DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET doc. +32 2 421 18 25 E-mail: lotte.van.deyck@...

download DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET doc. +32 2 421 18 25 E-mail: lotte.van.deyck@ Business

of 12

 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET doc. +32 2 421 18 25 E-mail: lotte.van.deyck@...

 • DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD

  KMO

  Ariadne Wils: “De bezinningsmomenten tijdens een voettocht naar Compostela gaven me het laatste duwtje richting een eigen bedrijf, maar het

  ondernemersbloed in mijn familie was er wellicht ook niet vreemd aan.”

  ONDERNEMERSBLOED

  Hans Crijns “Hoe kleine bedrijven groot kunnen zijn”

  Risicokapitaal Is jouw project voldoende innovatief?

  Franky De Smet “Co-sourcing is voor alle partijen een win-win”

  5 TIPS

  OM JE EIGEN BEDRIJF OP TE STARTEN

  Uw eigen zaak starten? Stel uw persoonlijk stappenplan op via

  www.startersgps.be i.s.m.

  No.7/februari ’12

  een win-win”

  Franky De Smet General Manager van Spirax Sarco België en Luxemburg

 • 2 · FEBRUARI 2012

  UITDAGING

  Hoe kleine bedrijven groot kunnen zijn

  “We denken vaak dat alleen grote bedrijven op een professionele manier gemanaged en door specialisten geleid worden en dat dit niet het geval is voor kleinere bedrijven. Dat vooroordeel begint op een mythe te lijken”, zegt professor Hans Crijns, partner van de Vlerick Leuven Gent Management School.

  P rofessioneel manage- ment moet ervoor in- staan dat het bedrijf beheerd wordt met het oog op een ge- zond voortbestaan. Kmo’s vormen, met

  meer dan 70 procent van de tewerk- stelling, een stevig canvas van de Vlaamse economie. Ze zijn een erg gevarieerde groep: het gaat om zelf- standigen en micro-bedrijven die geen of erg weinig personeel te- werkstellen, maar ook om middel- grote bedrijven met soms enkele honderden medewerkers. Ze zijn actief in alle sectoren, er zijn star- ters en vierde-generatie familiebe- drijven, en hun betrachtingen zijn erg uiteenlopend. Sommigen wil- len zo snel mogelijk groeien, ande- ren zijn al tevreden met een status quo, de enen zijn louter lokaal ac- tief, anderen ook internationaal.

  Vele kleintjes maken één groot

  1 Allemaal samen hebben deze kmo’s een enorme kracht, want vele kleintjes maken een groot geheel. Ze zorgen voor econo- mische activiteit, voor tewerkstel- ling en voor de nodige dynamiek in ons economisch weefsel. Het spreekt voor zich dat, indien het minder gaat, we ons ook op hen moeten concentreren. Daarom is professionalisering van de kmo een blijvende opdracht, in de eer- ste plaats voor de bedrijfsleider, maar ook de dienstverleners in de omgeving én de overheid kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. HR-beleid (en zeker opleiding), transparante financieringsmoge- lijkheden, ICT-aanbod, … Kortom, alle onderwerpen die in dit katern aan bod komen dienen hierop af- gestemd te worden.

  Iedereen op dezelfde lijn

  2 Al te vaak beperkt het streven naar professionalisering zich echter tot een streven om het be- heer formeler aan te pakken, zodat er meer systemen, regels en proce- dures gehanteerd worden. Heel veel energie wordt in formele commu- nicatie gestoken want ‘alle neuzen moeten in dezelfde richting wijzen’. Dat blijkt ook uit ons Vlerick-onder- zoek: wanneer bedrijven groeien en groter worden en wanneer er meer mensen bij betrokken zijn, dan denkt men al snel dat formele sys- temen de groei zullen ondersteu- nen of de eciëntie van het bedrijf zullen verhogen. Het grote gevaar is dat deze systemen al snel een doel op zich worden en dat ze hun eigen leven gaan leiden. Op die manier gaat de bedrijfsleiding zich meer en meer richten op de interne gang van zaken, wat vaak ten koste gaat van de aandacht voor de externe omgeving. Al snel wordt vergeten dat een bedrijf wordt afgerekend op hoe het zijn waardevoorstel naar klanten waarmaakt. Tegelijkertijd dreigen andere stakeholders daar samen met hen de nadelen van te ondervinden: medewerkers, leve- ranciers, investeerders en uiteinde- lijk zelfs de samenleving.

  Talent als hefboom

  3 De uiteindelijke vraag is im-mers niet of de formaliteiten gevolgd worden, maar wel hoe de klant zo goed en eciënt mogelijk bereikt en bediend kan worden. Enkel zo kan professioneel ma- nagement ingevuld worden. Daar- mee gaan een aantal zaken hand in hand: hoe technologie ontwikkeld wordt, hoe investeerders het oog gericht houden op het gezond voortbestaan van de onderneming, hoe nieuwe wegen tot groei aange-

  “De invoering van het ondernemingsloket heeft ervoor gezorgd dat starters niet alleen veel sneller, maar ook eenvoudiger al hun wettelijke administra- tieve verplichtingen kunnen vervullen”

  Marc Van De Werf Coördinator bij Zenito Ondernemings- loket

  PAGINA 6

  We make our readers succeed!

