Del 20140618

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES ETTEN-LEURSE MIDWEEKEDITIE 18 JUNI 2014 WEEK 25 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 18.700 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO HET NIEUWS VAN DE GEMEENTE ETTEN-LEUR Volg ons via twitter: @EttenleurseBode JOHAN OLDENBURG ZET ZICH AL JAREN IN VOOR JEUGD VLIJTIGE VINGERS VIEREN JUBILEUM ETTEN-LEUR - Het college van b&w stemt in met de beleidsdoelen, doelstellingen en indicatoren als sturings- en verant- woordingsinformatie over de transitie Jeugdzorg. Per 1 januari 2015 vindt de transitie plaats. Dit zorgt voor een aantal bewegingen in de Jeugdzorg en die wil de gemeente monitoren. Wethouder Jean- Pierre Schouw vertelt: “Als regio moeten we eenduidig zijn in hoe we die zorg heb- ben geregeld. We moeten veel vertrouwen hebben in de uitvoerenden en blijven stu- ren op preventie.” Voor uitvoering van de Jeugdzorg loopt een aanbestedingsproce- dure. De aanbesteding moet in september haar beslag krijgen. Regio-samenwerking binnen Jeugdzorg ETTEN-LEUR - De gemeente gaat de par- keersituatie van de Etten-Leurse wijken in kaart brengen. Dat doet zij met een struc- tureel telprogramma. Met de herziening kunnen eventuele fouten in het plan wor- den hersteld. Wethouder Jan van Hal ver- telt: “Dat tellen wordt normaal gesproken om 1 uur ‘s nachts gedaan, maar wij gaan dat om 11 uur ‘s avonds doen. Omdat dan zo goed als iedereen thuis is, en dus ook de auto’s, kun je een goede indruk krijgen van wat de parkeerdruk is. Het gaat echt om een nulmeting, dus om het geheel in kaart te brengen en te zien waar er pro- blemen zitten. De Grient is inmiddels als pilot geteld.” Gemeente brengt parkeren in kaart ETTEN-LEUR - Wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur is de nieuwe voor- zitter van het dagelijks bestuur van de WVS-groep. Schouw werd vorige week gekozen nieuwe praeses van de organi- satie. Plaatsvervangend voorzitter van de WVS-groep werd Hans Verbraak, wethou- der van de gemeente Roosendaal. Door de politieke verschuivingen na de gemeente- raadsverkiezingen wijzigden het algemeen en dagelijks bestuur van de zorgverlenende instantie de afgelopen tijd. De WVS-groep is de sociale werkvoorziening van negen gemeenten in West-Brabant en heeft als taak werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schouw nieuwe voorzitter WVS-groep ETTEN-LEUR- Een gezellige middag aan de haven van Leur afgelopen zondag tijdens het Havenconcert van muziekvereniging Constantia bijgestaan door optredens van regiomuzikanten. De factoren waren dan ook optimaal; een prachtig decor van molen ‘De Lelie’, een haven en een historisch turfschip wat voor anker ligt, eveneens ingrediënten van het theaterspektakel Adriaan van Bergen. FOTO CORINE ROKS DOOR MARJANNE DIJKSTRA Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een vastgesteld aantal ar- beidsplaatsen in de sociale werkvoorzie- ning voor mensen die tot de Wet sociale werkvoorziening-doelgroep behoren. Om deze arbeidsplaatsen te realiseren krijgen gemeenten jaarlijks van het rijk een taakstelling en een bijbehorend rijks- budget. Wethouder Jean-Pierre Schouw vertelt: “We hebben nu de reguliere taak van de WVS-groep bekrachtigd. De ko- mende jaren zal er veel veranderen op dit gebied. Vanaf 1 januari 2015 wordt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening beperkt, door komt door de transities in het soci- ale domein en de nieuwe wetgeving die daarmee samenhangt. Wie echter werkt via die wet blijft erin zitten. Uiteindelijk zullen er dus steeds minder mensen via die oude Wsw werken.” Overeenkomst De uitvoering van de Wsw is onderge- bracht bij de WVS-groep. Zij verzorgt dat voor negen gemeenten. Jaarlijks sluiten de negen gemeenten met de WVS-groep een dienstverleningsovereenkomst af, waarin afspraken worden gemaakt over de realisatie van de taakstelling en de overdracht van het budget. ‘Steeds minder mensen in de Wsw’ Uitvoering Wsw voor 2014 vastgesteld ETTEN-LEUR - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de dienstverleningsovereen- komst met de WVS-groep voor 2014. Daarmee wordt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening van 2014 officieel bekrachtigd. Vanaf het nieuwe jaar gaan er zaken veranderen voor de uitvoering van deze wet. ETTEN-LEUR - Het college van b & w wijzigt in overleg met ontwikkelaars de exploitatieovereenkomst voor de hoek Bis- schopsmolenstraat/Voorvang. Aanleiding hiervoor is de herinrichting van de volle- dige Bisschopsmolenstraat vanaf de Markt tot de rotonde aan de Rode Poort. Volgens de oorspronkelijke overeenkomst zou de ontwikkelaar het openbaar gebied aan de Voorvang en een deel van de Bisschops- molenstraat aanleggen. Nu de hele Bis- schopsmolenstraat wordt heringericht is in overleg met ontwikkelaar afgesproken dat de gemeente het volledige openbaar gebied aanlegt. De ontwikkelaar betaalt een deel van de aanlegkosten. Bisschopsmolen- straat gaat op schop ETTEN-LEUR - Voor belangstellenden van agrarische ontwikkelingen vindt op 21 juni een innovatiedag plaats. De gemeente Alphen-Chaam organiseert deze dag in Cultureel Centrum Den Heuvel in Alphen, met de ZLTO en Rabobank en namens LandStad De Baronie. Dit is de samenwer- king van de gemeenten Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Oosterhout, Breda, Baarle- Nassau en Alphen-Chaam. ‘Tijdens deze dag, speciaal voor onder meer agrarische ondernemers, loonbedrijven en toeleve- ranciers, praten we over de thema’s water, precisielandbouw, biobased economy en duurzame energie. Belangstellenden kun- nen zich via www.zlto.nl gratis aanmelden. Dag over agrarische innovatie op 21 juni DOOR MARJANNE DIJKSTRA De CDA-wethouder vertelt verder: “Er gebeurt heel erg veel in Etten-Leur en er komt de komende tijd ontzettend veel op ons af. We moeten financieel gezien de vinger strak aan de pols blijven houden want we willen onszelf en de burgers van Etten-Leur niet in de vingers snijden. De afgelopen vijf jaar heb ik de jaarrekening gepresenteerd en allemaal eindigden ze in de plus terwijl we steeds uitgingen van een nulsituatie. Twee ton van dat positieve resultaat wordt gebruikt om de projecten die nog lopen in 2014 goed af te ronden. Het overige miljoen gaat de algemene reserve in.” Koers Voor het nieuwe jaar ligt het weer anders, vertelt Van Hal. “Het gaat dan of we nog op koers liggen. Op dit moment eindigen we met 2014 ook in de plus, het gaat dan om ruim 250.000 euro. Dat is ook een grote positieve trendbreuk want de afgelopen jaren eindigden we bij de eerste bestuursrapportage steevast in de rode cijfers. De opzet is wel heel anders dan bij de Jaarrekening 2013; daar gingen we nog uit van de zestien programma’s die we eerst hadden en het nieuwe jaar is gestoeld op de vier pro- gramma’s van nu (Bestuur & Dienstverle- ning, Wonen, Leven en Werk & Inkomen). We moeten scherp blijven sturen op waar we mee bezig zijn, maar door dit voorlo- pige positieve resultaat zijn er geen extra maatregelen nodig en hoeven we geen extra druk te leggen op de organisatie.” Lasten Voor 2015 is de gemeente alweer bezig om een begroting te maken die sluit. Van Hal is blij om te kunnen zeggen dat de lokale lasten niet zullen stijgen. “Al- thans, niet meer dan is geïndexeerd. De afvalstoffenheffing is het jaar hiervoor zelfs met tien euro gedaald en we hopen nog zo’n bedrag naar beneden te kunnen gaan. Het is echt nergens onze bedoeling om de lastendruk voor de burger te ver- hogen.” Gemeente sluit 2013 positief af Van Hal: ‘We willen lastendruk voor burger niet verhogen’ ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur eindigt het boekjaar 2013 in de plus. Dat laat wethouder Jan van Hal weten. “We sluiten het jaar af met een positief resultaat van 1.172.000 euro. Het is mooi dat we ondanks de roerige tijden en druk van buitenaf erin geslaagd zijn om de financiële huishouding goed op orde te hebben.” ETTEN-LEUR - De Raad van Toezicht van Traverse heeft Ad van Rijen vanaf 15 juni 2014 benoemd als bestuurder. Ad van Rij- en (1964) heeft hiervoor 18 jaar gewerkt bij Humanitas DMH. Zijn meest recente func- tie daar was voorzitter van de Raad van Bestuur. “Hij is een gedreven, ambitieuze bestuurder die bijzonder veel zin heeft om richting te geven aan de ontwikkeling van Traverse. Hij woont in Roosendaal en kent de regionale ‘kaart’ goed”, laat de Raad van Toezicht weten. “We hebben er alle vertrouwen in dat Traverse, met Ad van Rijen aan het roer, de juiste bijdrage kan leveren aan het sociale domein in West Brabant en de gemeente Tholen.” Van Rijen nieuwe bestuurder Traverse ETTEN-LEUR - Voor de 98e keer gaat er een bedevaart vanuit Roosendaal naar Kevelaer. Dit is één van de oudste bede- vaartplaatsen van Maria in Europa. Keve- laer ligt net over de Duitse grens bij Venlo. Al vanaf 1642 trekken pelgrims hierheen. In Roosendaal gebeurt dit al vanaf 1904. Tot 30 juli is er de mogelijkheid om op te geven voor de bedevaart naar Kevelaer vanuit Roosendaal en omgeving. De twee- daagse tocht is op dinsdag 19 en woens- dag 20 augustus, de ééndaagse tocht is op woensdag 20 augustus. Inlichtingen en aanmelden bij: J.Voeten, Vierschaarstraat 4, 4751 RP Oud Gastel, tel. 0165-313099 of via E: [email protected]. 98e bedevaart naar Kevelaer ETTEN-LEUR - Het college van burgemees- ter en wethouders trekt de straatnaam Bakkershof in de wijk Schoenmakershoek in. Dit doet het college van burgemeester en wethouders na overleg met Woonstich- ting Etten-Leur. In juni 2004 zijn op grond van het oor- spronkelijke plan voor de wijk Schoenma- kershoek straatnamen toegekend. Na het bekend worden van het laatste bouwplan en het toekennen van huisnummers hier- aan, bleek er geen noodzaak meer om de naam Bakkershof voor de (groene) ruimte tussen de bebouwing aan de Leurse Dijk- Muldersweg-Barbierstraat-Schipperstraat te blijven handhaven. Intrekken straatnaam Bakkershof

description

 

Transcript of Del 20140618

Page 1: Del 20140618

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

E T T E N - L E U R S EMIDWEEKEDITIE18 JUNI 2014WEEK 25

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 18 . 7 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

HET NIEUWSVAN DE GEMEENTE

ETTEN-LEUR

Volg ons via twitter: @EttenleurseBode

JOHAN OLDENBURGZET ZICH AL JAREN

IN VOOR JEUGD

VLIJTIGE VINGERSVIEREN

JUBILEUM

ETTEN-LEUR - Het college van b&w stemt in met de beleidsdoelen, doelstellingen en indicatoren als sturings- en verant-woordingsinformatie over de transitie Jeugdzorg. Per 1 januari 2015 vindt de transitie plaats. Dit zorgt voor een aantal bewegingen in de Jeugdzorg en die wil de gemeente monitoren. Wethouder Jean-Pierre Schouw vertelt: “Als regio moeten we eenduidig zijn in hoe we die zorg heb-ben geregeld. We moeten veel vertrouwen hebben in de uitvoerenden en blijven stu-ren op preventie.” Voor uitvoering van de Jeugdzorg loopt een aanbestedingsproce-dure. De aanbesteding moet in september haar beslag krijgen.

Regio-samenwerking binnen Jeugdzorg

ETTEN-LEUR - De gemeente gaat de par-keersituatie van de Etten-Leurse wijken in kaart brengen. Dat doet zij met een struc-tureel telprogramma. Met de herziening kunnen eventuele fouten in het plan wor-den hersteld. Wethouder Jan van Hal ver-telt: “Dat tellen wordt normaal gesproken om 1 uur ‘s nachts gedaan, maar wij gaan dat om 11 uur ‘s avonds doen. Omdat dan zo goed als iedereen thuis is, en dus ook de auto’s, kun je een goede indruk krijgen van wat de parkeerdruk is. Het gaat echt om een nulmeting, dus om het geheel in kaart te brengen en te zien waar er pro-blemen zitten. De Grient is inmiddels als pilot geteld.”

Gemeente brengt parkeren in kaart

ETTEN-LEUR - Wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur is de nieuwe voor-zitter van het dagelijks bestuur van de WVS-groep. Schouw werd vorige week gekozen nieuwe praeses van de organi-satie. Plaatsvervangend voorzitter van de WVS-groep werd Hans Verbraak, wethou-der van de gemeente Roosendaal. Door de politieke verschuivingen na de gemeente-raadsverkiezingen wijzigden het algemeen en dagelijks bestuur van de zorgverlenende instantie de afgelopen tijd. De WVS-groep is de sociale werkvoorziening van negen gemeenten in West-Brabant en heeft als taak werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Schouw nieuwe voorzitter WVS-groep

ETTEN-LEUR- Een gezellige middag aan de haven van Leur afgelopen zondag tijdens het Havenconcert van muziekvereniging Constantia bijgestaan door optredens van regiomuzikanten. De factoren waren dan ook optimaal; een prachtig decor van molen ‘De Lelie’, een haven en een historisch turfschip wat voor anker ligt, eveneens ingrediënten van het theaterspektakel Adriaan van Bergen. FOTO CORINE ROKS

DOOR MARJANNE DIJKSTRA

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een vastgesteld aantal ar-beidsplaatsen in de sociale werkvoorzie-ning voor mensen die tot de Wet sociale werkvoorziening-doelgroep behoren. Om deze arbeidsplaatsen te realiseren krijgen gemeenten jaarlijks van het rijk een taakstelling en een bijbehorend rijks-budget. Wethouder Jean-Pierre Schouw

vertelt: “We hebben nu de reguliere taak van de WVS-groep bekrachtigd. De ko-mende jaren zal er veel veranderen op dit gebied. Vanaf 1 januari 2015 wordt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening beperkt, door komt door de transities in het soci-ale domein en de nieuwe wetgeving die daarmee samenhangt. Wie echter werkt via die wet blijft erin zitten. Uiteindelijk zullen er dus steeds minder mensen via

die oude Wsw werken.”

OvereenkomstDe uitvoering van de Wsw is onderge-bracht bij de WVS-groep. Zij verzorgt dat voor negen gemeenten. Jaarlijks sluiten de negen gemeenten met de WVS-groep een dienstverleningsovereenkomst af, waarin afspraken worden gemaakt over de realisatie van de taakstelling en de overdracht van het budget.

‘Steeds minder mensen in de Wsw’Uitvoering Wsw voor 2014 vastgesteld

ETTEN-LEUR - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de dienstverleningsovereen-komst met de WVS-groep voor 2014. Daarmee wordt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening van 2014 offi cieel bekrachtigd. Vanaf het nieuwe jaar gaan er zaken veranderen voor de uitvoering van deze wet.

ETTEN-LEUR - Het college van b & w wijzigt in overleg met ontwikkelaars de exploitatieovereenkomst voor de hoek Bis-schopsmolenstraat/Voorvang. Aanleiding hiervoor is de herinrichting van de volle-dige Bisschopsmolenstraat vanaf de Markt tot de rotonde aan de Rode Poort. Volgens de oorspronkelijke overeenkomst zou de ontwikkelaar het openbaar gebied aan de Voorvang en een deel van de Bisschops-molenstraat aanleggen. Nu de hele Bis-schopsmolenstraat wordt heringericht is in overleg met ontwikkelaar afgesproken dat de gemeente het volledige openbaar gebied aanlegt. De ontwikkelaar betaalt een deel van de aanlegkosten.

Bisschopsmolen-straat gaat op schop

ETTEN-LEUR - Voor belangstellenden van agrarische ontwikkelingen vindt op 21 juni een innovatiedag plaats. De gemeente Alphen-Chaam organiseert deze dag in Cultureel Centrum Den Heuvel in Alphen, met de ZLTO en Rabobank en namens LandStad De Baronie. Dit is de samenwer-king van de gemeenten Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. ‘Tijdens deze dag, speciaal voor onder meer agrarische ondernemers, loonbedrijven en toeleve-ranciers, praten we over de thema’s water, precisielandbouw, biobased economy en duurzame energie. Belangstellenden kun-nen zich via www.zlto.nl gratis aanmelden.

Dag over agrarische innovatie op 21 juniDOOR MARJANNE DIJKSTRA

De CDA-wethouder vertelt verder: “Er gebeurt heel erg veel in Etten-Leur en er komt de komende tijd ontzettend veel op ons af. We moeten fi nancieel gezien de vinger strak aan de pols blijven houden want we willen onszelf en de burgers van Etten-Leur niet in de vingers snijden. De afgelopen vijf jaar heb ik de jaarrekening gepresenteerd en allemaal eindigden ze in de plus terwijl we steeds uitgingen van een nulsituatie. Twee ton van dat positieve resultaat wordt gebruikt om de projecten die nog lopen in 2014 goed af te ronden. Het overige miljoen gaat de algemene reserve in.”

KoersVoor het nieuwe jaar ligt het weer anders, vertelt Van Hal. “Het gaat dan of we nog op koers liggen. Op dit moment eindigen we met 2014 ook in de plus, het gaat dan om ruim 250.000 euro. Dat is ook een grote positieve trendbreuk want de afgelopen jaren eindigden we bij de eerste bestuursrapportage steevast in de rode cijfers. De opzet is wel heel anders dan bij de Jaarrekening 2013; daar gingen we nog uit van de zestien programma’s die we eerst hadden en het nieuwe jaar is gestoeld op de vier pro-gramma’s van nu (Bestuur & Dienstverle-ning, Wonen, Leven en Werk & Inkomen). We moeten scherp blijven sturen op waar

we mee bezig zijn, maar door dit voorlo-pige positieve resultaat zijn er geen extra maatregelen nodig en hoeven we geen extra druk te leggen op de organisatie.”

LastenVoor 2015 is de gemeente alweer bezig om een begroting te maken die sluit. Van Hal is blij om te kunnen zeggen dat de lokale lasten niet zullen stijgen. “Al-thans, niet meer dan is geïndexeerd. De afvalstoffenheffi ng is het jaar hiervoor zelfs met tien euro gedaald en we hopen nog zo’n bedrag naar beneden te kunnen gaan. Het is echt nergens onze bedoeling om de lastendruk voor de burger te ver-hogen.”

Gemeente sluit 2013 positief afVan Hal : ‘We wil len lastendruk voor burger niet verhogen’

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur eindigt het boekjaar 2013 in de plus. Dat laat wethouder Jan van Hal weten. “We sluiten het jaar af met een positief resultaat van 1.172.000 euro. Het is mooi dat we ondanks de roerige tijden en druk van buitenaf erin geslaagd zijn om de fi nanciële huishouding goed op orde te hebben.”

ETTEN-LEUR - De Raad van Toezicht van Traverse heeft Ad van Rijen vanaf 15 juni 2014 benoemd als bestuurder. Ad van Rij-en (1964) heeft hiervoor 18 jaar gewerkt bij Humanitas DMH. Zijn meest recente func-tie daar was voorzitter van de Raad van Bestuur. “Hij is een gedreven, ambitieuze bestuurder die bijzonder veel zin heeft om richting te geven aan de ontwikkeling van Traverse. Hij woont in Roosendaal en kent de regionale ‘kaart’ goed”, laat de Raad van Toezicht weten. “We hebben er alle vertrouwen in dat Traverse, met Ad van Rijen aan het roer, de juiste bijdrage kan leveren aan het sociale domein in West Brabant en de gemeente Tholen.”

Van Rijen nieuwe bestuurder Traverse

ETTEN-LEUR - Voor de 98e keer gaat er een bedevaart vanuit Roosendaal naar Kevelaer. Dit is één van de oudste bede-vaartplaatsen van Maria in Europa. Keve-laer ligt net over de Duitse grens bij Venlo. Al vanaf 1642 trekken pelgrims hierheen. In Roosendaal gebeurt dit al vanaf 1904. Tot 30 juli is er de mogelijkheid om op te geven voor de bedevaart naar Kevelaer vanuit Roosendaal en omgeving. De twee-daagse tocht is op dinsdag 19 en woens-dag 20 augustus, de ééndaagse tocht is op woensdag 20 augustus. Inlichtingen en aanmelden bij: J.Voeten, Vierschaarstraat 4, 4751 RP Oud Gastel, tel. 0165-313099 of via E: [email protected].

98e bedevaartnaar Kevelaer

ETTEN-LEUR - Het college van burgemees-ter en wethouders trekt de straatnaam Bakkershof in de wijk Schoenmakershoek in. Dit doet het college van burgemeester en wethouders na overleg met Woonstich-ting Etten-Leur. In juni 2004 zijn op grond van het oor-spronkelijke plan voor de wijk Schoenma-kershoek straatnamen toegekend. Na het bekend worden van het laatste bouwplan en het toekennen van huisnummers hier-aan, bleek er geen noodzaak meer om de naam Bakkershof voor de (groene) ruimte tussen de bebouwing aan de Leurse Dijk-Muldersweg-Barbierstraat-Schipperstraat te blijven handhaven.

