Dichterbij - december 2011

10
God onder ons nieuwsbrief ChristenUnie-SGP Rotterdam | editie winter 2011 De komende weken leven we toe naar kerst en vieren we het grote feest van ‘God die onder ons komt wonen’. God is niet meer op afstand, Hij is onder, en nog belangrijker met ons. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij altijd doen wat Hij van ons vraagt, maar omdat Hij die keus heeft gemaakt. ‘God met ons’ is dan ook geen garantie op voorspoed of zegen. Want God is niet alleen met ons, Hij is met ons allen. God staat niet alleen aan onze kant, Hij wil aan de kant staan van alle mensen en is met alle mensen. Aan ons de keus of we aan Gods kant staan ofdat we liever met onszelf bezig zijn dan met God. Wij wensen u gezegende feestdagen en een zegenend 2012. Afschminken die stad! Setkin Sies over de idealen big society en small government: Tegen zondagsopenstelling winkels waarom we tegen de koopzondag zijn foto: Alice Sies, All-i-See Niemand mag op straat slapen over uitgeprocedeerden en illegaliteit dichterbij

description

Dichterbij is de nieuwsbrief van de fracties ChristenUnie-SGP in Rotterdam.

Transcript of Dichterbij - december 2011

Page 1: Dichterbij - december 2011

God onder ons

nieuwsbrief ChristenUnie-SGP Rotterdam | editie winter 2011

De komende weken leven we toe naar kerst en vieren we het grote feest van ‘God die onder ons komt wonen’. God is niet meer op afstand, Hij is onder, en nog belangrijker met ons. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij altijd doen wat Hij van ons vraagt, maar omdat Hij die keus heeft gemaakt. ‘God met ons’ is dan ook geen garantie op voorspoed of zegen. Want God is niet alleen met ons, Hij is met ons allen. God staat niet alleen aan onze kant, Hij wil aan de kant staan van alle mensen en is met alle mensen. Aan ons de keus of we aan Gods kant staan ofdat we liever met onszelf bezig zijn dan met God. Wij wensen u gezegende feestdagen en een zegenend 2012.

Afschminken die stad!

Setkin Siesover de idealen

big society en small government:

Tegen zondagsopenstelling winkelswaarom we tegen de koopzondag zijn

foto: Alice Sies, All-i-See

Niemand mag op straat slapenover uitgeprocedeerden en illegaliteit

dichterbij

Page 2: Dichterbij - december 2011

2

In deze tijd, als gevolg van de crisis en beleid uit het verleden, worden we vandaag de dag geconfronteerd met enorme bezuinigingen. De stad Rot-terdam moet in vier jaar tijd een half miljard besparen, dat is een enorme op-gave met verstrekkende consequenties.

In de ogen van de ChristenUnie-SGP is het goed dat er kritisch gekeken wordt naar de kerntaken van de over-heid en de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving en het individu.

Zwaksten getroffenAls fractie hebben we echter grote be-zwaren hoe er momenteel bezuinigd wordt. In onze ogen worden de zwaksten in de samenleving te veel getroffen, blijft de schmink van de stad teveel in stand en wordt er een te grote aanspraak ge-daan op de reserves van de gemeente.

Small governmentAl jaren koersen de partijen in dit col-lege op een ‘small government and big society’. Echter nu we gedwongen worden deze idealen vorm te geven blijkt zowel de overheid als de society niet te zijn voorbereidt op deze nu zo vanzelfsprekende koers. De small go-vernment is lastig, want de politiek en het bestuur vindt van alles en wil graag van alles bepalen. Loslaten is moeilijk.

Big societyDe big society is een mooi en goed

ideaal dat wij als partij ook nastreven. De samenleving zou aan elkaar moeten hangen van onderlinge verbanden en relaties en niet van regels en verorde-ningen. Dit vraagt een instelling van de moderne burger die bijna diametraal op de tijdsgeest van zelfontplooiing en zelfverwezenlijking staat. Dit vraagt een houding van ‘samen’ en bereidt zijn om te betalen voor een ander, gewoon omdat die ander het als mens waard is om er voor te zijn én jij het voorrecht hebt om die ander wat te bieden.

