DONG Energy - Corporate brochure

of 17/17
EEN FRISSE WIND UIT DENEMARKEN DAT NOEMEN WIJ LYDHøR
 • date post

  13-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  332
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of DONG Energy - Corporate brochure

 • 1. EEn frissE winduit dEnEmarkEnDat noemen wijLyDhr

2. dE koErsis bepaaLDdonG Energy heeft een lange termijn visie: windmolenparken op zee. Deze positie willen we noghet leveren van betrouwbare energie zonder Co2. Dat is verder versterken.het doel dat we willen bereiken en waar we elke dagaan werken door middel van nieuwe investeringen en aardgas heeft de toekomstcontinue aanpassingen. er is vraag naar aardgas, het is beschikbaar en het kan worden opgeslagen. bovendien komt er bij dede 85/15 strategie: een grote sprong vooruit verbranding van aardgas aanzienlijk minder Co2 vrijVandaag de dag wordt 85 procent van de warmte en dedan bij de verbranding van steenkool en olie. aardgaselektriciteit van DonG energy geproduceerd dooris dus onmisbaar voor een jarenlange, betrouwbare enfossiele brandstoffen, voornamelijk steenkool. numeer milieuvriendelijke energietoevoer naar centrales,hebben we onszelf een doel gesteld: in de komende 30 industrie en consumenten. bij DonG energy isjaar gaan we de Co2 uitstoot per geproduceerde kwh daarover nagedacht: via een doelgerichtterugbrengen naar 15 procent van het huidige niveau. investeringsplan hebben we een aanzienlijke, continueen we pakken het meteen goed aan: binnen deproductie van aardgas gerealiseerd. onze eigenkomende 10 jaar wordt de Co2 uitstoot per kwh maar productie wordt daarbij aangevuld via lange termijnliefst gehalveerd. overeenkomsten met externe leveranciers.minder steenkool Volle kracht Vooruit in Energieom de Co2 uitstoot terug te dringen, hebben we in de komende jaren moet de wereldwijde energie-besloten om de productie stil te leggen bij 25 % van voorziening drastisch veranderen. DonG energy kanonze steenkoolgestookte energiecentrales. bovendiendaar niet alleen voor zorgen, en daar zijn we ons bewustzijn we gestopt met de ontwikkeling van nieuwe van. we hopen wel dat we kunnen helpen. De missiesteenkoolgestookte energiecentrales en zijn er plannen van DonG energy is we hebben de koers en het doelom bij enkele van de resterende steenkoolgestookte van onze eigen reis, die we Volle Kracht Vooruit inenergiecentrales over te schakelen op het gebruik vanenergie hebben gedoopt, uitgestippeld, en we zijn albiomassa.hard op weg.meer windDe natuur voorziet in ruim voldoende wind. Vandaag dedag is DonG energy wereldmarktleider op het gebied anders Eldrupvan de ontwikkeling en constructie van Ceo2 3 3. dE wErEldwijdEenerGietoeVoermoet VeranDerenmeer energie met minder Co2: voorziening, of het nu op de werkplek is, thuis, als wedaarvoor zijn drastische veranderingen nodig op reis zijn of als we goederen van de ene plaats naarDe wereldbevolking groeit en het wereldwijde de andere transporteren. Vandaag de dag is 85 % vanenergieverbruik zal naar verwachting nog verderde wereldwijde energievoorziening afkomstig vanstijgen, omdat steeds meer mensen er een moderne,fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en aardgas.energie-afhankelijke levensstijl op na houden. Deze afhankelijkheid moet worden ingeperkt. HetTegelijkertijd zien we dat de huidige energieproductie Internationaal Energie Agentschap verwacht dat wehaar weerslag heeft op het klimaat: de aarde warmt op. nog vele jaren zullen blijven vertrouwen op fossieleDe eisen voor toekomstige energievoorziening zijn dusbrandstoffen.duidelijk: de wereld heeft meer energie nodig, enminder CO2. Om dat te kunnen bereiken, moet het hele Betrouwbare