Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds...Doordecentralisatie en uitkeringen uit...

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds...Doordecentralisatie en uitkeringen uit...

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit hetgemeentefonds

  De weg naar de onbegrensde mogelijkhedenen de uitkeringen uit het gemeentefonds?

  Gertjan van Midden Adviseur huisvesting VOS/ABB

 • WPO: Afdeling 3: de artikelen 91 tot en met 112WEC: Afdeling 3: de artikelen 89 tot en met 110 WVO: Afdeling 1A: de artikelen 76a tot en met 76w.

  “De gemeenteraad draagt onderscheidelijkburgemeester en wethouders dragen ten behoeve van de gemeentelijke en van de andere dan gemeentelijke scholen zorg voor de voorzieningen in de huisvesting op het grondgebied van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.”

  Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

 • Invulling van de zorgplicht d.m.v. Verordening:� Wat is een voorziening in de huisvesting � Het bekostigingsplafond� Het indienen van de aanvraag � Het programma en het overzicht� Spoedeisende aanvragen � Weigeringsgronden � Bouwheerschap � De gemeentelijke verordening � Vorderingsrecht, verhuur en

  medegebruik

  Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

 • Invulling van de zorgplicht dmvDOORDECENTRALISATIE:………waarom eigenlijk !!!!!!

  Efficiëntie (minder regels)??Duidelijkheid (alles in een hand)??

  5 gemeenten……… 5 meningen??Goedkoper, maar voor wie??

  Beleidsruimte groter??Gebruik, beheer en bouw in een hand, inclusief

  de risico’s!!Doorgedecentraliseerd…..probleem opgelost

  ……..??Mits goed voorbereid!!

  Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Inkomsten gemeente

  ���� Leges

  ���� Retributies

  ���� Onroerend zaakbelasting

  ���� Grondpolitiek

  ���� Gemeentefonds

  ���� Doelsubsidies

  UITKERING GEMEENTEFONDS IS ALGEMENE UITKERING

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Opbouw uitkering gemeentefonds

  ���� Clusters en subclusters

  � Onderwijs: CLUSTER EDUCATIE….SUBCLUSTER

  HUISVESTING

  � Uitkeringsmaatstaven

  � Accres

  � Vermenigvuldigingsfactoren

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  37,66%62,34%Omgeving adressendichtheid13

  36,17%63,83%Binnenwater12

  36,17%63,83%Land11

  0,00%100,00%Groei leerlingen VO 10

  0,00%100,00%Groei jongeren9

  58,33%41,67%Kernen 8

  Leerlingen VO7

  1,56%98,44%Leerlingen (V)SO 6

  100,00%0,00%Regionaal klantenpotentieel 5

  26,81%73,19%Minderheden 4

  42,53%57,47%Huishoudens met laag inkomen 3

  49,50%50,50%Jongeren < 202

  100,00%0,00%Inwoners 1

  Aandeel educatie Aandeel OHV algemene verdeeltabel

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  b.4. (V)SO gr gr =6

  b.3. (V)SO gr gr =3

  b.2. (V)SO gr gr =2

  b.1. (V)SO

  a. SBO en Praktijkonderwijs

  � 1,63

  � 5.301,39

  � 4,91

  � 5,03

  � 5,03

  � 221,81

  � 169,94

  � 418,69

  � 313,84

  � 1,67

  � 109,49

  � 81,28

  � 187,36

  1,441

  Inwoners

  Kernen

  Omgevingsadressendichtheid

  Binnenwater

  Land

  Extra groei leerlingen VO

  Extra groei jongeren

  Leerlingen VO

  b. (V)SO (WEC art. 2, lid 2)

  a. Leerlingen SBO en Praktijkonderwijs

  Leerlingen (V)SO en praktijkond.

  Regionaal klantenpotentieel

  Minderheden

  Huishouden met laag inkomen

  Jongeren < 20

  Maatstaven:

  Uitkeringsfactor

 • – Uitkering via het gemeentefonds = algemene uitkering

  � 1,3 miljard euro

  � Gemeenten geven � 50 miljoen minder uit

  � Grote gemeenten (G25) geven 5% meer uit

  � Kleine gemeenten (442) geven 12% minder uit

  � = investeringsruimte van � 3 miljoen per gemeente

  Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Uitgaven gemeenten onderwijshuisvesting

  Kapitaallasten

  Leningen VO

  Huur

  OZB

  Verzekeringen

  Beheerskosten

  Overige kosten

  57%

  9%

  6%

  7%

  1

  9%

  11%

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds�����������������������

  Verordening � Programma en overzicht & procedures: � Aanvraag, beoordeling aanvraag; uitvoering � Medegebruik en verhuur � Gebruik en bekostiging gymnastiekruimte

  Bijlagen � Criteria voor de beoordeling aangevraagde voorzieningen � Criteria voor opstelling en toetsing van

  leerlingprognoses� Criteria voor oppervlakte en indeling

  capaciteit/ruimtebehoefte/omvang van de toekenning� Financiële normering

  normering/feitelijke (aanbestedings) kosten/kosten van medegebruik.

