Dichterbij - december 2011

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Dichterbij is de nieuwsbrief van de fracties ChristenUnie-SGP in Rotterdam.

Transcript of Dichterbij - december 2011

 • God onder ons

  nieuwsbrief ChristenUnie-SGP Rotterdam | editie winter 2011

  De komende weken leven we toe naar kerst en vieren we het grote feest van God die onder ons komt wonen. God is niet meer op afstand, Hij is onder, en nog belangrijker met ons. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij altijd doen wat Hij van ons vraagt, maar omdat Hij die keus heeft gemaakt. God met ons is dan ook geen garantie op voorspoed of zegen. Want God is niet alleen met ons, Hij is met ons allen. God staat niet alleen aan onze kant, Hij wil aan de kant staan van alle mensen en is met alle mensen. Aan ons de keus of we aan Gods kant staan ofdat we liever met onszelf bezig zijn dan met God. Wij wensen u gezegende feestdagen en een zegenend 2012.

  Afschminken die stad!

  Setkin Siesover de idealen

  big society en small government:

  Tegen zondagsopenstelling winkelswaarom we tegen de koopzondag zijn

  foto: Alice Sies, All-i-See

  Niemand mag op straat slapenover uitgeprocedeerden en illegaliteit

  dichterbij

 • 2In deze tijd, als gevolg van de crisis en beleid uit het verleden, worden we vandaag de dag geconfronteerd met enorme bezuinigingen. De stad Rot-terdam moet in vier jaar tijd een half miljard besparen, dat is een enorme op-gave met verstrekkende consequenties.

  In de ogen van de ChristenUnie-SGP is het goed dat er kritisch gekeken wordt naar de kerntaken van de over-heid en de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving en het individu.

  Zwaksten getroffenAls fractie hebben we echter grote be-zwaren hoe er momenteel bezuinigd wordt. In onze ogen worden de zwaksten in de samenleving te veel getroffen, blijft de schmink van de stad teveel in stand en wordt er een te grote aanspraak ge-daan op de reserves van de gemeente.

  Small governmentAl jaren koersen de partijen in dit col-lege op een small government and big society. Echter nu we gedwongen worden deze idealen vorm te geven blijkt zowel de overheid als de society niet te zijn voorbereidt op deze nu zo vanzelfsprekende koers. De small go-vernment is lastig, want de politiek en het bestuur vindt van alles en wil graag van alles bepalen. Loslaten is moeilijk.

  Big societyDe big society is een mooi en goed

  ideaal dat wij als partij ook nastreven. De samenleving zou aan elkaar moeten hangen van onderlinge verbanden en relaties en niet van regels en verorde-ningen. Dit vraagt een instelling van de moderne burger die bijna diametraal op de tijdsgeest van zelfontplooiing en zelfverwezenlijking staat. Dit vraagt een houding van samen en bereidt zijn om te betalen voor een ander, gewoon omdat die ander het als mens waard is om er voor te zijn n jij het voorrecht hebt om die ander wat te bieden.

  Ijdele hoopOok wij geloven in een big society and small government, maar dan wel in die volgorde. Eerst de big society en dan pas een terugtrekkende over-heid zodat de samenleving goed ge-borgd is. Op dit moment is het in onze ogen onverantwoord om in te steken op een small government in de ijde-le hoop dat er dan een civil society ontstaat. Niets ontstaat uit het niets, het moet eerst geschapen worden.

  Verkeerde keuzesIn onze ogen worden er verkeerde keu-zes gemaakt. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gekozen om de cultuur-subsidies bijna ongemoeid te laten, doet Rotterdam een gooi naar de organisatie van de Olympische spelen in 2028, leg-gen we in de binnenstad natuurstenen trottoirs aan voor 400 euro per m2 en wordt er niet bezuinigd op festivals en

  Afschminken die stad!

 • 3Wat voor veel mensen een jaarlijks hoogtepunt is, blijkt voor mij een terugkerend dieptepunt. Vaak kan ik het om 22.00 uur niet meer aanzien en horen. Ik vlucht dan naar huis met de gedachten: Als politiek over idealen gaat, waar gaat gemeente politiek dan over?! En: Hoe pakken we dat college volgend jaar nou eens echt aan?

  De behandeling van de begroting 2012 nam dit jaar twee dagen in beslag. Op dinsdag een ronde met algemene beschouwingen en op donderdag de concrete plannen en moties. Voor 2012 viel er veel te kiezen. De gemeente Rotterdam moet enkele honderden miljoenen bezuinigen en enkele duizenden ambtenaren ontslaan. Ingredinten voor een debat waar de spaanders vanaf vliegen. Je zou het haast denken.

  De Rotterdamse coalitie (PvdA, VVD, D66 en CDA) kiest ook in 2012 voor talent en ondernemen. Ze kiest er daarnaast voor om de belangrijkste targets van dit college overeind te houden. Het verhaal van Talent en ondernemen is krachtig. Allereerst heeft het verhaal een meerderheid in de raad. Nul-n voor de coalitie. Ten tweede suggereren de verhalen van dit college daadkracht. Het verhaal projecteert een toekomst van gedeeld succes en welvarendheid. Alles zal goed komen, gelooft u ons maar.

  Twee dagen lang heeft de oppositie haar tanden stuk gebeten op dit verhaal. Tegen dit verhaal werd van alles ingebracht. Andere verhalen. Alternatieve plannen en bezuinigingen voor 2012. Al deze plannen werden echter afgeserveerd met de zin: Dat is een andere politieke keuze. Daar hebben wij niet voor gekozen. Wat moet je dan? Naar huis fietsen?!