Ijdele hoopOok wij geloven in een big society and small government, maar dan wel in die volgorde. Eerst de big society en dan pas een terugtrekkende over-heid zodat de samenleving goed ge-borgd is. Op dit moment is het in onze ogen onverantwoord om in te steken op een small government in de ijde-le hoop dat er dan een civil society ontstaat. Niets ontstaat uit het niets, het moet eerst geschapen worden.

Verkeerde keuzesIn onze ogen worden er verkeerde keu-zes gemaakt. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gekozen om de cultuur-subsidies bijna ongemoeid te laten, doet Rotterdam een gooi naar de organisatie van de Olympische spelen in 2028, leg-gen we in de binnenstad natuurstenen trottoirs aan voor 400 euro per m2 en wordt er niet bezuinigd op festivals en

Afschminken die stad!

Page 3: Dichterbij - december 2011

3

Wat voor veel mensen een jaarlijks hoogtepunt is, blijkt voor mij een terugkerend dieptepunt. Vaak kan ik het om 22.00 uur niet meer aanzien en horen. Ik vlucht dan naar huis met de gedachten: “Als politiek over idealen gaat, waar gaat gemeente politiek dan over?!” En: “Hoe pakken we dat college volgend jaar nou eens echt aan?”

De behandeling van de begroting 2012 nam dit jaar twee dagen in beslag. Op dinsdag een ronde met algemene beschouwingen en op donderdag de concrete plannen en moties. Voor 2012 viel er veel te kiezen. De gemeente Rotterdam moet enkele honderden miljoenen bezuinigen en enkele duizenden ambtenaren ontslaan. Ingrediënten voor een debat waar de spaanders vanaf vliegen. Je zou het haast denken.

De Rotterdamse coalitie (PvdA, VVD, D66 en CDA) kiest ook in 2012 voor ‘talent’ en ‘ondernemen’. Ze kiest er daarnaast voor om de belangrijkste targets van dit college overeind te houden. Het verhaal van ‘Talent en ondernemen’ is krachtig. Allereerst heeft het verhaal een meerderheid in de raad. Nul-één voor de coalitie. Ten tweede suggereren de verhalen van dit college daadkracht. Het verhaal projecteert een toekomst van gedeeld succes en welvarendheid. Alles zal goed komen, gelooft u ons maar.

Twee dagen lang heeft de oppositie haar tanden stuk gebeten op dit verhaal. Tegen dit verhaal werd van alles ingebracht. Andere verhalen. Alternatieve plannen en bezuinigingen voor 2012. Al deze plannen werden echter afgeserveerd met de zin: “Dat is een andere politieke keuze. Daar hebben wij niet voor gekozen.“ Wat moet je dan? Naar huis fietsen?!

Willem Sonneveldburgerraadslid

evenementen. Aan de ene kant legt de gemeente 47 euro 50 per toegangs-kaartje van het Rotterdams Philhar-monisch orkest bij terwijl we gezinnen vragen om 40 euro extra te betalen aan bijvoorbeeld een scoutingvereniging.

Afschminken van de stadSoberheid lijkt ons in jaren van be-zuinigingen een beter motto. Op dit moment moeten we elk dubbeltje omdraaien om de basisbehoeften van onze stad te bekostigen en het is daarom van groot belang dat we in Rotterdam stoppen met dure presti-geprojecten en onnodige tierelantij-nen. We moeten de stad afschminken en ons geld verstandig gaan uitgeven.

ReservesWe maken ons ook zorgen over de ma-nier waarop er momenteel omgegaan wordt met het weerstandsvermogen, de reserve van de gemeente. Door ge-brek aan echte keuzes wordt de reke-ning van vandaag doorgeschoven naar de toekomst en een greep gedaan uit de reserves. Wij vinden dit onbegrijpe-lijk, er zit namelijk nog genoeg vlees en vet op de botten om de reserves weer op te bouwen en in stand te houden.

Snijden in eigen vleesZijn we dan alleen maar kritisch op dit college? Natuurlijk niet, veel dingen pakt het college voortvarend aan. Een van die dingen waar we enthousiast over zijn is de reorganisatie van het con-cern Rotterdam. De doelstelling is om met 20% minder kosten het ambtena-renapparaat vorm te geven. Deze doel-stelling is ambitieus en kan maar voor een deel behaald worden door middel van een efficiëncyslag. Een duidelijke keuze voor kerntaken en excellente uitvoering zijn echter doorslaggevend.