  � Criteria voor de urgentie van de aangevraagde voorzieningen

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  In afwijking van het bepaalde in deze afdeling kan de gemeenteraad met het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school, onder door de gemeenteraad te stellen voorwaarden, overeenkomen dat de gemeenteraad aan het bevoegd gezag ten behoeve van de onder het bevoegd gezag op het grondgebied van die gemeente in stand gehouden school een jaarlijks bedrag voor de huisvestingskosten verschaft.

  In afwijking van deze afdeling kan de gemeenteraad besluiten dat jaarlijks een bedrag voor huisvestingskosten wordt betaald aan het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor zover die op het grondgebied van de gemeente in stand wordt gehouden. De gemeenteraad neemt het besluit in overeenstemming met het bevoegd gezag.

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Doordecentralisatie naar openbare scholen met een integrale bestuurvorm of een bestuurs-commissie cf. artikel 83 van de Gemeentewet is niet mogelijk

  Artikel 156 van de Gemeentewet biedt een algemene grondslag om bevoegdheden van de gemeenteraad over te dragen aan het college van B&W of aan een door de gemeenteraad ingestelde bestuurscommissie.

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  - ingewikkelde regelgeving- jaarcyclus i.p.v. meerjaren beleid - veel bypasses en overleg nodig om maatwerk te vinden- gemeenten geven niet al het geld uit (� -/- 50 miljoen), waarbij

  met name de gemeenten onder de 50.000 inwoners relatief veel geld niet uitgeven

  - toenemende autonomie van de scholen - verouderde (nog op de rijksregelgeving) gebaseerde normen - extra middelen worden niet altijd naar de scholen doorgespeeld. - gemeenten passen vaak de verordening beleidsarm toe - innovatie in de bouw: (pps, pps-light, living buildingconcept,

  samenwerking met woningbouwcorporaties, vastgoedstichting) - brede schoolontwikkeling

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  De totale verantwoordelijkheid en het initiatief voor de huisvesting ligt al bij de scholen .

  � De school neemt het initiatief voor de aanvraag � De school is bouwheer � De school wordt eigenaar van het gebouw

  Gemeenten hebben financieringsrol en regierol

 • Rijksoverheid GemeenteAlgemene uitkering uit gemeentefonds

  Schoolbestuur POExploitatievergoeding

  Schoolbestuur VOExploitatievergoeding

  Nieuwbouw

  Uitbreiding

  Vervangende nieuwbouw

  Tijdelijke accommodaties

  Onderhoud buitenkant renovatie & aanpassing (alleen PO)

  Gymaccomodaties

  Verzekering & OZB

  Volledige onderhoud renovatie & aanpassing

  Gymaccommodaties huren of onderhouden

  Onderhoud buitenkant

  OF >>>> doordecentraliseren

  Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  +Economisch eigendom

  + uitbreiding

  + vervangende nieuwbouw

  + renovatie

  ALLEEN PO

  Onderhoud

  VARIATIES

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Economisch eigendom of claimrecht

  Misverstand:

  Economisch eigendom/claimrecht bestaat niet

  • Scholen zijn eigenaar met alle lusten en lasten.

  • Wet geeft enkele beperkingen aan dat eigendomVerboden is: te verkopen, verzwaren of verhuren zonder toestemmingNa beëindiging gebruik: eigendom terug naar de gemeente

  Bij volledige doordecentralisatie:

  School krijgt ook de mogelijkheid te verkopen, verhuren en een hypotheek te vestigen.

