nl tel: 06-23502401

van blokhutten

69 29 77

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.: Sierbestrating Blokhutten Schuttingen Tuinverlichting Speeltoestellen Tuinbeelden Trampolines / Skelters Overkappingen Aanleg , grondwerk , riolering, plaatsen van blokhutten Paasdijkweg 19A Pilootweg 5 4693 RE Poortvliet 4696 RJ Stavenisse Tel. 0166 61 92 00 Tel. 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Wij zijn leverancier van o.a.: Sierbestrati ng Blokhutt enSchutti ngen Tuinverlichti ngSpeeltoestellen TuinbeeldenTrampolines / Skelters Overkappingen

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Aanleg, grondwerk,

riolering, plaatsen

van blokhutt en

te koop gevraagd Motoren, Brommers

en Scooters Jong en oud

Tevens oldtimer auto gezocht

06 - 22 33 20 58

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

Page 11: Dsb 20140924

Dan is een kroon op een implantaat een goede oplossing. Het plaatsen van een implantaat is een eenvoudige ingreep, waar onze deskundige implantologen veel ervaring in hebben. Wij helpen u graag. Vraag naar onze mogelijkheden.

Voordelen kroon op een implantaat:• het slijpen van naastgelegen tanden/

kiezen onnodig • implantaat voorkomt verdere slinking

van de kaak • eenvoudige ingreep, structurele oplossing • vaak voordeliger dan 3-delige brug

Volledige behandeling inclusief kroon en kwalitatieve implantaten vanaf slechts € 1.395,- ** Dit betreft een eenvoudige behandeling in de zijdelingse

delen. Uw tandarts geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Een kroon op een implantaat valt niet onder de basisverzekering. Bij een aanvullende tandartsverzekering worden de kosten mogelijk deels vergoed door uw zorgverzekeraar. Neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?

Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72

Tholen: Eendrachtsweg 9T: 0166 - 60 64 44

Mailen kan naar: [email protected] Meer info op: www.mondzorgtotaal.nl

Zierikzee: Haringvlietplein 7aT: 0111 - 41 65 34

Halsteren: Poelekes 15T: 0164 - 68 64 40

Powered by:

lage prijs,hoge kwaliteit

Dagelijks merken veel mensen dat ze moeite hebben om ge sprek ken te volgen. Ze horen de spreker wel, maar verstaan niet goed wat er gezegd wordt. De oorzaak is vaak een beschadiging in het binnenoor. Hier bij maken omgevingsgeluiden, slechte akoestiek, onduidelijke sprekers en achtergrondmuziek het verstaan extra lastig.

Beschadiging binnenoorHaarcellen in het binnenoor zorgen voor aanpassingen in het geluid. Als deze cellen beschadigd zijn, hoort u zachte geluiden nog zachter en harde geluiden juist harder! Door hinderlijke omgevingsgeluiden zijn gesprekken dan niet goed te verstaan. De revolutionaire hoortoestellen van Selectic lossen dit probleem doeltreffend op.

Optimale compensatieHoortoestellen van Selectic herkennen en analyseren geluiden razendsnel en zeer nauwkeurig. Dit maakt het mogelijk om exact de juiste versterking te geven die nodig is voor optimale compensatie van

de beschadiging in het binnenoor. Horen wordt weer verstaan.

Sublieme geluidskwaliteitDe speciaal in de Verenigde Staten ontwikkelde Selectic toestellen zijn voorzien van de meest geavanceerde technologie. Hierdoor is het geluid van een ongeëvenaarde kwaliteit. Het geluidsspectrum is zeer breed, tot wel 14 kHz. Andere merken komen meestal niet verder dan 10 of 12 kHz. Hier komt bij dat de krachtige luidspreker zeer dicht bij het trommelvlies zit. Dit zorgt voor een optimale geluidsoverdracht en een ultieme hoorervaring. Zo geniet u weer van alle gesprekken! Bovendien zorgt het unieke zachte materiaal voor een hoog draagcomfort. U merkt nauwe -lijks dat u een hoortoestel draagt.