  Willem Sonneveldburgerraadslid

  evenementen. Aan de ene kant legt de gemeente 47 euro 50 per toegangs-kaartje van het Rotterdams Philhar-monisch orkest bij terwijl we gezinnen vragen om 40 euro extra te betalen aan bijvoorbeeld een scoutingvereniging.

  Afschminken van de stadSoberheid lijkt ons in jaren van be-zuinigingen een beter motto. Op dit moment moeten we elk dubbeltje omdraaien om de basisbehoeften van onze stad te bekostigen en het is daarom van groot belang dat we in Rotterdam stoppen met dure presti-geprojecten en onnodige tierelantij-nen. We moeten de stad afschminken en ons geld verstandig gaan uitgeven.

  ReservesWe maken ons ook zorgen over de ma-nier waarop er momenteel omgegaan wordt met het weerstandsvermogen, de reserve van de gemeente. Door ge-brek aan echte keuzes wordt de reke-ning van vandaag doorgeschoven naar de toekomst en een greep gedaan uit de reserves. Wij vinden dit onbegrijpe-lijk, er zit namelijk nog genoeg vlees en vet op de botten om de reserves weer op te bouwen en in stand te houden.

  Snijden in eigen vleesZijn we dan alleen maar kritisch op dit college? Natuurlijk niet, veel dingen pakt het college voortvarend aan. Een van die dingen waar we enthousiast over zijn is de reorganisatie van het con-cern Rotterdam. De doelstelling is om met 20% minder kosten het ambtena-renapparaat vorm te geven. Deze doel-stelling is ambitieus en kan maar voor een deel behaald worden door middel van een efficincyslag. Een duidelijke keuze voor kerntaken en excellente uitvoering zijn echter doorslaggevend.

  We zullen elkaar de komende jaren goed in de ogen moeten kijken om het nieuwe Rotterdam vorm te ge-ven, en elkaar in de ogen kijken kan het best zonder maskers en schmink.

  Bezoek onze website voor meer achtergronden en informatie.

  Politieke keuzes

  column

 • 4Het huidige kabinet voert een rigide asielbeleid en bezuinigt op alle voorzieningen voor de opvang van asielzoekers. Aan de ene kant een goede zaak om zo druk te creren om de uitzichtloze positie in Nederland te verlaten en terug te gaan naar het land van herkomst.

  Aan de andere kant, en met die kant heeft de gemeente Rotterdam te maken, een onmenselijke inzet. Het is namelijk niet zo dat als je in Nederland uitgeprocedeerd bent je direct uitgezet kan worden. Daar zijn papieren, medewerking van het thuisland en de medewerking van de persoon in kwestie voor nodig.

  In de regio Rotterdam leven naar schatting tussen de 15 a 20 duizend ongedocumenteerden, mensen zonder een geldige verblijfstatus. Rotterdam heeft als grote stad een aanzuigende werking op deze mensen.

  Een deel van deze mensen wil niet terug en kiest willens en wetens voor een leven in de illegaliteit. Vaak in de wetenschap dat in de marge van Nederland het beter is dan in het centrum van het thuisland.

  Een tweede groep zijn die mensen die niet terug kunnen, ze zijn technisch onuitzetbaar. Een derde groep mensen

  zijn zij die wel terug willen, maar nog niet kunnen, omdat de papieren nog niet in orde zijn.

  Over deze laatste twee groepen hebben wij ons als fractie de laatste maanden druk gemaakt. We zijn, in samenwerking met het ROS en de Pauluskerk, bezig geweest met de opvang voor ex-AMAs, minderjarige asielzoekers, en de nachtopvang voor hen die terug willen maar nog niet kunnen. Dit kan voorkomen wanneer het land van herkomst niet mee wil werken, een bijvoorld hiervan zijn de landen Iran en Somali.

  Mede naar aanleiding van onze inzet heeft CU-Kamerlid Jol Voordewind van minister Leers de toezegging gekregen dat hij opnieuw gaat kijken naar de opvang van mensen die wel terug willen maar dit niet kunnen.

  Wij vinden het inhumaan om mensen, want daar spreken we over, die buiten hun schuld in de illegaliteit verblijven geen basisvoorzieningen aan te bieden. Ook zij hebben recht op een bed en een boterham. Zij mogen niet het slachtoffer worden van een falend systeem en onwil van regeringen om hun onderdanen op te nemen.

  Setkin Siesgemeenteraadslid

  Wij vinden het inhumaan om mensen die buiten hun schuld in de illegaliteit verblijven geen basisvoorzieningen aan te bieden. Ook zij hebben recht op een bed en een boterham!

  gemeenteraadslid Setkin Sies

  Niemand mag op straat slapen!

 • 5In IJsselmonde maakt de ChristenUnie-SGP onderdeel uit van het college. Dagelijks bestuurder Wouter Boonzaai-jer vertelt over zijn werkzaamheden.

  Ruim anderhalf jaar na de laatste ge-meenteraadsverkiezingen is er heel wat gebeurd. Een belangrijke mijlpaal is de verhuizing van het deelgemeen-tekantoor naar het centrum. Onder enorme belangstelling is het deelge-meentekantoor op 1 oktober geopend door de burgemeester en onze voorzit-ter, Luuk Wilson. Een zeer geslaagde dag