energievoorziening:energiesysteem op de schop.een kwestie van plannen Hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water en deEen betrouwbare energievoorziening zon, zijn onderhevig aan weersomstandigheden enis van cruciaal belang seizoenen. Tot het moment waarop de technologienOnze moderne samenleving is afhankelijk van eenbeschikbaar zijn, die nodig zijn om een betrouwbarebetrouwbare energievoorziening. We staan er eigenlijkenergievoorziening door middel van hernieuwbareniet bij stil, maar de continuteit van ons dagelijkse bronnen te kunnen garanderen, zullen fossieleleven wordt gewaarborgd door een betrouwbare brandstoffen een belangrijke rol blijven spelen. 45 4. donG EnErGy non-stop energie drie mogelijkheden voor betrouwbare Als energiebedrijf dragen wij de verantwoordelijkheidenergie zonder Co2 om onze klanten de energie te leveren die ze willen, Onze 85/15 strategie leidt ons naar ons doel: het wanneer ze willen en waar ze willen, en dat 24 uur per halveren, binnen 10 jaar, van de CO2 uitstoot per kWhlEVErt d EnErGiE dag, elke dag van het jaar. DONG Energy exploreert,die wordt gegenereerd in onze warmte- en produceert, levert, verhandelt en verkoopt energie aan elektriciteitsproductie.We bouwen steeds meer groothandel klanten en eindverbruikers. Dankzij onze windturbines en kunnen met de levering van aardgas ooK in De toeKomst eigen productie en lange termijn overeenkomsten metnog jaren vooruit. Op deze manier kunnen we andere energieproducenten, kunnen wij onze klanten betrouwbare en meer klimaatvriendelijke energie een jarenlange, betrouwbare olie-, aardgas-, leveren aan energiecentrales en klanten. warmte- en stroomvoorziening garanderen.Maar ook innovatie speelt een belangrijke rol. Daarom minder schadelijke effecten voor milieuis DONG Energy betrokken bij een aantal opwindende en klimaat projecten en partnerschappen op het gebied van We zijn allemaal verantwoordelijk voor energie-windenergie, verbranding van biomassa, productie van besparing, om de schadelijke effecten van energie- tweede generatie bio-ethanol en flexibele productie en -consumptie op het milieu en het klimaatconsumptiepatronen. terug te dringen. Als energiebedrijf draagt DONG Energy extra verantwoordelijkheid: wij moeten garan- Op de volgende paginas kunt u meer lezen over onze deren dat de energie die wij aan onze klanten leveren, reis richting betrouwbare energie zonder CO2. zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gewonnen, geproduceerd en geleverd. Die verantwoordelijkheid nemen wij uiterst serieus. 67 5. dE stratEGiEwind is van cruciaal belangom de 85/15 strategie te laten slagen, zal DonG energy veranderen, zodat de Co2 uitstoot per geproduceerdeenorme investeringen moeten doen. windenergie is een kwh beperkt kan worden.belangrijk onderdeel van ons investeringsplan voor deWOrDT WErkElIjkHEID komende jaren. in 2009 opende DonG energy wat tot nutoe het grootste windmolenpark op zee in europa is: Co2-neutrale biomassa helpt ons op weg Gedurende vele jaren werd in onze energiecentralesDOOr INVEsTErINGENhorns rev 2. in de komende jaren gaan we flinkinvesteren in nog een aantal windparken op zee. Gunfleet vooral steenkool gebruikt als brandstof, maar in de afgelopen jaren zijn we overgeschakeld op Co2-neutralesands en walney, voor de kust van Groot-brittanni, zijn brandstoffen, zoals stro en houten pallets. eigenlijk magvoorbeelden van nieuwe projecten, en samen met een DonG energy tot de best presterende bedrijven teraantal partners investeert DonG energy in London array.wereld gerekend worden waar het gaat om de inzet vanals de bouw van London array voltooid is, dan is dit biomassa voor de productie