Intrekken straatnaam Bakkershof

Page 2: Del 20140618

PERSBERICHT

HEROPENING SHOWROOMBOUWCENTER NELEMANSMeer dan 2.500 m² keuken- en badkamerinspiratie onder één dakEtten-Leur, 12 juni 2014 – In het weekend van 21 en 22 juni vindt voor onder-nemer Edgar Nelemans en zijn team een nieuw hoogtepunt plaats: de heropeningvan de Bouwcenter Nelemans showroom in Etten-Leur.

Bouwcenter Nelemans is al decennia lang een begrip in West-Brabant en ver daar buiten. Bekend als toeleverancier van de professionele aannemer is de showroom daarentegen volledig gericht op de particuliere klant, al dan niet gestuurd vanuit een bouwproject. Bij dit bedrijf mag u “Alles onder één dak” letterlijk nemen. Al vanaf de snelweg A58 (Etten-Leur) heeft u zicht op het indrukwekkende pand met 2.500 m² showroom waar een totaal pakket aan afbouw materialen tegen verrassend aantrekkelijke prijzen wordt aangeboden.

Compleet nieuwe keuken- en badkamershowroomNa weken van verbouwing wordt op zaterdag 21 juni de nieuwe showroom officieel geopend. De zeer stijlvolle showroom is helemaal van deze tijd. Nelemans: “In de moderne showroom kan zowel de consument als de professionele klant genieten van de allerlaatste trends, de nieuwste technische snufjes en de modernste materialen. We bieden een uitermate aantrekkelijk aanbod van kwalitatieve producten tegen verrassende prijzen”.

Exclusief in West-Brabant:Next125 StoreEen bijzondere plek in de showroom wordt ingenomen door een Next125 Store. Dit bijzondere keukenmerk staat voor internationaal design, duurzaam geproduceerd

voor een verrassend aangename prijs. De collectie van Next125 omvat o.a. greeploze keukens, vrijhangende keukens met eenprachtige afwerking.

Nelemans biedt uniek totaalpakket onder één dakDe nieuwe filosofie sluit uitstekend aan bij de toenemende trend dat consumentengraag één aanspreekpunt hebben bijeen verbouwing. Door de compleetheid aan productgroepen biedt BouwcenterNelemans een totaaloplossing op gebiedvan keukens, badkamers, tegels, houtenvloeren, laminaat, binnen- en buitendeuren en kastwandsystemen.

Vernieuwd online platformOmdat consumenten zich steeds meeronline willen oriënteren heeft Nelemans twee nieuwe websites geïntroduceerd www.nelemanskeukens.nl en www.nelemansbadkamers.nl. Beide websites biedenpotentiële kopers een keur aan informatie, tips en aantrekkelijke aanbiedingen.

Feestelijk heropeningsweekend 21 en 22 juniTijdens het heropeningsweekend op 21 en22 juni is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de vernieuwde showroom onder het genot van een hapje en een drankje. Voor iedere bezoeker ligt er ook nog eens eenleuke attentie klaar.

Deze actie geldt op 16 t/m 21 juni 2014 bij Specsavers Etten-Leur. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers – Specsavers, het Specsavers logo. specsaversnederland. www.specsavers.nl

PROFITEER VAN DIT AANBOD!Specsavers Etten-Leur Hof van den Houte 156 076 501 4409

Specsavers Etten-Leur gaat verbouwen. Om dit te vieren ontvangt u van 16 t/m 21 juni 50% korting op een complete bril. Dat is dus op het montuur en de glazen, inclusief glasopties!

LET OP: Vanwege de verbouwing zijn wij 22 t/m 27 juni gesloten.

SALE!50%KORTING OP EEN COMPLETE BRIL!

Page 3: Del 20140618

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

Volg ons op Twitter: @EttenLeurseBode.

DOOR RIA VAN MEIR

Na de regio rond Arnhem en Nijmegen, de

Veluwe en Oost-Brabant is West-Brabant de volgende Nederlandse regio die aan-sluit bij de internationale Liberation Route

Europe. “Op heel veel plaatsen in West-Brabant is er in het najaar van 1944 hard gevochten voor onze bevrijding. Iedere

plaats heeft zijn eigen verhaal en gebeur-tenis. Met de Liberation Route worden al deze plaatsen met elkaar in verbinding gebracht”, legt projectmanager Frank van der Eijnden uit. Wie denkt in Normandië op de fiets te stappen om vervolgens in Berlijn uit te komen, moet onderweg geen bewegwijzering voor een uitgestippeld pad verwachten. “Het is onmogelijk om alle locaties met elkaar te verbinden in een route. De Liberation Route is dan ook veel meer een netwerk van alle locaties, die belangrijk waren in de bevrijding van West-Europa, al is het op lokaal en regi-onaal niveau wel mogelijk om de punten via fiets- en wandelroutes met elkaar te verbinden. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al op de Brabantse Wal.”

LuisterpuntenDie locaties worden in West-Brabant ge-markeerd aan de hand van een luisterpunt. In totaal komen er 23 luisterpunten in de gemeenten Bergen op Zoom, Woens-drecht, Steenbergen, Roosendaal, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Gilze-Rijen, Oos-terhout, Drimmelen en Moerdijk. “Daarbij moet je denken aan een soort zwerfkei met een informatiepaneel. Daarop staat dan een QR-code dat je kunt inscannen met je telefoon of een nummer dat je kunt bellen, waarna er een geluids-fragment wordt afgespeeld. Zo kan je de sfeer van de bevrijding intens beleven”, stelt Van der Eijnden Naast de 23 luis-terpunten wordt er bij de Natuurpoort bij

de Volksabdij in Ossendrecht ook een be-zoekerscentrum met een experience over de Slag om de Schelde ingericht. Marisa Godschalk van de Volksabdij laat weten dat de plannen voor het bezoekerscentrum zich momenteel nog in de ontwerpfase bevinden. “We zijn druk bezig met het invullen van het centrum. Daar hopen we snel duidelijkheid over te krijgen, zodat het centrum er eind dit jaar kan komen.”

Zeventigste verjaardagDan moeten ook de 23 luisterpunten gere-aliseerd zijn. Volgens Van der Eijnden loopt het project tot eind dit jaar. “Maar bij de zeventigste verjaardag van de bevrijding in oktober moet een groot deel van de Libe-ration Route in West-Brabant al klaar zijn.”

Luisteren naar de bevrijding van West-Europa23 locat ies in West-Brabant opgenomen in internat ionaal netwerk

Met je eigen mobiele telefoon kun je straks op 23 plaatsen in West-Brabant luisteren naar de bevrijding. FOTO LIBERATION ROUTE

ETTEN-LEUR - Zeventig jaar geleden streden Britse, Amerikaanse, Canadese en Poolse troepen voor de bevrijding van West-Brabant. Op tientallen plaatsen in de regio zijn sporen van deze strijd nog altijd terug te vinden. Op initiatief van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Breda is West-Brabant daarom opgenomen in de in-ternationale Liberation Route Europe. De komende maanden worden er op 23 plaatsen luisterpunten aangebracht, waarbij op een indrukwekkende wijze de Slag om de Schelde ten gehore wordt gebracht.

De Liberation Route Europe is de tocht die de geallieerden in 1994 en 1945 volgden tijdens de bevrijding van Europa. De route start in Groot-Brittannië en gaat via Normandië, Parijs en de Belgische Ardennen naar de Slag om de Schelde en Arnhem richting Berlijn. De tocht werd in 2008 nieuw leven ingebla-zen in de regio Arnhem-Nijmegen in de vorm van luisterpunten. Het internationale netwerk telt inmid-dels al meer dan tachtig beleefpun-ten.

Liberation Route

DOOR STELLA MARIJNISSENJohan Oldenburg is vanuit Rotterdam, via Den Haag en Breda in Etten-Leur be-land. Zijn lagere school en toenmalige Ulo stonden in Rotterdam en zijn opleiding elektronica deed hij in de avonduren. In Den Haag had hij zijn eerste baan in het cultureel werk bij clubhuis de Mussen. “Ik had toen al het gevoel dat er dingen veran-derd moesten worden. Ik was 19 jaar.” Het waren de begin jaren zestig, die roerige tijd met veel maatschappelijke onrust en veranderingen op til.

Etten-LeurDe slechte betaling van zijn baantje zorgde ervoor dat hij in de verkoop van elektro-nica belandde en bij een verzekeringmaat-schappij in Breda. In 1974 verhuisde de inmiddels getrouwde Oldenburg naar Et-

ten-Leur. Een mislukte dubbele hernia ope-ratie veranderde zijn leven want in 1975 werd hij voor 100% afgekeurd en kwam hij in de WAO. De energieke Oldenburg ging niet bij de pakken neerzitten. “Ik heb ermee leren leven. Ik ben geen man om thuis te zitten, ben toen weer in het cul-tureel werk gedoken.” Avondstudies MBO en HBO zorgden ervoor dat hij in 1981 af-gestudeerd sociaal cultureel werker was.

JeugdwerkVanaf 1975 heeft Oldenburg zich als vrij-williger ingezet bij de toenmalige Tiener-hoeve. “Elke dag activiteiten voor jonge-ren vanaf 14 tot en met 24 jaar” vertelt hij. Oldenburg en broeder Alex waren de drij-vende krachten. Ook zette hij zich in voor Jeugdland waar kinderen toen en ook nu nog in de vakantieperiode terecht kunnen. De Tienerhoeve ging op in de Harre en de Harre uiteindelijk in de Nobelaer. Olden-burg verdedigt vol vuur zijn standpunt dat er toen, en nu duidelijk behoefte is aan iets voor de jeugd. “Voor de groep tot 18 jaar is er niks, er moet veel meer geluisterd wor-den naar wat er op straat leeft.”

Oecumenisch inloophuisDe jeugd heeft hem altijd weten te vinden

als zij problemen hadden. Een luisterend oor werd en wordt gegeven en een weg gewezen al dan niet met zijn bemiddeling. Oldenburg is coördinator van het oecume-nisch inloophuis, een ontmoetingsplaats voor jong en oud voor gezelligheid, een praatje, knutselen tot zelfs taalmaatjes voor inburgeraars. Voor iedereen toegan-

kelijk, kerkelijk of niet.

SmoesIn de week voor koningsdag ontving Olden-burg een uitnodiging per e-mail voor een gesprek op het Gemeentehuis op 25 april, iets dat totaal niet vreemd is gezien zijn veelvuldige contacten daar. Jeannine, zijn

vrouw, vertelt, “maar toen was het vrijdag de 25ste en Johan zei maar ‘ja, ja’ en toen uiteindelijk: ‘ik doe toch maar een colbertje aan’.” Toen hij ook nog andere sokken aan moest voelde hij nattigheid. “En toen ik op het gemeentehuis door de gangen werd geloodst wist ik het zeker, ik krijg een lintje. Het was een geweldige dag”

‘We zijn 50 jaar terug in de tijd wat betreft behoefte aan hulp’Een colbert je en andere sokken

Johan Oldenburg. FOTO STELLA MARIJNISSEN

ETTEN-LEUR – De 71-jarige Johan Oldenburg is welbespraakt en vertelt vol enthousiasme over zijn leven en wat hij daarin bereikt heeft. Een so-ciaal mens met een warm hart die zich volledig inzet voor hen die het no-dig hebben binnen de gemeente Etten-Leur. Bekend bij bedrijven om zijn zoektocht naar sponsors en bij de gemeente als regelaar en bemiddelaar in allerhande zaken.

Naam: Johan OldenburgLeeftijd: 71 jaarGeboorteplaats: RotterdamHobby’s: motorrijden, elektronica, zingen in het Princenhage’s man-nenkoor – 1e tenor

Paspoort

pinda’sgezouten of ongezouten

tegen inlevering van deze advertentie 250 g van € 2,50

voor € 1,95

geldig van 20 t/m 30 juni 2014

Lever deze advertentie in bij Partí Etten-Leur, Roosendaal

of Gorinchem!

Lever deze advertentie in bij

Parti Etten-Leur ofRoosendaalK

nip uit en lever in!

Geldig van 20 t/m 30 juni 2014kijk voor meer aanbiedingen op www.parti.nlMaximaal 1 advertentie per aankoop. Inwisselbaar bij Partí,Winkelcentrum 5, Etten-Leur of Roselaar 1d, Roosendaal.

Geniet van h et moment!

Page 4: Del 20140618

D A N S EN ONTMOETELKAAR IN RIJSBERGEN

VOOR SINGLES & PAREN:ZATERDAG 28 JUNI

HARMONIEZAAL te RIJSBERGENIngang Lagestraat 1 cq 3 naast pinautomaat

Zaal open 19.30 uur start 20.30 uurInlichtingen: 06 22 41 43 07

www.bootrijsbergen.nl

EDDY SMETS& LETTY

LIVE BANDMET GOEDE

DANS MUZIEKTHE PLACE

WHEREYOU WANT

TO BE !

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST

TE HUUR: MINI SHOVELook voor kleine pakjes hooi persen

Jan van BergenHulsdonkstraat 204882 JM ZundertTel: 076 - 5985324Gsm: 06 - 55918911Markt 26, Zundert ■ Reserveren: telefonisch 076-597 3340 of via [email protected]

www.aubergevangogh.nl

Genieten bij Restaurant Auberge van GoghOok zo genoten van Nederland tegen Spanje?Bij ons is het altijd genieten. Menu “Auberge van Gogh”, Lazy Sunday of Midweekarrangement, High Tea, Menu Carte Blanche of gewoon lunch of diner van de kaart, het kan allemaal zoals u het wilt.

eventueel vergezeld van Van Gogh gebak of appeltaart of een heerlijke warme wafel met vanilleroom en verse Zundertse aardbeien. Of voor een heerlijk glas wijn.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor een uitstekende zakenlunch of -diner, wel of niet gecombineerd met gebruikmaking van de Van GoghKamer voor een vergadering of bespreking.

Bij goed weer is het uitstekend toeven op ons prachtige terras in de mooie rustige Van Gogh tuin.

Welkom in de Auberge, namens het team, Sven Uijttewaal en Geertje Klijn.

Stichting ROBBERT VAN DEN BROEKEDoor de vensters van God

22 juni 14.30 - 17.30 uur. Lezing en healing.24 juni 20.00 - 22.30 uur. Persoonlijke vragen en healing.

Kosten € 20,00

Reservering met naam en adres noodzakelijk

[email protected] Conferentie centrum Bovendonk, Hoeven

SALEON SELECTED ITEMS

BOMONT

30%WWW.BOMONT.NL

DAMES, HEREN & KIDS-KLEDING VAN O.A: GAASTRA, TOMMY HILFIGER, GEDDES & GILLMORE, MARCO POLO, MCGREGOR, GANT & GEISHA. M.U.V. ONZE NIEUWE COLLECTIES.DOMBURGOOSTSTRAAT 1

GOESGROTE MARKT 1

RENESSEHOGEZOOM 171

TERNEUZENNOORDSTRAAT 109

ZOUTELANDELANGSTRAAT 13

MIDDELBURGMARKT 73

ETTEN-LEURWINKELCENTRUM 16

5PLK

21 JUNI BREDA GAMMA VRIJMARKT (SPINVELD)

22 JUNI HOEVEN ROMMELMARKT (AKKERLINGEN)

29 JUNI RIJSBERGEN BOEDHA VRIJMARKT

INL/ RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL

WWW. DEMARKTEN.COM

45,- p.p.

BOWLEN +3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERSBOWLING

ARRANGEMENT

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 [email protected]

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

Restaurant bowling feestenRestaurant bowling feesten

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 - 370 545

Geldig tot 27 juni

Australië-

Nederland

€ 5,00 KORTING per Nederlands

doelpunt !

Australië-

Nederland

€ 5,00 KORTING per Nederlands

doelpunt !

NIEUW

Fernando en zijn Chef-Kok verrassen u graag met hun specialiteiten.

Kwaliteit is geen toeval

Rucphenseweg 30, Klein-Zundert 076-5977979

www.restaurantfernando.nl

426 NIEUWE VOORTENTEN HALVE PRIJSVERVAT.NL Hal 2&3 Stadionweg 33

3077 AP Rotterdam 010-482 27 81

OPEN MA. T/M ZAT. 9.30-17.00KOOPZONDAG 22 JUNI 11.00-17.00

UNIEKE AANBIEDING FABRIEKSPARTIJ50% KORTING

Sigma/Megastar 240/270 240 bijv. maat 5 Van 956,- voor 478,-grijs en blauw

Primero 240/270240 bijv. maat 3van 900,- voor 450,-grijs en blauw

Cameobijv. maat 11van 1064,- voor 532,- Leverbaar grijs en blauw

Dakota lx bijv. maat 10 incl.

grijs en blauw

van 1350,- voor

595,-

Lugano 270/300

grijs en blauw

270 bijv. maat 7 van 1.336,- voor 609,-

300 bijv. maat 10 van 1.598,- voor 799,-

71x

87x

115x121x

32x

Page 5: Del 20140618

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Ettenleurse Bode

Ettenleurse Bode

Redactie Peter Houtepen

Correspondenten Frans van der Bom, Stella Marijnissen, Huub Vervest

Acquisitie Lauran Mol

Druk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties dinsdag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 25De oplossing van deze puzzel is in week 26 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Ongelooflijk, bizar, onvoorstelbaar en onwerkelijk … Hoe vaak heeft u deze woorden eind vorige week uitgesproken? Ik vaak, maar Erik Staal is dan ook ongelooflijk, bizar, onvoorstelbaar en onwerkelijk. Een korte uitleg voor degenen die het verhoor van de oud-baas van Vestia door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties hebben gemist. Staal is de man die de Rotterdamse woningcorporatie Vestia samen met wat vazallen op de rand van de afgrond bracht door te speculeren met risico-volle derivaten, een financieel product waar ik, net als 99,9 procent van de Nederlan-ders, waaronder Staal zelf, niets van snap. Toen de problemen in 2012 in hun volle omvang duidelijk werden, kon de corporatie alleen met miljarden euro’s van andere corporaties worden gered. Het bijna-faillissement vormde, samen met enkele andere schandalen in de sociale huursector de aanleiding voor de enquête. Staal werd don-derdag door de Tweede Kamerleden gehoord. Het was een beschamende vertoning. Duidelijk getraind door deskundigen, die Staal makkelijk kon betalen met zijn gouden handdruk van 3,6 miljoen euro, gaf hij bewust langdradige en ontwijkende antwoor-den. Bovendien liet zijn geheugen hem regelmatig in de steek. Het meest pijnlijke moment was toen hem werd gevraagd of hij spijt had. “Spijt, ik vind dat een moeilijk begrip”, zei hij. Derivaten zijn moeilijk, meneer Staal, spijt niet. Spijt heb je als door jouw wanbeleid een organisatie bijna op de fles gaat, het vertrouwen in een sector tot beneden het dieptepunt zakt, niet al te welgestelde mensen veel meer huur moe-ten gaan betalen en honderden mensen op straat komen te staan om de financiële problemen (deels) op te lossen.Wie donderdag heeft gekeken weet dat het Staal niet deert. Hij wil alleen zijn straatje schoon vegen. Ik denk dat hij na het verhoor naar een vijfsterrenhotel is gegaan om de dag erna in de business class terug te vliegen naar zijn riante villa op Bonaire. Daar heeft hij alles van zich afgeschud en zijn zinnen verzet met het voetbalduel tussen Nederland en Spanje op zijn splinternieuwe curved televisie. Ongelooflijk, zal hij hebben gemompeld na de magistrale zege. Ongelooflijk, bizar, onvoorstelbaar en onwerkelijk zeg ik nogmaals over deze man.

Spijt is niet moeilijk

ColumnEugène de Kok

DOOR MARJANNE DIJKSTRA

De gemeenten huren adviseurs van BrainZ in om (startende) on-dernemers te helpen waar mogelijk is. Niet alleen nieuwe en be-staande ondernemers kunnen voor advies terecht bij Brainz, ook schoolverlaters, herintreders en uitkeringsgerechtigden kunnen er om hulp vragen. Het bedrijf kan ondernemers onder andere hel-pen met het opstellen van een ondernemingsplan, aanvraag van een micro- of MKB krediet, zoeken naar een bedrijfslocatie, op-stellen van een marktbewerkingsplan, vergroten van het netwerk en het opstellen van de administratie.

DroomDe adviseurs van BrainZ hebben jarenlange ervaring in het be-geleiden en adviseren van startende en bestaande ondernemers. Henk Ras van BrainZ vertelt: “Het gros van de mensen die ik heb geholpen heeft een droom, wil graag voor zichzelf beginnen en denkt een gat in de markt te hebben gevonden. Vaak is dat niet zo, maar pratenderwijs komen we er dan uit.

Het gaat echt niet alleen om startende ondernemers, ik help ook herintredende moeders, mensen bij bedrijfsovernames of bedrij-ven die financiële problemen hebben. Van huis uit ben ik ingenieur en ik heb over de hele wereld gewerkt en bedrijven opgezet of geholpen ze op te zetten. Ik was ook betrokken bij het Starterslo-ket van de Kamer van Koophandel. Omdat ik zowel met de voor- als de achterkant van het bedrijfsleven bekend ben, kan dat heel handig zijn.”