We zullen elkaar de komende jaren goed in de ogen moeten kijken om het nieuwe Rotterdam vorm te ge-ven, en elkaar in de ogen kijken kan het best zonder maskers en schmink.

Bezoek onze website voor meer achtergronden en informatie.

Politieke keuzes

column

Page 4: Dichterbij - december 2011

4

Het huidige kabinet voert een rigide asielbeleid en bezuinigt op alle voorzieningen voor de opvang van asielzoekers. Aan de ene kant een goede zaak om zo druk te creëren om de uitzichtloze positie in Nederland te verlaten en terug te gaan naar het land van herkomst.

Aan de andere kant, en met die kant heeft de gemeente Rotterdam te maken, een onmenselijke inzet. Het is namelijk niet zo dat als je in Nederland uitgeprocedeerd bent je direct uitgezet kan worden. Daar zijn papieren, medewerking van het thuisland en de medewerking van de persoon in kwestie voor nodig.

In de regio Rotterdam leven naar schatting tussen de 15 a 20 duizend ongedocumenteerden, mensen zonder een geldige verblijfstatus. Rotterdam heeft als grote stad een aanzuigende werking op deze mensen.

Een deel van deze mensen wil niet terug en kiest willens en wetens voor een leven in de illegaliteit. Vaak in de wetenschap dat in de marge van Nederland het beter is dan in het centrum van het thuisland.

Een tweede groep zijn die mensen die niet terug kunnen, ze zijn technisch onuitzetbaar. Een derde groep mensen

zijn zij die wel terug willen, maar nog niet kunnen, omdat de papieren nog niet in orde zijn.

Over deze laatste twee groepen hebben wij ons als fractie de laatste maanden druk gemaakt. We zijn, in samenwerking met het ROS en de Pauluskerk, bezig geweest met de opvang voor ex-AMA’s, minderjarige asielzoekers, en de nachtopvang voor hen die terug willen maar nog niet kunnen. Dit kan voorkomen wanneer het land van herkomst niet mee wil werken, een bijvoorld hiervan zijn de landen Iran en Somalië.

Mede naar aanleiding van onze inzet heeft CU-Kamerlid Joël Voordewind van minister Leers de toezegging gekregen dat hij opnieuw gaat kijken naar de opvang van mensen die wel terug willen maar dit niet kunnen.

Wij vinden het inhumaan om mensen, want daar spreken we over, die buiten hun schuld in de illegaliteit verblijven geen basisvoorzieningen aan te bieden. Ook zij hebben recht op een bed en een boterham. Zij mogen niet het slachtoffer worden van een falend systeem en onwil van regeringen om hun onderdanen op te nemen.

Setkin Siesgemeenteraadslid

Wij vinden het inhumaan om mensen die buiten hun schuld in de illegaliteit verblijven geen basisvoorzieningen aan te bieden. Ook zij hebben recht op een bed en een boterham!

gemeenteraadslid Setkin Sies

Niemand mag op straat slapen!

Page 5: Dichterbij - december 2011

5

In IJsselmonde maakt de ChristenUnie-SGP onderdeel uit van het college. Dagelijks bestuurder Wouter Boonzaai-jer vertelt over zijn werkzaamheden.

Ruim anderhalf jaar na de laatste ge-meenteraadsverkiezingen is er heel wat gebeurd. Een belangrijke mijlpaal is de verhuizing van het deelgemeen-tekantoor naar het centrum. Onder enorme belangstelling is het deelge-meentekantoor op 1 oktober geopend door de burgemeester en onze voorzit-ter, Luuk Wilson. Een zeer geslaagde dag, helemaal gericht op de bewon-ers, waarbij vele maatschappelijke or-ganisaties acte de presence hebben gegeven.

Nu staat de deelgemeente weer he-lemaal tussen de mensen en alles bij elkaar: burgerzaken, bestuur, ambtena-ren en straks ook nog de bibliotheek, het tramstation en plein etc. Ook van grotere afstand is het centrum van IJs-selmonde nu zeer herkenbaar door de 85 meter hoge toren “Hoogmonde”.

Binnen het dagelijks bestuur is er een goede collegiale sfeer. Dat is niet al-leen fijn, maar ook erg belangrijk. Zek-er in een periode waar bezuinigd moet worden op allerlei (maatschappelijke) activiteiten en op personeel. Wat dat betreft zijn het geen gemakkelijke tijden. De rekening van de financiële problemen op de Coolsingel wordt ook bij de deelgemeenten neergelegd.

