Delta TU Delft

download Delta TU Delft

of 16

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

newspaper Technical University Delft

Transcript of Delta TU Delft

 • 01

  Deze week in Delta

  TUDELTA.11 INTERVIEW: 10

  Kruisbestuiving tussen techniek en geneeskunde

  Imke de Pater hoopt op een missie

  Shack chic

  Duurzame mobiel als statement

  Life after Delft: Dreaming big

  DELTA. 11 31-03-2011 WEEKbLAD VAN DE TEchNISchE uNIVERSITEIT DELfT 01

  Deze week in Delta

  INTERNATIONAL: 07NIEuWS: 03 REPORTAGE: 12

  ScIENcE:04

  Door geldgebrek moet de gemeente Delft keuzes maken uit haar plannen voor een beter verkeers-netwerk in Delft. Daarbij krijgt de bereikbaarheid van de TU-campus priori-teit.

  SASKIA BONGER

  Het college van burgemeester en wet-houders kiest voor een betere bereik-baarheid, omdat het de bouwplannen op en rond de campus mogelijk wil maken. Een milieueffectrapportage (MER) die vorig jaar is gepubliceerd stelde bereikbaarheid immers als voor-waarde voor de bouw van onder meer duizenden nieuwe studentenkamers.Het grootste deel van het geld dat de gemeente nog over heeft voor nieuwe plannen wordt de komende vier jaar gestoken in de bereikbaarheid van TU Noord. In een update van het Lokaal Verkeer- en Vervoerplan (LVVP) schrijft Delft: Besloten is het groot-ste deel van het budget te bestemmen voor een nieuwe hoofdontsluitings-structuur voor TU noord, conform de voorstellen uit het MER.Die hoofdontsluitingsstructuur bestaat uit de Mijnbouwstraat, het Poortlandplein, het Zuidplantsoen en de Schoemakerstraat. De Mijnbouw-straat wordt een weg voor tweerich-tingsverkeer. Het Poortlandplein moet een rotonde worden. Het Zuidplant-soen wordt een zogenoemde wijkont-sluitingsweg waar een maximum snel-heid van veertig kilometer per uur zal gelden. De Schoemakerstraat krijgt onder meer ter hoogte van de Kruit-huisweg verkeersregelinstallaties.Verder vindt de gemeente het belang-rijk dat de Gelatinebrug, een fietsers-brug over de Schie ter hoogte van evenemententerrein Lijm&Cultuur, er komt. Die brug verbindt het station Delft Zuid met de TU-campus en tus-senliggende gebieden.Naast het LVVP heeft de gemeente ook het Fietsactieplan (FAP) bijgesteld.

  Ook hiervoor is het budget beperkt. Het geld dat er nog is gaat de komende jaren vooral naar het opwaarderen van bestaande fietsroutes, de aanpak van het fietsparkeerprobleem bij NS-station Delft, de aanpak van onveilige fietsoversteken en het bijplaatsen van fietsklemmen op diverse plekken in de stad. De gemeente Delft heeft door een reeks bezuinigingen en financile tegenvallers veel minder geld om plannen uit het LVVP en het FAP uit te voeren. Beide plannen zijn in 2005 aangenomen door de gemeenteraad. In de tussentijd kromp de begroting van de gemeente. Daar kwam bij dat bouwprojecten vanwege de financile crisis forse vertraging opliepen en

  projectontwikkelaars af wilden van hun bijdrage aan de benodigde infra-structuur rondom hun bouwprojecten. De gemeente raakte verder in het nauw doordat gerealiseerde LVVP-projecten duurder uitvielen.Het LVVP omvatte maar liefst 109 gro-tere en kleinere projecten. Daarvan zijn er 35 klaar, waaronder het autovrij maken van de Mekelweg, en worden er veertien aangelegd, zoals tramlijn 19. De gemeente draagt in al die projecten maar een deel van de kosten bij. Alle projecten die voor 2011 tot en met 2014 op de planning stonden, zouden samen een gemeentelijke bijdrage vergen van ongeveer negen miljoen euro. De gemeente heeft na aftrek van projecten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan, zoals een nieuwe oversteek over de Schoemakerstraat ter vervanging van de huidige bij de Christiaan Huygensweg, echter nog maar 2,7 miljoen euro over.

  Verkeer rondom campus gaat voor

  Het aanbreken van de lente is voor Iranirs aanleiding om hun nieuwjaarsfeest te vieren, Nowruz, wat in het Farsi nieuwe dag betekent. Zij verwelkomen het nieuwe jaar met een grote schoonmaak, het bakken van zoetigheden en het planten van zaden. Afgelopen vrijdag vierde de Iraanse studentenvereniging het traditionele feest in het cultuurcentrum met Perzische muziek, dans, pozie en Iraanse lek-kernijen. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

  Geen nieuwbouw voor learning centre De TU onderzoekt of het composietenlab van Hogeschool InHolland als centraal punt is in te richten voor een learning centre. Dit in plaats van nieuwbouw.