IntensiefHet project is een proef die dit jaar en volgend jaar draait en wordt door de samenwerkende gemeenten gesubsidieerd. Op het gebied van Werk en Inkomen werken de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk al jaren intensief sa-men. Zij menen het belangrijk te vinden om de dienstverlening aan startende ondernemers te verbeteren en kansen om te parti-ciperen in de samenleving te vergroten. Voor meer informatie over de spreekuren en locaties: Henk Ras, 06 – 54 37 31 06, [email protected] of www.brainz.nl.

Gemeenten helpen ondernemersExterne adviseurs van BrainZ brengen problemen in kaart

ETTEN-LEUR – De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert gaan samenwerken om startende ondernemers te adviseren en te ondersteunen. ‘Starters Advisering regio Etten-Leur’, zoals het pro-gramma van de gemeenten heet, wordt ondersteund met de bedrijfsadviseurs van BrainZ.

DOOR CORINE ROKS

“Het verrijkt je eigen leven”, is een van de uitspraken die je vaak hoort van de vrijwilligers. VPTZ is een landelijke orga-nisatie met regionale afdelingen. De VPTZ West- Brabant & Tholen is er hier een van met tientallen gemotiveerde en gedreven vrijwilligers. Joke Frankhuijzen en Toos Verbogt zijn twee van deze vrijwilligers. Toos is al jaren vrijwilliger en Joke sinds kort als coördinator in het gebied Roosen-daal/Halderberge.

Luisterend oorToos heeft een achtergrond als verpleeg-kundige. Na haar jaren als professional wil-de zij zich richten op hetgeen waar in haar werk vaak te weinig tijd voor was: de ge-wone persoonlijke wensen. “De cliënt als de mantelzorger willen elkaar soms sparen in hun eigen verdriet en willen hun verhaal dan kwijt aan een buitenstaander”, vertelt Toos. Joke daarentegen heeft van dichtbij een verdrietig proces meegemaakt met een vriendin. “Deze ervaring heeft me tot dit vrijwilligerswerk gedreven”.

Verplichte scholingAls mensen besluiten om dit vrijwilligers-

werk te willen doen, wordt het eerste con-tact meestal telefonisch gelegd. Er vindt dan een kennismaking plaats bij de vrijwil-liger thuis. Deze moet uiteraard goed ge-motiveerd zijn en blijkt dat het wederzijds klikt, dan volgt de verplichte scholing. Zes dagdelen met veel informatie rondom de dood en jouw rol daarin vormen de basis van deze opleiding. Daarnaast wordt de aspirant vrijwilliger wat til-technieken geleerd, maar verpleeg-kundige handelingen behoren niet tot zijn/haar taak . Na een succesvolle afsluiting van de introductiecursus kan de vrijwilliger zijn of haar cliënt(en) bezoeken. “Dezelfde dag bel ik de vrijwilliger op om te vragen hoe het is geweest”, vertelt Joke. De be-geleiding is goed geregeld, Joke is naast coördinator ook klankbord voor de vrijwilli-gers. Een keer per maand is er een vrijwilli-gersbijeenkomst en minstens drie keer per jaar komt er een gastspreker. Daarnaast wordt er deskundigheidsbevordering aan-geboden door het Landelijk Steunpunt van VPTZ.

Hospice“Het contact thuis is een op een, en bij een hospice werk je met meerdere vrijwil-ligers”, legt Toos het verschil uit.

Twee dagdelen per week van uiterlijk vier uur kunnen vrijwilligers worden ingezet, waarbij het soms gaat om een cliënt maar ook meerdere behoort tot de mogelijkhe-den. De leeftijd van de vrijwilligers varieert van 35 tot ruim 80 jaar. Toos vertelt: “Het is altijd spannend als ik bij een nieuwe cliënt binnenkom, klikt het en hebben ze behoefte aan een gesprek? Soms hoef ik helemaal niets te zeggen en wordt mij aanwezigheid gewoon erg ge-waardeerd, maar het kan ook gebeuren dat mensen hun hele levensverhaal vertellen”.

TerminaalCliënten waar de vrijwilligers inzet verzor-gen hebben van de arts een palliatieve of terminale indicatie gekregen. Via de Thuiszorg wordt meestal het eerste contact gelegd met de VPTZ als de cliënt of de mantelzorger daaraan behoefte heeft. Het ontlasten van deze laatstgenoemde is een belangrijke taak van deze organisatie. Daarom is VPTZ op zoek naar nieuwe vrij-willigers. Ook is er een behoefte aan een nieuwe vrijwillige coördinator.

Voor meer informatie: www.vptz-westbra-banttholen.nl, of bel met 06-51498069.

Vrijwilligers staan terminale patiënten bij in thuissituatie

‘Het s impelweg’ er z i jn

Links Toos Verbogt en rechts Joke Frankhuijzen. FOTO CORINE ROKS

ETTEN-LEUR - Een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk, de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Vrij-willigers die ondersteuning en hulp aan ongeneeslijk zieken en hun naasten verlenen en waarbij de belangrijkste taak, het simpelweg ‘er zijn’, centraal staat. En dit alles in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt.

Page 6: Del 20140618

PAGINA 6

ETTEN-LEUR - Medisport Etten-Leur organiseert voor de tweede keer de 3D100. In 100 dagen worden wielrenners klaargestoomd om 3 dagen door Nederland te fietsen.

Een mooi initiatief voor wielrenners, maar ook voor bedrijven. Er nemen 7 gesponsorde teams deel aan dit evenement, waaronder team Hommel Autobedrijven. Dit team wordt gesponsord door 7 bedrijven uit de regio Etten-Leur, namelijk Hommel Autobedrijven, Office Palace, Finance Bizniz, Dieden Financiële Diensten, H&L Accountants & Belasting-adviseurs, Schilderscombinatie Antonissen VOF en Newskin. Deze bedrijven bundelen de krachten tot 1 sportief team. Dit sterkte en talentvolle team zult u dan ook vaker terugzien bij wielerevenementen, toertochten en wielerinitiatieven voor goede doelen. Bent u nieuwsgierig geworden naar dit team en de 3D100? Lees alles op www.hommelautobedrijven.nl

3D100 verbindt ondernemers uit de regio Etten-Leur

KORT BEDRIJVIG

V.l.n.r. Stijn, Rob, Johan, Helmut, René, Maikel, Marcel, Martin, Jörgen, Jan Paul en Pa-trick (Edwin niet op foto).

KBO ETTEN-LEUR CENTRUM ZUID

KofferbridgeBel dan eerst Tom Hartman 8884385. Uit-slag volledig op www.kbo etten-leurcz.nl dan naar diverse activiteiten van Bridge KBO.

TafeltennissenWij kunnen nog nieuwe leden gebruiken!Wij zijn een gezellige kleine club. Voor informatie K Sluyter 8884693.

Jeu de boulesWij zoeken uitbreiding voor ons ledenbe-stand. Wij zijn nog niet groot maar een ge-zellige club. Voor inlichtingen Cisca Blom 5034546 of Elly Kunne 5021241.

BridgeDinsdag 10 juni, Lijn A: 1 A Joep Bijen & Jan Boers 60,63%; 2 A Nelly Nooren & Riet Mol 56,88%; 3 A Bert Menheere & Jac Swaanen 54,38%; 4 A Riet Ansems & Bart Mol 50,63%Lijn B: 1. Toos Korsmit en Anneke Oost-vogels 64,29 56; 2. Coby Brabers en Kees Baremans 60,94 64; 3. Jaan Broere en Nel Koninkx 58,75 80; 4. Jeanne en Kees Ro-vers 56,25 80Woensdag 11 juni, lijn A: 1 A Nel v. Leeuwen & Ed v. Leeuwen 67,50%; 2 A Nanny Nooren & Gonny v. Poppel 58,13%; 3 A Ria Krol & Nelly Nooren 56,25%; 4 A Joan Nuijten & Dieuwertje Vroom 55,63%Uitslag donderdag 12 juni, A lijn: Ria Krol & Riet Mol 61,67; Piet v. Dijk & Peter Schellens 57,50; Dé Demouge & Jan Aarts 53,13; Riet Goossens & Martin Goossens 50,00B lijn: 1. Joseph Krol & Kees Linschooten 74,49%; 2. Toos Korsmit & Anneke Oostvo-gels 59,38%; 3. Jeanne & Jacq Koreman 57,81%; 4. Lies v. Benthem & Jenny Boot 54,08%

KoersbalDe leden van Koersbalclub ‘Centrum-Zuid’ spelen gezellig elke maandagmorgen en vrijdagmiddag hun onderling partijtje koersbal in de Gong aan de Trompetlaan. Info Annie Suijkerbuijk tel. 5020520.

Uitslagen vrijdag 13 juni, mat 1: 1. Leny de Kok 38; 2. Jan Jochems 32; 3. Jan Ver-munt 23; 4. Harrie Evers 19; 5. Kees Bakker 15.Mat 2: 1. Giel Hellemons 27; 2/4. Jack Swaanen 21; 2/4. Teun Voetee 21; 2/4. Annie de Visser 21; 5. Riet Balemans 19.Mat 3: 1. Annie Suijkerbuijk 31; 2. Jo Snepvangers 17; 3. Miep Bakker 15; 4. Jo Wijnings 13; 5. Adje Vermunt 10.

SjoelenUitslag 12 juni, A-klasse: 1. Corrie Groenhuis 1084 pnt; 2. Lenie de Kok 1072 pnt; 3. Ria Frijters 1067 pntB-klasse: 1. Cor Reijnaars 1032 pnt; 2. Teun Voetee 1007 pnt; 3. Naan Baremans 990 pntC-klasse: 1. Jaantje Nooijens 919 pnt; 2. Piet Frijters 900 pnt; 3. Cor Buijnsters 895 pntBelangstelling? Bel gerust even voor in-formatie (Rien v. Halteren tel. 5269812 of Mien Oomen tel. 5017453) of kom even vrijblijvend kijken in de Appelgaarde op donderdagmiddag.Op de site www.kbo-ettenleurcz.nl vindt U al het nieuws van de KBO.

KBO LEUR

BridgeUitslag 5 juni: 1. Kees Maas-Jan de Wit 66,25%; 2. Josee Smit-Ali v. Maanen 58,12%; 3. Joke de Munck-Anton Frijters 55,62%; 4. Riet Ansems-Koosje Brabers 54,37%Uitslag 12 juni: 1. Riet Ansems-Jaan Broere 65,62%; 2. Dieuwertje Vroom-Joan Nuijten 50,00%; 3. Ria v. Gijsel-Bets Nouws 58,33%; 4. Ria Luijten-Kees Maas 55,21%Tot en met augustus kunt u elke donder-dagmiddag komen bridgen in het Turfschip van 13.30 tot 16.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom. Inlichtingen m.b.t. het bridgen kunt u inwinnen bij Lenie Piket, tel. (076) 5032305.

Reis naar Edam/Volendam en MarkenU kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname aan deze reis (op 26 augustus)

bij Antoon Vermeulen tel. (076) 5020088 of per e-mail: [email protected] of bij Nel Houtepen tel. (076) 5013471, e-mail: [email protected]

Gezamenlijk etenU kunt zich weer opgeven voor de geza-menlijke maaltijd op donderdag 26 juni om 17.30 uur in het Turfschip. Het menu is deze keer: Minestrone of prei soep. Het hoofdgerecht is Beenham met asperges en een botersausje en als nagerecht is er Aardbeienbavarois met slagroom. Dit is de laatste gezamenlijke maaltijd voor de va-kantie. In september gaan wij weer verder. Aanmelden voor deelname aan de maaltijd van 26 juni kunt u tot 20 juni bij Gemma Verhagen, tel. 06-20893672 of per e-mail: [email protected]

FietsdriedaagseOp 2, 3 en 4 juli wordt de driedaagse fiet-stocht van KBO Leur gehouden. Details voor deze fietstocht vindt u bij het infor-matiebord in het Turfschip, alsmede op onze site: www.kboleur.nl. Inschrijven is op maandag 23 juni tussen 13.00 en 14.00 uur in het Turfschip. Deelname aan de fiets driedaagse is op eigen risico.

KOFFIETIJD BIJ LOCAL+Vrijdag 20 juni is het weer koffietijd bij Lo-cal+. Van 10 tot 12 uur verzorgen we een programma voor onze wat oudere luiste-raars. Iedere keer opnieuw proberen we weer die informatie te verzamelen die voor U mogelijk interessant kan zijn. Deze keer hebben we na de klok van 11 uur een pe-dicure in de studio die ons alles kan vertel-len over het verzorgen van Uw voeten. Met de vakantieperiode voor de boeg waarin mogelijk flink gewandeld gaat worden zijn een paar goede voeten van wezenlijk belang. We hebben onze columnist Johan Nibbelke met een reisverhaal waarmee hij een prijs heeft gewonnen. Een lekker menu en nog wat andere wetenswaardigheden en de tijd vliegt. Tussendoor natuurlijk mu-ziek zoals u bent gewend. Wij hopen u 20 juni te mogen begroeten. Wilt u meer info over Local FM kijk dan eens op de website [email protected]

SENIOREN

ETTEN-LEUR - De Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland (SEGVIN) organiseert, in samenwer-king met de wandelclub ‘De Losse Feeter’, op donderdag 26 juni een his-torische wandeltocht.

De wandeling begint om 18.30 uur bij de

Menmoerhoeve aan de Zundertseweg 66, 4876 NL te Etten-Leur en gaat vervolgens door het natuurgebied naar het ‘Vervul’ aan de Rijsbergeseweg en dan verder langs de Gedenknaald aan de Rijsbergseweg. Indien het weer het toelaat zullen er bij het ‘Vervul’ ter hoogte van het terrein van de graszodenkwekerij Heidehoeve eerst 6

springers van de parachutistenclub Sky-dive ENPC (opgericht in 1948, de oudste paraclub van Nederland) een sprong ma-ken vanaf ongeveer 1500 meter hoogte. Zij maken allereerst een stukje vrije val alvorens de parachute te openen. Vervol-gens zal er een fly-past plaats hebben van een drietal historische vliegtuigen van het Vliegend Museum Seppe, bestaande uit een Tiger Moth (een tweedekker uit de jaren dertig) en twee Piper Cubs. De wan-deltocht wordt dan vervolgd langs de Ge-denknaald aan de Rijsbergseweg en van-daar weer terug naar het vertrekpunt, de Menmoerhoeve. Iedereen is welkom, men hoeft niet in te schrijven of lid te zijn en de deelname is gratis. Een mooie gelegen-heid om samen met familie, vrienden en vriendinnen deze prachtige zomeravond-wandeling in het mooie buitengebied van Etten-Leur te maken.De lengte van de tocht is plm. 8 km. Uiter-aard zijn ook alleen toeschouwers bij de parasprong en de fly-past van harte wel-kom.

Historische wandeltocht op 26 juniParachut is ten en f ly-past van histor ische vl iegtuigen

Para’s van Skydive ENPC in actie!

ETTEN-LEUR - Misschien is het bij U bekend dat per 1 januari 2015 de KVO overgaat in “Vrouwen van nu”.

Een mooie aanleiding om een KVO reünie te organiseren en wel op zaterdagmiddag

25 oktober van 14.00u tot 17.00u. Vindt U het leuk om elkaar weer eens te zien en te spreken? Geef je dan op! Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Opgeven bij Tiny Dirven tel. 5020684; Cor vd Made tel. 5013871; Petra Romme tel. 5037209.

KVO-reünie

ETTEN-LEUR - Op woensdag 11 juni, de Nationale Milieudag, heeft de uitreiking van het Groene Lintje plaatsgevonden. Het lintje wordt door Groen-Links jaarlijks uitgereikt aan een inwoner die zich op een bijzonde-re wijze heeft ingezet voor een groen en sociaal Etten-Leur. Dit keer waren drie personen genomineerd.

Amber van Beek, 12 jaar en daarmee de jongste genomineerde ooit, werd door haar ouders genomineerd. Zij motiveer-den hun nominatie als volgt: “Sinds een aantal weken wordt in Etten-Leur blik apart ingezameld. Tijdens een wandeling met de hond had Amber in een uurtje al meer dan een kilo verzameld. Na dit eer-ste rondje kreeg zij de smaak te pakken en gaat nu regelmatig op zoek. Zo heeft ze nu al vele kilo’s verzameld en ingeleverd. Dat is goed voor het milieu en levert haar een zakcentje.”Charles en Annet Mulder werden genomi-neerd door hun buren. De motivatie was

dat zij met hun leefwijze steeds rekening houden met het milieu: ze eten macrobi-otisch, hebben hun huis geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien, verplaatsen zich vooral op de fiets. Kortom; ze hebben oog voor natuur en milieu en gaan zorgvuldig om met eigen lijf en leden.De derde genomineerde was Rien de Graaf, ook genomineerd door een buurt-genoot. Hij loopt alle dagen van het jaar min-stens twee uur lang het Elisabethpark en de wijde omgeving door om zwerfvuil te verzamelen. Dat levert hem minstens één volle vuilniszak per keer op. En dat terwijl hij moeilijk ter been is.Na veel wikken en wegen heeft de jury van enkele Groen Linksers Rien de Graaf het Groene Lintje 2014 toegekend. Zijn doorzettingsvermogen en belangeloze in-zet voor anderen, hebben hierbij de door-slag gegeven. Alle genomineerden kregen daarnaast een mooie bos bloemen en in het geval van Amber een prachtig natuur-boek.

Groen Lintje uitgereikt

Rien de Graaf krijgt Groen Lintje.

Uw zonweringspecialistHennie Clemens0165-318621 / 06-53257249

Page 7: Del 20140618

LIEF EN LEED

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekBuiten de openingstijden van Apotheek Etten-leur wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13Dierenartsgroep West-BrabantGezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

Thebe Thuiszorg Etten-LeurVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen.Bel: 088-117 67 44 of mail naar [email protected]

Avoord AanHuisThuiszorg zoals u het wenst in de gemeenten Etten-Leur,Rijsbergen en Zundert. Zorg of verpleging thuis nodig?Bel op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 met 0800 - 220 0 220 (gratis) en daarbuiten: 076-513 51 13 of mail naar:[email protected]

Openingstijden Gemeente Etten-leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-leur Tel: 14 076Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 17.00 – 19.00 uur*12.00 – 17.00 uur (op afspraak) * uitsluitend maandag avond.

“Hans (47), vastberaden en sociaal, op hem kon je rekenen.”

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

076 - 521 68 77www.zuylen.nl

Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

Jef de Meijer B.V.

Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

ONLY FOR MEN OUTLET Burchtplein 2 - 64873 BN Etten-LeurTel. (076) 7676587

Only for Men Outlet Etten-LeurMEGA NIET TE MISSEN MANNENDEALS!!

BLUE INDUSTRY

VERLIESCOACHDoor je kwetsbaarheid

te laten zien, toon je je kracht.

Oudenbosch

www.bettinkcounselling.nl | 06-28204552

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Tel.: 0165-36 45 66Dag en nacht bereikbaar [email protected]

www.verbraak-uitvaart.nl

Page 8: Del 20140618

ELDERS 13,29

9.99HELE LITER

ELDERS 14,09

10.99HELE LITER

ELDERS 18,29

14.99

ELDERS 5,49

3.996-PACK

ELDERS 0,99

69HELE LITER

ELDERS 0,75

39BULKVOORDEEL!

ELDERS 5,09

3.49WK-TIP!

ELDERS 21,99

14.99HELE LITER

ELDERS 4,99

2.79+KOEL-ELEMENT

ELDERS 3,99

2.99WK-TOPPER!

ELDERS 5,29

3.49WK-STUNT!

OP=OP

Max. 3 flessen per klant, niet voor weder- verkopers!

LIMONADESIROOPFramboos of sinaasappel

DE LEKKERSTE HATTRICK VAN HET WK!

+ GRATIS glas !

30 cl 30 cl

WILLIAM'S CREEK RESERVE Sémillon -Chardonnay

Australië

KUNSTSTOF SAPKANTrendy kleuren

NAVARRACAMPO NUEVO

Spanje

CASA DEL RIO GRANDECabernet sauvignon

Chili

ST. WILLEBRORD Dorpsstraat 10 | ZUNDERT Molenstraat 4 Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 23 juni 2014, zolang de voorraad strekt. WWW.DIRCKIII.NL

DE BESTE SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

dressoir Solid 193 cm breed nú € 598

WONEN SLAPEN VLOEREN

hoekbank met ottomaan nú € 998in vele kleuren leverbaar !

coffee-table Solid nú € 469

barkast Solid 130 cm breed nú € 689

tv-dressoir Solid 190 cm breed nú € 479sta-op relax in leder/pvc nú € 798 relaxfauteuil in PU nú € 399

Profiteer nú van de FOCUS-deal:

SETPRIJS 90 x 200 cm € 298

FOCUS vaste lattenbodem + matras met 5-zones pocketveren

FOCUS electrisch verstelbaar + matras met 5-zones pocketverenSETPRIJS 90 x 200 cm € 498

electrisch verstelbare boxspring 180x200 cminclusief matrassen en topper nú € 2195

woonprogramma’sbankstellensenioren comfortrelaxfauteuilseethoeken maatwerkslaapkamersmatrassenboxspringstapijt & vinylPVC & laminaat

BOSSCHENDIJK 189 , 4731 DD OUDENBOSCHTELEFOON: 0165 - 312615

ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTENMAANDAG GESLOTENDINSDAG T/M DONDERDAG 8.00 - 18.00 UURVRIJDAG 8.00 - 21.00 UURZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

Wilt u ook zo’n prachtige PVC-vloer ? Kom nu kijkennaar een breed assortiment met messcherpe prijzen !!

www.vreugdemeubelen.nl

Page 9: Del 20140618

De CaravanspecialistAlles voor uw caravan en camper.

