Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken...

of 19 /19
Android Tablets Doe meer met J O RI S DE S UTTER Doe meer met

Embed Size (px)

Transcript of Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken...

Page 1: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Android Tablets Doe meer met

J O R I S D E SU T T E R

Android TabletsDoe meer met

Hebt u een Android-tablet? Leer de meest interessante functies kennen en gebruiken! Met dit boek maakt u stap voor stap en op heldere wijze kennis met uw apparaat. Ditbegint bij de aanschaf en de installatie van het systeem tot aan het downloaden vanmuziek en het beveiligen van uw tablet. De wereld van het mobiele web, multimedia en apps ligt nu binnen handbereik!

Aan de hand van duidelijke voorbeelden leert u onder andere: – persoonlijke voorkeuren instellen;– e-mail, agenda en contacten beheren;– gemakkelijk zoeken op internet; – foto’s, muziek- en videobestanden downloaden en archiveren;– updates en apps installeren;– uw tablet synchroniseren met uw computer of mobiel.

Over de auteurJoris de Sutter is ingenieur en is als professional actief bezig met alles wat te maken heeftmet mobiele toestellen, zoals smartphones en tablets. Hij geeft advies aan bedrijven overde integratie van deze apparaten binnen hun organisatiestructuren rond thema’s alscorrecte keuze, gebruik, beheer en beveiliging. Daarnaast verzorgt hij regelmatigtrainingen voor de professionele markt en voor particulieren.

DoelgroepDit boek is bestemd voor iedereen die een Android-tablet bezit of erover nadenkt er eenaan te schaffen. Het boek richt zich vooral op de beginnende gebruiker die nog nooit meteen Android-tablet heeft gewerkt, maar ook de gevorderde gebruiker kan met dit boekmeer plezier uit zijn tablet halen.

JOR

IS D

E S

UT

TE

RDoe m

eer met A

ndroid Tabletsd

Tabletetettsssss

978 94 6245 085 1

980

9 789462 450851

Doe meer met Android tablets def.indd Alle pagina'sDoe meer met Android tablets def.indd Alle pagina's 05-08-14 14:4005-08-14 14:40

Page 2: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

JORIS DE SUTTER

Doe meer metAndroid Tablets

Doe meer met Android def.indd 1Doe meer met Android def.indd 1 04-08-14 13:0004-08-14 13:00

Page 3: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:BIM Media B.V.Postbus 16262 2500 BG Den Haagtel.: (070) 304 67 77www.bimmedia.nl

© 2014 BIM Media B.V., Den HaagAcademic Service is een imprint van BIM Media B.V.

Vormgeving, redactie & omslagontwerp: AZ Grafi sch Serviceburo, Den HaagDruk- en bindwerk: Drukkerij Wilco, Amersfoort

ISBN 978 94 6245 085 1NUR 980

Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en data-bankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rech-ten berusten bij BIM Media B.V. en de auteur.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-ming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wen-den tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet wor-den ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aanspra-kelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval sys-tem, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.While every eff ort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, BIM Media B.V. neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

Doe meer met Android def.indd 2Doe meer met Android def.indd 2 05-08-14 14:3105-08-14 14:31

Page 4: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Doe meer met Android Tablets 3

Inhoud

Voorwoord 9

1 Het Android-besturings systeem 11Mobiel besturingssysteem 11Google 12Android-versies 14Android-tablets 16

2 Uw Android-tablet onder de loep 19Android-tablets: geen eenheidsworst 19

Schermgrootte 19Schermresolutie 20Schermtechnologie 21Aanraaktechnologie 21Processor en RAM-geheugen 22Camera 23Batterij 24Afwerking 25Leveringsomvang 25

Voorbereiden voor eerste gebruik 25De inloggegevens van uw Wi-Fi-internetverbinding 25Een Google-account 25

De eerste maal opstarten 27Aanmelden bij Google 27

Doe meer met Android def.indd 3Doe meer met Android def.indd 3 04-08-14 13:0004-08-14 13:00

Page 5: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Doe meer met Android Tablets4

