Dichterbij (juni 2012)

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP Rotterdam.

Transcript of Dichterbij (juni 2012)

 • betrokken

  nieuwsbrief ChristenUnie-SGP Rotterdam | editie juni 2012

  De aankomende verkiezingen zijn een uitgelezen kans om als christelijke politie-ke partijen te laten zien dat het anders kan. Dat het in het leven niet alleen maar draait om groei maar dat het ook prima kan zijn om een stapje terug te doen. Om genoegen te nemen met minder. Dit geldt ook voor de overheid die zich de komende tijd meer zal moeten focussen op haar kerntaken. Dit vraagt om be-trokken burgers die om elkaar geven en zich in willen zetten voor hun omgeving. We zijn blij dit verhaal te herkennen in de verkiezingsprogrammas van zowel de ChristenUnie als de SGP en gaan daarom vol vertrouwen deze campagnezomer tegemoet. Doet u mee?

  Een miljard in het roodOver verantwoord financieel beleid in crisistijd

  dichterbij

 • 2Een miljard in het rood

  Met enige regelmaat vraagt men of het leuk is om in de politiek te zitten. Mijn antwoord is dan standaard dat er wel leu-kere tijden zijn om politiek te bedrijven. Op dit moment gaat het namelijk veel over bezuinigingen en schrappen, in plaats van over investeren en verdiepen.

  Maar dit maakt de politiek juist nu erg aantrekkelijk. Nu niet alles meer kan en de gemeente opnieuw circa 100 miljoen moet bezuinigen gaat het ook echt er-gens over. Juist nu wordt er teruggegre-pen op ideologische uitgangspunten en principes. Juist nu wordt duidelijk wel-ke samenleving we voorstaan en wat de rol van de overheid en daarmee ook die van de burger is. Deze twee rollen zijn namelijk nauw aan elkaar verbonden en schuiven tezamen op eenzelfde schaal.

  Utopie De huidige politiek heeft de neiging om de burgers te gaan beloven dat alles bij hetzelfde zal blijven en we er in de toekomst weer bovenop komen. Dat we op onafzienbare tijd weer het welvaartsniveau uit het verleden zul-len bereiken. Deze utopie van wel-vaart denken en de maakbaarheid

  van de samenleving staat ver van de werkelijkheid af. We moeten met el-kaar aanvaarden dat deze crisis en ver-schuiving van het economisch centrum van de wereld niet van tijdelijke aard is, maar structurele veranderingen te-weeg zal brengen in onze samenleving.

  Rekening vooruit schuiven Het is dan ook onbegrijpelijk dat de hui-dige coalitie (PvdA+CDA+VVD+D66) ervoor kiest opnieuw een greep te doen uit het investeringsfonds. Con-creet betekent dit dat er na de vol-gende verkiezingen fors minder geld is voor investeringen in de stad. Komende stadsbesturen zullen zo worden geconfronteerd met de re-keningen van het onverantwoorde fi-nancile beleid van het huidige bestuur. De ChristenUnie-SGP ziet liever dat er nu concrete keuzes worden gemaakt wat we als gemeente niet meer gaan doen zodat de rekening betaald wordt als hij gepresenteerd wordt. Proble-men moet je niet vooruitschuiven, maar oppakken als ze zich voordoen.

  Zolang de overheid blijft geloven en communiceren dat zij de problemen

  Over het voeren van verantwoord financieel beleid in tijden van economische crisis.

 • 3Het hart van Rotterdam

  In 2008 leek de crises nog over te waaien, maar op dit moment zit-ten we er nog middenin. Ook het gemeentebestuur weet daar inmid-dels alles van. De vraag die je bij zon systeem crises als bestuurder onvermijdelijk zou moeten stel-len is: Hoe moeten we hier nu mee omgaan? Stug doorgaan op de ingeslagen weg? Al het geld op-maken voor de verkiezingen?! Of is het misschien verstandiger om echt op de rem te gaan staan?

  Deze vraag speelt vooral op het ter-rein van de fysieke ontwikkeling van de stad. Jarenlang hebben we in Rotterdam, ook al gemeente, ver-schrikkelijk veel geld genvesteerd in nieuwe gebouwen. Ook de komen-de jaren worden er nog tal van pro-jecten gerealiseerd. Calypso, B To-wer, First, Rotterdam Central District, de Markthal, de Rotterdam. Niet te vergeten: Het nieuwe stadskantoor. Waarom trappen we niet op de rem?

  Een goede vraag. Het goeie ant-woord kwam een maand geleden van niemand minder dan Willem Schinkel. Het bekende verhaal van Rotterdam is dat van een stad zon-dert hart. Het bombardement van 14 mei 1940 rukte dat hart ruw weg. Schinkel toont echter aan dat de op-eenvolgende stadsbesturen steeds maar weer dit thema van het afwe-zige hart benadrukten om Rotter-dam te kunnen vernieuwen. Zelfs nu nog staat om elke bouwplaats een bord met de tekst: Hoor hier bonkt het nieuwe hart van Rotterdam!

  Middenin de crises moeten we ge-dwongen afscheid nemen van dit geloof in maakbaarheid. Daarom vanaf nu om elke bouwplaats: Rot-terdam een stad met een hart!

  Willem Sonneveld burgerraadslid

  column

  gaat oplossen waar we tegenaan lo-pen zal er geen oplossing komen. De echte oplossing zit in een verande-rende samenleving die leert om het met minder te doen en de rijkdom die zij heeft te delen met anderen. Nieuwe samenleving Het leuke van politiek in 2012 is dat we echt bezig kunnen zijn met het vormgeven van de samenleving. Dat we echt een ander geluid kunnen la-ten horen en in de praktijk kunnen la-ten zien hoe die andere samenleving eruit ziet. Als christelijke partijen ver-tegenwoordigen we een boodschap van gerechtigheid, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid. Christenen we-ten dat wij een verantwoordelijkheid hebben en in die verantwoordelijkheid afhankelijk zijn van Hem die Zijn zegen aan onze inspanningen wil verbinden.