€ 139,-Zie voor de voorwaardenwww.decaravanspecialist.nl076-5876068 / 06-53377812

HIER VERKRIJGBAARBOVAG ONDERHOUD

UNIEK!

Met de unieke Safe & Go

ventilatie van WERU

kunststof kozijnen kan

uw raam gerust open

blijven staan, ook als u

even weg bent. Uw

woning blijft heerlijk

geventileerd. Een gezond

klimaat. Een zeker idee.

Safe & Go. Laat frisse lucht binnen en de rest buiten.

SPECIALEINTROPRIJS

Vestiging Etten Leur, Vosdonk 4, Etten-Leur, Tel. 076-5032800Vestiging Yerseke, Kreeft 6a, Yerseke, Tel. 0113-574173www.kumasol.nl

Geniet nog tot en met zaterdag 21 juni

van onze VERSE ASPERGES!

Vanaf dan gelden weer onze gewone

Bezoek onze websitewww.groentenvandeboer.nl

en onze facebook-pagina.

19.99 179.00

16 GB

3.99 4.99

1.99 3.99

0.69v van 0.79

3.19v van 3.29

1.39v van 1.49

1.29v van 1.69

volgens VARA Kassa*

6.49 4.99

24%goedkope

r 13%goedkope

r

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 22-06-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 18-06-2014

Afmetingen: ca. 420x350 cm

Schaduwdoek Tarp

10.1" Tablet PC MD 98641

Diverse soorten. Vanaf woensdag 18-06-2014.

Bloeiende plantenDiverse kleuren. Vanaf zaterdag 21-06-2014.

Orchideeën

Rozen*

22 stelen, lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen.

300 g

7-Granen-ontbijt

200 g

Parmezaanse kaas500 g

Pindakaas

1.5 kg

Patates frites

* Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

2.5 l

Campingtoilet-vloeistof

Diverse modellen.

Vliegers

VERLAGINGENPRIJS

DUMPPRIJZEN

TEGELOUTLET

Dagelijks geopendvan 9.00 tot 17.00 uur

Ook sanitair, radiatoren,glaswanden, spiegels e.d.

Industrieweg 3-5 ZUNDERT

Page 10: Del 20140618

G E M E E N T E E T T E N - L E U R 1 8 J U N I 2 0 1 4

Google zoekmachine op www.etten-leur.nlOp de gemeentelijke website www.etten-leur.nl is een nieuwe zoekmachine gezet. Het is een Google zoekprogramma waarmee u de gemeen-telijke website kunt doorzoeken. Het zoeken (en natuurlijk met name het vinden) op onze website is daarmee beter, slimmer en effectiever gewor-den. De zoekresultaten en zoeksuggesties tonen

zoals u dat gewend bent van de grootste zoek-machine ter wereld. Met name de informatie die in onze Producten en Diensten Catalogus staat over bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, afspraak maken toont nu veel overzichtelijker en sneller en is nu ook vindbaar via de grote zoekbalk op onze homepage.

Deze week in het digitalegemeentebladU vindt alle bekendmakingen van de gemeen-te Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overheid.nl of download de app Officiële Bekendmakingen.

Ingediende aanvragen voor een

omgevingsvergunning

■ Het oprichten van een opslagruimte, Concordialaan 212■ Het plaatsen van een erfafscheiding, Kouwelaarsbrand 74■ het bouwen van een magazijn/ opslagruimte, Vossendaal 27■ het plaatsen van een tunnel voor de

kweek van vaste planten, Lage Bremberg 35■ het plaatsen van brandwerende deuren,

Oude Kerkstraat 2■ het uitbreiden van de woning, Bellendreef 20

Verleende omgevingsvergunning

■ Het kappen van twee eiken staande op het grasveld, Veemarktstraat

■ Het aanleggen van een in- en uitrit, Rietgors 16■ Het plaatsen van een dakopbouw, Achtersteven 20■ Het aanpassen van reclameuiting en pui,

Van Bergenplein 48

Verleende omgevingsvergunning

uitgebreide procedure

■ Het tijdelijk opslaan van riet, Hoge Vaartkant 136

Melding 8.41 Milieuwet

(Activiteitenbesluiten)

■ Maatwerkvoorschriften, Parallelweg 3 ■ Het veranderen van de inrichting, Lokkerdreef 39a

Aankondiging aanbesteding Jeugd opvoed- en opgroei professionalsMet de transitie jeugdzorg krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Een van de belangrijke speerpunten van de transformatie van de jeugdzorg is het streven naar een beperking van de aanspraak op de niet vrij toegankelijke zorg. Dat kan worden gerealiseerd door bepaalde vormen van jeugdproblematiek in een vroeg stadium te herkennen en zoveel mogelijk binnen het eigen gezin of sociaal netwerk op te lossen. De zogenaamde JOOP (Jeugd Opvoed- en Opgroei Professional) gaat hiertoe samen met het betreffende gezin alles in het werk stellen om voorkomende problematiek zoveel mogelijk binnen het gezin of het sociale netwerk op te lossen of eventueel door te verwijzen naar de niet vrij toegankelijke zorgvormen.

De gemeenten uit het samenwerkingsverband in het kader van de decentralisatie jeugdzorg ‘West-Brabant-West’ (dat zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderber-ge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert en Etten-Leur) besteden de opdracht voor het leveren van deze functionarissen aan middels een meervoudig onderhandse aanbesteding. Voor deze aanbesteding geldt volgens bijlage 2B een verlicht Europees regime.

Een vijftal ondernemers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding. Selectie van ondernemers heeft plaatsgevonden op basis van lokaliteit, ervaring en onafhankelijkheid. Het betreffen allen ondernemers die bekend zijn met de lokale sociale kaart, ervaring hebben op het gebied van het leveren van jeugd opvoed- en opgroeiondersteuning en die niet actief zijn in de niet vrij toegankelijke zorg.

Belangstellende ondernemers kunnen deelnemende gemeenten verzoeken om alsnog mee te mogen doen aan deze aanbestedingsprocedure door contact op te nemen [email protected] verzoek zal worden beoordeeld aan de hand van bovengenoemde criteria.

Wil je optredentijdens deZomerkermis,meld je dan aan voor het Open PodiumDit is een oproep voor aankomende

artiesten om zich aan te melden voor het

Open Podium dat wordt gehouden tij-

dens de Etten-Leurse Zomerkermis (van

27 juni t/m 2 juli)

Nieuw dit jaar op de kermis is het Open

Podium. Op alle kermisdagen, behalve op

vrijdag en maandag, kunnen artiesten in

spé optreden op een podium dat staat bij

de poffertjeskraam in het Oderkerkpark.

Muziek en geluid wordt verzorgd door

disco Swingtime. Als je kunt zingen,

dansen, goochelen of goed bent in acro-

batiek, een instrument bespeelt of een

leuke act hebt waarmee je het publiek

kunt vermaken, meld je dan aan. Laat

Etten-Leur en de regio van jouw of jullie

talent genieten.

Je kunt je opgeven vóór 25 juni met een

e-mail naar [email protected]

Ook als je meer informatie wilt, stuur dan

je vraag naar dat mailadres.

Agenda van deopiniebijeenkomst van de gemeenteraad op 23 en 24 juniOpgelet: aanvangstijdstip op 23 juni is

20.00 uur en aanvangstijdstip op 24 juni

is 19.30 uur.

Het presidium van de gemeenteraad maakt bekend dat op maandag 23 juni aanstaande ’s avonds vanaf 20.00 uur en op dinsdag 24 juni aanstaande ’s avonds vanaf 19.30

uur een openbare opiniebijeenkomst wordt gehouden. Respectievelijk op maandag 23 juni van 19.30 tot 20.00 uur en op dinsdag 24 juni van 19.00 uur tot 19.30 uur kunt u in de Schonckzaal op een informele wijze van gedachte wisselen met de raads- en burger-leden. Op maandag 23 juni wordt om 20.00 uur en op dinsdag 24 juni om 19.30 uur gestart met de opiniebijeenkomst in kamer 1.04 A/B/C van het vergadercentrum. Tijdens de opiniebijeenkomst komen onderstaande onderwerpen aan de orde:

Maandag 23 juni – blok bestuur en dienst-

verlening

■ Voorstel over de vaststelling van het bud-get fractieondersteuning 2013

■ Voorstel over de herziening van de exploi-tatieopzetten van het grondbedrijf

■ Voorstel over de vaststelling van de jaar-verantwoording 2013

■ Voorstel over de vaststelling van de kadernota 2015-2018

■ Voorstel over het indienen van wel of geen zienswijze op de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen: Open-bare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ); Regionale Ambulancevoorzie-ning Brabant Midden-West Noord (GR RAV); Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VR); Werkvoorzieningschap West-Noord-Brabant Regio West-Brabant (WVS); Regionaal Archief West-Brabant (RAWB); Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (Nazorg); Schoolverzuim en voortijdig schoolver-laten (VSV) regio West-Brabant; Omge-vingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

■ Voorstel betreffende onderzoek Reken-kamer West-Brabant naar risicomanage-ment in Etten-Leur

■ Voorstel betreffende onderzoek Rekenka-mer West-Brabant naar drie decentralisa-ties

Dinsdag 24 juni – blok bestuur en dienst-

verlening

■ Voorstel D66 over een gedachtewisse-ling inzake de WOZ

■ Voorstel over de herziening van de vast-stelling van de APV

Dinsdag 24 juni – blok wonen

■ Voorstel over de verkeersroute Stijn Streuvelslaan/Kerkwerve

■ Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Kerkwerve inclusief beeldkwaliteitsplan Brede School

■ Voorstel inzake de koopovereenkomst t.b.v. landgoedontwikkeling Groene Scha-kel

Voor belangstellenden is er gratis een exem-plaar van de agenda van de opiniebijeen-komst verkrijgbaar in het informatiecentrum van het stadskantoor. Deze agenda kan worden afgehaald tot en met dinsdag 24 juni, op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Tevens kan de agenda worden ingezien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.De volledige agenda van de opiniebijeen-

komst is beschikbaar op de gemeente-

lijke internetsite www.etten-leur.nl

Gewijzigd bestemmingsplan Sander-Banken, Sander 30Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wet ruimtelijke orde-ning het bestemmingsplan ‘Sander-Banken’ ter hoogte van Sander 30 gewijzigd hebben voor de toevoeging van een bouwvlak voor de bouw van een woning. Het wijzigingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpwijziging.

Het wijzigingsbesluit inclusief plankaart ligt gedurende de periode van donderdag 19 juni 2014 tot en met donderdag 31 juli 2014 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl bij Wonen & Leven > Ruimtelijke plannen > Sander 30. U treft dan de stukken aan in pdf-bestand.Daarnaast zijn het wijzigingsbesluit en het wijzi-gingsplan raadpleegbaar op de landelijke inter-netsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan tegen dit wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door die belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wet-houders te wenden.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-termijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 18 juni 2014

Zie www.etten-leur.nlBestuur & Organisatie >Internetsite gemeenteraadVervolgens in de kalender bij23 en 24 juni op‘opiniebijeenkomst’ klikken

Page 11: Del 20140618

Antwerpseweg 914891 CM Rijsbergen

Tel. 06-22 55 82 72Gelegen aan de weg

Zundert-Rijsbergen(tegenover de Wok)

ZUNDERT

RIJSBERGENDE WOK

Nieu

we

locatie

vanaf 15 au

gu

stus

Oude locatietot 20 juli

BakkebrugstraatDe Plantage

Dagelijks geopend: Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 18.00 uur

en Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

w w w. p l a n t e n k we ke r i j d e p l a n t a g e . n l

STUNTWEKEN bij DE PLANTAGE!!van 12 t/m 28 juni 2014:

HANGPLANTEN 2 halen - 1 BETALEN

TOPPER:

Alles vers uit eigen kwekerij!!!Keuze uit 1000 soorten!!!

OP ALLE TUINPLANTEN,

(FRUIT)BOMEN, HEESTERS, PALMEN,

OLIJVEN, VASTE PLANTEN ENZ. ENZ. (m.u.v. éénjarige zomerbloeiers)

40% KORTING

RAMPZALIG NIEUWS en... GOED NIEUWSRampzalig nieuws: Gijsbert gaat sluiten, de leukste drank- en wijnwinkel van de wereld en

omstreken wordt afgebroken om plaats te maken voor de grijze massa: nieuwbouw dus.

Honderden whisky’scognacs, likeuren, jenevers, vele rumsoorten, collector items enz. enz. tegen

BO-DUMPPRIJZEN.Alles moet weg, wij moeten ons pand op 1 juli leeg opleveren en u gaat ons daarbij helpen.

Topwijnen uit o.a. de Bourgogne, Grand Cru wijnen uit de Bordeaux, Juweeltjes uit het zuiden van Frankrijk, maar ook uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Australië, Argentinië, Chili, Portugal, enz. Wij noemen enkele wijnhuizen: Ogier uit de Rhône, Salentein uit Argentinië, Montes uit Chili, Yalumba uit Australië enz.

Enkele voorbeelden van onze extreem lage prijzen:Bacardi blanco 100 cl nu: € 15,99Talisker 10 years old single malt whisky 70 cl nu: € 29,59

nu: € 24,79Courvoisier Cognac VSOP 70 cl nu: € 27,99Sheridan’s, dubbele likeur 50 cl nu: € 9,80Bénédictine d.o.m. 70 cl nu: € 18,39Drambuie, Schotse whiskylikeur nu: € 19,19

Tevens te koop: Antieke Mechelse eethoek, wijnkisten, wijnrekken, oude wijnposters, laminaat enz. enz.Geen telefonische reservering mogelijk, betaling kontant of per pin.

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 28 juni 2014, mits onverkocht. OP IS DUS OP

Tot ziens in de Bisschopsmolenstraat 79. U kunt achter ons pand GRATIS parkeren!Met vriendelijke groet,Gijsbert en Willy de Kock

DRIE MAANDEN EXTRA GRATIS BEMIDDELING

Verlang je naar een duurzame relatie? Bel dan:Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlHoogste slagingspercentage met persoonlijke bemiddeling

Voor man/vrouw relaties, man/man en vrouw/vrouw.

Bakker Mark EliasKorte Brugstraat 4 (Van Bergenplein) Etten-Leur, tel. 076-5441160

De warmste Bakker

heeft WK KOORTSWK taartje

Oranje vlegelSinasappelbavaroise en oranje fruit

5 á 6 pers. € 6,-

Oranje roomboter broodjes 4+1 Gratis

WK gevulde koek

3+1 Gratis

Oranje spelt eierkoeken met oranjesuiker 4+1 Gratis

Oranje soesjesMet sinasappel chocola

8 in een wk doosje € 4,-

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Levering vanoude en nieuwe

gebakken klinkers,kasseien en blauwe

hardsteen tegels.

www.jvisser.nl076 - 526 44 87

Overkapp g

Nieuwbouw

Renovatie

Haansberg 80 Etten-Leur Tel: 076 5016046 | Fax: 076 5016146 | www.bolleboom.nl

KozijnenSerresSchuifpuien

Overkappingen

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

Uw showroom aan huis!

Verkoop/leggen/onderhoud

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

Voorsteven 7, Postbus 231, 4870 AE Etten-Leur, tel. 076-5033698www.janschouw.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

jan schouw bvUw droombadkamer vanaf een GRATIS 3D ontwerp bij u thuis. Het leveren en vakkundig instal-leren van het sanitair tot en met het tegelwerk.Meer dan 30 jaar ervaring. Profiteer nu van de 6% BTW regeling

Page 12: Del 20140618

PAGINA 12

51e Bossentocht: WIEGO houdt op zondag 22 juni de 51e Bossen-wandeltocht, waar-aan iedereen (ook Nordic Walking-sporters) kan meedoen. Startplaats is Café-Zaal “Heu-velzicht”, Heuvelstraat 144 te Breda (wijk Heuvel/Princenhage). De te lopen afstanden zijn 20, 30 en 40 km. De starttijd voor 30 en 40 km is van 8.00 tot 9.00 uur; voor 20 km van 8.00 tot 10.00 uur. Meer informatie: H. v.d. Bruggen, Amerongenstraat 130 te Breda (tel. 076-5657357; b.g.g. 06-36080869).

ETTEN-LEURAccordeonmiddag: Op zondag 22 juni wordt er weer een accordeonmiddag gehouden. Aanvang 13.00 uur en iedereen met een accordeon mag mee doen entree gratis. Geeft u zich op, dan weten we wie er komt, want vol is vol. Voor opgave of inlichtingen: Ton van Nispen, tel. 06-53750403. Locatie: café zaal de Pastoor, Langebrugstraat 15, Etten-Leur. Vindt u deze muziek mooi om naar te luisteren; kom eens langs.IVN–natuurwandeling: Zondag 22 juni, tijdens het landelijke Slootjesweekend, gaan de gidsen van IVN Mark & Donge op zoek naar wat er in, op en rond het water leeft. Ga met het hele gezin met ons mee en ontdek deze spannende slootjeswereld. Ver-trek om 14.00 uur bij Rest. In den Molen, Zevenbergseweg 21, 4871 NJ Etten-Leur. De wandeling duurt anderhalf à twee uur en is vrij toegankelijk. Meer informatie: www.ivn-markendonge.nlFun_Raiser: Rode Kruis afdeling De Baronie organiseert tijdens de collecteweek Fun_Raiser. Met dit muziek- en entertainment spektakel wordt speciale aandacht gevraagd voor de inzet van de vele vrijwilligers van het Rode Kruis die actief zijn bij u in de buurt. Vrijdagavond 20 juni vanaf 19.00 uur in het winkelcentrum van Etten-Leur.Optreden Smartlappenkoor: Zondagmiddag 22 juni is er bij het Paviljoen van Jacht-haven de Turfvaart in Etten-Leur Noord weer een optreden van Smartlappenkoor Liesleut uit Breda (Liesbos) vanaf 14.30 uur. Dit onder begeleiding van dirigente Annemieke van den Hoven en 3 accordeonisten. Het repertoire word steeds meer uitgebreid met nieuwe liedjes, waarvan er al vele meerstemmig worden gezongen. Als u van muziek houdt, kom dan kijken, luisteren en meezingen. Gratis entree.

KORTE BERICHTEN

WIJKVERENIGING BANAKKERSWijkvereniging Buurtbelang Banak-kers viert volop feestDe festiviteiten rondom het 20 jarig be-staan zijn in volle gang in en rond ut Prao-tuis. Het programma voor het komende weekend ziet er als volgt uit:Vrijdag 20 juni disco voor groepen 4 tot en met 8 van 19.30 tot 22.00 uur.Zaterdag 21 juni Vlaamse kermis van 14.00 tot 16.00 uur. Van 17.30 tot 20.00 BBQ (al-leen voor diegene die zich hebben aange-meld). Dans en showavond van 20.15 tot 01.00 uur met optredens van een Brazili-aans muziek duo en dansmuziek van de DJ.Zondag 22 juni Lunch in ut Praotuis (al-leen als je je hebt opgegeven middels het strookje in de nieuwsbrief. Let op: je kon je NIET opgeven voor de lunch bij de laatste bingo). Zij dit dat denken worden verzocht contact op te nemen voor vrijdag-avond 18.00 uur met Louis Boumeester tel. 5033371. Daarna om 13.30 uur Bingo voor

volwassenen. We zien jullie graag in ut Praotuis.Disco en Vlaamse kermis bij ut Prao-tuisOp vrijdag 20 juni is er een WK 2014 Disco met lekkere traktatie. Je mag verkleed ko-men. Van 19.30 tot 22.00 uur voor kinde-ren van groep 5 t/m 8. En de kinderen van groep 4 zijn dit keer ook welkom! Kaartjes kopen bij Willy, Maerlantstraat 1, Kitty, Huygenslaan 91, Sandra, Brederolaan 59.Op zaterdag 21 juni is er een gezellige Vlaamse Kermis van 14.0 tot 16.00 uur. Kom gezellig spelletjes spelen op het gras-veld bij Ut Praotuis. Van blik gooien tot waterkakrace! De spelletjes zijn gratis! Bij de bar kun je drinken en wat lekkers kopen.

WIJKVERENIGINGEN DE GRIENT/SANDERBANKENDansavondZaterdag 21 juni hebben we weer een dansavond. Hier komen stijldansen aan

bod, maar ook de linedancers worden niet vergeten. DJ Willy zorgt voor de muziek. Aanvang 20.00 tot 17.30 uur. Adres: Brede school d’n Overkant, Edward Poppelaan 18, Etten-Leur.

WIJKVERENIGING CENTRUM OOSTPleinfestijn 21 juniZaterdag 21 juni 2014 pleinfestijn wijkver-eniging Centrum-Oost, Vincent van Gogh-plein 21, 4872 BA Etten-Leur.Hierbij het schema van de activiteiten voor het pleinfestijn 21 juni.Springkussens van 12.00 tot 17.00 uurClown van 12.00 tot 17.00 uurJeffrey Wijkhuizen om 13.00 uur en om 14.45 uurBarbecue om 18.30 uurMaja-dansers om 20.00 uurMister Nightlife om 22.00 uurRinus Fievet verzorgt de muziek tijdens de gehele dag. ‘s Middags kan men een broodje kopen met croquet, frikandel o.i.d.

