Dm 20140806

16
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 6 AUGUSTUS 2014 WEEK 32 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode JODY LANKHUYZEN STOPT NA VELE JAREN MET BRANDWEERWERK CULTUREEL MOERDIJK ZOEKT VERSTERKING ZEVENBERGEN – De Waterpoort heeft drie nieuwe fietsroutes waarbij deelne- mers langs het Volkerak Zoommeer fiet- sen. De drie routes doen de gemeenten Steenbergen, Tholen, Moerdijk, Woens- drecht en Bergen op Zoom aan. Voor het opstellen van de routes is gebruik gemaakt van bestaande fietstochten maar er zijn aanpassingen gedaan om de fietser zo- veel mogelijk langs het water te laten rij- den. De routekaartjes zijn te krijgen bij de VVV’s en de stadhuizen van deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn de kaartjes bij verschillende campings, horecagelegenhe- den en jachthavens te krijgen. Meer info is te vinden op www.waterpoortwerkt.nl. Fietsen langs water met waterpoortroutes MOERDIJK – NAC heeft het 18-jarige talent Isak Ssewankambo een contract aangebo- den tot medio 2015. De Bredase voetbal- club geeft aan dat de jonge speler zich tij- dens de proeftraining goed heeft weten te profileren. De voetballer komt over van het Engelse Chelsea. De Zweedse speler kan op verschillende plekken in de verdediging uit de voeten. Graeme Rutjes, technisch directeur van NAC, omschrijft de aanwinst als een intelligente, dynamische en leer- gierige speler. “Hij kan centraal achterin, links- en rechtsback en op het middenveld spelen”, vertelt Rutjes. De speler kwam al een aantal keer uit voor het Zweedse elftal onder zeventien en jong Zweden. NAC geeft contract aan Ssewankambo MOERDIJK - De gemeente Moerdijk vraagt aandacht aan eigenaren, gebruikers en erfpachters van landbouwgrond of van aangrenzende stroken van honderd meter met akkerdistels om deze te zuiveren van akkerdistels. Deze plant is een moeilijk te bestrijden plant die problemen veroor- zaakt. De distels worden niet door vee ge- geten en hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het hooi. Door grote con- centraties distels in het grasland kunnen oppervlakten niet door het vee begraasd worden. Wie de distels niet weghaalt kan verplicht worden door de gemeente om dit alsnog zelf te doen. Door het warme weer verschijnen de distels sneller als anders. Waarschuwing voor akkerdistels WILLEMSTAD – Willemstad en Heijnin- gen zijn voortaan beter bereikbaar voor de ambulance. De Regionale Ambulance- voorziening (RAV) heeft vrijdag 1 augustus de nieuwe ambulancepost op de tijdelijke standplaats bij RKSV DIVO in Dinteloord in gebruikgenomen. Verplaatsing van de post van Steenbergen naar Dinteloord was nodig, om de aanrijdtijden voor Wil- lemstad en omgeving te verbeteren. De Dinteloordse voetbalvereniging heeft de ruimte tijdelijk beschikbaar gesteld, totdat de ambulance na de oplevering van de A4 naar een definitieve locatie aan de nieuwe snelweg verhuist. De oplevering staat ge- pland voor de eerste helft van 2015. Nieuwe post voor ambulance in gebruik STANDDAARBUITEN – De EHBO-post Standdaarbuiten heeft deze week haar duizendste slachtoffer behandeld. De EHBO-post bestaat sinds 27 april 2005 en verleent eerste hulp bij ongevallen tijdens evenementen, maar ook bij ongevallen op de weg of in huis. Het telefoontje voor het duizendste ongeval kwam op maandag 28 juli om 23.18 uur en ging over een persoon die na het nemen van een douche in de keuken onwel was geworden en gevallen. Met hulp van de 112-meldkamer kon de EHBO zijn ademhaling stabiliseren, waar- na het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het duizendste slachtoffer kreeg een bloemetje en een EHBO-koffer. Duizendste slachtoffer voor EHBO DOOR RIA VAN MEIR In het integraal risico- en veiligheidsbe- leid brengt de gemeente de risico’s op het gebied van veiligheid in kaart en benoemt het gemeentebestuur de prioriteiten in het beleid. Omdat de huidige nota na dit jaar ten einde loopt, is er vanaf 2015 een actualisatie nodig. In de ambtelijke planning waren de maanden juni en juli vrijgehouden om aan de actualisatie te werken, maar dat was buiten de grote brand bij Shell Chemie gerekend. Daar brak op 3 juni een zeer grote brand uit na een aantal explosies in een lege benzeenreactor. Er ontstond een metershoge, haast on- tembare vuurzee, waarop de brandweer besloot het vuur gecontroleerd te laten uitbranden. Bij de brand kwam ethylben- zeen vrij, maar de concentraties waren niet schadelijk voor de volksgezond- heid. Burgemeester Jac Klijs benadrukte destijds echter dat de Shell-brand geen tweede ‘Chemie-Pack’ was. Afwikkeling Toch had de brand wel degelijk effect voor de gemeente Moerdijk, met name in de afwikkeling ervan. “De inzet tijdens de grote brand en de afhandeling ervan in de vorm van uitwer- king van notities en stukken ten behoeve van de evaluaties en de onderzoeksraad is ten koste gegaan van de ruimte om het beleidsplan af te werken en gereed te maken voor raadsbehandeling”, laat burgemeester Klijs in een brief aan de gemeenteraad weten. Het samenstellen van de nieuwe nota kan daarom pas deze maand beginnen en duurt nog zeker tot eind september. Het college verwacht dat de nota zodoende pas in het laatste kwar- taal van dit jaar afgerond zal zijn en door de gemeenteraad behandeld kan worden. Eén voordeel heeft het uitstel wel. “Bij de afronding van het beleidsplan zullen de leerpunten naar aanleiding van de Shell- brand ook worden meegenomen”, aldus het college. De vertraging heeft in ieder geval geen gevolgen voor de uitvoering van het vei- ligheidsbeleid, omdat de huidige nota nog van toepassing is. Veiligheidsnota later door brand Actualisatie niet op tijd klaar voor raadsbehandeling in september MOERDIJK – De gemeente Moerdijk heeft meer tijd nodig voor het actualiseren van het huidige integraal ri- sico- en veiligheidsbeleid. De actualisatie van de nota was aanvankelijk gepland voor de raadscyclus van september, maar die planning wordt volgens het college niet gehaald door de grote inspanningen rondom de brand bij Shell Chemie afgelopen juni. De geactualiseerde nota wordt daarom in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht. ZEVENBERGEN – Stichting Info-Méér wil een lotgenotengroep voor chronische rug- patiënten oprichten in Breda. Ze willen dit doen omdat je samen sterker staat. De stichting is op zoek naar deelnemers voor deze groep. Met iedere geïnteres- seerde wordt een intakegesprek gevoerd om informatie uit te wisselen en de ver- wachtingen en wensen van de deelnemer te peilen. Opgeven voor deze groep kan bij Stichting Info-Méér in Breda, telefonisch via 076-5211813, door een mail te sturen naar [email protected] of via website van de stichting. Meer infor- matie en adresgegevens zijn te vinden op www.steunpuntzelfhulpbreda.nl Groep chronische rugpatiënten ZEVENBERGEN – De steigers, die enkele weken aan de westkant van de St. Bartholomeuskerk hebben gestaan, worden zo langzamer- hand weer afgebroken. Ze zijn gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderwerk. Ook zijn de originele houten dakgoten weer toonbaar gemaakt en van een beschermende verflaag voorzien. Tenslotte is onderzoek gedaan naar de toestand van de gekleurde glas- in-loodramen, zodat eventueel de beschermende platen kunnen worden verwijderd. FOTO CEES VAN DER BURG ZEVENBERGSCHEN HOEK - Vrijdagmiddag heeft een buschauffeur aangifte gedaan van bedreiging door een passagier. De politie heeft een 60-jarige inwoner van de gemeente Moerdijk aangehouden. De chauffeur voelde zich rond 15:30 uur zoda- nig bedreigd door de man, dat hij de poli- tie inschakelde. In de bus was het tot een discussie gekomen over de plaats waar de bestuurder moest stoppen voor de man. Toen de chauffeur niet op de gewenste plaats van de klant stopte, maar bij de halte aan de Driehoefijzerstraat in Zeven- bergschen Hoek, werd hij met de dood be- dreigd. Agenten namen de verdachte mee naar het bureau voor een verklaring. Buschauffeur met dood bedreigd WILLEMSTAD - De politie heeft vrijdag- nacht een controle tegen woninginbraken, overvallen en straatroven gehouden in de regio van Bergen op Zoom, Roosendaal en Tholen. Daarbij werden in een auto aan de Eendrachtsweg in Tholen verschillende wapens gevonden. In deze auto zaten een 22-jarige man uit Willemstad en een 23-jarige man uit Bruinisse. Zij hadden een luchtbuks, een bijl, een machete en een bajonet bij. De wapens zijn in beslag genomen. De mannen zijn aangehouden. Tijdens deze controle werden drieduizend voertuigen gecontroleerd. Daarbij werd ook een scanapparaat ingezet waarbij pas- serende kentekens werden nagetrokken. Politie vindt wapens in auto Willemstadter KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... Vanaf 11 augustus sparen bij AH voor gratis 2 e 3-gangenmenu Bij 43 restaurants in West-Brabant www.restaurantspaaractie.nl Gewoon bij Albert Heijn.

description

 

Transcript of Dm 20140806

Page 1: Dm 20140806

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE6 AUGUSTUS 2014WEEK 32

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

JODY LANKHUYZENSTOPT NA VELE JAREN

MET BRANDWEERWERK

CULTUREELMOERDIJK ZOEKT

VERSTERKING

ZEVENBERGEN – De Waterpoort heeft drie nieuwe fi etsroutes waarbij deelne-mers langs het Volkerak Zoommeer fi et-sen. De drie routes doen de gemeenten Steenbergen, Tholen, Moerdijk, Woens-drecht en Bergen op Zoom aan. Voor het opstellen van de routes is gebruik gemaakt van bestaande fi etstochten maar er zijn aanpassingen gedaan om de fi etser zo-veel mogelijk langs het water te laten rij-den. De routekaartjes zijn te krijgen bij de VVV’s en de stadhuizen van deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn de kaartjes bij verschillende campings, horecagelegenhe-den en jachthavens te krijgen. Meer info is te vinden op www.waterpoortwerkt.nl.

Fietsen langs water met waterpoortroutes

MOERDIJK – NAC heeft het 18-jarige talent Isak Ssewankambo een contract aangebo-den tot medio 2015. De Bredase voetbal-club geeft aan dat de jonge speler zich tij-dens de proeftraining goed heeft weten te profi leren. De voetballer komt over van het Engelse Chelsea. De Zweedse speler kan op verschillende plekken in de verdediging uit de voeten. Graeme Rutjes, technisch directeur van NAC, omschrijft de aanwinst als een intelligente, dynamische en leer-gierige speler. “Hij kan centraal achterin, links- en rechtsback en op het middenveld spelen”, vertelt Rutjes. De speler kwam al een aantal keer uit voor het Zweedse elftal onder zeventien en jong Zweden.

NAC geeft contract aan Ssewankambo

MOERDIJK - De gemeente Moerdijk vraagt aandacht aan eigenaren, gebruikers en erfpachters van landbouwgrond of van aangrenzende stroken van honderd meter met akkerdistels om deze te zuiveren van akkerdistels. Deze plant is een moeilijk te bestrijden plant die problemen veroor-zaakt. De distels worden niet door vee ge-geten en hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het hooi. Door grote con-centraties distels in het grasland kunnen oppervlakten niet door het vee begraasd worden. Wie de distels niet weghaalt kan verplicht worden door de gemeente om dit alsnog zelf te doen. Door het warme weer verschijnen de distels sneller als anders.

Waarschuwing voor akkerdistels

WILLEMSTAD – Willemstad en Heijnin-gen zijn voortaan beter bereikbaar voor de ambulance. De Regionale Ambulance-voorziening (RAV) heeft vrijdag 1 augustus de nieuwe ambulancepost op de tijdelijke standplaats bij RKSV DIVO in Dinteloord in gebruikgenomen. Verplaatsing van de post van Steenbergen naar Dinteloord was nodig, om de aanrijdtijden voor Wil-lemstad en omgeving te verbeteren. De Dinteloordse voetbalvereniging heeft de ruimte tijdelijk beschikbaar gesteld, totdat de ambulance na de oplevering van de A4 naar een defi nitieve locatie aan de nieuwe snelweg verhuist. De oplevering staat ge-pland voor de eerste helft van 2015.

Nieuwe post voor ambulance in gebruik

STANDDAARBUITEN – De EHBO-post Standdaarbuiten heeft deze week haar duizendste slachtoffer behandeld. De EHBO-post bestaat sinds 27 april 2005 en verleent eerste hulp bij ongevallen tijdens evenementen, maar ook bij ongevallen op de weg of in huis. Het telefoontje voor het duizendste ongeval kwam op maandag 28 juli om 23.18 uur en ging over een persoon die na het nemen van een douche in de keuken onwel was geworden en gevallen. Met hulp van de 112-meldkamer kon de EHBO zijn ademhaling stabiliseren, waar-na het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het duizendste slachtoffer kreeg een bloemetje en een EHBO-koffer.

Duizendste slachtoffer voor EHBO

DOOR RIA VAN MEIR

In het integraal risico- en veiligheidsbe-leid brengt de gemeente de risico’s op het gebied van veiligheid in kaart en benoemt het gemeentebestuur de prioriteiten in het beleid. Omdat de huidige nota na dit jaar ten einde loopt, is er vanaf 2015 een actualisatie nodig. In de ambtelijke planning waren de maanden juni en juli vrijgehouden om aan de actualisatie te werken, maar dat was buiten de grote brand bij Shell Chemie gerekend. Daar brak op 3 juni een zeer grote brand uit na een aantal explosies in een lege benzeenreactor. Er ontstond een metershoge, haast on-tembare vuurzee, waarop de brandweer

besloot het vuur gecontroleerd te laten uitbranden. Bij de brand kwam ethylben-zeen vrij, maar de concentraties waren niet schadelijk voor de volksgezond-heid. Burgemeester Jac Klijs benadrukte destijds echter dat de Shell-brand geen tweede ‘Chemie-Pack’ was.

