Download 'Circulaire huisvestingsvoorzieningen commissarissen ...

download Download 'Circulaire huisvestingsvoorzieningen commissarissen ...

of 16

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Download 'Circulaire huisvestingsvoorzieningen commissarissen ...

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties

  de commissarissen van de Koningin, gedeputeerde staten, de griffier van de staten en het hoofd van de personeelsafdeling

  circulaire Onderwetp

  DoelsteUing

  Juridische grondslag

  Ingangsdatum

  Gddigtot

  Huisvestingsvoorzieningen commissarissen van de Koningin en gedeputeerden Informatie over beleid RegeUng rechtspositie commissarissen van de Koning en de Regeling rechtspositie gedeputeerden

  1 november 2011 Nader bericht

  Dfncde ArbridKukRi PubUeke Sedar Ouster Politieke Ambisdragen

  Postbus 20011 2S00EA DenHaag www jijkso verheid .nl

  ContactpcnooD Mare Nommensen

  T 070-426 6045 maicnonunenscD minbzlLnf

  Dtam 26 oktobcr 2011

  Kenmerk 2011-2000466742

  Belagen I

  1. Algemeen Hierbij informeer ik u over de regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in verband met enkele aanpassingen in de verhuiskostenvergoeding en enkele andere wijzigingen voor de commissarissen van de Koningin en de gedeputeerden. Deze regeling wordt op 28 oktober 2011 gepubliceerd in Staatscourant nr. 2011-19571. U zie de bijlage voor de tekst van de regeling. Voor de provincies is het volgende relevant.

  Voor commissarissen van de Koningin geldt net als voor burgemeesters het woonplaatsvereiste. Bij burgemeesters blijkt in de praktijk dat zij lange tijd geconfronteerd worden met dubbele woonlasten, omdat de woning in de oude gemeente niet verkocht kan worden. Dit leidt ertoe dat zij soms gedurende lange tijd vanwege financile overwegingen niet in staat zijn zich te vestigen in de gemeente waar zij benoemd zijn. Dit is bestuurlijk ongewenst. Bij commissarissen leidt het woonplaatsvereiste minder vaak tot problemen, maar ook hier geldt dat het ongewenst is als de commissaris in bestuurlijke problemen zou komen doordat hij of zij het oude huis niet kan verkopen. Daarom is ervoor gekozen om voor dit soort gevallen een tegemoetkomings-regeling vast te stellen. Deze regeling wordt besproken in paragraaf 2.

  De provincie heeft verschillende rechtspositionele voorzieningen waarmee zij haar commissaris en gedeputeerden kan helpen bij de huisvesting. Uit de praktijk kwam naar voren dat deze bepalingen moesten worden geactualiseerd en verduidelijkt. Het gaat hierbij om de verhuiskostenvergoeding en de

  Pagfaialvan9

 • vergoeding voor reis- en pensionkosten. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 3 oatum 26 oktobef 2011

  en 4.

  2. De tegemoetkomingsregeling dubbele woonlasten commissarissen 2.1. Achtergrond Omdat er een grote variteit is in individuele omstandigheden bij commissa-rissen die te maken hebben met dubbele woonlasten, is bij de tegemoet-komingsregeling gezocht naar een zo objectief mogelijke en uitvoerings-technisch eenvoudige voorziening. Het gebmik van de tegemoetkomings-regeling ademt bovendien mee met de conjunctuur. Als de woningmarkt aantrekt, zal er minder beroep op worden gedaan.

  2.2. De aanspraak De commissaris heeft maximaal twee jaar recht op een tegemoetkoming indien en voor zolang hij of zij actief bezig is het oude huis via verkoop van de woningmarkt te krijgen, en de commissaris ook enige vorm van huisvesling heeft in de nieuwe provincie waarvoor hij of zij kosten maakt. Voor de aanspraak op de tegemoetkoming maakt het niet uit ofde commissaris in de nieuwe provincie huurt, koopt, gebmik maakt van een ambtswoning ofvan een ter beschikking gestelde, gemeubileerde verblijfsvoorziening (pied-a-terre). De dag van de aanvraag is bepalend voor de ingangsdatum van de aanspraak, niet de dag van de benoeming.

  Voldoet de commissaris aan de voorwaarden dan ontvangt hij of zij de tege-moetkoming vanafde eerste dag van de maand waarin deze is aangevraagd. De tegemoetkoming komt ten laste van de provincie waar de commissaris is benoemd. Deze provincie heeft geen mimte voor een eigen afweging. De voorwaarden zijn: a. er is sprake van een huis in eigendom in de oude provincie; en b. dit huis staat duidelijk te koop (via intemet, aangemeld bij makelaar e.d.);

  en c. er is sprake van huisvesting (huur, koop, ambtswoning) in de nieuwe

  provincie. Daarbij geldt bovendien dat de woonlasten in de nieuwe provincie moeten zijn ontstaan binnen eenjaar na de benoeming. Het is de bedoeling dat de commissaris actief probeert zich zo snel mogelijk te vestigen in de nieuwe provincie.

  Op genoemde maximale duur van tweejaar wordt in mindering gebracht de periode waarin de commissaris door de provincie is gefaciliteerd via de pensionkostenregeling.

