Dm 20140108

of 20 /20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 8 JANUARI 2014 WEEK 2 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode DOOR PETER HOUTEPEN Al enige tijd worden in de gemeente kastanjebomen gerooid omdat ze zijn aangetast door de kastanjebloedings- ziekte. Een aantal bomen mogen echter niet zomaar gekapt worden, omdat ze worden gebruikt door vleermuizen. Er zijn paarverblijfplaatsen gevonden aan de Stadhuisring in Klundert, aan de Witte Arend in Zevenbergen en vijf aan de Tim- berwolfstraat in Standddaarbuiten. Ontheffing Deze bomen mogen niet zonder meer gekapt worden. Er moet eerst een ont- heffing bij de Dienst Regelingen aange- vraagd worden. De Dienst Regelingen is een uitvoeringsorganisatie voor nationale en Europese regelingen. In de onthef- fingsaanvraag moet aangegeven worden wat de gemeente doet om het verlies van de verblijfplaats of foerageerroute te compenseren. Als de Dienst Regelingen akkoord is met de voorgestelde maatre- gelen krijgt de gemeente de ontheffing om de bomen te kappen. Bacterie De kastanjebloedingsziekte in Moerdijk openbaarde zich in 2012. Meer dan 60% van de paardenkastanjes was in meer of mindere mate aangetast. Veroorzaker van de kastanjebloedings- ziekte is een bacterie. Hierdoor sterft na verloop van tijd de bast af en kunnen de- len van de boom gevaarlijk worden. Om verspreiding van de ziekte in te perken, worden de aangetaste bomen verwij- derd en daarna afgevoerd naar een ver- brandingsinstallatie. De kosten van de operatie bedragen alles bij elkaar 75.000 euro exclusief BTW voor het rooien en afvoeren. Recent In Klundert zijn recentelijk vier nestkas- ten opgehangen in vier bomen aan de Stadhuisring, in Zevenbergen vier kas- ten in vier bomen aan de Komansweg en Witte Arend en in Standdaarbuiten 20 nestkasten in 20 bomen aan de Sui- kerhoek, St Janstraat, Dr Poelstraat, van Glymesstraat en Wieken. Gemeente plaatst 28 nestkasten Nieuwe broedplaatsmogelijkheden voor vleermuizen MOERDIJK - In de gemeente Moerdijk zijn in de kernen Klundert, Zevenbergen en Standdaarbuiten in bomen 28 vleermuisnestkasten opgehangen. Op die manier hebben de vleermuizen de gelegenheid ruim de tijd om een nieuwe broedplaats te vinden voor de diverse paardenkastanjes die nu gebruikt worden als foerageerroute of als paarverblijfplaats. ZEVENBERGEN - Nu de feestdagen voorbij zijn, kunnen inwoners van de gemeente Moerdijk nog tot en met vrijdag 10 janu- ari hun kerstboom samen met de duobak aan straat zetten. Van Gansewinkel rijdt de route met een extra inzamelvoertuig voor de inzameling van kerstbomen. Op de gebruikelijke inzameldag van het huis- houdelijk afval kunnen inwoners naast de duobak hun kerstboom aanbieden. Het is belangrijk dat de kerstbomen ‘schoon’ worden aangeleverd, dus zonder (restant) versieringen, (plastic) potten/standaards of andere verpakkingsmaterialen. Het is ook mogelijk om de kerstboom gratis naar de milieustraat brengen. Kerstbomen deze week aan straat KLUNDERT - Dennis Braspenning wordt de nieuwe trainer van zaterdag eersteklasser vv Klundert. Hij volgt Arno Gabriëls op, die trainer wordt van Beek Vooruit in Prinsen- beek. De pas 33-jarige Braspenning heeft op niveau gevoetbald bij RBC en Halsteren en trainde de jeugd van NAC Breda vanaf 2003. Sinds een half jaar was hij in dienst van zondag vijfdeklasser UVV in Ulven- hout, maar hij maakt nu dus de overstap naar Klundert. Ook Arno Gabriëls heeft een verleden bij NAC; hij speelde er in het eer- ste elftal. vv Klundert bezet momenteel de achtste plaats met 18 punten uit 13 wed- strijden. Op 18 januari wordt de competitie hervat. Braspenning nieuwe trainer vv Klundert ZEVENBERGEN - Jongeren zijn zich be- wuster van risico’s van alcohol en in de leeftijdsgroep tot 16 jaar drinken ze min- der. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het project Think before you drink. Dit project is een samenwerking tussen de Brabantse gemeenten en jongereninstel- lingen om jongeren tot 16 jaar bewust te maken van de gevaren van alcohol. Het rapport benadrukt dat ondanks de positie- ve ontwikkelingen de situatie nog steeds niet goed is. Zo drinken jongeren tussen 16 en 18 jaar nog te veel en is de naleving van de wet niet op orde. Het project gaat de komende vier jaar door met een verhoogde leeftijd van 18 jaar. Jongeren bewuster bij gebruik alcohol STANDDAARBUITEN - Carnavalsstichting de Deurzetters uit Zwammegat ofwel Standdaarbuiten maakt zich op voor een jubileum. De stichting viert zijn 44-jarig bestaan. Al sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw organiseren de Deur- zetters het carnavalsgebeuren in Zwam- megat. Het jubileumfeest vindt plaats op zaterdag 11 januari en wordt vanaf 19.00 uur gehouden in ‘t Sandt in Standdaarbui- ten. Behalve mensen van Zwammegat en omstreken worden op deze avond onder andere alle verenigingen uit de omtrek verwacht, blaaskapellen en de bouwclubs van de befaamde Lichtjesoptocht van Standdaarbuiten. Deurzetters vieren 44-jarig bestaan KLUNDERT - Op zaterdag 11 januari vindt in de Niervaert in Klundert het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert plaats van Avant- Garde. Met de titel ‘Wildlife’ is ditmaal voor een bijzonder thema van dit concert gekozen. Op deze avond wordt een bijzon- dere link gelegd tussen de verschillende pracht van moeder natuur en muzikaliteit. Verder wordt medewerking verleend door zowel de jeugd als de A-slagwerkgroep en wordt een moment de tijd genomen om de nieuwste investering van Avant-Garde in de muziek toe te lichten: de AMV-lessen. De aanvang van het concert ‘wildlife’ in de Niervaert in Klundert is op 11 januari om 20.00 uur. Nieuwjaarsconcert Avant-Garde ‘Wildlife’ ZEVENBERGEN - Veolia verzorgt vanaf december 2014 nog steeds het busvervoer in West-Brabant. Veolia won de aanbeste- dingsprocedure van de provincie Noord- Brabant en krijgt een nieuw contract voor acht jaar. In de nieuwe concessie rijden alle lijnen die de provincie noodzakelijk acht. Daarnaast is er ook ruimte om enkele extra opties in te kopen. De stadsdiensten in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal rijden straks minimaal een halfuursdienst. Ook het buurtbussennetwerk blijft vanaf 2015 ongewijzigd, zodat ook kleinere plaatsen voorzien blijven van openbaar vervoer. Op de buslijn Breda-Etten-Leur worden extra ritten ingepland. Veolia blijft busvervoer verzorgen ZEVENBERGEN - COC West-Brabant en Tholen en homobelangenorganisatie GET- Pink gaan nauwer samenwerken. Beide organisaties zetten zich in voor hetzelfde doel, namelijk acceptatie van LHBT’s: les- biennes, homo’s, biseksuelen en transgen- ders. Dat willen ze bereiken door middel van voorlichting op scholen en andere acti- viteiten. De samenwerking richt zich vooral op het inzetten van elkaars vrijwilligers voor deze activiteiten. Ook zoeken ze con- tact met andere instanties waar dat nodig is. “Het gebeurt dat mensen aankloppen met een specifieke vraag. Wij hebben de contacten met de juiste instellingen om ze antwoord te geven”, aldus het COC. Samenwerken voor homobelangen KLUNDERT - 68 medewerkers met een vast contract verliezen per 1 juni hun baan bij de Kober groep. Daarnaast wordt van 72 medewerkers met een tijdelijk contract afscheid genomen. Kober verzorgt kinder- opvang voor kinderen van nul tot twaalf jaar. De reorganisatie betreft zowel de kin- dercentra, de gastouderopvang als de on- dersteunende diensten op het centraal bu- reau. Volgens Kober staat de ontslaggolf los van de overname van de activiteiten van Surplus Kinderopvang. Daar vonden eerder al twee reorganisaties plaats. De ontslagen zijn nodig, doordat steeds min- der ouders door de crisis en bezuinigingen gebruik maken van de kinderopvang. Kober schrapt tientallen banen GEMEENTE ZIT IN DE MAAG MET TOERISTENBUREAU KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JOHN PIJPER KLUNDERT - De broertjes Stef, Jesse en Daan van Wijk uit Klundert waren drie van de ruim 100 kinderen die meededen aan het jaarlijkse stuiverduiken in het zwembad van de Niervaert. Petra Verreijen gooide in het diepe bad en in het kikkerbadje enkele handen vol euro stuivers die de kinderen moesten opduiken. “Nee, geen snorkel of een duikbril”, riep ze nog, maar daar hielden niet alle kinderen zich aan. FOTO TIES STEEHOUWER ZEVENBERGEN - De oudheidkamer in Zevenbergen is een kijkmuseum voor jong en oud. Verzamelen is bewa- ren voor later, maar is vooral het “toen” laten zien. De Zevenbergse heemkundekring maakt dat mogelijk. Verzamelen zit de vrijwilligers van de Zevenbergse heemkunde- kring in het bloed; opgeteld dit nieuwe jaar bijna 65 jaar is het hun lust en hun leven. Met het motto: “komt dat zien” geven allen aan, dat iedereen mag komen meegenieten van hun col- lectie voorwerpen uit die goeie ouwe tijd. Sinds februari 1982 is hun collectie ondergebracht in een deel van een monumentale binnenboerderij (het woonhuis) in het oude centrum van Zeven- bergen. Alle basisscholen brengen twee maal per jaar een be- zoek aan dit museum en verlaten een uur later weer enthousiast deze oudheidkamer. De vrijwilligers hopen er op, dat deze leer- lingen een vervolgbezoek brengen met hun ouders, broers en zusjes, buren en vrienden. “Kom kijken, een en ander voorzichtig vastpakken en beleven en genieten van de spullen tussen zolder en museum”. De tentoongestelde voorwerpen mogen uitvoerig en van heel dichtbij worden bekeken en gefotografeerd door jong en oud. De rondleiders willen hun gasten het verleden let- terlijk laten beleven. Een dag per week werken diverse vrijwil- ligers in hun museum om hun credo’s kracht bij te zetten. Ieder heeft zijn eigen taak en specialisatie. Hun streven is, dat elke gast met een lach en met tal van herinneringen aan vroeger het museum verlaat. Het is toch leuk om zoveel jaren later nog eens van dichtbij de complete tandarts-installatie te zien van de vroegere tandarts v.d. Velde in de Stationsstraat. Diversen zul- len dan nog wel heel even sidderen, maar bij die apparatuur van vroeger is nu geen enkele tandarts meer te bekennen; dus ...... niets meer te vrezen! En zo is er nog zoveel op te noemen wat bezienswaardig is en herinneringen oproept van toen. Het museum of oudheidkamer aan Zuidhaven- Oost op no: 17 is het bezoeken meer dan waard. Elke zaterdagmiddag 14.00- 17.00 uur en elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur kunt u gratis binnenstappen. Welkom in het Zevenbergs museum

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dm 20140108

Page 1: Dm 20140108

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE8 JANUARI 2014WEEK 2

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

DOOR PETER HOUTEPEN

Al enige tijd worden in de gemeente kastanjebomen gerooid omdat ze zijn aangetast door de kastanjebloedings-ziekte. Een aantal bomen mogen echter niet zomaar gekapt worden, omdat ze worden gebruikt door vleermuizen. Er zijn paarverblijfplaatsen gevonden aan de Stadhuisring in Klundert, aan de Witte Arend in Zevenbergen en vijf aan de Tim-berwolfstraat in Standddaarbuiten.

Ontheffi ngDeze bomen mogen niet zonder meer gekapt worden. Er moet eerst een ont-heffi ng bij de Dienst Regelingen aange-vraagd worden. De Dienst Regelingen is

een uitvoeringsorganisatie voor nationale en Europese regelingen. In de onthef-fi ngsaanvraag moet aangegeven worden wat de gemeente doet om het verlies van de verblijfplaats of foerageerroute te compenseren. Als de Dienst Regelingen akkoord is met de voorgestelde maatre-gelen krijgt de gemeente de ontheffi ng om de bomen te kappen.

BacterieDe kastanjebloedingsziekte in Moerdijk openbaarde zich in 2012. Meer dan 60% van de paardenkastanjes was in meer of mindere mate aangetast. Veroorzaker van de kastanjebloedings-ziekte is een bacterie. Hierdoor sterft na verloop van tijd de bast af en kunnen de-

len van de boom gevaarlijk worden. Om verspreiding van de ziekte in te perken, worden de aangetaste bomen verwij-derd en daarna afgevoerd naar een ver-brandingsinstallatie. De kosten van de operatie bedragen alles bij elkaar 75.000 euro exclusief BTW voor het rooien en afvoeren.

RecentIn Klundert zijn recentelijk vier nestkas-ten opgehangen in vier bomen aan de Stadhuisring, in Zevenbergen vier kas-ten in vier bomen aan de Komansweg en Witte Arend en in Standdaarbuiten 20 nestkasten in 20 bomen aan de Sui-kerhoek, St Janstraat, Dr Poelstraat, van Glymesstraat en Wieken.

Gemeente plaatst 28 nestkastenNieuwe broedplaatsmogeli jkheden voor v leermuizen

MOERDIJK - In de gemeente Moerdijk zijn in de kernen Klundert, Zevenbergen en Standdaarbuiten in bomen 28 vleermuisnestkasten opgehangen. Op die manier hebben de vleermuizen de gelegenheid ruim de tijd om een nieuwe broedplaats te vinden voor de diverse paardenkastanjes die nu gebruikt worden als foerageerroute of als paarverblijfplaats.

ZEVENBERGEN - Nu de feestdagen voorbij zijn, kunnen inwoners van de gemeente Moerdijk nog tot en met vrijdag 10 janu-ari hun kerstboom samen met de duobak aan straat zetten. Van Gansewinkel rijdt de route met een extra inzamelvoertuig voor de inzameling van kerstbomen. Op de gebruikelijke inzameldag van het huis-houdelijk afval kunnen inwoners naast de duobak hun kerstboom aanbieden. Het is belangrijk dat de kerstbomen ‘schoon’ worden aangeleverd, dus zonder (restant)versieringen, (plastic) potten/standaards of andere verpakkingsmaterialen. Het is ook mogelijk om de kerstboom gratis naar de milieustraat brengen.

Kerstbomen deze week aan straat

KLUNDERT - Dennis Braspenning wordt de nieuwe trainer van zaterdag eersteklasser vv Klundert. Hij volgt Arno Gabriëls op, die trainer wordt van Beek Vooruit in Prinsen-beek. De pas 33-jarige Braspenning heeft op niveau gevoetbald bij RBC en Halsteren en trainde de jeugd van NAC Breda vanaf 2003. Sinds een half jaar was hij in dienst van zondag vijfdeklasser UVV in Ulven-hout, maar hij maakt nu dus de overstap naar Klundert. Ook Arno Gabriëls heeft een verleden bij NAC; hij speelde er in het eer-ste elftal. vv Klundert bezet momenteel de achtste plaats met 18 punten uit 13 wed-strijden. Op 18 januari wordt de competitie hervat.

Braspenning nieuwe trainer vv Klundert

ZEVENBERGEN - Jongeren zijn zich be-wuster van risico’s van alcohol en in de leeftijdsgroep tot 16 jaar drinken ze min-der. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het project Think before you drink. Dit project is een samenwerking tussen de Brabantse gemeenten en jongereninstel-lingen om jongeren tot 16 jaar bewust te maken van de gevaren van alcohol. Het rapport benadrukt dat ondanks de positie-ve ontwikkelingen de situatie nog steeds niet goed is. Zo drinken jongeren tussen 16 en 18 jaar nog te veel en is de naleving van de wet niet op orde. Het project gaat de komende vier jaar door met een verhoogde leeftijd van 18 jaar.

Jongeren bewuster bij gebruik alcohol

STANDDAARBUITEN - Carnavalsstichting de Deurzetters uit Zwammegat ofwel Standdaarbuiten maakt zich op voor een jubileum. De stichting viert zijn 44-jarig bestaan. Al sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw organiseren de Deur-zetters het carnavalsgebeuren in Zwam-megat. Het jubileumfeest vindt plaats op zaterdag 11 januari en wordt vanaf 19.00 uur gehouden in ‘t Sandt in Standdaarbui-ten. Behalve mensen van Zwammegat en omstreken worden op deze avond onder andere alle verenigingen uit de omtrek verwacht, blaaskapellen en de bouwclubs van de befaamde Lichtjesoptocht van Standdaarbuiten.

Deurzetters vieren 44-jarig bestaan

KLUNDERT - Op zaterdag 11 januari vindt in de Niervaert in Klundert het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert plaats van Avant-Garde. Met de titel ‘Wildlife’ is ditmaal voor een bijzonder thema van dit concert gekozen. Op deze avond wordt een bijzon-dere link gelegd tussen de verschillende pracht van moeder natuur en muzikaliteit. Verder wordt medewerking verleend door zowel de jeugd als de A-slagwerkgroep en wordt een moment de tijd genomen om de nieuwste investering van Avant-Garde in de muziek toe te lichten: de AMV-lessen. De aanvang van het concert ‘wildlife’ in de Niervaert in Klundert is op 11 januari om 20.00 uur.

