Dichterbij Rabobank Utrecht 2013-01

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Ledenmagazine van Rabobank Utrecht met als thema 'evenwicht'.

Transcript of Dichterbij Rabobank Utrecht 2013-01

 • MAGAZINE VOORLEDEN VAN RABOBANK

  UTRECHT EN OMSTREKENVOORJAAR 2013

  WELVAART VERSUS DUURZAAMHEID REPAIR CAF VREDE VAN UTRECHT

  DichterbijUTRECHT EN OMSTREKEN

  100 jaarPastoe: van

  kast tot kunst22

  Groene(re) groei vraagtvooral veel tijd 10

  Kapotte spullen komenweer tot leven 32

  Dilemmaspel in hetmuseum 8

  3642

 • 2 UTRECHT EN OMSTREKEN

  OPBEZOEK

  BIJ...

 • Aan deze zwemmers de eerom de allereerste duik tenemen in het gloednieuweZwembad De Krommerijn.Ze strijden om een plek in deNederlandse zwemploegvoor het European YouthOlympic Festival, dat dezezomer in Utrechtplaatsvindt. De Krommerijnis nog steeds het enigeopenluchtbad van Utrecht.Althans, in de zomer. In dewinter gaat het mobiele dakdicht.

  FOTO: JELMER DE HAAS

  3

  50-METERBADZWEMBAD DEKROMMERIJNUTRECHT.

  3642

 • COLOFONRedactie: Gaby Pot, Schrijf-Schrijf, UtrechtConcept: vdbj_, AmstelveenVormgeving: Lava, AmsterdamDruk & handling: vdbj_, Frank van der Kolk, Amstelveen

  Zonder schriftelijke toestemming van de Rabobank mag niets uit deze uitgaveworden overgenomen of gekopieerd. De Rabobank en vdbj_ besteden uiterstezorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data.Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Rabobank en vdbj_, alsmede de aanhen gelieerde ondernemingen en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk vooronjuistheden of enig handelen op grond van de inhoud van dit blad.

  4 UTRECHT EN OMSTREKEN

  VOORWOORD

  RIEN NAGEL

  Directievoorzitter

  EVENWICHT

  Vanaf 20 maart is er eennieuwe tentoonstellingin de Rabo Kunstzone.

  D e financile crisis heeft ons geleerddat snelle economische groei nietmeer reel is. Daarbij gaat het bijvelen al niet langer om meer, meer,meer. We willen juist duurzame groei, zodat ervoor onze kinderen en kleinkinderen ook ietsoverblijft. Dan maar iets langzamer. Maar hoeverhoudt zich dit tot economische modellen dieom groei vragen?

  Zoeken naar evenwicht dus. Een zoektochtdie op termijn meer oplevert: nieuwe ideen eninnovaties. In deze editie van Dichterbijbesteden we onder andere aandacht aan groenegroei, waarbij de specialisten van het RabobankKenniscentrum uitleggen waarom zij dekomende 10 (!) jaar geen economische groeiverwachten.

  Wereldwijd, als het gaat om devoedselketen, is evenwicht cruciaal. In 2050moeten we in de hele wereld waarschijnlijk 9miljard monden voeden. Kleine boeren vormeneen slapend potentieel in de productie en wijzien hier een mogelijke oplossing. Samen sta jeimmers sterker.

  Ook lokaal vinden we allerlei voorbeeldenvan duurzame groei en evenwicht. Zoals demeubels van het Utrechtse Pastoe. Die gaandecennialang mee en worden alleen maar meerwaard. Op pagina 22 leest u hoe de meubel-fabriek dat al honderd jaar voor elkaar krijgt. Oppagina 32 nemen we een kijkje in het RepairCaf, waar kapotte spullen een nieuw levenkrijgen. Een goed voorbeeld van duurzaamevenwicht dat navolging verdient.

