Dirk Accountants + Adviseurs - fiscale cijfers 2014

Click here to load reader

download Dirk Accountants + Adviseurs - fiscale cijfers 2014

of 146

Embed Size (px)

description

Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers en adviseurs. In deze uitgave zijn alle actualiteiten uit het Belastingplan 2014 opgenomen en de belangrijkste wijzigingen uiteen gezet. Inclusief vergelijkende cijfers van 2012 en 2013.

Transcript of Dirk Accountants + Adviseurs - fiscale cijfers 2014

  • 1. fiscale cijfers2014indextrefwoorden

2. Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompasFiscale cijfers 2014 is ht belastingkompas voor ondernemers en adviseurs. In deze uitgave zijn alle actualiteiten uit het elastingplan 2014 opgenomen B en de belangrijkste wijzigingen uiteen gezet. Inclusief vergelijkende cijfers van 2012 en 2013.Onder redactie van mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek CB mevrouw C. Wijnstekers MSc. FB drs. J.F.M. Zweekhorst FB mr. J. van Oorschot mevrouw H.C.J. van Dooren FB MB FFPUitgever SRA Marconibaan 41 Postbus 335 3430 AH NieuwegeinT 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E info@sra.nlDeze uitgave wordt u aangeboden door Dirk accountants + adviseurs1 | Index | Trefwoorden 3. VoorwoordVoor u ligt Fiscale cijfers 2014, het praktische belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financile cijfers leidt. Met het ref oordenegister t w r vindt u gemakkelijk uw weg naar de fiscale en financile cijfers voor 2014. Daarnaast ziet u in n oogopslag de belangrijkste wijzigingen. Ook hebben wij de vergelijkende cijfers over 2013 en 2012 vermeld. De tekst is bijgewerkt tot en met 31 december 2013. Voor een actuele stand van zaken kunt u terecht op de pgenomen internetpaginas op agina 128. o p Fiscale cijfers 2014 wordt uitgegeven onder copyright van SRA, de grootste organisatie van zelfstandige accountantskantoren die het SRA-merk dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de inhoud van dit boekje u in de loop van het jaar regelmatig van pas komt en wensen u veel gebruiksplezier met iscale cijfers F 2014! SRA2 | Index | Trefwoorden 4. BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONINGInhoudsopgaveI INKOMSTENBELASTING7 Nieuw in 2014 7 1Algemeen 7 1.1 Boxensysteem 7 1.2Partnerregeling 7 1.3 Berekening van de inkomstenbelasting 8 1.4 Aanslag- en teruggavegrens 14 2 Box 1: inkomen uit werk en woning 2.1 Opbouw box 1 2.2 Tarieven box 1 2.3 Belastbare winst uit onderneming 2.4 Reizen 2.5 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) 2.6 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen en v rijgestelde publiekrechtelijke uitkeringen 2.7 Belastbare inkomsten uit eigen woning 2.8 Kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning 2.9Kamerverhuurvrijstelling 2.10 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 2.11Verliesverrekening 2.12Middeling 2.13 Persoonsgebonden aftrek15 15 15 18 31 333 belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Box 2: 3.1 Aanwezigheid aanmerkelijk belang 3.2 Wat behoort niet tot een aanmerkelijk belang? 