Nieuwjaarsconcert Avant-Garde ‘Wildlife’

ZEVENBERGEN - Veolia verzorgt vanaf december 2014 nog steeds het busvervoer in West-Brabant. Veolia won de aanbeste-dingsprocedure van de provincie Noord-Brabant en krijgt een nieuw contract voor acht jaar. In de nieuwe concessie rijden alle lijnen die de provincie noodzakelijk acht. Daarnaast is er ook ruimte om enkele extra opties in te kopen. De stadsdiensten in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal rijden straks minimaal een halfuursdienst. Ook het buurtbussennetwerk blijft vanaf 2015 ongewijzigd, zodat ook kleinere plaatsen voorzien blijven van openbaar vervoer. Op de buslijn Breda-Etten-Leur worden extra ritten ingepland.

Veolia blijftbusvervoer verzorgen

ZEVENBERGEN - COC West-Brabant en Tholen en homobelangenorganisatie GET-Pink gaan nauwer samenwerken. Beide organisaties zetten zich in voor hetzelfde doel, namelijk acceptatie van LHBT’s: les-biennes, homo’s, biseksuelen en transgen-ders. Dat willen ze bereiken door middel van voorlichting op scholen en andere acti-viteiten. De samenwerking richt zich vooral op het inzetten van elkaars vrijwilligers voor deze activiteiten. Ook zoeken ze con-tact met andere instanties waar dat nodig is. “Het gebeurt dat mensen aankloppen met een specifi eke vraag. Wij hebben de contacten met de juiste instellingen om ze antwoord te geven”, aldus het COC.

Samenwerken voor homobelangen

KLUNDERT - 68 medewerkers met een vast contract verliezen per 1 juni hun baan bij de Kober groep. Daarnaast wordt van 72 medewerkers met een tijdelijk contract afscheid genomen. Kober verzorgt kinder-opvang voor kinderen van nul tot twaalf jaar. De reorganisatie betreft zowel de kin-dercentra, de gastouderopvang als de on-dersteunende diensten op het centraal bu-reau. Volgens Kober staat de ontslaggolf los van de overname van de activiteiten van Surplus Kinderopvang. Daar vonden eerder al twee reorganisaties plaats. De ontslagen zijn nodig, doordat steeds min-der ouders door de crisis en bezuinigingen gebruik maken van de kinderopvang.

Kober schrapt tientallen banen

GEMEENTE ZIT IN DE MAAG MET

TOERISTENBUREAU

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JOHN PIJPER

KLUNDERT - De broertjes Stef, Jesse en Daan van Wijk uit Klundert waren drie van de ruim 100 kinderen die meededen aan het jaarlijkse stuiverduiken in het zwembad van de Niervaert. Petra Verreijen gooide in het diepe bad en in het kikkerbadje enkele handen vol euro stuivers die de kinderen moesten opduiken. “Nee, geen snorkel of een duikbril”, riep ze nog, maar daar hielden niet alle kinderen zich aan. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - De oudheidkamer in Zevenbergen is een kijkmuseum voor jong en oud. Verzamelen is bewa-ren voor later, maar is vooral het “toen” laten zien. De Zevenbergse heemkundekring maakt dat mogelijk.

Verzamelen zit de vrijwilligers van de Zevenbergse heemkunde-kring in het bloed; opgeteld dit nieuwe jaar bijna 65 jaar is het hun lust en hun leven. Met het motto: “komt dat zien” geven allen aan, dat iedereen mag komen meegenieten van hun col-lectie voorwerpen uit die goeie ouwe tijd. Sinds februari 1982 is hun collectie ondergebracht in een deel van een monumentale binnenboerderij (het woonhuis) in het oude centrum van Zeven-bergen. Alle basisscholen brengen twee maal per jaar een be-zoek aan dit museum en verlaten een uur later weer enthousiast deze oudheidkamer. De vrijwilligers hopen er op, dat deze leer-lingen een vervolgbezoek brengen met hun ouders, broers en zusjes, buren en vrienden. “Kom kijken, een en ander voorzichtig vastpakken en beleven en genieten van de spullen tussen zolder

en museum”. De tentoongestelde voorwerpen mogen uitvoerig en van heel dichtbij worden bekeken en gefotografeerd door jong en oud. De rondleiders willen hun gasten het verleden let-terlijk laten beleven. Een dag per week werken diverse vrijwil-ligers in hun museum om hun credo’s kracht bij te zetten. Ieder heeft zijn eigen taak en specialisatie. Hun streven is, dat elke gast met een lach en met tal van herinneringen aan vroeger het museum verlaat. Het is toch leuk om zoveel jaren later nog eens van dichtbij de complete tandarts-installatie te zien van de vroegere tandarts v.d. Velde in de Stationsstraat. Diversen zul-len dan nog wel heel even sidderen, maar bij die apparatuur van vroeger is nu geen enkele tandarts meer te bekennen; dus ...... niets meer te vrezen! En zo is er nog zoveel op te noemen wat bezienswaardig is en herinneringen oproept van toen. Het museum of oudheidkamer aan Zuidhaven- Oost op no: 17 is het bezoeken meer dan waard. Elke zaterdagmiddag 14.00-17.00 uur en elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur kunt u gratis binnenstappen.

Welkom in het Zevenbergs museum

Page 2: Dm 20140108

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

MARKTEN OPEN VAN 10:00 TOT 16:00 UUR INL/RESERV. 0165-302682 OF

WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL WWW.DEMARKTEN.COM

ROMMELMARKTEN11 EN 12 JAN. OUDENBOSCH SPORTHAL DE BEUK

19 JAN. STEENBERGEN SPORTHAL ‘T CROMWIEL

26 JAN. OUD-GASTEL SPORTHAL ‘T VEERHUIS

2 FEBR. RUCPHEN SPORTHAL DE VIJFSPRONG

9 FEBR. HOOGERHEIDE M.F.C. KLOOSTERHOF

16 FEBR. OSSENDRECHT SPORTHAL DE DRIESCHAAR

23 FEBR. HOOGERHEIDE TENNISHAL SPORTS&PLEASURE

Infra & verhuurRIOOL VERSTOPT 24-UURS SERVICE

ook aanleg/onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

LOOP- OF RUGPROBLEMENVAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam START BEGIN JANUARISpoedcursus op zaterdag

Telefoon 0165-546707 WWW.YACHTCONSULT.COM.

Voor al uw klussenStuc, schilderwerk en be-

hang. Timmer en tegelwerkwww.demmersinterieur.nlDemmers Interieur

Etten-Leur 06-41211049

D A N S E N ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

VOOR PAREN EN KOPPELSZATERDAG 11 JANUARI

KOUTERSHOF RIJSBERGEN(NAAST DE KERK)

240 M2 HOUTEN DANSVLOER Zaal open 19.30 uur Start 20.00 UUR amici

VOOR SINGLES & PAREN:ZATERDAG 18 JANUARI

HARMONIEZAAL te RIJSBERGENIngang lagestraat 1 cq 3 naast rabo-bank

Zaal open 19.30 uur start 20.30 uur

BEIDEN AVONDEN MET GOEDE LIVE DANSMUZIEKInlichtingen: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

Zaal open 19.30 uur Start 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur Start 20.30 uur

Van 16 t/m 23 Februari 2014 rijden wij naar Amsterdam. Naar de Huishoudbeurs Prijs € 30,00 Dit is bus, entree

en koffie met koek prijs zonder entree € 15,00.Op Zondag 2 Maart 2014 rijden wij naar de Rijnhal te

Arnhem. Naar de show van Hansi Interseer. Prijs € 80,00. Dit is bus en entree.

Op Zaterdag 15 Maart 2014 rijden wij naar Amsterdam. Naar de musical Hij gelooft in mij. Prijs € 93,00.

Dit is bus en 1e rang.Op Donderdag 3 April 2014 rijden wij naar de IJsel hal

te Zwolle. Naar het optreden van Semino Rossi.Prijs € 90,00. Dit is bus en entree.

Op Woensdag 30 April 2014 rijden wij naar Lisse naar de Keukenhof. Prijs € 53,00.

Dit is bus, koffie met gebak, entree en diner.Van 13 t/m 18 Mei rijden wij naar Almere naar de

Libelle Zomerweek. Prijs € 30,00. Dit is bus, entree en koffie met koek.

Op Zondag 22 Juni 2014 rijden wij naar Katwijk naar de musical Soldaat van Oranje. Prijs € 93,00.

Dit is bus en 1e rang.Vraag tevens naar onze meerdaagse reizen, o.a. Lourdes,

Oostenrijk en Duitsland.Wilt u aan een of meerdere reizen deelnemen?

Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:

TAXI EN TOURINGCARBEDRIJF

KERSTENSTel. 0165-344241

Email: [email protected]

VITA-LIFE NIEUW PTS 2014

PERSOO LIJKE TRAININGS SCHEMA’SOok in 2014 gaan wij door met onzesuccesvolle aanpak en aandacht.

1. PTSLANK PERSOONLIJKE TRAINING SLANK

AFSLANKCURSUSVACUSTEP KUUR

2. PTSPORT PERSOONLIJKE TRAINING SPORT

CARDIO,VETVERBRANDING,CONSTANTE WATTAGE,INTERVALBUIK,LENIGHEID,ONTSPANNING.

GRATIS BODY SCAN

ONBEPERKT SPORTEN € 24,- PER MND.www.vitalife-zb.nl 0168-323783Molenstraat 22 Zevenbergen

1Germa Goutziers -22kg2 Ria Maaskant -19 kg3 Adje Nagtzaam -16 kg3 Gonnie Kreeft -16 kg4 Arjan v.d. Wetering -15 kg

Wij wensen u een voorspoedig

2014! Westerstraat 414791 HT Klundert

0168-409000 www.declundert.praktijkinfo.nl

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonJosje Scheurwater

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

bel 0165-561424 ofwww.ladderensteigerkoning.nl

Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

RENOVATIE STEIGERGevelsteigers, huur en koop, zelf mon-tage of wij monteren en demonteren. Ook stalen steigers - rolsteigers en

hoogwerkers met GROTE KORTING

VERZEKERINGENHYPOTHEKENFINANCIERINGEN

VOORDELIGSTE HYPOTHEEKIN DE REGIO?

Bel 076-5035436Lange Brugstraat 34, 4871 CP Etten-Leur

Tel. 076 - 503 54 36www.pott-assurantien.nl

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Wegens succes verlengd: 3 maanden gratis

Bel voor meer informatie:Lia van der Wel 0165-201023

Of 088-0221900 (landelijk)Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

Reclames geldig t/m zaterdag | GROOTHANDELSKORTING € 1.50 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames | Prijs- en tekstfouten voorbehouden

ALLE KALKOENEN/DELENKONIJNEN EN WILD KORTING

75ST. 22.50 100ST. 32.50

150ST. 42.50

30%GELDIG T/M 11-1

ERWTEN- SOEP LITER 3.50 DIV. STAMPPOTTEN

½KG 3.50 SOEP/HACHEE VLEES ½KG 3.50uit eigen

keukenmet speklapjes, procureurlapje en gehaktbal

VARKENSLAPPEN ½KG

KIPKARBONADE KG

4 BIEFSTUKKEN RUNDERRIBLAPPEN KG1.98 6.-+ klein

beentje

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

DE SCHANS TUINSCHERMENbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

Page 3: Dm 20140108

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

Volg ons op Twitter: @MoerdijkseBode.

DOOR PETER HOUTEPEN

“Wij waren voornemens om samen met het bestuur te kijken of er gezamenlijk con-clusies te trekken en stappen voor het ver-volg te bepalen waren”, aldus Kamp. “Het bestuur heeft er echter voor gekozen om zelfstandig conclusies te trekken. Dat ver-baasde ons, omdat het tegen de gemaakte afspraken was.”

RapportHet rapport naar de financiële positie van het TAB is verder niet op inhoud bespro-ken, omdat het TAB al eigenstandig con-clusies getrokken had. Het gesprek leidde

uiteindelijk andermaal tot een discussie over het beëindigen van de subsidierela-tie. In augustus van vorig jaar besloot de gemeente Moerdijk om definitief de sub-sidie aan het TAB voor het uitvoeren van promotietaken op het gebied van toerisme en recreatie met ingang van 2014 te beëin-digen. Het TAB was in de gelegenheid om op dat besluit te reageren. De ontvangen reactie gaf het college geen argumenten die pleitten voor de voortzetting van de subsidierelatie en/of herroeping van het eerder genomen besluit. De bruikleenover-eenkomst voor het pand aan de Raadhuis-straat 4 in Willemstad werd daarom per 1 december 2013 aangetekend opgezegd.

RekeningenReden voor het maatregel is dat het TAB een deel van de verstrekte subsidie over eerdere jaren niet goed heeft kunnen verantwoorden en rekeningen bij de ge-meente open had staan. Het college van Moerdijk had er geen vertrouwen in dat het TAB het tij nog kon keren en besloot daarom de samenwerking met ingang van 2014 te stoppen. In vervolg daarop is de promotie van toerisme en recreatie van de gemeente Moerdijk opnieuw aanbesteed. Hierop is een reactie gekomen van het eenmansbedrijf Frank Ventures, achter

wie Frank Kastelein schuilgaat. Kastelein is naast kunstenaar de beheerder van fort de Hel in Helwijk.

OverhoopSaillant detail is dat de gemeente Moer-

dijk juist met deze ene gegadigde voor de overname van het TAB ook een moeizame relatie heeft. Beide partijen hebben in het verleden regelmatig met elkaar overhoop gelegen. Het gaat daarbij onder andere over klachten van omwonenden van het

fort over geluidsoverlast. Om die en ande-re reden heeft de gemeente Moerdijk be-sloten het huurcontract met Kastelein niet te verlengen. Uiterlijk 1 maart aanstaande moet hij het monumentale fort in Helwijk verlaten hebben.

Gemeente zit in de maag met toeristenbureauOok moeizame relat ie met enige overnamekandidaat

In juli 2013 feliciteerde Caro Rietberg van het TAB Willem Dangerman uit Helwijk nog als 10.000e bezoeker van het bureau. FOTO PETRA VAN STEEN

WILLEMSTAD - Het bestuur van het Toeristen- en Arrangementen Bureau (TAB) uit Willemstad heeft bij de rechtbank het faillissement aangevraagd. Dat gebeurde vrijwel tegelijkertijd met het moment waarop wethouder Jaap Kamp een gesprek zou hebben over de financiële positie van het TAB met het interim-bestuur.

Het kantoor van het Toeristen- en Arrangementenbureau (TAB) is gevestigd naast het Oude Raad-huis aan de Raadhuisstraat 4 in Willemstad en is hét toeristisch en recreatief informatiepunt voor de gemeente Moerdijk. In de winkelruimte zijn onder andere ansichtkaarten, diverse fiets- en wandelroutes, wegenkaarten en toeristische tips voor de omgeving te vinden.

TAB

DOOR TIES STEEHOUWER

Het was niet moeilijk om de 68-jarige John Pijper zaterdagmiddag naar de kantine van de voetbalclub te lokken. Hij moest daar toch zijn om de leden toe te spreken tij-dens de nieuwjaarsreceptie. Wel vond hij het vreemd dat ook zijn vrouw Judith, zijn twee kinderen en een aantal kleinkinderen er waren. En toen ook nog burgemeester Jac. Klijs binnenkwam wist hij meteen wat hem te wachten stond. “Nee, met zoiets houdt je natuurlijk geen rekening. Maar ik ben er toch wel blij mee, vooral omdat het vanuit de club komt.”

CapaciteitenJohn Pijper kwam in 1975 vanuit Mole-naarsgraaf met zijn gezin in Willemstad wonen. Na twee jaar ging hij bij Kogelvan-gers voetballen in het vierde elftal. “Ik was geen trainingsbeest maar werd toch al snel elftalleider.” Zijn leidende capacitei-ten vielen op en na enkele jaren werd hem gevraagd om in het bestuur van de club te gaan zitten, wat hij in eerste instantie wei-gerde. “Maar toen ik er eenmaal zat, werd ik al snel voorzitter.”

Sociale gebeurenAl snel nadat het gezin in Willemstad was komen wonen, werd hij voorzitter van de toen pas opgerichte openbare school. “Het toenmalige bestuur zorgde ervoor dat er een kleuterschool kwam zodat het voort-bestaan van de school gewaarborgd was.”

Het sociale gebeuren had ook bij Kogel-vangers zijn aandacht. Hij vertelt dan ook dat de bouw van een jeugdhonk een van de hoogtepunten is van zijn voorzitterschap. “Daarmee hielden we de jeugd toen van de straat en konden ze, zonder iemand tot last te zijn, bij elkaar zijn.” Inmiddels is dit honk vervangen door een panna veldje. Pijper vertelt dat hij bij de aanleg daarvan veel medewerking heeft gekregen van de gemeente Moerdijk. “En ook bij de aanlag van de bestrating rond het clubgebouw heeft de gemeente ons flink geholpen.”