Daarnaast wordt er in de Tweede Kamer gediscussieerd over het afschaffen van de deelgemeenten. Maar zolang we er zijn nemen we als dagelijks bestuur de verantwoordelijkheid en zullen we ons werk getrouw blijven doen.

De aandacht voor het gezin blijft be-langrijk. Er worden nog steeds gez-inswoningen gerealiseerd en wij willen hiermee doorgaan. Bij deze gezinsvriendelijkheid hoort een goede veiligheid, groenonderhoud en speel-gelegenheden voor kinderen. Deze zaken zijn ondanks de bezuinigingen zoveel mogelijk in stand gehouden.

Vanwege de strengere winkeltijdenwet wil het college de bevoegdheid van de deelgemeenten intrekken, zodat de winkels elke zondag open kunnen zijn. IJsselmonde beijvert zich er ech-ter voor dat het aantal koopzondagen (overeenkomstig de coalitieafspraak) niet wordt uitgebreid.

Ook in de deelraad laat Frederique Nieuwenhuizen haar invloed gelden. Zo werden er enkele moties aangenomen die mede door de ChristenUnie-SGP waren ingediend. We kunnen gelukkig ons steentje bijdragen als kleine partij in een grote (deel)gemeente.

Wouter Boonzaaijer,dagelijk bestuurder IJsselmonde

“Goede sfeer in college IJsselmonde“

Page 6: Dichterbij - december 2011

7

Tegen zondagsopenstelling winkels

In de afgelopen weken heeft onze fractie zich verzet tegen het voorstel van het Rotterdamse college om in heel de stad de zondagsopenstelling van winkels mogelijk te maken. Hier-voor wil het college de hele stad uit-roepen als toeristisch gebied. Onze fractie heeft zich hier tegen verzet omdat wij een visie hebben voor de samenleving waarin rust en ontmoeting centraal staan. De mens moet centraal staan, niet economische belangen.

Het vierde gebod van de tien geboden gaat over het rusten op de zevende dag en zich op deze ene dag per week wijden aan andere zaken dan het alle-daagse. Om op deze dag extra tijd en ruimte te reserveren voor God. Hierin zit precies de kern van ons verzet. De zondag is van oudsher een dag voor ontmoeting, kerkbezoek, familie en bezinning. Een dag van collectieve rust in de samenleving. De zondagsrust zien wij ook als een bescherming van collectieve rust.

Vrijheid heeft een prijsConsumenten hebben niet meer te be-steden als de winkels altijd open zijn. De wens vanuit de samenleving om zelf te kunnen kiezen wanneer er gewin-keld kan worden heeft een onderschat effect op de winkels in de stad. Voor het draaien van dezelfde omzet, of door de crisis vermoedelijk zelfs minder omzet,

moeten winkels hogere kosten maken voor bijvoorbeeld stoken en personeel.

Kleine ondernemers zijn de dupeDe zondagsopenstelling van winkels is weliswaar in het voordeel van grote ondernemingen maar sterk in het nadeel van kleine zelfstandige onder-nemers. Niemand verplicht deze on-dernemers om hun winkel te openen op zondag maar klanten kunnen hun geld maar één keer uitgeven en als je winkel niet open is geeft de klant het uit bij de concurrent. Kleine winkels zullen het lastig gaan krijgen om de zaak draaiende te houden.

Deelgemeenten gepasseerdDe ChristenUnie-SGP heeft ook grote bezwaren bij het afnemen van deel-gemeentelijke bevoegdheden. Waar aan de ene kant de mond vol is van collegiaal bestuur en het scheiden van bevoegdheden, walst dit college over de afspraken en bevoegdheden van de deelgemeentes heen voor haar streven naar een 24-uurs economie. Dit is een schoffering van democratisch tot stand gekomen besluiten en afspraken. In diverse deelgemeentes is namelijk in het coalitieakkoord afgesproken de winkels op zondagen niet open te stellen.

Bezoek onze website voor meer argumenten tegen de koopzondag.

Page 7: Dichterbij - december 2011

8

zes die gemaakt worden binnen woon- én werkomgeving.