van warmte en stroom. in des werelds grootste windmolenpark op zee.komende jaren zullen we nog veel meer gebruik gaan maken van biomassa.we zoeken naar meer efficintiewindenergie speelt een belangrijke rol bij het bereikenfossiele brandstoffen zijn niet allemaalvan ons doel, en we hebben meer dan 15 jaar ervaring hetzelfdemet het ontwerpen, bouwen en bedienen vanFossiele brandstoffen zijn niet allemaal hetzelfde, en bijwindmolenparken op zee. Die expertise zetten we nu inonze warmte- en elektriciteitsproductie profiteren wij vanom de bouw van onze toekomstige windmolenparken op deze diversiteit in eigenschappen. omdat de Co2 uitstootzee te industrialiseren, om zo de kosteffectiviteit van de bij aardgas veel lager is per geproduceerde kwh, zullenprojecten verder te verhogen.we steenkool op steeds grotere schaal gaan vervangenmaar: wind is geen betrouwbare energiebron. op dit door aardgas. ook hiervoor ligt ons investeringsplanmoment is de betrouwbare energievoorziening afkomstigklaar. in noorwegen, Groot-brittanni en nederlandvan de energiecentrales, en dat zal nog heel lang zo bouwt DonG energy energiecentrales waar uitsluitendblijven. Daarom investeren we ook in manieren om deaardgas wordt gebruikt.productiemethodes van onze energiecentrales te 8 9 6. nEratiEtwEEdE GE Lbio-ethanoZonnE-EnErGiE ten van de eersINNOVATIE2009 werd eedeZonne-energie is een enorm potentile en Coin novemberor de prod uctie van twee 2demonstratiecentrales voDonG energys vrije energiebron, maar de technologie moet nog reld geopend.ethanol ter we ht achterverder verfijnd worden om zonne-energie een generatie bio- con is de drijvende krac dochteronderneming inbietha nol, dat kan belangrijke rol toe te kunnen bedelen in deneutrale bio-van stro tot Co2algehele energievoorziening. DonG energy richt de verwerkingis De weGine. oegd aan benzzich voornamelijk op zonnepanelen die zonne-worden toegevenergie omzetten in elektriciteit: wij hebben eennologie zonne-energie systeem geleverd aan de CrowneDe unieke tech svan inbico n zou weleen plaza towers in Kopenhagen, dat tot nu toe het lossinge n grootste zonne-energieproject van scandinavi is.n van de op kunnen zijn voor hetopschudding in het energiesysteem flexibel energieverbruik toekomstigevan Co2terugdringenom het klimaat te beschermen moeten we het gebruikwe moeten nog steeds flink investeren in hernieuwbare rt-uitstootin de transpovan fossiele brandstoffen in de energievoorzieningenergiebronnen en ons best doen om hernieuwbare sector.terugdringen, dat is een feit. maar als we geleidelijk aanenergie te integreren in het energiesysteem. bij DonGn Daarnaast kaafscheid nemen van fossiele brandstoffen bij de energy wordt hieraan hard gewerkt. hoe meer bio-etha nol ervoorwereldwijde energieproductie, dan nemen we khernieuwbare energie wordt gentegreerd in hetminderzorgen, dat we rdenafscheid van een flexibele energiebron die ervoor zorgt energiesysteem, hoe groter het risico dat de balans afhankelijk wodat de energievoorziening op de vraag kan wordentussen productie en consumptie verstoord wordt.van olie .afgestemd. met hernieuwbare energiebronnen, zoalswind, water en zon is het anders: totdat we een manierals de consumptie beter wordt afgestemd op degevonden hebben om hernieuwbare energie openergieproductie, dan kunnen we de hernieuwbaredoeltreffende wijze op te slaan, blijft productie doorenergie beter benutten. een van de aandachtspuntenmiddel van hernieuwbare energiebronnen afhankelijkvan DonG energy is dan ook het aanpassen van devan weersomstandigheden en seizoenen, en niet van deenergieconsumptie, zodat deze beter is afgestemd op flEXiBElEvraag.de energieproductie van windturbines. Daarom