Dirk Accountants + Adviseurs - fiscale beloning 2014

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor werkgevers. In deze uitgave zijn alle actualiteiten uit het Belastingplan 2014 opgenomen, inclusief de werkkostenregeling. Zo heeft u een duidelijk overzicht van alle fiscale aspecten van belonen en kostenvergoeding in handen. Inclusief praktische tips.

Transcript of Dirk Accountants + Adviseurs - fiscale beloning 2014

  • 1. fiscale beloning2014indextrefwoorden

2. BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGENFiscale beloning 2014 Gids voor slim belonenFiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor werkgevers. In deze uitgave zijn alle actualiteiten uit het Belastingplan 2014 opgenomen, inclusief de werkkostenregeling. Zo heeft u een duidelijk overzicht van alle scale aspecten van belonen en kostenvergoeding in handen. Inclusief praktische tips.Onder redactie van Rien VinkUitgever SRA T 030 656 60 60 Marconibaan 41 F 030 656 60 66 Postbus 335 E info@sra.nl 3430 AH NieuwegeinDeze uitgave wordt u aangeboden door Dirk accountants + adviseurs1 | Index | Trefwoorden 3. BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGENVoorwoordVoor u ligt Fiscale beloning 2014, een praktische pocket voor het fiscaal vriendelijk belonen van personeel. Compact, maar toch zo compleet mogelijk, inclusief het Belastingplan 2014 en praktische tips. Als inhoudings plichtige, werkgever, accountant of belastingadviseur bent u zo snel op de hoogte van de fiscale behandeling van beloningen en kostenvergoedingen. Vanaf 2011 is de werkkostenregeling van toepassing en zal het gehele arbeidsvoorwaardenpakket goed tegen het licht moeten worden gehouden. Ondanks de overgangsregeling, waarbij u kunt kiezen om per 2015 onder de nieuwe regeling te vallen, moet u een overwogen keuze maken. Fiscale beloning 2014 kan u daarbij helpen. Alle regelingen staan op een rij en waar van toepassing wordt u verwezen naar de nieuwe regeling. Doe vooral uw voordeel met de inhoud van deze uitgave: wees niet bang voor eventuele nadelige consequenties als blijkt dat u bestaande personeelsregelingen moet aanpassen. Tijdig aanpassen betekent op de langere termijn financieel voordeel en zekerheid. Fiscale beloning 2014 wordt uitgegeven onder copyright van SRA, de grootste organisatie van zelfstandige accountantskantoren die het SRA-merk dragen. Informeer bij twijfel altijd bij uw adviseur voor de actuele stand van zaken rond het onderwerp waarover u op dat moment vragen heeft. SRA2 | Index | Trefwoorden 4. BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONING EN VERSTREKKINGEN BELASTINGVRIJE VERGOEDINGENInhoudsopgave1Het oude systeem en het nieuwe systeem27Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen (oud systeem) 10 2.1 De (algemene) onbelaste vaste kostenvergoeding en de onderbouwing daarvan 12 2.2Reiskosten 15 Kilometervergoeding en de privauto van de werknemer 15 Woon-werkverkeer 15 Ov-jaarkaart/voordeelurenkaart 16 Reizen met openbaar vervoer 17 Vervoer vanwege de werkgever 17 Fiets van de werkgever 19 2.3 Communicatie 20 Semafoon21 Internet via de telefoonlijn, modem en fax 21 2.4 Diverse kostensoorten uitgewerkt 22 Geldboeten22 Schade aan persoonlijke eigendommen 22 Studiekosten23 Kosten die verband houden met persoonlijke verzorging 24 Vergoeding of verstrekking van (werk)kleding 24 Personeelsverenigingen en lidmaatschappen 24 Werkruimte25 Inrichting telewerkplaats 26 Representatiekosten en kosten van maaltijden 