WIJKEN

Woensdag 18 juniBanakkers Gym Ut Praotuis 9.30-12.30KBO Klaverjassen De Appelgaarde 13.00-16.30Banakkers sjoelen Ut Praotuis 13.30-17.30C-West Cabaretgroep Den Drempel 20.00-22.00Donderdag 19 juniC-West Ouderenmiddag Den Drempel 13.00-17.30BridgeClub Ut Praotuis 13.00-16.30Vrijdag 20 juniWarme Maaltijd Ut Praotuis 12.00-13.00HobbyClub Ut Praotuis 13.00-16.30Koersbal De Gong 13.30-16.30Hooghuis Koersbal De Vleer 13.30-17.00Grauwe Polder Linedance De Gong 19.00-22.00Inloopmiddag Den Drempel 13.00-17.30Maandag 23 juniGrauwepolder Koersbal de Gong 9.30-11.30

Grauwepolder Aerobic de Gong 13.30-14.30Hooghuis Koersbal De Vleer 13.30-17.00Rugtraining voor volwassenen 14.30-15.30C-West Kantklossen Den Drempel 19.00-21.00C-West Buurtavond Den Drempel 19.00-23.30Grauwe Polder PC inloop de Gong 19.30-21.30

Dinsdag 24 junide Grauwe PolderSpeelgroep de Notekraker de Gong 9.30-11.30Warme Maaltijd Ut Praotuis 12.00-13.00Banakkers Kaarten Ut Praotuis 12.30-16.30Grauwe Polder Hobby De Gong 13.30-15.30Woensdag 25 juniBanakkers Gym Ut Praotuis 9.30-12.30Banakkers Vrij kaarten/sjoelen Ut Praotuis 13.30-17.30‘t Hooghuis Binnenzonnetje Sanderbanken 14.00-16.00

Agenda Wijkactiviteiten

ETTEN-LEUR - Wijkvereniging de Keen prijst zich gelukkig met een enorme opkomst van ruim 300 kinde-ren die zeer genoten hebben van de vele diverse activiteiten die in het kader van de Buitenspeeldag op en rondom het speelveld van de Karns-berg georganiseerd werden.

Coördinator Marian van Gemert glundert van oor tot oor wanneer zij terugkijkt op de buitenspeeldag. Niet enkel verliep alles volgens plan, maar ook de vele vrijwilli-gers, ondernemers en natuurlijk de kin-deren lieten een grandioos enthousiasme

zien, waardoor de dag als groot succes bestempeld mag worden.

Vele handenNa maandenlange voorbereiding zorgde het heerlijke weer voor de fininshing touch op de middag die van 14 tot 16 uur vele activiteiten aan bood aan de kinderen en ouders uit de wijk. De wijkvereniging geeft aan enorm dankbaar te zijn voor de vele hulp die zij ontvingen van vrijwilligers en ondernemers. Zo verzorgde het Drukkerij-museum een interactieve stand waar de kinderen een verrassing voor vaderdag konden drukken, Beautysalon Babelle lak-

te nagels en speelde in op de Loom-bands hype, goochelaar Jeffrey Wijkhuizen wist de kinderen te boeien met zijn mysterieuze maar ook komische act en Edwin de Wit, Bas vd Ven, de Guust verzorgden samen met de Wijkvereniging de catering. So-ciaal maatschappelijke partijen als WEL, de Wijkmanager, de jongerenwerkers van Surplus en enkele sportclubs verzorgden gezamenlijk de vele sporten en spelletjes deze middag. Zelfs wijkwethouder Ron Dujardin scoorde punten bij de Basketbal-stand.

Afgelopen?Hiermee is de Buitenspeeldag wel afge-sloten maar de wijkvereniging blikt alweer verder vooruit. Naast de reguliere disco’s en filmavonden staan er diverse grote plannen op de rit. Zo zal de Verkeersveilig-heid rondom de Brede school direct na de zomervakantie sterk verbeteren in samen-werking met diverse partijen. Ook loopt het project Je vindt het in je wijk, waarbij ver-bindingen gelegd worden tussen ZZP-ers en andere talenten en zal tijdens Burendag (27 september) een wijksafari gehouden worden. Deze puzzeltocht zal langs talen-ten (in de breedste zin van het woord!) voeren in de wijk. Wilt u informatie of aanmelden zoek dan de wijkvereniging op: www.facebook.com/wijkvereniging.dek-een of mail op [email protected].

Buitenspeeldag Wijk de Keen zonovergoten succes

Vri jwil l igers , ondernemers en talenten verzorgen feest

De stand van Drukkerijmuseum Etten-Leur is ook een groot succes.

BrandbestrijdingIn de vele geschreven commentaren over de brand bij Shell Chemie Moerdijk, leest on-dergetekende; men heeft veel geleerd van de brand destijds bij Chemie-Pack. Wat ik niet lees is dat het basisprincipe van het bestrijden van een chemische brand is: een chemi-sche brand gecontroleerd laten uitbranden en inpakken met blusschuim. Dat principe is toen bijna volkomen genegeerd. Gevolg, uitbreiding van brand naar een naast gelegen bedrijf en een enorme bodemverontreiniging door de honderdduizenden liters bluswater. Het saneren daarvan kost vele miljoenen.In het menselijke vlak: Bij de brand van Chemie-Pack is de oud burgemeester van Moerdijk door de autoriteiten voor de rest van zijn leven beschadigd en op, een zeer kwetsbare wijze op een onele-gante manier, afgeserveerd.

Rest mij nog als leek in brandbestrijding, de burgemeester van Moerdijk, de heer Klijs, te complimenteren met zakelijk handelen en leveren van commentaar voor radio en televi-sie inzake de brand bij Shell Chemie. Met dank voor de ruimte in uw rubriek, lezersbrieven.Klundert, Johan den Hollander

LEZERSPOST

ETTEN-LEUR - Ook voor de Maja Dan-sers zit het Pinkstergebeuren erop.

Op 1e Pinksterdag dansen op de jaarmarkt en de Country Middag op de 2e dag zijn goed verlopen hoewel we wel konden merken dat het in zijn geheel minder druk was dan voorgaande jaren.Zo tegen het einde van het seizoen zijn er nog wat speciale datums waarop de Maja Dansers door middel van het geven van een demo in het voetlicht zullen treden. Als eerste de demo op het pleinfeest. Al jaren is er op het van Goghplein een groot pleinfeest waarbij er voor ieder wat wils te doen en te halen is. Ook aan deze festivi-teiten doen de Maja Dansers met veel ple-zier mee door het geven van een demon-stratie Country-Line dansen. Voor dit jaar

is het vastgesteld op zaterdag 21 juni en de Maja Dansers zijn te zien vanaf 19.00 uur. Natuurlijk kan men gewoon overdag ook eens gaan kijken bij de festiviteiten.Op 5 juli staan we in Breda bij de feesten op het Hyacint plein waar vanaf 14.00 uur een demonstratie gegeven gaat worden.De laatste dansavond voor de leden staat 6 juli op het programma waarna we stil liggen tot 24 augustus. Een lange periode van niet dansen, dat komt door de beschik-baarheid van de locatie in het Turfschip.Als men nog meer wil weten over Country-line Dansen en onze groep kijk dan eens op onze site of kom gerust kijken op de locaties waar men een demo gaat geven. Er zijn dan volop mensen aanwezig die u wegwijs kunnen maken. www.majadansers.nl

Maja Dansers

ETTEN-LEUR - Met het sponsordiner vorige week woensdag en donder-dagavond is een record bedrag van 700 Euro opgehaald.

De ongeveer 40 gasten werd een heerlijk viergangen streekmenu geserveerd. Daan Hoogeveen had restaurant Il Mediterra-

neo belangeloos beschikbaar gesteld en verschillende streekboeren hadden hun producten tegen een gereduceerde prijs ter beschikking gesteld.De €700,- gaat in zijn geheel naar Stichting Steun de Weeskinderen in Zambezi. Meer informatie vind je op: www.steunaan-zambezi.org

Succesvol sponsordiner Zambia

ETTEN-LEUR - Op zondag 22 juni, om 11.00 uur is er een gezinsviering in de Lambertuskerk op de Markt. In deze viering zullen de communicanten van zowel de Petruskerk als de Lam-bertuskerk het geld wat zij gespaard hebben in de voorbereidingstijd op de eerste communie, aanbieden aan de

Harold v. Zundertstichting.

Deze Stichting is opgericht om kinderen die één of beide ouders verloren hebben, een onvergetelijke dag te bezorgen; zij laten de dromen van deze kinderen uitko-men. Dromen die uitkomen is dan ook het thema van deze gezinsviering. Omdat zon-

dag ook het feest van Johannes de Doper gevierd wordt, zal ook het Cloveniersgilde aanwezig zijn. Zij zullen met tromgeroffel de kerk binnenkomen, en aan het einde van de viering een vendelgroet brengen. Kortom, een viering waarin van alles te be-leven is. Wij willen iedereen, maar in het bijzonder alle kinderen hierbij uitnodigen.

Communicanten sparen voor goed doelDe Harold van Zundertst icht ing

BC SANS ATOUT3e ronde Zomeravond Competitie 12 juni, Lijn A: 1 Nini Schager & Guido Mangnus 64,17%; 2 Wil Weijer & Tom Weijer 62,08%; 3 Jacqueline Dekkers & Renate Smith 55,83%; 4 Diny Lauwrier & Hans van Aart 55,42%Lijn B: 1 An Braspenning & Jan Braspenning 59,17%; 2 Lesley van Zanten & Corrie Groenhuis 56,67%; 3 Margret Hoeboer & Ton Hefti 56,25%; 4 Rene Nieuwlaat & Cuno Hengst 54,58%Lijn C: 1 Joop Kats & Joep Bijen 62,00%; 2 Louis de Weert & Ger Vervoort 57,14%; 3 Mary Bakker & Piet Bakker 54,58%; 4 Nel van Oirschot & Nel Zonligt 54,50%.Info: www.bcsansatout.nl

BRIDGE

Page 13: Del 20140618

tafels, stoelen, banken, dressoires, tv meubelen, karpetten, eetkame-stoelen, fauteuils, bedden, bodems, matrassen, hoekbankenraambekleding, linnenkasten, lattenbodems, relaxfauteuils, dressoireswoningtextiel, salontafels, bankstellen, tafels dekbedovertrek tafels, stoelen, banken, dressoires, karpet karpetten, eetkamerstoelen fauteuils, bedden, bodems, matrass matrassen, hoekbankenraambekleding, linnenkasten, lattenbodems, relaxfauteuils, woningtextiel salontafels, bankstelle, dekbedovertrek raambekleding, linnenkastentafels, stoelen, banken, dressoires, karpetten, eetkamerstoelen, bedden matrassen, hoekbanken,raambekleding kasten, lattenbodems, salontafel relaxfauteuil, woningtextiel, salontafels bankstelle, dekbedovertrek tafels, stoelen, banken, meubelen, karpetten stoelen, tafel, bodems bedden, bodems, matrassen, hoekbanken bankstellen, dekbedovertrek ,tafels, stoelen, banken, dressoires, arpetten, eetkamerstoelen, fauteuils raambekleding, linnenkasten, lattenbodems, relaxfauteuilswoningtextiel, salontafels, bankstellen, dekbedovertrek, tafels, stoelen banken, dressoires, tv m eubelen, karpetten, eetkamerstoelen, fauteuils bedden, bodems, . matrassen, hoekbanken, tafels, stoelen, banken

LOCATIE: ST. JANSTRAAT 93 - 4741 AN HOEVEN - 0165 502442 www.peterkocx.nl E mail: [email protected]

van 9.00 tot 18.00

Op = Op

PAK NU UW VOORDEEL

Wegens succes verlengd! tot70%

tot70%Op = Op

LOCATIE: ST. JANSTRAAT 93 - 4741 AN HOEVEN - 0165 502442 www.peterkocx.nl E mail: [email protected]

Alle sponsors en deelnemers van de Haringproeverij 2014: BEDANKT!

Mede dankzij de bijdragen van bovenstaande sponsors is de Haringproeverij 2014 wederom een groot succes geworden en kan Rotary Club Etten-Leur e.o. de opbrengst

overdragen aan de Plusbus

Thetford

Vishandel Jan Jonk

Jachthaven en Paviljoen “De Turfvaart”

Party-Service Jan Vermunt

Makro

Bakkerij Mark Elias

Hanos I.S.P.C.

Bettinnehoeve

Jan Tit Bloemen en Planten

De Etten-Leurse Bode

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Van der Veeken, de fietsspecialist

Avoord Zorg en Wonen

Benjamin Industries

Bluekens Volvo Truck en Bus

Autobedrijf Jan Hop Honda Roosendaal

Rekenraad Accountants en Belastingad-

viseurs

De Snep Bandenservice

DEBA Bedrijfswagens

E & L Notarissen

Grafisch Centrum Etten-Leur

Goodmorning Uitzendorganisatie

Glas en Schilderwerken Hermans

Grauwmans Hekwerken

DRV Accountants en Belastingadviseurs

Fashion Power

TOP Consultants

Praxis

Rabobank West-Brabant Noord

Schut Flexible Packaging

Trappenfabriek Vermeulen

Van Oers Accountancy en advies

Verkeersschool Blom

Witlox VCS

Restaurant De Zwaan

A. Jansen Beton Etten-Leur

Voor al uw installaties zoals o.a.

* centrale verwarming* gawalo installaties* vloerverwarmingssystemen* infrarood verwarming* onderhoudscontracten en service* sanitair * ketel vervanging

Installatiebureau AbleLeerlooierstraat 94871 EN Etten-LeurTel.: 076-5016892www.able-installatie.nl

Biss. Molenstraat 136, E.L.

Riolering of afvoer verstopt?Rioolreiniging v. Hooijdonk

Ook reinigen van dakgotenTel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

Camping-waterzakken ...............................................€ 0,70Alle DVD’s, CD’s, CD-Roms en computerspelletjes ..€ 0,25Alle kop en schotels...................................................€ 0,25Alle bekers en mokken ..............................................€ 0,10Boeken: Damespockets.............................................€ 0,10

Kinderboeken ..............................................€ 0,10Alle foto- en schilderijlijsten ..........................HALVE PRIJSTijdens aardbeienfeesten (zaterdag en zondag) volop nieuwe kinderkleding en overhemden; damestopjes en shirtjes .......................................................................€ 0,50

Page 14: Del 20140618

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert

7650,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

5750,-

1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2 16,95

11,95

Incl. whirlpool (180x80 cm), badmeubel, spiegel, 2 wastafelkranen, wandcloset- combinatie. Excl. tegels.*

3730,-

Complete badkamer

2795,- Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

5530,-3950,-Complete keuken

GRATIS MONTAGE*KEUKENACTIE

GRATIS REGENDOUCHE*BADKAMERACTIE

Gratis bij aanschaf van

een keuken of badkamer

Scoor uw eigen WK bal!

Scoor uw eigen WK bal!

Scoor uw eigen WK bal!

Gratis bij aanschaf van

een keuken of badkamer

**

Noes Corbeij wil bij Medinova Kliniek Breda terug naar de basis

Orthopedisch chirurg klaar voor nieuwe uitdaging

BREDA – Het voelt voor Noes Corbeij een beetje als thuiskomen. De orthopedisch chirurg keert, na een periode van 31 jaar in het Zeeuwse ZorgSaam Ziekenhuis, bij Medinova Kliniek Breda terug naar zijn roots. De geboren Bredanaar staat te popelen om te beginnen. “De persoonlijke aanpak spreekt me enorm aan. Zeker in vergelijking met het logge karakter van een algemeen ziekenhuis. Daar werd ik in de loop der tijd steeds een beetje meer in het keurslijf gedwongen. Bij Medinova Kliniek Breda ga ik terug naar de basis.

Weer doen waar ik echt goed in ben.”

DOOR KEVIN VAN BOXEL

Het vak werd de 64-jarige Corbeij met de paplepel ingegoten. “Mijn vader was de eerste orthopedisch chirurg van Breda. Zijn verhalen hebben me ontzettend geïnspireerd. Toch heeft hij me altijd mijn eigen keuzes laten maken. Na het afronden van mijn studie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en de specialisatie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, werd ik in 1983 door mijn toenmalige opleider getipt over een vacature bij het Elisabeth Ziekenhuis in Sluiskil. Daar waren ze al jaren bezig om een orthopeed te krijgen. We hebben daar alles vanaf nul op moeten bouwen. Het voelde een beetje als ontwikkelingswerk. Er was niet eens een simpel kladblokje. Dat was een fl inke uitdaging. Zeker omdat het mijn eerste echte job was”, herinnert de arts zich nog.

Perfecte voedingsbodemIn Zeeuws-Vlaanderen zette Corbeij een afdeling orthopedie op, die zich inmiddels tot de top van Nederland mag rekenen. “Dit vooral door steeds maar te blijven innoveren. Jezelf te blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Maar die innovaties hadden we nooit kunnen realiseren zonder samenwerking met alle geledingen van het ziekenhuis. Zeker nadat de vier Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen zijn gefuseerd tot het ZorgSaam Ziekenhuis, konden we grote sprongen maken. De betrokkenheid onder het personeel was groot. Dat bleek een perfecte voedingsbodem. Ik kan daar nu alleen maar met heel veel trots op terugkijken”, vertelt de vader van drie kinderen.

Toch plaatst de orthopedisch chirurg ook kritische kanttekeningen bij de ontwikkelingen

die het Zeeuwse ziekenhuis heeft doorgemaakt. “De algemene ziekenhuizen raken de regie steeds meer kwijt aan verzekeraars en managers. Dat vind ik persoonlijk een erg zorgwekkende ontwikkeling. Ook voor de continuïteit van de zorg is dat niet goed. Verder kijk ik met spijt terug op het verdwijnen van bijvoorbeeld de rugchirurgie, waar we veel tijd en energie in hebben gestoken. Daarom neem ik ook met een beetje weemoed afscheid. Maar toch overheerst vooral de trots en zal ik de opgebouwde binding met het personeel en de bevolking zeker gaan missen”, aldus Corbeij.

Nieuwe uitdagingVeel tijd om daar over na te denken heeft de specialist niet. Bij Medinova Kliniek Breda wacht hem een nieuwe uitdaging. “Een tijdje geleden had ik telefonisch contact met collega-orthopeed Alex Fiévez. We spraken over mijn ambities voor de toekomst. Dat was een heel prettig gesprek. Binnen een week was daarna alles in kannen en kruiken. De persoonlijke en kleinschalige setting van Medinova Kliniek Breda spreekt me erg aan. Dat vind ik echt een verademing in vergelijking met het ziekenhuis. Verder is het enthousiasme van de mensen hier hartverwarmend. Bovendien kan ik in Breda eindelijk weer doen wat ik echt leuk vind”, zegt de orthopedisch chirurg.

Medinova Kliniek Breda Takkebijsters 5a, 4817 BL Breda � 076 201 93 00 � [email protected]

“Ik sta voor een warm en professioneel contact. Mijn focus ligt daarbij volledig op de patiënt. Ik ben daarnaast een groot voorstander van een open en directe manier van aanpak, waarbij een gezonde dosis humor ook een belangrijke rol speelt. Patiënten weten bij mij altijd precies waar ze aan toe zijn. Goede en persoonlijke zorg is daarbij uiteraard gewaarborgd. Verder heb ik nog steeds de continue drang om me te blijven ontwikkelen en veel verantwoordelijkheid te nemen. Op dinsdag 17 juni heb ik mijn eerste spreekuur. In principe ga ik me vooral focussen op het plaatsen van knie- en heupprotheses. Ik gebruik protheses die zich al vele jaren hebben bewezen. Ik kan niet wachten om te beginnen

- besluit de Bredanaar.

Page 15: Del 20140618

ONROEREND GOED

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Kleine bedragen makengrote verschillen.

gratis plaatsing

Te Huur

GARAGEBOXKolvenierstraat Etten-leur,

€75,00 per maand. Van Etten vastgoedbeheer

06-53253088

TE KOOP:

ca. 3000m2 WEILANDnabij natuurgebied de Pannenhoef.

Ideaal als paardenweide. www.vermeerenmakelaardij.nl

Tel. 076-596 4171

WHW9 - Zundert 18 studio’s en appartementen

Betaalbaar wonen is dichterbij dan je denkt!

Molenstraat 200 - Zundert6 ruime appartementen + 4 atelierwoningen

De Luwte - AchtmaalNog 2 ruime hoekwoningen

Bezoek ons op 21 juni a.s. tijdens de aardbeienfeesten voor uitgebreide projectinformatie!U treft ons in de woonwinkel van Van Hassel Makelaars in de Molenstraat te Zundert. Kijk nu alvast op www.somniumrealestate.nl

R E A L E S T A T E

Voorverkoop gestart

Inschrijving gestart

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling geen ontbindende voorwaarden ook als uw woning al te koop staat

✁✁

✁ ✁

✁✁

Page 16: Del 20140618

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 18 JUNI

T/M DINSDAG 24 JUNI 2014

Is Action ook uw favoriete winkel?