Inhoud

3 De gebruikersinterface 29Schermbediening 29Startscherm 31Bedieningsknoppen 32Terugknop 32Thuisknop 32Takenknop 33Menuknoppen 34Overige knoppen? 35Statusbalk en meldingenmenu 35Schermveld 39Immersive Mode 41Verander de achtergrond 41Apps- en widgetsoverzicht 42Widgets toevoegen 44Snelkoppelingen maken 45Mappen 46Elementen verwijderen 47Google zoekvak 48Google Now 50Vergrendelingsscherm 51

4 Instellingen 55Toegang tot de instellingen 55Wi-Fi 57Bluetooth 58Mobiele netwerken 59Datagebruik of gegevensgebruik 60Meer... 61Geluid 62Weergave of display 64Opslagruimte 65Accu of batterij 66Apps of applicatiebeheer 67Gebruikers 69Locatieservices 70Beveiliging 71Taal en invoer 72Back-up maken en opnieuw instellen 73

Doe meer met Android def.indd 4Doe meer met Android def.indd 4 04-08-14 13:0004-08-14 13:00

Page 6: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Doe meer met Android Tablets 5

Inhoud

Accounts 73Datum en tijd 74Toegankelijkheid 74Afdrukken 74Tablet- of toestelinfo 74

5 Tekst invoeren 75Toetsenbord 75Algemene toetsenbordinstellingen 76Taal kiezen 77Tekstcorrectie en woordenboeken 78Cijfers en vreemde tekens 79Selecteren, kopiëren en plakken 81Alternatieve toetsenborden 83Spreken in plaats van typen 84

6 Google Play Store 85Aanmelden op de Google Play Store 85Zoeken naar apps 88Installeren van gratis apps 90Machtigingen en malware 91Betaalde apps aankopen 92Mijn apps en bijwerken 94Verwijderen van apps 96Apps installeren via de pc 97Films, muziek en boeken 98

7 Agenda, contacten en e-mail 99Ontdek uw Google-account 99Agenda 101Afspraken toevoegen 103Contacten 104Gmail 105E-mail 108Startscherm widgets 111

Doe meer met Android def.indd 5Doe meer met Android def.indd 5 04-08-14 13:0004-08-14 13:00

Page 7: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Doe meer met Android Tablets6

Inhoud

8 Surfen op internet 115Chrome 115Website openen 116Zoeken in Chrome 118Inzoomen 118Links openen 119Werken met tabbladen 121Bladwijzers en andere apparaten 122Tekst zoeken 124Tekst selecteren 125

9 Multimedia 127Uw tablet met uw pc verbinden 127Multimediabestanden overzetten op uw tablet 128Muziekspeler - Play Music 129Afspeellijsten 131Galerij 133Foto’s bekijken 134Foto’s-app 135Video’s afspelen 136YouTube 137

10 Kaarten en locatie 141Locatie inschakelen 141Google Maps 142Het menu van Google Maps 144Zoeken 146Plaatsinformatie 147Street View 149Routeberekening 150Offl ine kaarten 151Uw tablet terugvinden bij verlies 152

Doe meer met Android def.indd 6Doe meer met Android def.indd 6 04-08-14 13:0004-08-14 13:00

Page 8: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Doe meer met Android Tablets 7

Inhoud

11 Haal nog meer uit Android 155Bestandsbeheer 155Google Drive 156Evernote en Skitch 158Offi ce 161Social media 162Videobellen 163Rooten 164

Trefwoordenregister 165

Doe meer met Android def.indd 7Doe meer met Android def.indd 7 04-08-14 13:0004-08-14 13:00

Page 9: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Doe meer met Android Tablets 9

Voorwoord

Tablets zijn geen recent fenomeen. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw kon men pc’s kopen met een aanraak-scherm, een uitklapbaar toetsenbord en een speciale versie van het Windows besturingssysteem. Een succes werden ze echter niet.