26 erstrekking/kostenvergoeding van maaltijden met een V meer dan bijkomstig zakelijk karakter 27 Vergoeding van vakliteratuur 28 Verhuiskosten28 Huisvesting buiten de woonplaats 29 Vergoeding kostgeld en verstrekking van kost en inwoning 29 Gedetacheerden29 Koffie en consumpties onder werktijd 30 Computer 30 Reiskosten periodiek gezinsbezoek 31 3 | Index | Trefwoorden 5. INHOUDSOPGAVECongressen 31 Waterschade31 Vrij wonen 31 Buitenlandse dienstreizen 32 Arboverstrekkingen32 Muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschap enzovoort 32 Renteloze personeelslening van de werkgever 32 Producten uit het bedrijf van de werkgever 33 Personeelsreizen/personeelsuitjes 34 Bedrijfsfitness 35 Outplacement36 Cultuurabonnement 36 Geschenken in natura aan niet-werknemers 36 Geschenken met idele waarde en feestdagenuitkeringen 37 Aanmerkelijk privvoordeel 38 Bijzondere vergoedingen en verstrekkingen 39 3 Werkkostenregeling (nieuw systeem) 3.1 Korte introductie 3.2 Verkenning werkkostenregeling 3.3Uitwerking 3.4Administratie 3.5 Werkkosten in schema 3.6 Gerichte vrijstellingen uitgewerkt 3.7 Werkplekvoorzieningen uitgewerkt 3.8 Schematisch overzicht 3.9 Forfaitaire ruimte 3.10 Nieuwe mogelijkheden? 440 41 46 48 52 54 55 58 60 63 64Loon en bijzondere vormen van beloning (oud en nieuw systeem) 66 4.1 Auto van de werkgever 66 Eigen bijdrage voor privgebruik 69 De oldtimer 69 De bestelauto 70 Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelautos 71 Verklaring geen privgebruik 71 Rittenadministratie72 ergoeding van kosten gerelateerd aan de auto V van de werkgever 734 | Index | Trefwoorden 6. INHOUDSOPGAVEGaragekosten73 Bijtelling hoger dan het forfait 73 Auto van de werkgever of kilometervergoeding? 74 Diverse aandachtspunten 74 4.2Aandelenoptierechten 79 Heffingsmoment 80 Stock Appreciation Rights (SAR) 80 4.3Vrijwilligersvergoedingen 80 4.4 Regeling dienstverlening aan huis 82 4.5Stagevergoedingen 82 4.6Aanmerkelijkbelanghouder 83 Gebruikelijk loon 84 Doorbetaaldloonregeling85 4.7 Lucratief belang 86 4.8 Pseudowerknemer/opting-in en commissarissen 87 Commissarissen 88 5Uitzonderingen op het begrip loon (oud en nieuw systeem) 89 5.1Pensioen, VUT en prepensioen 89 Eerste pijler: AOW 89 Tweede pijler: ouderdomspensioen 91 Derde pijler: individuele inkomensvoorzieningen 93 Werken na 65 jaar 93 Prepensioen, overbruggingspensioen en VUT94 De Pensioenwet 95 De startbrief 95 Soorten overeenkomsten 96 Diversen96 5.2 Periodieke uitkeringen 96 Aanspraak op periodieke uitkeringen 97 Immaterile schade 97 5.3 Banksparen98 Eigen woning 98 Oude dag 98 5.4 Diensttijduitkeringen99 De aanspraak 99 Dienstjaren99 5.5 Fondsenvrijstelling100 5.6Zorgverzekeringswet 100 5.7 Overlijdens- en invaliditeitsrisico 1015 | Index | Trefwoorden 7. INHOUDSOPGAVE6 6.1 6.2 6.3Cafetariaregelingen (oud en nieuw systeem) Het voordeel en de voorwaarden van ruilen Realiteitswaarde cafetariasysteem Gevolgen voor de opbouw van pensioen103 104 105 1067 7.1 7.2 7.3Pseudo-eindheffingen (oud en nieuw systeem) 107 Crisisheffing 107 Werkgeversheffing over excessieve vertrekvergoedingen 108 Werkgeversheffing over backservice bij pensioengevend loon van meer dan 531.000 1088 Internationaal (oud en nieuw systeem) 110 8.1 De 30%-regeling 110 oorwaarden voor de buitenlandse werknemer die naar V Nederland wordt uitgezonden 112 Specifieke deskundigheid 113 Duur van de vergoedingsregeling 114 150 km-grens 114 Promovendi114 Het 30%-verzoek 114 e 30%-regeling voor naar het buitenland uitgezonden D werknemers115 8.2 Salarysplit116 8.3 Premies sociale verzekeringen 117 Verantwoording118 Tabellen vergoedingen en verstrekkingen (oud systeem)120Tabellen vergoedingen en verstrekkingen (nieuw systeem)123Trefwoorden1246 | Index | Trefwoorden 8. 