werkenConsUmptie Biomassawij gericht aan de ontwikkeling van een intelligentenergienetwerk.elektriciteit kan nog steeds niet in toereikende hoeveelheden worden opgeslagen, maar moet DonG energy hoort bij de best presterende na productie onmiddellijk gebruikt worden. we bedrijven ter wereld waar het gaat om het gebruik kunnen windenergie nog beter benutten, als we van stro als brandstof bij de productie van warmte in staat zijn om het elektriciteitsverbruik aan te en energie. we werken aan grootschaliger gebruikpassen aan de generatie van windenergie. en van biomassa in onze energiecentrales en zijn,dat brengt ons bij elektrische autos, omdat de samen met een aantal partners, actief op hetaccu van een auto kan worden opgeladen als er gebied van renescience.meer dan genoeg windenergie is, bijvoorbeeldwindEnErGiE s nachts. in samenwerking met better placeDenmark werken wij aan een kader voor renescience is een ontwikkelingsproject, waarbijde gebied nu zijn we begonnen metbiologisch afval wordt voorbehandeld met enzymen De ont wikkelingen op het atie van het volledigeelektrische autos in Denemarken. zee gaan industrialis die het afval vloeibaar maken, voordat het wordt van windmolenparken op Zo kunnen gedreven ont werp- en bouwproces. verwerkt tot synthetisch gas of biobrandstof. razendsnel en worden aan he we in de toekomst nog effectieveredoor de enorme technisc werpen Doorwindmolenparken op zee ont knowhow van DonG energy. het en bouwen .de jaren heen hebben wenont werp van windmolenparkegeoptimaliseerd en fun der ingen en d.kabelaansluitingen verbeter1011 7. KennisIs DE slEuTEl TOTGArANTIE Op ENErGIEVOOrzIENING IN DE TOEkOMsTactief in alle schakels van de energieketenambitie, gecombineerd met de wil en hetDonG energy is actief in alle schakels van devermogen om veranderingen door te voerenenergieketen van exploratie en productie van olie en De medewerkers van DonG energy vertegen-aardgas in de bodem tot productie van warmte enwoordigen samen een breed scala aan opleidingen,stroom, aan- en verkoop van energie op de europese vaardigheden en ervaring. wij beschikken overenergiemarkt en verkoop en levering van gas en medewerkers die gespecialiseerd zijn op het gebiedelektriciteit aan onze klanten. omdat we actiefvan bouwkunde en economie, maar ook over anderebetrokken zijn in alle fases van de energieketen,specialisten, zoals geologen. we hebben een grootbeschikken we over een unieke en uitgebreide kennisaantal medewerkers met algemene kennis, project-van de markt, onze partners, belanghebbenden enmanagers, verkoop- en servicemedewerkers enklanten. maar het allerbelangrijkste is, dat onzeadministratieve krachten, die allemaal onderdeelklanten dankzij onze kennis en toegang tot een breed vormen van de stuwkracht en het potentieel vanscala aan energie-oplossingen, verzekerd zijn van de DonG energy. alle collegas zijn anders, en onze takenbeste lange termijn oplossingen. zijn verschillend, maar n ding hebben we met elkaar gemeen: onze ambitie. 12 13 8. EXploratiE & produCtiE OpWEkkING ExplOrATIE & prODuCTIE in ons VakGEBiEd MIkkEN WE HOOG EN GraVEn wE diEp ENErGIEMArkTEN De afdeling Exploratie & productie is, zoals de naam exploratievergunningen voor de barentszee. We zijn al zegt, verantwoordelijk voor DONG Energys de grootste vergunninghouder in het gebied ten exploratie en productie van olie en aardgas. westen van de shetland eilanden en zijn actief bezig Exploratie & productie beschikt over een met onderzoek in de wateren rond de Farer uitgebreide expertise en specialistische kennis op eilanden en voor de kust van Groenland. dit gebied, alsmede op het gebied van ontwikkeling van bestaande en nieuwe