AfwikkelingToch had de brand wel degelijk effect voor de gemeente Moerdijk, met name in de afwikkeling ervan. “De inzet tijdens de grote brand en de afhandeling ervan in de vorm van uitwer-king van notities en stukken ten behoeve van de evaluaties en de onderzoeksraad is ten koste gegaan van de ruimte om het beleidsplan af te werken en gereed

te maken voor raadsbehandeling”, laat burgemeester Klijs in een brief aan de gemeenteraad weten. Het samenstellen van de nieuwe nota kan daarom pas deze maand beginnen en duurt nog zeker tot eind september. Het college verwacht dat de nota zodoende pas in het laatste kwar-taal van dit jaar afgerond zal zijn en door de gemeenteraad behandeld kan worden. Eén voordeel heeft het uitstel wel. “Bij de afronding van het beleidsplan zullen de leerpunten naar aanleiding van de Shell-brand ook worden meegenomen”, aldus het college. De vertraging heeft in ieder geval geen gevolgen voor de uitvoering van het vei-ligheidsbeleid, omdat de huidige nota nog van toepassing is.

Veiligheidsnota later door brandActual isat ie niet op t i jd klaar voor raadsbehandeling in september

MOERDIJK – De gemeente Moerdijk heeft meer tijd nodig voor het actualiseren van het huidige integraal ri-sico- en veiligheidsbeleid. De actualisatie van de nota was aanvankelijk gepland voor de raadscyclus van september, maar die planning wordt volgens het college niet gehaald door de grote inspanningen rondom de brand bij Shell Chemie afgelopen juni. De geactualiseerde nota wordt daarom in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht.

ZEVENBERGEN – Stichting Info-Méér wil een lotgenotengroep voor chronische rug-patiënten oprichten in Breda. Ze willen dit doen omdat je samen sterker staat. De stichting is op zoek naar deelnemers voor deze groep. Met iedere geïnteres-seerde wordt een intakegesprek gevoerd om informatie uit te wisselen en de ver-wachtingen en wensen van de deelnemer te peilen. Opgeven voor deze groep kan bij Stichting Info-Méér in Breda, telefonisch via 076-5211813, door een mail te sturen naar [email protected] of via website van de stichting. Meer infor-matie en adresgegevens zijn te vinden op www.steunpuntzelfhulpbreda.nl

Groep chronischerugpatiënten

ZEVENBERGEN – De steigers, die enkele weken aan de westkant van de St. Bartholomeuskerk hebben gestaan, worden zo langzamer-hand weer afgebroken. Ze zijn gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderwerk. Ook zijn de originele houten dakgoten weer toonbaar gemaakt en van een beschermende verflaag voorzien. Tenslotte is onderzoek gedaan naar de toestand van de gekleurde glas-in-loodramen, zodat eventueel de beschermende platen kunnen worden verwijderd. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Vrijdagmiddag heeft een buschauffeur aangifte gedaan van bedreiging door een passagier. De politie heeft een 60-jarige inwoner van de gemeente Moerdijk aangehouden. De chauffeur voelde zich rond 15:30 uur zoda-nig bedreigd door de man, dat hij de poli-tie inschakelde. In de bus was het tot een discussie gekomen over de plaats waar de bestuurder moest stoppen voor de man. Toen de chauffeur niet op de gewenste plaats van de klant stopte, maar bij de halte aan de Driehoefi jzerstraat in Zeven-bergschen Hoek, werd hij met de dood be-dreigd. Agenten namen de verdachte mee naar het bureau voor een verklaring.

Buschauffeur met dood bedreigd

WILLEMSTAD - De politie heeft vrijdag-nacht een controle tegen woninginbraken, overvallen en straatroven gehouden in de regio van Bergen op Zoom, Roosendaal en Tholen. Daarbij werden in een auto aan de Eendrachtsweg in Tholen verschillende wapens gevonden. In deze auto zaten een 22-jarige man uit Willemstad en een 23-jarige man uit Bruinisse. Zij hadden een luchtbuks, een bijl, een machete en een bajonet bij. De wapens zijn in beslag genomen. De mannen zijn aangehouden. Tijdens deze controle werden drieduizend voertuigen gecontroleerd. Daarbij werd ook een scanapparaat ingezet waarbij pas-serende kentekens werden nagetrokken.

Politie vindt wapensin auto Willemstadter

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

...VOOR HET

LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS...

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Vanaf 11 augustus sparen bij AH voor gratis 2e 3-gangenmenu

Bij 43 restaurants in West-Brabant

www.restaurantspaaractie.nl

Gewoon bij Albert Heijn.

Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Openingstijden:. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt bij ons gratis parkeren.

Onze openingstijden.

Page 2: Dm 20140806

uitgaan

Page 3: Dm 20140806

actualiteit

DOOR ANJA BOUWMAN

De werkgroep bestaat al 43 jaar. Met steun van de gemeente worden vier keer per jaar tentoonstellingen gehouden in De Schuur in Zevenbergen, drie maal een weekend en een langere tentoonstelling tussen kerst en oud en nieuw. De onderwerpen zijn divers, van schilder- en beeldhouwkunst tot en met allerlei verzamelingen, hobby’s en thema’s. Voorop staat dat het gaat om het werk van amateurs en dat de toegang gratis is.

PassieYvonne Hovig woont in Zevenbergschen Hoek en maakt sinds twee jaar deel uit van de werkgroep. Zij was een gedreven modeontwerpster en coupeuse, toen ze in 1998 op 51-jarige leeftijd een hartaan-val kreeg. Yvonne werd zoals ze zelf zegt wakker geschud en besefte dat ze meer tijd moest nemen om te ontspannen. Ze besloot een schildercursus te volgen en vond daarmee een nieuwe passie. “Schil-deren ontspant me heel erg. Ik ben dan al-leen bezig met mezelf en het schilderij. De

rest doet er even niet meer toe.” Zij heeft twee keer geëxposeerd via de werkgroep en werd daarna gevraagd of ze mee wilde werken.

Geregel“Het is aardig wat werk. Voor iedere expo-sitie komen we drie à vier keer bij elkaar. De rest van de werkzaamheden doen we vanuit huis. Het is dan ook belangrijk dat nieuwe mensen de beschikking hebben over een computer, want we doen bijna alles via de mail en we hebben ook een eigen website die bijgehouden moet wor-den,” vertelt Yvonne.

Hoewel de tentoonstelling altijd in Zeven-bergen zijn, benadrukt ze dat de werkgroep mensen zoekt uit de hele gemeente Moer-dijk. Soms bedenkt de werkgroep zelf een onderwerp voor een tentoonstelling, soms worden ideeën aangedragen. En dan be-gint het geregel. Yvonne: We moeten zelf

zorgen dat we mensen bij elkaar krijgen en zorgen dat de juiste materialen in de expo-sitieruimte komen.” Yvonne doet werk om iets om handen te hebben. “Soms geeft het ook wel ergernis, als dingen niet lopen zoals je wilt, of als je honderd keer moet bellen om iets te regelen. Maar we heb-ben een leuk team en zijn goed op elkaar ingespeeld. En als alles uiteindelijk staat ben ik altijd weer blij en een beetje trots.”

Thema’sZoals gezegd zijn de thema’s zeer wisse-lend. Recent waren er bijvoorbeeld een tentoonstelling van miniatuurauto’s en een rond het thema Frankrijk. In het najaar gaat de werkgroep samen met jongerenwerk Tune In het werk van jonge, beginnende kunstenaars laten zien en in het voorjaar kunnen bezoekers zien wat je allemaal kunt maken van K’nex.

Mensen die interesse hebben om deel uit te gaan maken van de werkgroep, kunnen een keer gaan kijken op een van de bijeen-komsten van de werkgroep.

Voor meer informatie kun je bellen naar Marlene Godschalk, 0168 326534, of e-mail [email protected] of Yvonne Hovig 0168 452299, e-mail [email protected].

PaGiNa 3

‘Schilderen ontspant me’

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR CEES VAN DER BURG

Jody (Johanna Frederika) Lankhuyzen is geboren en getogen in Klundert. Ze komt uit een echt brandweernest, want haar va-der, twee broers en nog een paar familie-leden hebben zich met hart en ziel ingezet voor de Vrijwillige brandweer. Reeds op 17-jarige leeftijd begon zij een brandweer-

cursus te volgen bij wijlen haar broer Bert, die instructeur was.

BrandweervrouwenNa het behalen van de diploma’s Brand-wacht 1e en 2e klas trad Jody als 20-jarige toe tot de bedrijfsbrandweer van Philips in Dordrecht, waar zij werkzaam was. Bij de Klundertse brandweer was echter geen

plaats voor haar, want de toenmalige com-mandant wilde geen vrouwen in het korps, omdat hij problemen verwachtte bij de vrouwen van de brandweerlieden. Tijdens een brand aan de Zevenbergseweg werd zij evenwel te hulp geroepen en alsnog met terugwerkende kracht in 1981 als korpslid aangesteld.

UitrukkenZij werd daarmee 33 jaar geleden de eer-ste vrouw, die actief lid van de vrijwillige brandweer werd. In 1984 is Jody ook bij de toenmalige gemeente Klundert gaan werken om zodoende ook overdag met uitrukken te kunnen meegaan. Naast haar werk (nu bij de gemeente Moerdijk) en haar gezin was zij bestuurslid van de per-soneelsvereniging uitrukpost Klundert. Op 2 april 1998 startte Jody samen met Jack Krielen senior officieel de Jeugdbrand-weer Moerdijk.

AanjaagverbandJody Lankhuyzen nam het secretariaat op zich en samen met een achttal brandweer-lieden van de diverse uitrukposten verzorg-den zij de instructies aan de jeugd van 11 tot 18 jaar. Tot die laatste leeftijd is ook dochter Josta lid van de jeugdbrandweer geweest. In de afgelopen jaren werden diverse successen geboekt. Zo deed het jonge korps in september 1999 mee aan het geslaagde het wereldrecord aanjaag-verband in Hattem. Tezamen met heel veel andere korpsen werd een ruim 30km lange slangleiding aangelegd en na uren wach-ten kwam daar ook water uit.

KampioenenBij wedstrijden wisten de jongeren me-nigmaal tot minimaal de halve landelijke finales door te dringen. In 2001 werden de aspiranten HD (hoge druk) in Zuilen en in 2011 de junioren LD in IJsselstein zelfs Nederlands kampioen te worden. En op 4 oktober staan de aspiranten weer in een landelijke finale in Geldermalsen. Ondanks

deze successen zet Jody Lankhuyzen toch een punt achter haar bemoeienissen met de jeugdbrandweer. Dat heeft uiteraard een reden.

GemisEind 2010 nam zij een moeilijke en emo-tionele beslissing om te stoppen met het brandweerwerk vanwege een rugblessure. Per 1 januari 2011 volgde het afscheid als Hoofdbrandwacht, waarbij zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wel besloot zij om het secretari-aat van de Jeugdbrandweer alsnog voort te zetten. Echter, in de praktijk werd het niet meer actief zijn in het brandweer-werk steeds meer als een gemis ervaren, omdat zij daardoor verstoken bleef van de ontwikkelingen op het gebied van brand-bestrijding.

Secretariaat“Ik liep daardoor de kans verkeerde in-structies te gaan geven. Daarnaast werd de vrijdagse oefenavond in toenemende mate een belasting. Ik voelde mij verplicht die altijd bij te wonen en kon zodoende niet van een lang weekend profiteren”, aldus de brandweervrouw in hart en nieren. Het secretariaat is nu overgedragen aan Jack Krielen junior, eveneens een enthousiaste brandweerman, die zij blijft ondersteunen tot het eind van het jaar.

Jody besloot het interview met een ver-zoekje: “Kun je ook nog naar de website jeugdbrandweermoerdijk.nl verwijzen voor het aanmeldformulier, want nieuwe jonge-ren zijn altijd wenselijk en welkom.

Jody Lankhuyzen stopt definitief met brandweerwerkNa vele jaren inzet voor Jeugdbrandweer Moerdi jk

Jody Lankhuyzen zet na 33 jaar definitief een punt achter haar bemoeienissen met de (jeugd)brandweer. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN – “Vanaf heden is er een nieuwe contactpersoon voor de jeugdbrandweer.” Een kort mailtje, met een diepere achtergrond, want het betekent het afscheid van brandweervrouw Jody Lankhuyzen, die zich onder meer zestien jaar heeft ingezet voor de Jeugdbrandweer Moerdijk.

‘Mensen moeten vooral handen uit mouwen steken’Werkgroep Exposi t ies zoek nieuwe leden

Yvonne Hovig: “Als de expositie er uiteindelijk staat, ben ik altijd weer blij en een beetje trots”. FOTO ANJA BOUWMAN

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De werkgroep Exposities van de Stichting Cul-tuur Moerdijk zoekt vrijwilligers die mee willen helpen met het organise-ren van tentoonstellingen. “We verwachten van mensen niet alleen een inhoudelijke inbreng, ze moeten vooral ook hun handen uit de mouwen kunnen steken.” Dit zegt medewerkster van de werkgroep Yvonne Hovig. Volgens haar betekent het organiseren van exposities veel sjouwen, halen en brengen.