Testpersonen gezocht!Selectic is in Nederland uitsluitend verkrijgbaar bij Schoonenberg. Voor dit revolutionaire hoortoestel zoeken wij

testpersonen. Herkent u de beschreven situatie, wilt u weer goed horen en deze nieuwe technologie in de praktijk testen? Dan nodigen we u uit voor ons onderzoek. U kunt dan de Selectic toestellen 2 weken gratis en vrijblijvend uitproberen

in ver schillende luistersituaties.

Het onder zoek sluiten we af met een

kort interview. Hierin vragen we u naar uw bevindingen.

Bent u geïnteresseerd?Meldt u zich dan aan als testpersoon vóór 10 oktober. Bel 0900 - 0626 (15 cpm)

of ga naar www.schoonenberg.nl/testen. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend! Ontdek zelf welke grote voordelen de nieu we Selectic voor u heeft. Meld u vandaag nog aan!

U hoort goed, maar u verstaat slecht?Test nu nieuw revolutionair hoortoestel uit de Verenigde Staten. Ervaar zelf de ongeëvenaarde geluidskwaliteit en het optimale draagcomfort. Gratis en vrijblijvend.

“De deelnemers aan ons onderzoek kunnen de nieuwste hoortechnieken

van de Selectic toestellen twee weken geheel vrijblijvend uit proberen.

Thuis, onderweg, in de vrije natuur of bij een concert. U hebt alle tijd om van de vele functionaliteiten

te genieten.”

ing. Marianne KnotProductspecialist

Advertentie

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] � www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden

Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag

11.00-17.00 uur

Welkom in de wereld

van sfeer en warmte

Grootste shoWroom

Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing

op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoom

zuid nedeRlAnd

koopzondAg

30 SepTembeR

11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR28 september

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL

bbq all-in

11.80

39

SCHOUDERKARBONADE 1KG 3.33

PAARDENBIEF ½KGKIPPENVLEUGELS 1KGRUNDERLAPPEN ½KG2.49PAARDEN KOGELBIEF ½KG 2.99 KALKOEN

DRUMSTICK KG 2.99 HEEL KONIJN KG 5.99op=op

”Die ene druppel. Die doet er toe.”- Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

gratis plaatsing

Page 12: Dsb 20140924

De grootste in kleine prijzen

VLOEIBAAR1 liter 2.29

OXI ACTION SENSITIVE940 gram 3.99459

189

439

050

VANISH VLEKVERWIJDERAARwit

DOVEDOUCHECREMEdiverse varianten

DURACELLBATTERIJENpenlight (AA) of mini penlight (AAA)

PEDIGREE OF WHISKAS SNACKdiverse soorten

A-merkenvoor verrassend

lage prijzen

Vanaf

4 OKTOBER DIERENDAG

12 -PACK12 -PACK1200 GRAM

PEDIGREE DENTASTIX3-pack / 77 gram 0.50

PEDIGREE RODEO70 gram 0.50

WHISKAS KATZINI’S50 gram 0.75

WHISKAS CRUNCH100 gram 0.99

500 ML

Page 13: Dsb 20140924

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 24 september t/m dinsdag 30 september 2014

zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en

PIERRE CARDINHOOFDKUSSEN70x60 cm

KINDERONDERGOEDSETdiverse prints o.a. Cars, Planes, Spiderman, Minnie Mouse en Princesskatoen/elastan, maten 92-122

MEISJES ondergoedset 2.79

JONGENS ondergoedset 2.99

CROKY CRAZYRIBBEL CHIPS paprika, naturel of bolognese130 gram

XEROXKOPIEERPAPIERhoge kwaliteit , FSC keurmerkA4, 80 gram, 500 vel

AQUAFRESHMONDWATERfresh mint500 ml

VILEDAVLOERSYSTEEMreinigingsysteem voor nat en droog gebruik wasbaar op 60°C

AIRWICKGEURKAARSwilde bramen, oriental, vanilleappel/kaneel

SHELLMOTOROLIE10W-401 liter

L'OREAL OF RIMMELMAKE-UPdiverse soorten en varianten

MATCHBOX SPEELGOEDAUTOdiverse varianten

PHILIPSLED LAMPE27, 5.5 Watt350 Lumenenergie-label A+

WD-40MULTISPRAYsmeermiddel,roestverwijderaar,contactspray,reiniger enroestbeschermingsiliconenvrij300 ml