velden.Exploratie & productie is betrokken bij Gassled, datonder meer s werelds grootste pijpleidingsysteem Onze portfolio bevat circa 70 exploratie- en voor aardgas in zee exploiteert. Dit systeem productievergunningen, zoals het siri gebied entransporteert aardgas van Noors grondgebied naar syd-Arne in het Deense deel van de Noordzee, enNoord-Europa en Groot-brittanni. Voor ons VErkOOp & DIsTrIbuTIE ons grootste productieveld Ormen lange in hetbetekent dit, dat we toegang hebben tot een Noorse plat. bovendien beschikken we overbelangrijke infrastructuur. vergunningen voor ula, Gyda, Tamber en Alve in het Noorse deel van de Noordzee en over1415 9. VoorbeeLD 1 VoorbeeLD 2EXploratiE & produCtiEormEn lanGE:koplopErs tEn wEstEneen immens aarDGasVeLDVan De shetLanD eiLanDenhet enorme aardgasveld ormen Lange ligt in het DonG energy is eigenaar van circa 10 procent van het ten westen van de shetland eilanden leidt DonG gecombineerd met de meest innovatievenoorse deel van de noordzee, waar de zee 800 tot 1100veld. het is ons grootste productieveld, en n van de energy een grootscheeps exploratieproject. naarseismologische technologien, zijn we toch al heelmeter diep is. De installatie van de productieuitrusting meest geavanceerde productiecentrales ter wereld. hetschatting ligt bijna een vijfde deel van de resterende ver gekomen. in 2009 hebben we aardgas gevondenwas een flinke uitdaging vanwege een aantalaardgas wordt gewonnen door een installatie op deolie- en aardgasreserves van Groot-brittanni in dit in een van de gebieden waarvoor we een vergunningcomplicerende factoren, zoals de diepte van de zee,zeebodem, die is aangesloten op een grote verwerkings- gebied opgeslagen. hebben.de harde wind en de ongelijkmatige zeebodem. centrale op het vasteland, gelegen in nyhamna in noorwegen. Van daaruit wordt het gas getransporteerd we hebben het gebied ten westen van de shetlandwe verwachten dat het gebied ten westen van de via het Gassled systeem. eilanden grondig onderzocht, hetgeen een flinkeshetland eilanden in de toekomst tot de grootsteuitdaging was vanwege harde wind, diep water, sterke productievelden van exploratie & productie zal het aandeel van exploratie & productie in de geschatte stromingen en vulkanische ondergrond. echter,behoren. reserves van ormen Lange bedraagt circa 40 miljard m3dankzij onze specialistische kennis en ervaring, aardgas. ormen Lange speelt dus een belangrijke rolOpWEkkING waar het gaat om de garantie van aardgasvoorziening voor een deel van onze markt, in de komende jaren.VoorbeeLD 3ENErGIEMArkTENniEuwE kansEnin een beKenD jasjezoeken en boren naar olie en aardgas is eendoor nieuwe seismologische technologienkostbare onderneming. Daarom is het van grootbeschikken we dan ook over meer gedetailleerdebelang dat we de bodem grondig verkennen,resultaten dan voorheen.voordat we beginnen met boortesten. Een van de Met de nieuwe geluiddempingstechnologien is hetmethoden die daarvoor geschikt is, is het gebruikbijvoorbeeld mogelijk om onnodig geluid, dat zouvan seismische geluidsgolven, die aangeven waarkunnen leiden tot een verkeerde interpretatie vanzich mogelijk olie en aardgas bevinden op eenseismische gegevens, weg te filteren.diepte van enkele kilometers onder de zeebodem.VErkOOp & DIsTrIbuTIE Door met andere ogen te kijken naar verbeterdeExploratie& productie wint al jarenlang olie enversies van bestaande gegevens, kunnen we ver-aardgas uit de Noordzee, en in de loop der tijdborgen olie- en aardgasreserves gemakkelijkerhebben we dan ook enorme hoeveelhedenopsporen. zo kunnen we bestaande bronnenseismische gegevens verzameld en geanalyseerd. optimaal benutten, voordat we op zoek gaan naarDe technologische ontwikkeling staat niet stil, en nieuwe. 