Page 4: Dm 20140806

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

ZevenbergseMetaalhandelKoekoeksedijk 16

Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

Veilig Verkeer Nederland - Afd. Moerdijk (0938)Postbus 127, 4760 AC Zevenbergen

MOTOR- RIJDERS!Geef ze

de ruimte

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt9 augustus

Zeelandhallen goes | Binnen + Buiten * 9.00-16.30

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

Te huuraan het steenpad

te willemstad

Loodsruimte 175m2, 225m2 en 300m2

Kantoorruimte 50m2

voor informatie 06 53 249 183

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor u oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor u oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor u oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor u oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor u oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor u oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor u oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor u oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor u oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor u oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor u oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor u oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor u oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor u oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak Dinsdag 10:00 - 17:00 uur Woensdag 10:00 - 17:00 uur Donderdag 10:00 - 17:00 uur Vrijdag 10:00 - 17:00 uur Zaterdag 09:00 - 14:00 uur

wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor u oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor u oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe, gebruikte en b-keuze Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

alles onder een dak

OudhOf installatiebedrijf

Schanspoort 3a • 4791 HA KlundertTel. 0168-402643

alles onder een dak

OudhOf installatiebedrijf

NIEUW ADRES:Schanspoort 3a • 4791 HA Klundert

Tel. 0168-402643

• dak- en zinkwerken •• dakgoten •

• CV installaties/onderhoud •• gas/waterleiding •

• eleCtro •• rioolontstoppingen •

• dak- en zinkwerken •• dakgoten •

• CV installaties/onderhoud •• gas/waterleiding •

• eleCtro •• rioolontstoppingen •

AKROLGespecialiseerd in:

Rolluiken, Zonweringen, Kunststof Kozijnen, Verandadaken, Garagedeuren,

Horren en hordeuren, Plisse voorkunststof kozijnen, Gevelbekledingen

Bel of mail [email protected]

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

Page 5: Dm 20140806

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 32De oplossing van deze puzzel is in week 33 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Vanzelfsprekend was de vliegramp in Oekraïne onder Nederlanders op de camping, waar ik de afgelopen weken bivakkeerde, het gesprek van de dag. De paar wakkerste kranten van Nederland die het kioskje dagelijks binnen kreeg, waren telkens in no-time uitverkocht en aan de hand van de pagina’s berichtgeving over de ramp werd er op het strand, aan de rand van het zwembad en tussen de rookwolken van de barbe-cues volop gediscussieerd. Vooral de persconferentie van Mark Rutte, waarin hij zei dat er geen militaire missie in Oekraïne zou komen, leidde tot verhitte gesprekken. Gevoed door commentaren in de Telegraaf vond het gros van de campinggasten dat de premier - en dus Nederland - daarmee weer eens liet zien een slappeling te zijn. Om me niet onmogelijk te maken bij de buren hield ik me op de vlakte, maar eens was ik het niet met ze. Natuurlijk had ook ik het liefst gezien dat die dwaze, volgens het dagblad vaak stomdronken separatisten meteen na hun gruwelijke aanslag waren gedwongen de rampplek vrij te geven voor de zoektocht naar stoffelijke resten en bezittingen van de slachtoffers. Volgens mij zou het bij de daders echter averechts hebben gewerkt als militairen dat hadden moeten afdwingen, om nog maar te zwij-gen over Rusland. Poetin en de zijnen zouden meteen op hun achterste benen zijn gaan staan en de min of meer heimelijke steun aan de separatisten zou zijn veran-derd in een openlijk conflict en een wapenwedloop aan de grens van de voormalige Sovjetrepubliek.In dat verband vraag ik me af wat er was gebeurd als de in februari afgezette pre-sident Janoekovytsj het stappenplan om zijn land toe te laten treden tot de NAVO in 2010 niet in de prullenbak had gegooid. Stel dat Oekraïne op 17 juli van dit jaar NAVO-lid was geweest, dan zouden de landen de aanslag in Oekraïne volgens het beroemde artikel 5 van het verdrag hebben kunnen opgevat als ‘een aanval op al-lemaal’. Militair ingrijpen zou dan onvermijdelijk zijn geweest en een nieuwe (koude) oorlog met Rusland een welhaast onontkoombaar scenario. Noem me een slappeling, maar ik voel daar helemaal niets voor.

Een aanval op allemaal

ColumnEugène de Kok

Industrieterrein Moerdijk opgeschrikt door ernstige incidenten

Ongeval len met hete as en gevaarl i jke stof natronloog bi j Erca en ATM

MOERDIJK/KLUNDERT - Op industrieterrein Moerdijk hebben zich donderdag twee ernstige incidenten voorgedaan. Bij Erca aan de Ener-gieweg in Klundert vond een ongeval plaats met gevaarlijke stoffen. Het betrof een ongeluk met de stof natronloog, een nevenproduct van chloor. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer verzorgd. Daarna verrichtte de brandweer diverse metingen naar de natronloog. Bij een ongeval bij afvalverwerkingsbedrijf ATM aan de Vlasweg in Moerdijk vielen donderdagmid-dag twee gewonden. Ook daar rukte de brandweer voor uit. Twee personen kregen warme as over zich heen. In eerste instantie was sprake van een ontploffing, maar daar bleek toch geen sprake van te zijn geweest. De slachtoffers zijn opgevangen door medewerkers van de ambulance. FOTO LEO ADRIAANSEN

DOOR ANJA BOUWMAN

Samen met zijn collega’s is Ies al jarenlang in touw om de derde feestweek tot een succes te maken. Via allerlei acties is geld in gezameld, onder meer door de verkoop van snoepzakken en ansichtkaarten van Helwijk en door een verloting. Daarnaast zijn sponsoren geworven om het feest te ondersteunen.“De mensen hier kijken er naar uit. Het is bijzonder, dat we zo’n evenement in Helwijk neer kunnen zetten. Hoe klein onze gemeenschap ook is. Dat kan alleen doordat er grote betrokkenheid is bij het evenement. Het kost ons nooit moeite om voldoende vrijwilligers bij elkaar te krij-gen, “ vertelt Ies den Hollander. Om alles in goede banen te leiden zijn er ruim vijftig extra mensen nodig naast het vaste orga-nisatieteam.

Grote tentEen week lang zal er in een - speciaal voor de gelegenheid neergezette - grote tent en in het gebouw van de speeltuin-vereniging De Blokhut van alles worden georganiseerd voor jong en oud: hutten bouwen, kaartavond, de Helwijkse Quiz, lasergamen, seniorenmiddag, fietstocht en een wijkontbijt. “We hebben speciale activiteiten voor de jeugd, zoals het lasergamen, maar hebben ook een middag speciaal voor senioren. Deze begint met een brunch en eindigt met een rondje bingo. Maar de meeste activiteiten zijn voor iedereen, zoals een fietstocht van ongeveer veertig kilometer in de omgeving, een pokertoernooi, de Hel-wijkse quiz, een braderie en een slotavond met een grote band.” Bijna alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Hutten bouwenTegelijk met de feestweek is het jaarlijkse hutten bouwen, dit maal dus voor de der-tigste keer. Ook deze staat in het teken

van country & western. Ongeveer tachtig kinderen uit Helwijk en omgeving gaan hier hun eigen huis of saloon bouwen en mogen er daarna een nachtje in slapen. “Ook daarvoor ben ik altijd bezig met het verzamelen van materiaal. Soms zie ik er-gens pallets liggen en vraag ik of ik ze mee mag nemen. Ook zijn er bedrijven die ons materiaal schenken.” Ies den Hollander doet dat met duidelijk plezier. Hij is al bijna 35 jaar voorzitter van Kindervreugd. “Het geeft me zoveel voldoening als ik de kinde-ren met een lach op hun gezicht rond zie lo-

pen en zie dat ze het naar hun zin hebben.”

AanmeldenDe vorige edities van de feestweek waren een groot succes. Ook nu verwacht Ies den Hollander weer een grote opkomst. “We vragen mensen daarom om zich voor som-mige activiteiten vooraf aan te melden, zo-dat we weten wat ze kunnen verwachten.” Inmiddels is het programma huis-aan-huis verspreid. Daarin zit ook een aanmeldfor-mulier. Meer informatie is te vinden op www.helwijk.nl.

‘De mensen kijken er naar uit’Thema feestweek Helwijk ‘country & western ’

Voorzitter van speeltuinvereniging Kindervreugd Ies den Hollander: Het is bijzonder dat we zo’n evenement in Helwijk neer kunnen zetten. FOTO ANJA BOUWMAN

HELWIJK - Van 11 tot en met 16 augustus wordt voor de derde maal de feestweek Helwijk gehouden. De kern bestaat dan zestig jaar. Tegelijk met dit jubileum wordt ook het 30-jarig bestaan van de Kindervakantie Speelweek en de 25ste verjaardag van tafeltennisvereniging Witac ‘89 gevierd. Een van de drijvende krachten achter de orga-nisatie van het festijn is voorzitter van speeltuinvereniging Kindervreugd Ies den Hollander.

Page 6: Dm 20140806

DOOR TIES STEEHOUWER

Mede door al deze hulp is men er ook dit jaar weer in geslaagd om het publiek ten dienste te zijn met een aantrekkelijk pro-gramma. Een publiek dat overigens niet alleen uit Fijnaart komt, maar ook uit de omliggende kernen. Deze week wordt het programmaboekje huis aan huis be-zorgd in Fijnaart zodat iedereen kan kiezen naar welke middag of avond hij of zij dit jaar zal gaan. Er moet daarbij alleen een klein bedrag worden betaald bij de bingo op vrijdag, bij de kraaienmarkt op zaterdag en bij de feestavond op zaterdagavond. De verenigingen waarvan de leden dit jaar hand- en spandiensten verstrekken zijn carnavalsvereniging de Kleiknoesten,

buurtvereniging de Driehoek, de ANBO Fijnaart, bouwclub de Uileballekes, bil-jartvereniging Real Biljartbal, hengelsport-vereniging ’t Schietertje, dansvereniging DCV, zaalvoetbalvereniging Reality en bouwclub de Dijkrakkers. Voor elk uur dat de leden maken, krijgen ze een bedrag voor de clubkas.Ladies NichtDe Fendertse Week begint op dinsdag-avond met de populaire Ladies Nicht met een modeshow en heel veel leuke dingen voor de moderne vrouw. Op woensdagmid-dag is er voor de jeugd tot in de tent mo-delbotenshow en zullen de leden van de sportvereniging laten zien wat ze allemaal kunnen. Als de botenvijver is opgeruimd, wordt de

tent ingericht voor de Fendert Kwis geor-ganiseerd door de mensen van de plaatse-lijke heemkundekring. Tot nu toe hebben zich hiervoor opgegeven Lijprabo, Oranjecomité Fijnaart, Reddings-brigade Het Volkerak, Familie Kannekens, Dorpsraad Heijningen, Muziekver. Oranje-vaan, Muziekver. De Unie, De Vrienden-groep 1, De Konijnenberg, vv De Fendert Voetbalvrouwen, vv De Fendert Ouwe Vellen, ANBO Fijnaart, Cornelissen en Jongenelen Notarissen, De Nieuwkomers, De Volgende vraag a.u.b. en de familie Hamers. Op woensdag begint om 14.00 uur ook de kermis met de eerste dag een 1 euro dag.

OuderenmiddagOp donderdagmiddag is de tent gereser-veerd voor de ouderen uit het dorp. Voor hen zullen optreden de Vrolijke Noot, de Kreekrakkers en Steunvast. Ouderen die daar nog zin in hebben kunnen vanaf 18.30 uur meefietsen met de fietstoertocht. Trapondersteuning mag ook en dan na af-loop de beentjes van de vloer met de band Qwark! Live. Op vrijdagmiddag is er bingo en ’s avonds een Jeugd Disco tot de leeftijd van 20 jaar met vanaf 22.00 uur het duo de Dellenoy Brothers. Op zaterdag is er een braderie in de Voorstraat en de Molenstraat met onder andere een oldtimershow van Kees van Eekelen. De feestweek wordt zater-dagavond besloten met een groot feest tot in de kleine uurtjes.

PAGINA 6

De aftrap voor de nieuwe competitie in de eredivisie komt eraan. Ik kijk er naar uit. Elke club heeft zijn doelstellingen naar buiten gebracht, de trainers weten waar ze aan toe zijn. Dat NAC Europa’s grootste on line sexshop als hoofdsponsor aan zich wist te binden, past helemaal bij deze tijd. Alles kan en mag. Taboes bestaan niet meer. Steeds meer verloedering. Het verbaast me van directeur Graeme Rutjes: het op het shirt zetten van een producent van sexspeeltjes. De financiële nood moet zeer hoog zijn geweest, anders had deze onmiskenbare gentleman deze keuze absoluut niet gemaakt. Mijn sympathie voor NAC heeft hierdoor een vlekje opgelopen. Wat de Bredase ploeg betreft, vraag ik me verder af hoe lang coach Gudelj nog aan de sportieve touwtjes trekt. Volgens mij is hij de eerste trainer die ontslag krijgt. Hij of Fred Rutten van Feyenoord. Fred graaft al een paar weken zijn eigen graf door in de media te roepen het onbegrijpelijk te vinden dat Martin van Geel, zijn baas in De Kuip, de ene na de andere voor Feyenoord belangrijke speler verkoopt. Natuurlijk doet Van Geel dat, want zó stromen de miljoenen binnen waardoor de schulden slinken. Een profclub is tegenwoordig hoofdzakelijk een handelshuis.Iemand als Danny Blind weet daar alles van. Zeeuwse Danny houdt zich al heel lang overeind in de voetbaljungle. Toen hij in 1999 stopte, benoemde Ajax hem na dertien seizoenen trouwe dienst op het veld tot directeur spelersbeleid. Een elf maanden durend erebaantje. Daarna vervulde hij bij de Amsterdammers een opmerkelijk aantal functies, waaronder die van hoofdcoach. Zijn uitstapje naar Sparta werd geen succes en Danny mocht terugkeren in de Arena. Deze keer als technisch directeur. Ergens in 2012 leverde hij zijn contract in, omdat Johan Cruijff de aanstelling van Louis van Gaal tot nieuw opperhoofd ondermijnde. Hij verklaarde zich solidair met Louis. Van Gaal beloonde hem korte tijd later met een assistentschap bij het Nederlands elftal. ‘Scholletje’, pleegt Johan Derksen Blind te noemen. In de ogen van Johan gedraagt Danny zich als een rasopportunist. Zoals de wind waait, waait zijn jasje. Moet min-stens een beetje kloppen, lijkt me. Zonder deze karaktertrek red je het niet. Ooit las ik in een interview met Danny dat hij flexibel denkt en handelt. ‘Niets mis mee’, voegde hij daar aan toe.Zélf interviewde ik Blind nooit exclusief. Zijn vrouw Yvonne wel. Een kleine twintig jaar geleden. Insteek: Hoe het is om met een populaire topsporter te zijn getrouwd? In hun woning in Diemen, achthonderd meter van mijn appartement, praatte ze hon-derduit. Op de achtergrond luisterde Danny aandachtig mee. Of ik de concepttekst in de bus wilde stoppen, vroeg Danny nadrukkelijk bij het vertrek. Binnen 24 uur ge-beurde dat. Dezelfde avond belde hij terug. In orde. Hij had beslist voor zijn vrouw, grinnikte hij. Typisch Danny. De aanvoerder, de leider. Alleen van zijn leider duldt hij tegenspraak. Zoals tot voor kort van Louis van Gaal en nu van Guus Hiddink.Bij het Nederlands elftal is Blind de rechterhand van Hiddink, om hem in 2016 (na het EK) op te volgen. Ik heb best respect voor Danny uit Oost-Souburg. Over zijn grote woede na mijn gedetailleerde beschrijving in het toenmalige weekblad Aktueel van zijn in 2006 door dronkenschap veroorzaakte ernstig verkeersongeval haalde ik mijn schouders op. Hij had het toch over zichzelf afgeroepen. Danny werd veroordeeld, maar kwam er verder mee weg. Blind weet veel en zit in de macht, dus dan loopt je reputatie weinig averij op.Danny is gepokt en gemazeld. Hij maakt een zelfverzekerde indruk. De laatste keer dat ik hem zag, was deze lente op de parkeerplaats van het hoofdstedelijke hotel Mercure. Ik parkeerde mijn middenklasser bijna naast zijn minstens tien keer duurde-re kolossale bolide. Hij zat op samenzweerdersfluistertoon te bellen. Ik groette hem, hij stak zijn duim op. Ook komende eredivisiecompetitie zal een aantal trainers sneuvelen. Trainers met minder overlevingsinstinct dan Danny, iemand die zich altijd overal uit redt door, om een wielerterm te gebruiken, het juiste wiel te kiezen. In 2016 wordt Blind de eerste Zeeuwse bondscoach uit onze voetbalgeschiedenis. Het zij hem gegund.