  Politiek anno 2012 biedt kansen omdat de mogelijkheden van de mens min-der worden, en hopelijk daarmee de ruimte voor het Bijbelse geluid groter.

  Setkin Sies Fractievoorzitter

 • 4Hoe moeten we Rotterdam besturen na 2014? Deze vraag legt de gemeen-teraad voor aan u als Rotterdammer. Aanleiding is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer om de deelgemeen-ten in hun huidige vorm af te schaffen.

  De gemeenteraad daagt Rotterdam-mers uit met ideen te komen om het bestuur van de stad en de dienstver-lening aan de Rotterdammers zo goed mogelijk te organiseren. Ook als de deelgemeenten er niet meer zijn. Een speciale website, rotterdam.queetz.com, is daarvoor gelanceerd. Op de site, een initiatief van opiniepeiler Maurice de Hond, staan vragen die moeten prikkelen tot het geven van suggesties en wensen voor en visies en verwachtingen over het stadsbe-stuur na 2014. Op elke suggestie kun-nen deelnemers ook weer reageren.

  Ideenbus De eerste vraag, waar nu al zon twin-tig reacties op zijn binnengekomen luidt: Heeft u suggesties of tips hoe het gemeentebestuur en de politiek in uw wijk of buurt georganiseerd moeten worden? Moet er iets in de plaats van de deelgemeenteraden komen, en zo ja, hoe moet dat er-uitzien? De site werkt eigenlijk als een soort ideenbus, maar dan n waar een discussie kan ontstaan. Er zijn ook nog andere manieren waarop de stuurgroep, onder leiding van raadslid Jan-Willem Verheij, on-derzoekt hoe het stadsbestuur er zonder deelgemeenten uit gaat zien.

  Zo wordt een enqute onder duizend Rotterdammers afgenomen over wat zij belangrijk vinden op dienstverle-nend en bestuurlijk vlak. Willen zij bij-voorbeeld een paspoort dicht bij huis kunnen halen, vinden zij bestuur op afstand prima of willen ze toch enige mate van zelfbestuur in hun wijk?

  Denkbeeldige foto Alle deelgemeenten gaan denkbeeldig op de foto. Dat wil zeggen dat onder-zoekers de overeenkomsten en ver-schillen in beeld brengen. Zo hoopt de stuurgroep erachter te komen wat de eigenheid van deze verschillende de-len van de stad is. Wat gaat waar goed en wat kunnen we wellicht overnemen in een nieuwe bestuursorganisatie? Antwoorden op die vragen moeten ook komen uit een onderzoek naar hoe het in andere steden, groot en klein, in binnen- en buitenland is geregeld.

  De onderzoeken leiden uiteindelijk tot drie of vier modellen. Deze krij-gen de Rotterdammers weer voorge-legd. In oktober vergadert de Rotter-damse gemeenteraad ten slotte over de nieuwe bestuursstructuur na 2014.

  Om mee te kunnen praten op queetz moet u zich wel aanmelden. Hoe dat in zijn werk gaat en ook alle andere infor-matie over dit onderwerp, is te lezen op de speciale website van de gemeente.

  Ga naar rotterdam.nl/rotterdamna2014 en denk mee over de toekomst van de Rotterdamse deelgemeenten.

  denk mee over Rotterdam na 2014

  Deelgemeenten afschaffen of niet?

 • 5In de afgelopen weken is de Voed-selbank veel in het nieuws geweest. Door de forse toename van het aan-tal hulpaanvragen en de afname van bedrijven die voedsel schenken zag de Voedselbank in Rotterdam zich begin dit jaar genoodzaakt geen nieuwe hul-paanvragen in behandeling te nemen. Reden voor de ChristenUnie-SGP om aan de noodbel te trekken.

  Iedere dag kloppen er gemiddeld tien nieuwe gezinnen aan bij de Rotter-damse voedselbank. Deze gezinnen of bijvoorbeeld alleenstaande ouders met kinderen hebben te weinig om van te leven en hebben de hulp van de Voed-selbank dan ook hard nodig. Inmiddels gaat het al om ruim 4000 gezinnen in de stad die een pakket nodig hebben. De redenen hiervoor zijn zeer uiteen-lopend. We zien bijvoorbeeld steeds vaker ZZPers aankloppen bij de Voed-selbank of mensen die pas gescheiden zijn en nog maar net de hypotheek en alimentatie kunnen betalen.

  Nadat de Voedselbank bekend maakte dat men niet langer nieuwe aanvragen in behandeling kon nemen heeft de ChristenUnie-SGP in Rotterdam een dringend beroep gedaan op alle Rot-

  terdammers om de Voedselbank te ondersteunen door onder andere het inzamelen van voedsel. Raadslid Set-kin Sies: De vraag naar voedselpak-ketten stijgt snel terwijl de Voedsel-bank steeds minder krijgt om weg te geven. Rotterdammers weten wat het is om de handen ineen te slaan en uit de mouwen te steken. De Voedselbank helpt de armste in de samenleving en heeft daarbij dringend uw hulp nodig!

  We zijn blij dat vele Rotterdammers iets hebben gedaan met onze oproep voor de Voedselbank. Kerken, maatschap-pelijke organisaties, scholen, groepen burgers en politici hebben de afgelo