RooskleurigAls ander hoogtepunt uit zijn 29 jaar als voorzitter van Kogelvangers noemt hij het bereiken van de eerste klasse van het eer-ste elftal en de bezoeken van de elftallen van Ajax en RKC. In het verleden werden er door de club ook dingen georganiseerd die weinig met voetballen te maken hadden zoals crossen, wegwedstrijden hardlopen en triatlons. Pijper ziet de toekomst van zijn club als rooskleurig. “Niet alleen spor-tief doen we het goed, maar vooral sociaal. En dat vind ik eigenlijk nog belangrijker.”Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsrecep-tie werden er diverse mensen gehuldigd en van anderen afscheid genomen. Zo kreeg Jobert de Rooij de Kogelvangersspeld omdat hij 25 jaar lid is, werd Monique van Laarhoven vrijwilligster van 2013 en werd er afscheid genomen van Bert Grootenboer als jeugdvoorzitter. Adri Mol kreeg de gou-den speld van de KNVB omdat hij 35 jaar clubscheidsrechter is.

John Pijper van de Kogelvangers koninklijk onderscheiden30 jaar bi j de club waarvan 29 jaar als voorzi t ter

John Pijper werd blij verrast met zijn onderscheiding. FOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD - Voor een volle kantine van voetbalvereniging Kogelvangers in Willemstad reikte burgemeester Jac. Klijs van de gemeente Moerdijk zaterdag aan John Pijper de versierselen uit van Lid in de Orde van Oranje Nassau. Pijper kreeg deze onderscheiding omdat hij 30 jaar in het bestuur van de voetbalclub zit, waarvan 29 jaar als voorzitter. Ook vervulde hij bij Kogelvangers een groot aantal andere functies waaronder voorzitter van de sponsor- en kledingcommissie, werver van sponsors en tijdelijk voorzitter van de jeugdcommissie. Daarnaast verrichtte hij nog vele hand- en spandiensten binnen de voetbalvereniging. Pijper was daarnaast in de jaren tach-tig voorzitter van openbare basisschool Willem de Zwijger in Willemstad.

Wegens uitbreiding van ons team in Sprundel zijn we op zoek naar - Ervaren monteur- Sales stagiair(e)

www.basicdoors.nl/vacatures

Page 4: Dm 20140108

en in 2014 bent u natuurlijk ook van harte welkom!

Wij (her)openden afgelopen jaar...

wijopenden /

heropendenin 2013

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25Zevenbergen

Tel. 0168 370 986www.tpczevenbergen.nl

Just ManNoordhaven 54Zevenbergen

Tel. 0168 371 430www.justman.nl

Podotherapie CentrumPastoor van Kessellaan 1A

ZevenbergenTel. 0168 323 036

Facebook: Podotherapie Centrum

Cafetaria AmberZevenbergsepoort 4

KlundertTel. 0168 405 201

www.cafetaria-amber.nl

Het Pakhuis TweewielersMolenstraat 6Zevenbergen

Tel. 0168 329 960www.hetpakhuis-tweewielers.nl

StelComfort & StelComfortshopCampagneweg 1

Zevenbergen Tel. 0168 331 300

www.stelcomfort.nl

‘t PlantenhuisHazeldonkse Zandweg 26 A

Zevenbergen Tel. 06 20 16 61 72

www.plantenhuiszevenbergen.nl

Hotel VerhoevenKerkstraat 8

ZevenbergenTel. 0168 323 925

Voorheen CafetariaTimmy

Page 5: Dm 20140108

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 2De oplossing van deze puzzel is in week 3 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR PETER HOUTEPEN

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de voorziening te behouden voor de omgeving. “We hebben daarbij de volle ondersteuning van de Huisartsenpost zelf, want die vinden het ook belangrijk dat de Dienstapotheek er is”, meldt Hans Jansen. “Op het moment dat zij nu iets aan patiën-ten voorschrijven, moeten ze erbij zeggen dat ze hiervoor ook nog eens naar Breda of naar Roosendaal moeten.” Dat is dan de

Dienstapotheek Breda of de Poliklinische Apotheek in Roosendaal, die zich bevinden bij respectievelijk het Amphia Ziekenhuis en het Franciscusziekenhuis.

ExploitatieHans Jansen was tot 31 december 2013 in Etten-Leur een jaar of vijf de beherend apotheker en in die zin eindverantwoorde-lijke, zowel farmaceutisch als organisato-risch. “Dit is gewoon een heel onwense-lijke situatie.”

Per 1 januari 2014 heeft de Dienstapotheek Etten-Leur namelijk zijn deuren gesloten omdat de inkomsten te laag waren. “De exploitatie was gewoon niet meer rond te krijgen.” De sluiting diende zich in no-vember al aan, maar besloten werd om de voorziening in december in elk geval nog open te houden om eventueel een overna-mekandidaat te vinden. Dat is echter niet gelukt, waarna de acht personeelsleden begin dit jaar werkloos zijn geworden.

Stinkende bestBehalve mensen uit Etten-Leur zelf en de inwoners uit Zevenbergen en Langeweg, zijn ook inwoners uit de gemeenten Zun-dert, Halderberge en Rucphen op vrijdag-avond en in het weekend bij medisch on-gemak aangewezen op de Huisartsenpost. Jansen laat weten dat een doorstart niet eenvoudig is, maar dat hij er in elk geval zijn stinkende best voor doet en binnen afzienbare tijd met goed nieuws hoopt te komen. “Voor zo’n doorstart heb je met meerdere partijen te maken. Je moet een contract afsluiten met de zorgverzekeraars waarbij je natuurlijk je business plan slui-tend moet krijgen. En omdat je een nieuwe start wil maken, moet je ook een stuk startkapitaal aantrekken. Daar moet je ook weer mensen bereid voor zien te vinden.”

AangeslotenBij de Dienstapotheek, die opereerde als vereniging, waren 13 apotheken uit het gebied van de Huisartsenpost Etten-Leur aangesloten. “Deze situatie moeten we zo snel mogelijk zien te herstellen. Ieder recept wat weglekt door het beeld dat we er niet zijn, is er een teveel.”Overigens worden de mensen worden vanuit de Huisartsenpost, vanuit de eigen apotheek, via het antwoordapparaat of wat dan ook van de situatie op de hoogte gehouden.

Dienstapotheek hoopt op snelle doorstart na sluiting

‘Di t is gewoon een heel onwensel i jke si tuat ie ’

Voor medicijnen moet momenteel een extra ritje gemaakt worden. ARCHIEFFOTO

ZEVENBERGEN/LANGEWEG - Mensen uit Zevenbergen en Langeweg die op vrijdag na 17.00 uur en in het week-end met medische klachten aangewezen zijn op de Huisartsenpost Etten-Leur en daarna medicijnen nodig heb-ben, dienen hiervoor momenteel uit te wijken naar Breda of Roosendaal. Reden is dat de in de Huisartsenpost gelegen Dienstapotheek Etten-Leur sinds kort dicht is.

Het is de nieuwe cashcow voor John de Mol of de zwanenwang van SBS6: Utopia. Maandag is het televisieprogramma begonnen. Ik heb dit weekeinde de livestream op internet bekeken van de ‘vijftien pioniers van onze tijd’ die dit jaar vanuit het (bijna) niets een maatschappij moeten opbouwen. Na een paar minuutjes naar hen te hebben gestaard, laat ik ‘het grootste televisie-experiment sinds Big Brother’ verder voor wat het is. Ik ben de beroerdste echter niet en wil de bewoners van het met ruim honderd camera’s behangen stukje land wel wat tips geven. Wat moet je wel en niet doen als je een maatschappij op poten zet? Zorg in ieder geval dat je snel beslissingen kunt nemen. Een dictatuur is dan het handigst, maar dat ligt wat gevoelig. Maak er een democratie van, maar wel eentje waar je te allen tijde een ruime meerderheid hebt. Mark Rutte zal dat beamen na 2013. Doe het zoals hem en je hebt over twaalf maanden nog steeds niet veel meer dan ‘een kale loods op een onbewerkt stuk land, een bescheiden veestapel en een aansluiting voor water en elektriciteit’. Tip twee: ga geen schulden aan. Ook dat zal Rutte met me eens zijn. Doe het met het geld dat je hebt gehad van Jonh de Mol en weet waaraan je het uitgeeft. Anders heb je een paar leuke maanden, maar in de periode daarna moet iedereen die bezuren. Dat is slecht voor het vertrouwen, voor de sfeer in de groep en zorgt voor boze bewo-ners, al is er op zulk soort momenten altijd iemand die feilloos de schuldige kan aan-wijzen en pretendeert eenvoudige oplossingen voor alle misère te hebben. Vertrouw hem of haar niet, is mijn derde tip. Er zijn geen simpele oplossingen en je moet het samen doen als je het met elkaar wilt uithouden. Het lijken misschien open deuren, maar doe er je voordeel mee, beste deelnemers. Een bonustip: koop een televisie. Dan blijven jullie op de hoogte van het nieuws, kunnen jullie de Olympische Spelen zien en in juni genieten van het wk voetbal. Doe ik ook, want dat is leuke televisie.

Tips voor een utopie

ColumnEugène de Kok

Schade door vernielingen vuurwerk

KLUNDERT - De jaarwisseling in de gemeente Moerdijk heeft een schadepost opgeleverd van enkele duizenden euro’s. In Klundert moest een bushokje het ontgelden. Dat gebeurde niet alleen door zwaar vuurwerk, maar ook met een zwaar voorwerp waarmee deuken in het plafond van het hokje werden geslagen. Rond de vlonders werd in de nieuwjaarsnacht de beplanting in drie bloembakken eruit geblazen (zie foto). Niet alleen het bushokje in Klundert moest het ontgelden, maar ook die in Zevenbergen bij het station en in Moerdijk dorp aan de Steenweg. In Moerdijk werd verder een hek vernield, een boom in de fik gestoken en ook een bloembak moest er aan geloven. In Willemstad werd alleen een straatnaambordje opgeblazen. Een ploegje van gemeentewerklieden is twee dagen bezig geweest om alle vernielingen in kaart te brengen. Volgens een woordvoerster van de gemeente Moerdijk wordt pas deze week alles op een rijtje gezet om te bepalen hoeveel euro’s de vernielingen de burgers gaat kosten. Zoals het er nu uitziet zal dat eerder dichter bij de 20.000 dan bij de 10.000 euro zijn. Raadslid Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk maakte in zijn woonplaats Zevenbergen een kleine rondgang om te zien wat er vernield was. Dat viel hem erg mee, maar toch liet hij zijn gedachten gaan om in de komende jaren de overlast van vuurwerk te beperken. “Ik ben er best voor om het afsteken van vuurwerk in het algemeen en in het bijzonder rond verzorgingshuizen te verbieden. Maar ja, hoe handhaaf je zo’n verbod.” FOTO TIES STEEHOUWER

Page 6: Dm 20140108

PAGINA 6

Firezone, Steenweg 2, Moerdijk

MOERDIJK - Donderdag 9 januari is de bekende weerman Piet Paulusma in Moerdijk. Hij opent het nieuwe tankstation van Firezone aan de Steenweg 2 in Moerdijk.

Tussen 16.00 en 17.00 uur is Piet Paulusma aanwezig aan de Steenweg en kan iedere klant een gooi doen naar een tank gratis brandstof. Iedereen die namelijk met twee dob-belstenen ‘dubbel’ gooit krijgt een gratis tank, hoogstpersoonlijk door Piet Paulusma zelf volgegooid. En mocht dat niet lukken, dan kunt u natuurlijk altijd nog op de foto met deze bekende Nederlander en maakt u via Facebook nog een keer extra kans op een tank gra-tis brandstof: altijd prijs dus bij Firezone! Firezone is een landelijke keten van onbemande tankstations. “We staan bekend om onze lage prijzen”, vertelt Peter Groen, directeur van Firezone. “Maar naast onze kortingen houden we ook regelmatig ludieke acties. De dob-belsteenactie is daar een goed voorbeeld van.” Voor andere acties van Firezone en voor een overzicht van alle stations kunt u kijken op www.firezone.nl

Gratis tanken bij FirezoneKORT BEDRIJVIG

Ga op de foto met Piet Paulusma bij de opening van het nieuwe tankstation van Firezone in Moerdijk en maak kans op gratis brandstof.

ZEVENBERGEN - Voor het koppel-toernooi bij JBV Amorti hadden zich 28 koppels ingeschreven. welke in 8 poules waren ingedeeld.

De eindstanden van de poules waren als volgt:Poule 1: 1. Geert Jaspers en Aad de Raad 55,63 mp, 2. Ben Kesselring en Piet Ver-schuren 50,89 mp, 3. Maikel en Henk van Wingerden 46,00 mp, 4. Gerard en Cindy Dielemans 39,91 mp.Poule 2: 1. Edwin en Din Kortsmit 55,84 mp, 2. Toon Ooijen en Herman Verschuren 52,44 mp, 3 .Eef en Anita Eijskoot 49,85 mp, 4. Wilko Vermeulen en Henny Hofma 46,67 mp.Poule 3: 1. Chiel en Anneke Mulders 52,60 mp, 2. Harm van Mourik en Peter

van Hees 52,50 mp, 3. Wil en Senna Sem-ler 51,33 mp, 4. Louis de Winter en Aad Bon 48,18 mp.Poule 4: 1. Anja Grundel en Jasper Koe-mans 55,00 mp, 2. Arie Kolmsberg en Sjaak Kersten 52,00 mp, 3. Jan Sluis en Loek de Grund 49,90 mp, 4. Peter op den Kamp en Jan Deijkers 43,93 mp.Poule 5: 1. Robbert en Dennis van Vlaar-dingen 36,66 mp, 2. Antoon en Eddy Lips 35,00 mp, 3. Jos en Lex Goverde 26,00 mp.Poule 6: 1. Kevin van Hees en Patrick Ee-len 40,00 mp, 2. Aaron Meeuwissen en Kees Vijfhoek 30,66 mp, 3. Hans jr Snellen en Stef van Hees 24,28 mp.Poule 7: 1. Stephan en Erik Kortsmit 36,00 mp, 2. Antoon Goossens en Piet Lips 31,42 mp, 3. Bryan Eelen en Wannes Bayens 29,82 mp.

Poule 8: 1. Theo Weijers en Kees Jonge-nelen 36,66 mp, 2. Wessel en Frans Tielen 36,00 mp, 3. Chris en Thea Beukelman 24,12 mp.1/4 finaleGeert/Aad-Chiel-Anneke 20,00-15,59Stephan/Erik -Anja/Jasper 13,71-20,00Robbert/Dennis-Kevin/Patrick 10,38-20,00 Edwin/Din-Theo/Kees 18,63-10,001/2 finale wedstrijdenGeert/Aad-Kevin / Patrick 14,14-20,00Jasper/Anja-Edwin/Din 12,82-20,00Wedstrijd om de 3e en 4e plaats:Geert/Aad-Jasper/Anja 20,00-8,78Finale wedstrijdKevin/Patrick-Edwin/Din 20,00-10,75Door deze uitslag werd het koppel Kevin en Patrick winnaar van dit jaarlijkse kop-peltoernooi en mochten ze tevens de wis-selbeker voor een jaar mee naar huis ne-men. Na de prijsuitreiking werd er door de jeugdbiljartvereniging Amorti een Nieuw-jaarsbijeenkomst gehouden, waar vele le-den van Amorti met hun ouders, leden van de biljartverenigingen De Laan, De Fotsers en ‘K Wipaan en van de Biljartvereniging SBZ bij aanwezig waren.

Kevin van Hees en Patrick Eelen winnaar toernooi

V.l.n.r. Edwin en Din, Kevin en Patrick, Aad en Geert

STANDDAARBUITEN - Als eerste wil ik jullie weer van harte uitnodigen voor onze lichtjesoptocht 2014 met als motto “Zen ‘k in beeld”. Het inschrijf-formulier en het optocht reglement is te vinden op onze vernieuwde web-site: www.lichtjesoptocht.nl Inschrij-vingen graag voor 11 januari mailen naar [email protected] of via onze site.

Wij willen natuurlijk alle bouwclubs voor de carnaval komen bezoeken. Dit staat gepland voor week 4 en 5, dus graag het bouwadres vermelden op het inschrijffor-mulier.Zoals jullie al weten bestaat “Karnavals-stichting De Deurzetters” 44 jaar en daar-om hopen we dit jaar flink uit te kunnen

pakken met onze Lichtjesoptocht. Daar hebben we jullie natuurlijk allemaal bij nodig. Er is zelfs nog ruimte voor eventu-ele nieuwe deelnemers. Dus stuurt dit be-richtje door naar alle bevriende bouwclubs welke nog niet mee doen met onze Licht-jesoptocht, de inschrijving is geopend. Laten we er samen een groot feest van maken.Tevens wil ik jullie allemaal uitnodiging op het westhoekfeest welke wij mogen organiseren wegens ons 44 jarig jubileum. Dit is zoals altijd op de 2e zaterdag van januari. Dus komend jaar op zaterdag 11 januari vanaf 20.00 uur in ‘t Sandt te Standdaar-buiten. Ik zou het een eer vinden om jullie hier allemaal te mogen ontmoeten, een mooier cadeau bestaat er voor ons niet.

Op onze site staat ook nog het overzicht van de verdiende lichtjesmiles. Zoals jul-lie weten is dit het spaarsysteem van de Lichtjesoptocht. Een spaarsysteem welke de verdiende lichtjesmiles in 5 jaar verdubbelt. De licht-jesmiles zijn overdraagbaar naar andere deelnemers en ook eerder in te wisselen. Dit graag tijdens het inschrijven of op het inschrijfformulier aan te geven.Ook hebben wij een sponsorbijdrage van SPC (Stichting Promotie Carnaval) mogen ontvangen. Deze komt volledig ten goede van het prij-zengeld. Wij hopen dat dit een extra moti-vatie is om in ons jubileum jaar weer eens flink uit te pakken en oe eigen eens goed in ‘t beeld te zetten. Kijk ook op onze site voor het prijzengeld.