Toen Apple in 2010 zijn eerste iPad pre-senteerde, werd er tamelijk sceptisch gereageerd. Wie heeft zo’n ding nu nodig? Het zou vis noch vlees zijn. Maar al snel bleek het een enorm succes. Die tablets draaien trouwens op hetzelfde besturingssysteem als de zeer succesvolle iPhone. En de grootste concurrent van de iPhone is het Android-besturingssysteem. Dus, dacht Google, er kunnen net zo goed tablets op de markt gebracht worden met Android.

Een Android-tablet is een innovatief stuk technologie. Maar niet iedereen is even snel vertrouwd met alle instellingen en mogelijkheden die deze toestellen fabrieksmatig bezitten. Daarnaast kunt u de functionaliteit fl ink uitbreiden met diverse ‘apps’ die u kunt downloaden en installeren. Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe u dat correct doet.

Dit boek is vooral bedoeld voor de beginnende gebruiker. Voor die mensen die graag een duidelijke handleiding willen lezen. Stap voor stap neem ik u mee in

Doe meer met Android def.indd 9Doe meer met Android def.indd 9 04-08-14 13:0004-08-14 13:00

Page 10: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Doe meer met Android Tablets10

Voorwoord

de boeiende en vaak verrassende wereld van Android op tablets. Zo leert u op eenvoudige wijze uw tablet optimaal en met plezier te gebruiken.

Dit toestel kan voor u werkelijk een venster op de wereld worden. Bij mij heeft het ervoor gezorgd dat ik de dag op een leukere en productievere manier door-kom. Ook mijn moeder van inmiddels 73 jaar leert zo langzaamaan haar eigen Android-tablet ontdekken. Aan haar wil ik dit boek dan ook deels opdragen. Maar toch vooral aan mijn gezin: mijn lieve vrouw Els en dochters Karlijn en Siebelijn.

Joris De Sutter Brugge, juni 2014

Twitter: @SmartphoneHelpLinkedIn: be.linkedin.com/in/jorisdesutter

Doe meer met Android def.indd 10Doe meer met Android def.indd 10 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 11: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Doe meer met Android Tablets 11

1 Het Android-besturings-systeem

Android is de naam van het besturingssysteem dat op uw tablet draait. Wat moet u daarover weten?

Mobiel besturingssysteem

Android is een mobiel besturingssysteem. Daarmee onderscheidt het zich sterk van de besturingssystemen die u waarschijnlijk gewend bent te gebruiken op een pc: Windows van Microsoft of OSX van Apple. Misschien gebruikt u wel Ubuntu van Linux als alternatief besturingssysteem voor uw pc. Android maakt gebruik van de kern van dat besturingssysteem. Maar toch is het er niet mee te vergelijken.

Het woord Android betekent een kunstmatig gemaakt wezen dat uiterlijk lijkt op een mens.

Doe meer met Android def.indd 11Doe meer met Android def.indd 11 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 12: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Het Android-besturings systeem

Doe meer met Android Tablets12

Als u al een tablet hebt aangeschaft, dan ziet u dat de gebruikers interface en de bediening grondig verschillen van wat u op een pc gewend bent. Om te beginnen is er geen muis aanwezig en een fysiek toetsenbord wordt slechts zelden meegeleverd. Daarnaast zijn er nog vele andere verschillen met pc’s die u gaandeweg zeker ervaart. Desalniettemin is ook een Android-tablet een zeer competent stuk hoogtechnologie.

Tablets zijn eigenlijk te beschouwen als de overgangsvorm tussen smartphones en pc’s. Ze zijn handzamer en veel draagbaarder dan een laptop, maar ze bezitten niet dezelfde uitgebreide bewerkingsmogelijkheden. Over het algemeen zijn ze vooral bedoeld voor mediaconsumptie en bieden ze ook de mogelijkheid eenvoudig notities te maken. Ze hebben een soortgelijk besturings systeem als dat op smartphones draait, maar omdat hun scherm zo veel groter is, nodigt het veel meer uit om interactie aan te gaan met apps via het aanraakscherm.

