Designroute Eindhoven DDW

2
BEUKEN- LAAN EINDHOVEN CS GELDROPSEWEG KAREL DE GROTE LAAN KAREL DE GROTE LAAN BAYEUXLAAN PROF. HOLSTLAAN KASTEELLAAN MEERENAKKERWEG GELDROPSEWEG GELDROPSEWEG PIUSLAAN LOCATELLISTRAAT HOOGSTR. HOOGSTRAAT A. COOLENLAAN BOUTENSLAAN AALSTERWEG AALSTERWEG LEENDERWEG LEENDERWEG STRATUMSEDIJK HERTOGSTR. TIVOLILAAN BOUTENSLAAN EDENSTRAAT MAURITSSTR. WAL HASTELWEG STRIJPSESTRAAT ZEELSTERSTRAAT FREDERIKLAAN EUROPALAAN EUROPALAAN ORPHEUSLAAN VAN OLDENBARNEVELTLAAN IINSULINDELAAN IINSULINDELAAN JEROEN BOSCHLAAN HUGO VAN DER GOESLAAN FELLENOORD VESTDIJK ONZE LIEVE VROUWESTR. W. CHURCHILLLAAN BISSCHOP BEKKERSLAAN FAKKELLAAN ROELANTLAAN OUDE BOSCHEBAAN MATHILDELAAN BOSCHDIJK BOSCHDIJK KRONEHOEFSTRAAT FUUTLAAN TONGELRESESTRAAT TONGELRESESTRAAT KANAALDIJK KANAALDIJK BOSCHDIJK VREDEOORD ZWAANSTRAAT BEZUIDEN- HOUTSEWEG JOHN F KENNEDYLAAN JOHN F KENNEDYLAAN PROFESSOR DOCTOR DORGELOLAAN EISENHOWERLAAN JOHN F KENNEDYLAAN FRANKLIN D ROOSEVELTLAAN GENOVEVALAAN JOHN F KENNEDYLA MERCURIUSLAAN KOSMOSLAAN VELDM. MONTGOMERYLAAN DOCTOR BERLAGELAAN VELDM. MONTGOMERYLAAN HUIZINGALAAN HUIZINGALAAN MARATHONLOOP VA TARWELAAN STERRENLAAN EUROPALAAN PHILIPS STADION WITTE DAME EVOLUON TU/E- TERREIN LIMBURGLAAN KASTANJELAAN TILBURGSEWEG BEUKENLAAN NOORD BRABANTLAAN HURKSESTRAAT HURKSESTRAAT LEOSTRAAT 2 2 5 A2 E25 A2 E25 N2 N2 2 DE LEUKSTE ROUTE LANGS DESIGN OM IN TE LIJSTEN! 20 T/M 28 OKTOBER / TOEGANG IS GEHEEL GRATIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Strijp-S Woensel Tongelre Strijp Gestel DE DESIGNROUTE OP JE SMARTPHONE DOWNLOAD DE APP HOME SWEET HOME EINDHOVEN DIGITAAL De Woonbedrijf DesignRoute heeft ook een mobiele web- site. Superhandig voor als je op de fiets stapt! Scan de onderstaande QR code of surf naar: designroute.woonbedrijf.com DE LEUKSTE ROUTE LANGS DESIGN OM IN TE LIJSTEN! designroute.woonbedrijf.com

description

Designroute voert bezoekers Dutch Dessignweek 2012 door de Eindhovense stadsdelen.

Transcript of Designroute Eindhoven DDW

Page 1: Designroute Eindhoven DDW

BEUKEN-

LAAN

EINDHOVEN

CS

GELDROPSEWEG

KARE

L DE

GRO

TE LAA

N

KARE

L DE

GRO

TE LAA

N

BAY

EUXLA

AN

PROF. H

OLS

TLAAN

KASTEELLAAN

MEERENAKKERWEG

GELDROPSEWEGGELDROPSEWEG

PIUSL

AAN

LOCATELLISTRAAT

HOOGSTR.