  2.3. De hoogte van de tegemoetkoming De hoogte van de tegemoelkoming wordt in twee slappen berekend.

  Kenmerk 3011-2000466742

  Pagina 2 von 9

 • De eerste stap is dat in alle gevallen de tegemoetkoming nooit meer bedraagt oaiim dan de werkelijke woonlasten van de commissaris in de nieuwe provincie. Het oude huis is uitsluitend van belang als voorwaarde voor de tegemoelkoming. Kenmerk 2011-2000466742

  Met woonlasten zijn bedoeld de kosten van de hypotheekrente of de huur of de vermindering van de bezoldiging in verband met een ambtswoning. Daamaast horen de kosten voor gas, water en elektriciteit ook tot de woonlasten die voor de hoogle van de tegemoetkoming in aanmerking worden genomen.

  De tegemoetkoming voor deze werkelijke lasten is echter gemaximeerd. Dit is de tweede stap. De tegemoetkoming voor deze lasten is vanaf de eerste dag van de maand waarin de tegemoetkoming wordt aangevraagd en zolang de commissaris aan de voorwaarden voldoet, gedurende het eerste jaar maximaal 18% en het tweedejaar maximaal 15% van de bmto bezoldiging van een burgemeesler van een gemeente in inwonersklasse 6. Zijn dus de werkelijke lasten hoger dan 18% (of in voorkomend geval 15%) van de bezoldiging van een burgemeester van een gemeenie met inwoners-klasse 6 dan bedraagt de tegemoetkoming ad 18% niet meer dan 1552,79 euro per maand.

  Welke elementen onder het begrip "bezoldiging" vallen, is omschreven in artikel 1, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters. De koppe-ling van het maximum voor de cormnissaris aan de hoogte van genoemde burgemeestersbezoldiging is in lijn met de legemoetkomingsregeling voor de burgemeesiers.

  Nu deze nieuwe tegemoetkomingsregeling voor commissarissen gaat gelden ingeval van dubbele woonlasten komt de oude vergoeding voor dubbele woonlasten van 272,27 gedurende ten hoogste vier maanden, te vervallen. Voor gedeputeerden blijft deze vergoeding in stand.

  2.4. Fiscale aspecten tegemoetkoming Gedurende het eerstejaar bedraagt de tegemoelkoming maximaal 18% en het tweedejaar maximaal 15% van de bmto bezoldiging van een burgemeester van een gemeente in inwonersklasse 6. In artikel 3a, zevende lid, van de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning is bepaald dat de eventueel verschuldigde loon- en inkomstenbelasting over de tegemoelkoming door de provincie aan de commissaris worden vergoed. De tegemoetkoming is namelijk niet altijd belast bij de commissaris. Voor de volledigheid wordt in deze paragraaf ingegaan op het (uitvoerings)-vraagstuk van deze zogenoemde bmtering.

  2.4.1. De Werkkostenregeling is nog niet van toepassing Op basis van de Wet op de loonbelasting 1964 is een vergoeding of verstrek-king van huisvesting buiten de woonplaats ter zake van de dienstbetrekking vrijgesteld van belasting voor zover de vergoeding betrekking heeft op een periode van niet meer dan twee jaar. Bepalend hierbij is welk van de twee

  Pagina 3 van 9

 • woningen van de commissaris aangemerkt moet worden als het hoofdverblijf (de woonplaats) en of dat hoofdverblijf zich nog in de oude provincie bevindl. Dit moet worden gewogen op basis van de feiten en omstandigheden van het individuele geval. Het verdient dan ook aanbevehng hierover zo nodig de inspecteur te raadplegen.

  Vergoedingen of verstrekkingen die niet als zodanig kunnen worden aange-merkt, worden door de inspecteur getoetst aan de overige bepalingen over vrije vergoedingen en verstrelddngen. Als tot loon wordl geconcludeerd, wordt de waarde op grond van artikel 13 van genoemde wet gesteld op de waarde die daaraan in het economisch verkeer kan worden toegekend. Dit is alleen anders aJs een specifieke bepang een afwijkende waarderingsnorm bevat.

  Wanneer de tegemoetkoming wordt aangemerkt als een belastbare vergoeding, moet de provincie de tegemoetkoming gebmteerd aan de commissaris toekennen. Gebmteerd wil zeggen dat de provincie de tegemoetkoming aan de commissaris verstrekt inclusief vergoeding van de loon- en inkomsten-belasting. Voor de commissaris betekenl dit dat het bedrag aan tegemoet-koming na belastingheffing netto gelijk blijfl. Voor de provincie betekent dit dat zij zowel de netto tegemoetkoming aan de commissaris als de belasting over die netto tegemoetkoming voor haar rekening neemt.

  2.4.2. De Werkkostenregeling is al wel van toepassing Onder de Werkkostenregeling is er geen specifieke vrijstelling meer voor huisvestingsvoorzieningen, met uitzondering van de (onbelaste) verblijfs-kostenregeling voor bij voorbeeld hotelovernachtingen om zakelijke redenen. Voor dit soort voorzieningen is alleen de vraag aan de orde of deze kunnen worden aangemerkt als eindheffingsbestanddeel dan wel tot het loon van de individuele werknemer moeten worden gerekend. Op grond van artikel 31, vierde lid, onderdeel b, sub 2, van de Wet op de loon-belasting 1964 kan niet als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen de vergoeding/verstrekking ter zake van of in de vorm van een woning, behalve voor zover het gaat om huisvesting buiten de woonplaats ter zake van de dienstbetrekking. Moet, al dan niel in samenspraak met de inspecteur, worden aangenomen dat het hoofdverblijf van de commissaris zich nog in de oude provincie bevindt, dan kan de tegemoetkoming voor de woning in de nieuwe p