599

279

069

139

699139 399249

229

095

349219

SUN VAATWAS-TABLETTENclassic105 stuks

classic ofcitroen76 stuks

569

699

Vanaf

Meer dan 5.000 artikelen

Meer dan 1.500artikelen onder €1

Iedere week 150nieuwe artikelen

SHINEGLANSSPOEL-MIDDEL1000 ml

0.89

RESERVEOVERTREK

3.19

SES KNUTSEL-ARTIKELENsuperdough klei of strijkkralen

2.49

AXEAFTERSHAVEdiverse varianten100 ml

2.29

PRODENTTANDPASTA75 ml

0.99

COLGATETANDENBORSTELS3-pack

0.99

PIERRE CARDINDEKBED200x200 cm

16.95

INKJETFOTO CANVAS

2.49

SHELLMOTOROLIE5W-401 liter

4.99

EXCLUSIEF BIJ ACTION

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 14: Dsb 20140924

PAGINA 14

DINTELOORDNederlands Hervormde GemeenteZondag 28 september: 10.00u Ds. D. Hool-werf uit Stellendam; 18.30u Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Parochie H. Petrus en PaulusZaterdag 27 september: 19.00u Eucharis-tieviering m.m.v. R.K kerkkoor. Intenties voor: Marcel de Smet; overl. ouders Kop-Ernest; overl. ouders Janssen-de Bruijn en zoon Ad; Grootouders de Bruijn de Jongh; Jos Theunissen; overl. ouders P. v. Meel vd Weegen. Voorgangers: Par. Vic. B. Chazhoor. Zes wekelijks gebed: Leonardus Lucia Maria Testers (5); Adriana Petro-nella de Jongh-Huijsmans (2). Een hogere [email protected]

Gereformeerde kerk Dinteloord & SteenbergenZondag 28 september: 10.00u organist Hans den Hoed, predikant ds J.A.H. Tim-mers, Teteringen

NIEUW-VOSSEMEERH. Joannes de DoperVrijdag 26 september 19.00u: H. Mis in De VossemerenZondag 28 september: Caritascollectie. Egidiusdag met Kerstmis. Met Kerstmis organiseert Egidius met ondersteuning van sponsors en Caritas een gezellige dag met een kerstmaaltijd voor ouderen en al-leenstaanden. Deze collecte wordt warm aanbevolen.Zondag 28 september 9.00u: Woord Gebed en Communiedienst, door de werkgroep. Intenties: Jakobus Bosters e.v. Adriana Havermans; Sophie v. Gaans en Guido Ple-vier.Maandag 29 september 18.00u: H. MisWoensdag 1 oktober 19.00u: H. MisDonderdag 2 oktober 19.00u: Medjugorje-viering en RozenkransgebedVrijdag 3 oktober 19.00u: H. Mis in De Vos-semerenProtestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer

Elke zondag 9.00u dienst in de Protes-tantse Kerk, Voorstraat, Nieuw Vosse-meer. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992, [email protected]. Voor informatie: J. Keijzer, tel. 0167-502593.Zondag 28 september: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat; Viering Heilig Avondmaal. Ds. J. de Bie uit ’s Gravenpolder.

STEENBERGENEvangelische kerk Open DeurIedere zondag 10.30u samenkomst; zon-dagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evan-gelisatiestudie. Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of [email protected] Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van