HOOG

STRA

AT

A. COOLENLAAN

BOUTENSLAAN

AALS

TERW

EG

AALS

TERW

EG

LEEN

DER

WEG

LEEN

DERW

EG

STRAT

UM

SEDI

JKHER

TOGST

R.

TIVO

LILA

AN

BOUTENSLAAN

EDENSTRAAT

MAURITSSTR.

WAL

HASTELW

EG

STRIJP

SEST

RAAT

ZEELSTERSTRAAT

FREDERIKLAAN

EUROPALAANEUROPALAAN

ORPHEUSLAAN VAN OLDENBARNEVELTLAAN

IINSULINDELAAN

IINSU

LINDELAAN

JEROEN

BOSCH

LAAN

HUGO VA

N D

ER G

OESLA

AN

FELLENOORD

VESTDIJK

ONZE LIEVE VROUWESTR.

W. CHURCHILLLAAN

BISSCHOP BEKKERSLAAN

FAKK

ELLAAN

ROELANTLAAN

OUDE BOSCH

EBAAN

MATHILDELAAN

BOSCHDIJK

BOSCHDIJK

KRONEHOEFSTRAAT

FUUTLAAN

TONG

ELRE

SEST

RAAT

TONGELR

ESESTRAAT

KANAALDIJK

KANAALDIJK

BOSCHDIJK

VRED

EOOR

D

ZWAANSTRAAT

BEZU

IDEN

-

HOUT

SEW

EG JOHN F

KEN

NED

YLAAN

JOHN F

KEN

NED

YLAA

N

PROFESSOR DOCTOR DORGELOLAAN

EISEN

HOWERLA

AN

JOHN F

KEN

NED

YLAAN

FRANKL

IN D

ROOSE

VEL

TLAAN

GEN

OVE

VALA

AN

JOHN F

KEN

NED

YLAAN

MER

CURIU

SLAAN

KOSM

OSLA

AN

VELDM

. MONTG

OM

ERYLAAN

DOCTOR BERLAGELAAN

VEL

DM

. M

ONTG

OM

ERYL

AAN

HUIZINGALAAN

HUIZINGALAAN

MARATHONLOOP

VAART

BROEK

TARWELAAN

STERRENLAANEUROPALAAN

PHILIPSSTADION

WITTEDAME

EVOLUON

TU/E-TERREIN

LIMBURG

LAAN

KASTANJELAAN

TILBURGSEWEG

BEU

KENLA

AN

NOORD BRABANTLAAN

HURKSESTRAAT

HURKSESTRAAT

LEOSTRAAT

A2

N2

E25

A2

E25

A2

E25

A2

E25

N2

N2

N2

De leukste route langs Design om in te lijsten!

20 t/m 28 oktober / toegang is geheel gratis

123

45

6

7

8910

11 12

13 14

15

16

17

18

19

Strijp-S

Woensel

Tongelre

Strijp

Gestel

De Designroute op je smartphone

DownloaD Deapp home sweet home eindhoven

Digitaal

De Woonbedrijf DesignRoute heeft ook een mobiele web­site. Superhandig voor als je op de fiets stapt! Scan de onderstaande QR code of surf naar: designroute.woonbedrijf.com

De leukste route langs Design om in te lijsten!

designroute.woonbedrijf.com

Page 2: Designroute Eindhoven DDW

gestel

VogelFlatsmaker: StuDio maatWeRkwaar: ViValDiStRaat 90

De Vogelflat’ is een design­object dat het gevoel van samenleven uitdraagt.