Lichtjesoptocht Standdaarbuiten

Informatieavond refractiechirurgie: Op donderdag 9 januari houdt het Franciscus Ziekenhuis een informatieavond over refractiechirurgie. Refractiechirurgie is de techniek om met behulp van een laser of implantlenzen de oogsterkte te corrigeren. De avond wordt ingeleid door mevrouw van der Horst, optometrist in het Franciscus Ziekenhuis. De bijeenkomst vindt plaats in de aula en duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Toegang gratis. Meer informatie en aanmelden (noodzakelijk): www.zorgelooszien.nl of bij polikliniek Oogheelkunde Franciscus Ziekenhuis, tel. 0165-588920.

FIJNAART & HEIJNINGENSeniorenraad: Woensdag 8 januari: Ouderensoos in De Vijverhof, aanvang 14.15 uur. Donderdag 9 januari: Passage. Koffieochtend in Het Trefpunt. Aanvang 10.00 uur. Woensdag 15 januari: ANBO ontspanningsmiddag in De Parel. Zaal open 13.30u, aan-vang 14.00u; Passage informatie over brandveiligheid in en om het huis, Trefpunt, aan-vang 19.45u.

ZEVENBERGENRuilbeurs: De Zevenbergsche ruilvrienden houden op zaterdag 11 Januari een ruilbeurs voor postzegels en munten. De beurs wordt gehouden in het Sportcentrum Lindonk, Kris-tallaan 25, aanvang 13.00 uur en ze eindigen rond 17.00 uur.

ZEVENBERGSCHEN HOEKBingo: Op woensdag 8 januari draait vanaf 14.00 uur de maandelijkse bingo in de Zeven-sprong. Deze keer de Nieuwjaarsbingo, met aantrekkelijke prijzen in een prettige sfeer georganiseerd door Seniorenraad en KBO.

NOORDHOEKOnafhankelijk Moerdijk: De lokale partij Onafhankelijk Moerdijk houdt op maandag 13 januari weer een openbare bijeenkomst. Besproken wordt o.a. de agenda van de eerstkomende raadsvergadering. Ook andere zaken kunnen aan de orde worden gesteld. De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Noordhoek, aanvang 20.00 uur.

KORTE BERICHTEN

STANDDAARBUITEN - De jaarlijkse Pagnevaartcross werd zondag 5 januari gehouden.

Een afwisselend bosparcours rondom de Pagnevaart in Hoeven zorgde voor de volgende resultaten. Wendy Deijkers behaalde in

haar categorie dames 35+ een mooie 2e plaats. Roel van Nes be-haalde in zijn categorie bij de heren 35+ een 3e plaats.Uitslagen: Dames senioren: Anne van Alphen 28:26, Annika Spronk 28:28, Reina Jochems 31:16; dames 35+: Wendy Deijkers 26:56; heren 35+: Roel van Nes 37:25.

Lopend nieuws AVS’90

MOERDIJK - Zondag 12 januari gaan we aan de slag in de Moerdijkse Pol-ders. Aan de Nieuwlandsedijk staan een flink aantal monumentale knot-wilgen. Op een enkele exemplaren die vorig jaar zijn aangepakt is de rest al enige jaren niet geknot en dus staan er flinke takken op. Al met al een flinke uitdaging.

De knotwilgen bieden beschutting en nest-plek aan o.a. de steenuil. Wilt u, samen met de vrijwilligers van de Moerdijkse Polders, helpen om deze karakteristieke bomen aan te pakken dan bent u van harte welkom, want vele handen maken licht werk. Meld u zich, voor nadere info, aan

bij Phillip Verweij het liefs via [email protected] of via 0168-325624. Neem wel eten, drinken, laarzen of ander stevig schoeisel en werkhandschoenen mee. Als u zelf een takkenschaar en een takkenzaag hebt, neem die dan ook mee. Hebt u geen takkenzaag geen probleem wij hebben er een aantal in bruikleen van het Brabants Landschap. Wellicht een aardige bijkom-stigheid: De dikkere takken kunt u mee-nemen voor de houtkachel. En dat is er voldoende. We starten om 09.30 uur en stoppen rond 12.30 uur. Met een paar uur gezonde buitenactiviteit maken we de pol-ders mooier.Samen houden we de Moerdijkse polders natuurlijk mooi!

Aan de slag met de natuur in de Moerdijkse Polders

Op 21 september 1944 kregen de bin-nenlandse strijdkrachten (het verzet) met instemming van prins Bernhard de naam Stoottroepen. Het regiment Stoottroepen nam daarna actief deel aan de bevrijding. Tussen 1945 en 1950 gingen tienduizenden mili-tairen naar Indonesië, waaronder negen bataljons Stoottroepen. Ze moesten ‘de orde en vrede herstellen’. Bij terugkomst werd de Bond van Oud-Stoottroepers (BOS) opgericht. Later werd de naam ver-anderd in de Bond van Oud-Stoottroepers

en Stoottroepers (BOSS). Dienstplichti-gen uit Koude Oorlog konden ook lid wor-den. Zij deden dienst in kazernes in Nij-megen, Den Bosch, Vugt, Blerick, Grave en Ermelo. Hiervan kwam een groot deel uit West-Brabant. Naar hen is organisator Wiel Huppermann op zoek. Zij zijn in april van harte welkom op de bijeenkomst in de Trip van Zoudtlandka-zerne in Breda. ‘Verhalen van toen spelen een belangrijke rol. Velen van ons heb-ben gelukkig geen oorlogsomstandig-

heden meegemaakt, maar de verhalen zijn daarom niet minder spannend’, zegt Huppermann, die bijvoorbeeld wijst op oefeningen in het buitenland.

AanmeldenAanmelden voor de bijeenkomst kan bij Wiel Huppermann. Schriftelijk via Wiel Huppermann, Wuustwezelsteenweg 18 bus 32, B-2920 Kalmthout. Telefo-nisch kan het ook op het nummer 0032-495109297 en het e-mailadres is [email protected].

Reünie voor Stoottroepers in BredaIn apri l van di t jaar

BREDA - Wiel Huppermann uit Kalmthout wil in april in de Trip van Zoudtlandkazerne in Breda een bijeenkomst organiseren voor oud-stoters. Hij is daarom op zoek naar Stoottroepers uit West-Brabant.

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Page 7: Dm 20140108

LIEF EN LEED

Familieberichten

WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenDe dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door de Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173 Etten-Leur, tel. 076 - 502 5650.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168 - 38 81 90.Tandarts6 januari t/m 12 januari: R. Dierckx, telefoon 0168 - 32 32 8613 januari t/m 19 januari: J. Aerdenhout, telefoon 0168 - 46 26 99WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168 - 32 44 89

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

JOCHEM

Wij zullen altijd van je blijven houdentot aan de maan, tot aan de sterren, tot wij je weer zien

pipa, mima, je zus, joost, lode, boet, guul en mortje

3-1-2009 3-1-2014

In ‘t zuidwesten was de hemel geel.En ik ging dwars op m’n stoel zitten en keek en vond dat alles goed was zoals ‘t was en

dat er niets meer te veroveren viel en leefde. - Nescio -

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons tijdens zijn leven heeft omringd is, na een periode van afnemende gezondheid, rustig van ons heen-gegaan, onze lieve vader, opa en overgrootvader

Geert Paulus Knook

29 maart 1927 † 1 januari 2014

weduwnaar van Maaike Pieternella Knook - Huijzers

Joke Polak - Knook en Jo Polak Marike en Rien †, Ries Jasper en Magda

André Knook en Anita Knook - van Wijgerden

Diana Knook en Peter Sneijder Mees

Ingrid Tsur - Knook en Roy Tsur Boaz Sammy Boris

Corr. adres: J.A. Polak - Knook Meeshaven 4 2993 HN Barendrecht

Op woensdag 8 januari heeft de afscheidsdienst, met aansluitend de begrafenis, plaatsgevonden in de Koepelkerk te Willemstad.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw, 0168 462230

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

WWW.KEESKONINGS.COM te ESSENCARNAVALSWINKEL KEES KONINGS

Page 8: Dm 20140108

PAGINA 8

DOOR ADDO SPRANGERS

In het jubileumboek ‘100 jaar NAC’ wordt de thans 82-jarige Kees Kuijs opgevoerd als een heus NAC-icoon. Dat is niet zonder reden. Tussen 1955 en 1963 speelt hij namelijk 238 competitiewedstrijden en 13 bekerdu-els in de clubkleuren van NAC, terwijl hij als NAC’er 39 keer voor het Nederlands Elftal uitkomt, daarmee zijn totale aantal interlands op 43 brengend. Zelf noemt Kees Kuijs het hem ten deel gevallen eerbetoon in het jubileumboek ‘wel grappig’. “Al zat ik er niet echt op te wachten,” voegt hij er meteen aan toe.

MeeùsHet tekent de nuchterheid van de in het Noord-Hollandse Anna Paulowna geboren voormalige voetbalster. Als voetballer gevormd bij BKC en ZAP, belandt de linkervleugelverdediger bij Haarlem waar hij al snel in posi-tieve zin opvalt. Vier interlands zijn het welhaast logische gevolg, waarna NAC-voorzitter Joseph Meeùs naar zijn diensten hengelt. Met succes, al verliep het niet helemaal zonder slag of stoot, zo vertelt Kees Kuijs. “De ‘oude’ Meeùs heeft me naar Breda gehaald. PSV was ook nog eventjes in beeld, maar ik had mijn jawoord al aan NAC gegeven. Voordat ik naar NAC kwam, overleed Meeùs echter. Het bestuur van NAC nam het over en ik kreeg ineens minder dan het salaris dat ik met Meeùs was overeen-gekomen. Ik heb me echter niet teruggetrokken en ben toch naar NAC gegaan. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar: een man een man, een woord een woord.”

CombinatieHoewel hij het bij NAC prima naar zijn zin heeft, blijft hij zich toch een beetje vreemde eend in de bijt voelen. “In de eerste plaats kwam ik bin-nen als die international van Haarlem. Daarnaast kwam ik uit de kop van Noord-Holland, uit Anna Paulowna. Ik moest echt wennen aan de men-taliteit hier. Ik kwam niet voor de gezelligheid, bij mij stond vooral het sportieve element voorop. Ik speelde bij het Nederlands Elftal en dat wil je dan natuurlijk wel even zo houden.” Van zijn inkomsten als semi-prof alleen kan Kuijs niet leven. Hij timmert naast het voetballen dan ook hard aan zijn maatschappelijke carrière. Zo doet hij de studie heilgymnastiek en massage (het tegenwoordige fysiotherapie), hetgeen hem later in staat stelde om als fysiotherapeut aan de slag te gaan. “De combinatie van een voetballoopbaan en een maatschappelijke carrière ging goed samen,” vertelt Kees Kuijs. “Twee keer per week trainde ik ’s avonds bij NAC en elke woensdagmiddag ging ik naar de centrale training van het Nederlands Elftal in Den Bosch.”

KliekjesDaar vormen de spelers van Ajax en Feyenoord steevast kliekjes. Kees Kuijs: “Zowel Ajax als Feyenoord had altijd wel vier of vijf spelers in de selectie. De rest werd aangevuld met eenlingen van bijvoorbeeld, NAC, PSV en Fortuna Sittard. Wij waren dan ook op elkaar aangewezen. Ik heb het wel eens meegemaakt dat Ajax en Feyenoord na een interland tegen elkaar moesten voetballen. Dan werd alléén maar daarover gesproken. Het ging bijna ten koste van het nationale team. Toch was er wel een gezonde rivaliteit. Zelf vond ik het altijd leuk om tegen mijn vrienden bij PSV te spelen. Daar wilde je natuurlijk speciaal van winnen.” Stoten topclubs in Breda sportief gezien regelmatig hun neus, omgekeerd heeft NAC het in die tijd ‘boven de rivie-ren’ altijd heel moeilijk. “Psychologisch? Ja, dat kan best een rol spelen,” blikt Kees Kuijs terug. “Dat wordt er een beetje ingeprent, geloof ik, ter-wijl je het als speler eigenlijk niet wilt. Toch waren we altijd een beetje bang voor Feyenoord en Ajax.”

Rat VerleghDe eerste trainer die hij bij NAC meemaakt is Jan Blom. “We gingen goed met elkaar om. Jan Blom deed vooral het praktische werk tijdens de trainingen. Grote man achter de schermen was echter Rat Verlegh. Hij stippelde de tactiek uit en hield ook de peptalks voor de wedstrijden. Bij Verlegh had ik het idee dat hij het niet echt in me zag zitten. Misschien had het te maken met het feit dat het niet altijd zo boterde tussen hem en Joseph Meeùs, de man die me naar NAC had gehaald. Ik stond er altijd in, dat was het punt niet. Maar in de zogenaamde ‘Flashbacks’ - een soort wedstrijdverslagen - die Verlegh voor voetbalbladen schreef, werd ik bijvoorbeeld nooit ge-noemd.” Nog een vraagteken zet Kuijs bij het plotselinge geschuif met zijn persoontje in het team. “Aanvankelijk was mijn positie bij NAC linker-vleugelverdediger, net als in Oranje. Gaandeweg echter stond ik steeds vaker stopperspil. Toen we in 1956 in de laatste ronde van de kampi-oenscompetitie uit naar Rapid JC moesten, besloot Verlegh om Bram Lus-senburg op te stellen als stopperspil en moest ik weer verhuizen naar de linksbackpositie. Bram Lussenburg was een heel goede voetballer, maar miste eenvoudigweg de snelheid om Rapid JC-spits Noud van Melis af te stoppen. We verloren er met 5-1. Verlegh had echter altijd het laatste woord. Ach, ik heb er nooit een woord aan vuil gemaakt. Ik deed gewoon wat me gezegd werd.”

MultifunctioneelAls vleugelverdediger was hij wel te vergelijken met Daley Blind van het huidige Ajax, meldt Kees Kuijs desgevraagd. “Geen gekke dingen doen en de bal gauw inleveren dus. Ik had een middenveld voor me staan waar ik de bal snel kwijt kon en dat er ook altijd wel iets goeds mee deed. In die tijd kwam je als back ook niet ver over de middellijn. Meestal bleef je op je eigen helft. Ook de positie van stopperspil lag me wel. Tegenwoor-dig worden spelers geacht multifunctioneel inzetbaar te zijn. Daley Blind verhuist net zo gemakkelijk van de linksbackpositie naar het middenveld, maar vroeger was zoiets niet gebruikelijk.”

VisjeSpijt van zijn overgang naar NAC heeft Kees Kuijs nooit gehad. Kees Kuijs: “Roel Wiersma en Toon Brusselers, met wie ik bevriend raakte bij het Ne-derlands Elftal, hebben namens PSV nog wel eens een visje uitgegooid, maar ik ben bij NAC gebleven. Hier speelde ik samen met fantastische spelers als Leo Canjels en Louis Overbeeke. Laatstgenoemde had een enorm goed schot. Als Leo Canjels er toevallig niet was, stond hij gewoon in de spits. Jan van Hoogenhuizen en Adri Pelkmans waren spelers naar mijn hart, ze gingen er altijd voor. Dat gevoel had ik later ook bij types als Rob Penders en Eric Botteghin, jongens waar je op kunt bouwen.”

SupporterKees Kuijs weet waar hij over praat. Jarenlang maakte hij deel uit van de groep rapporteurs die wekelijks spelers in de eredivisie cijfers gaf voor het klassement ‘Voetballer van het Jaar’ in dagblad De Telegraaf. Van-daag de dag is hij als liefhebber nog met grote regelmaat op de tribune van NAC te vinden. “Ik heb twee seizoenskaarten van NAC. Meestal zit ik tussen generatiegenoten als Hein van Gastel, Stan de Rijk, Jacques Visschers en Frans Vermeulen. Voor de wedstrijd schatten we dan samen de kansen voor NAC in. Als NAC na afloop gewonnen heeft, ben ik echt blij, hoor. Van speler ben ik een echte supporter van NAC geworden, zonder meer.”

‘Ik had mijn jawoord al aan NAC gegeven’

‘Ik kwam niet voor de gezelligheid naar NAC’Kees Kui js , van vreemde eend in de bi j t to t c lubicoon

Selectie NAC seizoen 1958-1959. Staand v.l.n.r. Puck Storimans, Pau van den Hoven, Jan Blom (trainer), Adri Pelkmans, Stan de Rijk, Kees Kuijs en Jan van Hoogenhuizen. Gehurkt v.l.n.r. Louis Overbeeke, Theo Laseroms, Leo Canjels, Cock Luyten en Frans Bouwmeester. FOTO ARCHIEF NAC

Kees Kuijs tijdens zijn voetballoopbaan. FOTO ARCHIEF NAC

De Bredase wethouder Saskia Boelema en Kees Kuijs bij de officiële opening van het Kees Kuijs-veld in 2011. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

NAC-coryfeeën Adri Pelkmans en Kees Kuijs tonen in het NAC Museum de replica van het kampi-oensshirt uit 1921. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

Als speler maakte hij furore bij NAC, als supporter zit hij nog regelmatig bij ‘zijn’ club op de tribune. Kees Kuijs blikt terug op zijn imposante voetbalcarrière bij de Parel van het Zuiden. “Rat Verlegh had altijd het laatste woord.”