Google

Android-tablets worden gemaakt door een zeer verscheiden aantal fabrikanten. Echter, het besturingssysteem zelf wordt geschreven door Google. Iedereen kent Google wel van de uitstekende internet-zoekmachine. Wanneer u iets op internet wilt opzoeken, gaat u bijna automatisch naar www.google.com om websites te vinden die antwoorden kunnen geven op uw vragen.

Het logo van Google.

Google doet echter veel meer dan alleen maar zoekresultaten presenteren. Het is ook een bedrijf met een heel uitgebreide portfolio aan extra diensten waar-van u misschien niet eens wist dat Google er achter zat. Denk bijvoorbeeld aan de videodienst YouTube, fotodienst Picasa, webbrowser Chrome, e-maildienst Gmail en noem maar op.

Doe meer met Android def.indd 12Doe meer met Android def.indd 12 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 13: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Het Android-besturings systeem

Doe meer met Android Tablets 13

Bijna alle diensten van Google worden gratis aangeboden. Het kost u dus niets om er gebruik van te maken. Er is natuurlijk wel een maar, want Google is geen liefdadigheidsbedrijf. In ruil voor al die gratis diensten presenteert het bedrijf u voortdurend reclame. Daar haalt het zijn inkomsten uit. Omdat Google beseft dat steeds meer mensen naar mobiele apparaten overstappen, heeft Google het besturingssysteem Android op de markt gebracht.

De broncode van Android is ook gratis beschikbaar en grotendeels open source. Dat wil zeggen dat iedereen die daar technisch toe in staat is de code kan inkijken en desgewenst kan aanpassen aan zijn eigen behoeften. Veel fabrikanten zoals Samsung, Acer, Asus, Motorola, Sony, Archos, Alcatel en andere, passen deze aan hun hardware aan.

Android is gratis. De inkomsten worden voornamelijk gegenereerd door regelmatig

reclameboodschappen te vertonen, zoals hier rechts bovenaan in het populaire spel

Angry Birds.

Aanvankelijk was Android enkel bedoeld voor smartphones. De eerste telefoon met het nieuwe besturingssysteem verscheen in oktober 2008. In minder dan vier jaar tijd veroverde Android de smartphonemarkt. Nu, halverwege 2014, is driekwart van alle nieuw verkochte smartphones in de wereld een Android- telefoon. Ondertussen, in 2010, verscheen er plots een ander apparaat op de

Doe meer met Android def.indd 13Doe meer met Android def.indd 13 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 14: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Het Android-besturings systeem

Doe meer met Android Tablets14

markt: de iPad van Apple. Deze tablet bleek eveneens een ongeloofl ijk succes te zijn.

Google kon uiteraard niet achterblijven en heeft Android aangepast aan de veel grotere schermen van tablets. Toch bleef het succes een beetje uit. De implementatie van het besturingssysteem op de diverse tablets van de vele fabrikanten was toen nog niet helemaal op orde. Tegenwoordig echter, nu alle nieuwe tablets met Android op een recente versie van het besturingssysteem draaien en de hardware ook voldoende krachtig is, kan de vergelijking met de concurrentie zeker gemaakt worden.

Android-versies

In de informaticawereld evolueert alles uitermate snel. Android vormt daarop geen uitzondering. Regelmatig krijgt het besturingssysteem een update. Soms gaat dat over kleine bugfi xes en algemene verbeteringen. Af en toe komt er een heel nieuwe versie beschikbaar. Die krijgt naast een nieuw nummer ook steeds een typerende naam mee.

Versienummer Codenaam

Android 1.0 en 1.1 Eerste uitgaven zonder

codenaam

Deze versies zijn enkel

bedoeld voor smartphones

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut

Android 2.0 en 2.1 Eclair

Android 2.2 Froyo (Frozen Yoghurt)

Android 2.3 Gingerbread

Android 3.0 tot 3.2 Honeycomb Deze versie bestaat enkel

voor tablets

Android 4.0 Ice Cream Sandwich Deze versies zijn geoptima-

liseerd voor zowel tablet als

smartphone

Android 4.1 tot 4.3 Jelly Bean

Android 4.4 KitKat

Doe meer met Android def.indd 14Doe meer met Android def.indd 14 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 15: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Het Android-besturings systeem

Doe meer met Android Tablets 15

Kijk eens goed naar de verschillende codenamen. Het zijn allemaal populaire desserts en snacks in Amerika, het thuisland van Google. Dat is gewoon een leuke manier voor de ontwikkelaars om de versies van Android te benoemen zonder steeds die saaie nummering te moeten gebruiken. Maar let ook eens op de beginletters van die namen. Ze volgen elkaar op in het alfabet!