1 Het oude systeem en het nieuwe systeemIn Fiscale beloning 2014 behandelen we twee systemen. We spreken over het oude systeem als we het systeem van vergoedingen en verstrekkingen zoals dat gold tot en met 2010 bedoelen (hoofdstuk 2) en we spreken over het nieuwe systeem als we het systeem zoals dat vanaf 2011 geldt, bedoelen (hoofdstuk 3). Daarnaast behandelen we in de overige hoofdstukken de andere onderwerpen en die hebben we, voor de duidelijkheid, als subtitel meegegeven oud en nieuw systeem. Voor deze opzet is gekozen om duidelijkheid te brengen in de beide systemen. Natuurlijk is het zo dat oud en nieuw niet 100% te scheiden is: soms zult u in het oude systeem zien dat het op dezelfde wijze behandeld gaat worden als in het nieuwe systeem (bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen). En ook bij de onderdelen die zowel van toepassing zijn op het oude als op het nieuwe systeem zult u wijzigingen in verband met het nieuwe systeem aantreffen (bijvoorbeeld de 30%-regeling). Veel vergoedingen en verstrekkingen in het nieuwe systeem zijn gebaseerd op de wettelijke omschrijving van het oude systeem en de daaraan gekoppelde jurisprudentie. Om te voorkomen dat vergoedingen en verstrekkingen twee keer worden omschreven, namelijk eenmaal onder het oude systeem en eenmaal onder het nieuwe systeem, hebben we bij de omschrijvingen van de vergoedingen en verstrekkingen in het nieuwe systeem alleen de wijzigingen vermeld. Indien er bij een bepaalde vergoeding of verstrekking onder het nieuwe systeem geen omschrijving staat, dan is deze gelijk aan de omschrijving die in het oude systeem gold. In de betreffende hoofdstukken zullen we daar nogmaals op wijzen. We hopen hiermee het leesgemak te vergroten. Zekerheidshalve hebben we nog een leeswijzer gemaakt (zie onder aan dit hoofdstuk). Hieronder is een lijst opgenomen waarin de vergoedingen en verstrek kingen staan met de verschillen tussen het oude en het nieuwe systeem. 1. Aanvullende voorwaarden vrijstelling bij telewerken 2. Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking 3. Bedrijfsfitness 4. Werkruimte 5. Normering vrije vergoedingen en verstrekkingen werkruimte 6. Personeelsverenigingen 7 | Oud en nieuw systeem | Index | Trefwoorden 9. HET OUDE EN HET NIEUWE SYSTEEM7. Personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke incidentele personeelsvoorzieningen 8. Genot van bewassing, energie en water 9. Inwoning 10. Fiets voor woon-werkverkeer 11. Producten eigen bedrijf 12. Vaste vergoedingen 13. Huisvesting aan boord van schepen en baggermaterieel, op b oorplatforms en in pakwagens van kermisexploitanten 14. Bedragen bewassing, energie en water begrepen in bedrag inwoning en huisvesting In 2011 is plusminus 11%, ongeveer 80.000 inhoudingsplichtigen, overgestapt naar de nieuwe regeling. Ongeveer 15% van de inhoudings plichtigen (dus ongeveer 114.000) heeft met ingang van 2012 het nieuwe systeem toegepast. In 2013 heeft ongeveer 25% de werkkostenregeling (het nieuwe systeem) toegepast. De verwachting is dat in 2014 het aantal inhoudingsplichtigen dat de werkkostenregeling zal toepassen, zal stabiliseren of iets zal dalen. Dat betekent dat in 2014 nog zon 570.000 inhoudingsplichtig