Danny BlindLouis Bovée

SportColumn

Bijna alles gratis tijdens Fendertse WeekOrganisat ie druk bezig met voorbereidingen voor feestweek

Even de haar laten doen tijdens de Ladies Nicht. ARCHIEF FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART – Tijdens de 34ste Fendertse Week, die gehouden wordt van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 augus-tus, is bijna alles gratis. Dat lijkt min of meer vanzelfsprekend maar het bestuur van de Evenementen Stichting Fijnaart, dat de week organiseert moet de laatste jaren alle zeilen bijzetten om het bovenstaande waar te maken, en dat lukt hen tot toch toe prima. Dat bestuur, bestaande uit Johan Nijhoff, Tamara Kokke, Wilbert Moerland, Adje Neelen en Jeroen van Beveren, weet zich daarbij gesteund door veel particulieren en bedrijven. Daarnaast zorgen ze zelf voor inkomen door de omzet in de feesttent en door een grote verloting.

DOOR RIA VAN MEIR

Beide instrumenten worden al een aantal jaar toegepast en keren ieder jaar weer terug. Door in te zetten in preventie wil de gemeente voorkomen dat mensen zich steeds dieper in de schulden steken. Tijdens de budgetcursus, een initiatief van de gemeente en de Kredietbank uit Breda, leren mensen hoe ze de grip op hun financiën kunnen vergroten door een

goede administratie bij te houden en be-wuster keuzes te maken in hun uitgaven. De gratis cursus start op maandag 8 sep-tember en loopt wekelijks door tot maan-dag 13 oktober van 13.00 uur tot 15.15 uur. De bijeenkomsten worden gehouden bij de Kristal in Zevenbergen. De cursus gaat door bij een minimale deelname van tien personen. Aanmelden is verplicht en kan tot vrijdag 29 augustus via www.moerdijk.nl/budgetcursus of via telefoon-

nummer 14 0168.

ZakgeldOok leerlingen van groep 8 gaan dit schooljaar aan de slag met geld als on-derdeel van het project Doe Effe Nor-maal. Daarbij worden de kinderen voor-bereid op de stap naar volwassenheid. Ook de financiën maken daar deel vanuit. Ze leren hoe om te gaan met zakgeld en wat de waarde is van geld.

Twee projecten in schuldpreventieGrat is budgetcursus van gemeente en Kredietbank

ZEVENBERGEN – In de gemeente Moerdijk starten na de zomervakantie twee projecten, die moeten voorko-men dat inwoners te maken krijgen met schulden. De budgetcursus Rondkomen met Inkomen is er speciaal voor mensen die moeite hebben het overzicht te houden op hun financiën, terwijl leerlingen van groep acht in het kader van Doe Effe Normaal leren hoe zij straks met geld moeten omgaan.

MOERDIJK - 3e Tonnekreekwedstrijd vervist op zaterdag 2 augustus in de Ton-nekreek.

Uitslag: 1. B. Heijstek 19.060 gr; 2. P. Leest Hzn 9.880 gr; 3. P. Leest Azn 7.655 gr; 4. M. Dubbelman 7.585 gr; 5. G. den Hollander 100 gr; 6. R. v. Poppel 0 gr; G. de Visser 0 gr.

HSV De Veste

KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten: Om geld in te zamelen voor kankeron-derzoek organiseert KWF Kankerbestrijding daarom elk jaar de collecteweek. Van maan-dag 1 tot en met zaterdag 6 september zetten 100.000 vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Want onderzoek helpt. Elke euro die de collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Word ook collectant. Met slechts een paar uur per jaar draag je als collectant bij aan een wereld met minder kanker. Geef je nu op bij Paul Christianen, Molenstraat 22, 4761 CK Zevenbergen of [email protected]

KORTE BERICHTEN

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORSTMarkt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOSinLOOpSpREEKUUR

Wekelijks voor particulier en bedrijfMaandag 19.00 - 20.00 uur

www.advocaatvanderborst.nl

BEDENK EEN ORIGINELE

NAC SUPPORTERSPREUK

VERZIN EEN ORIGINELE SUPPORTERSPREUK EN MAIL DEZE UITERLIJK WOENSDAG VOOR IEDERE THUISWEDSTRIJD NAAR

[email protected] EN WIE WEET STAAT JOUW SPREUK DE VOLGENDE THUISWEDSTRIJD OP DE LED-BOARDING ROND HET VELD.

Page 7: Dm 20140806

lief en leed

PAGinA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts4 augustus t/m 10 augustus: J. van Nes, telefoon 0168-33139011 augustus t/m 17 augustus: H.P. Tijmes, telefoon 0167-523259WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

WESP IN DE NESTEN

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

29520 visite Jongenotter 09-04-2008 15:24 Pagina 1

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

Infra & verhuur

Grond- ensloopwerken

Tel. 0165 303332 www.vanewouw.nl

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgAKTIE stopt !!!

Raadhuisplein 4 te Hoeven

Bel voor meer info:0165-505510

[email protected]

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nlHeeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037www.marisvlees.nlVragen? Bel: 06 204 349 27 of kijk op:

Vers, topkwaliteit vlees van eigen koeien

www.marisvlees.nlVragen? Bel: 06 204 349 27 of kijk op:

Vers, topkwaliteit vlees van eigen koeien

www.marisvlees.nlVragen? Bel: 06 204 349 27 of kijk op:

Vers, topkwaliteit vlees van eigen koeienKoop puur rundvlees rechtstreeks van de boer van eigen koeien

Kijk eens op onze website hoe het werkt of bel 06 - 204 349 27

GEBOREN BOUWERS SINDS 1841Uw betrouwbare en vakbekwame partner

voor uw bouw- en renovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

D A N S E NVOOR SINGLES & PAREN:ZATERDAG 16 AUGUSTUS

HARMONIEZAAL te RIJSBERGENIngang lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank

Zaal open 19.30 uur start 20.30 uurInlichtingen: 06 22 41 43 07

Band spelen ook in Valkenswaard, Boekel, Deurne en Belgiëwww.bootrijsbergen.nl

LIVE BANDMET GOEDE

DANS MUZIEK

THE PLACE WHERE YOU WANT TO BE

J E R S E Y

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Page 8: Dm 20140806

Ingezonden door Christine Maas (Fotoclub Moerdijk)

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK6 AUGUSTUS 2014

INZAMELING LUIERS EN INCONTINENTIEMATERIAALWist u dat uw kind zo’n 5.000 luiers gebruikt tot hij of zij zindelijk is? Zo worden in de gemeente Moerdijk jaarlijks miljoenen luiers gebruikt.

Speciaal voor luiers en incontinentiemateriaal staan verspreid door de gemeente 13 containers. Op verschillende punten zijn hiervoor gratis speciale inzamelzakken verkrijgbaar.

Wat mag er in de inzamelzakken?De inzamelcontainers voor luiers en incontinentie-materiaal zijn alléén bedoeld voor luiers, billendoek-jes en incontinentiemateriaal. Het is niet toegestaan

om er ander afval in te werpen zoals maandverband, plastic, ander papier en restafval.

Uitgiftepunten gratis inzamelzakken• Alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de

naschoolse opvang die hieronder vermeld staan. • Peutercaroussel De Rakkers, Margrietstraat 28,

Moerdijk • Apotheek Zevenbergen, Kerkhofweg 29, Zeven-

bergen • Apotheek Zevenbergen centrum, Noordhaven

108, Zevenbergen • Apotheek De Eendracht, Westerstraat 43, Klun-

dert

Inzamelpunten luiers en incontinentiemateriaalKlundert Kinderdagverblijf De Bolderkar, ‘t Ravelijn 40 BKlundert Peuterspeelzaal De Rakkertjes, ’t Ravelijn 40 AWillemstad Kinderdagverblijf De Speeldoos, Hofstraat 1 AWillemstad Naschoolse opvang Petteflet, Kon. Wilhelminalaan 1 DFijnaart Kinderdagverblijf De Brabbelton, Kon. Julianastraat 25Heijningen Peuterspeelzaal De Polderrakkertjes, De Polderstraat 44Noordhoek Peuterspeelzaal ’t Hoekje, Bisschop Hopmansstraat 1Langeweg Peuterspeelzaal Pinokkio, Kloosterlaan 22Standdaarbuiten Brede School, ‘t Sandt, Antoniusstraat 2Zevenbergschen Hoek Plein 1940Moerdijk Bij de glasbakken aan de GrintwegZevenbergen Kinderdagverblijf Calimero, Zandberg 72Zevenbergen Kinderdagverblijf De Blokkendoos, Lindonk 47

Op 15 juli 2014 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester het volgende besloten: • Mandaat te verlenen aan teamhoofd Facilitair en Informatievoorziening tot het voeren van onderhandelingen

en het maken van prijsafspraken met (regio)gemeenten over het leveren van reprodiensten• Het teamhoofd Facilitair en Informatievoorziening volmacht te verlenen om hierover dienstverleningsovereen-

komsten af te sluiten.De mandaatverlening betekent dat de genoemde functionaris namens het college en namens de burgemeester de genoemde bevoegdheden uitoefenen.

BEKENDMAKINGENHieronder en op de pagina hiernaast geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aange-vraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeen-tehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

OP VAKANTIE?MAAK EEN #ZEVIE!

Veel mensen trekken er in deze periode op

uit om vakantie te vieren in binnen- of bui-

tenland. Daarbij komen we met z’n allen

in een heleboel pittoreske en idyllische

dorpjes en steden over heel de wereld. Die

ontmoetingen met mooie, nieuwe plek-

ken, willen we graag benutten voor het

centrum van Zevenbergen.

Maak daarom deze vakantie een foto van jezelf

op een mooie plek en vertel er bij waarom jij

die plek inspirerend vindt voor het centrum van

Zevenbergen. We noemen het een ’Zevie’ - jouw

foto voor Zevenbergen. Mail ‘m naar info@

moerdijk.nl of tweet naar @moerdijkse_stem

(#Zevie) of stuur een berichtje naar facebook.

com/gemeentemoerdijk.

De 10 leukste, mooiste, en meest inspirerende

foto’s winnen een kadobon van € 25. De prijs-

uitreiking vindt in september plaats.

Voorkom financiële problemen:

Schrijf u nu in voor de gratis budgetcursus “rondkomen met inkomen”Heeft u geen goed overzicht van uw inkom-sten en uitgaven? Zijn uw papieren niet geor-dend, waardoor u soms door de bomen het bos niet meer ziet? Houdt u nooit geld over aan het einde van de maand? Meldt u zich dan aan voor de budgetcursus Rondkomen met Inkomen.

In deze cursus krijgt u tips aangereikt en leert u onder andere:- Een goede administratie: Hoe en waarom?- Een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven te maken.- Welke (financiële) regelingen en voorzieningen zijn er?- Bewuster keuzes maken binnen en met uw budget.- Het voorkomen en/of oplossen van financiële problemen.Over uw persoonlijke financiële situatie wordt cijfermatig niet gesproken. Voor iedere deelnemer is het doel om beter rond te leren komen.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van ieder twee uur en deelname is gratis. De minimale groeps-grootte is 10 personen en maximaal 15 personen. Iedereen kan in principe meedoen. Wel is het belangrijk dat u wilt meedoen in groepsverband en dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

CursusdataMaandag 8, 15, 22, 29 september en 6 en 13 oktober. Alle bijeenkomsten zijn van 13.00 tot 15.15 uur. LocatieDe Kristal, Kristallaan 25C te Zevenbergen

AanmeldenU kunt zich tot en met vrijdag 29 augustus 2014 aanmelden op de volgende manieren:

- Digitaal via de website www.moerdijk.nl/budgetcursus - Telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 bij de afdeling schuldhulpverlening via telefoonnum-

mer 14 0168.

Na uw aanmelding wordt telefonisch contact met u opgenomen om te bepalen of de inhoud van de bud-getcursus aansluit bij uw wensen.

Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling schuldhulpverlening via telefoonnummer 14 0168.