PortrettenHet boek ‘God in de stad’ portretteert vijftien Rotterdammers die op de een of andere manier hun missie vorm geven. Naast de portretten, geeft het boek een aanzet voor een theologisch denk-kader van deze ontspruitende missio-naire beweging die zich voordoet in de volle breedte van de kerk. Want, hoe kijken we aan tegen de stad? Is het een duistere plek die we beter kunnen ver-mijden, of is God juist bezig – op een onverwachte, haast onzichtbare manier – door gewone mensen heen?

Gea Gort is gepassioneerd voor ‘mis-sie in de stad’. Ze studeert Urban Mis-sion en ontwikkelde vanuit de praktijk een brede kijk op dit thema. Zo was ze actief rondom gebed, journalistiek en overheid. Naast schrijf- en onderzoeks-werk, geeft ze tegenwoordig leiding aan GIDSnetwerk Rotterdam. Bezoek www.geagort.com voor meer informa-tie. Hier is ook het boek te bestellen.

Een nieuwe missionaire beweging is in opkomst in steden als Rotterdam. Deze beweging zie je gemakkelijk over het hoofd, want ze komt als het ware van onderop. Het gaat om gewone chris-tenen die missie vorm willen geven in hun woon- en werkomgeving. Het zijn zendingspioniers in de stadsjungle. Het boek ‘God in de stad’ beschrijft deze beweging.

De ladder af; missiegericht wonenEén van de kenmerken van deze be-weging is dat ze geen professionele afstand wil, maar midden onder de mensen wil leven, bewegen en wer-ken. Ze gaan niet de ‘ladder op’ naar een mooier huis in een betere wijk, maar de andere kant op: ze verhuizen doelbewust, met een missie, naar een kwetsbare wijk. Daarnaast krijgen ook bestaande bewoners meer oog voor hun woonomgeving. Het gaat hier niet slechts om enkele individuen: verschil-lende regionale kerken in de stad, met leden uit de wijde omtrek, (her)ontdek-ken de wijk en zoeken samenwerking met andere kerken en organisaties om iets te betekenen voor de omgeving waar de kerk staat.

Missiegericht werkenHet fenomeen ‘zendingspioniers in de stadsjungle’ beperkt zich niet tot mis-siegericht wonen in de wijk. Een stad is meer dan een optelsom van wijken. Deze mensen zien het belang van een missionaire roeping binnen de zake-lijke, institutionele en politieke jungle. Het is urban mission in de breedste zin van het woord. Het omvat alle terrei-nen van het leven; het gaat om de keu-

God in de stad;van oerwoud naar stadsjungle

God in de stad; missionair leven in een stedelijke omgeving

Gea Gort

ISBN: 978 90 33819 72 8

Page 8: Dichterbij - december 2011

9

Naast deze papieren nieuwsbrief brengen we als fracties ChristenUnie-SGP ook meerdere keren per maand een digitale editie van dichterbij uit. Via deze

digitale nieuwsbrief houden we leden en geinteresseerden op de hoogte van de meest actuele onderwerpen die spelen in de Rotterdamse politiek. Daarnaast

is het voor u een middel om een goed beeld te krijgen van de standpunten die wij als fracties innemen. Wilt u deze digitale nieuwsbrief ook ontvangen? Ga dan naar http://rotterdam.christenunie.nl/nieuwsbrief en laat uw e-mailadres achter.

Sinds enkele weken zijn de leden van de ChristenUnie die in Schiedam wonen aan onze kiesvereniging toe-gevoegd. Van harte heet ik hen hier-mee welkom bij onze vereniging. Wij zullen ons als bestuur in de komende maanden erop bezinnen wat wij voor elkaar kunnen betekenen. In elk geval zullen we ons moeten beraden op de gemeenteraadsverkiezingen die bij le-ven en welzijn in 2014 zullen worden gehouden. Dat is nog wel ver weg, maar toch…

Schiedam en Rotterdam blijven voor-alsnog afzonderlijke gemeenten en dus doet de vraag zich voor of wij dan met de verkiezingen voor de Schiedamse raad mee zullen doen en, zo ja, of dat ook daar samen met de SGP zal zijn. Wij zullen daarover zeker ook met de Schiedamse leden in overleg treden.

In elk geval hebben wij als bestuur al een voorschot genomen op de Schie-damse deelname door René Karens als bestuurslid te benoemen. Ook hem wil ik vanaf deze plaats een hartelijk wel-kom toeroepen en wij hopen op een goede verstandhouding en een vrucht-bare samenwerking.

