Digitale sociale innovatie

of 4 /4
PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 1 Waarom digitale sociale innovatie broodnodig is Januari 2015 Werkloosheid, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, ontoereikende en inefficiënte zorg, onderwijsachterstand, individualisering van de maatschappij, het zijn slechts enkele van de maatschappelijke vraagstukken die onze aandacht verdienen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door strategische inzet van digitale technologie kunnen zorgen voor sociale innovatie die broodnodig is om deze vraagstukken structureel op te lossen. Een uitdagend speelveld Digitaal ontwikkelen we onszelf razendsnel. Zo regelen we nu dagelijks van alles met onze mobiele telefoon of tablet. We bankieren online, spreken af via Whatsapp, weten waar onze bestellingen zijn, plannen onze reis en krijgen aanbiedingen op basis van producten en diensten die we eerder hebben gekocht. We zijn gewend geraakt aan digitale informatie op maat en om veel persoonlijke zaken digitaal te regelen. Vooral bij commerciële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen, energieleveranciers en banken verwachten we ook gewoon een op-en- top digitale (self-) serviceverlening. Burgers, patiënten, cliënten en werkzoekenden verwachten anno 2015 van organisaties en instanties in het sociale domein minimaal eenzelfde niveau in digitale dienstverlening. Uiteraard zijn er al wel goede voorbeelden te vinden, zoals blended hulpverlening van welzijnsorganisaties 1 die daarin voorop lopen. Maar over de gehele linie is er nog heel veel winst te behalen. Helemaal nu het sociale domein te maken heeft met een continu veranderend speelveld van vraagstukken en behoeften, zoals de decentralisatie van taken (van centrale overheid naar gemeentes) in relatie tot de groeiende behoefte aan zelfredzaamheid en zelfregie bij burgers. Of de toenemende marktwerking in de zorg in relatie tot de behoefte aan keuzevrijheid van de zorgconsument. Dit uitdagende speelveld vraagt om voortdurende sociale innovatie. Van ‘one size fits all’ naar maatwerk Wat houdt die digitale sociale innovatie, of vernieuwende werkwijze, dan in? Om de digitale verwachtingen van haar klant waar te kunnen maken, zal de sociale sector veel meer moeten vertrekken vanuit het perspectief van deze klant: Wat is zijn situatie? Wat heeft hij nodig? Wat moet hij doen? Wat zijn zijn vooruitzichten? Momenteel wordt er in deze sector nog te veel gekeken naar het principe ‘one size fits all’: gebruikers worden in veel gevallen over één kam geschoren. Maar patiënten hebben verschillende zorgbehoeften. 1 Bron: Blended hulpverlening: een combinatie van face-to-face en online hulpverlening, uit ‘Digivaardig in Welzijn’ https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Krant%20Digivaardig%20in %20welzijn%20[MOV-1710127-0.1].pdf

Embed Size (px)

Transcript of Digitale sociale innovatie

 • PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 1

  Waarom digitale sociale innovatie broodnodig isJanuari 2015

  Werkloosheid, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, ontoereikende en inefficinte zorg,

  onderwijsachterstand, individualisering van de maatschappij, het zijn slechts enkele van de

  maatschappelijke vraagstukken die onze aandacht verdienen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door

  strategische inzet van digitale technologie kunnen zorgen voor sociale innovatie die broodnodig is om

  deze vraagstukken structureel op te lossen.

  Een uitdagend speelveldDigitaal ontwikkelen we onszelf razendsnel. Zo

  regelenwe nu dagelijks van allesmet onzemobiele

  telefoon of tablet. We bankieren online, spreken af

  via Whatsapp, weten waar onze bestellingen zijn,

  plannenonze reis en krijgen aanbiedingenopbasis

  van producten en diensten die we eerder hebben

  gekocht. We zijn gewend geraakt aan digitale

  informatie op maat en om veel persoonlijke zaken

  digitaal te regelen.

  Vooral bij commercile instellingen zoals

  verzekeringsmaatschappijen, energieleveranciers

  en banken verwachten we ook gewoon een op-en-

  top digitale (self-) serviceverlening.

  Burgers, patinten, clinten en werkzoekenden

  verwachten anno 2015 van organisaties en

  instanties in het sociale domein minimaal

  eenzelfde niveau in digitale dienstverlening.

  Uiteraard zijn er al wel goede voorbeelden te

  vinden, zoals blended hulpverlening van

  welzijnsorganisaties1 die daarin voorop lopen.

  Maar over de gehele linie is er nogheel veel winst te

  behalen.Helemaal nuhet socialedomein temaken

  heeft met een continu veranderend speelveld van

  vraagstukken en behoeften, zoals de

  decentralisatie van taken (van centrale overheid

  naar gemeentes) in relatie tot de groeiende

  behoefte aan zelfredzaamheid en zelfregie bij

  burgers. Of de toenemende marktwerking in de

  zorg in relatie tot debehoefteaankeuzevrijheid van

  dezorgconsument.Dituitdagendespeelveldvraagt

  om voortdurende sociale innovatie.