strijp

gestel

gestel

gestel

tongelre

gestel

gestel

strijp-s

strijp-s

gestel

het atelier maker: oDeon aRchitecten waar: lijSteRbeSStRaat 21 t/m 155

geVels komen tot leVen maker: StuDio maatWeRk waar: omgeVing Von FlotoWlaan

VeiligheiDsstrips maker: StuDio maatWeRk waar: ViValDiStRaat 90 en DiVeRSe anDeRe plekken in geStel

piCkniCktaFel XXl maker: StuDio maatWeRk waar: in het plantSoen op De hoek kaRel De gRotelaan / keizeR kaRel V Singel

langleVelakerlopen maker: WijkWiSkunDe waar: kempenSebaan 57

BurenBenkske maker: StuDio maatWeRk waar: bennekelStRaat 55/57

4

16

1718 19

11

15

1

7

3

6

2

Designmuur haneVoet maker: StuDio 1:1 en StuDio maatWeRkwaar: haneVoet / meeRVelD­hoVenSe Weg

Verhaal Van De Barrier maker: Rocco VeRDultwaar: SaS­3, toRenallee / buSbaanopen: Van 11.00 tot 18.00 uuR reChargeaBles

maker: DRieS Van WagenbeRg en anDeRenwaar: SaS­3, toRenallee / buSbaanopen: Van 11.00 tot 18.00 uuR

Bloempottegels maker: StuDio maatWeRk waar: 250 aDReSSen in geStel, met name in De ViValDi­StRaat, tinel­StRaat, bennekelStRaat

Vestide, onderdeel van Woonbedrijf, verhuurt deze kamers aan studenten van Design academy eindhoven of studenten van tue industrial Design en bouwkunde. De werkruimtes/ ateliers zijn bestemd voor startende designers.

om mensen meer te binden met en te betrekken bij de openbare ruimte heeftl Woonbedrijf in samenwerking met leerlingen van de eindhovense School een animatie ontwikkeld die zichtbaar wordt op uw android telefoon wanneer u hem op de gevel richt.

alternatieve beveiligingsstrip om aan te brengen op schuttingen, vormgegeven in wijkstijl.

picknicktafel en ontmoetings­plek voor de bewoners en passanten in gestel.

Voor de wijkvernieuwing zijn 311 woningen gesloopt in lakerlopen. nieuwe buurtbewoners hebben hun eigen unieke karaktereigenschappen, wensen en belevingen bij hun woning en de wijk verwoord. Die zijn verwerkt in een muurschildering.

bankje geplaatst in twee voortuinen dat door de buren wordt gedeeld, zo­wel letterlijk als figuurlijk.

strijp-s

eXpo soCial Design waar: SaS­3 , toRenallee / buSbaanopen: Van 11.00 tot 18.00 uuR

op SaS­3 vindt tijdens de DDW een tentoonstelling plaats van de buurtprojecten op het gebied van Social Design, die Woonbedrijf samen met de bewoners uit verschillende wijken in eindhoven heeft gerealiseerd. er is bijzondere catering. Rita’s kitchen uit eindhoven werkt samen met jack Sharma, een kok uit een van de armste streken van nepal. in een bijzondere sfeer laten zij de smaken van india tot leven komen!

De illustraties op de hanevoet­schutting, een solide hekwerk met duurzame led­verlichting, maken van de muur een echt kijkobject. De figuren lijken te bewegen als je er voorbij rijdt. De schutting wordt daarom ook ‘animatieschutting’ genoemd.

ontwerper Rocco Verdult heeft voor Woonbedrijf bewoners uit de wijk barrier gevraagd een zin te formuleren die volgt op de zin van de vorige bewoner. zo ontstaat een verhaal waar iedereen een eigen wending aan kan geven.

www.verhaalvandebarrier.nl

als het doel van een tentoonstelling is om met nieuwe energie naar buiten te komen, dan neemt rechargeables dat wel heel letterlijk op. het is een expositie waar je kan ontspannen, bijkomen en weer opgeladen weggaat. een plek om te zijn, genieten en proeven. kijk op www.rechargeables.nl

bloempotten speciaal bedacht voor de smalle geveltuinen in gestel.

strijp

hooFDkwartier Drents Dorp maker: buuRtbeWoneRS met DRentS DoRp angelS, annemoon geuRtS en Fulco tReFFeRS waar: DRentS DoRp ooSt, beukenlaan

