Delta TU Delft

download Delta TU Delft

of 16

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Newspaper Technical University Delft

Transcript of Delta TU Delft

 • 01

  Deze week in Delta

  Waas op de vingers getiktDecaan Marco Waas is vorige week door de ondernemingsraad op de vingers getikt over een reorganisatie bij 3mE. Het college van bestuur zag het met verbazing aan.

  De ondernemingsraad ging vorige week donderdag weliswaar akkoord met de reorganisatie van het prac-ticum modelbouw en bewerkingen, maar is niet te spreken over het feit dat Waas die al zo ongeveer heeft uit-gevoerd.Bij het practicum maakten studenten werkstukken en modellen in een geza-menlijke hal van de faculteiten Indus-trieel Ontwerpen (IO) en Werktuig-bouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE). Vanwege de bezuinigingen is die hal inmiddels ontmanteld en heb-ben beide faculteiten nu afzonderlijke

  practica. De nieuwe practicumruimten zijn al in gebruik en 3mE werkt samen met Regionale Opleidings Centra. Twee medewerkers die met overtollig-heid werden bedreigd, hebben gesol-liciteerd en zijn geplaatst op andere functies binnen de TU. Er komt naar verwachting n boventallige mede-werker voor wie het herplaatsingsplan geldt.Al met al, zo vindt de or, was het reorga-

  nisatieplan al uitgevoerd voordat het was ingediend. College: verbeter dit en liefst nu, zei or-lid Martin Verwaal tegen het college van bestuur (cvb). Aan het voorliggende plan mankeert een en ander, maar we willen dit door laten gaan omdat het schadelijk is als we dat niet doen.

  Marco Waas - aanwezig bij het overleg sprak van verzachtende omstandig-heden. Het project liep al drie jaar. De splitsing was vorig jaar voor de zomer. De taskforce herijking was er toen nog niet. Het proces moest doorgaan.Waas meldde dat hij het plan in sep-tember met de onderdeelcommissie had besproken en gaf toe dat het niet de schoonheidsprijs verdient. Er zit niets achter. Ik heb geen moment het gevoel of de intentie gehad om dit er even snel doorheen te fietsen. Het is misschien flauw, maar ik ga af op heel ervaren medewerkers bij het secretari-aat en p&o.Volgens or-lid Gerard Bart was de decaan nu al drie keer in de fout gegaan bij reorganisaties. Wat doet het cvb hier aan? De twee aanwezige cvb-leden Karel Luyben en Paul Rull-mann keken elkaar vervolgens vragend aan. Rullmann: Het cvb ziet het met verbazing aan en heeft niet het idee gehad dat dit misging. (CvU)

  TUDELTA.14 INTERVIEW: 11

  Waarom mannen het minder goed doen

  Collegevoorzitter Van den Berg: Iedereen mag meepraten

  Balancing bicycles

  Delta 15 verschijnt opdonderdag 12 mei

  To PhD or not to PhD

  DELTA. 14 21-04-2011 WEEkBLAD VAN DE TEChNIsChE uNIVERsITEIT DELfT 01

  Deze week in Delta

  INTERNATIONAL: 07MEIVAkANTIE REPORTAGE: 13

  sCIENCE:04

  Ik heb geen moment de intentie gehad om dit er even snel doorheen te fietsen

  Inholland saneert

  DSR Proteus-Eretes voegde een Filippi-vierzonder voor lichte roeiers toe aan de eigen vloot. De boot werd dinsdagavond gedoopt door Tom van den Broek. Hij was een van de vijf Proteus-leden die met de Nederlandse lichte acht in 2007 goud wonnen op het WK. De doop-plechtigheid vond plaats tijdens de open week bij Proteus. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

  Niet alleen gesprek in

  Hogeschool Inholland sluit negen opleidingen die niet goed genoeg zijn. Drie andere opleidingen draagt de hogeschool over. In Delft verdwijnt technische informatica en zoekt scheepsbouwkunde naar samenwerking.

  BAS BELLEMAN (HOP)/SASKIA BONGER Hoewel het voor de hand ligt, wil een woordvoerder van Inholland niet met zoveel woorden zeggen of de TU Delft ook in de zoektocht is betrokken. We gaan met alle partijen in de regio gesprekken aan. Zeker is wel dat de colleges van bestuur van beide instel-lingen deze week een overleg hadden over mogelijke samenwerkingsverban-den.In de nieuwe plannen heeft Inholland minder mensen nodig, dus die moeten elders een baan zoeken. Het kan ook zijn dat hun opleiding naar een andere hogeschool verhuist. Wel moet duide-lijk zijn dat er niets op stel en sprong wordt gesloten, aldus bestuursvoor-

  zitter Doekle Terpstra. Alle studenten die nu een opleiding volgen, kunnen die gewoon afmaken. Zo is het ook in de wet geregeld.Als het allemaal lukt, breekt Inholland met het verleden. Studenttevreden-heid wordt een sturingsmechanisme, belooft Terpstra: Studentenoordelen worden leidend. De fusiehogeschool wil niet langer concurreren, maar samenwerken met andere hogescho-len. Het aantal studenten zal naar verwachting met een vijfde dalen. De vestigingen moeten de band met de regio weer versterken.Ook wil Inholland stoppen met ons huidige onderwijsconcept en de major-minorstructuur herzien. Com-petentiegericht onderwijs moet zich toespitsen op de doelgroepen van Inholland en meer houvast en struc-tuur bieden. De docenten krijgen weer een centrale rol: Ze nemen de verant-woordelijkheid voor het studiesucces van studenten. Doekle Terpstra is sinds november bestuursvoorzitter van Inholland. Hij kwam van de HBO-raad. Het vorige bestuur moest opstappen na grote commotie over de dubieuze afstudeer-route voor vertraagde studenten van de opleiding media & entertainment management. Die opleiding hoeft zijn deuren niet te sluiten van Terpstra.