Breng uw stem uit via ACTION.NL

105 STUKS

SOLAR TUINTAFELLAMP

2.49

WHISKASKATZINI’S

0.75

IRIS OPBERGBOXMET DEKSEL

11 liter

1.99

JONGENSPOLO

2.99

WATERGEWEER

0.69 -DISNEY STRANDSET

2.79 -

KINDERSCHOENEN

1.99 BLINQVAATWASSER DEO

0.79

DAMESSHORT

2.99

LUXE SCHOOLAGENDA’S

1.79

90x200 cm 2.3990x220 cm 2.49140x200 cm 3.49180x200 cm 3.99180x220 cm 4.49

SOLAR OUTDOORLAMPION OF FLES

TRENDYSCHOOLAGENDA’S

SCHWARZKOPFHAARKLEURING

ZAND- EN WATERSPEELTAFEL

WHISKASCRUNCH

MEISJES SINGLETOF SHORT

HUISSCHOENEN

PROLINETUINSLANG

DOVEHANDZEEP

SUNVAATWASTABLETTEN

IRIS OPBERGBOX MET DEKSEL

5 liter

JONGENSBERMUDA

GLIJBAAN MET TRAP

HERENBERMUDA

JERSEYHOESLAKEN

1.99

2.49

0.99

0.69

2.29

13.95

1.19

1.99

4.95

14.95

7.39

1.29

5.99

4.99

2.39

MADE IN HOLLAND!

LENGTE 20 METER

Page 17: Del 20140618

AUTO-BUS VERHUURklein en groot

www.QualityCarRent.nl 076-5022267 - Etten-Leur

ALLES KM VRIJ !

Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

[email protected] www.broeren-bv.nl Alles voor

uw barbequeVanaf 9,75 p.p. compleet!

NIJVERHEIDSWEG 12, OUDENBOSCH www.barbequejochems.nl

tel. 06 - 13 31 49 62

AstrologieZomercursus: 14 t/m 18 juli, 5 ochtenden of 10/9 t/m 8/10, 5 woensdag avonden

Voorstraat 142 te Roosendaal, 0165-545727, [email protected]/astrologie.tarot

TE HUUR GEZOCHT:woning met loods/stallen en grondof loods/stallen

met grond. Ook zijn we op zoek naar

een loods/ruimtevoor opslag.

06-12320642 Nieuwe auto’s Schadeherstel Occasions Leasing APK-keuringen Inbouw Airco Inbouw SCM-alarm Inbouw Audio-app. Reparaties Inbouw LPG

Kroonstraat 42 Etten-Leur Tel.: 076-5011371 Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

GOEDKOPE INRUILERS MET APK& DIVERSE BEDRIJFSWAGENS

Renault Twingo 1.2 16V airco ecc radio cd fuchsia met. 01-12 7.950 Renault Twingo 1.2 16V airco radio cd zwart met. 02-11 6.950 Renault Twingo zilver met. 03-07 4.250 Renault Clio IV Tce Estate airco radio nav lmv zwart met. 05-13 16.250 Renault Clio IV Diesel airco radio nav beige met. 11-13 14.250 Renault Clio 1.2 16V 5 drs airco ecc radio cd nav rood met. 10-10 7.950 Renault Clio 1.2 16V 5 drs airco ecc radio cd nav zwart met. 02-10 7.950 Renault Megane II 3 drs airco blauw 04-03 3.500 Renault Laguna 1.8 16V airco lmv radio cd zwart met. 06-02 2.950 Renault Espace 2.0T Automaat airco ecc leder pan zwart met. 03-10 23.950 Renault Espace 2.0T airco ecc radio cd lmv grijs met. 04-03 4.250 Audi TT 1.8 Turbo airco radio cd lmv zilver met. 10-98 4.950 Dacia Sandero 1.4 mpi airco radio cd rood met. 10-08 6.250 Hyundai Atos 5 drs airco radio cd zilver met. 01-06 3.950Opel Agila 1.2 XE 5 drs radio cd roze met. 11-00 1.750 Peugeot 207 1.4 5 drs airco radio cd grijs met. 01-09 7.250 Toyota Avensis 2.0 5 drs airco ecc nav leder lmv grijs met. 04-04 5.950 Renault Kangoo 1.5 dCi 70 airco ex btw grijs kenteken wit 02-07 2.750

Cafetaria Chantal

Kinderfeest =

familiezak frietU bent van harte welkom!

Openingstijden:Ma.-Di.: 16.00-22.00

Wo., Do, Vr. Za. en Zo.: 12.00-22.00

VOOR AL UW (VER)BOUWWERKZAAMHEDEN

www.gordeijnsbouw.nlConnie Gordeijns 06-55391390

Café-Zaal Marktzicht

Zondag 22 juni a.s.EINDUITVOERING

van muziekschool Toon van den Maagdenberg

En om half 6 een gastoptreden van de coverband Scone

Entree is gratis

Voorsteven 214871 DX Et ten-LeurTe le foon 076-5012228

APK-keuringen

Totaal onderhoud

Div. occasions

Autoverkoop alle merken

WWW.AUTOBEDRIJFKNOBEL.NL

Klantbeoordeling

8,6

Voorsteven 214871 DX Etten-LeurTelefoon 076-5012228

Ook uw VW is bij ons in goede handen.

Fiat Grande Punto 1.4 active airco .......blauw .... 2007 ..... 7.150,-Mazda 2 1.3 Cool 5-drs .......................... grijs .... 2011 ... 10.500,-Renault Megane Business Sport 1.6 .... zwart .... 2009 ... 11.850,-Suzuki Swift Shogun 5-drs airco. ........... grijs .... 2009 ..... 9.250,-

WESPENBESTRIJDING

bel direct06-54398577

www.josstruijs.nl

Ze zijn er weer!!NIEUWE AARDAPPELEN

Gratis geschrapt

Maandag en Woensdag gehele dag gesloten

GEZOCHT:

2 enthousiaste interieurverzorgsters

(met rijbewijs)voor kantoorpand

in Etten-Leur. Elke donderdag

van 17:00 - 19:00 uur.

Interesse? Neem contact op met Fris Facilities via

[email protected].

Tijdens St jansfeesten 20 t/m 22 JuniMagazijn leeg verkoop + showroommodellen tot

70% KORTING

BTW ACTIE!Betaal nu geen 21% maar slechts

6% BTWmeubelen en slaapcomfort

Deze actie is niet geldig op aanbiedingen en stofferingen.

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEMBREGTS KASSEN

Gors 70 Hoeven 0165-502506

ZEVENBERGSEMETAALHANDELKoekoeksedijk 16

Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Wasmachine, droger of

vaatwasser defect?

BEL

06 - 57 540 319Voor snelle service

en reparatie!

JansenWitgoed

Gastouderbureau“STEENTJE”

Steengoed in kinderopvang

Per kind €5,75 p/u076-5037501

www.gob-steentje.nl

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

RADIATEUR STUK?auto, tractor,

motor, schip…TEUNIS BELLEN!

0113-216261

Infra & verhuur

BESTRATINGEN -TUINAANLEG/ ONDERHOUDTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

GITAARLES OP MAATNU INSCHRIJVEN VOOR HET

NIEUWE SCHOOLJAARGeg. door gedipl. docent.

Voor de gem. Halderberge en Moerdijk geldt een subsidieregeling (teruggaaf

van max. 200 euro per jaar 6 tot 8 jaar)

Toon v/d Maagdenberg

Tel 076 - 5032876 [email protected]

Van de Kar grondwerken bv

06-53639243

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. DE BOMde Meubelvriend

Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

Party-Pack

076 - 7851571

Markt 394875 CB Etten-Leur

Ballonnenboog

Helium ballonnen

Ballonnen boeketten

Geef om kinderen.redeenkind.nlGiro

Page 18: Del 20140618

SPORT

PAGINA 18

Oranjeversiering in de Marskramerstraat

ETTEN-LEUR - In de Marskramerstraat in Etten-Leur komt het WK 2014 goed op gang. Na de 1-5 overwinning van afgelopen vrijdag op Spanje zal er zeker nog wat meer oranje versiering bijkomen. LEZERSFOTO F.A.J. GORDEYNS.

ETTEN-LEUR - Dit jaar viert de ten-nisclub Etten-Leur het vijftigjarig bestaan. Een terugblik in de historie laat zien dat de tennissport aan po-pulariteit won en dat TC-Etten zich ja-renlang mocht rekenen tot een van de grootste verenigingen van Etten-Leur.

Terugblik 1964-1979In 1979 vierde TC-Etten het vijftienjarig be-staan. De club was uitgegroeid tot een vol-wassen club waar het recreatieve en het wedstrijdtennis voor ieder wat wils boden. In de wintermaanden werd er gespeeld in de overdekte Veehal aan de Dreef.Er was ook volop aandacht voor de opvang van de jeugd en hun training. Ook kreeg de club een uitnodiging om deel te nemen aan de Bondstrainingen. Wellicht weten de ou-dere leden van de club nog dat Paul Boe-ren als eerste het jeugdkampioenschap van Noord-Brabant wist binnen te slepen. In 1971 telde de club 180 leden en na tien jaar was de aanmelding van nieuwe leden zo groot dat het bestuur genoodzaakt was om zich te bezinnen op het beleid. Niette-min was de groei van de club een reden te meer om het tienjarig jubileum uitgebreid te vieren.In 1977 kwamen er drie banen bij en was de vereniging klaar voor de uitbreiding tot 800 leden.

In 1975 overleed oprichter en voorzitter G. Bernard en hij werd opgevolgd door P. Van Kampen. Die gaf de voorzittershamer in 1979 over aan W. Kamp. Inmiddels ex-ploiteerde de club zelf het paviljoen en de banen. Baan 5 werd in die tijd als center-court in ere hersteld en na uitvoerig over-leg met de gemeente werd besloten tot de aanstelling een groundsman.Het Open toernooi had na enige jaren ook een goede naam gekregen naam zowel in als buiten de regio. Maar uit de archieven blijkt ook deelnemers uit andere landen inschreven voor dit toernooi. Sommigen kwamen uit Engeland, Amerika, Italië, Spanje, Australië, Nieuw-Zeeland. Heel veel bekende namen zoals Hemmers, Fleu-ry, Laudin, Hordijk, Panman, Vaarties en de clubleden Peter Scheeres en Roel Jansen namen deel aan het A-toernooi, waarvoor in 1978 maar liefst 1000 toeschouwers naar de Koekoek kwamen. De planning van de wedstrijden was niet altijd eenvoudig, maar wedstrijdleider Anton Baan wist al-les altijd weer in goede banen te leiden.En zo kwam het 15-jarig bestaan in zicht en dat werd gevierd met een feest in de Nobelaer. Er werd een receptie gehouden en met een gezinsautorally, een Brabantse koffietafel en een discoavond werd het vijftienjarig jubileum afgesloten.Wordt vervolgd....

Terugblik 1964-1979Vij f t ig jaar TC-Et ten

ETTEN-LEUR - Karate-do SAN heeft afgelopen weekenden in Leersum weer optimaal gescoord.

Dick Ernest uit Oudenbosch en Alex krijnen uit Etten-Leur zijn geslaagd voor hun 1e DAN examen Shotokan vd KBN. Vol trots konden zij hun zwarteband in ontvangst nemen. Leraar Con Voermans uit Etten-Leur die speciaal was mee gereisd als

toeschouwer en DAN examinator Kees Langeberg uit Roosendaal, beide lesgevers bij SAN, konden vol trots beide de handen schudden! Dit examen is een zeer technisch examen, waarbij alles moet kloppen in de puntjes. Beide zullen binnenkort een “speciaal” Dojo (Club) examen afleggen, het zoge-naamde Kyoku Shoto Jitsu examen. Hierbij wordt de fighting spirit getest, nu moeten

ze niet alleen hun technieken laten zien , maar ook hun gevechtsbereidheid en kunde, op zowel Kyokushin als Shotokan regels. Bij Karate- do SAN staat vorming hoog in het vaandel!Agenda: 21 juni: 12e Open West Brabant-se te Roosendaal; 5 juli open bostraining, te Roosendaal aansluitend voor de vrijwil-ligers de jaarlijkse BBQ te Etten-Leur.www.karatedosan.nl

Karate-do SAN Alex Krijnen 1e DAN

ETTEN-LEUR - Hoge zomerse tem-peraturen in Frankrijk en een Noor-delijke wind zorgde ervoor dat de Nationale vlucht vanuit het op 987 km gelegen St Vincent een echte strijd der titanen werd en de duiven moes-ten flink aan de bak om deze eerste overnachtvlucht van seizoen 2014 goed af te sluiten. De duiven werden vrijdagmiddag om 13.00 uur in vrijheid gesteld en het duurde bijna 23 uur voordat de eerste in Noord-Brabant arriveert.

DOOR JAN ROBBESON

En dan mag de vlucht zwaar genoemd wor-den in het eerste uur druppelen de duiven binnen en daarna vallen ze gestaag door, waardoor het een zware maar eerlijke vlucht wordt. Van de Etten-Leurse vereni-gingen weet Barry Nijssen met de 12-1706067 de overwinning naar zich toe te halen en weet met 14 minuten voorsprong de combinatie Hermans achter zich te houden. De liefhebbers van de overnacht-vluchten moeten jaren geduld hebben voor

ze kunnen oogsten. Dit gold ook voor de 12-1706067, die de eerste 2 jaar rustig op-geleidt werd voor deze specialisatie en nu laat zien dat hij uit het goede hout gesne-den is. In Etten-Leur eerste van 84 duiven. In het samenspel is dit goed voor prijs 20 tegen 313 duiven. In het rayon tegen 679 de 48e prijs en op de afdeling tegen 2780 duiven gezien de zwaarte van de vlucht een verdienstelijke 181 prijs. Barry profi-ciat.Pv de EendrachtIn concours 73 duiven. Snelste duif 15:31:24. Snelheid 814,082 m/m. Laatste prijs zondag 8:18:44. 1-14-18. B. Nijssen, 2-8-20. Comb. Sprenkels, 3-4-15. Chr. den Braber, 5-9-13-17-18. Comb. de Rooij, 6-24. Comb. de Bruyn, 7-23. M. de Koning, 10-12. A. Bastiaansen, 11-19. H. vd Broek, 21. M. v. Zundert, 22-25. P. Kools.Pv de SnelpostIn concours 11 duiven. Eerste duif 15:45:07. Snelheid 807.128 m/m. Laatste prijs zondag 12:00:16. 1. Comb. Hermans, 2. C. Snepvangers, 3-4. Comb. Baremans.Komend weekend staan er 3 vluchten op het programma voor de fondspelers is dit de 2e overnachtvlucht ditmaal vanuit het op 835 km gelegen Bordeaux en de een-daagse fond heeft zijn 3e vlucht ditmaal vanuit het op 636 km gelegen La Soute-raine. Gezien de weersverwachting zullen het weer pittige vluchten worden met we-derom zomerse temperaturen en een NNO wind. Succes allemaal.

Barry Nijssen wint St.VincentEchte s t r i jd der t i tanen

De eerste overwinning op de overnacht seizoen 2014 is binnen.

ETTEN-LEUR - Afgelopen weekend was de laatste selectiewedstrijd voor de Subtop dressuur (nationaal) in Kootwijk.

Hans stond hier aan de start met zijn top paard Bond’s Painting in de klasse Prix st. George. Nadat de eerste selectiewedstrijd niet goed was gegaan en hij op de tweede

wedstrijd 5e was geworden moest het nu heel goed gaan om zich te kunnen plaatsen voor het NK dat van 30 Juli t/m 2 augustus in Hoofddorp verreden wordt.Met de vorm zat het wel goed want de week ervoor hadden ze nog zowel de Prix st. George als de Intermediaire 1 gewon-nen op de prachtige dressuurwedstrijd bij Dhr. Blom. Ze hadden hier ruim 5% voor-

sprong op de nr. twee, in de Intermediaire scoorden ze zelfs 72,6% dat is echt heel erg bijzonder op dit niveau! In Kootwijk reden ze een goede proef zonder grote fou-ten, dit was goed voor een percentage van 68,29% en dat betekende een mooie 5e plaats in een heel sterk deelnemersveld.Dit was goed voor een plaatsing voor het NK!

Hans van Bedaf geplaatst voor NK

ETTEN-LEUR - Zondag 15 juni organi-seerden we zelf een mooie selectie wedstrijd voor de springruiters van West-Brabant en dit alles is zeer goed gegaan, ook voor onze eigen ruiters en de volgende prijzen bleven dan ook in Etten-Leur.

Klassiek klasse B-B 1e prijs Anne Dircken met haar Trippel. Klassiek E-B 2e prijs Cas-sandrah Mulders met Mystic. 2-fase klas-se E-B 1e prijs voor Dewi Munter met Zar-

lina. Lisa Roovers was ook weer in vorm zij behaalde met haar Sheerza in de klasse C-L de 1e prijs en ook in de 2-fase klasse ABC-L was Lisa de snelste, goed voor de 1e prijs. In de klasse DE-L 2-fase een 2e en 3e prijs voor Brian Martens met zijn pony’s Bor en Bolero. In het klassiek klasse DE-M een 2e prijs voor Bregje Martens met Spar-tacus en in de 2-fase klasse DE-M een 1e prijs voor Anne Roovers met haar Dylano en een 2e prijs voor Bregje Martens met Spartacus

PC Concordia FlorebitETTEN-LEUR - Het laatste beachweekend van Handbalver-eniging Internos moet natuurlijk goed afgesloten worden. Daarom wordt er voor de allerlaatste keer bij sportpark de Lage Banken de beachsportavond georganiseerd.

Houd jij van sportief bezig zijn en gezelligheid? Meld je dan nu aan! Wanneer: vrijdagavond 27 juni vanaf 19.00 uur op sportpark de Lage Banken. Team: minimaal 6 pers (min 2 dames). Schrijf je in op [email protected] o.v.v. Beachsportavond.

Beachweekend HV Internos

ETTEN-LEUR - Na enkele teleurstel-lende wedstrijden heeft Jens Wal-voort afgelopen weekeinde laten zien zijn vorm hervonden te hebben.

Op zaterdag stond een wedstrijd voor de West-Brabant Cup op het programma in Rilland Bath. Voor Jens was het een trai-ningswedstrijd, omdat eerder in de week hij nog een trainingsstage in Frankrijk had afgewerkt. Door geconcentreerd en geen onnodige risico’s te nemen, had hij toch de goede snelheid. Hij won daarom ook beide manches.

Op zondag stond een wedstrijd in het bra-bantse Son meetellend voor het NK op het programma. De eerste manche reed hij naar een goede derde plaats na een matige start. Het circuit was dermate aan-gelegd dat het moeilijk was te passeren, maar Jens reed goed. De tweede manche reed Jens van een 9e plaats in de eerste ronde naar een goede 4e plaats en werd daarmee in de totaalstand 3e. In de totaal-stand bezet Jens de tweede positie in het NK 65cc. Aankomende wedstrijden zijn in Tsjechie en in Slowakije en deze tellen mee voor het EK.

Jens Walvoort komt in vorm voor laatste EK wedstrijden

ETTEN-LEUR - Paardensportvereni-ging Concordia Florebit uit Etten-Leur organiseert op 21 en 22 juni het jaar-lijkse Concours Hippique op de terrei-nen van Dhr. Blom aan de Hoevense-weg te Etten-Leur. Op deze dagen is het hoofdterrein voor de springpaar-den gereserveerd. Daarnaast zullen op de grasbodem van Dhr. Blom en Dhr. Naalden de dressuurpaarden aantreden.

Op zaterdag staan voor de springpaarden de klasse B en L op het programma, om 11 uur beginnen we met de klasse B, die over hindernissen springen van ongeveer een meter hoog. Ik de klasse L ongeveer 1,10m.Op zondag beginnen de springruiters om 9 uur, er is dan nog een groep L, daarna de klasse M (midden) , de klasse Z (zwaar) en ten slotte de klasse ZZ. In deze klasse springen de paarden over hindernissen van zo’n 1,40 m hoog.

Op zondag worden de overige klasse verre-den voor de dressuur. Van B t/m Z2. Na de Z2 staat aan het eind van de middag nog de kür op muziek op het programma. Voor de dressuurruiters en amazones telt deze wedstrijd ook mee voor de selectie van de Brabantse kampioenschappen die dit jaar in St. Antonis verreden zullen worden. In de klasse Z2 is de strijd extra groot omdat hier gestreden wordt om de “REMO trans-port wisselbokaal”. Ook voor de klasse Z1 en Z2 is er ook de mogelijkheid om een kür op muziek te rijden, deze zullen rond 16.30 uur verreden worden.

StrodorpAl met al een veelzijdig programma met voor ieder wat wils. In het gezellige stro-dorp kunnen de kinderen zich vermaken met een luchtkussen. Verder zijn er nog en-kele acties voor KiKa (kinderen kankervrij) waaronder een kleine loterij en de verkoop van KiKa-beren. De toegang is gratis.