Niet ver van zijn woning in de Bredase wijk Bra-bantpark ligt het Kees Kuijsveld, de zesde NAC Breda Playground. Het is een eerbetoon aan voormalig NAC-speler en clubicoon Kees Kuijs. Samen met wethouder Saskia Boelema opende laatstgenoemde in ok-tober 2011 officieel ‘zijn’ veld aan de Elandstraat.

Kees Kuijsveld

Page 9: Dm 20140108

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

TandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Koman’s Vishandel B.V. te Moerdijk

Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 18 januari 2014

Verse Schol per kilo € 4.95 per 500 gram € 6.95

Gerookte Makreel heel 500 gram € 3.50

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 19 op 20 januari op het traject Dordrecht - Lage Zwaluwe een slijptrein.Woont u in Zevenbergschen Hoek in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van hetslijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

0.39v van 0.69

0.95v van 1.79

47%goedkoper

43%goedkoper

28.99

19.99

39.99

2.89

1.992.99

9.99

2.99

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

NIEUW!

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 08-01-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 08-01-2014 t/m 14-01-2014.

Spruiten750 g

Appelen Elstar1.5 kg

Vanaf zaterdag 11-01-2014

0.75 l

Hugo Frizzante

300 g

Frambozen enveloppen

Dream bonbons

400 g

Italiaanse pasta-gerechten

- 1500 W- capaciteit: 560 ml

Stoomreiniger vloer

Ca. 500 lumen. Incl. batterijen.

LED-staafl amp

Met polyfone ringtones of maak zelf een deurbel-melodie.

MP3 deurbel

Doorsnede: 28 cm.

Koekenpan

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

AFSLANKEN!!!!Nieuwste - > LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

behandeling van 20 min.gediplomeerde therapeuten

BURN-OUTDEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Etten-Leur

Page 10: Dm 20140108

Zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en.

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 5 JANUARI

T/M ZATERDAG 11 JANUARI

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE 100

NIEUWSTE ARTIKELEN

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND

KINDERSHIRTlange mouwmaten 92-122

2 KGKETTLEBELLfitness gewichtbekend van TV

DRAADLOZEOPTISCHE MUISmet USB nano ontvanger400-1600 DPIstoringsvrijtot 10 m bereikincl. batterijen

ESSELTE NIETMACHINE OF PERFORATORzwart

KINDERSTRETCH SHIRTlange mouwmaten 86-164

TOPTITELSPC-GAMESo.a. Roller Coaster Tycoon 2,Age of Empires, Bejeweled 2of Plants vs Zombies

KUNSTSTOF RATANWASMANDdiverse kleuren59x37x28 cm

HUGGIESBABYDOEKJESpure of soft skin64 stuks

HOME FRESHENERLUCHTVERFRISSERlavendel, berglucht of bloemennavulling300 ml

LIFETIME CARSKERAMISCHE HEATERdirect ontdooien van bevroren ramen12 Volt, 150 Watt

HANDGESCHILDERDEWANDDECORATIEdiverse fraaie afbeeldingen58x58 cm

KOFFIE/THEEISOLEERKANdiverse kleurenkunststof1 liter

HOOFDKUSSEN60x50x10 cm box

COMFORTBEHAdiverse kleurennaadloosmaten S-XXL

CLASSIC OF DARKHOT CHOCOLATE10x 25 gram

4.49

1.79

3.49

1.69

1.19

2.79

9.95

1.99

3.79

0.75

0.99 5.99

3.59

2.29

1.19

4.99

SPORTBROEKdames: stretch zwartkatoen/elastanmaten S-XXL

10-PACK

KUNSTSTOF RATANWASMANDdiverse kleuren61x41x32 cm

5.59

HEUP-/TAILLESLIPOF BOXERSHORTmaten S-XL

1.69

JONGENSSPIJKERBROEKkatoen/polyestermaten 116-164

5.59

4 kg3.49

6 kg4.99

KINDERSHIRTkorte mouw

1.79

KUSSENSLOPEN2 stuks

2.79

PROFESSIONELE

TOPKWALITEIT!

COMFORTABEL

KATOEN

heren: polyester zwartmaten S-XXL

3.99

Page 11: Dm 20140108

Activiteitenagenda

Jongerenwerk MoerdijkIedere ma, Inloop wo, do, vrij. 14.00 – 18.00 uur

Iedere di. SuperwomenLeeftijd: meiden 12 t/m 15 jaarTijd: 15.30 - 17.30 uurKosten: gratis

Iedere vrij. Inloop / activiteitenLeeftijd: 12 t/m 18 jaarTijd: 19.00 – 22.00 uur

Jongerencentrum Tune inn Kristallaan 25d

4761 ZC Zevenbergen T. 0168 - 325996

Info: www.jongerenwerkmoerdijk.nl

Overige ActiviteitenPluspunt Serena Zandberg 1 Zevenbergen

Iedere maandag, woensdag en vrijdagInloop koffie-uur van 10.30-12.00 uur

Surplus Welzijn Nieuwsp/a Pastoor van Kessellaan 74761 BH ZevenbergenTelefoon: (0168) 32 33 [email protected]

Ontwikkeling van Brede School draait op volle toerenMOERDIJK - Momenteel zijn er zeven basisscholen met het keurmerk “Brede school Moerdijk” en er zijn vijf scholen klaar om gekeurd te worden. Afgelopen maand heeft de gemeenteraad ingestemd met een tweede ontwikkelingsfase brede scholen. Zo krijgen alle scholen in de gemeente de kans om een brede school te worden.

Leefbaarheid en sociale cohesieDe brede school ontwikkeling heeft een duidelijke relatie met het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie in een kern of wijk. De eerste fase van de ontwikkeling van twaalf brede scholen in de gemeente Moerdijk is eind 2013 voltooid. Uit de evaluatie onder de bestaande brede scholen blijkt dat het gevolgde traject als bijzonder positief wordt ervaren. Iedere school heeft een netwerk van partners om zich heen, werkt aan betrokkenheid bij de ouders, speelt een rol in de kern/wijk en werkt verbindend tussen diverse groepen inwoners. Op 24 oktober jl. heeft de gemeenteraad dan ook ingestemd met een tweede ontwikkelingsfase. In de kalenderjaren 2014-2017 wordt de resterende twaalf scholen in de gemeente Moerdijk de mogelijkheid geboden om zich te ontwikkelen tot een brede school. De gemeente faciliteert hierin op dezelfde wijze als in de eerste fase is gebeurd. Via de inzet van een procescoördinator en een opbouwwerker. De opbouwwerker is erop gericht om de school een functie in de wijk te geven. Ouders

en bewoners worden daarom betrokken bij activiteiten en initiatieven op het gebied van educatie, zorg en welzijn en verbinding tussen jong en oud. Buurtbewoners doen regelmatig vrijwilligerswerk in de brede school. Zij helpen kinderen bij diverse leuke en educatieve brede school projecten en naschoolse activiteiten. De inzet van deze vrijwilligers is van onschatbare waarde voor de brede school!

Bent u betrokken bij uw buurt of wijk en wilt u zich inzetten voor brede school activiteiten in uw buurt? Of heeft u vragen, suggesties of ideeën? Dan kunt u contact opnemen met Nella Zwartbol.

Bel of mail via: T 06-53255447 of via [email protected]

Kookworkshop met kinderen van basischool de Cocon in Klundert en vrijwilligers uit de buurt

Huiselijk geweld, ook bij u in de buurt!MOERDIJK - De krant schrijft vaak over huiselijk geweld en er zijn spotjes op de televisie. Misschien denkt u wel eens “dit is een ver van mijn bed show, dat gebeurt niet in mijn omgeving”. De ervaring leert dat dat weleens heel anders zou kunnen zijn.

SignalenWanneer in een gezin veel ruzie is kan er sprake zijn van huiselijk geweld. Bijvoorbeeld als er gescholden wordt en wanneer er klappen vallen. Ook komt het voor dat mensen elkaar bedreigen, stalken of afpersen. Daarnaast zijn ook kindermisbruik of –mishandeling en psychische druk uitoefenen vormen van huiselijk geweld.

Steunpunt Huiselijke geweldHet algemeen maatschappelijk werk van Surplus Welzijn besteedt veel tijd aan het werken met slachtoffers en daders van huiselijk geweld. “Veiligheid binnen het gezin is essentieel voor volwassenen maar vooral voor kinderen. Iedereen zou moeten leven en opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving zonder al te veel angst. Structurele angst is schadelijk voor de ontwikkeling” zegt maatschappelijk werker Corné Hoefsmid. “Samen met het gezin zorgen voor zo’n veilige omgeving is het streven”.Vaak geven mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld dat zelf niet toe. Ze denken dat het geweld hun eigen schuld is en verzinnen vaak van alles om het goed te praten. In de hoop dat het vanzelf weer over gaat. Maar het

stopt niet vanzelf. Als slachtoffer kunt u zelf iets doen. Door er over te praten met iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld met uw huisarts. Of door contact op te nemen met het steunpunt huiselijk geweld. Huiselijk geweld sluipt langzaam een relatie binnen. Vaak ontstaat het uit een gevoel van machteloosheid. Huiselijk geweld maakt veel kapot en is nooit goed te praten. Ook de pleger kan besluiten dat de situatie moet veranderen en daarom beslissen te stoppen met het plegen van de mishandeling. Ook in dat geval kan diegene contact opnemen met een vertrouwd persoon, steunpunt huiselijk geweld of een maatschappelijk werker. Wanneer u een vermoeden heeft van huiselijk geweld, in welke vorm dan ook, en u wil advies over hoe te handelen kunt u contact opnemen met onderstaande instanties.

Steunpunt Huiselijk Geweldvia het telefoonnummer 0900 – 126 2626 Maatschappelijk werk Surplus Welzijnvia het telefoonnummer 0165 – 31 31 00

Is er direct een noodsituatie en kan hulp niet wachten? Aarzel niet en bel met het noodnummer 112.

Hulpverlening via internetKomt u er even niet meer uit?

Vragen of problemen rond relaties, geld,werk, school, opvoeding of gevoelens?

Surplus Welzijn biedt online hulp,kosteloos en voor iedereen.

www.hulponline.surpluswelzijn.nl

Page 12: Dm 20140108

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK8 JANUARI 2014

FOTO VAN DE WEEK:

Vanaf de Kloosterlaan in Langeweg

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door: Christine Maas

VOOR EEN VEILIG THUIS!

Stop huiselijk geweldEen veilige omgeving wil iedereen. Huiselijk geweld is één van de meest voorkomende vormen van ge-weld. Het leven kan ingrijpend veranderen als gevolg van dit geweld!

Lichamelijk maar ook verbaal geweld, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, schending van rechten en financiële uitbuiting, zijn de vormen waarin huiselijk geweld zich uit, vaak in combinatie. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen. Plegers kunnen familieleden zijn zoals ouders of grootouders, kinde-ren, ooms en tantes of naasten zoals (ex)-partners en huisvrienden. Huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem dat grote gevolgen heeft. Niet alleen voor de slacht-offers, maar ook voor de mensen in hun omgeving. Het tast de gezondheid en het welzijn van mensen aan. Ook volgende generaties ervaren de gevolgen van huiselijk geweld: kinderen die slachtoffer of ge-tuige zijn, lopen grote kans in hun latere leven slacht-offer of pleger te worden.

Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld kan terecht bij:

het Steunpunt Huiselijk Geweld Dit steunpunt is er voor slachtoffers, plegers, kinde-ren, omstanders en buren die getuige zijn van hui-selijk geweld. Ook professionals kunnen een beroep doen op het Steunpunt Huiselijk Geweld voor vragen of om een situatie te melden.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant is bereikbaar via 0900 - 1262626.

Behalve telefonisch is het ook mogelijk om per e-mail contact te leggen; mail dan naar [email protected].

Website Wie meer wil weten over huiselijk geweld en de mo-gelijkheden van advies en hulpverlening kan kijken op www.huiselijkgeweldwb.nl

Uitnodiging vervolg bijeenkomst buurtpreventie Fijnaart Op dinsdag 3 december was de eerste buurtpreventie-bijeenkomst in Fijnaart. Tijdens deze avond gaf de burgemeester onder andere samen met ervaren buurtpreventieleden uit andere plaatsen uitgebreid informatie. Op donderdag 16 januari vindt de vervolgbijeenkomst plaats in de Parel in Fijnaart. Tijdens deze bijeenkomst wordt Fijnaart opgesplitst in verschillende wijken/buurten en worden de eerste buurt-preventieteams gevormd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Opgeven voor deze bijeenkomst kan nog via [email protected].

Samen zorgen voor een leefbare en veiligebuurt waarin het fijn is om te wonenDe afgelopen periode zijn er bijeenkomsten geweest in Fijnaart en De wijken Krooswijk en Lindonk/Molengors in Zevenbergen. In Krooswijk en Lindonk/Molengors werden tijdens een vervolgbijeenkomst wijken opge-splitst in verschillende buurtpreventieteams. Er zijn naar aanleiding van deze bijeenkomsten direct een aantal teams gestart.

Wat is buurtpreventie? Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door inwoners in de eigen buurt. Vanuit een gevoel zelf medever-antwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Voorbeelden zijn onder andere:

De gemeente ziet inwoners als belangrijke partners bij het hebben van veilige en leefbare buurten. Bij buurtpre-ventie zetten inwoners zich op vrijwillige basis in voor hun eigen buurt. Het doel is het vergroten van het informeel toezicht. Uit ervaring in andere plaatsen blijkt dat buurtpreventie goed werkt. De sociale controle neemt toe, watbijdraagt aan het veiligheidsgevoel. Buurtpreventie draagt niet alleen bij aan een gevoel; Uit cijfers blijkt ook dat er minder wordt ingebroken in buurten waar buurtpreventieteams actief zijn. Tijdens de jaarwisseling werd in de wijken Lindonk, Molengors en Krooswijk extra gesurveilleerd door de buurtpreventieteams, wat daar heeft geleid tot minder overlast van vuurwerk.

SamenwerkingBuurtpreventie is onderdeel van een netwerk. De inwoners die deelnemen aan een buurtpreventieteam nemenhun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Zij werken hierin samen metgemeente, politie, woningstichting en andere maatschappelijke organisaties. Het succes van buurtpreventie is mede afhankelijk van de samenwerking tussen deze groepen.

Lid worden?Wilt u ook meer doen voor uw wijk of buurt en bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving? Verzamel buurt-bewoners om u heen en doe vervolgens een beroep op de gemeente om buurtpreventie in uw eigen wijk vorm tegeven. Maak uw interesse kenbaar via [email protected] of via telefoonnummer 14 0168.

0900 126 26 265 cent per minuut

huiselijkgeweldwb.nl

Huiselijk geweld? Bel voor advies of hulp!

steunpunt huiselijk geweld west-brabant

Help jezelf. Help de ander.

Uitnodiging raadsvergaderingDe gemeenteraad vergadert donderdag 16 janua-ri 2014. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze vergadering komen de volgende onder-werpen aan de orde: - Evaluatie welstandsbeleid 2012;- Notitie windenergie gemeente Moerdijk 2013-

2030;- Paraplunota Maatschappij;- Accountantsverklaring 2013

Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering (ook na afloop) beluisteren. De besluitenlijst van de raadsvergadering zal z.s.m. op de website geplaatst worden. Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via tel. 14 0168 of e-mail [email protected].

Vragen over opvoedenen opgroeien?CJG Moerdijk kan helpen!Bel gratis 0800 - 681 681 6 www.cjgmoerdijk.nl

Volg ons ook via facebook

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Page 13: Dm 20140108

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Kijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl

Zaken doen met gemeente Moerdijk

wanneer het ú uitkomt. Dat kan! Door een

afspraak te maken. Snel en makkelijk.

U bent meteen aan de beurt en wij weten

U kunt een afspraak maken via de

website: www.moerdijk.nl

Of bel tijdens kantooruren ons

telefoonnummer 14 0168

MAAK EEN AFSPRAAK!BINNENKORT WEER

NAAR DE GEMEENTE?

Wist u dat uw kind zo’n 5.000 luiers gebruikt tot hij of zij zindelijk is? Zo worden in de gemeente Moerdijk jaarlijks miljoenen luiers gebruikt.

Speciaal voor luiers en incontinentiemateriaal staan verspreid door de gemeente 13 containers. Op verschillende punten zijn hiervoor gratis speciale inzamelzakken verkrijgbaar.

Wat mag er in de inzamelzakken?De inzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal zijn alléén bedoeld voor luiers, billendoekjes en in-continentiemateriaal. Het is niet toegestaan om er ander afval in te werpen zoals maandverband, plastic, ander papier en restafval.

LuierrecyclingBij het vergisten, worden de ingezamelde luiers versnipperd en in een zuurstofl oze omgeving gebracht waar er met behulp van bacteriën biogas vrijkomt. Dit gas wordt gebruikt om groene stroom van te maken. De luiers worden daarna verder afgebroken en vervolgens als compost gebruikt in de land- en tuinbouw. Het plastic van de luiers wordt na het vergisten uit het compost gezeefd en vervolgens als restproduct verbrand. De energie en warmte die hierbij vrijkomt levert duurzame elektriciteit op.

Uitgiftepunten gratis inzamelzakken

Inzamelpunten luiers en incontinentiemateriaal

Moerdijk Bij de glasbakken aan de Grintweg

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst

Adres Omschrijving project Datum ontvangst

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Adres Omschrijving project Datum vezonden

Bent u al aangemeld voor Burgernet? Via Burgernet sporen we samen verdachten van mis-

u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uwwoon- en leefomgeving? Meld u zich dan aan viawww.burgernet.nl.