  Als oplossing voor de groeiende vraag naar onderwijsruimte en werkplekken wil het college van bestuur (cvb) al jaren een learning centre. Dit centrum zou team- en studieplekken voor stu-denten, experimenteerruimten voor docenten, projectruimten en onder-wijszalen moeten krijgen, voorzien van de modernste ict- en communica-tievoorzieningen.Ruim drie jaar geleden trok het college 10,6 miljoen euro uit voor een nieuw gebouw tussen de faculteiten Werk-tuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschap-pen (3mE), Industrieel Ontwerpen (IO) en Techniek, Bestuur en Management

  (TBM). Dit pand zou tevens een ont-moetingsruimte met caf en tentoon-stellingsruimte kunnen herbergen. Rondom het plein bij IO zou zodanig een kring van gebouwen en facilitei-ten ontstaan die het geheel tot een levendige plek zou moeten maken. Begin vorig jaar koppelde het college de bouw daarom nog aan nieuwbouw

  voor TBM en herinrichting van IO.Vanwege de bezuinigingsoperatie herijking wezen decanen het col-lege op ongebruikte ruimtes rondom het plein. Het cvb houdt de plannen daarom toch nog eens kritisch tegen het licht om te kijken wat de meest efficinte en effectieve aanpak is. De wens om een learning centre te rea-liseren is er dus nog onverminderd,

  zegt collegelid Paul Rullmann. Voor goed onderwijs zijn volgens Rullmann goede faciliteiten nodig en is ruimte nodig om met nieuwe wijzen van leren en onderwijzen met gebruik van ict - te experimenteren. Daarin willen wij als technische universiteit voorop lopen. De dienst facilitair management en vastgoed onderzoekt nu de mogelijk-heden met het composietenlab van InHolland als centraal punt, maar weet nog niet of dat een realistisch alternatief is. Ook is nog niet duide-lijk of in deze opzet voldoende van de beoogde voorzieningen zijn te reali-seren. In juni komt de dienst met een eindrapport. (CvU)

  Ruim drie jaar geleden trok het college 10,6 miljoen euro uit voor een nieuw gebouw

  Delft heeft door bezuinigingen en financile tegenvallers veel minder geld om plannen uit te voeren

 • nieuws/column DelTA. 11 31-03-2011

  delta@tudelft.nl

  @tudelta

  www.delta.tudelft.nl

  02

  dELTA onLinE

  De bionische mens en de wetenschappelijke werke-lijkheid. Daarover gaat de Paradisolezing van hoog-leraar biomechatronica en robotica prof.dr. Frans van der Helm (3mE) aanstaan-de zondag in Amsterdam.

  TOMAS VAN DIjK

  Hij stortte neer uit de ruimte, leek total loss, maar de astronaut werd uit-gerust met metalen onderdelen, sterke motoren en een oneindig scherp zicht. Frans van der Helm glundert terwijl hij een fragment toont van de zeventiger-jaren tv-serie De man van zes miljoen. Geweldig. En hij kan ook zestig mijl per uur lopen.

  Is het ooit mogelijk om zon bionische mens te maken?Zeg nooit nooit. Maar er is een forse doorbraak nodig. Als je kijkt naar mensen die nu revalideren met prothe-sen, dan zie je mensen die schuifelen. Het is ontzettend complex om neuro-nen te stimuleren. je kunt maar een beperkt aantal elektroden aanbrengen om spieren mee aan te sturen. In het lichaam wordt dat gedaan door tien-duizenden zenuwcellen. Ik denk dat er een doorbraak moet komen in de

  kweek van zenuwcellen op chips.

  U doet onderzoek naar de neuromus-culaire aansturing bij de mens. Is dat niet het onderzoeksveld van neurolo-gen?Wij zijn regeltechneuten. Ik zeg wel eens tegen de neurologen van de Uni-versiteit Leiden, met wie we samen-werken, dat ik niet snap dat ze zich bezig houden met neurologie zonder basale kennis te hebben van regel-techniek. Wij zien overal feed-back-loops in en we vergelijken de besturing van het menselijk lichaam met die van een robot. Spieren werken als moto-ren. Spierspoeltjes en peesorgaantjes

  meten de positie, snelheid en kracht van de spieren, en het centrale zenuw-stelsel is de regelaar die het gedrag bepaalt. Neurologen lachen dan wat en zeggen dan weer tegen ons dat onze modellen te simpel zijn.

  U bent algemeen directeur van het onderzoeksconsortium Trend (Trauma Related Neuronal Dysfunction). Waar houden jullie je mee bezig?Een van onze belangrijkste onder-zoekslijnen is gericht op mensen met het complex regionaal pijnsyn-droom. Een ontsporing van het cen-trale zenuwstelsel leidt bij die men-sen tot hevige pijn en spasmen. We

  hebben een robot ontwikkeld die kan meten hoe deze patinten hun spieren aansturen door middel van reflexen. Patinten houden een handgreep vast die willekeurige krachten genereert en ze moeten het handvat stabiel hou-den door terug te duwen. Het appa-raat werkt met krachtverstoring en niet met positieverandering zoals de meeste apparaten in de wereld. Het voelt daardoor heel glad aan en de metingen bevatten nauwelijks ruis. Wetenschap is het gevecht tegen de ruis.

  Wat heb je aan de metingen?je centrale zenuwstelsel vervult twee taken. Stel je loopt door de gang met een kopje koffie. je zenuwstel-sel zorgt er dan voor dat je je hand in een bepaalde positie kunt houden; dat is de positietaak. Het heeft ook een zogenaamde krachttaak, waardoor het in staat is om krachten op te van-gen door mee te veren anders zou je de hele tijd koffie morsen. Bij de patinten schakelt het zenuwstelsel niet goed over van de ene taak naar de andere. Er zijn medicijnen voor, maar het kan maanden duren voordat die aanslaan en de behandeling vergt een ingrijpende operatie waarbij een medicijnpomp onder de huid wordt aangebracht. Met onze robot meten wij of de medicijnen aanslaan.

  CriminaliteitDe criminaliteit in de regio Haaglan-den, waartoe ook Delft behoort, is in 2010 gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Dat bli