DIVERSEN /media/filWeb view2016-12-06bestand'integrale CAO 2004'aangevuld met de notavanwijzigingen...

download DIVERSEN /media/filWeb view2016-12-06bestand'integrale CAO 2004'aangevuld met de notavanwijzigingen CAO 2005.

of 53

 • date post

  11-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of DIVERSEN /media/filWeb view2016-12-06bestand'integrale CAO 2004'aangevuld met de notavanwijzigingen...

DIVERSEN

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.- 2

collectieve arbeidsovereenkomst

voor de schoen- en lederwarenindustrie

1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016

inhoudsopgave

Pagina

Hoofdstuk 1:Algemene bepalingen 8

Artikel 1Definities 8

Artikel 2Verplichtingen vakbonden10

Artikel 3Verplichtingen werkgever10

Artikel 4Verplichtingen werknemers10

Artikel 5Geschillenregeling10

Artikel 6Dispensatie10

Hoofdstuk 2: Arbeidsduur en werktijden11

Artikel 7 Arbeidsduur11

Artikel 8 Roostervrije uren11

Artikel 9Flexibele arbeidstijden11

Artikel 10Feestdagen12

Artikel 11Dagvenster en verschoven uren12

Artikel 12Ploegenarbeid13

Artikel 13 Overwerk, nacht- en zondagsarbeid13

Artikel 14 Flexibele arbeidstijden en overwerk13

Hoofdstuk 3:Dienstverband14

Artikel 15Aanstelling14

Artikel 16Beindiging van de dienstbetrekking14

Hoofdstuk 4:Functie en salaris16

Artikel 17Functie-indeling16

Artikel 18 Beloning16

Artikel 19 Aanloopschaal16

Artikel 20 Tijdelijke overplaatsing16

Artikel 21 Overwerk beloning16

Artikel 22 Ploegentoeslag17

Artikel 23 Vakantietoeslag17

Artikel 24 Administratieve bepalingen18

Artikel 25 Eindejaarsuitkering18

Artikel 26Ziekte/arbeidsongeschiktheid18

Artikel 27 Oudere werknemers 19

Artikel 28 Uitkering bij overlijden19

Artikel 29 Jeugdigen en partieel leerplichtigen19

Artikel 30 Werktijdverkorting19

Artikel 31 Beloning, vakantie en vakantie-20

toeslag voor thuiswerkers(sters)