Volg ons ook via twitter

@Moerdijkse_Stem

Page 14: Dm 20140108

Januari25 januari - Vendetta, De Parel, Fijnaart, Dance25 januari – St. Jans Blues Kroegentocht, Centrum Breda, Blues

Maart8 maart - Festival Zonder Naam, Gebouw-T, Bergen op Zoom, Rock21 maart - Bluesroute, Centrum, BoZ, Blues29 maart - Hoefslag, ‘t Hoefke, Roosen-daal, Pop/Rock29 maart - Das Apres Ski Fest, Evenemen-tenhal de Stok, Roosendaal, Divers30 maart - CUMA, De Kring, Roosendaal, Divers

April18, 19 april - Dijkrock, Rilland, Rock/Blues18, 19 en 20 april - Paaspop, Schijndel, Divers19 en 20 april - POB Parade, Centrum Bre-da, Pop/Rock25, 26, 27 april - Brabantse Wal festival, Scheldeweg, Hoogerheide, Divers26 april - Oranjeveld, Wilhelminaveld, Ber-gen op Zoom, Divers

Mei5 mei - Bevrijdingsfestival, Centrum, Bre-da, Divers5 mei - Bevrijdingsfestival, Centrum Vlis-singen, Divers

9 mei - Kringjazz, De Kring, Roosendaal, Jazz9 en 10 mei 2014 - Kwadendamme Blues, Kwadendamme, Blues9 en 10 mei 2014 - Puntpop, Centrum Wuustwezel, Pop/Rock10 mei - 90’s no limits, Boulevard, Bergen op Zoom, Dance22, 23, 24 en 25 mei - ProefMei, Centrum Bergen op Zoom, Divers29 mei - Op-de-T, Wilhelminaveld Bergen op Zoom, Pop/Rock29 mei - Klomppop, Sportpark de Fazant, Ovezande, Pop/Rock29, 30, 31 mei en 1 juni - Breda Jazz Festi-val, Centrum Breda, Jazz

Juni1 juni - Roosendaal Zingt, Centrum Roosen-daal, Divers14 en 15 juni - Fantastyval, Wouwse Plan-tage, Wouw, Divers6, 7 en 8 juni - Jazzboz, Centrum Bergen op Zoom, Jazz21 juni, Dijkpop - Dijkcentrum, Roosendaal, Pop/Rock21 en 22 juni - Plaatpop, Boulevard, Bergen op Zoom, Pop/Rock27 en 28 juni - Concert at Sea, Brouwers-dam, Zeeland, Pop/Rock28 en 29 juni - Mundial, Spoorzone, Til-burg, Divers

Juli4, 5 en 6 juli - Muziekfeesten Oranje Wouw, Divers24, 25 en 26 juli - Krabbenfoor, Centrum Bergen op Zoom, Divers27 juli - Blommenkinders, Vrouwenhof, Roosendaal, Divers

Augustus1 tot en met 10 augustus - Lokerse Fees-ten, Centrum Lokeren, Divers2 augustus. Dance Boulevard, Boulevard Bergen op Zoom, Dance3 augustus - Sieben Parkpodium, Sieben Recreatie, Roosendaal, Divers4 augustus - Draai van de Kaai, De Kaai, Roosendaal, Divers8 en 9 augustus - Antiliaanse Feesten, Centrum Hoogstraten, Divers10 augustus - Sieben Parkpodium, Sieben Recreatie, Roosendaal, Divers14 tot en met 18 augustus - Oogstfeesten Centrum Essen-Wildert, Dance17 augustus - Sieben Parkpodium, Sieben Recreatie, Roosendaal, Divers24 augustus - Sieben Parkpodium, Sieben Recreatie, Roosendaal, Divers30 en 31 augustus - Popelucht, Oderkerk-park, Etten-Leur, Pop/Rocks331 augustus

September6 september - Rock over Halsteren,

De Beek, Halsteren, Pop/Rock12 en 13 september - Cumel, Centrum Etten-Leur, Pop/Rock14 september - Boost, Kade Oudenbosch, Dance20 en 21 september - Breda Barst, Valken-burgpark, Breda, Divers27 september - Blommenblues, Centrum, Roosendaal, Blues

Oktober12 oktober - Bergs Blues Festival, Zwijns-hoofd, Bergen op Zoom, Blues26 oktober - EarCandy Festival, Centrum Roosendaal, Divers

November22 november - RoosendaalNL, evenemen-tenhal de Stok, Roosendaal, DiversTuinfeesten LangewegBassrulersBorstrockMillstockSmartlappenfestival Etten-LeurMinistrelen en troubadourentochtMusica NauticaDaylightJazz4GoodKaaijazzAkkerpopSpherepopTrefpopDancetour BredaDancetour RoosendaalZomerfeestenBreda LiveTappagePlein 7Dancetour GoesNacht van het levensliedBunkfest

MuzikantenwedstrijdenDoe Maar Vet 7, 14 en 21 maart en op 28Beste Singer / Songwriter van West-Bra-bantRock over Halsteren - 10 mei - 17 mei - 24 meiPoprock bandwedstrijd BredaT-StrijdBeat The DJ

Het evenementenoverzichtNet zoals voorgaande jaren presenteert West-Point een evenementenoverzicht.

Dit is verre van volledig, maar biedt toch een goede indicatie van wat er in en om West-Brabant te doen is. Op de West-Point site staan steevast actu-ele evenementen waaronder de genoemde festivals, maar je vindt er ook de agenda van poppodia, cafés en theaters. Orga-nisatoren en artiesten worden overigens zelf aangeraden informatie aan te dragen. Alles wat op tijd op de agenda op www.west-point.nl staat verschijnt in de ge-drukte rubriek met zo’n 190.000 oplages of is wellicht straks te horen op één van de radiozenders waar West-Point mee sa-menwerkt.

Over West-PointWest-Point is een organisatie die puur op vrijwilligers draait en die als doel heeft om aandacht te besteden aan popmuziek in én uit West-Brabant. Wil je hier zelf een bij-drage aan leveren? Dat kan! Alle informatie is bij ons welkom via een persbericht! Agendapunten mag je zelf op de site aandragen en als je als artiest jezelf onder de aandacht wilt bren-gen, kan dat door je aan te melden in de artiestendatabase of door eigen werk op te sturen ter recensie. West-Point is daar-naast altijd op zoek naar vrijwilligers voor fotografie, video, recensies, interviews en nieuws. Interesse? Mail naar [email protected]

Meepraten?Heb je een mening over dit evenemen-tenoverzicht? Wil je vrienden bewust maken van wat er in de regio te doen is? Deel het evenemen-tenoverzicht gerust en laat ons weten wat je ervan denkt. Dat kan via Twitter door ons te noemen onder de naam @west_point of met de hashtag #wp2014. Op Facebook tref je ons onder popplatform.westpoint.

West-Point evenementenkalender 2014

Meer dan een half miljoen Bodes

Elke week!

BadkamerspecialistTimmer- en Klusbedrijf

JODIMASTJohan Stoop

Paardenbloem 7, 4761 WT Zevenbergen

E-mail: j[email protected] lid VLOKBekijk ook eens onze website jodimast.nl

UW ADRES VOOR: Badkamers renoveren

Keukenleidingen verleggen/aanleggen Keukens plaatsen

Kozijnen vervangen (hout/kunststof) Dubbele beglazing leveren/plaatsen Kleine verbouwingen

Aanbouwen compleet realiseren Zolderkamers maken

Dakramen leveren/plaatsen

Tuinafscheidingen leveren/plaatsen etc.

KOM NAAR RECREATIEPARADIJS

DE BELHAMELFUN VOOR JONG EN OUD

BOWLEN HUIFKARTOCHTEN

OUD HOLLANDSCHE SPELEN INDOOR SURVIVALLEN

BALLONVAARTEN € 125,00 WOK-GOURMET-BARBECUE

PANNENKOEK BAKKEN SOLEXVERHUUR SPEELPARADIJS

PIJL EN BOOGSCHIETEN ETC BEDRIJFS- FAM- BUURT -

VRIJGEZELLEN FEEST WWW.DE-BELHAMEL.NL

HET LEVEN IS 1 GROOT FEEST ALS JE BIJ DE

BELHAMEL BENT GEWEEST

Nieuw- of verbouwplannen?Neem contact op met Aannemingsbedrijf J.M. Ruijsenaars B.V. voor een vrijblijvende offerte.

Walstraat 26 Klundert, 0168-402644www.jm-ruijsenaars.nl

VERMISTPOES FLEURZevenbergschen Hoek.Grijs met wit, gesteriliseerd, gechipt.Opvallende grijze vlek op de borst.Weet u waar Fleur is bel 06-41305993

BELONING!

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

TE HUUR IN CENTRUM

ZEVENBERGEN een ruimte van 70m2

geschikt voor velerlei doeleinden (geen detailhandel)

tel: 0168-323688

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

AKROLGespecialiseerd in:

Rolluiken, Zonweringen, Kunststof Kozijnen, Verandadaken, Garagedeuren,

Horren en hordeuren, Plisse voorkunststof kozijnen, Gevelbekledingen

Bel of mail [email protected]

GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Page 15: Dm 20140108

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

Heeft u plannen voor NIEUWBOUW *

VERBOUW * ONDERHOUD OF RENOVATIE

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

ZEVENBERGENSE METAALHANDEL

De HiL 26 Tel. 0616944484

Wij kopen al uw oude Metalen.

Ook GRATIS plaatsen van containers.

BekendmakingWaterwetDe minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

Op 19 november 2013 is door Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een aanvraag tot wijziging van een watervergunning ontvangen van waterschap Brabantse Delta ten behoeve van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwveer, gevestigd aan de Bouvignelaan 5 te Breda. De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van een proef door middel van een dynamische filtratietechniek in een pilot-installatie.

De beoogde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen dan volgens de geldende vergunning reeds zijn toegestaan. Gelet op artikel 6.26, tweede lid, van de Waterwet is de aanvraag voorbereid met toepassing van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

TerinzageleggingDe aanvraag, het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 9 januari 2014 tot en met 19 februari 2014 ter inzage bij:

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, te Rotterdam. Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en buiten deze uren na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon: 06 21 58 54 21 of 06 54 35 20 02, fax: 010 402 70 81).

Bezwaar/voorlopige voorzieningBelanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, ter attentie van de hoofdingenieur-directeur, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

De vergunning treedt in werking één dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

InlichtingenVoor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers.

De minister van Infrastructuur en Milieu,namens deze,het hoofd van de afdeling Vergunningen,Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,

mw. ir. A.H. Bos-Massop

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling geen ontbindende voorwaarden ook als uw woning al te koop staat

✁✁

✁ ✁

✁✁

Page 16: Dm 20140108

SPORT

PAGINA 16

MOERDIJK - De feestdagen zijn voor-bij en kunnen ze aan de 2e helft van het seizoen 3 voor vv TPO.

Dinsdag 7 januari vangen de trainingen aan. Donderdag 9 januari speelt TPO 1 een

vriendschappelijke wedstrijd tegen Gesta 1 uit Galder, aanvang van deze wedstrijd is 19.30 uur. Zondag 12 januari staat de wedstrijd TPO 1-Madese Boys 3 gepland, aanvang van deze wedstrijd is 12.00 uur.

VV TPOZEVENBERGEN - In de kantine van voetbalvereniging Seolto werd ’s mid-dags zaterdag 4 januari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden.

Op die dag stond eerst een zeer bijzondere activiteit voor de jeugd gepland. Onder leiding en toezicht van Pim van Groesen en trainer Frans Ceton werd door 24 (!) selectiespelers aan ongeveer 90 jeugd-spelers een clinic gegeven. Onder grote belangstelling van de ouders aan de lijn werden aan de jongeren de fijne kneepjes van het voetbalspel bijgebracht. Een echt genoegen om te zien hoe de aanwijzingen in de praktijk werden toegepast. Hopelijk zullen de jeugdtrainers met al het geleerde ook hun voordeel kunnen doen. Voordat met een drankje en hapje het nieuwe jaar kon worden ingeluid werd ook nog een voetbalwedstrijd gespeeld. Hiervoor waren uitgenodigd een elftal met ‘oud’ gedienden van Virtus en een zelfde elf-tal ‘oudjes’ van Seolto. Verwacht mocht

worden dat de spelers nog voldoende fit waren om het 2x25 minuten vol te houden. Dit lukte prima. De mannen van Seolto gingen goed van start en produceerden al in de 5e minuut een doelpunt via Leon de Visser (1-0), maar toch 2 minuten later al de gelijkmaker door Jorg Semler van Virtus (1-1). Seolto bleef in de meerderheid met als resultaat in de 15e minuut de 2-1 door Dimitri den Brinker. Na de verkwikkende thee een meer aan-vallend Virtus maar de bal raakte wel de lat en ging meermalen rakelings langs het doel. Tot in de 44e en 45e minuut want toen was het wel raak. Danny van der Stok schoot er 2 in en daar-mee eindigde de vriendschappelijke strijd in een 3-2 overwinning voor Virtus. Ter versterking van de achterhoede van Seolto was er een beroep gedaan op de trainer,, maar ook hij kon niet verhinderen dat de volle buit naar de buren ging. Al met al een leuke pot die zeker voor herhaling vatbaar is. Na de, onder muzikale begeleiding van

de band Update, aanwezig dankzij een bijdrage van een sponsor, onderlinge uit-wisseling van de beste wensen voor 2014 deed voorzitter Jack van Hulten met een warm gevoel enkele belangrijke medede-lingen aan de vele aanwezigen. Het con-tract met trainer Frans Ceton wordt met een jaar verlengd (seizoen 2014-2015). Dit betekent voor hem het 3e achtereenvol-gende trainerschap in Zevenbergen. Ver-zorger Corné van Dijk neemt aan het eind van dit seizoen afscheid en vertrekt naar Beek Vooruit. Zijn opvolger is intussen bekend. Cees Huyssoon jr. die in het lopende seizoen onder de hoede van Corné mede de ver-zorging op zich neemt, wordt vanaf het seizoen 2014-2015 de vaste verzorger. Het 2e elftal blijft o.l.v. Pieter van Dam en het contract met Pim van Groesen, als Hoofd Jeugdcoördinator is met ingang van 1 ja-nuari met 1,5 jaar verlengd. Het bestuur en de Technische Commissie kunnen met een positieve blik vooruit kijken.

Receptie bij vv Seolto

NOORDHOEK - Op uitnodiging van de mannen uit Fijnaart, werd op vrijdag 3 januari een avond georganiseerd tussen DV Noordhoek en DC de Fen-dertse hoeve in cafe-zaal Noordhoek. Het was een confrontatie tussen een teams uit de WBDF en RDF.

De mannen uit Fendert waren met 7 spe-lers naar Noordhoek gekomen. Begonnen werd met een bierronde 1001. Gezien DV Noordhoek niet gewend is om met een bierronde te beginnen, werd deze wed-strijd met gemak door de Fendertse hoeve gewonnen. Daarna volgden 7 single-partij-en. De meeste partijen gingen gelijk tegen elkaar op en werden beslist op de dubbel.

Richard en Bart waren van Noordhoek de enigen die hun partij wisten te winnen. Bart gooide een 180-score in zijn single-partij. Bij DV Noordhoek was Peter Snij-ders na 6 jaar afwezigheid van de partij. Hij bleek het darten nog niet verleerd te zijn. Daarna werden 7 koppelwedstrijden gegooid. Hierin bracht ook vaak de dubbel de beslissing. Twee keer wist DV Noord-hoek te winnen. Echter won de Fendertse Hoeve er 5. De avond werd nog besloten met een team-ronde Tac-tics. Deze werd ook door de mannen uit Fijnaart gewonnen. Al met al een gezellige avond en een goede oe-fening voor aanvang van het dartseizoen 2014.

Uitslag SinglepartijenDV Noordhoek-DC de Fendertse hoeve:Tim-Gertjan: 0-3Ton-Micha: 0-3Peter-Toine: 2-3Doufus-Ronald: 0-3Richard-Mike: 3-0Bart-Appie: 3-1Tim-Maus: 0-3KoppelpartijenTim/Ton-Toine/Robra: 0-3Peter/Doufus-Mike/Appie: 2-3Bart/Richard-Micha/Gertjan: 3-2Tim/Doufus-Maus/Toine: 2-3Ton/Richard-Gertjan/Mike: 3-0Bart/Peter-Micha/Appie: 2-3Richard/Doufus-Maus/Robra: 1-3

DV Noordhoek speelt tegen Fendertse Hoeve

Programma zaterdag 11 januaride Fendert F1-Binnenmaas F1 9.00de Fendert E2-Binnenmaas E3 9.00de Fendert E4-Binnenmaas E6 9.00de Fendert F3-Binnenmaas F4 9.00de Fendert D3-Binnenmaas D4 10.00de Fendert E1-Klundert E1 10.30de Fendert MC1-Klundert MC1 10.30de Fendert C1-Zwammerdam C1 12.30de Fendert 2-Binnenmaas 2 14.30de Fendert 4-Binnenmaas 6 14.30de Fendert B1-Binnenmaas B1 14.30

Binnenmaas E4-de Fendert E3 9.00Binnenmaas F2-de Fendert F2 9.00Binnenmaas F6-de Fendert F4 9.00Binnenmaas B2-de Fendert B2 10.45Binnenmaas D3-de Fendert D2 10.45Binnenmaas 4-de Fendert 3 12.30Klundert 1-de Fendert 1 14.30Binnenmaas 8-de Fendert 5 14.30Zondag 12 januariBinnenmaas VE1-de Fendert zo 3 10.30Dinsdag 14 januariPelikaan 3-de Fendert 2 20.00

VV de Fendert

ZEVENBERGEN - Hier de eerste uit-slagen van het nieuwe jaar.