13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u.Hervormde GemeenteZondag 28 september: Dhr. F. den Ouden, Bruinisse.St. GummaruskerkKerkdiensten: jaarcyclus A.Zaterdag 27 september 19.00u: woord en communieviering R. v.d. Ham: Antonius v. Loon; Jan en Toos v.d. Noort-Meesters.Zondag 28 september 9.30u: pater B. van Schaik. Jgt. voor Noud Nijssen-Hectors; Ad v. Bavel; overl. ouders v. Loon de Wit; Maria v. Etten en overl. familie.Maandag 29 september 19.00u: pastoor H. van Geel.Personalia: de overledenen, die wij in ons gebed gedenken, zijn: pater Theo Sanders; Marinus, Petrus Schouteren echtgenoot van Cornelia, Petronella Schouteren-Nijs-sen; Anna J.C.M. Moors-v.d. Heijden.De aanvangstijd van de zondagviering is 9.30u.Openingstijden parochiesecretariaat: Het

secretariaat is op werkdagen geopend van 9.15-11.30u.Spreekuur: Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-10.30u in het Parochiesecreta-riaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde).Misintenties: Wilt u een misintentie aan-vragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (i.v.m. tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u of via de website.RK VredeskerkZaterdag 27 september 19.00u: Woord- en Communieviering. 26e zondag door het jaar. Voorganger pw Lenie Robijn, extra collecte Caritas t.b.v. Egidiusdag. Wij gedenken: Pastoor Theo Sanders, Jos v. Ham e.v. Liza v. Ham-Frijters, jgt. o.o. Raaymakers-Uitdewilligen, Tinus en Piet Raaymakers.Woensdag 1 oktober 9.30u: Woord- en Communieviering in de Vonk. Voorganger pw H.Paulissen.

KERKELIJK NIEUWS

DOOR CLAUDIA KOOLE

De herdenkingsdag duurde van ’s ochtends tot ’s avonds. In De Wallevis te Steenber-gen werden alle gasten ontvangen waarna een lunch volgde. Na de formele herdenking werd er afgeslo-ten met een barbecue en een live bandop-treden georganiseerd door Persi Swing Collection. De afgelopen tientallen jaren hebben herdenkingen plaatsgevonden bij de graven van Guy Gibson en Jim Warwick op bevrijdingsdag, hun verjaardag en op de dag van de crash. Deze 70-jarige herden-king is de grootste tot nu toe die gehouden is op de begraafplaats aan de Nassaulaan in Steenbergen.

BezoekDe familie van den Driesschen heeft thuis veel bezoek ontvangen zoals Sir Arthur Harris, een Britse luchtmaarschalk met de bijnaam ‘Bomber Harris’ vanwege zijn tapijtbombardementen in Duitsland. Maar ook Leonard Cheshire kregen zij op bezoek. Hij heeft tevens in de WO-II gediend en heeft eveneens o.a. een Victoria Cross als onderscheiding. En zelfs Gibson’s vrouw Eve is bij de familie van den Driesschen op

bezoek geweest en heeft er gelogeerd. In de loop der jaren hebben ze veel geschen-ken ontvangen als herinnering aan Guy Gibson, het 617 Squadron en het RAF Bom-ber Command. De geschenken worden momenteel als museumstukken bewaard.

Fly PastPas in 2012 werd door Wings to Victory voor het eerst deelgenomen aan een her-denking. En in het jaar 2013 vond er voor het eerst een Fly Past plaats over de Steenbergse begraafplaats ter ere van Guy Gibson en Jim Warwick. Dat de oude vliegtuigen, die speciaal uit Engeland kwamen, pas later dan gepland tijdens de herdenking over de begraafplaatsen vloog, had te maken met de mist ’s ochtends in Engeland en Nederland. Ze konden niet eerder opstijgen. Het was zeer indrukwekkend om de vier toestellen boven een zonovergoten begraafplaats te zien vliegen.

GedachtenissenGemeente Steenbergen heeft al geruime tijd haar eigen gedachtenissen aan deze Britse helden. In de Mosquitostraat is een Britse vlag te zien in het straatwerk, ver-

schillende straatnamen zijn vernoemd naar Wing Commander Gibson en Squadron Leader Warwick zoals de Warwickstraat, de Dambusterstraat, de Lancasterstraat en de Gibsonstraat, een propellormonument is te zien in het stadspark van Steenber-gen, twee basisscholen - Pius X en St. Anthonius - hebben dit monument geadop-teerd, er staat een Engelse brievenbus bij de ingang van de begraafplaats alsmede plaquettes en er is zelfs een speciale wandelroute beschreven door gemeente Steenbergen die langs plaatsen voert m.b.t. de vliegtuigcrash.