MANDAATVERLENING

FOTO VAN DE WEEK:

Centrum Klundert

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Page 9: Dm 20140806

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden van de Fendertse Week op het eve-

nemententerrein in Fijnaart van 26 tot en met 30 augustus 2014 (verzonden 28 juli 2014)

• Het houden van een Vestingloop in Willemstad op 28 september 2014 (verzonden 28 juli 2014)

• Het houden van diverse wieleractiviteiten rondom de Prof Wielerronde Zevenbergen, waaronder een toertocht, op 9 augustus 2014 in en om Zevenber-gen (verzonden 28 juli 2014)

• Het houden van de Prof Wielerronde in Zevenber-gen op 10 augustus 2014 van 10:30 uur tot 19:00 uur (verzonden 28 juli 2014)

• Het plaatsen van een feesttent op het parkeerter-rein aan de Molenstraat in Zevenbergen tijdens de activiteiten rondom de Prof Wielerronde Zevenber-gen op 9 en 10 augustus 2014. In deze feesttent is op 9 augustus 2014 van 20:00 uur tot 01:00 uur een feestavond (verzonden 28 juli 2014)

• Het houden van een nostalgisch weekend in aan de haven in Moerdijk (dorp) op 30 augustus 2014 12:00 uur tot 01:00 uur en op 31 augustus 2014 van 12:00 uur tot 00:00 uur (verzonden 28 juli 2014)

• Het houden van een hippie-festival met oldtimer verkoopwagens op de Lantaarndijk in Willemstad op 31 augustus 2014 van 11:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 28 juli 2014)

• Het houden van een fancy fair in en om het ker-kelijk centrum aan de Kerkring 1 in Fijnaart op 30 augustus 2014 van 10:00 uur tot 22:00 uur (verzonden 24 juli 2014)

• Het houden van een feestavond tijdens het Open Toernooi op het tennispark aan de Molenvliet 7b in Klundert op 8 augustus 2014 van 20:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 28 juli 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Wegafsluitingen

Vanwege de Prof Wielerronde in Zevenbergen zijn de volgende verkeersmaatregelen genomen:

Afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:Op zaterdag 9 augustus 2014 van 12:00 uur tot 19:00 uur de Molenstraat in Zevenbergen en op zondag 10 augustus 2014 van 07:00 uur tot 20.00 uur, Zuid- en Noordhaven, Kerkstraat, Dijk-straat, Lobbekenstorenstraat, Zeestraat, van der Markstraat, van Glymesstraat, Arembergstraat, Langenoordstraat, Merodestraat, Markt, Oude Kerkstraat, en Molenstraat. Op de Merodestraat geldt vanaf de Koningin Wilhelminastraat naar de Markt op 10 augustus 2014 tijdens de Wielerronde eenrichtingsverkeer.

Tevens geldt er voor het parcours op 10 augustus 2014 een parkeerverbod en is op de route de wegsleepregeling van toepassing.Er geldt ook een parkeerverbod van 9 augustus 2014 24.00 uur tot 10 augustus 2014 21.00 op de Zuidhaven en Noordhaven tussen de Stoof-straat en Brouwersstraat. Ook hiervoor geldt de wegsleepregeling.

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 23 juli 2014 tot en met 30 juli 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangstBenedenkade ongenummerd in Willemstad plaatsen van een mast t.b.v. telecommunicatie en het plaatsen van een elektriciteitskast 29 juli 2014Patrijsweg 1 in Klundert wijzigen opgeslagen grondstof in ondergrondse tank (milieuneutrale verandering) 23 juli 2014Kerkring 1 in Fijnaart wijzigen van het monument 25 juli 2014Markweg Zuid 1 c in Heijningen plaatsen van demontabele beschermkappen t.b.v. voorbewerkingsmachine 24 juli 2014Bovenkade 1 in Willemstad plaatsen van een lichtreclame 16 juli 2014

Adres Omschrijving project Datum verzondenWestrand 5 in Zevenbergen verplaatsen van het hek en het plaatsen van een extra container 28 juli 2014Voorstraat 44 in Willemstad plaatsen van markiezen 28 juli 2014Graanweg 7 in Moerdijk plaatsen van een nieuwe reclamemast 28 juli 2014t Magesijn 34a in Klundert plaatsen van een dakkapel 28 juli 2014Jufvrouwenweg 3 in Fijnaart plaatsen van een bruggetje 28 juli 2014Brugstraat 5 in Zevenbergen verbouwen van het pand tot woning 23 juli 2014

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning gewijzigd voor:

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang VAN 7 augustus 2014 tot en met 17 september 2014 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda. De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Adres Omschrijving projectWestelijke Randweg 9 in Klundert Het ambtshalve veranderen van de voorschriften voor de werkvoorraad acrylonitril en ethyleenoxide (activiteit waarvoor vergunning is verleend: milieu)

VERLENGING BESLISTERMIJN WABOBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

De beslistermijn wordt verlengd omdat het plan nog niet voldoet aan de redelijk eisen van welstand. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 september 2014.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

De beslistermijn wordt verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen de aanvraag compleet te maken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 september 2014.

Adres Omschrijving project Datum ontvangstHoogstraat 1 in Standdaarbuiten Plaatsen van een dakkapel 24 juni 2014

Adres Omschrijving project Datum ontvangstOostdijk 1 in Willemstad Restaureren en verbouwen van een pand 20 mei 2014

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTENBurgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaar-schrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.

Naam en adres inrichting Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect Datum verzondenBoskalis B.V., Middenweg 37a in Moerdijk Geluid 29 juli 2014

Volg ons ook via twitter

@Moerdijkse_Stem

Page 10: Dm 20140806

OURANT NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

NAC BEGINT OP 9 AUGUSTUS AAN NIEUWE SEIZOEN IN EREDIVISIE

JONGE SELECTIE MET DRANG NAAR VOREN

Als er een ding duidelijk is geworden naar aanleiding van het afgelopen seizoen van NAC, dan is dat er aankomend seizoen uit een ander vaatje moet worden getapt. De selectie staat te trappelen om het publiek te vermaken met aanvallend en strijdvaardig voetbal.

FOTO MAURICE VAN STEEN

Wie de huidige selectie van NAC vergelijkt met de selectie van vorig seizoen, komt tot de conclusie dat er een ware metamorfose heeft plaatsgevonden op het veld. NAC liet zich vorig seizoen, tot frustratie van het publiek, regelmatig in de hoek dwingen. De tech-nische staf heeft zich de kritische geluiden van de achterban aangetrokken en gezorgd voor een nieuw elan. Hierbij was met name de stempel van Technisch Directeur Graeme Rutjes duidelijk zichtbaar. Rutjes verzekerde zich tijdens de zomerperiode van de diensten van smaakmaker Uros Matic en ging veelal shoppen bij toonaangevende clubs. Rutjes verzekerde zich op deze wijze ondermeer van aanvaller Kingsley Boateng (o.a. AC Milan) en Aleksandar Damcevski (Chernomorets Burgas). Ook op Nederlandse bodem was Rutjes trefze-

RECORDJACHT

Jelle ten Rouwelaar

Voor clubicoon Jelle ten Rouwe-laar is de eerste competitiekraker op 9 augustus een hele bijzonde-re. De keeper maakt dan namelijk kans een uniek Eredivisie-record in de wacht te slepen: 205 volle wedstrijden achter elkaar in de basis.

Jelle begon zijn fraaie recordreeks op 31 augustus 2008 met een gewonnen uitwedstrijd tegen AZ uit Alkmaar. Matthew Amoah zorgde in die wedstrijd voor de beslissende goal. Sindsdien is Ten Rouwelaar niet meer weg te slaan uit de goal: geen bles-sures, geen schorsingen. Meer dan 18360 aangesloten minuten tussen de palen.

De goalie evenaarde het record van Fortuna Sittard keeper Ruud Hesp tij-dens de laatste wedstrijd van afgelo-pen seizoen. NAC laat de recordreeks van Ten Rouwelaar niet zomaar aan zich voorbij gaan. Speciaal voor de gelegenheid heeft Algemeen Dagblad columnist Sjoerd Mossou zijn pen-nevruchten voor de goalie aan het papier toevertrouwd. Hiernaast krijgt de keeper voorafgaand aan het duel een mooi aandenken uitgereikt.

ker. Hij lonkte succesvol naar de diensten van terrier Joeri de Kamps ( Jong Ajax, sc Heeren-veen), Erik Falkenburg (Go Ahead Eagles) en Remy Amieux (RKC). Opvallend is hierbij de gemiddelde leeftijd van de selectie. Alhoewel de media becijferde dat NAC de oudste selec-tie van de Eredivisie, is het opvallend hoe jong de selectie is als men reservekeeper Gabor Babos (39) uit de berekening haalt.

NAC gaat dan de strijd aan met de gemiddelde leeftijd bij onder andere Feyenoord en bouwt hiermee aan het elftal van de toekomst. Doel: met jonge honden zoveel mogelijk achter de bal aanjagen en druk zetten en het eigen spel spelen.

OEFENSCHEMATijdens de voorbereidingen probeerde de technische staf de juiste snaar al te raken. Ten opzichte van vorig seizoen waren er zwaardere sparring-partners uitgekozen voor het oefenschema, waaronder Sparta, Dundee United, Volendam en OFI Kreta. In alle vier de wedstrijden nam NAC het heft in eigen hand en werd er een voorsprong genomen. In de laatste twee oefenduels tankte NAC het nodige vertrouwen. Eerst werd Volendam met ruim verschil verslagen en bij het laatste duel tegen het Griekse OFI Kreta legde NAC een complete dominantie op de mat. De minimale overwinning (1-0) was geen goede afspiege-ling van het veldoverwacht dat de ploeg had. "Tijdens de eerste thuiswedstrijd in het Rat Verlegh Stadion mag er maar een ploeg de bovenliggende partij zijn," zo lieten de selec-tiespelers elkaar weten.

NAC IN AUGUSTUSDie scherpte moet er vanaf het begin goed inzitten. NAC opent thuis tegen een op papier zwakkere tegenstander (nieuwkomer Excel-sior) en zal erop gebrand zijn deze op een gepaste manier welkom te heten in de Eredi-visie. De bittere nasmaak van de vorige twee seizoenopeners (in 2012 werd het 1-1 uit tegen Willem II en in 2013 werd het een 0-0 remise tegen sc Cambuur) moet worden weggespoeld. De ploeg heeft weinig maling aan het goede trackrecord van de promovendi van vorig jaar.

Na die langverwachte openingswedstrijd wacht NAC in augustus nog een redelijk zwaar programma. Medio augustus moet de selectie van Nebojsa Gudelj namelijk aantreden tegen PSV in Eindhoven, waarna het de maand afsluit met twee thuiswedstrijden op zondag tegen respectievelijk FC Twente (24 augustus) en PEC Zwolle (31 augustus). Het seizoen staat op het punt weer te beginnen. Het vertrouwen zit er goed in. Wilt u het zelf een keer meemaken? Op NACtickets.nl kunt u terecht voor meer kaartinformatie.

CONTRACT SSEWANKAMBO Isak Ssewankambo heeft zich tijdens de proeftrainingen bij NAC van zijn beste kant laten zien. De op meerdere posities inzetbare verdediger zette afgelopen week zijn handtekening onder een eenjarig contract met een optiejaar. In de oefenpotten tegen OFI Kreta en Madese Boys maakte hij meteen een goede indruk

Ssewankambo (spreek uit Zawankamboe) trainde vanaf eind juli mee met de selectie. Het 18-jarige talent komt over van het Engelse Chelsea. Technisch directeur Graeme Rutjes was zeer te spreken over de nieuwe aanwinst: "Ssewankambo is een intelligente, dynamische en leergierige speler. Hij kan zowel rechtsback, rechtscentraal als in het middenveld spelen. Wij zijn blij met deze versterking van onze selectie."

De Zweed kwam de afgelopen jaren regelmatig uit voor de nationale elftallen van zijn geboorteland. Hij was onderdeel van Zweden -17 dat tijdens het EK tot de halve finales reikte. Tijdens dat toernooi noteerde hij zes assists, de meeste van alle spelers. NAC hoopt deze week de selectie rond te maken, alvorens de ploeg aantreedt tegen Excelsior.

MAAK HET DUEL MEE! Voor de wedstrijd NAC - Excelsior van 9 augustus geldt een vrije verkoop. Dit betekent dat iedereen voor dit duel makke-lijk kaarten op de kop kan tikken via onze online bestelmodule www.nactickets.nl. Maak de terugkeer van Excelsior in de Eredivisie mee en vier het feestje van Jelle ten Rouwelaar!

NAC wil deze zaterdag (aftrap: 19.45 uur) zo goed mogelijk voor de dag komen, dus zorg dat je je tickets voor het duel zo snel mogelijk in huis haalt. Voor slechts €17 heb je al een plek op de B-side of Vak G.Op de ticketsite zijn ook de kaarten voor de zondagwedstrijden tegen FC Twente (24 augustus) en PEC Zwolle (31 augustus) al in de verkoop. Natuurlijk kun je op deze site ook al kaarten bestellen voor de eerste uitwedstrijd van NAC. Op 16 augustus speelt NAC in de Lichtstad tegen NAC. Wil je van de partij zijn in het Philips Stadion, ga dan ook naar nactickets.nl . Met PSV hebben een aantrekkelijke prijs voor onze uitsupporters weten te bedingen. Zij betalen via de S&I Desk of internet slechts €15,60. Er is in totaal plek voor 800 NAC fans.

OURANTUpdate

NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

NAC BEGINT OP 9 AUGUSTUS AAN NIEUWE SEIZOEN IN EREDIVISIE

JONGE SELECTIE MET DRANG NAAR VOREN

Als er een ding duidelijk is geworden naar aanleiding van het afgelopen seizoen van NAC, dan is dat er aankomend seizoen uit een ander vaatje moet worden getapt. De selectie staat te trappe-len om het publiek te vermaken met aanvallend en strijdvaardig voetbal.

FOTO MAURICE VAN STEEN

Wie de huidige selectie van NAC vergelijkt met de selectie van vorig seizoen, komt tot de conclusie dat er een ware metamorfose heeft plaatsgevon-den op het veld. NAC liet zich vorig seizoen, tot frustratie van het publiek, regelmatig in de hoek dwingen. De technische staf heeft zich de kriti-sche geluiden van de achterban aangetrokken en gezorgd voor een nieuw elan. Hierbij was met name de stempel van Technisch Directeur Graeme Rutjes duidelijk zichtbaar. Rutjes verzekerde zich tijdens de zomerperiode van de diensten van smaakmaker Uros Matic en ging veelal shoppen bij toonaange-vende clubs. Rutjes verzekerde zich op deze wijze ondermeer van aanvaller Kingsley Boateng (o.a. AC Milan) en Aleksandar Damcevski (Chernomorets Burgas). Ook op Nederlandse bodem was Rutjes trefzeker. Hij lonkte succesvol naar de diensten van

RECORDJACHT

ru

achter elkaar in de basis.

palen.

prestatie.