3.3 Schema belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang 3.4Tarief 3.5 Voordelen uit aanmerkelijk belang 3.6 Tijdstip aftrek 3.7Financieringsrente 3.8 Genietingsmoment reguliere voordelen 3.9 Genietingsmoment vervreemdingsvoordelen 3.10 Verlies uit aanmerkelijk belang49 49 49 50 50 50 52 52 52 53 533 | Index | Trefwoorden35 37 39 40 41 43 43 44 5. INHOUDSOPGAVE4 Box 3: inkomen uit sparen en beleggen 4.1Grondslag 4.2Tarief 4.3Bezittingen 4.4 Waardering genotsrechten (vruchtgebruik) 4.5 Schulden 4.6 Vrijgestelde vermogensbestanddelen 4.7 Kapitaalverzekeringen (overgangsrecht) 4.8 Heffingvrij vermogen 4.9Ouderentoeslag54 54 54 55 56 58 59 60 61 61IILOONBELASTING Nieuw in 2014 1Werkkostenregeling 2 Vergoedingen en verstrekkingen 3 Loon in natura 4 25- en 40-jarig dienstverband 5 Vergoeding vrijwilligers 6Levensloopregeling 7 Gebruikelijkloonregeling aanmerkelijkbelanghouder 8 Stamrechtvrijstelling 9 Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) 10Tarieven 11 Standaardloonheffingskortingen 12 Tabellen eindheffing 13Afdrachtverminderingen Nieuw in 201562 62 62 65 73 75 75 75 76 77 77 77 78 79 81 82IIIVENNOOTSCHAPSBELASTING 1Tarieven 2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek/energie-/ milieu-investeringsaftrek/desinvesteringsbijtelling 3 Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) 4 Afschrijving bedrijfsmiddelen 5Verliesverrekening 6 Van aftrek uitgesloten algemene kosten 7Giftenaftrek 8 Thin-capitalisationregeling 9 Aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente 10Innovatiebox 11 Research & Development Aftrek 83 834 | Index | Trefwoorden83 84 84 84 84 84 85 85 85 86 6. INHOUDSOPGAVEIVDIVIDENDBELASTING 1Tarief 2 Tijdstip van inhouding 3 Achterwege blijven inhouding87 87 87 87VOMZETBELASTING 1 Tarieven/vrijgestelde bedragen 2 Kleineondernemersregeling (KOR) 3Landbouwregeling 4 Onroerende zaken 5Aangiftetijdvak 6 Suppletie omzetbelasting 7Factuurvereisten89 89 90 91 92 92 93 93VI BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER 1Assurantiebelasting 2Overdrachtsbelasting 2.1 Belastbaar feit 2.2 Maatstaf van heffing 2.3 Tarief en vrijstellingen 2.4 Waardering canon, retributie of huur 2.5 Overige situaties (niet onder de tabellen vallend) 2.6 Vruchtgebruik of daarmee gelijk te stellen rechten 2.7 Wijze van heffing95 95 95 95 96 96 97 99 99 99VII ERF- EN SCHENKBELASTING Nieuw in 2014 1 Vrijstellingen erfbelasting 2 Vrijstellingen schenkbelasting 3Tarieven 4Waarderingsregels 4.1 Periodieke uitkering 4.2 Overige situaties (niet onder de tabel vallend) 4.3Vruchtgebruik 4.4Bedrijfsopvolgingsregeling 4.5 Latente inkomstenbelastingschulden5 | Index | Trefwoorden100 100 100 101 102 103 103 104 104 104 105 7. INHOUDSOPGAVEVIIITOESLAGEN Nieuw in 2014 1Inleiding 1.1Begrippen 1.2Termijnen 1.3Uitbetaling 2 Kindgebonden budget 3Kinderopvangtoeslag 4Huurtoeslag 5Zorgtoeslag 6 Bestuurlijke boete toeslagen106 106 106 106 106 107 107 109 114 116 117IXDIVERSEN 1 Premies volksverzekeringen 2Verpakkingenbelasting 3 Wet verhuurderheffing 4 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 5 Kosten en rentetarieven 5.1Kosten 5.2 Belastingrente/heffingsrente 5.3Invorderingsrente 5.4 Rentetarieven 6 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 7 De Zorgverzekeringswet 8Minimumloon 9Werkdagen118 118 118 118 119 120 120 120 121 121 123 125 127 127Terminologie, AOW-leeftijd, relevante internetadressen en afkortingen128Trefwoorden1306 | Index | Trefwoorden 8. I Inkomstenbelasting Nieuw in 2014 Aanpassing hypotheekrenteaftrek bestaande hypotheken. Tijdelijke verlaging aanmerkelijkbelang tarief.1ALGEMEEN 1.1BOXENSYSTEEM Inkomensbestanddelen worden ingedeeld in drie boxen. box 1: Inkomen uit werk en woning box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang box 3: Inkomen uit sparen en beleggen Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Te conserveren inkomen behoort niet tot het verzamelinkomen. De diverse inkomensbestanddelen worden per box afzonderlijk in de heffing betrokken, volgens eigen regels en tarieven. De behandeling in de verschillende boxen kunt u vinden in paragraaf 2, 3 en 4. 