Baan 1: Martha Rijnart 419 pins, Joke Kortsmit 328 pins, Willem Wolvers 387 pins, Jos Stoop 337 pins. De hoogste game

en de hoogste score voor Martha met 159 en 419 pins.

Baan 2: Nelie Hoeven 383 pins, Thea Struik 267 pins, Corrie v.d. Sijde 397 pins, Nel Anemaat 306 pins. De hoogste game

en score voor Corrie met 138 en 397 pins.Baan 3: Frie Kortsmit 346 pins, Adrie Struik 424 pins, Jan Zevenbergen 449 pins.

De hoogste game en score voor Jan met 168 en 449 pins. Heel goed gegooid Jan.

SBZ De 3 Musketiers

ZEVENBERGEN - Het VTT toernooi wordt dit jaar alweer voor de 10e keer gehouden. Het toernooi wordt gelijktijdig gespeeld in meerdere voetbalregio’s in het land. Al 4 keer eerder was vv-Virtus gastheer van dit toernooi.

Mede door de vlekkeloze organisatie, de goede accommodatie en de gezellige sportieve sfeer, die volledig past in de gedachten van het VTT toernooi, is vv-Virtus voor de 5e keer op rij gevraagd om het toernooi te organiseren voor de regio Zuid-1. Dit keer voor de klasse D1. De basisgedachte van het VTT toernooi is de combinatie van pres-tatie, sportiviteit en gezonde voeding. Deze kernwaarden lopen als een rode draad door de dag. Op zaterdag 11 januari strijden

16 teams gedurende de dag om een plaats in de landelijke finale. Daarnaast wordt ook een sportiviteitsprijs uitgereikt die toegang geeft tot de landelijke finale.

Winterse omgevingGraag nodigen wij u uit om op 11 januari tussen 9.00 uur en 17.00 uur in een gezellige sfeer te komen kijken op het terrein van vv-Virtus aan de Westrand 3 in Zevenbergen. In een “winterse om-geving” en onder het genot van een kop warme chocolademelk of een dampende kom soep kunt u getuige zijn van de strijd van de D-jeugd voor een plek in de landelijke finale. Natuurlijk zijn de verwachtingen van onze eigen D1 hoog gespannen. Wij hopen op een grote opkomst.

Vv-Virtus gastheer van Voetbal Talententoernooi

OUDEMOLEN - Er is onderling gevoet-bald en werden de Nieuwjaarsre-cepties gehouden bij vv Chrislandia/Oudemolen afgelopen week.

Ook konden de leden hun albums met ge-spaarde voetbalplaatjes aanvullen, omdat de ontbrekende plaatjes ter beschikking zijn gesteld door een supermarkt. Tijdens de winterstop worden er, traditiegetrouw allerlei verschillende activiteiten georgani-seerd voor de leden van v.v. Chrislandia en v.v. Oudemolen. Op zaterdag 11 januari is er voor alle seniorleden, vrouwen en man-nen, van vv Chrislandia en vv Oudemolen een ‘zaalvoetbaltoernooi’ in de Sporthal de Buitelstee in Dinteloord, aanvang is om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Vrijdag 17 januari is er in de kantine van vv Chrislan-dia een FIFA 14 PlayStation toernooi. De

aanvang is om 18.45 uur en het toernooi zal om 19.00 uur beginnen. De wedstrij-den zullen 2x 4 minuten duren. Ben je 14 of ouder geef je dan op bij Koos Kortland Kijk voor de details op de website. Door de beide besturen is besloten dat (i.v.m. kos-ten besparing e.d.) met ingang van heden, alle trainingen van alle teams, gehouden gaan worden op het Sportcomplex in He-ijningen.

Programma dinsdag 7 januari19.30u Chrislandia 1-Noordhoek 1 VRZaterdag 11 januariZaalvoetbaltoernooi voor vrouwen en mannen senioren van beide verenigingen. Aanvang 13.00 uur in Dinteloord.

Kijk voor het laatste nieuws: www.Chris-landia.nl en www.vvoudemolen.nl

VV Chrislandia/Oudemolen

KLUNDERT - Korfbalvereniging DSO in Klundert speelt de volgende wed-strijden zaterdag 11 januari.

14.20 DSO 1-Achilles 113.10 DSO 2-Achilles 212.00 DSO 3-RWA 310.50 DSO 4-De Voltreffers 316.00 Fortis 7-DSO 6

12.00 Juliana C2-DSO C111.00 ADO D1-DSO D110.00 ELKV/Flynth D1-DSO D213.00 Juliana D1-DSO D311.00 Juliana E1-DSO E110.00 DSO E2-Juliana E29.05 De Voltreffers E1-DSO E310.00 Juliana F1-DSO F110.00 Juliana F2-DSO F2

Wedstrijdprogramma DSO

FIJNAART - Voor de wedstrijd begon van Jeu de Boules Club Fijnaart, wer-den op de 1e speeldag in 2014 goede wensen voor het nieuwe jaar uitge-wisseld.

Ook liet iedereen zich de aangeboden erw-tensoep goed smaken. Of dat een reden was voor de verrassende uitslag, is de

vraag. Feit is dat alle mogelijkheden nog open liggen, de laatste 2 wedstrijden zul-len heel spannend zijn.

De eerstvolgende wordt gespeeld op 1 februari. Uitslag van 4 januari: 1. Ad van Oosterhout 3+27; 2. Piet van Pelt 3+25 en 3. Bert van Rijen 3+24. De aanmoedigings-prijs ging naar Mart Nouwens.

Jeu de Boules Club Fijnaart

FIJNAART - Tijdens de zeer druk be-zochte Nieuwjaarsreceptie bij v.v. de Fendert, werd Jan Dingemans op een erg onverwachte, maar niet minder verdiende manier geëerd voor zijn vele werkzaamheden bij Kaaise boys en v.v. de Fendert.

De altijd bescheiden Jan maakte maar liefst 21 jaar deel uit van het dagelijks be-

stuur, was 17 jaar elftalleider van het 1e elftal en was ook nog 9 jaar in functie als jeugdleider. Bovendien vervulde Jan ook nog de functies van jeugdtrainer en con-sul. In zijn jonge jaren was Jan een bege-nadigd voetballer, maar helaas maakte een onwillige knie een eind aan zijn aspiraties om prof te worden. De KNVB vond dit alles ruimschoots voldoende om Jan te belonen met de Gouden Speld.

Gouden KNVB speld

ZEVENBERGEN - Volleybalvereniging Groene Ster zoekt recreatieve volley-ballers.

Ook een goed voornemen op sportief ge-bied? Ook al zo lang van plan om ‘iets’ te gaan doen? Dan heeft volleybalvereniging Groene Ster goed nieuws. Dit kan. Heren recreanten van volleybalvereniging Groene Ster, slaan iedere vrijdagavond een balle-tje in de Borgh van 20.30-22.00 uur. Hierbij

is het meedoen veel belangrijker dan het winnen. Na het sporten kunnen ze gezel-lig nog wat drinken. Is jouw interesse ge-wekt? Ga gerust eens kijken op de training. Of beter nog: doe gratis een maand mee en ervaar hoe fijn het is om op deze manier het weekend in te gaan. Meer informatie, kan men contact opnemen met Ruud Brou-wer, tel. 0168-329643). Gelieve ’s avonds te bellen. Tot ziens in de Borgh op vrijdag om 20.30 uur.

Recreatieve volleyballers

STEENBERGEN - Na de drie suc-cesvolle edities zitten de leden van de organisatie van de Koos Moeren-hout Classic boordevol moraal om de deelnemers aan de vierde editie van de KMC, welke zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei, weer een onvergete-lijke dag te bezorgen.

De routes voor de editie van 2014 worden een beetje aangepast zodat de deelne-

mers nog meer kunnen genieten van de Zeeuwse waterwerken, de polders van Goeree Overflakkee en het groene land-schap van de Brabantse Wal. Zo zal er in 2014 op Goeree- Overflakkee buitendijks lang het Volkerak worden gere-den. Als pauzepost is o.a. gekozen voor het havenhoofd in Oude Tonge. Start en finish zijn wederom op de markt in het centrum van Steenbergen, waar de deelnemers kunnen rekenen op een harte-

lijk ontvangst na de geleverde inspannin-gen. Ook de komende editie zijn er weer vier uitdagende fietsroutes (85, 125, 160 en 200 kilometer) met rijk gevulde bevoor-radingsposten zodat de deelnemers geen hongerklop oplopen.Tot en met 2 mei is de voorinschrijving weer geopend en kan iedereen weer inschrijven via de website van de Koos Moerenhout Classic: www.koosmoeren-houtclassic.nl

Koos Moerenhout ClassicVoorinschri jv ing geopend

FIJNAART - Biljartvereniging BV Nooit Volleerd uit Fijnaart is op zoek naar nieuwe leden.

Er word gespeeld in de Parel in Fijnaart op de maandag-, dins-dag- en donderdagmiddag. Ze spelen mee in de competitie van de Westhoek waar zo’n 10 verenigingen bij aangesloten zijn uit

West-Brabant. Ze zoeken leden die ouder zijn dan 50 jaar, daar ze een seniorenvereniging zijn, man vrouw het maakt niet uit als men het maar naar zijn zin heeft. Ga gerust eens kijken op één van de middagen, iedereen welkom. Geïnteresseerd? Neem contact op met B. Verschoor, tel. 0168-464803 of via email [email protected]

Biljartvereniging BV Nooit Volleerd zoekt leden

Page 17: Dm 20140108

Uitgeverij de Bode

geeft de volgende weekbladen uit in

West-Brabant en Midden-Zeeland:

Thoolse Bode

Bergen op Zoomse Bode

Roosendaalse Bode

Moerdijkse Bode

Bevelandse Bode

Middelburgse & Veerse Bode

Vlissingse Bode

Woensdrechtse Bode

Bredase Bode

Halderbergse Bode

Etten-Leurse Bode

Zundertse Bode

Rucphense Bode

Steenbergse Bode

Bergen op Zoomse Bode (Weekend)

Roosendaalse Bode (Weekend)

Etten-Leurse Bode (Weekend)

Bredase Bode (Weekend)

Uitgeverij de Bode is een gerenommeerde onderneming met als hoofdactiviteit het uitgeven van huis-aan-huis bladen. Wekelijks verschijnen er een half miljoen huis-aan-huis bladen in geheel West-Brabant en een groot gedeelte van Zeeland onder de naam “De Bode”. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zundert, daarnaast zijn er een tweetal bijkantoren in Bergen op Zoom en Goes. Voor de versterking van onze online diensten zijn wij op zoek naar een:

Multimedia Designer / Creatief DTP-er De functie:Uitgeverij de Bode is uitgever van 18 huis aan huis bladen in West-Brabant en Midden-Zeeland. Naast het uitgeven van weekbladen is Uitgeverij de Bode actief op gebied van social media en diverse online diensten. Uitgeverij de Bode biedt eigen publicaties online aan via internet en social media, daarnaast biedt Uitgeverij de Bode haar opdrachtgevers online diensten aan. Als multimedia vormgever houd je je bezig met het verbeteren van bestaande online uitingen en diensten, zoals het geven van cursussen op gebied van social media en het onderhouden van Facebookpagina’s e.d. Verder denk je mee over nieuweonline initiatieven en ben je in staat om ideeën om te zetten in de praktijk. Tevens ben je ook inzetbaar als creatieve DTP-er.

Functie-eisen:Een HBO denkprofiel.Opleiding op gebied van multimedia designRuime kennis van Adobe suite, Wordpress, Windows/MAC, kennis van HTML5,Goede contactuele eigenschappen. Kan presenteren aan groepenTeamworker, zelfstandige en verantwoordelijke werkhouding

Wij bieden:- Een uitstekend maandsalaris- Een 36-urige werkweek- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden- Werken met betrokken en leuke collega’s- Een interessante functie met veel ruimte voor eigen initiatief.

Informatie:Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Monique Elst, tel 076-5998111

Reactie:U kunt uw sollicitatie met CV, voor 15 januari richten aan:Uitgeverij de Bode bvt.a.v. Monique Elst, Postbus 22, 4880 AA ZundertOf mailen aan [email protected]

w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

Find your destination

ABC

123

Groot cursusaanbod Nederlands (lezen, schrijven) en rekenen in heel West-Brabant!

Speciaal voor volwassenen met weinig vooropleiding, tegen lage kosten. Pak je tweede kans!

Wil je beter lezen of schrijven (van <1f-2f), ook op de computer beter rekenen, budgetteren, je kansen op de arbeidsmarkt vergroten (leren solliciteren) of doorstromen naar een vervolg (beroeps-)opleiding?

Dan kun je bij Kellebeek College Via:

dichtbij huis

LeslocatiesDe lessen vinden plaats in Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda, Zevenbergen en Oosterhout: dus altijd bij je in de buurt!

Neem als je belangstelling hebt contact op met één van onze vestigingen: Regio Roosendaal - 0165 55 49 90Regio Breda - 076 578 47 47

Grijp dus je kans bij Kellebeek College Via!

Met de bus naar school is voordeliger dan je denkt

Het is winter. Het weer kan grillig zijn. De afgelopen jaren zijn we regelmatig getrakteerd op sneeuw- en ijspret. Die mooie wintertafere-len hebben ook een keerzijde. Voor jongeren die dagelijks een fl ink eind moeten fi etsen om op school te komen levert dit soms veel ongemak op. De bus is dan een mooi alternatief om van huis naar school te reizen. Warm, droog en lekker comfortabel.

Uit onderzoek is gebleken dat veel ouders onvoldoende kennis hebben van de Brabantse reisproducten die de busreis naar school een stuk voordeliger kunnen maken. Dit terwijl de provincie Noord-Brabant aantrekkelijke tarieven heeft speciaal voor jongeren. Of je nu dagelijks met de bus naar school gaat, of zo nu en dan. Er is altijd een reisproduct dat bij je past.

Persoonlijke OV-chipkaartReisproducten zijn te gebruiken op een Persoonlijke OV-chipkaart, een persoons-gebonden kaart (met pasfoto). Een Persoonlijke OV-chipkaart kun je online bestellen op www.ov-chipkaart.nl. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een foto van jezelf en de mogelijkheid om met iDeal te betalen. De OV-chipkaart kost € 7,50 en wordt binnen een paar dagen per post thuisgestuurd.

34% Leeftijdskorting t/m 18 jaarIn heel Nederland krijgen kinderen t/m 11 jaar standaard 34% leeftijdskorting als zij reizen met een Persoonlijke OV-chip-kaart. In de bussen van Brabant geldt dit voordeel standaard ook voor jongeren t/m 18 jaar. Dus of je nu één keertje met de bus gaat, of iedere dag. Je reist altijd voordelig.

40% DalkortingReis je regelmatig in de daluren (dat is op werkdagen na 9.00 uur en in het

weekend en tijdens nationale feestdagen de hele dag)? Dan kun je voor € 11,00 per jaar het Brabantse Dalkortingsproduct kopen. Hiermee reis je in de daluren altijd met 40% korting. Gecombineerd met de 34% leeftijdskorting loopt de korting in de daluren op tot 60%. AbonnementenReis je dagelijks een grotere afstand naar school? Dan kan een van de abonnemen-ten interessant voor jou zijn. In Brabant zijn twee abonnementen verkrijgbaar.

Brabant Vrij 16- en 17-jarigenBen je 16 of 17 jaar oud? Dan kun kiezen voor het maandabonnement ‘Brabant vrij 16- 17-jarigen’. Met dit abonnement reis je als je 16 of 17 jaar bent de hele maand op werkdagen (ma. t/m vr.) on-beperkt met de bussen van Arriva, Veolia Transport en Hermes in heel Brabant. Het abonnement kost € 41,50 per maand. Vooral handig voor mbo-scholieren die geen Studenten OV-chipkaart hebben. JeugdmaandabonnementVoor jeugd van 12 t/m 18 jaar bestaat er een jeugdabonnement. Met het jeugd-abonnement reis je onbeperkt, ook in het weekend, met de bus in heel Brabant voor € 83,00 per maand. Dat is voordelig als je bijna elke dag lange afstanden reist. Het abonnement geldt niet in de nachtbus.

Waar te koop? Een Persoonlijke OV-chipkaart en saldo koop je via www.ov-chipkaart.nlDe Brabantse reisproducten koop je via een van de webshops: www.arriva.nl of www.veolia-transport.nl.Je kunt alle producten en saldo ook kopen bij een van de vele verkooppunten. Ga naar www.ov-chipkaart.nl/adresvinder voor een adres bij jou in de buurt.