16 17 10. ExplOrATIE & prODuCTIEopwEkkinGGENErATIONmodErnEWArMTE- EN ENErGIEprODuCTIEis multidimEnsionaalENErGIEMArkTENGeneration is verantwoordelijk voor de warmte- en energie-productie van DONG Energy. De productie vindt plaats in eenaantal thermische centrales in Denemarken, onder meer metgebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen en danvoornamelijk in Denemarken, Groot-brittanni, zweden enpolen.Generation behoort tot s werelds meest ervaren bedrijven ophet gebied van ontwerp, constructie en exploitatie vanwindmolenparken op zee. In 2009 hebben we Horns rev 2geopend: tot nu toe het grootste windmolenpark op zee terVErkOOp & DIsTrIbuTIEwereld. En er liggen nog meer grote windmolenparken in hetverschiet.Door ons te richten op technologische ontwikkeling hebbenwe een groot aantal vaardigheden verworven op het gebiedvan ontwikkeling en exploitatie van uiterst efficintethermische centrales, die geschikt zijn voor verschillendesoorten brandstoffen, zoals steenkool, olie en biomassa. 1819 11. VoorbeeLD 1 VoorbeeLD 2ExplOrATIE & prODuCTIEdonG EnErGy inVEstEErtaardGasFLinK in winDWindenergie speelt een belangrijke rol bij deDit windmolenpark ligt voor de oostkust van Groot- Aardgas speelt een belangrijke rol bij de veranderingen op hetverwezenlijking van onze lange termijn visie. In debrittanni, aan de monding van de Theems. begingebied van warmte- en energieproductie die DONG Energy wilherfst van 2009 hebben we Horns rev 2 geopend: het 2011 hopen we te kunnen beginnen met de bouw van doorvoeren. bij aardgas bedraagt de CO2 uitstoot pertot nu toe grootste windmolenpark op zee ter wereld. het Walney windmolenpark in de Ierse zee.geproduceerde kWh slechts de helft van de uitstoot dieDit park ligt in de Noordzee, ongeveer 30 kilometer vrijkomt bij de verbranding van steenkool. bovendien kanuit de westkust van Denemarken. Horns rev 2 is samen met onze partners bouwen we het windmolen- aardgas getransporteerd en opgeslagen worden, waardoor deuitgerust met 91 turbines, die samen garant staanpark london Array. De productiecapaciteit is alleen in noodzakelijke betrouwbaarheid gewaarborgd wordt.voor een productiecapaciteit van 209 MW: dede startfase al driemaal groter dan die van Horns revjaarlijkse energieconsumptie van ongeveer 200.0002. Daarmee is london Array, als de bouw in 2012In Noorwegen, Groot-brittanni en Nederland bouwen we aanhuishoudens. voltooid is, het grootste windmolenpark op zee ter energiecentrales waar uitsluitend aardgas wordt gebruikt en wereld.als de bouw van de Engelse energiecentrale severn voltooid is,opwEkkinGWe werken aan nog meer en nog grotere dan zal dit naar verwachting tot de meest efficinte aardgasge-windmolenparken: het windmolenpark Gunfleet stookte energiecentrales van Groot-brittannisands is sinds 2010 actief geworden.behoren.VoorbeeLD 3mEEr GEBruikENErGIEMArkTENVan biomassaDong Energy gebruikt al enige tijd CO2 neutrale brand-stof, zoals stro en houtsnippers, in een aantal van haarenergiecentrales. Eigenlijk zijnwe koplopers waar het gaat om gebruik van biomassavoor de productie van warmte en energie.In de komende jaren willen we het gebruik van biomassavoor de productie van warmte en energie nog verderuitbreiden door het gebruik van steenkool terug teVErkOOp & DIsTrIbuTIEdringen. Deze omslag in de thermische productie vanDONG Energy zal uiteindelijk leiden tot minder CO2uitstoot per geproduceerde kWh. 2021 12. ExplOrATIE & prODuCTIEOpWEkkING ENErGIEMArkTEN DE lINk TussENEnErGiEmarktEn produCtiE EN CONsuMpTIE De afdeling Energiemarkten is de link tussen elektriciteit en aanverwante producten aan