1.2PARTNERREGELING Fiscale partners zijn: echtgenoten en geregistreerde partners, tenzij: zij niet meer op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven in de basisregistratie personen en er een verzoek tot echtscheiding is ingediend; ongehuwde meerderjarigen die op hetzelfde adres ingeschreven staan in de basisregistratie personen en: een notarieel samenlevingscontract hebben gesloten of samen een kind hebben gekregen of waarbij de ene partner het kind van de andere partner heeft erkend of 7 | Inkomstenbelasting | Index | Trefwoorden 9. BEREKENING VAN DE INKOMSTENBELASTINGwaarvan de partner is aangewezen als begunstigde voor een partnerpensioen of gezamenlijk eigenaar zijn van een eigen woning of waarbij een kind van n van beiden inwoont of1) in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar fiscale partners waren; partners waarbij de samenwoning wordt beindigd door opname in een verpleegtehuis. 1) Er geldt een tegenbewijsregeling in de situatie waarin sprake is van (onder)huur.1.3BEREKENING VAN DE INKOMSTENBELASTINGDe verschuldigde inkomstenbelasting bestaat uit het gezamenlijke bedrag van de verschuldigde belasting over box 1, box 2 en box 3, minus de heffingskortingen. Heffingskortingen belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd (belasting- en volledige premieplicht) heffingskortingen2014 2013 2012 algemene heffingskorting (maximaal)2.1032.0012.033arbeidskorting (maximaal)2.0971.7231.611werkbonus vanaf 60 jaar (2013: 60 jaar)1.1191.100 719 2.873 4.070 958doorwerkbonus (maximaal) 61 jaar 62 jaar 63 jaar 64 jaar inkomensafhankelijke combinatiekorting alleenstaande-ouderkorting jongste kind < 18 jaar verhoging bij kind < 16 jaar (maximaal) jonggehandicaptenkorting1.024-2.133 1.024-2.133 1.024-2.133 947 1.319947 1.319947 1.319708708708levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012)205205205ouderschapsverlofkorting (per verlofuur)4,294,244,18tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen (maximaal) korting groene beleggingen1) korting directe beleggingen durf kapitaal/culturele beleggingen/sociaal ethische beleggingen1) 1)1211820,7%0,7%0,7%0,7% Van de vrijstelling in box 3.8 | Inkomstenbelasting | Index | Trefwoorden 10. BEREKENING VAN DE INKOMSTENBELASTINGbelastingplichtigen van AOW-leeftijd en ouder (belasting- en volledige premieplicht) 2014 2013 2012 algemene heffingskorting (maximaal)1.0651.034934arbeidskorting inkomen (maximaal)1.062890740 958 4791.0801.101980480 668489 681947 1.319ouderenkorting inkomen 35.450 (2013: 35.450; 2012: 35.450)1.0321.032762ouderenkorting inkomen > 35.450 (2013: 35.450; 2012: 35.450)150150alleenstaande ouderenkorting429429429korting groene beleggingen1)0,7%0,7%0,7%0,7%heffingskortingendoorwerkbonus (maximaal) 65 jaar 66 jaar en ouder inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) alleenstaande-ouderkorting jongste kind < 18 jaar verhoging bij kind < 16 jaar (maximaal)korting directe beleggingen durfkapitaal/ culturele beleggingen/sociaal-ethische beleggingen1) 1) Van de vrijstelling in box 3.Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Partners hebben ieder zelfstandig recht op deze korting. Zij kunnen de korting niet overdragen aan hun partner. Als een van de partners de eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij of zij onder bepaalde voo