Bij het hoofdkwartier van Google, het Googleplex in Mountain View, Calfornië, wordt bij elke nieuwe versie van het besturingssysteem een groot plastic standbeeld onthuld. Die standbeelden stellen de codenaam voor en vormen ondertussen al een aardige verzameling.

Het standbeeld voor Android Jelly Bean. Het standbeeld voor Android KitKat.

Om na te gaan welke versie op uw eigen tablet draait, opent u de Instellingen door bovenaan op uw tabletscherm uw vinger op de statusbalk te zetten en deze dan naar beneden te vegen. Aan de bovenkant in het ‘gordijn’ dat naar beneden komt, ziet u het instellingen-pictogram, dat meestal een tandwiel voorstelt. Daar tikt u op en in de instellingen zelf gaat u in de kolom aan de linkerkant helemaal naar beneden, waar u Over de tablet of Toestel-info terugvindt. Daar tikt u op en vervolgens vindt u aan de rechterkant de Android-versie terug.

Doe meer met Android def.indd 15Doe meer met Android def.indd 15 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 16: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Het Android-besturings systeem

Doe meer met Android Tablets16

Nagaan welke Android-versie op uw tablet geïnstalleerd is.

Let ook op de optie Systeemupdates of So ware-update rechtsboven. De fabrikant van uw tablet heeft misschien net een update klaarstaan. Als u daarop tikt, wordt u verteld hoe u een update bij voorkeur uitvoert. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant een update beschikbaar te stellen, niet Google. Daarom kan het soms lang duren voordat een nieuwe Android- versie op uw tablet beschikbaar komt, áls die al komt. Want als de fabrikant vindt dat de hardware een nieuwe versie niet meer aankan, dan zal hij geen updates meer beschikbaar stellen.

Android-tablets

Er zijn bijzonder veel verschillende Android-tablets beschikbaar. Enkele van hen draaien nog op versie 4.0 of 4.1 van het besturingssysteem. Maar dat zijn versies die in dit boek niet meer in beschouwing genomen worden. Hier gaat het enkel over tablets die op een Google gecertifi ceerde versie van Android 4.2 en 4.3 Jelly Bean of Android 4.4 KitKat draaien.

Doe meer met Android def.indd 16Doe meer met Android def.indd 16 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 17: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Het Android-besturings systeem

Doe meer met Android Tablets 17

Gecertifi ceerd? Ja! Wilt u zeker zijn dat u een goede, kwalitatieve tablet aanschaft, controleer dan of deze de eigen Google-apps aan boord heeft, zoals de Google Play Store, Gmail of Google Maps. Als deze vanuit de fabriek zijn meegeleverd op de tablet, dan is deze door Google gecertifi ceerd.

Controleer voor de aanschaf of deze drie apps op de tablet aanwezig zijn.

Er zijn namelijk ook niet-gecertifi ceerde Android-tablets op de markt. Dat zijn bijna altijd zeer goedkope, merkloze tablets, geproduceerd in China met minderwaardige componenten. Laat u zich daar niet toe verleiden, want dergelijke tablets zijn die naam eigenlijk niet waard. Ja, ze hebben een touch-screen en er draait een uitgeklede Android-versie op, maar Google heeft de fabrikant niet erkend als kwalitatieve leverancier. Daarom zullen de eigen Google apps er niet op verschijnen. Bij het gebruik van dergelijke toestellen merkt u dat deze over het algemeen zeer langzaam werken en voortdurend haperen. In dit boek worden die apparaten dus niet behandeld.