VoortzettingLeerlingen van de basisschool Pius X woonden de herdenking bij. Zij spraken de woorden: “Jullie zijn ook onze helden.” De grote herdenking werd verder bijgewoond door gemeente Steenbergen, de Koninklij-ke Luchtmacht, United Kingdom Embassy, de Royal Air Force en de Dutch Canadian Scottish Memorial Pipes and Drums Band. Het werk van Jan van den Driesschen is overgedragen aan de Stichting Wings to Victory. Voorzitter Martien van Dijk: “Wij zijn er trots op dat we zijn levenswerk mo-gen voortzetten.”

Engelse held Gibson met navigator Warwick indrukwekkend herdacht

Wings to Victory is nog steeds van kracht en aanwezig in ons t i jdperk

Veel respect voor de vliegeniers die 70 jaar geleden crashten in Steenbergen. FOTO CLAUDIA KOOLE

STEENBERGEN - De met een Victoria Cross onderscheiden Britse held Guy Gibson en zijn navigator Jim Warwick zijn tijdens een 70-jarige herdenking herdacht op de Rooms-katholieke begraafplaats in Steenbergen. Dankzij Jan van den Driesschen en zijn gezin, die in de jaren zeventig de graven zwaar verwaarloosd aantroffen en ze sindsdien hebben bijgehouden, wordt de crash van het vliegtuig DeHavilland Mosquito op 19 september 1944 nooit meer vergeten. Gemeente Steenbergen kent inmiddels haar eigen tastbare herinneringen aan Wing Com-mander Gibson en Squadron Leader Warwick.

STEENBERGEN - De hoofdrol die T.C.S. voor dit najaar in gedachten had, heeft in Roosendaal een flinke knauw gekregen.

Door (opnieuw) een blessure moest men in de zwakste opstelling achter tafel verschij-nen en tegenstander ODT profiteerde daar maximaal van. Alleen Erik van der Wegen wist 2 keer een zege te boeken. Daarnaast slaagde men er nog in om het dubbel in winst om te zetten. De uitslag kan nauwelijks geflatteerd wor-den genoemd. Van de 4 vijfsetters brach-ten de T.C.S.-ers er maar 1 op hun naam, zodat er echt niet veel meer in zat dan de 7-3 nederlaag. T.C.S. 3 verraste daaren-tegen bij de Pinpongers. Kort voor en na de rust wonnen ze 4 van de 5 sets en dit bleek ruim voldoende voor de 4-6 zege. Jeugdteams hadden een sterk weekend. Xander van Peer en Raf Ligtenberg wisten

al hun enkelspelen te winnen en dit le-verde tegen Vice-versa’51 2 een fraaie 4-6 overwinning op. Rik Savelkouls bleek deze keer bij T.C.S. 2 erg goed in vorm. Maar zijn teamgenoten deden nauwelijks voor hem onder en zodoende werd met 2-8 van Smash 3 gewonnen. Gezien de standenlijst lijkt T.C.S. het op-nieuw moeilijk te kunnen krijgen. Het wordt een strijd tussen nummer 2 en 3 en alleen bij succes blijft men in het spoor van koploper Kerkwerve.

ProgrammaVrijdag 26 september 20.00 uurT.C.S. 1- The Back Hands 9T.C.S. 2- Vice-Versa’51 7T.C.S. 3- Tanaka 6

Zaterdag 27 september 13.30 uurODT KV 3- T.C.S. 1 jeugdThe Back Hands 5- T.C.S. 2 jeugd

Onverwachte nederlaag TCS

BERGEN OP ZOOM - In het weekend van 27 en 28 september organiseert StaBoz (Stichting Activiteiten Bergen op Zoom) weer de welbekende stof-fenmarkt en de antiek- en boeken-markt in het centrum van Bergen op Zoom.