Artikel 32 Oproepkrachten20

Hoofdstuk 5:Vakantie en snipperdagen21

Artikel 33Vakantie- en snipperdagen21

Artikel 34 Kort verzuim22

Hoofdstuk 6:Diverse verplichtingen24

Artikel 35 Ondernemingsraad en medezeggenschap24

Artikel 36 Vakbondsaangelegenheden24

Artikel 37Bijzondere omstandigheden24

Artikel 38 Overleg bij fusie en reorganisatie24

Artikel 39Financile bijdrage25

Artikel 40Pensioenregeling25

Artikel 41Aanvang en duur overeenkomst25

Protocol26

Bijlage 1 Functie-indeling Schoenindustrie28

Bijlage 2 Functielijst met groepsindeling 29

Schoenindustrie

Bijlage 3 Functie-indeling Lederwarenindustrie36

Bijlage 4Beroepsprocedure functieclassificatie37

Bijlage 5Loontabellen Schoenindustrie38

Bijlage 6 Loontabellen Lederwarenindustrie41

Bijlage 7Opzegverboden43

Bijlage AOvergangsregeling beambten45

Bijlage BJeugdstatuut46

Bijlage CCAO inzake Overgangsregeling voor de 48

Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie

Bijlage DReglement overgangsregeling voor de50

Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie

Algemeen trefwoordenregister

Aanloopschaalartikel 19

Aanstellingartikel 15

Arbeidsduur artikel 7

Arbeidsongeschiktheid artikel 26

Arbeidsovereenkomst artikel 15

Basis jaarlijkse arbeidsduur (BJA)artikel 9

Bedrijfspensioenfonds artikel 40

Beloningartikel 18

Beroepsprocedure functieclassificatieartikel 17

Bijzondere omstandighedenartikel 37

Buitengewoon verzuim artikel 34

CAO, aanvang en duurartikel 41

Dagvensterartikel 11

Dagdienst artikel 11

Definities artikel 1

Dienstrooster artikel 7

Dienstverband artikel 15

Dispensatieartikel 6

Duur van de arbeidsovereenkomst artikel 15

Einde dienstverband artikel 16

Eindejaarsuitkeringartikel 25 en bijlagen 5 en 6

Feestdagen artikel 10

Financile bijdrageartikel 39

Flexibele arbeidstijdenartikel 9 en

artikel 14

Functie-indeling artikel 17

Functiejarenschaal bijlagen 5 en 6

Functieomschrijving bijlagen 1 t/m 4

Functievolwassen leeftijd bijlagen 5 en 6

Fusie artikel 38

Geschillenregelingartikel 5

Huwelijk artikel 34

Indienstneming artikel 15

Inleenkrachten artikel 18

Jeugdigenartikel 29

Jeugdstatuutbijlage B

Kort verzuimartikel 34

Loongroepartikel 17

Loonspecificatieartikel 24

Medezeggenschapartikel 35

Nachtarbeidartikel 13

Nevenwerkzaamheden artikel 4

Ondernemingsraadartikel 1 en

artikel 35

Ontslag artikel 16

Oproepkrachtenartikel 32

Opzegverbodenbijlage 7

Oudere werknemersartikel 27 Overgangsregeling bijlagen A, C en D

Overlijdensuitkering artikel 28

Overwerk artikel 13 en

artikel 14

Overwerk beloningartikel 21

Partieel leerplichtigenartikel 29

Pensioenregelingartikel 41

Periode-inkomen artikel 1

Personeelsvergadering artikel 1 en

artikel 35

Personeelsvertegenwoordiging artikel 1 en

artikel 35

Ploegenarbeidartikel 12

Ploegendienst artikel 12

Ploegentoeslag artikel 22

Proeftijd artikel 15

Reorganisatieartikel 38

Roostervrije uren artikel 8

Salaris artikel 18

Snipperdag artikel 33

Thuiswerkersartikel 31

Tijdelijke overplaatsingartikel 20

Vakantie artikel 33

Vakantiedagen artikel 33

Vakantiejaar artikel 33

Vakantietoeslag artikel 23

Vakbondenartikel 2 en

artikel 36

Vakbondsaangelegenhedenartikel 36

Veiligheid artikel 4

Verschoven uren artikel 11

Werkgeverartikel 3

Werknemer artikel 4

Werktijdverkortingartikel 30

Ziekteartikel 26

Zondagsarbeidartikel 13

collectieve arbeidsovereenkomst voor de

schoen- en lederwarenindustrie

1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016

Tussen de ondergetekenden:

-De Federatie Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten, gevestigd te Tilburg

verder te noemen de werkgeversvereniging

als partij ter ene zijde

-FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

-CNV Vakmensen, gevestigd te Houten,

verder te noemen de werknemersverenigingen

elk als partij ter andere zijde.

welke verenigingen als rechtspersoon zijn erkend, tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten krachtens haar Statuten bevoegd zijn en ten deze vertegenwoordigd worden door haar voorzitters en secretarissen, is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Definities

1. Werkgeversvereniging:

De werkgeversverenigingen die partij zijn bij deze overeenkomst.

2. Werknemersvereniging:

De werknemersverenigingen die partij zijn bij deze overeenkomst.

3. Werkgever:

Iedere werkgever in de Lederwaren- en Schoenindustrie.

4. Werknemer:

Iedere werknemer in dienst van voornoemde werkgever, met uitzondering van thuiswerkers. Voor thuiswerkers geldt alln artikel 31.

5. Lederwarenindustrie:

De ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het vervaar-digen van Lederwaren en het verkopen daarvan aan wederverkopers;

onder Lederwaren wordt verstaan:

a.alle soorten tassen en mappen met uitzondering van lederen zadeltasjes voor rijwielen -, foedralen, gordels, koffers, bureau-, reis- en toiletgarnituren, labels, portemonnaies, portefeuilles, sigaren- en sigarettenkokers, etuis, pokerbekers, tabakszakken en militaire uitrustingsstukken met uitzondering van kleding en schoeisel, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder, plastic, textielstof, karton of geperste vezelstof;

b.alle soorten riemwerk met inbegrip van damesceintuurs, horlogebanden, schaatsmonturen, tuigen, halsters en banden voor paarden en vee, doch met uitzondering van drijfriemen geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder, plastic, wasdoek, canvas of textiel, alsmede losse boek- en albumomslagen, klompsokken, onderdelen voor bretels, voor hoeden en voor sokophouders, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder of plastic, en sportballen vervaardigd uit leder;

c.handschoenen, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder;

d.beschermingsartikelen, zoals beenkappen, hand- en oorwarmers, hand-, pols-, knie-, schouder- en voetbeschermers, helmen caps, spatlappen, werkschorten, handmoffen, duimen, vingers, wanten en werkhandschoenen, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder, plastic en beenpijpen vervaardigd uit waterdicht textiel.

6. Schoenindustrie:

De ondernemingen waarin het bedrijf van het in serie vervaardigen van schoeisel wordt uitgeoefend, alsmede de ondernemingen waarin door middel van stanzerij-, stikkerij- of lasserijwerkzaamheden, dan wel daaraan voorafgaande of daarbij aansluitende werkzaamheden, bedrijfsmatig onderdelen van schoeisel worden vervaardigd of bewerkt; onder schoeisel wordt verstaan: schoenen, laarzen en pantoffels, met uitzondering van schoenen en laarzen waarvan de buitenzijde geheel uit rubber bestaat en van sportschoeisel voorzien van een rubberzool en een bovenwerk van textiel.

7. Lonen:

De bedragen zoals vermeld in de tabellen opgenomen in artikel 1 en 2 Bijlage 5 (Schoenindustrie) en artikel 1 Bijlage 6 (Lederwarenindustrie).

8. Periode-inkomen:

De bruto-verdienste in een periode van 1 week, 4 weken of 1 maand, vermeerderd met vaste toeslagen zoals ploegentoeslag maar exclusief de betaling van incidenteel overwerk, exclusief vakantietoeslag en exclusief eindejaarsuitkering.

9. Structureel overwerk:

De uren die gewerkt zijn boven de basisjaarlijkse arbeidsduur plus 104 uur op jaarbasis.

10. Deeltijd:

Arbeid gedurende mind