Herman Spanjersbergvoorzitter ChristenUnie Rotterdam

Een hartelijk welkom aan Schiedam

Op de hoogte blijven met de digitale editie ‘dichterbij’

Het hele jaar hebben we als fracties in Rotterdam uw steun mogen ervaren. Voor de een in gedachten en voor de ander door middel van een actieve bijdrage aan de politiek. We willen u allen van harte bedanken en u uitnodi-gen samen met ons het nieuwe jaar in te luiden. We hopen op uw komst bij onze nieuwjaarsborrel op 13 januari as.

Restaurant MillersVoorhaven 3 3025 HC Rotterdam

13 januari 201117:00 - 19:00

Locatie:Adres:

Datum:Tijd:

Nieuwjaarsborrel ChristenUnie-SGP

Bezoek voor een routebeschrijving Mil-lers website: www.restaurantmillers.nl

Op het nieuwe jaar!

Page 9: Dichterbij - december 2011

24 Kerstconcert ‘Kerst Anno 2011’ met o.a. Christiana Bohorquez (deelneemster The Voice of Holland 2011)EC Europoort. Nieuwe Binnenweg 326, Rotterdam // 19u30 - 20u30

10

12 Nieuwjaarstoespraak burgemeesterStadhuis. Coolsingel 40, Rotterdam // Aanvang: 14u00

22 Rotterdam UnitedKom en Zie. Boezemweg 166, Rotterdam // 19u00 - 20u30

13 Nieuwjaarsreceptie ChristenUnie-SGP RotterdamRestaurant Millers. Voorhaven 3, Rotterdam // 17u00 - 19u00

26 Groot kerstconcertConcertgebouw De Doelen, Rotterdam // 10u30 - 12u30

Kerstconcert met Sander van Marion en Daniel Wayenberg Laurenskerk. Grotekerkplein 15, Rotterdam // 20u00 - 21u30

16 Trainingsdag ‘Leaders for the City’Meer informatie: http://www.l4c.nl/

10-12 Hemelvaartsactie Serve the CityMeer informatie: http://www.servethecity.nl/

december 2011

januari 2012

maart 2012

mei 2012

Christelijke agenda van Rotterdam

De bovenstaande agendapunten zijn slechts een selectie van de activiteiten en bijeenkomsten in Rotterdam. Binnenkort starten we ook met een uitgebreide online versie van de christelijke agenda van Rotterdam. Heeft u zelf ook agendapunten? Deze kunt u sturen naar: [email protected]

Page 10: Dichterbij - december 2011

Contactinformatie

fractie Rotterdam Telefoonnummer: 010 267 22 08Postadres: Postbus 70012, 3000 KP RotterdamE-mailadres: [email protected]

Medewerkers:Setkin Sies (gemeenteraadslid)Willem Sonneveld (burgerraadslid)Frank de Bel (fractiemedewerker)Mark de Boer (fractiemedewerker/voorlichter)

fractie Prins AlexanderTelefoonnummer: 06 81 16 76 02Postadres: Postbus 84205, 3009 CE Rotterdam

Medewerkers:Ixora Balootje (deelraadslid)

fractie IJsselmondeTelefoonnummer: 010 485 17 07Postadres: Valkreek 32, 3079 AN Rotterdam

Medewerkers:Frederique Nieuwenhuizen (deelraadslid)Wouter Boonzaaijer (dagelijks bestuurder)Anja Elzinga-Wimmenhove (burgerraadslid)

fractie CharloisTelefoonnummer: 06 52 54 88 00Postadres: Glinthorst 30, 3085 VK Rotterdam

Medewerkers:Johan Twigt (deelraadslid)Margreet Broekhuizen-Ledelay (burgerraadslid)

VoorlichtingTelefoonnummer: 06 11 31 40 50E-mailadres: [email protected]

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeenteraadsfractie en deelraadsfracties in Prins Alexander, IJsselmonde en Charlois van de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Niets uit deze nieuwsbrief mag

gebruikt en/of verveelvoudigd worden zonder toestemming van de afdeling Voorlichting.

Wij stellen de betrokkenheid van leden en geïnteresseerden zeer op prijs. Voor vragen, suggesties en inhoudelijke opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fracties. Voor pers- en interviewaanvragen verzoeken wij u zich te richten tot onze voorlichter.