Een ander type tablet dat in dit boek ook niet wordt behandeld zijn de zogenaamde phablets, een samengetrokken woord uit phone en tablet. Voor-beelden hiervan zijn de Samsung Galaxy Note 3 en de Sony Xperia Ultra. Dit zijn ‘smartphones op steroïden’ met een zeer groot scherm. Ze zijn zo groot dat velen dit niet meer als telefoon beschouwen, maar eerder als tablet. Maar het zijn wel degelijk in eerste instantie telefoons. Deze toestellen worden dus niet in dit boek behandeld, hoewel de meeste zaken wel van toepassing zijn.

Doe meer met Android def.indd 17Doe meer met Android def.indd 17 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 18: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Het Android-besturings systeem

Doe meer met Android Tablets18

De Asus Nexus 7. De Samsung Galaxy Note Pro.

Voor het schrijven van dit boek is gebruikgemaakt van twee tablets, die een goede mix geven van diverse schermgroottes en specifi caties. Ze draaien beide op Android 4.4 KitKat: de Samsung Galaxy Note Pro met een 12 inch scherm; en de Asus Nexus 7 (2013) met een 7 inch scherm.

De Samsung Galaxy Note Pro kost bijna het dubbele van zijn kleinere broer, de Samsung Galaxy Tab 4. Dat prijsverschil is te verklaren door een beter en groter scherm, een krachtige processor, meer geheugen, betere afwerking en uitgebreidere ondersteuning. Dat wil echter niet zeggen dat de Tab 4 daarom een slecht product zou zijn. Het is ook een gecertifi ceerde tablet en biedt een volwaardige Android-ervaring. Maar als beide tablets naast elkaar liggen en gebruikt worden, wordt het prijsverschil duidelijk. De Tab 4 reageert wat trager en heeft een minder scherp scherm, maar presteert zeker naar behoren.

Doe meer met Android def.indd 18Doe meer met Android def.indd 18 04-08-14 13:0104-08-14 13:01

Page 19: Doe meer met Android def - Boom hoger onderwijs · Betaalde apps aankopen 92 Mijn apps en bijwerken 94 Verwijderen van apps 96 Apps installeren via de pc 97 Films, muziek en boeken

Android Tablets Doe meer met

J O R I S D E SU T T E R

Android TabletsDoe meer met

Hebt u een Android-tablet? Leer de meest interessante functies kennen en gebruiken! Met dit boek maakt u stap voor stap en op heldere wijze kennis met uw apparaat. Ditbegint bij de aanschaf en de installatie van het systeem tot aan het downloaden vanmuziek en het beveiligen van uw tablet. De wereld van het mobiele web, multimedia en apps ligt nu binnen handbereik!

Aan de hand van duidelijke voorbeelden leert u onder andere: – persoonlijke voorkeuren instellen;– e-mail, agenda en contacten beheren;– gemakkelijk zoeken op internet; – foto’s, muziek- en videobestanden downloaden en archiveren;– updates en apps installeren;– uw tablet synchroniseren met uw computer of mobiel.

Over de auteurJoris de Sutter is ingenieur en is als professional actief bezig met alles wat te maken heeftmet mobiele toestellen, zoals smartphones en tablets. Hij geeft advies aan bedrijven overde integratie van deze apparaten binnen hun organisatiestructuren rond thema’s alscorrecte keuze, gebruik, beheer en beveiliging. Daarnaast verzorgt hij regelmatigtrainingen voor de professionele markt en voor particulieren.

DoelgroepDit boek is bestemd voor iedereen die een Android-tablet bezit of erover nadenkt er eenaan te schaffen. Het boek richt zich vooral op de beginnende gebruiker die nog nooit meteen Android-tablet heeft gewerkt, maar ook de gevorderde gebruiker kan met dit boekmeer plezier uit zijn tablet halen.

JOR

IS D

E S

UT

TE

RDoe m

eer met A

ndroid Tabletsd

Tabletetettsssss

978 94 6245 085 1

980

9 789462 450851

Doe meer met Android tablets def.indd Alle pagina'sDoe meer met Android tablets def.indd Alle pagina's 05-08-14 14:4005-08-14 14:40