JEUGDSPORTFONDS

mooi aandenken uitgereikt.

terrier Joeri de Kamps ( Jong Ajax, sc Heerenveen), Erik Falkenburg (Go Ahead Eagles) en Remy Amieux (RKC). Opvallend is hierbij de gemiddelde leeftijd van de selectie. Alhoewel de media becijferde dat NAC de oudste selectie van de Eredivisie, is het op-vallend hoe jong de selectie is als men reservekee-per Gabor Babos (39) uit de berekening haalt. NAC gaat dan de strijd aan met de gemiddelde leeftijd bij onder andere Feyenoord en bouwt hiermee aan het elftal van de toekomst. Doel: met jonge honden zoveel mogelijk achter de bal aanjagen en druk zet-ten en het eigen spel spelen.

OEFENSCHEMATijdens de voorbereidingen probeerde de techni-sche staf de juiste snaar al te raken. Ten opzichte van vorig seizoen waren er zwaardere sparring-

partners uitgekozen voor het oefenschema, waaronder Sparta, Dundee United, Volendam en OFI Kreta. In alle vier de wedstrijden nam NAC het heft in eigen hand en werd er een voorsprong ge-nomen. In de laatste twee oefenduels tankte NAC het nodige vertrouwen. Eerst werd Volendam met ruim verschil verslagen en bij het laatste duel tegen het Griekse OFI Kreta legde NAC een complete dominantie op de mat. De minimale overwinning (1-0) was geen goede afspiegeling van het veldover-wacht dat de ploeg had. "Tijdens de eerste thuis-wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion mag er maar een ploeg de bovenliggende partij zijn," zo lieten de selectiespelers elkaar weten.

NAC IN AUGUSTUSDie scherpte moet er vanaf het begin goed inzitten. NAC opent thuis tegen een op papier zwakkere tegenstander (nieuwkomer Excelsior) en zal erop gebrand zijn deze op een gepaste manier welkom te heten in de Eredivisie. De bittere nasmaak van de vorige twee seizoenopeners (in 2012 werd het 1-1 uit tegen Willem II en in 2013 werd het een 0-0 remise tegen sc Cambuur) moet worden wegge-spoeld. De ploeg heeft weinig maling aan het goede trackrecord van de promovendi van vorig jaar.

Na die langverwachte openingswedstrijd wacht NAC in augustus nog een redelijk zwaar program-ma. Medio augustus moet de selectie van Nebojsa Gudelj namelijk aantreden tegen PSV in Eindhoven, waarna het de maand afsluit met twee thuiswed-strijden op zondag tegen respectievelijk FC Twente (24 augustus) en PEC Zwolle (31 augustus). Het seizoen staat op het punt weer te beginnen. Het vertrouwen zit er goed in. Wilt u het zelf een keer meemaken? Op NACtickets.nl kunt u terecht voor meer kaartinformatie.

NIEUWE NAC FANSHOP Wie vanaf de A16 richting de binnenstad van Breda rijdt, kan het niet ontgaan. UMBRO is de nieuwe shirtsponsor van NAC Breda. Een groot geveldoek aan het Rat Verlegh Stadion van 40 meter breed en 7 meter hoog schreeuwt het van de daken. Mede door de nieuwe kledinglijn en de samenwerking met Voetbalshop.nl is er aan de Stadionstraat in Breda een compleet nieuwe NAC Fanshop ingericht. In de winkel vind je de nieuwste merchandise en goodies met het trotse logo van de Parel van het Zuiden. Wie het geel-zwart een warm hart toedraagt of sowieso het nieuwe wedstrijdshirt op de kop wil tikken, moet zeker eens een kijkje komen nemen. De nieuwe NAC fanshop is elke woensdag open van 13.00 - 17.00 uur. En uiteraard vanaf twee uur voor aanvang van elke NAC thuiswedstrijd.

CONTRACT SSEWANKAMBO Isak Ssewankambo heeft zich tijdens de proeftrainingen bij NAC van zijn beste kant laten zien. De op meerdere posities inzetbare verdediger zette vandaag zijn handtekening onder een eenjarig contract met een optiejaar.

Ssewankambo (spreek uit Zawankamboe) trainde vanaf eind juli mee met de se-lectie. Het 18-jarige talent komt over van het Engelse Chelsea. Technisch directeur Graeme Rutjes was zeer te spreken over de nieuwe aanwinst: "Ssewankambo is een intelligente, dynamische en leergierige speler. Hij kan zowel rechtsback, rechts-centraal als in het middenveld spelen. Wij zijn blij met deze versterking van onze selectie." De Zweed kwam de afgelopen jaren regelmatig uit voor de nationale elf-tallen van zijn geboorteland. Hij was onderdeel van Zweden -17 dat tijdens het EK tot de halve finales reikte. Tijdens dat toernooi noteerde hij zes assists, de meeste van alle spelers.

“ In het Rat Verlegh mager maar een ploeg de

bovenliggende partij zijn”

BESTEL VIA NACTICKETS.NLVoor de wedstrijd NAC - Excelsior van 9 augustus geldt een vrije ver-koop. Dit betekent dat iedereen voor dit duel makkelijk kaarten op de kop kan tikken via onze online bestelmodule www.nactickets.nl. Maak de terugkeer van Excelsior in de Eredivisie mee en vier tegelijkertijd het

Op de ticketsite zijn ook de kaarten voor de zondagwedstrijden tegen FC Twente (24 augustus) en PEC Zwolle (31 augustus) al in de verkoop. Natuurlijk kun je op deze site ook al kaarten bestellen voor de eerste

Nieuwe NAC fanshop

UMBRO is de nieuwe shirtsponsor van NAC Breda. Mede door de nieuwe kledinglijn en de samenwerking met Voet-balshop.nl is er aan de Stadionstraat in Breda een compleet nieuwe NAC Fanshop ingericht. Wie het geel-zwart een warm hart toedraagt of sowieso het nieuwe wedstrijdshirt op de kop wil tikken, moet zeker eens een kijkje komen nemen. De nieuwe NAC fanshop is elke woensdag open van 13.00 - 17.00 uur. En uiteraard vanaf twee uur voor aanvang van elke NAC thuiswedstrijd.

NACourant_4augustus_DeBode.indd 1 03-08-14 23:11

Page 11: Dm 20140806

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gasteltel.: 0031 (0)165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Metaalprijzen geldig week 32 vanaf totplastic koper kabel € 1,50 € 2,50 p/kgstekkerkabel € 0,55 € 1,05 p/kgplastic aluminium kabel € 0,65 p/kgloodkabel koper € 0,85 € 1,10 p/kgloodkabel aluminium € 0,50 p/kgzuiver blank koper € 4,60 p/kgonzuiver koper € 4,15 p/kggemengd rood € 3,35 € 3,60 p/kggeel koper € 2,50 p/kgaluminium € 0,80 p/kgroest vrij staal € 1,05 p/kgzuiver lood € 0,95 p/kgzink € 0,95 p/kgelectro motoren € 0,35 p/kgijzer € 0,16 p/kgaccu’s € 0,33 p/kgwasmachines, drogers € 0,10 p/kgauto katalysator per stuk € 20,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen.

wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste (milieu)vergunningen.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gastelTel.: 0165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl

metaalprijzen geldig week 32 vanaf tot

plastic koper kabel € 1,90 € 2.90 p/kgplastic aluminium kabel € 0,70 p/kggrondkabel koper € 0,95 € 1,15 p/kggrondkabel aluminium € 0,50 p/kgzuiver blank koper € 5,80 p/kgonzuiver koper € 5.30 p/kggemengd rood € 4,80 € 5,05 p/kggeel koper € 2,95 p/kgaluminium € 0,95 p/kgroest vrij staal € 1,30 p/kgzuiver lood € 1,20 p/kgzink € 0,80 p/kgelectro motoren € 0,50 p/kgijzer € 0,21 p/kgaccu’s € 0,45 p/kgwasmachines, drogers per kg € 0,21 p/kgauto katalysator per stuk € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

10-Jarig Jubileum Hennie Visser VoetVerzorging

De tijd vliegt, alweer 10 jaar in het pedicure vak! Een geweldig beroep waar ik tot op heden nog steeds ontzettend veel voldoening uit kan putten. Het is een enorme stimu-lans om je cliënten naar tevredenheid te helpen en van hun eventuele pijnklachten af te helpen. Sinds 2004 heb ik mijn praktijk aan de Kreekdijk 49 te Standdaarbuiten. Vanaf oktober 2012 ook een vestiging in Oudenbosch, Polderstraat 12. Deze vestiging is goed toegankelijk voor mindervaliden. Als medisch pedicure, aangesloten bij Provoet [Bran-cheorganisatie voor de pedicure], heb ik me na de basisopleiding verdiept in diverse specialisaties en technieken, zoals; diabetische-, reumatische- en overige risico-voet, nagelbeugeltechniek, nagelreparatie, cosmetische nagelcorrectie, orthesiologie, anti-druk technieken, behandeling van schimmelnagel en ontspannende voet- en onderbeen-massage. Voor uitgebreide informatie over deze behandelingen, kunt u mijn website raadplegen www.hennievisser-voetverzorging.nl.

De praktijk staat vermeld in het Kwaliteitsregister voor de Pedicure [KRP] en AGB code geregistreerd. Ik werk volgens het Codecertificaat, wat inhoudt dat aan alle wette-lijke- en branche gestelde eisen wordt voldaan, zoals hygiëne, milieu en arbeidsomstan-digheden. AAnbieding voor de gehele mAAnd Augustus: Alle producten in de salon met 10% korting [niet van toepassing op zolen]. Ook ligt er de gehele maand augustus voor alle cliënten een kleine attentie klaar. nieuw: Speciale voetbehandeling [scrub met aansluitend een voet- en onderbeenmassage]. tiP: Kadobon, leuk om te geven voor verjaardag/feestdagen aan familie of vriend[in].

hennie visser voetverzorging medisch Pedicure Kreekdijk 49, 4758 TM Standdaarbuiten | Polderstraat 12, 4731 JH Oudenbosch

Mobiel: 06 - 21 41 45 79 | E-mail: [email protected]: www.hennievisser-voetverzorging.nl

Koman’s Vishandel B.V. te MoerdijkVerse Noordzee schol per kilo € 4.50

Hollandse nieuwe haring 4 stuks € 6.00Vers gebakken kibbeling 250 gram € 3.95Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

Deze aanbieding is geldig t/m Zaterdag 9 augustus 2014

34 %goedkoper

0.85v van 0.89

0.99v van 1.49

1.55v van 1.65

2.89v van 2.99

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 06-08-2014

3.49

4.99

24-UURS TIMER8 GB GEHEUGEN

16.99

79.9999.99

1.99

3.49

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Nu vanaf elke vrijdag specialeaanbiedingen. Kijk vrijdag op www.aldi.nl

* Prijzen geldig t/m 10-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

Advocaat0.5 l

Vissticks450 g

Andijvie300 g

GOEDKOOPSTE SUPERMARKT**

470 g

Indiase kooksauzen

7" Tablet-PC

Op netstroom of snoerloos te gebruiken.

Epilator

Voor koffi ebonen of gemalen koffi e.

Koffi ezet-apparaat

Diameter: ca. 26 cm, hoogte: ca. 6.5 cm.

Bakvorm

Diverse soorten.Vanaf woensdag 06-08-2014.

Bloeiende tuinhibiscus Rozen*

26 stelen, lengte: 40 cm of 18 stelen, lengte: 50 cm.

Hollandse zonnebloemen*

10 stelen,lengte: 50 cm.

Page 12: Dm 20140806

PAGINA 12

DOOR TIES STEEHOUWER

In een gesprek van het bestuur van het museum met mensen van de gemeente bleek dat er van de lopende aanbesteding geen ge-bruik kan worden gemaakt. Er moeten nog een aantal technische zaken worden opgelost en bovendien heeft de welstandscommis-sie de vluchttrap aan de buitenkant afgekeurd omdat die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Tegen de nieuwe, uit dakpannen bestaande kap en de ramen in het dak heeft de welstandscommissie geen bezwaren. Door de vluchttrap inpandig te realiseren zal aan de bezwaren van de welstandscommissie tegemoet worden gekomen.

Uit de ingediende offertes is gebleken dat er met een doorlooptijd voor de verbouwing rekening moet worden gehouden met acht weken. Door de verbouwing krijgt het museum zowel binnen als buiten een heel ander aanzien.

RietNu is een gedeelte van het dak nog gedekt met riet maar dat wor-den pannen. Omdat men de grote ruimte onder het dak wil gaan benutten zullen daar door de vrijwilligers van het museum diverse ruimtes worden gemaakt. Zo verhuist het kantoor naar boven wat betekend dat er beneden ruimte vrijkomt die op een andere manier gaat worden ingevuld. In de verbouwing zit het maken van een brede trap naar boven zodat de spullen voor het museumdepot boven makkelijk naar bo-ven kunnen worden gebracht. Daar komt ook het archief van het museum. Omdat er bij het slopen van het dak vermoedelijk asbest wordt gevonden kan dat afzetting van het plein voor het museum tot gevolg hebben waardoor het Heemhuis van de heemkunde-kring Die Overdraghe tijdelijk onbereikbaar zal worden. Gezien de vertraging en de duur van het project is besloten de verbouwing niet meer dit jaar te laten plaatsvinden, maar de start te verschui-ven naar 1 maart 2015, zodat we 1 mei 2015 het museum (feeste-lijk!) kunnen heropenen. www.vlasserij-suikermuseum.nl

Verbouwing museum uitgesteldNationaal Vlasseri j -Suikermuseum

In het museum worden de vlashandelingen door de vrijwilligers gedemonstreerd. ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Aanvankelijk zou de verbouwing van het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum aan de Stoofdijk in Klundert dit najaar plaats vinden maar deze is nu uitgesteld tot het voorjaar van 2015. Er waren door de afdeling boekingen voor de maanden september en oktober al heel wat boekingen afgezegd maar die kunnen nu dus ge-woon doorgaan. Ook de deelname aan de Kunst en Cultuurroute in september moest worden afgezegd.