 • THEMA: EVENWICHT

  5

  DichterbijUTRECHT EN OMSTREKEN

  8 Vredesdilemma's in hetmuseum

  10 Groei kleurt groen14 Kostbare trends voor mkb18 Kleine cacaoboeren lossen

  groot probleem op22 De kunst van Pastoe32 Spullen repareren in het

  caf

  ONDERNEMERSINITIATIEF

  16 Haagse politici willen naarNieuwegeinIN BEELD

  26 Je mobiel alsportemonneeINTEGRITEIT

  28 Wat doen bankiers meteen ethisch dilemma?VERANTWOORD LENEN

  34 Verantwoord een kredietafsluitenRUBRIEKEN

  2 Op bezoek bij...6 Kort

  17 Filmpje: een duurzamevoedselketen

  21 Puzzel31 Harde cijfers over voedsel36 Leden-voor-Leden38 Aanbiedingen voor leden39 Column Bert Faber40 Vrienden van de Voedselbank

  32

  14

  40 223642

 • Online uw verzekeringen beheren

  HANDIGECHECKOp 1 februari 2014 is SEPA (Single EuroPayments Area) een feit. Vanaf datmoment mag u alleen nog Europesebetaal- en incassoproducten gebruiken.Ook is iedereen dan over op IBAN.Februari 2014 lijkt nog ver weg. MaarSEPA vraagt om aanpassingen in deadministratie, systemen en software vanbedrijven. Begin daarom tijdig metvoorbereiden en voorkom dat u straksniet meer kunt betalen en/of incasseren.Doe de Rabo SEPA-Check:www.rabobank.nl/sepacheck!

  6 UTRECHT EN OMSTREKEN

  KORT

  Hypotheekgesprek

  WAT KOSTADVIES?Bij het afsluiten van een hypotheekbetaalt u naast de rente en aflossingvoortaan ook eenmalig kosten vooradvies. Met deze advieskosten vervaltde afsluitprovisie. Dit was vaak eenpercentage (bijvoorbeeld 1%) van hethypotheekbedrag.

  A ls u een hypotheek wiltafsluiten of een financieelproduct zoekt als aanvulling opuw pensioen, dan is hetverstandig om hierover advies in tewinnen. Een advies dat is afgestemd opuw persoonlijke wensen en uw financilesituatie. Vroeger waren de kosten voor ditadvies verwerkt in de provisie of de premie

  van het product. Vanaf 1 januari 2013 magdit niet meer, in lijn met de richtlijnen vande Autoriteit Financile Markten. Voortaanbetaalt u voor een aantal financileproducten -zoals hypotheken, bepaaldeverzekeringen en pensioen- enbeleggingsproducten - een apartgespecificeerd bedrag voor de kosten vanhet advies. Niet alleen de Rabobank, maarook andere banken, verzekeraars enfinancieel adviseurs brengen deze kostennu apart in rekening. U betaalt een vast

  bedrag, dat is gebaseerd op degemiddelde tijd die wij voor advies kwijtzijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wathet afsluiten van een product kost en waaru precies voor betaalt. Meer informatie:rabobank.nl/particulieren.

  I nternetbankieren is intussen voorveel mensen de normaalste zaak vande wereld. Maar wist u dat u met uwRandom Reader ook heel makkelijk aluw verzekeringszaken online regelt? Als umet uw Random Reader inlogt bij RaboInternetbankieren kunt u uw InterpolisAlles in n Polis eenvoudig inzien enwijzigen. U kunt hier bijvoorbeeld dedekking van de meeste verzekeringenverlagen, zien welke producten u al heeften welke u nog meer kunt afsluiten, de

  eventuele premie over een nieuwverzekeringsproduct berekenen en alleopdrachten in een keer verzenden met uwRandom Reader. En wilt u weten of u nog wel optimaalverzekerd bent? Ook dat kunt u hier heeleenvoudig testen met de Alles in n PolisCheck. In deze check worden uw actueleAlles in n Polis-gegevens meegenomen.Binnen tien minuten weet u of u nogpassend verzekerd bent. Eventuelewijzigingen voert u direct online door.

 • Financieel Jaaroverzicht ontvangen?