  De ondernemingsraad adviseert medewerkers niet in hun eentje naar gesprekken met leiding-gevenden te gaan, als er wordt gesproken over afvloeiingsregelingen in verband met de herijking.

  De ondernemingsraad (or) verstuurt binnenkort een brief naar alle mede-werkers waarin onder meer deze oproep staat. Letterlijk staat er: Wij adviseren u dringend om, als u wordt uitgenodigd voor een gesprek met uw leidinggevende, iemand mee te nemen naar dit gesprek!. Dat kan volgens de or een vakbondsconsulent zijn, een

  juridisch adviseur via de rechtsbij-standsverzekering of een collega of kennis. De or vervolgt met het advies in ieder geval niet akkoord te gaan met een regeling zonder u grondig op de hoogte te hebben gesteld van de gevolgen. De ondernemingsraad raadt medewerkers af om al tijdens een eerste gesprek een handtekening te zetten onder een formulier of rege-ling. Werknemers hebben vier weken bedenktijd. De or adviseert iedereen van die tijd gebruik te maken. Or-voorzitter Dineke Heersma bena-drukt dat de TU goede regelingen heeft en dat de intenties goed zijn. Maar in de uitvoering gaat het wel eens mis. Dat horen we van de vakbonden en op de werkvloer. Daarom zeggen we: voel je je bedreigd of voel je je zenuwach-tig, neem iemand mee.(SB)

 • nieuws/column DelTA. 14 21-04-2011

  delta@tudelft.nl

  @tudelta

  www.delta.tudelft.nl

  02

  VertrouwenOm een container vanuit Rotterdam te verschepen moet een bedrijf er gemiddeld dertig formulieren bijleve-ren. Prof.dr. Yoa-Hua Tan (Techniek, Bestuur en Management) ontwik-kelt ict-systemen voor verantwoord vertrouwen om douaneprocedures te stroomlijnen en de goederenstromen door Schiphol en Rotterdam sneller en veiliger te maken. In ruil voor minder inspecties biedt een vertrouwd bedrijf de overheid toegang tot een deel van hun bedrijfsgegevens.

  StuDocDe faculteit Civiele Techniek en Geo-wetenschappen opent op 26 april de vernieuwde faculteitsbibliotheek op de eerste verdieping van het CiTG-gebouw (net voorbij het ser-vicepunt). Het studie- en documen-tatiecentrum (StuDoc) biedt stille werkplekken voor studenten en is aangepast aan de digitalisering van de collectie. Volgens decaan Louis de Quelerij is de bibliotheek nu trend-settend voor de beoogde renovatie van de rest van het gebouw.

  JazzDe Delftse Studenten Jazzvereniging Groover bestaat dit jaar vijf jaar. Van 10 tot 14 mei organiseert de vereni-ging daarom allerlei activiteiten. Zo is er op dinsdag 10 mei een jamsessie in caf De Klok aan de Oude Delft. De avond erop spelen de Groover-bands Jimmy T & the Sizzling Hot Jazz Captains en Messed Up tijdens het feest Just Jazz in Speakers.

  DenktankStudenten kunnen zich weer inschrij-ven voor deelname aan de Nationale Denktank. Dat betekent drie maan-den (van medio augustus tot medio november) hard werken met andere ondernemende, creatieve en ambi-tieuze academici. Onderwerp is dit jaar de toekomst van het werken. Hoe houden bedrijven hun personeel productief en gemotiveerd zodat ze meer en slimmer willen gaan werken? Aanmelden kan tot 15 mei. Vorig jaar deden er vier TU-studenten aan mee.dELTA onLinE

  SMEETS

  Zonder kennis kun je niks

  Een slim imagoIn de wetenschap speelt imago een belangrijke rol. Wetenschappers doen graag alsof ze elkaar objectief beoordelen, maar in werkelijkheid leest natuurlijk geen hond alle publicaties van zijn collegas. Het is daarom zaak om zorgvuldig een intelligent imago op te bouwen als je in aanmerking wilt komen voor allerlei subsidies, prijzen en hoogleraarsposten. Het gaat er niet om wat je weet, het gaat erom wat je lijkt te weten. Je collegas moeten onder de indruk zijn van je, dus de juiste grondhouding is zelfverzekerd, of zelfs ronduit arrogant. Je moet vooral nooit toegeven dat je iets niet weet of begrijpt. Een goede techniek leerde ik van cabaretier Micha Wertheim. In een briljante sketch legt hij uit hoe hij reageert als iemand vraagt wat hij van de roman Joe Speedboot vond. In plaats van te antwoorden dat hij het boek niet kent, zegt hij op hautaine toon: Ik lees geen Nederlandse literatuur. Zo buigt hij het niet gelezen hebben van een boek om naar iets erudiets. Zijn gesprekspartner krijgt de indruk dat Wertheim elke avond ontoegankelijke Japanse schrijvers zit te bestuderen.Deze truc heb ik vorige week nog gebruikt op een groot wiskundig congres. Tij-dens de lunch zat ik naast een vooraanstaande hoogleraar, die me enthousiast vertelde over zijn werk aan niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. Ik knikte vriendelijk, al begreep ik geen woord van wat hij zei. Toen vroeg hij of ik mis-schien een oplossing kende voor een bepaald probleem met de randvoorwaar-den. Ik zei laatdunkend dat ik niet aa