ZBCMaandagavond 28 juli, A-lijn: 1 Rinus Krols-Frans te Welscher 60,00%; 2 Ida v Soest-Albert v Soest 58,33%; 3 Piet Stoof-Nelly Stoof 55,83%; 4 Henk v Opstal-Marn v Rhee 53,33%; 5 Piet Konings-Lisette Oomen 50,00%B-lijn: 1 Carel Frerichs-Addy Frerichs 64,17%; 2 Joke Francois-Lenie Slegers 59,17%; 3 Marcel Henkelman-Erna Hen-kelman 57,92%; 4 Mieke de Callafon-Nel Vos 56,25%; 5 Aart Munters-Jan Tabak 53,33%C-lijn: 1 Gerda Ideler-Lies Triesscheijn 62,92%; 2 Rob Reek-Lauran Verhoeven 59,17%; 3 Wil Walraven-Wieneke Wij-nants 58,75%; 4 Rinus Wagemakers-Ria Wagemakers 55,00%; 5 Theo Neelen-Wim van der Velden 50,42%

D-lijn: 1 Jan Rottier-Rosa Wiessner 57,17%; 2 Miet Mouwen-Jo Vermeulen 56,83%; 3 Jan de Groot-Ria de Groot 52,00%; 4 Willy Dietvors-Rica v Schijndel 51,30%; 5 Jan Cavelaars-An Dingemans 50,92%

De zomercompetitie is ook toegankelijk voor niet-leden. Voor info: 06-19246311.

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADWoensdag 30 juli: 1 mw. Frijters-dhr. v.d. Linden 58,85%; 2 mw. Knook-Maris-Dhr v. Exel 57,81%; 3 mw. v.d. Vorm-mw.v. Beem 54,69%; 4 mw. Maat-dhr. Maat 52,60%; 5 mw. Erkamps-mw. Keuter 50,52%; 6 mw. Dane-Visser-mw. Knook den Hollander 50,00%; 7 dhr. v. Beem-dhr. v. Brouwers-haven 45,83%; 8 mw. Coomans-dhr. Kor-pershoek 44,27%; 8 mw. Oele-dhr. v. Meel 44,27%; 10 dhr. de Heer-dhr. v.Schendel 41,15%

BRIDGE

ONS GENOEGEN ZEVENBERGENBergerac 79 duiven: 1. A. v.d. Luytgaarden; 2-3-6-10. L. Pruijsen; 4-9. C. v. Dijk; 5-7. R. v. Beers; 8. B. v. Dijk.Quievrain 288 duiven: 1-2-3. P. Mol; 4-10. A. Kanters; 5. A. v.d. Luytgaarden; 6-7. J. v. Brenkelen; 8. A. v.d. Waal; 9. A. Stoop.PV DE GEVLEUGELDE VRIENDEN NOORDHOEKUitslag Bergerac, 1 aug., 55 duiven: 1-2-3-4-5-6-7-8. G. Kouters & Zn; 9. Th. de Jong; 10. J. Sitters & Zn.Uitslag Quievrain, 2 aug., 129 duiven: 1-2-4. Ant. de Jong; 3-7-9. J. Veeken; 5-6-8-10. J. Sitters & Zn.

Duivensport

ZEVENBERGEN - Afgelopen zaterdag speelden wij de traditionele wed-strijd tegen Noordhoek. Altijd goed weer, altijd goede sfeer.

Het was Hein de Jong die met de eerste plaats aan de haal ging. Afgelopen voorjaar was hij met zijn vrouw Corry ook winnaar van het Moerdijktoer-nooi die ook op ons terrein werd gespeeld. Proficiat.

Ook volgend jaar komen we elkaar zeker weer tegen. Het is een goede traditie.

Uitslag: 1. Hein de Jong 321 pnt; 2. Leen Vosselman 320 pnt; 3. Frans v. Laarhoven 318 pnt; 4. Peter v. Boxel 223 pnt; 5. Ronald Bouman 219 pnt; 6. Willy de Roos 208 pnt; 7. Agnes Wetsteijn 206 pnt; 7. Ed Brouwer 206 pnt; 9. Tonnie Veeken 203 pnt; 10. Fred Jongen 202 pnt.

Jeu de Boules ZevenbergenWedstr i jd tegen Noordhoek

FIJNAART - Begin juli publiceerde de Heemkundige Kring Fijnaart en He-ijningen deze foto met de vraag wie degenen zijn op deze foto uit 1956.

Enkele meisjes van toen hebben samen overleg gehad en al gauw konden alle na-men worden ingevuld. Zo zou het moeten zijn:1. Anneleen van de Dries - 2. Arie Son-neveld - 3. Corrie de Wit (Piet) - 4. Chiem de Vos - 5. slecht zichtbaar - 6. Gerda Kers - 7. Piet de Wit - 8. Hans Geuze - 9. slecht zichtbaar - 10. slecht zichtbaar - 11. mevrouw Endeveld - 12. Jan Maris - 13. Arnold/=Noos Moerland - 14. Meester En-develd - 15. Lijnie de Wit (Bram) - 16. Lenie Weeda - 17. Willemien Maris - 18. Corrie van de Merbel (Jan) - 19. Paula de Wit (Piet) - 20.. Ad Koekkoek - 21. Ger de Wit - 22. Kees Lodders - 23. Bas Korte - 24. Dirk

Maris - 25. Mees Sonneveld - 26. Ada van Mourik - 27. Nel de Gast - 28. Mientje van de Merbel (Geert) - 29. Joke de Wit (Piet) - 30. Corrie de Wit (Bram) - 31. Lijnie de Wit (Jaap) - 32. Tannie Huitkar - 33. Willy van Laarhoven - 34. Nel van de Meeberg - 35. Adrie Konings - 36. Hans Moerland - 37. Piet Koekkoek - 38. Jo van Sprang - 39. Leen Breure - 40. Dick Bram - 41. Wim Kers - 42. Wouda Moerland (Kees) - 43. Aagje de Gast - 44. Gerda van de Merbel (Geert) en 45. Corrie de Gast.Een van de nauwe-lijks zichtbare jongens is Kees Oostdijck. Ook hij was van de partij toen de Chr. Na-tionale School van Heijningen in de Maas-tunnel gefotografeerd werd in 1956.

Hartelijk dank aan de dames voor hun in-zendingen en ook aan hen die geholpen hebben bij het puzzelen!

Wie was Wie?

Leerlingen van de Chr. school in Heijningen bezoeken Rotterdam in 1956.

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

SUPER SUMMER SALEkortingen tot wel

op ons gehele assortiment

50%* Uitgezonderd lopende aanbiedingen Vraag naar de overige voorwaarden/uitzonderingen

*

Hazelzet Administratie Service

Engelseweg 11, 4756 SE Kruisland

Tel. 0167 533360 - [email protected]

BEZUINIGEN ?

Dat doen we op uw belasting

De rek is eruit ! De regering bezuinigt maar

door, de koopkracht neemt af en u weet niet

meer waar u nog besparen kunt. Daar kan

Hazelzet helpen. Wij hebben ons in 28 jaar

ontwikkeld tot een expert in belastingzaken en

administratie. Wij kunnen u meer belastinggeld

besparen. Met ons als 'sparring partner' houdt

u de grijpgrage vingers van de fiscus in toom.

Waar wij goed in zijn:

- administratie en loonadministratie

- jaarrekeningen

- begeleiding bij administratie

- belastingaangiften, zakelijk en voor

particulieren

- fiscaal advies, speciaal voor ZZPérs, kleine Bv´s

en ondernemers

-door kleinschaligheid een zeer persoonlijke

begeleiding

Neem contact met ons op voor informatie of

voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Daar

gaat u geen spijt van krijgen.

Page 13: Dm 20140806

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 6 AUGUSTUS

T/M DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014

Zet- e

n dr

ukfo

uten

voo

rbeh

oude

n.

KIJK OP ACTION.NL

VAKANTIE

OP KAMERS TIP! UITZOEKEN!

STUNTPRIJS!

FESTIVALTIP!

32 LITER

2 VOORSET/5

3 PAAR

SPAGHETTI TOP

1.99T-SHIRT KORTE MOUW

2.49

SWEATVEST100% katoenmaten 92-146

4.99

vanaf:

vanaf:

IMPULSSCHEERAPPARAAToplaadbaar met 4 koppen

SCHOOLSCHRIFTdiverse decorslijn A5 80 blz.

GARDEN COLLECTIONBALKONTAFEL60x40 cm

SPIRAALCOLLEGEBLOKlijn A5 160 blz.

COLGATE TANDPASTAOF TANDENBORSTELdiverse soortenuitzoeken!

REGENLAARZENdiverse prints en kleurenmaten 36-41

SPORTSOKKENdames en herenzwart, wit of grijsmaten 39-46

UNIVERSEELKLUSTAPEgeschikt voor alletoepassingenwaterbestendig50 mm x 25 m

KAFTPAPIERuni of décor80 gram50x300 cm

KUNSTSTOFOPBERGBOXmet klemdeksel39x39x26 cm

DYMONDLED SCHIJNWERPER10 watt high power led met instelbare bewegingssensorschrikt ongewenst bezoek af

0.79

DAMESBASICSkatoen/elastandiverse zomerse kleurenmaten S-XXL

1.59

1.09

5.95

4.95 0.47

0.49

29.95

1.99

0.49

2.99 3.39 11.95

0.78

SENSEOBEKERdiverse uitvoeringen

IMPULSSTIJLTANGkeramische platen32 watt

5.49

RENEKOFFIEPADSregular36 pads

1.39

KAFTPAPIERtransparantzelfklevend45 cm x 2.5 m

0.69

PROJECTBOEKtabbladenA5 125 vel

0.89

SCHOOLSETetui met 8 mini markers en 60 zelfklevende notes

0.79

KUNSTSTOFOPBERGBOXverrijdbaar57x39x35 cm60 liter

5.79

SCHILDERAFPLAKTAPEacryl belijming 38 mm x 50 m

0.89

INTEXLUCHTBEDmet ingebouwde pomp157x203x47 cm2-persoons

4.99

KINDERJOGGINGBROEK100% katoendiverse trendy kleurenmaten 92-146

Page 14: Dm 20140806

PAGINA 14

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-parochie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 7 augustus9.30u Woord en Communieviering. Voorganger Diaken M. Bastiaansen.Zondag 10 augustus9.30u Eucharistieviering. Samenzang o.l.v. Wim Hom-mel Celebrant G. Dirven Diaken M. Bastiaansen. Misdienaars Michelle en Rina. Lector Elly. Koster P. Volders. Collectanten R. Romme, Y. Reuvers. Gebed-sintenties: Jrgt Leonardus Roks e.v. Cornelia Kanne-kens en dochter Bets de Groen-Roks. Patrick van Est. Jan Reijnders e.v. Corrie van Est. Thijs Meeuwisse 3. Rianne van Ham-Jongenelis 3. Collecte voor eigen kerkDonderdag 14 augustus9.30u Getijdengebed. Voorganger Bart Mudde.

JOANNES DE DOPER te KlundertPastor Dirven is verhuisd naar Schuttersweg 72 te Ze-venbergen. Geen spreekuur meer. Maria-kapel is ge-opend van 10u tot 17u om een kaarsje aan te steken en bij Maria te bidden.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergene-mail: [email protected] 10 augustus11.00u Eucharistieviering. Voorgangers: Pastoor Pe-ter de Rooij en Pastor Michael Bastiaansen. M.m.v. Bartholomeuskoor met Nederlandse gezangen. Bloe-mengroet. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem. Fam. v. Fessem de Graaf.

Mien Buijs e.v. Gom Kremers. Jan van den Berg e.v. Ina van den Berg. Mien v. Dongen e.v. Gerard Jaspers. Ouders Cor Bouwmeester en Leentje Vrolijk. Sjaak Schopuwenaars e.v. Trees Ossenblok (jgt). Ouders Schouwenaars 舑 Goverde. Ouders Ossenblok-Dirne. Ad Verschuuren e.v. Jo Ossenblok. Nelly Ossenblok en echtgenoot Henk v. Putten. Bep Luijten w.v. Piet Smits, ter gedachtenis van haar verjaardag. Jan v.d. Sanden e.v. Rina Raaijmakers. Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst. Ouders Christoffel v. Dorst en Elisabeth Fran-ken. Ouders Jo v. Sliedrecht en Nel Dietvorst.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwaluwe, Moer-dijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergschen Hoeke-mail: [email protected] 9 augustus19.00u Eucharistieviering met vakantiekoor. Voorgan-ger pastor G. Dirven en M. Bastiaansen. Misdienaars: Eline en Lieke Akkermans.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 10 augustus9.30u Ds. F. den Harder. Organist mevr. M. v.d. Bent.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZE-VENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 10 augustus9.30u Ds. Z. van Hijum; 16.30u Ds. A. van Vugt, Eind-hoven.

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerdekerkzeven-bergen.nlZondag 10 augustus

10.00u Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk. Voorganger: Mevr.Ds.H.Hummel.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 10 augustus10.00u Gezamenlijke dienst Hervormd/Gereformeerd, mevr. ds. H.Hummel, Rotterdam.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 10 augustus10.00u Ds. M.H. Vastenhout, Bleskensgraaf18.30u Ds. G. Scherf, Sleeuwijk

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 10 augustus10.00u dhr. Martien Jansen, Drunen16.30u ds. W. van Stuijvenberg, Waddinxveen

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor Maickel Prasing, 0165-330502; pastoraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefna-gels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuer-man, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvol-gende Bode. Als ze later worden aangeboden, wor-den ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werk-dagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefo-nisch een afspraak maken met de pastoor.