energieproductie en de markt, met als belangrijkegroothandel klanten in Denemarken, zweden, taak het waarborgen van de balans tussen deDuitsland en Nederland. energievoorziening van DONG Energy en de energievraag van onze klanten. Daarnaast bezit en exploiteert Energiemarkten eenVErkOOp & DIsTrIbuTIEdeel van DONG Energys aardgasinfrastructuur. De afdeling koopt, verkoopt en levert elektriciteit en De afdeling beheert ook de portfolio van aardgas op de Noord-Europese energiemarkt. Wij koopcontracten voor aardgas, om de levering verhandelen elektriciteit, aardgas, steenkool, olie, daarvan aan onze klanten te kunnen garanderen. CO2 quota en CO2 kredieten op de Europese energiebeurzen. bovendien verkopen we aardgas,2223 13. VoorbeeLD 1ExplOrATIE & prODuCTIEdE lnG tErminalin rotterDamIn de toekomst zal lNG liquefied Natural Gas uit de bodem wordt gewonnen. zo kunnen we het[vloeibaar aardgas] een belangrijke toeleveringsbron aardgas per schip transporteren over lange afstanden.worden voor DONG Energy. We zijn partner bij deDe bedoeling is dat we lNG gaan importeren en dittoekomstige Nederlandse lNG terminal, die door Gatevervolgens verder transporteren via het EuropeseTerminal wordt gebouwd in de haven van rotterdam, en transportsysteem voor aardgas.beschikken over een jaarlijks capaciteitsaandeel van 25procent, voor een periode van 20 jaar. Als de terminal Dit is een geweldige aanvulling op onze aardgastoevoerklaar is in 2011, dan heeft deze een opslagcapaciteitper pijpleiding vanuit Denemarken, Noorwegen, Groot-van maar liefst 12 miljard m3 lNG per jaar.brittanni en rusland met aardgas uit andere delen van de wereld, waardoor ook de garantie bestaat van eenDoor het aardgas af te laten koelen tot -161 C, wordt groter aantal leveranciers en bronnen.het volume 600 maal kleiner dan dat van aardgas datOpWEkkINGVoorbeeLD 2 VoorbeeLD 3EnErGiEVErhandElinG op hEt juistE momEntVrijBlijVEnd adViEs ofen teGen De jUiste prijsCompLeet portFoLiobeheerDe afdeling energiemarkten zorgt dat de energie altijdenergy zelf; deze mensen hebben ervaring metDe afdeling Energiemarkten heeft partnerschappen metvoor de juiste prijs en op het juiste moment verhandeld risicomanagement en zorgen ervoor, dat de talloze plaatselijke en regionale leveranciers in Noord-EnErGiEmarktEnwordt. Daardoor is de energieportfolio zowel op korte energieportfolio optimaal en in balans blijft. energy Europa. We ontwikkelen voortdurend nieuwe productenals op lange termijn altijd optimaal en dus een markets beschikt over een compleet overzicht van de die onze partners kunnen aanwenden om hun handel tetoegevoegde waarde voor groothandels en voor ons. volledige energieportfolio van DonG energy met eenoptimaliseren.breed scala aan producten. Daarom kunnen we snelonze ervaren handelaars houden dagelijks de beslissen en op het juiste moment handelen. DONG Energy Deals is n van die producten: eenveranderingen in energieprijzen op de europeseinstrument voor risicomanagement waarmee onzeenergiebeurzen bij, zodat ze altijd op het juiste momentpartners aardgas kunnen verhandelen op basis vanelektriciteit, aardgas, steenkool, olie, Co2 quota en Co2 financile contracten, dus via ons vaste prijs product.kredieten kunnen kopen en verkopen. zodoende zijn onze partners dagelijks en met weinigrisico beschermd tegen prijsschommelingen.onze handelaars zijn dan ook constant bezig met hetanalyseren van factoren die van invloed zouden kunnen Als onze groothandel klanten vragen om een maximaalzijn voor onze groothandel klanten en voor DonG resultaat met minimale inzet, dan biedt Energiemarktenaan om alle energieaankopen te regelen en de meestVErkOOp & DIsTrIbuTIEgunstige energieportfolio