  Van one size fits all naar maatwerkWat houdt die digitale sociale innovatie, of

  vernieuwende werkwijze, dan in? Om de digitale

  verwachtingen van haar klant waar te kunnen

  maken, zal de sociale sector veel meer moeten

  vertrekken vanuit het perspectief van deze klant:

  Wat is zijn situatie? Wat heeft hij nodig? Wat moet

  hij doen? Wat zijn zijn vooruitzichten? Momenteel

  wordt er indezesector nog te veel gekekennaarhet

  principe one size fits all: gebruikers worden in

  veel gevallen over n kam geschoren. Maar

  patinten hebben verschillende zorgbehoeften.

  1 Bron: Blended hulpverlening: een combinatie van face-to-face en online hulpverlening, uitDigivaardig in Welzijn https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Krant%20Digivaardig%20in%20welzijn%20[MOV-1710127-0.1].pdf

 • PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 2

  Werkzoekenden hebben verschillende motivaties

  en drijfveren. De huidige digitale mogelijkheden

  vormen juist hierin de sleutel en biedt de sector

  voldoende mogelijkheden om de behoefte van de

  individuele gebruiker als uitgangspunt te nemen.

  De sociale sector kan en moet veel

  beter gebruik maken van digitale toepassingen die

  een hoge mate van relevantie en personalisatie

  bieden. Door de gebruiker daadwerkelijk centraal

  te stellen:

  - wordt optimaal beantwoord aan zijn individuele

  informatie- en communicatiebehoeften;

  - wordt hij uitgedaagd het heft in handen te nemen

  en volop te participeren in de oplossing van zijn

  individuele probleem;

  - vindt er een beweging plaats van u vraagt, wij

  draaien naar u vraagt en u zit zelf achter het

  stuur.

  Self service & self controlVan digitale dienstverlening naar

  selfserviceverlening en naar self control dus.

  Daarmee heeft de gebruiker niet alleen inzicht,

  maar ook grip op zijn eigen situatie. Het biedt

  perspectief, waardoor hij op eigen kracht zijn

  situatie kan verbeteren of kan voorzien in zijn

  persoonlijke behoefte. Digitale sociale innovatie in

  diversemaatschappelijke vraagstukkenbegint dus

  bij het aansluiten bij de diversiteit aan

  gebruikersbehoeften. Een aantal voorbeelden uit

  onze praktijk illustreren dit.

  Studenten: Charlotte, Niels enSophie centraalCharlotte heeft studievertraging opgelopen. Door

  haar situatie als uitgangspunt te nemen wordt

  inzichtelijkwelkeuitdaging zij heeft, welkeopties er

  specifiek voor haar zijn en wie ze nodig heeft om

  haar te helpen haar probleem op te lossen. Naast

  het onderwerp studievertraging zijn er zon 120

  overige studentbehoeften in beeld gebracht. Zo wil

  Niels informatie over mogelijkheden om te

  studeren met een functiebeperking en wil Sophie

  een passende en te gekke stageplaats in het

  buitenland.

  Door al deze behoeften als vertrekpunt te nemen

  zorgen we voor een relevante invulling van digitale

  toepassingen die dichtbij de student staan en hem

  echt verder helpen, zoals:

  - inzicht in de opgelopen studieachterstand in een

  afgeschermd gedeelte van het studentenportaal;

  - een chatmogelijkheid op demobiele telefoonmet

  de studiebegeleider of;

  - mogelijkheden om direct via social media te

  solliciteren op een stageplaats.

  Digitale toepassingen waarin processen,

  afdelingen en systemen echt in dienst staan van

  de studentbehoefte. Deze aanpak is een

  verhelderende, effectieve manier van kijken

  naar maatschappelijke vraagstukken, die effectief

  kan worden ingezet bij het op peil houden van het

  onderwijs- en kennisniveau in Nederland.

  Werkzoekenden:Nicole & Eric centraalNicole is gisteren werkloos geworden. Ze is

  hoogopgeleid, heeft een groot netwerk en is zeer

  gemotiveerdomsneleennieuwebaan tevinden.Zij

  zit daarom niet te wachten op betuttelende regels

  en verplichte sollicitatietrainingen, maar wil juist

  digitale ondersteuning waar ze echt wat mee kan.

  Naast de noodzakelijke handelingen zoals het

  aanvragen van een uitkering en het uitsturen van

 • PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 3

  een sollicitatie, wil Nicole informatie en tips lezen

  over arbeidsmarktontwikkelingen en vacatures

  ontvangen die zijn gebaseerd op haar actuele

  interesses, competenties en mogelijkheden. Want

  ze wil niet meer werken in de sector waarin ze altijd

  werkzaam was. Ze grijpt nu de situatie aan om

  meer voor de medemens te kunnen betekenen.