Donderdag 7 augustus19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 8 augustus10.00u de Blomhof, viering.Zondag 10 augustus11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voorgangers: pas-toor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: overl. ouders Petrus Hagens en Cornelia Antens (verj.); overl. ouders v. Hoek-Vermolen en broer Jan; overl. ouders Piet Brouwers en Luus de Kok; Harrie Broos e.v. Riet de Bruijn (jgt.); Sandra Kok-Borghouts; Jo Brood (jgt.). Lector: K. v. Gorp. Acolieten: Annemiek, Wouter. Koor: vakantiekoor.Dinsdag 12 augustus19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Voorgan-ger: pastoor M. Prasing. Intentie: voor alle overlede-nen van onze geloofsgemeenschappen.Donderdag 14 augustus19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 15 augustus10.00u de Blomhof, viering.Mariakapel: De Mariakapel in de kerk van de H. Jo-hannes de Doper in Standdaarbuiten is dagelijks open van 10.00u tot 17.00u voor persoonlijk gebed en om een kaarsje aan te steken.Bedevaarten: De komende tijd zijn er verschillende bedevaarten. Wilt u hierover informatie hebben dan bent u tijdens openingsuren welkom op de pastorie.Kerststal: Mocht u tijdens uw vakantie mooie stenen zien die in de kerststal in de Basiliek kunnen worden gebruikt, dan kunt u die tijdens openingsuren inleve-ren op de pastorie.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 10 augustus10.00u Koepelkerk Ds. P. Reedijk, Puttershoek

KERKELIJK NIEUWS

DOOR CEES VAN DER BURG

Eerder werden al drie renners, die opval-lend gepresteerd hebben in de laatste Tour de France, gepresenteerd, namelijk Tom-Jelte Slagter, Lieuwe Westra en Koen de Kort. Laatstgenoemde, die wegens ploeg-verplichtingen verstek moet laten gaan, wordt vervangen door tourrenner Albert Timmer. Andere bekende renners zijn Ramon Sinkeldam, Pim Ligthart, Joh-nny Hoogerland (2e in 2011) en Kenny van Hummel. De laatste twee komen in de plaats van Bram Tankink, die eveneens we-gens ploegverplichtingen moest afhaken.

ZaterdagHet wielerfestijn begint reeds op zaterdag 9 augustus. Tussen 12.00 en 13.30 uur vertrekken van de Markt de meer dan hon-derd deelnemers aan de Toertochten over drie afstanden, te weten 110, 85 en 60 km. Om 14.00 uur is het tijd voor de Dikke Bandenrace. Als eerste starten de meis-

jes en jongens geboren in 2006 en 2007, om 14.30 uur de jeugd uit 2004 en 2005 en tenslotte om 15.00 uur de jongeren uit 2002 en 2003.Voor deze jeugdwedstrijden kan nog tot 13.30 uur op de Markt worden ingeschreven.

AmusementNa terugkeer van de Toertochten tus-sen 16.00 en 17.00 uur begint op laatst-genoemde tijdstip de Prominentenrace, met onder meer de burgemeester en alle wethouders. In de avonduren wordt in de feesttent aan de Molenstraat een amuse-mentsprogramma verzorgd, waarin onder andere de alom bekende Marco Kanters zal optreden. Ook ’s zondags is in de feest-tent van alles te doen tijdens en tussen de diverse koersen.

ZondagHet wedstrijdprogramma van zondag 10 augustus begint om 10.30 uur met de Nieuwelingenkoers over 30 ronden (50

km). Tot het rennersveld behoren Lars Leij-ten uit Klundert en Kevin Reuvers uit Ze-venbergen. Om 12.00 uur is de start van de Vrouwen Amateurs/Junioren/Nieuwelin-gen, eveneens over 30 ronden. Angela de Visser vertegenwoordigt Moerdijk. Tot slot om 13.45 uur de Amateurs/Sportklasse/Masters/Junioren over 36 ronden (60 km), met plaatsgenoot Jordi Timmermans uit Langeweg.

OmniumHet omnium voor de Profs kent drie onder-delen. Als eerste om 15.30 uur een tijdrit over één ronde, waar-bij men de renners een voor een ziet passeren. Om 16.15 uur een puntenkoers over 18 ronden en ter af-sluiting om 17.15 uur een rit-in-lijn over 25 ronden. Na deze koers wordt het totaalklassement opgemaakt en weet men de winnaar van de Rabo Profronde Zeven-bergen 2014. In aanwezigheid van ‘special guest’ Teun Sweere en rondemiss Esther de Vries worden de prijzen uitgereikt.

John Degenkolb grote trekpleister in Profronde Zevenbergen

Johnny Hoogerland won in 2011 de puntenkoers en werd tweede in het totaalklassement. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - Voor de Rabo Profronde van Zevenbergen op zondag 10 augustus is niemand minder dan John Degenkolb gecontracteerd. KLUNDERT - De zomerspelen bij speel-

tuinvereniging het Westerkwartier doen het altijd goed. Vorige week wa-ren er nog veel kinderen op vakantie, daar zijn de animatie-teams in volle gang om de kinderen te vermaken.

De Klundertse Speeltuin heeft haar eigen animatieteam van vrijwilligers. Deze keer was het volle bak, meer dan 50 kinderen bezochten de Westerkwartier Zomerspelen Sportief. Alle kinderen kregen bij aankomst een bal als scorekaart en mochten de12 uitgezette sporten met bal beoefenen om daar vervolgens punten bij de te scoren. De vrijwilligers van de speeltuin zijn voor de zomer bij elkaar geweest om weer een leuk programma in elkaar te zetten. Toch blijkt het elk jaar weer moeilijker om vrijwilligers te vinden. Daarom had het bestuur van de speeltuin deze keer een aantal verenigin-gen en Moerdijk Fit aangeschreven om eventueel hulp of de organisatie van een woensdag op zich te nemen.Gelukkig rea-geerde een aantal clubs positief, daarom konden we deze woensdagmiddag sportief inzetten m.b.v. materialen van gymnastiek-vereniging Spido en de korfbalpaal van een korfballid. Jammer genoeg hebben we geen reactie ontvangen van Moerdijk Fit, ondanks dat meerdere bestuursleden en vrijwilligers hen gevraagd hebben om deze sportieve middag te ondersteunen.Misschien volgend jaar? Er waren ten-slotte 50 kinderen die erg sportief bezig zijn geweest. Gelukkig konden de oudste kinderen de jongsten al weer helpen en ook de oma´s waren erg actief aan het hel-

pen. Er waren zelfs 3 kinderen uit Stand-daarbuiten en 4 uit Fijnaart en nog enkele logees van buiten Klundert. Een van de vrijwilligsters noemde zichzelf dan ook de buurtsportcoach! De kinderen konden kennismaken met hockey, korfbal, voetbal, badminton, tennis, jeu de boules, hoepels, ballonnen, strandspelen, tafeltennis ofwel pingpong. Tussendoor werd er nog heerlijk gespeeld, vooral de kleinsten vermaakten zich heerlijk aan het Klundertse strand (of-wel de zandbak van de speeltuin). Aan het einde van de middag mocht iedereen zijn of haar eigen prijs grabbelen uit de grabbel-ton. Woensdag 6 augustus organiseert de hengelsportvereniging ´t Wachtertje een vismiddag voor de speeltuinvereniging, hiervoor zijn al heel veel aanmeldingen. Wil je toch nog meedoen? Neem dan je eigen hengel en/of schepnet mee en een ouder/opa/oom die je kan begeleiden. Ook kun je nog steeds opgeven voor het tenten-kamp, inlichtingen en openingstijden bij: [email protected].

´Zomerspelen Speeltuin geen bal aan´

Volle (zand)bank, topdrukte in Speel tuin Klundert

ZEVENBERGEN - Fietstochten van TWC Zevenbergen.

Zaterdag 9 augustus rijden de randoneurs de Ster van Moerdijk een rit van 115 km, vertrek 12.00 uur de recreanten rijden dan ook de Ster van Moerdijk een rit van 85 km, vertrek 12.10 uur. De toerrijders rijden ook de Ster van Moerdijk een rit van 110 km, vertrek 12.00 uur.

Zondag 10 augustus rijden de randoneurs naar Steenbergen een rit van 65 km, ver-trek 09.00 uur. De recreanten en de toerrij-ders rijden gezamenlijk naar Meerseldreef een rit van 60 km vertrek 09.10 uur.Alle ritten starten vanaf sportpark De Knip in Zevenbergen. Uiteraard is het mogelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan. U bent van harte welkom.

Ritten TWC Zevenbergen

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

Page 15: Dm 20140806

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Nieuw: KiwA geKeurde KuNststof tANKs

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning al

te koop staat

!!

! !

!!

GroenRijk Schalk Prinsenbeek Mastlanddreef 9 • 076-5439332 • www.groenrij kprinsenbeek.nl

Hebe Addenda®

Hebe addenda®. Diverse kleuren. Potmaat 13 cm.

Hortensia Hydrangea paniculata ‘Limelight’. Potmaat 23 cm. Hoogte ca. 70 cm. 7-10 bloemen. Per stuk

van 21,99Cvoor

12,99

Mid-zomer aanbiedingen

Hydrangea paniculata ‘Limelight’. Potmaat 23 cm. Hoogte ca. 70 cm. 7-10 bloemen. Per stuk

Hebe addenda . Diverse kleuren. Potmaat 13 cm.

Hydrangea paniculata

70 cm. 7-10 bloemen.

voor99

van 4,99Dvoor

2,99

Nieuw in klundert

VOLAR AUTO’Swij zoeken alle merken auto’s

Geven hoge prijzen!!Bel naar;

06 - 538 9 4098

terwijl de meubels blijven staan

Een nieuw plafond in 1 dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naarPLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon:........................... Naam:.............................Adres: ...................... ....................................................Postcode:..................... Woonplaats:.........................

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda

076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

International Tyre Business B.V. (I.T.B) is de specialist op het gebied van in- en verkoop van truck karkassen. Wij houden ons bezig met de inname van alle vormen van afvalbanden die op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

Wij zijn gevestigd op industrieterrein Moerdijk.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Allround administratief medewerker weegbrug/logistiek (fulltime)

Werkzaamheden:- Bedienen van de weegbrug

- Verwerken van de wegingen in het systeem - Printen van etiketten/stickers

- Transport documenten opstellen- Het administratief verwerken van weeggegevens en transportdocumenten m.b.v. een computersysteem

- Ontvangen van klanten/chauffeurs - Logistieke proces op het terrein bewaken

- Telefonisch contact onderhouden met klanten

Functie eisen:- Minimaal een afgeronde MBO opleiding (administratieve opleiding)- Relevante werkervaring als weegbrug operator of baliemedewerker

- Een klantgerichte, professionele, representatieve en flexibele instelling- Zelfstandig en accuraat kunnen werken

- Een proactieve houding en oplossend/adviserend vermogen- De wil om te leren en een groot verantwoordelijkheidsgevoel

- Goede beheersing van MS-Office (Excel en Word) en affiniteit met (CRM) systemen- Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden- Goede kennis van de Engelse en Duitse taal is een pre

- Werktijden 07.00-17.00

Voor deze functie bieden wij:Een fulltime baan met goede arbeidsvoorwaarden, marktconform salaris en uitzicht op een vast dienstverband.

Bent u geïnteresseerd in onze vacature?Stuur dan uw sollicitatiebrief met bijbehorend CV per mail naar [email protected]

Contactpersoon: Mevr. S. Bolte (afdeling personeelszaken)Vragen omtrent sollicitatieprocedure worden uitsluitend per e-mail behandeld.

Voor meer informatie: www.itbcasings.com

International Tyre Business B.V.Graanweg 84782 PP Moerdijk

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

STALLINGnu plaats voor uw:

CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

Of uw:Caravan / Camper

SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

[email protected]

voor meer scherpe aanbiedingen:

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

bbq all-in

11.80LUXE BIEF - V. HAAS / VIS - GARNAAL SPIEZEN 100GR1.99

500 GR. P.P. VANAF 8.90BBQ

COMPLEET500 GR. VLEES NAAR KEUZE SAUZEN STOKBROOD & KRUIDENBOTER HUZAREN-, RAUWKOST & FRUITSALADE

lekker makkelijk

Page 16: Dm 20140806

Terneuzen

Vlissingen

MiddelburgGoes

Zierikzee

SpijkenisseBarendrecht

Dordrecht

Steenbergen

RoosendaalBredaHalsteren

Bergen op ZoomTholen

Poortvli�

SALEXXL!

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur

Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag en maandag gesloten

Paasdijkweg 33

Poortvliet

infolijn

0166 619100 XXLSALE

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGEN WWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

! 60%TOT

OP VEEL

*

SHOWRO

OMMODE

LLENKORTING

839.-699.-

Slaapkamer Melbourne in antiek wit geborsteld grenen. Ledikant 160x200 van 839.- voor 699.- Nachtkastje van 329.- voor 269.-

Stoffen relaxfauteuil Winie met elektrische verstelling van rugleuning en voetenbank en opsta functie. Van 1199.- voor 799.-

2499.-1999.-

M� s� close!

Eettafel Parano, 77x190x90 cm van 699.- voor 599.- Stoel Xia, leatherlike santos wit van 199.- voor 159.-

369.-289.-

Linnenkast Life in wit met diverse glaskleuren. 136cm br 197cm h

van 369.- voor 289.- 181cm br 197cm h

van 398.- voor 319.-

Jeugdkamer Naturela. Ledikant 90x200 van 172.- voor 149.- bedlade van 126.- voor 109.- nachtkastje van 94.- voor 85.- linnenkast 2-drs van 414.- voor 369.- Tevens leverbaar: kajuitbed, commode, buro en linnenkast 3-drs.

172.-149.-

1399.-999.-

Complete elektrisch verstelbare AKTIEBOXSPRING inclusief: topper, hoofdbord, elektrische boxen en alu poten. 160x200 van 2169.- voor 999.- 180x200 van 2269.- voor 1099.-

1199.-799.-

2.5 + 2 zitsbank Madee met 2 elektrische relaxmechanieken bekleed met comfortabele stof van 2499.- voor 1999.-

Eettafel Parano, 77x190x90 cm van 699.- voor

199.-159.-

PARANO

TV kast, 50x160x44cm

Dressoir, 90x222x44cm

Salontafel 40x135x67cm

Broodkast, 200x77x44cm

Spekkast, 160x112x44cm

599.-499.-

499.-429.-

889.-749.-

Spekkast, 160x112x44cm1049.-879.-

899.-849.-