District 8, Ho Chi Minh City › Hnh nh bn tin › 2015... · dct 2 näm 2015 nhu sau: I. Vê chi...

of 3 /3

Transcript of District 8, Ho Chi Minh City › Hnh nh bn tin › 2015... · dct 2 näm 2015 nhu sau: I. Vê chi...