  7

  H et is weer maart. En danmoeten we er toch echtallemaal aan geloven: debelastingaangifte. Uw aangiftemoet voor 1 april binnen zijn bij deBelastingdienst. De Belastingdienst doetgelukkig al een deel van het werk doorveel gegevens alvast voor u in te vullen in

  de elektronische aangifte. Maar dezemoeten natuurlijk nog wel gecontroleerden aangevuld worden. Daarvoor kunt uonder meer het Financieel Jaaroverzichtgebruiken. Als u internetbankieren ofmobielbankieren heeft, dan heeft u injanuari het Financieel Jaaroverzicht 2012voor het eerst digitaal ontvangen in uwBerichten Inbox in RaboInternetbankieren. Als u uwbelastingaangifte nog moet doen en uheeft uw Financieel Jaaroverzicht nog nietgezien, kijk dan eerst even in uw BerichtenInbox. Succes met uw aangifte!

  U VINDT DE BERICHTEN INBOX NA HET INLOGGEN METUW RANDOM READER IN RABO INTERNETBANKIERENRECHTSBOVEN IN DE MENUBALK ONDER BERICHTEN.

  Site brengt vraag en aanbod bij elkaar

  HULP OM DE HOEKI emand nodig die uw boodschappenkan doen? Een oppas voor uwchronisch zieke kind? Hulp bij uwadministratie of vervoer naar hetziekenhuis? Er is vast iemand die u kanhelpen. Of misschien wilt u juist zelf graagiemand helpen. De site www.wehelpen.nlbrengt vraag en aanbod bij elkaar.WeHelpen is een soort marktplaats voorpatinten, mantelzorgers en vrijwilligersmet slimme functies voor het vinden enverbinden, organiseren en delen van hulp.U kunt er een profiel aanmaken om hulp tevragen en te organiseren. Of om hulp aante bieden aan anderen in de buurt. Allegeboden hulp wordt beloond met punten,die u kunt doneren aan een ander,verzilveren of besteden aan de mensen dieu helpen. WeHelpen is een initiatief vanAchmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM,Rabobank, The Caretakers en VitaValley.

  HERMAN WIJFFELSINNOVATIEPRIJSOntwikkelt u een kansrijke,duurzame innovatie diebijdraagt aan maatschappij enmilieu? En is uw innovatie deidee-fase voorbij? U kunt danmeedoen aan de HermanWijffels Innovatieprijs 2013, destimuleringsprijs van deRabobank die uw duurzameinnovatie verder brengt. U kuntzich inschrijven tot 1 april 2013.

  Kijk voor de voorwaarden opwww.rabobank.nl/innovatieprijs

  DUURZAME FIETSENFiets&ik geeft oude fietsframeseen nieuw leven. De fietsenworden gemaakt doorfietsenmakers van AltrechtTalent in Utrecht. Deze socialeinstelling begeleidt mensenmet psychiatrische problemen.De winst komt voor hetgrootste deel ten goede aan defietsenmakers.

  Het project is onderdeel vanSIFE Utrecht, partner vanRabobank Utrecht. Meer informatie:www.fietsenik.nl.

  SPONSORING SCHCRabobank is de nieuwehoofdsponsor van hockeyclubSCHC in Bilthoven. SCHC is metruim 2000 leden n van degrootste hockeyverenigingenvan Nederland. Als Rabobank staan we voor het bevorderenvan plezier n succes. We zijneen coperatieve bank diedicht bij de mensen staat. Diecoperatieve gedachtevertalen wij naarsamenwerking. Dit brengen weook bij SCHC in de praktijk:samen ontwikkelen, samenbouwen en samen supporten.

  3642

 • 8 UTRECHT EN OMSTREKEN

  Iedereenverstaat iets

  anders ondervrede

 • VREDE VAN UTRECHT

  9

  Peace of cake? heet de huidige tentoonstelling in hetUniversiteitsmuseum. Het vraagteken in de titel is veelzeggend.Want is vrede wel zo makkelijk? TEKST: SCHRIJF-SCHRIJF, UTRECHT FOTO'S: KAY COENEN

  Vrede sluiten inhet museum

  U trecht herdenkt dit jaa