PSV Concordia Florebit21 en 22 juni Concours Hippique Et ten-Leur

Page 19: Del 20140618

VANAF ZATERDAG 21 JUNI

SUMMER SALEDE GEHELE ZOMER COLLECTIE M.U.V. KOSTUUMS EN BASIS COLLECTIE

TOT 50% KORTING

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

of kijk op:

Zeker vankwaliteit

Mon Plaisir 113Etten-Leur076 5985226

Gem. verbruik: 3,6 - 6,3 l/100km, 27,7 - 15,8 km/l. CO2-uitstoot 94 - 147 g/km. *Actievoorwaarden: De 50/50 WK-deal is een niet-doorlopend kredietaanbod via Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer 12011170, toetsing en registratie BKR te Tiel. Kia Finance en de Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Informeer bij uw

Kia-dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad van de door u gewenste financiering. Het jaarlijkse kostenpercentage vermeld in het standaard informatieblad is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. De 50/50 WK-deal is geldig op alle uitvoeringen van de Picanto en Rio. Maximale financieringsbedrag Picanto: 5.000,- en Rio: 7.500,-. Genoemde acties en bijbehorende consumentenprijzen zijn alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto en Rio met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2014 en uiterste registratiedatum van 29-08-2014. De inruilactie is alleen geldig bij inruil van uw huidige auto. Genoemde “inruil huidige auto” betreft een fictief bedrag. De inruilauto moet minimaal 3 maanden op naam staan en gevrijwaard zijn door uw dealer op het moment van tenaamstelling van de nieuwe auto. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op Kia.com. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilpremie, BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, excl. metallic lak en de optionele lakbescherming. Dit Private Lease aanbod wordt gedaan door Kia Finance. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Contante waarde

Inruil (inclusief inruilpremie)

Totaal kredietbedrag

Jaarlijks kostenpercentage

Debet rentevoet op jaarbasis (vast)

Termijn-bedrag per maand

Duur kredietovereen-komst in maanden

Totaal door u te betalen bedrag

Picanto 3-deurs 1.0 CVVT EconomyLine 9.854,- 4.854,- 5.000,- 0,0% 0,0% 208,33 24 5.000,-

Rio 3-deurs 1.2 CVVT EconomyLine 13.699,- 6.199,- 7.500,- 0,0% 0,0% 312,50 24 7.500,-

Als hoofdsponsor van het WK voetbal 2014 lanceert Kia een speciale World Cup Edition van de Kia Picanto en Rio. Vol extra’s voor een scherpe prijs. U profiteert tijdelijk van voordeel tot 3.200,-. U bent van harte welkom in onze showroom voor een uitgebreide proefrit.

Kia Picanto en Rio World Cup Editions. Nu met aantrekkelijke 50/50 WK-DEAL.

*

Voordeel tot 2.150,-

Voordeel tot 3.200,-

Kia Picanto World Cup EditionNormaal rijklaar vanaf 12.354,-Inruil huidige auto* - 2.500,-Extra inruil - 1.250,- 5.000,- met 0% financiering - 5.000,-

U betaalt nu slechts 3.604,- *

Kia Rio World Cup Edition PLUSNormaal rijklaar vanaf 18.449,-Inruil huidige auto* - 4.750,-Extra inruil - 1.250,- 7.500,- met 0% financiering - 7.500,-

U betaalt nu slechts 4.949,-

All-in vanaf slechts

219,-/mnd*

Private Lease

Rf kies voor:

All-in vanaf slechts

299,-/mnd*

Private Lease

Rf kies voor:

AUTOROMME ROOSENDAAL, BELDER 41, 4704 RK ROOSENDAAL, TEL.: 0165 - 820 250, WWW.KIA-ROOSENDAAL.NLAUTOROMME ETTEN-LEUR, VOSDONK 43, 4879 NC, TEL.: 076 - 50 25 950, WWW.KIA-ETTENLEUR.NLAUTOROMME HOEVEN, BREDE MOLENWEG 6, 4741 RL HOEVEN, TEL.: 0165 - 50 29 86, WWW.KIA-HOEVEN.NL

Page 20: Del 20140618

SPORT

PAGINA 20

ETTEN-LEUR - Een goed weekend voor Honk- en Softballvereniging The Stags. Alle seniorenteams vonden de weg naar de overwinning.

Stags Pupillen 1De pupillen 1 traden aan tegen Tilburg. Ze wisten een 3-2 achterstand om te buigen naar een voorsprong van 5-3 door een homerun van Tijn Verdonk. Thomas de Wit kwam op de heuvel en was ongekend scherp hij gooide 90% slagballen, dit is echt ongekend voor een jongen van 11. Met een lucky hit wist Tilburg de achter-stand in de laatste inning om te buigen naar een overwinning. Was een geweldi-ge wedstrijd om naar te kijken, einduitslag 6-5.Stags Aspiranten HonkbalDe aspiranten speelden thuis tegen Uden Red Sox. De eerste slagman van Uden Red Sox werd gelijk prachtig uitgevangen door Sjoerd van Stralen, al kwamen ze wel op een 1-4 achterstand. In de tweede inning hielden pitcher An-gelo Assink en catcher Niels Mallens het veld goed dicht en kwamen onze jongens aan slag sterk terug; met mooie honksla-gen van Jari Kriesels, Dylan Tiel en Bas Marijnissen. Door agressief te stelen op de honken kwamen de punten binnen en

scoorden we acht runs. Uden Red Sox had hier geen antwoord op; einduitslag 9-6.Stags Senioren SoftballDe dames van The Stags haalden dit weekend met 8-2 de eerste overwinning van het seizoen binnen tegen Starlights. Vorig jaar gepromoveerd maar ondanks deze zege nog steeds op de laatste plaats in de derde klasse. De overwinning van dit weekend brengt echter de achterstand op Orioles 2 en Star-lights nog maar twee punten. The Stags heeft twee duels minder gespeeld dan deze beide ploegen. Degradatie is dus nog ver van uitgesloten. Natascha van der Lijke was met een gemiddelde van 1.000 (twee uit twee) de beste slagvrouw in het Etten-Leurse kamp.Stags Senioren 1Senioren 1 hebben de leiding in de derde klasse G overgenomen van Hellevoet Athletics. De formatie van speler/coach Rudy Seebus won met 13-3 van Islanders, terwijl concurrent Hellevoet Athletics met 10-5 onderuit ging tegen Zwijndrecht 2.

Stags Senioren 2Senioren 2 behaalde een zwaar bevochten overwinning uit tegen directe concurrent Holy Vlaardingen met flinke honkslagen in de eerste inning van o.a. Bas Goossen,

knap pitchwerk van Rob van der Kruijssen en een nagenoeg foutloos binnen- en bui-tenveld. Einduitslag 7-9.

Overige uitslagenBoosters-Stags pupillen 2 25-2Stags Senioren 3-Jeka 2-17

Programma zaterdag 21 juniStags Familiedag (Zin om mee te doen? Kom gezellig langs!)14.30 HB Pupillen 1-KickersZondag 22 juni10.00 Orioles 3-HB Senioren 211.00 Zwijndrecht 2-SB Senioren13.00 HB Aspiranten-Cardinals 214.30 Cardinals 2-HB Aspiranten14.30 HB Senioren 1-Hellevoet Athletics

Meedoen?Nieuwsgierig geworden naar de sport en onze snel groeiende club? The Stags verwelkomt nieuwe aanwinsten! Kennis, leeftijd of ervaring is niet belangrijk. Moti-vatie, sportiviteit en plezier in het spel des te meer. Kijk voor meer informatie op onze website www.hsvthestags.nl of neem tijdens kantooruren contact op met het secretari-aat via 076-5083557. We hopen je snel te ontmoeten op onze velden!

Winst voor alle Stags senioren

ETTEN-LEUR - Op zaterdagavond werd weer de Bavoloop gelopen in Rijsbergen. Op een goed te belopen parcours was het weer een drukte van belang, vooral omdat het weer de eerste dag was met voor het lopen een lekkere temperatuur.

Er waren 4 podiumplaatsen op de 10 km en wel voor Toon Heeren (2e M45), Paddy Herijgers (2e V35) Jan Arnouts bij de heren M55 en voor José van der Linden bij de dames V45, terwijl Colin Bekers de snelste Achillesloper was, de snelle man uit Tete-ringen finishte als zesde senior en achtste in totaal na 31:30 min.Uit Sprundel kwam de achtste aankomen-de senior, Melvin Franken liet zijn chrono stoppen op 32:35 min. en memoreerde het volgende over zijn Bavoloop-optreden: “Ging lekker! Stevig gestart, redelijk groot

deel van de wedstrijd op kop en alleen te-gen de wind in gelopen. Eerste 5km 16:22, tweede 5km 16:13. Had op het einde nog veel over, laatste km in 3:05. Zit dus nog meer in!” De deze week in het huwelijk tredende Jeffrey Faes werd in het inter-nationale veld 19e met een fraaie tijd van 36:08. In de leeftijdscategorie M45 werd Toon Heeren tweede bij de Masters M45 in 34:52, Henk Buesink kwam 45 seconden te laat voor het podium als vierde binnen in 35:53. De als zestigste in het totaalveld eindigende Rijsbergse Paddy Herijgers over haar race: “Toch goed gelopen voor deze zware wedstrijd. Veel wind en al het kopwerk gedaan. Niemand kon of wilde samenwerken. Wel genoten en veel aan-moedigen tijdens deze thuiswedstrijd. Tweede vrouw V35 in 38:51 en beste Rijs-bergse met mooie prijzen.”Peter Gulden kwam uit in een tijd van

40:28, Pierre van Damme kwam 5 secon-den later binnen in 40:33, Tonio de Jong was net op tijd om toch nog deel te nemen, maar had geen tijd om warm te lopen, zijn eindtijd was 41:02. Lode Gommers was voortvarend gestart maar moest dit naar het einde toch een beetje bekopen, voor hem werd 42:12 geklokt. Kees van Sande finishte net boven de 50 minutengrens in 50:05.In de klasse M55 eindigde Jan Arnouts op de 2e plaats met een eindtijd van 38:33. Jan van de Moezel kwam uit op een tijd van 46:35 en Wil Goossens, die de Ropa-run van vorige week nog in de benen had (zo’n zeventig kilometer in twee dagen) kwam uit op 50:57. Bertus van Eekelen, net terug van vakantie, kwam uit op 53:19.In de klasse M60 kwam Jac Beekers bin-nen in een tegenvallende tijd van 45:35 en Cees van Leest in 47:01.Slechts 3 dames deden mee aan deze wedstrijd en daarvan was Paddy Herijgers de snelste, daarna was het José van der Linden in de klasse V45 met een 2e plaats in 43:58 en kwam José Kuijstermans bin-nen in 49:26.Op de vijf kilometer was Alwin Roovers op-permachtig. Na 2012 was dit zijn tweede zege op de 5 km van de Bavoloop. Op za-terdag 14 juni 2014 kwam Alwin tot 15:11 min. Rien Verhoeven binnen in een tijd van 21:10, Hans Coremans in 22:07, Stefanie van Poppel in 24:39, Karin Wijtmans in 26:24 en Marloes Nijland in 27:44, die net geen minuut van haar PR afliep (stond op 28:41 uit oktober), ondanks dat zij het warm vond en de wind tegen de laatste kilometers zwaar maakte.

Alwin Roovers wint 5 km BavoloopARV Achil les

Alwin Roovers snelste op 5 km in Rijsbergen. FOTO NICOLINE FRANKEN

ETTEN-LEUR - Het zomerse weer van afgelopen weekend en de stevige Noordelijke wind zorgde ervoor dat de duiven vanuit het op 300 km gele-gen Creil flink hun best moesten doen om als eerste thuis te zijn.

DOOR JAN ROBBESON

Cees Bulkmans weet elk jaar wel een eer-ste van Etten-Leur te pakken en afgelopen weekend was het dan weer zo ver. De 12-1707946 weet zijn baasje aangenaam te verrassen door in eigen vereniging ruim 6 minuten los te vliegen en ook de liefheb-bers van de andere Etten-Leurse vereni-ging achter zich te houden. En gezien de omstandigheden is dat een puike presta-tie.De 12-1707946 heeft dit seizoen in eigen vereniging al o.a. 2-3-3-19-21 gespeeld, dus dat hij kop kon spelen wist Cees al en nu de eerste van de 476 Etten-Leurse dui-ven. In het samenspel pakt hij de 6e prijs tegen 932 duiven. In het rayon tegen 2713 duiven een mooie 13e plaats en op de af-

deling tegen 10991 duiven toch wel een schitterende 23e plaats. Cees proficiat.

Pv de SnelpostIn concours 105 duiven. Snelste duif 13:19:22. Snelheid 1158.014 m/m. Laatste prijs 13:46:55. Snelheid 1046.820 m/m. 1-14-23. C. Bulkmans, 2-12-13-19. M. Her-mes, 3-4-6-7. C. v. Beek, 5-10. A. Christi-anen, 8-15-25. B. v. Elteren, 9-18-22. P. v. Nijnatten, 11-20-21-24. J. Nouws, 16-17. P. v. Rijen.Pv de EendrachtIn concours 371 duiven. Eerste duif 13:21:02. Snelheid 1155.812 m/m. Laatste prijs 13:37:50. Snelheid 1080.035 m/m. 1-6-21-23. R. v. Poppel, 2-4-10-11-19. Comb. Heeren, 3-13-18. Reniers-Muijs-senberg, 5-8-16. A.C. Wevers, 7-12-17. F. Damen & Zn, 9-15-20. Comb. Robbeson, 14. H. vd Broek, 22-24. P. Maas, 25. K. v. Zundert.

Komend weekend mogen de duiven het weer proberen vanuit het op 387 km ge-legen Sens.

C.Bulkmans eerste van Creil

Cees en Jeanne blij met de overwinning van de 12-1707946.

ETTEN-LEUR - Afgelopen periode organiseerde de Kleine Voorn twee wedstrijden.

Op Pinksterzaterdag bekampten 19 deel-nemers elkaar tijdens de wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd in het kader van de Leurse havenfeesten. De wedstrijd vond, afwijkend van de meeste wedstrij-den van de Kleine Voorn, deze keer plaats in het viswater aan de Moerlaken. In te-genstelling tot wat we de laatste maanden gewend zijn, waren de vangsten deze keer naar behoren. Bijna de helft van de deelne-mers ving meer dan 20 vissen waarvan het hoogste aantal (53) werd gevangen door de winnaar Peter Mathijssen. Met 10 vis-sen minder en een totaal van 215 punten legde Rene Verhoef beslag op plaats twee, juist voor Jac de Graauw die 2 vissen min-der ving.De volledige uitslag: 1. Peter Matthijssen 280 pnt; 2. Rene Verhoef 215 pnt; 3. Jac de Graauw 205 pnt; 4. Gerrit Lambregts 160 pnt; 5. Cor Willemse en Bart Klep 120 pnt; 7. Henri van Gils 115 pnt; 8. Henk Kokke 105 pnt; 9. Jef Rovers 100 pnt; 10. Wim Heymans 95 pnt; 11. Tiny Augustijn 93 pnt; 12. Toon van Oers 85 pnt; 13. Cees Maas 75 pnt; 14. John Mathijssen 65 pnt; 15. Arend Lammerse 60 pnt; 16. Piet Boot 57 pnt; 17 Wim Horstmans 31 pnt; 18 Cees van Gils en Peter Robbeson 0 pnt.

AvondcompetitieDonderdag 12 juni is de vierde wedstrijd gevist van onze avondcompetitie. De vang-sten blijven onverminderd slecht. Toch was er één deelnemer, Jac de Graauw, die bewees dat er nog wel degelijk mooie

vangsten mogelijk zijn in de Leurse Haven. Jac ving maar liefst 18 bovenmaatse vis-sen waaraan hij nog 4 ondermaatse toe-voegde. Deze vissen tezamen leverde hem het totaal van 702 punten op, een aantal wat steeds zeldzamer wordt. Het spreekt voor zich dat de dagprijs deze keer ook naar Jac gaat. Tweede in vak A op eerbie-dige afstand werd Gerrit Lambregts met 66 punten en derde Jef Roovers met 51. In vak B ging de overwinning naar Joop Huyben met 3 vissen en een totaal van 152 punten wat Joop mede dankt aan een mooie vis van 78 pnt. Tweede in vak B werd Arend Lammerse met 80 punten en derde John Mathijsen met 68. De volledige uitslag Luidt: Vak A: 1. Jac de Graauw 702 pnt; 2. Gerrit Lambregts 66 pnt; 3. Jef Roovers 51 pnt; 4. Peter Ma-thijssen 39 pnt; 5. Cees van Gils en Wim Heymans 30 pnt; 7. Bart Klep 24 pnt; 8. Jan Santbergen 15 pnt; 9 Johan Horstmans 10 pnt; 10. Henri van Gils, Louis Melisse en Toon van Oers 5 pnt. Vak B. 1. Joop Huyben 152 pnt; 2. Arend lammerde 80 pnt; 3. John Mathijssen 68 pnt; 4. Sjef Poppelaars 56 pnt; 5. Piet van Nijnatten 44 pnt; 6. Cees Maas 31 pnt; 7. Johan Snoeren 30 pnt; 8. Peter Robbeson 26 pnt; 9. Johan Maas en Wim Termohlen 5 pnt; 11. Rene Verhoef 0 pnt.

ProgrammaZaterdag 21 juni Zaterdagochtendcompeti-tie, vissen van 08:30 tot 11:00 uur.Donderdag 26 juni avondcompetitie, vis-sen van 18:45 tot 20:45 uur.De wedstrijden worden gevist in de Leurse Haven. Inschrijven tot 45 minuten voor aanvang.

HSV De Kleine Voorn

ETTEN-LEUR - In de Bavoloop in Rijs-bergen werden goede prestaties ge-leverd. Zowel op de wedstrijd afstand van 5 km als op de hoofdafstand in de 10 km wedstrijd werden mooie tijden neergezet.5 km wedstrijd: Twee Roadrunners liepen vanaf de start in de voorste gelederen. Je-roen Nijland liep gedurende een groot deel van de afstand op een gedeelde tweede plaats. Frank van Groesen volgde op korte afstand. In de eindfase moest Jeroen toe-staan dat zijn metgezel van hem wegliep en restte voor Jeroen de overigens mooie 3e plaats. Zijn tijd werd 17.16. Frank moest een gat van 15 seconden laten en finishte

op de 4e plaats in 17.31. Corne Luijkx liep eveneens een goede race en zijn tijd werd 21.26. Toon Luijten wist net onder de tweeëntwintig minuten te eindigen in 21.58 op de voet gevolgd door Hans van de Meer die indruk maakte met zijn 22.04. Mi-lou van de Ham toonde dat zij talent heeft getuige haar tijd van 22.08, waarmee zij op een mooie 6e plaats eindigde. Stephan van Ginneken koos ditmaal ook voor de korte afstand en hij sloot de wedstrijd af in 23.29. Paula Krijnen liet een tijd noteren van 31.02.10 km wedstrijd: Voorafgaande aan de wedstrijd vertelde Ad van Beek te streven naar een tijd onder de 37 minu-ten, maar had wel enige twijfel over dat

streven. De twijfel bleek ongegrond want Ad scoorde de mooie tijd van 36.22 en be-reikte daarmee de 5e plaats bij M45. Wil-lam Lambregts deed het ook uistekend met zijn tijd van 41.12. Edwin Hendrickx kwam ditmaal op een tijd van 43.02 en Hennie Feskens maakte de wedstrijd af in 46.44. Bij de vrouwen toonde Birgit Voorn op-nieuw haar klasse. Na een snelle start kwam zij meteen op de kop van de wed-strijd om de eerste plaats bij de V45. In de tweede wedstrijd helft moest zij wat van haar voorsprong prijsgeven op nummer twee van haar leeftijdscategorie. Zij be-hield echter een ruime voorsprong om als 1e te finishen in 43.02.

Birgit Voorn snelste in haar categorieRoadrunners

Page 21: Del 20140618

Zon, zee, strand!! zelfverzekerd de zomer in? Bodycomfort wil u graag bijstaan met het

behalen van het lichaam dat bij u past. Voor informatie 076-5030408

Bisschopsmolenstraat 120a Etten-leur WWW.BODY-COMFORT.NL

Zon, zee, strand!! zelfverzekerd de zomer in?

Bodycomfort wil u graag bijstaan met hetbehalen van het lichaam dat bij u past.

Voor informatie 076-5030408 Bisschopsmolenstraat 120a Etten-leur

WWW.BODY-COMFORT.NL

De functieIn deze functie controleer je of het afval op de juiste wijze en locatie wordt aangeboden. Je adviseert burgers en overige aanbieders van afval en treft daar waar nodig corrigerende maatregelen. Daarnaast onderzoek je ook illegale stortingen. Je werkt nauw samen met afdeling handhaving van diverse gemeenten en neemt indien gevraagd deel aan het handhavingoverleg. Tot slot draag je zorg voor de schriftelijke rapportage van jouw bevindingen en adviseer je de gemeenten en Saver op het gebied van handhaving.

De functie-eisenJe beschikt over een MBO werk- en denkniveau, hetgeen blijkt uit je opleiding en/of werkervaring. Je beschikt over (enige) relevante werkervaring bijvoorbeeld als stadswacht, toezichthouder, parkeerwacht of andere soortgelijke werkzaamheden. Bij voorkeur ben je BOA bevoegd, klantgericht, pro-actief en zelfstandig.

voorkomen en/of oplossen middels de nodige tact en natuurlijk overwicht. Je vindt het uitdagend nieuwe relaties op te bouwen en netwerken te onderhouden.

De procedure Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Schepers (Hoofd Bedrijfsbureau) tel. 0165-597740. Heb je interesse om te solliciteren, stuur dan voor 23 juni a.s. je sollicitatiebrief met CV naar [email protected] of naar Saver NV, Afdeling P&O, Postbus 1032, 4700 BA Roosendaal.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Saver NV verzorgt dagelijks de inzameling van afval en de reiniging van openbare ruimtes en bedrijfsterreinen voor overheden, bedrijven en particulieren in West-Brabant. Saver is sterk geprofessionaliseerd en sinds

uitbreiding zijn wij op zoek naar een fulltime:

Controleur (m/v)

Voor meer informatie www.saver.nl

Molenstraat 67 - 4881 CR Zundert - 076-5973164www.lingerieoda.nl

Lingerie voor dames en heren

25 JAAR

Voor een ruim assortiment

en het juiste advies!

Check alle aanbiedingen op halfords.nl

Polisport fi etszitjeComfortabel voor- en achterzitje. Voorzien van een veilige driepuntsgordelen verstelbare voetenbakjes.