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Partieel Volledig

  Feitelijk onderhoudsplan huisvestingsplan

  Normatief kengetallen kengetallen onderhoud/ren. stichtingskosten

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Gemeente wil ervan af……….Schoolbestuur is te gretig………Gebrek aan deskundigheid Onvoldoende vooronderzoek naar draagvlakWederzijdse doelstellingen niet duidelijk Beide partijen zijn uit op “winst”Onvoldoende financiële middelen

  De valkuilen

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  De agenda’s:

  Het schoolbestuur • Een contract van 20-30 jaar• Volledige ruimte om leegstand op een andere manier te

  benutten • Zo volledig mogelijke afdichting van de risico’s • Vergoeding van de gemeente van de volledige kosten

  (z.g. kostenmodel) • Loslaten oppervlakte en financiele normeringen • Volledige vrijheid van financieringsmogelijkheden • Bereidheid gemeente tot garantstelling • Beperkte administratieve last / verantwoording

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  De agenda’s:

  De gemeente

  • Zo min mogelijk risico’s • Bedrag dat beschikbaar wordt gesteld beperkt houden

  (Uitgangspunt is maximaal uitkering gemeentefonds)• Bezuinigingen / efficiencywinst inboeken • Resultaatverplichting vastleggen (ZORGPLICHT (ZORGPLICHT

  HANDHAVEN!!!!!)HANDHAVEN!!!!!)• Verantwoording van het schoolbestuur verlangen • Bij overdracht economisch eigendom gemeentelijke lasten

  overdragen • Werkingsduur beperken tot overzichtelijke periode• Wie gaat er eigenlijk over ????????

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Kansen en bedreigingen

  • Onvoldoende capaciteit • Leegstand• Veranderende wetgeving • Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen • Onvoldoende kwaliteit v.d. voorzieningen • Onvoldoende spreiding en bereikbaarheid

  • Betere aansluiting bij visie • Verantwoording binnen/buiten in een hand • Life sycle benadering • Meer mogelijkheden alt. Financieringsvormen• Efficiënter gebruik (compact bouwen) • Noodbouw versus permanent

  School-gebouwen

  • Middelen zijn onvoldoende• Kennis en ervaring ontbreekt • Verlies schaalvoordelen• Onzekere toekomst factoren (o.a.

  Leerlingenstromen

  • Grotere autonomie • Zelf beslissingen over investeringen• Kortere besluitvormingstrajecten • Stabiele inkomsten• Combinatie van activiteiten • Voorinvesteringen

  School-Besturen

  • Minder financiele armslag • Minder mogelijkheden int.accommodatie beleid • Schoolbestuur komen verantwoordelijk niet na • Niet alle schoolbesturen doen mee

  • Stabiele uitgaven • Minder (grote) financiele risico’s • Lagere personele kosten

  Gemeente

  Bedreigingen Kansen

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Stappenplan

  1) Inventarisatie: Doelen:• Doelen, randvoorwaarden kansen en bedreigingen gemeente;• Doelen, randvoorwaarden kansen en bedreigingen schoolbesturen;• Gezamenlijke doelen en randvoorwaarden.

  2) Beantwoord een aantal gezamenlijke vragen� Welke voorzieningen?� Voor hoe lang?� Normatief of werkelijke kosten?� Doen alle schoolbesturen mee, zo nee wat dan?� Hoe gaan we om met de startsituatie?� Hoe gaan we om met de eindsituatie?� Hoe gaan we om met veranderende omstandigheden?

  Maar: onderzoek eerst de eigen situatie

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  Stappenplan

  3) Modelbouw Doelen:• Bouw vervolgens een model dat past bij de doelen en

  randvoorwaarden • Benut de kansen • Beperk daarbij de bedreigingen

  4) Besluitvorming � Eventueel gefaseerd � Intentieverklaring eventueel na punt 2� Besluitvormingstraject gemeente

  LET OP VERSCHILLEN� Besluitvormingstraject schoolbesturen � Individuele overeenkomsten + aanpassen verordening

 • Doordecentralisatie en uitkeringen uit het gemeentefonds

  2007 586 385,19� 1,380 249.196,359� 2008 679 398,59� 1,421 307.666,519� 2009 791 411,99� 1,461 380.893,324� 2010 912 425,39� 1,498 464.926,087� 2011 1028 438,79� 1,498 540.569,622� 2012 1117 452,19� 1,498 605.307,322� 2013 1200 465,59� 1,498 669.555,667� 2014 1289 478,99� 1,498 739.913,863� 2015 1397 492,39� 1,498 824.342,006� 2016 1442 505,79� 1,498 874.052,057�

  Jaar Aantal ll. bedrag per leerling cf. uitkeringsfactor totaal uitkering cf. T-2 circ. gemeentefonds gemeentefonds

  477.881� 778.180� 780.671� 756.854� 753.116� 748.812� 743.659� 737.544� 730.468� 720.958�

  Lasten gem. begroting

  Inkomsten versus de lasten

  Uitkering tot 1-1-2006 � 276,00

 • Rondvraag en sluiting

  ZIJN ER NOG - VRAGEN - OPMERKINGEN - OF SUGGESTIES?