Wat is Social Design? in een voormalige arbeidersbuurt van philips is het een creatief hulpmiddel om sociale samenhang te versterken en de renovatie te begeleiden. Samen met en door de bewoners, gestimuleerd door enthousiaste ontwerpers, met behulp van alledaagse en prikkelende activiteiten.beleef het in Drents Dorp oost! kijk voor de openingstijden tijdens de DDW op www.drentsdorp.nl.

gestel

CaVallilaan/smulDersweg maker: StuDio maatWeRk waar: caVallilaan 1 t/m 295 (oneVen), SmulDeRSWeg 25 t/m 47 (oneVen) en SmulDeRSWeg 86 t/m 118

bij de zes appartementsgebouwen ontbrak het aan eigen identiteit. Woonbedrijf heeft de bewoners benaderd voor hun suggesties. De ontwerpers hebben een koppeling gemaakt tussen ontmoeten en design. elke entree heeft een eigen vorm en kleur gekregen, met als resultaat een schone en opgeruimde hal en meer samenhorigheid onder de bewoners.

gestel

woensel

graFFiti graFisCh lYCeum maker: zeS gRaFFiti­aRtieSten uit euRopa waar: kaRel De gRotelaan / keizeR kaRel V Singel

riChtingaanwijZers en ZitBank maker: ellen bRouWeRS waar: binnenteRRein hemelRijken / DR. joop Den uylStRaat

De Designroute op je smartphone

DownloaD Deapp home sweet home eindhoven

zes beroemde graffitikunstenaars uit binnen­ en buitenland hebben het voormalige Roc­pand aan de karel de grotelaan opgeknapt met een grote muurschildering die de naam hidden beauty mural draagt. Samen met de buurtbewoners bepaalde Woonbedrijf het thema voor de wand, namelijk eten, sport, ontmoeten, talent en design. Dit is ook de nieuwe locatie van la città mobile, een creatief collectief in eindhoven.www.lacittamobile.nl

zitbank en richtingaanwijzers met verwijzing naar andere universiteitssteden. Dit geeft het binnenterrein een betere uitstraling en geeft het inter nationale karakter aan van de buitenlandse studenten en kenniswerkers die hier tijdelijk wonen.

woensel

FlipsiDe VaartBroek Bewoner: aRtSpace FlipSiDe waar: taRWelaan 56/58

Woonbedrijf stelt lege (bedrijfs­)panden beschikbaar, die op herontwikkeling wachten, aan pas afgestudeerde designers in eindhoven. in deze oude bibliotheek huist nu artspace Flipside, een kunstenaarscollectief met 14 atelierruimtes, een dansschool voor oosterse dans en een kickboksschool voor meiden. meer info http://artspaceflipside.nl.

woensel

Digitaal

woensel

geDiChten kronehoeF maker: lieke Van DuiSt en kinDeRen Van baSiSSchool taRieQ ibnoe ziyaD waar: hoek De Van thienenlaan en th. ViciDoRStRaat

waChters maker: Stichting atelieRDoRp (nacho caRbonell) waar: menno Van coehooRnlaan

Winnend gedicht van muhammed Said. met dit project benadrukt Woonbedrijf het belang van de relatie tussen buurt en school. ‘Samen koffiedrinken’ is een symbool van saamhorigheid.

De Woonbedrijf DesignRoute heeft ook een mobiele website. Superhandig voor als je op de fiets stapt! Scan de onder­staande QR code of surf naar: designroute.woonbedrijf.com

bewoners hadden aangegeven dat ze zich wel eens onveilig voelden in de woonomgeving. Stichting atelierdorp heeft de ‘Wachters’ bedacht. De ‘Wachters’ zijn fantasie dieren die bij de voordeur staan en bewoners ‘begroeten’ bij thuiskomst.

2012

ma

De

in h

oll

an

D /

no

rB

ert

hei

jl

5

89

1213

14

10

De leukste route langs Design om in te lijsten!

designroute.woonbedrijf.com