Op zaterdag 27 september bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom op de stof-fenmarkt. Zo’n 70 marktkramers strijken dan neer op de Grote Markt met ieder hun eigen stijl in stoffen. De mooiste en voordeligste stoffencre-aties staan centraal, zodat u volop inspi-ratie kunt opdoen voor uw woninginrich-ting. Ook wordt de allernieuwste mode in herfst- en winterstoffen gepresenteerd voor het creëren van uw eigen look. Verder vindt u op de stoffenmarkt allerhande four-nituren zoals garens, knopen en breigarens en alles wat de professional en hobbyist

op het gebied van handenarbeid nodig heeft. De stoffenmarkt wordt wederom georganiseerd in samenwerking met het Stoffencircus, een organisator van stof-fenbeurzen speciaal voor mensen die op zoek zijn naar een aanbod van een zeer complete en brede stoffencollectie.Tijdens de stoffenmarkt kunt u een naai-machine winnen ter waarde van € 600,-.Op zondag 28 september kunt u vanaf 10.00 uur terecht op de sfeervolle antiek- en boekenmarkt, ook op de Grote Markt. U kunt hier uw hart ophalen aan serviezen, sieraden, glaswerk, prenten, oude en nieu-we boeken en allerlei andere curiositeiten. Wie weet vindt u net dat ene kopje of schoteltje waarmee uw servies weer com-pleet is of het boek waarnaar u al zolang op zoek bent. Openingstijden: zaterdag 27 september van 10.00-17.00 uur; zondag 28 september van 10.00-17.00 uur.

Stoffen-, antiek- en boekenmarkt

STEENBERGEN - In 1917 verscheen in het kleine dorpje Fatima in Portugal de H. Maagd Maria aan 3 herderskin-deren Jacinta, Francisco & Lucia.

Elk jaar komen van 13 mei tot 13 oktober ‘n half miljoen bedevaartgangers voor de basiliek in Fatima bijeen om de Mariaver-schijningen te herdenken. 13 oktober is de laatste dag waarop in 1917 de H. Maagd Maria aan de 3 kinderen verscheen. Ook in Nederland wordt op 13 oktober bij-eengekomen om deze feestelijke dag te gedenken. Het Mariabeeld dat in Moer-

dijk haar vaste plaats had is sinds 2013 verplaatst naar de Barholomeus kerk te Zevenbergschen Hoek. Wij bieden u de gelegenheid om ‘s middags deel te nemen aan deze kleine bedevaart met een eu-charistieviering om 14.30 uur, voorgegaan door past. De Rooy en diaken Bastiaansen. Na de viering ontvang u koffie met koek. Vanuit Bergen op Zoom vertrekt de bus om +- 12.30 uur en rijdt ook aan langs Hal-steren en Steenbergen. U kunt zich tot 7 oktober aanmelden bij: Lia Botermans tel. 0164-686819 of Marian de Klerk tel. 0167-502881.

Fatimadag verplaatst naar Zevenbergschen Hoek

Page 15: Dsb 20140924

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Van de Kar grondwerken bv

• minigraver verhuur• afval container verhuur• ophoogzand• teelaarde/zwarte grond

vraag naar vrijblijvende [email protected] www.vdkar.com

06-53639243

Wij verzorgen onze transporten voortaan deels zelf. Bent u onze chauffeur? Zo’n stoere en elegante DAF (type CF) vraagt om een veelzijdige chauffeur in het bezit van rijbewijs C+E plus code 95. U rijdt voor ons voornamelijk in Nederland, België en Duitsland. Wij verwachten ook dat u eventueel zelf laadt en lost m.b.v. een heftruck en pompwagen. Enige jaren ervaring in het rijden met een trekker-oplegger combinatie is vereist. Bent u die betrouwbare, efficiënte en representatieve persoon die wij zoeken? Reageer dan direct en mail dan een gemotiveerde brief met cv naar: [email protected] T: 0164-240910 www.bozgroup.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij verzorgen onze transporten voortaan deels Zo’n stoere en elegante DAF (type CF) vraagt om een veelzijdige chauffeur in het bezit van rijbewijs C+E plus code 95. U rijdt voor ons voornamelijk in Nederland, België en Duitsland. Wij verwachten ook dat u eventueel zelf laadt en lost m.b.v. een heftruck en pompwagen. Enige jaren ervaring in het rijden met een trekker-oplegger combinatie is vereist. Bent u die betrouwbare, efficiënte en representatieve persoon die wij zoeken? Reageer dan direct en mail dan een gemotiveerde brief met cv naar: [email protected] T: 0164-240910 www.bozgroup.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

een nieuwe startSpannend? Ik help je er persoonlijk bij.