af te stemmen op de wensenvan onze groothandel klanten.2425 14. VErkOOp & DIsTrIbuTIEExplOrATIE & prODuCTIEENErGIEOplOssINGEN VOOrtoEkomstiGEKLanten en hanDeLDe afdeling Verkoop & Distributie is de schakel in aardgas en een verwerkingcentrale voor aardgasde waardeketen, die DONG Energy verbindt met in Denemarken.de eindgebruikers. Verkoop & Distributieverkoopt en levert elektriciteit, aardgas en bovendien verkoopt Verkoop & Distributieaanverwante diensten.elektriciteit, aardgas en aanverwante producten aan ongeveer 1 miljoen eindgebruikers inOpWEkkINGWij garanderen een betrouwbare en efficinte Denemarken, zweden en Nederland. Wij gevenlevering van energieoplossingen aanadvies omtrent energiebesparing aan onzeeindgebruikers: we beheren en onderhoudenklanten, en baseren ons daarbij op onzedistributienetwerken voor elektriciteit en uitgebreide expertise op het gebied van energieaardgas, alsmede een opslagcentrale voor en energieoplossingen.ENErGIEMArkTENVErkoop & distriButiE 2627 15. VoorbeeLD 1ExplOrATIE & prODuCTIEElEktrisChE autos alsopLossinG Voor opsLaG Van winDenerGieDe zon schijnt en de wind waait, of er nu vraag is naar betrokken bij een Deens project met elektrische autos.energie of niet. als we meer gebruik willen gaan makenelektrische autos kunnen de opslag van windenergievan hernieuwbare energie, moeten we dus manierennamelijk mogelijk maken. wanneer de productie vanvinden om die energie op te slaan, zodat productie en windenergie de vraag overstijgt, bijvoorbeeld s nachts,consumptie niet noodzakelijk tegelijkertijd hoevendan kan de energie worden opgeslagen in de accus vanplaats te vinden. DonG energy werkt hard aan eenelektrische autos. De energie die s nachtsoplossing voor deze uitdaging.geproduceerd wordt, kan dan overdag gebruikt wordenvoor transport.een voorbeeld is het project van de elektrische auto.samen met better place Denemarken is DonG energyOpWEkkINGVoorbeeLD 2VoorbeeLD 3partnErsChappEn mEt industriEdE EErstE Brandstof Voor autos En BussEnENErGIEMArkTENVerLaGen het enerGieVerbrUiK ter wereLD met het swan eCo-LabeLDONG Energy adviseert bedrijven over manieren om hunEen voorbeeld is het klimaatpartnerschap met een van Door ons partnerschap met het Zweedse GothenburgFordonsGas is een mengsel van Co2 neutraal biogas,energieverbruik te beperken en hun energieoplossingen de meest bezochte themaparken van Europa, Tivoli.energy, hebben wij een aandeel van 50 procent in hetafkomstig van organisch materiaal, en aardgas.te optimaliseren. Normaal gesproken levert een partner- Ons doel is om Tivoli te helpen bij het terugdringen van Zweedse bedrijf FordonsGas. in west-ZwedenFordonsGas bevat minimaal 50 procent biogas, enschap een energiebesparing van 10 procent op, en hethet energieverbruik met minimaal 10 procent. Vanaf eindexploiteert en bouwt dit bedrijf tankstations met daarom is de Co2 uitstoot per kilometer lager dan bijbetreffende bedrijf kan ervoor kiezen om de winst te2009 is de energie van Tivoli afkomstig van een van de FordonsGas brandstof voor autos en bussen. benzine. Daarom heeft FordonsGas als eerste ter wereldgebruiken voor aankoop van hernieuwbare energie.grootste windturbines van Denemarken, die door DONGhet noord-europese swan eco-label verworven.Energy is gebouwd in de buurt van kopenhagen.VErkoop & distriButiE2829 16. donG Energy heeft een lange termijn visie:het leveren van betrouwbare energie zonder Co2. Datis het doel dat we willen bereiken en waar we elke dagaan werken met nieuwe investeringen en continueaanpassingen.anders EldrupCeo, DonG energy30 31 17. www.dongenergy.nldonG Energy sales B.Vpostbus 50325201 GA s-HertogenboschTel. +31 73 61 60 20008.12.46.01