Meer informatie: Alle informatie over de bussen in Brabant vind je op www.goedbezigbus.nl

In Brabant gelden in 2014 op alle bus lijnen de volgende tarieven voor reizen op saldo met de OV-chipkaart:

€ 0,139€ 4,00 (landelijk

vast gesteld tarief. Dit bedrag wordt verrekend met de ritprijs als je uitcheckt)

liners 400 en 401 (sneldienst naar Utrecht) is € 8,00

€ 0,87 (landelijk vast-gesteld tarief per rit; geldt niet bij overstappen binnen 35 minuten)

- advertorial -

Page 18: Dm 20140108

PAGINA 18

PASTORAAL STEUNPUNT NOORDHOEKVrijdag 10 januari17.00u Gebedsdienst in het kerkzaaltje, pastor G. Dirven. Sa-menzang zal begeleid worden door Mevr. A. Vorster. Gebed voor: o.fam. Vermue, Bart de Jong en Betje Deijkers.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 12 januari9.30u ds. F.A. den Harder. Organist dhr. L. van Breugel.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGSCHEN HOEKZaterdag 11 januari19.00u Eucharistieviering met gemengd koor. Voorgangers pasto-res P. de Rooij en P. de Meijer. Misdienaars: Ilse Vissers en Esmee v. Geloof. Intentie voor: Anny Havermans-Buijs; Ouders Hermus-v. Meer; jgt. Jo Broeders; jgt. Johanna v.d. Dam-Bouwmeester.Zondag 12 januari10.00u koffie drinken in Ons Stedeke te Langeweg.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 12 januari9.30 Ds. A. van Vugt (Eindhoven)16.30 Ds. Z. van Hijum

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerdekerkzevenbergen.nlZondag 12 januari10.00u Voorganger: Mevr. Ds. E.E. Barendregt.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENZondag 12 januari10.00u Ds.G.C.Buijs. Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de Markt.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGENwww.immanuel-parochie.eu/zevenbergene-mail: [email protected] 12 januari11.00u Eucharistie m.m.v. Bartholomeuskoor Nederlands gezon-gen. Voorgangers: Pastoor P. de Rooij en Pastor P.de Meijer. Bloe-mengroet. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Antonius Bouwmeester e.v. Anna Dirven (jgt); Sjel Dietvorst e.v. Nelly Dietvorst-Stoop.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 12 januari10.00u Ds.A.Slingerland18.30u Ds.E.J.N.Kronenburg

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 12 januari10.00u ds. T.Meijer, Puttershoek16.30u ds. A.Spaans, Colijnsplaat

JOANNES DE DOPER, KLUNDERTPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor M. Prasing, 0165-330502; pastoraal werker A. Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; pastoraal werkster zr. E. van Dijk, 0165-330502; teamassistent E. Roovers, 06-16540840.H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: Misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvol-gende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroepen.Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor.Donderdag 9 januari19.00u Hellemonskapel; eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 10 januari10.00u de Blomhof, viering.Zondag 12 januari11.00u Basiliek, eucharistieviering, Doop van de Heer. Voor-ganger: pastoor M. Prasing. Intenties: Alegonda Schrauwen-Schroeijers w.v. Petrus Schrauwen en zoon Jan; Lena de Wolf-Nagtzaam (verj.); Ad Hinten; overl. fam. Prasing-Ewers (jgt.); overl. ouders Taks-Meijers en hun zoon Kees; alle overl. leden van de families Houtepen en Hooymayers met name Harry Houtepen e.v. Corrie Hooymayers; overl. ouders Hooymayers-Kerkhof; overl. ouders Houtepen-Konings. Lector: T. v.d. Bom. Acolieten: Willem, Jan-Willem, Joanieke. Koor: Basiliekkoor.Dinsdag 14 januari19.00u; Hellemonskapel; eucharistieviering. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap.Overleden: Op zaterdag 4 januari hebben we afscheid moeten nemen van Riet Bakkers w.v. Adam Nollen. We wensen haar fa-milie veel sterkte toe.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STANDDAARBUITENZondag 12 januari10.00u Ds. W.P. v.d. Hoeven Flame en Meetingpoint De DorpskerkMaandag 13 januari15.00u Fendertshofdienst Ds. van der Sterre

HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE, FIJNAARTDonderdag 9 januari09.30u Getijdegebed.Zondag 12 januari09.30u Eucharistieviering. Celebrant P. d Rooij. Pastoralewerker P. de Meijer. Zang St. Jacobuskoor. Misdienaars Amy en Michelle Lector Ineke. Koster A. Kannekens. Collectanten P. Berhout, R. van Mourik. Gebedsintenties: Co de Moor e.v. Pia van Mourik.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 12 januari10.00u Koepelkerk, ds. W. van Laar.

KERKELIJK NIEUWS

ZEVENBERGEN - Moerdijkrunners staan aan de start in Parijs van de Roparun 2014 op 7 juni.

In de periode daarvoor zal, met een aan-tal bekende maar ook met nieuwe acties, zoveel mogelijk geld worden opgehaald om een stukje leven toe te voegen aan de dagen waar geen dagen meer kunnen wor-den toegevoegd aan het leven van kanker patiënten. Overigens wordt er verantwoord omge-gaan met de giften, want als Stichting Moerdijkrunners beschikken zij over een ANBI status en daarnaast voldoet de Roparun organisatie aan de voorwaarden voor het CBF keurmerk. De aftrap van de verschillende acties was symbolisch fris te noemen, want op Nieuwjaarsdag vond er een Nieuwjaarsduik plaats in de West-polderplas bij de jachthaven de Turfvaart in Etten-Leur met, voor het eerst, een vrij-willige bijdrage voor het goede doel. Het Moerdijkrunners Running Diner wordt dit

jaar, op 15 mei, eveneens gehouden in de Turfvaart, een culinaire reis met Franse, Belgische en Nederlandse gerechten. Met het Industrie en Havenschap Moer-dijk zijn Moerdijkrunners in ver gevorderd overleg om een bedrijvenloop te organi-seren op het industrieterrein, waardoor alle op Moerdijk gevestigde bedrijven op een sportieve manier met collega’s een financiële bijdrage kunnen leveren. Ver-der hoopt men de wielerklassieker Parijs-Zevenbergen rond te krijgen en wordt er in april een garage verkoop gehouden. Andere bekende acties zijn, Roparun lo-terij, club/spaaractie, flessenacties, Skate 4 Cancer, Moerdijk Dances 4 Life en de mini-Roparun voor scholen, wat eigenlijk een volledig georganiseerde sportdag is in ruil voor sponsoring. Wilt men meer informatie over Moerdijkrunners of over de verschillende acties neem dan contact op via [email protected], bedrijven kunnen dat doen via [email protected].

Koude start van nieuw seizoen Moerdijkrunners

MOERDIJK - De 42e Kerst-Expositie van de werkgroep Expositie is bijzon-der goed bezocht, alle openingsda-gen zijn velen komen kijken naar de werkstukken van de exposanten, die deze keer bijna allemaal nieuw aan-gemeld waren.

Het was een bijzondere tentoonstelling, waar zelfs een van de exposanten, Corrie Thijssen, iedere dag ter plekke liet zien hoe een schilderij met pastelkrijt tot stand kwam. De kunstveiling, die deze maal voor de eerste keer werd gehouden, kwam een

beetje moeilijk op gang, maar na het aan-prijzen van de welbespraakte veilingmees-ter Jack Martens lukte het tweemaal een stuk te verkopen. De meningen over de kunstveiling waren divers, maar de werkgroep hoopt het voor de komende Kerst-Expositie nogmaals te doen. Misschien na een betere uitleg naar verkopers en kopers lukt het de volgende keer beter. Over het algemeen genomen was het een zeer goed bezochte tentoonstelling van schilderijen, keramiek, poppen, zilverwerk en beeldhouwwerk.

Kerst-expositie goed bezocht

STICHTING CULTUUR MOERDIJK

WILLEMSTAD - Tijdens een druk be-zochte nieuwjaarsreceptie bij vv Ko-gelvangers kreeg onder grote belang-stelling John Pijper zaterdagmiddag 4 januari uit handen van de burgemees-ter van de gemeente Moerdijk, Jac Klijs, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt, nadat hij eerst als voorzit-ter zijn traditionele Nieuwjaarstoe-spraak gehouden had en teruggeke-ken werd op het jaar 2013.

John werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding omdat hij al 30 jaar zitting heeft in het bestuur en daarvan 29 jaar de functie van voorzitter bekleedt. Bovendien kreeg zijn vrouw Ju-dith een bos bloemen uitgereikt door de burgemeester. Een heuglijk feit was er voor Jobert de Rooij die een zilveren speld van v.v. Kogel-vangers met bloemen ontving, vanwege

zijn 25 jaar onafgebroken lidmaatschap bij de club. Tevens was er aandacht voor Adrie Mol, de verenigingscheidsrechter, die een gou-den scheidsrechterspeld ontving vanwege zijn grote verdiensten voor de club (meer dan 30 jaar fluit hij voor de vereniging) en deze werd uitgereikt door dhr. Timmer-mans van de KNVB. Aan Adrie werd ook nog een uniek horloge met v.v. Kogelvangers logo en een bos bloemen overhandigd door één van de le-den van de jubileumcommissie. Monique van Laarhoven die werd in het zonnetje gezet, doordat zij werd uitge-roepen als vrijwilligster van het jaar’ van-wege haar vele werk dat zij doet binnen de vereniging als wedstrijdsecretaris voor de jeugd en daarvoor een bos bloemen en een boodschappen bon in ontvangst mocht nemen. Tenslotte was er ook aandacht voor Bert Grootenboer die 8 jaar lang jeugdvoorzitter

en ook bestuurslid jeugdzaken te zijn ge-weest het stokje heeft overgedragen aan zijn opvolger, Ton Schröder.Als dank voor zijn verdiensten voor de ver-eniging werd aan Bert een fotocollage van alle jeugdteams van v.v. Kogelvangers, bos bloemen en dinercheque overhandigd.

Programma senioren Zaterdag 11 januariDinteloord 2-Kogelvangers 2 av.12.00u VRDinsdag 14 januariSC Welberg 1-Kogelv. 1 av.20.00u VR

Programma jeugdZaterdag 11 januariKogelvangers B1-Heerjansdam B2 av.11.00u VRKogelvangers C1-Heerjansdam C1 av.11.00u VRKlundert D1-Kogelvangers D1 av.10.30u VRKogelvangers E1-Chaam E1 av.10.30u VR

Koninklijke onderscheiding

NOORDHOEK - Er werd gestreden om de Wilvanboxtelbokaal op zaterdag 4 januari .

Veertien leden hadden zich opgegeven. Om 11.00 uur gingen ze van start. Na heel de dag gezellige partijen gespeeld te heb-

ben, kwam Jos Kouters, Toine Musters tegen in de finale en daaruit werd Jos dan de kampioen. Nadat Toon Wezenbeek Jos Kouters de beker overhandigde gingen ze daarna met zijn allen lekker eten, waarmee de dag werd afgesloten.

Jos Kouters kampioen

Jos Kouters.KLUNDERT - Voor de wedstrijdzwemmers van Hieronymus is niet echt een kerstvakantie. De trainingen en de voorbe-reidingen voor het Brabants Winter Kampioenschap, waar meer dan 40 Hieronymuszwemmers één of meerdere start-bewijzen hebben gaan ook in deze weken door.

Zondag 29 december was er bovendien een OWKW wedstrijd in Oosterhout. De Hieronymuszwemmers waren op 22 december te gast bij zwemvereniging de Warande. Op 28 december was in het zwembad van de Sportboulevard in Dordrecht een limietwed-

strijd. 10 Hieronymuszwemmers kwamen hier aan de start. Net voor de deadline lukte het nog 2 zwemmers, Valesca van den Bo-gert en Lars Kammers, om een nieuwe limiet voor deze Brabantse Winterkampioenschappen te zwemmen. Nienke Jonk zwom in Oosterhout haar tweede limiet en in Dordrecht haar derde limiet om te mogen deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschap-pen die eind januari in Amsterdam worden gezwommen. Noëmi Santbergen uit Klundert zwom een persoonlijk record op de 50m vlinderslag. Voor meer informatie zie www.zpv-hieronymus.com en @zpvhieronymus op facebook.

Noëmie zwemt OWKW

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORSTMarkt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOSINLOOPSPREEKUUR

Wekelijks voor particulier en bedrijfMaandag 19.00 - 20.00 uur

www.advocaatvanderborst.nl

Page 19: Dm 20140108

GOEDE VOORNEMENS VOOR UW GEZONDHEID? Maak eens kennis met een ontspannende

coördinatie, balans- en concentratieoefeningen. Tevens bevorderd het de energiecirculatie van de

Verminderd stress en werkt bloeddrukverlagend. TAI CHI TAO HEEFT DIT ALLEMAAL

EN IS VOOR IEDERE LEEFTIJD TOEGANKELIJK. GEEF JE OP VOOR EEN PROEFLES

Bij TINEKE DUIJVESTEIJN. Tel

Nieuw voor Halderberge, sporten voor mannen en vrouwenBoven de 40 jaar, moeite met opstarten of lang niet bewogen?

U vindt het moeilijk passende beweging of sport te vinden? Maak kennis met het landelijk bewezen concept, getraind door een zeer

enthousiaste trainer, vakkundig, gediplomeerd, met grote ervaring. pak dan nu je kans en geef je op voor deze nieuw op te zetten groep.

De lessen bestaan uit een variatie van verschillende zaalsporten waarbij coördinatie, lenigheid, conditie afwisselend getraind worden. Ervaar dat sporten zinvol en leuk kan zijn. Geef je op voor het

Eerste blok van 5 lessen bij MARCEL DUIJVESTEIJN Tel

- opleidingen tot NMI/MfN registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum leidt op voor het examen tot erkend NMI/MfN registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website, of bel 015 - 36 112 36.

Volgende informatieavond (start 19.30 uur) : Woe. 5 febr., WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do. 6 maart, Hotel Trivium Etten-Leur

Tel: 015 – 36 112 36 [email protected] www.mediationeducatie.nl

UITVOERDERprintbeton wegenbouw

Functie-inhoudJe verantwoordelijkheden als uitvoerder zijn:

Functie-eisen

Wij bieden

Reageren

Betonfi guratie BV en BVBA

is gespecialiseerd in het

aanbrengen van printbeton

in de wegenbouw. De

betonuitvoerder wegenbouw

die wij zoeken is een

uitvoerder die mensen kan

aansturen en projecten

kan coördineren. De uit

te voeren werken zijn

gelegen in de regio Noord-

Brabant, Limburg en België

en variëren qua duur van

een dag tot enkele weken.

Betonfi guratie BV heeft een

informele, laagdrempelige

cultuur, waar samenwerking

en respect voor elkaar

centraal staan.

Acquisitie n.a.v. deze advertentiewordt niet op prijs gesteld. brengt beton tot leven

Belona B.V. en Sema Label B.V. zijn twee etikettendrukkerijen, die samen gevestigd zijn aan de Roosendaalsebaan te Oud Gastel (N.Br.). Met 80 collega’s produceren we etiketten voor diverse uiteenlopende branches en toonaangevende bedrijven. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste orderbegeleider. (m/v)

OrderbegeleiderAls orderbegeleider ben je de spil tussen klant, accountmanager en productie. Je cal-culeert, offreert, rond orders af, gaat ervoor dat de etiketten op de gewenste leverdatum bij de klant geleverd worden en zorgt voor de after sales.Functie eisen:

kennis van druktechnieken. Je beschikt over goede commerciële en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heb je kennis en ervaring met computerprogramma’s als Mi-

Een goede rekenvaardigheid is een pré. Werkervaring is niet vereist. Onze arbeidsvoorwaarden: Wij bieden een prima marktconform salaris. Interesse? Wil je meer informatie over deze vacature bel of mail met Tom Kuijpers 0165-519227 of 06-13115096 of [email protected] n.a.v. deze advertentie stellen we niet op prijs

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd)

Administratief Medewerker (9 mnd)

Financieel Administratief Medewerker (12 mnd)

Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd)

Medewerker Projectadministratie (12 mnd)

Secretaresse (12 mnd)

BKB / BKC / PDB

✔✔✔✔

o.a. Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Venlo, Venray

Vroegboek-

korting

t/m 19 jan.

Bezoek onze infoavond!Breda: wo. 22 jan. (aanvang: 19.30 uur) Teteringenstraat 42 (Fabius)

Roosendaal: do. 23 jan. (aanvang: 19.30 uur) Philipslaan 82 (Kalsdonk)Bergen op Zoom: dinsdag 21 januari 2014 (aanvang: 19.30 uur) Ooitas 3

Goes: do. 23 jan. (aanvang: 19.30 uur) Bergweg 12 (Wijkcentrum Jan Ligthart)Oosterhout: ma. 20 jan. (aanvang: 19.30 uur) Dillehof 1 (Fabius)

Vraag nu onze brochure aan!0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

Geen specifieke vooropleiding nodig

Fabius is een CRKBO erkende opleider

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

CuraMare beschikt over een afdeling Technische Dienst ten behoeve van de diverse organisatie onderdelen waaronder thuiszorg, ouderenzorg en ziekenhuiszorg. Binnen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis functioneert naast een medische instrumentatie dienst (MID) een team dat zich richt op het juiste en veilige gebruik van het gebouw en alle daarmee verbonden installaties en systemen. Voor aanvulling van dit team zijn we op zoek naar een

Werktuigbouwkundig medewerker/ meet&regel technicus Technische Dienst Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur gemiddeld per week voor onbepaalde tijd.

Voor meer informatie kijk op www.werkenbijcuramare.nl

VacaturesCURAMARE

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 20: Dm 20140108

d u r e t i j d e n ? g o e d k o p e r t a n k e n !

d o b b e l e e n g r a t i s t a n k v a n p i e t p a u l u s m a d o n d e r d a g 9 j a n u a r i t u s s e n 1 6 - 1 7 u u r

Deze actie is alleen geldig op het Firezone tankstation in Moerdijk. Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl

200stations!

weg naarop

moerdijkSteenweg 2