  Haar motivaties en drijfveren zijn daarmee

  belangrijker in het vinden vaneennieuwebaandan

  haar opgebouwde werkervaring.

  Voor Eric ligt dat anders. Hij is al drie jaar werkloos,

  heeft een bijstandsuitkering, is vaak

  afgewezen en is daardoor minder gemotiveerd.

  Hij is onzeker over zijn toekomst en heeft meer dan

  ooit behoefte aan overzicht en begeleiding in zijn

  situatie,adviesoverdeoptiesdiehij heeften inzage

  in de consequenties van zijn handelingen. Wat

  gebeurt er bijvoorbeeld met de hoogte van zijn

  uitkering als hij werkervaring op gaat doen bij de

  stage die hij graag wil gaan lopen? Wie kan hem

  helpen bij het vinden van de juiste omscholing?

  Het individu als vertrekpuntOok voor werkzoekenden geldt dus: verschillende

  mensen, verschillende situaties, behoeften en

  uitgangsposities. Door het individu als vertrekpunt

  te nemen zorgen we ook hier voor een relevante

  invulling van digitale toepassingen die de

  werkzoekende echt verder helpen. Toepassingen

  die er bovendien voor zorgen dat begeleiders en

  adviseurs meer mensen kunnen begeleiden in

  minder tijd en hun aandacht meer kunnen

  richten op individuen die daar behoefte aan

  hebben. Zo draagt digitale sociale innovatie bij aan

  de terugdringing of beperking van het aantal

  werkzoekenden, wat zorgt voor meer welvaart en

  geluk en minder uitgaven aan de WW en de

  bijstand.

  Wat willen we bereiken?Naast deze voorbeelden zijn er natuurlijk nog veel

  meer kansen voor digitale sociale innovatie. Zo

  willen we met deze aanpak ervoor zorgen dat

  ouderen zich minder eenzaam voelen doordat zij

  verbonden zijnmet elkaar enmet de buitenwereld.

  Willenweervoor zorgendatpatintennaontslaguit

  het ziekenhuiswetenwelkemedicijnen zewanneer

  moeten innemen. En dat ze weten wat hen verder

  nog te wachten staat en wat ze zelf kunnen doen

  aan hun herstel. We willen ervoor zorgen dat

  mensen die minder valide zijn nog de juiste zorg

  krijgen na de transitie in het sociaal domein. Zo

  willen we nog wel veel meer vraagstukken helpen

  oplossen

  Helaas zijn niet alle maatschappelijke

  vraagstukken van vandaag op morgen op te

  lossen. Daar zijn, naast een lange adem en

  termijnvisie, ook partners en opdrachtgevers

  voor nodig die net als wij ook meer willen:

  - Partners die verder kijkendanhuneigenbelangen

  en zich afvragen hoe ze hun expertise kunnen

  inzetten om lastige maatschappelijke problemen

  op te lossen.

  - Opdrachtgevers in het sociale domein die hulp

  zoeken bij de complexe, multidisciplinaire

  vraagstukken waar zij voor staan.

  Wij geloven datwe, samenmet hen, in staat zijn om

  doormiddel vandigitalesociale innovatiedewereld

  voor burgers, patinten, clinten, huurders,

  studenten of werkzoekenden een stukjemooier en

  leuker te maken. We willen ervoor zorgen dat zij

  zelf de regie hebben en houden en op de juiste

  manier digitaal ondersteund worden in hun

  situatie. Door hen relevante, gepersonaliseerde en

  situationele content aan te bieden op hun tablet,

  laptop of mobieltje.

 • PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 4

  Daarom helpen wij organisaties en instanties in de sociale sector bij het in kaart brengen van de

  klantbehoeften, welke informatiebronnen nodig zijn en wat er moet gebeuren om hun

  organisatieprocessen (her) in te richten voor de optimale digitale ondersteuning van hun klant.

  Waarom zetten we ons in voor digitale sociale innovatie?De wereld is aan het veranderen. De overheid decentraliseert taken. Zorg- en

  werkloosheidsvraagstukken moeten op lokaal niveau worden opgelost. Tegelijkertijd is de

  techniek zover dat informatie op individueel niveau aangeboden kan worden. De tijd

  is rijp om bestaande structuren met hulp van digitaal te doorbreken! Centraal staat het

  perspectief van de gebruiker: de individuele zorgclint, patint of werkzoekende. Het digitale

  kanaal leent zich er uitstekend voor om deze individuen inzicht, overzicht en uitzicht te bieden,

  zonder rekening te houden met ingewikkelde processen waarin mensen vaak verstrikt raken.

  Samen met ons uitgebreide netwerk en onze kennis op het gebied van marketing, organisatie

  en digitaal, zijn wij in staat te innoveren en tools aan te dragen die organisaties kunnen inzetten

  om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Binnen het sociale domein

  concentreren we ons op vraagstukken die er zijn op gebied van zorg, welzijn, werk en onderwijs.