Al; 30 jaar betrouwbaar en succesvol. Bel:Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

Iets te vieren en op zoek naar een bijzondere feestlocatie?Ons monumentale Koetshuys met Orangerie als decor voor uw receptie, diner en/of feestavond.Informeer naar de mogelijkheden.

Het pannenkoekenrestaurant isper 30 september geopend op:di-wo-don vanaf 17.00 uurvrij-zat-zon vanaf 12.00 uur

Camping, Chaletparc &Pannenkoekenboerderij De UitwijkDorpsweg 136 • 4655 AH De HeenTel.: 0167 560000www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Verkeersschool Willem Verboongevestigd in Oosterhout en Tilburg

Hét adres voor alle rijopleidingen, logistieke opleidingen, veiligHeidsopleidingen en voor nascHoling

van vracHtwagen en touringcar cHauffeurs

Boek online uw proefles (voor beginners) voor een zeer aantrekkelijk tarief.

1,5 uur autorijles voor slechts € 40,= 1,5 uur rijles E achter B voor slechts € 70,= 2 uur rijles C (vrachtauto) voor slechts € 100,= 2 uur rijles D (touringcar) voor slechts € 125,=

Partner van:

NU OOK IN ROOSENDAAL AAN DE BORCHWERF 30, TEL 0165-763833, email: [email protected]

deze lessen boeken of informatie over al onze opleidingen vindt u op onze website www.willemverboon.nl

Dagbladbezorger

BN DeStem is op zoek naar dagbladbezorgers die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?• Een prima maandelijkse vergoeding.• Gratis BN DeStem lezen.• Vele extra’s.• Uitstekend te combineren met andere bezigheden.

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.Direct aanmelden?Via internet: www.bezorgers.nlTelefonisch: 0800-0222710

Steenbergen en Dinteloord

OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?

1 Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before? Dan durf jij je vast wel te verdiepen in het dagelijks leven van Carla (45, kanker)?!

Page 16: Dsb 20140924

TMC Kruiningen | Zandweg 1b | (0113) 38 26 26 | www.tmcwoonwinkels.nl

Bij TMC Kruiningen kunnen wij nagenoeg alle meubelen leveren. Of

het nu een tafel, kast, slaapkamer of zitmeubel betreft, wij maken het

exact voor u op maat. Zo heeft u altijd het hoogste wooncomfort.

TMC, de leukste interieurspecialist

die de verwachtingen overtreft.

Hoogwaardig, massief hout en allemaal op maat voor u gemaakt.

Geschilderde meubelenvan House of Furniture.

Bij TMC Kruiningen bepaalt u de maat van uw

meubel. Elke hoogte, diepte, breedte maar ook de

gewenste indeling is mogelijk! Naast meubelen zijn

ook complete inbouwkasten op maat en in elke

kleur mogelijk. Samen met u maken wij uw unieke

interieur. Wij tekenen uw gewenste meubelen

in uw huidige interieur in. Wij kunnen,

indien gewenst, ook meedenken

over kleurgebruik zodat uw nieuwe

meubelen bij de kleuren van uw

huidige interieur past.

Wij adviserenu graag vooreen interieur

op maat

Hoogwaardig, massief hout en allemaal op maat voor u gemaakt.

gaat u naarTMC Kruiningen

Voor maatwerkmeubelen

Geschilderde meubelenvan House of Furniture.

kleur mogelijk. Samen met u maken wij uw unieke

interieur. Wij tekenen uw gewenste meubelen

in uw huidige interieur in. Wij kunnen,

indien gewenst, ook meedenken

over kleurgebruik zodat uw nieuwe

meubelen bij de kleuren van uw

3D visualisatievan uwdroominterieur