  IN DE KIJKER

  “Wanneer bedrijven groter worden en meer mensen betrokken zijn, dan denkt men al snel dat formele systemen de groei zullen ondersteunen of de efficiëntie verhogen. Het gevaar is echter dat deze systemen een doel op zich worden”

  Hans Crijns Partner van Vlerick Leuven Gent Manage- ment School, hoofd van het centrum voor Ondernemerschap en directeur van het Impulscentrum Groeimanagement voor de Middelgrote Ondernemingen (iGMO)

  boord worden en hoe de medewer- kers geïnspireerd worden om daar- aan mee te werken. Een belangrijke uitdaging daarbij is niet enkel om de bestaande medewerkers te laten meegroeien met het bedrijf, maar ook om hun talent als heoom te hanteren. Daarbij haken soms mensen af, vallen er anderen uit de boot en zijn er nieuwe nodig. Het aantrekken en behouden van goe- de medewerkers is bijgevolg een kritische factor in de professionali- sering van elke kmo. Het simpele feit dat een bedrijf ‘klein’ is, heeft zo zijn nadelen: grote bedrijven kunnen meer verloning bieden, be- schikken over meer ontwikke- lingsmogelijkheden in de carrière, en hebben ook meer naambekend- heid en reputatie. Allemaal troeven die uitgespeeld worden.

  Flexibeler en persoonlijker

  4 Kmo’s ervaren veelal een ‘cali-mero’-eect bij het aantrek- ken van nieuwe medewerkers. Dat komt omdat ze soms op zoek zijn naar de witte raaf of het schaap met vijf poten. Ze vergeten ook vaak dat ze voor nieuwe en bestaande mede- werkers enorme troeven hebben in vergelijking met grote bedrijven: er kan flexibeler en persoonlijker ge- werkt worden, op maat van het in- dividu. Bovendien is de impact van één medewerker op het geheel groot. Er wordt met kortere lijnen gewerkt, want je zit vaak dicht bij de operaties, dicht bij de klant en dicht bij het besluitvormingspro- ces. Je kunt eerder het verschil ma- ken als je dat wil. Op die manier schept professionalisering van de kmo meteen kansen voor dyna- misch ondernemerschap, voor mensen met passie, voor creativi- teit en vernieuwing. En daarin kun- nen kmo’s heel groot zijn.

  Ondernemers, thuis in de provincie Antwerpen Het provinciebestuur van Antwerpen ondersteunt starters en jonge ondernemers

  via startercheques, bedrijvencentra, jongerenprojecten, …

  Surf naar: www.ruimtevoorondernemen.be

  KMO, ZEVENDE EDITIE, FEBRUARI 2012

  Managing Director: Christophe Demir Editorial & Production Manager: Evi Vanparys

  Project Manager: Lotte Van Deyck Tel: +32 2 421 18 25 E-mail: lotte.van.deyck@mediaplanet.com

  Business Developer: Wouter D’Huys

  Redactie: Daan De Becker, Bert Verbeke, Marielaure De Brauwer, Sofie Van Hyfte Sub-editor: Marielaure De Brauwer

  Lay-out: Pieter Vandevelde

  Print & distributie: Corelio Publishing

  Mediaplanet informatie: Tel: +32 2 421 18 20 Fax: +32 2 421 18 31 E-mail: info.be@mediaplanet.com

  Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige blagen die zich richten op een specifi ek thema en de daarb behorende doelgroep. Zo brengen w lezer en adverteerder dichter b elkaar. Deze blage wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelkheid van de redactie van De Standaard.

 • FEBRUARI 2012 · 3

  INSPIRATIE

  EXTRA INFORMATIE

  Kmo- portefeuille De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen.

  Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor oplei- ding, advies, strategisch advies, advies internationaal onderne- men en technologieverkenning die worden ingekocht bij erken- de dienstverleners.

  Nacebel-code De kmo-portefeuille is bedoeld voor kmo’s en vrije beroepen (geen vzw’s en grote onderne- mingen) met een aanvaardbare hoofdactiviteit en een vestiging in het Vlaamse Gewest. De activi- teit van uw onderneming is van belang. Enkel ondernemingen waarvan de nacebel-code is op- genomen, komen in aanmerking. Op de website van de Kruispunt- bank voor ondernemingen kan je, op basis van je ondernemings- nummer of naam, nagaan welke code voor je onderneneming van toepassing is.

  Eén kalenderjaar Een onderneming kan per kalen- derjaar tot 15.000 euro subsidie krijgen via de kmo-portefeuille. Btw en voorschotfacturen wor- den er niet door gesubsidieerd. De portefeuille is één kalender- jaar geldig.

  SOFIE VAN HYFTE

  redactie.be@mediaplanet.com SOFIE VAN HYFTE

  redactie.be@mediaplanet.com

  GELOOF IN JEZELF EN JE IDEEËN

  FEBRUARI 2012 · 3

  GELOOF IN JEZELF EN

  1 TIP

  In 2010 startten ze samen het ca- teringbedrijf Teranga Quality Ca- tering. Natan en Christof kenden elkaar vna een andere samenwer- king in Artevino, de wijnzaak vna Christof, die hij naast Teranga ver- der uitbaat en waarin Nathan in onderaanneming werkt.

  We contacteren Natan, de jong- ste van de twee, die ons enthou- siast te woord s