Van 42.99

32.50Van 47.99

27.50

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

OP ONZE COLLECTIE VLIEGENGORDIJNEN

PALLETS Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Een beetje verscholen op nummer 13a aan het van Bergenplein in Etten-Leur Noord is de Yoqido Meridian Health praktijk gevestigd. Eigenaar Yun Feng Lan is daar begin januari gestart met zijn voor Nederland unieke behandelingen om pijnklachten te verhelpen. Deze behandelingen zijn gebaseerd op therapeutische massage, acupressuur en het reguleren van energiestromen. Praktijk voor original tenderpoints tuina en Chinese kruiden massage, dat houdt in oude traditionele Chinese therapieen gecombineerd zijn met de nieuwste technieken uit Oost en West.

BehandelingBij de behandeling wordt gekeken naar de oorsprong van pijnklachten, waarna

vervolgens de therapeutische massage wordt gebruikt. Original Tenderpoints Tuina en Chinese kruiden massage zijn een mix van massage en acupressuur om door druk blokkades op te heffen en het immuunsysteem stimulerend en zo de pijn te verminderen of verwijderen. Vervolgens wordt met massage op de doorstroming van energie gewerkt via de meridianen die we in ons lichaam hebben en dat zijn er twaalf.

KlachtenDeze Chinese natuurgeneeswijze bestaat dus eigenlijk uit drie therapieën, de Chinese kruiden massage en Original tenderpoints tuina met therapeutische massage en acupressuur voor pijnbehandeling en de

meridiaan massage voor de doorstroming van energie en ontspanning. Yoqido Meridian Health heeft diverse soorten behandelingen voor onder andere: reuma aandoening, migraine, hoofdpijn, pijn en/of stijfheid in de nek, rugpijn, schouderpijn of stijfheid, gewrichtsklachten, zenuwpijn, spierkramp, menstruatiepijn, koude en/of stijve armen en benen, vermoeidheid, slapeloosheid enzovoorts.De therapieën kunnen afzonderlijk en gecombineerd toegepast worden en de duur kan variëren van 30 tot 60 minuten, de behandeling tarieven zijn vanaf €30,- uiteraard met voordelige pakketaanbiedingen. Een behandeling heeft binnen 15 minuten al een positief resultaat.

GratisOm kennis te kunnen maken met deze bijzondere Chinese natuurgeneeswijze biedt Yoqido Meridian Health de mogelijkheid tot een gratis proefbehandeling van 30 minuten. Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2014. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak en hiervoor kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer.

Chinese therapie van oost tot westUniek in Nederland: Chinese kruiden massage en Original Tenderpoints Tuina

Yoqido Meridian Health, van Bergenplein 13a (gebouw praktijk ABC), Etten-Leur. Telefoon: 06 - 118 315 95. Website: www.yoqido.com; e-mail: [email protected]

Uw pijnklachten oplossen? Eenvoudig en onmiddelijk resultaat

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 22: Del 20140618

PAGINA 22

H. MARIAPAROCHIEPastores: Freijkje v. Gennip, Wim v. Reen, Ad Rouwendal.Pastor van dienst: 06-50561813.Postadres: Postbus 412, 4870 AK Etten-Leur, [email protected]; www.hmaria.nlLambertuskerk:Pastorie: Markt 60, 4875CG Etten-Leur. Tel: 076-5012281, [email protected]. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De Lambertuskerk is geopend voor een persoonlijk gebed op woensdag van 9.00-10.30 uur.

Petruskerk:Pastorie: Lange Brugstraat 32, 4871CP Etten-Leur. Tel: 076-5012385, [email protected]. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De kapel van de Petrus-kerk is alle dagen geopend voor een per-soonlijk gebed.

PAROCHIEBREEDKermisviering: Zondag 29 juni is de viering van 11.00 uur op de kermis. Deze jaarlijks terugkerende viering is een vie-ring die veel belangstelling heeft. Deze viering wordt gehouden in de autoscooters tegenover Café Marktzicht. De voorganger in deze viering is kermispastoor van Wel-zenes. Na afloop is er gelegenheid om bij café Marktzicht koffie en thee te drinken

VIERINGENSacramentsdag. Eerste lezing: Deuterono-

mium 8,2-3.14b-16a. Evangelie: Johannes 6,51-58.LambertuskerkZondag 22 juni 11.00u: Woord- en Commu-nieviering. Gildeviering en gezinsviering. Voorganger pastor Wim v. Reen. Zang van de Hartegalen. Misintenties: Frans v.d. Riet, Piet Koevoets (jgt), Cornelis Leijten (verj.)PetruskerkZaterdag 21 juni 17.00u: Woord en Com-munieviering met voorganger pastor Wim van Reen en samenzang. Intenties: Frans Schrauwen.Zondag 22 juni 9.30u: Sacramentsdag. Woord en Communieviering met voorgan-ger pastor Wim v. Reen en zang van het Jongerenkoor De Kerkzwervers. Intenties: Frans Schrauwen; overl. ouders Mertens-Jochems; Johannes Otte; Riet v.d. Made-Naalden.Elke week om 9.00u ochtendgebedOp dinsdag in de Petruskerk in de sacristie.Op woensdag in de Lambertuskerk in de apostelzaal.Op donderdag in de Lambertuskerk in de apostelzaal.

BERICHTENDoopvieringen Lambertuskerk: De data van de doopvieringen met tussen haakjes de voorafgaande gespreksavon-den: 27 juli (16 en 23 juli), 28 september (vol) (17 en 24 september), 30 november (18 en 25 november). De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Lambertuskerk, Markt 60.

Doopvieringen Petruskerk: De data van de doopvieringen met tussen haakjes de voorafgaande gespreksavonden: 6 juli (25 juni en 2 juli); 7 september (27 augustus en 3 september); 26 oktober (8 en 15 ok-tober); 16 november (5 en 12 november). De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Petruskerk, Lange Brugstraat 32.

Huwelijk: Op 19 juni om 13.00 uur zijn voornemens in het huwelijk te treden Edgar de Jager en Madeleine Otten. Wij bidden voor hen om voorspoed en geluk in hun leven.

AGENDALambertuskerkDinsdag 24 juni: Kerk 18.15u Kinderkoor; ‘t Praethuis 19.30u repetitie Kerkzwervers.Woensdag 25 juni: Apostelzaal 19.30u Vo-caal Ensemble Amabilis.Donderdag 26 juni: Markt 10.00u Neder-lands Les; Markt 14.00u Pastores overleg; Markt 20.00u Parochiebestuur; Apostel-zaal 19.30u repetitie Lambertuskoor.Zondag 29 juni: Kermis 11.00u Kermisvie-ring.PetruskerkWoensdag 18 juni: 13.00-15.00u Foto’s 1e Communie.Donderdag 19 juni: 20.00u in Turfschip re-petitie Gemengd Petruskoor.Maandag 23 juni: 20.00u Klussengroep.Woensdag 25 juni: 20.00u Doopgesprek.Vrijdag 27 juni: 20.00u in kerk repetitie Ge-mengd Petruskoor.

EVANGELISCHE GEMEENTE ICHTHUSDreef 52-54, 4875 AC Etten-Leur, 076-5021516; www.ichthusgemeente.nlSamenkomst zondag 22 juniOm 10 uur komen we samen in het Ichthus Ontmoetingscentrum, Dreef 52-54, Etten-Leur. Spreker is Arthur de Groot.Samenkomsten in een andere taalOm 14 uur vinden samenkomsten plaats in het Frans en in het Sri Lankees.Samenkomsten gedurende de weekZaterdag 21 juni is er een gezellige ont-spanningsavond voor de jeugd, die om 19,30 uur begint.Donderdag 26 juni vindt de fundamenten-cursus plaats. (info: 076-5022669).

PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAIProtestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nl

Volgende kerkdienstZondag 22 juni zal voorgaan mevrouw ds.Ellen van Sluijs. Het is deze zondag Basement bovengronds en afscheid van de kindernevendienst van kinderen uit groep 8 van de basisschool. Er is kinderne-vendienst voor alle groepen van de basis-school in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voor-ganger.Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zon-dag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-

5013793 (b.g.g., alleen voor pastorale za-ken, 06-47597120).Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/06-34906745.Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794.Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5963400. Gezinsmutaties (geboorte, hu-welijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.Oecumenisch Inloophuis: dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur wijkgebouw De Voge-laar, Kraanvogel 22; donderdag van 9.30 tot 12.00 uur in ‘t Palet, Vincent van Gogh-plein 37.

CHRISTENGEMEENTE DE HOEK-STEENIedere zondagmorgen om 10.00u dienst in De Nieuwe Nobelaer (ingang Vincent van Goghplein).Zondag 22 juni is er een speciale gezins-dienst. Er is een aparte dienst voor kinde-ren van 0 t/m 12 jaar.Weekactiviteiten: Deze week geen acti-viteiten.

Meer info over de Hoeksteen: Kijk op onze website: www.dehoeksteen.com. Alle preken van de voorgaande zondag te beluisteren via onze website. De Hoek-steen is aangesloten bij de VPE, zie www.VPE.nl

KERKELIJK NIEUWS

ETTEN-LEUR - Afgelopen zaterdag verzamelden de mannen van het Et-ten-Leurs Mannenkoor zich op vlieg-veld Seppe om aan te schuiven bij de koffie met appeltaart.

Zij werden welkom geheten door de gid-sen van het Vliegend Museum. Na een boeiende rondleiding langs verschillende oude toestellen en vliegtuigonderdelen ging men te auto of te fiets verder naar ‘T oude platteland in St. Willebrord. Men liet zich hier de boerenlunch goed smaken. Vervolgens kregen de mannen een rond-leiding door een welbespraakte Belgische gids, die over elk stuk gereedschap of elke

kast wel een verhaal wist te vertellen. Veel uit grootmoeders en grootvaders tijd werd hier herkend, onvoorstelbaar wat een ver-zameling. Met een glaasje bier of fris werd de mooie middag afgesloten.Op 17 juli is de laatste repetitie, waarna een viertal weken zomerstop wordt ge-houden. In september zingt het Etten-Leurs Mannenkoor bij de jarige Zonnebloem. In-tussen wordt ook het repertoire voor Kerst-concert en Voorjaarsconcert weer opge-pakt, want dat zijn de eerstvolgende grote concerten in de planning en zoals steeds willen de mannen dan ook weer nieuwe liederen laten horen. Het Kerstconcert is op zaterdag 20 december in De Baai. In de

Baai aan het Lukaserf zijn ook de weke-lijkse repetities op donderdagavond van 20 to 22 uur. Ieder die eens wil kennismaken met het enige mannenkoor van Etten-Leur kan daar dan zo eens binnenlopen. Een kijkje op de website geeft ook informatie en een indruk van het koor: www.etten-leursmannenkoor.nl

Etten-Leurs Mannenkoor ging op stapBinnenkort zomerstop voor de zangers

ELM samen met hun dirigent Dieneke Bicknese-de Rhoter op Seppe.

ETTEN-LEUR - Rond oktober verhuist Multi-Vlaai Van der Linden naar een nieuwe locatie in het winkelcentrum van Etten-Leur.

Die naderende activiteit in het Winkelhart krijgt reeds alle aan-dacht tijdens de Rabo Profronde van Etten-Leur op zondag 17 augustus. En niet alleen door de opvallende auto in de nieuwe huisstijl, die voorop rijdt. Want Multi-Vlaai Van der Linden is op de feestelijke wielerdag ook op het huldigingspodium te vinden. Bij

alle huldigingen van de KNWU-jeugd, van de dikke banden races, van de funklasse, van de vrouwenwedstrijd en de slotceremonie van de profs zijn er voor de eerste drie finishers tasjes met daarin een vlaaiendoos. De doos is niet gevuld met een overheerlijke vlaai maar met een waardebon, die bij een van de ruim honderd Multi-Vlaai-winkels in Nederland ingewisseld kan worden voor een vlaai. Kortom Multi-Vlaai Van der Linden zit op 17 augustus de gehele dag in de kopgroep en rond oktober van dit jaar op een nieuwe vertroetelplek.

Multi-Vlaai Van der Linden op het huldigingspodium

ETTEN-LEUR - Traditiegetrouw orga-niseert ZIEL op of rond de langste dag een wandeling om optimaal van het licht te genieten. Dit jaar, op vrijdag 20 juni, is het een wandeling rond het grondgebied van de ‘paters in Zun-dert’.

Twee liedteksten van Gerard van Maasak-kers vormen een inspiratie bron om met elkaar in gesprek te komen over de wegen die we in ons leven lopen. Hoe is het om een eigen weg te zoeken en te vinden, wie mogen er mee lopen op je levenslijn en hoe kijk je naar je levenspad; zit de lucht misschien nog vol dagen? U loopt alleen of met nieuwe mensen en er is

ruimte voor gesprek en stilte. We beginnen de avond met het bijwonen van de dagslui-ting, de Completen, van de broeders in het klooster, daarna volgen we onze eigen weg. U kunt met eigen vervoer naar de Abdij Maria Toevlucht komen; Rucphenseweg 38, 4882 KC Klein Zundert. Graag arrive-ren rond 19.45 uur. Mocht u geen eigen vervoer hebben dan verzamelen we ook om 19.00 uur bij de Lambertuskerk aan de Markt in Etten-Leur en gaan vandaar met gezamenlijke vervoer naar de abdij. U kunt parkeren op het terrein van de kerk. Denkt u aan stevige schoenen en een lange broek en trui. We verwachten rond 23.00 uur terug te zijn.

Zonnewendewandeling met ZIEL

‘Terug da zal nie goan’

ETTEN-LEUR - Het koor De Kerkzwer-vers bereidt zich voor op een mooie slotviering van 22 juni, in de Petrus-kerk.

Deze viering vindt plaats om 9.30 uur, een wat vroeg tijdstip, maar wij hopen dat toch vele parochianen de moeite nemen om zich door ons te laten inspireren. Het is sacrament zondag en de tekstgroep heeft zowel dit thema als het thema va-kantie proberen te koppelen door teksten en liederen. Dit wordt onze laatste viering en zo sluit het koor een succesvol zangs-eizoen af.Het koor kan terugblikken op bijzonder veel optredens. Een kleine greep uit het laatste kwartaal is de opluistering van een viering bij Amarant in Rijsbergen, een muzikaal optreden i.s.m. Claude Covemaeker, tij-

dens de boekpresentatie ‘Kroniek van een Kerk’ in de KSE. Uiteraard was het koor aanwezig tijdens de dodenherdenking op 4 mei in het Trouwkerkje.17 juni was het koor uitgenodigd om op te treden tijdens een activiteit van ‘Ut Proat-huis’, in verband met het 20 jarig bestaan van buurtbelang Banakkers.Nu dus op 22 juni voorlopig een laatste optreden.Achter de schermen zit men echter niet stil. De voorbereidingen voor het 40-jarig jubileum in 2015 zijn in volle gang. Even een zomerstop maar op 24 augustus gaan we weer met frisse zin en stem er tegen-aan tijdens een optreden in de strandkerk in Dishoek. Natuurlijk wordt er op die dag ook goed gegeten en gedronken want zin-gen en gezelligheid is wat ons koor al bijna 40 jaar samen bindt.

Koor De KerkzwerversTerug- en voorui tbl ik

ETTEN-LEUR - Zondag 22 juni geeft muziekschool Toon van den Maag-denberg een einduitvoering.

Vanaf 11.00 uur met de kleinste leerlingen op spaanse gitaren en vanaf 12.00 uur tot half 9 met workshop en gevorderde bands

van pop tot rock met o.a. Jimmy Cash, Cra-zy sounds, Try2be, the Crown, Perverts on the Run, The Eucaliptics. En om half 6 een gastoptreden van de coverband Scone.

Entree is gratis, zondag 22 juni, Marktzicht, Markt 50 te Etten-Leur.

Einduitvoering Toon van den Maagdenberg

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

Page 23: Del 20140618

Hoge kwaliteit – Lage prijs

ALDI Roosendaal B.V.

T.a.v. de heer W.D.J. Blijleven,

Districtleider

Postbus 1850

4700 BW Roosendaal

Of via online: www.aldi.nl

Sterk merk biedt zeker werk

ALDI is één van de grootste Europese detailhandels -

onder nemingen met ruim 480 filialen in Nederland. Ons

uitgebalan ceerde assortiment kenmerkt zich door zijn hoge

kwaliteit en lage prijs. Respectvolle omgang met elkaar,

onze klanten en leveranciers, is de basis van ons succes.

Om dit succes te continueren zijn wij voor de regio

West Brabant op zoek naar ondernemende, klantgerichte

Vervangendfiliaalleiders m/vU bent een belangrijk aanspreekpunt voor onze klanten en ziet het als een uitdaging om – bij afwezigheid van de filiaalleider – de verantwoordelijkheid te nemen voor een ALDI-filiaal. U beschiktover een natuurlijk organisatietalent, doorzettings vermogen en leidinggevende capaciteiten. Tevens weet u van aanpakken bij alle voorkomende werkzaamheden, zowel in de verkoop als aan de kassa. U bent representatief, sociaal en communicatief vaardig zowel naar uw collega’s als naar de klanten toe. In de levensmiddelenbranche voelt u zich thuis.

Natuurlijk zijn uw afgeronde beroepsopleiding en/of enkele jaren werk-ervaring in de detailhandel een voordeel. Maar ook als u onervarenbent in onze branche, kan deze functie voor u een uitdaging zijn.

Vanzelfsprekend bent u bereid verantwoordelijkheid te nemen enhanteert u de correcte omgangsvormen. Wij bieden u naast eenaantrekkelijk salaris, een baan met zekerheid in een kerngezondeonderneming.

Wilt u ons succes ook het uwe maken?Dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet!

KIBAS

Bij voorkeur ervaring met fanuc besturing

EISMANN B.V. zoekt

ZELFSTANDIGE ROUTEVERKOPERS

in de regio’s Brabant en Zeeland. Bel voor meer informatie naar Joan van

Vugt, tel 06-52440606 of mail naar [email protected]

GEZOCHT:Een nette hulp voor licht huishoudelijk werk bij bejaard echtpaar en die

eventueel ook wat zorgtaken kan overnemen.

Het aantal uur kan in overleg worden besproken.

Mailadres:[email protected]

of tel. 076 5037411

GEVRAAGD:

PERSONEEL voorin de bediening m/v

voor 2 á 3 avonden per weekervaring is een pré

Representatief, wonende binnen straal van 10 km.

Sollicitatie via mail, voorzien van CV en [email protected]

Vakmensen gezocht! Succesvol eigen

klusbedrijf starten.www.devakman.info

IS OP ZOEK NAAR

Zelfstandigwerkend KOK

(gediplomeerd)

WERKEND IN JEUGDIG TEAM VOOR ± 40 UUR

Belangstelling? Schrijf naarEetcafé de Goesting

t.a.v. Walter van Doorn. Raadhuisplein 29-31, 4873 BH, Etten-Leur

Mail: [email protected]

OPENING DONDERDAG 19 JUNI

BIJ BESTEDING VANAF €10,-GRATIS EEN LEUKE ATTENTIE!

ACTIE GELDIG T/M 21-06-2014

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 26B ETTEN-LEUR(naast ‘t Ogenblikske)

KUNSTGEBITTENTOMSON

REPARATIES & NIEUWEMET GARANTIE076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)Vagevuurstraat 5 Zundert

St. WillebrordVoor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-werk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s.Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Markt 17 - Postbus 296 - 4870 AG Etten-Leur Tel. (076) 504 15 00 - Fax (076) 504 15 05www.heijblommakelaardij.nl [email protected]

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Heijblom Makelaardij is een NVM-makelaarskantoor in Etten-Leur, actief in aan- en verkoopbemiddeling van bestaande en nieuwbouw, taxaties en onroerende zaken.

Op korte termijn willen wij ons team versterken met een

Medewerkster Binnendienst (fulltime)

die zich kan vinden met de kenmerken van ons kantoor, zijnde; persoonlijke contacten, directe benadering, enthousiasme en inventiviteit.

Als medewerkster binnendienst ben je de schakel tussen onze opdrachtgevers, woningzoekenden en onze makelaars en zijn je werkzaamheden van administratieve en secretariële aard

Wij vragen:- Opleiding op minimaal MBO niveau met goede kennis van

computerprogramma’s zoals Word, Excel en eventueel Realworks

- Enthousiaste en representatieve persoonlijkheid- Hart voor de zaak en teamspirit- Klantvriendelijkheid- Goede communicatieve en contactuele eigenschappen.- Leeftijd 20-30 jaar.

U kunt uw sollicitatie voorzien van c.v. en recente pasfoto binnen 10 dagen mailen naar: [email protected]

www.brabantwerkt.nl vacatures bij

jou in de buurt

Page 24: Del 20140618

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14

Woonboulevard

4814 RZ Breda

Tel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag 11.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

Exclusief verkrijgbaar bij

BREDA

Je gaat toch niet te veel betalen? Ik ben toch niet gek.

ELKE WERKDAG KOOPAVOND TOT 22 UUR!

* A

cti

e w

ord

t m

ed

e m

og

elijk

ge

ma

ak

t d

oo

r N

esp

resso

. K

ijk

vo

or

me

er

info

op

ww

w.n

esp

resso

-clu

bp

rom

o.c

om

DOLCE GUSTO GENIO2KP160T

CITIZ & MILK TITANXN730T

Bij aankoop van deze machine

ontvangt u €100,- koffie cadeau!*

SETPRIJS

Tefal FR 1015Friteuse